فهرست مطالب

نشریه جستارهای تاریخی
سال پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/11/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین آبادیان، زهره صفری صفحات 1-19
  نویسندگان مقاله حاضر درصدد هستند تا موضوع خواسته های اجتماعی و فرهنگی زنان (مانند آموزش و پرورش، ارتقای سطح بهداشت عمومی، جلب رضایت دختران به هنگام ازدواج، شروط ضمن عقد، و سپردن مدیریت امور بانوان به خود آن ها) را از دوران مشروطه تا مقطع سلطنت رضاشاه بررسی کنند. در این مقاله استدلال شده است که، برخلاف تصور رایج، زنان ایرانی حتی در مقطع بعد از کودتای سوم اسفند و حکومت رضاشاه هم تلاش داشتند مطالبات خود را بر اساس بازتفسیری از آن چیزی استوار کنند که به مثابه عرف و عادت در بین مردم رایج بود و بیش تر درصدد بودند رفتار مردم عادی با زنان را، که توام با خشونت و نادیده گرفتن حقوق ایشان بود، اصلاح کنند نه این که لزوما امری را ترویج کنند که مغایر با موازین فرهنگ مسلط برخاسته از احکام مدنی شرع باشد. فرضیه مقاله حاضر این است که مبانی حقوق مدنی مدنظر زنان، از جمله نکاح و طلاق و ارث و مالکیت، عمدتا برگرفته از احکام شرعی بوده است که در دوره دوم سلطنت رضاشاه، برخلاف گذشته، از حالت تشتت خارج شد و جنبه قانونی به خود گرفت.
  کلیدواژگان: مشروطه، دوران رضاشاه، بانوان، مطالبات اجتماعی، حقوق مدنی، احکام شرعی، قانون جدید
 • فروغ پارسا صفحات 21-39
  سید محمدباقر شفتی گیلانی، از عالمان قرن سیزدهم و معاصر فتح علی شاه و محمدشاه قاجار، موفق شد در برهه کوتاهی در شهر اصفهان حکومت غیررسمی شرعی پدید آورد. تصرف در وجوهات شرعی قدرت اقتصادی قابل ملاحظه ای برای شفتی به ارمغان آورده بود و این عامل باعث نگرانی حکومت مرکزی شده بود. مستمسک شفتی در این کنش سیاسی، به تاسی از استادش وحید بهبهانی، اعتقاد وی به نظریه نیابت عامه فقیه از امام غایب بود؛ بر اساس این نظریه، در زمان غیبت امام (ع)، فقی هان در برخی امور، از جمله قضاوت، جانشین و نایب امام (ع) هستند و باید به جای ایشان اموری را اجرا کنند. نظریه نیابت عامه فقیه از امام غایب از قرن پنجم هجری قمری به بعد تحولاتی داشت و مخصوصا در دوره قاجار تکامل پیدا کرد. این جستار، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که دخالت شفتی در امور حکومتی مبتنی بر نظریه نیابت فقیه از امام زمان (ع) بوده و تفاوت وی، با دیگر فقی هان مکتب وحید بهبهانی، صرفا در چگونگی تلقی وی از مشروعیت سلطنت بوده است. درواقع، به جز شفتی دیگر فقی هان شیعی آن دوران حرکتی برای برپایی حکومت انجام نداده بودند و سلطنت شاهان قاجار را مشروع می دانستند.
  کلیدواژگان: سید محمد باقر شفتی گیلانی، نیابت عامه فقیه از امام، وحید بهبهانی، دوران قاجار، مشروعیت سلطنت، تاریخ اصفهان
 • روزبه زرین کوب، فرشید نادری * صفحات 41-63

  برخی کارشناسان درخصوص دلبستگی اشکانیان به فرهنگ و سنن ایرانی تردیدهایی روا داشته اند با این حال در تحقیقات اخیر شواهدی علیه این رویکرد ارائه شده است. گذشته از پیوندهای کهن فرهنگی و هنری ساتراپی پارتیا با سنن و فرهنگ ایرانی باید نمودهای فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی سنن ایرانی، در دوران طولانی اشکانی، را به مثابه شواهدی علیه این رویکرد تلقی کرد. در این جستار، با بررسی برخی از این شواهد، سعی می شود خطوط اصلی استمرار و تداوم سنن کهن ایرانی از دوره های کهن تاریخ ایران به دوره اشکانی نمایانده شود. از دیگر سو، تلاش می شود به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که «آیا سنن کهن ایرانی در این دوران از پویایی و سرزندگی برخوردار بوده اند یا خیر؟» بر اساس این بررسی، انقطاع و گسست قابل توجهی درخصوص سنن ایرانی در دوران اشکانی مشاهده نمی شود و ساختار فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی جامعه ایرانی وفاداری ویژه ای به سنن کهن ایرانی نشان داده است. از طرفی، برخی از این سنن از مجرای ایران اشکانی به دوران ساسانی انتقال یافته اند. بنابراین شاید منطقی تر باشد که بر اساس شواهد موجود از یک استمرار و تداوم تاریخی و فرهنگی گفت وگو کنیم.

  کلیدواژگان: اشکانیان، ساتراپی پارتیا، سنت های کهن ایرانی، استمرار فرهنگی، دوران ساسانی
 • زهرا علیزاده بیرجندی صفحات 65-79
  وجه مقوم و جوهر اصلی معرفت تاریخی نقد است و اجرای دقیق آن بازسازی گذشته را بر مبنای روایات معتبر تضمین می کند. درواقع دست یابی به فواید تاریخ، به مثابه منبعی معرفتی، وابسته به وثاقت داده ها و اعتبار رویدادهای آن است و مورخ، برای اعتبارسنجی مدارک و شواهد تاریخی، به نقدافزارهایی نیاز دارد تا معیارهای شناسایی و تشخیص صحیح و سقیم را در اختیار او قرار دهد. مقاله حاضر، ضمن درنظرداشتن اهمیت مبحث نقد تاریخی، با هدف معرفی نقدافزارهای کارآمد در این حوزه و ارزیابی قابلیت های آنان در خوانش متون و کاوش در میزان اصالت و وثاقت آن ها نگاشته شده است. این بررسی نشان دهنده ماهیت فرارشته ای نقد تاریخی و نقش مهم تعاملات بین رشته ای در تاریخ است. در نوشتار حاضر مصادیقی از دستاوردهای علومی چون شیمی، زمین شناسی (در مبحث عمرسنجی و تاریخ گذاری آثار مادی)، حدیث (قواعد و احکام مربوط به ترجیح و تعدیل)، و منطق (ضوابط مربوط به خطا سنجی و مبحث مغالطات)، که در نقد تاریخی کاربرد دارند، انتخاب شده اند تا تبیین مباحث به شیوه ای مستدل انجام شود.
  کلیدواژگان: نقد تاریخی، معرفت تاریخی، نقدافزار، اعتبارسنجی، منطق، حدیث، تصحیح متون
 • داود قاسم پور، فاطمه اروجی نیک آبادی صفحات 81-97
  ظهور آل بویه در پهنه سیاست ایران تاثیرات فراوان و درازمدتی در تحولات سیاسی فکری جهان اسلام داشت هرچند آنان، در تثبیت اقتدار خود، از طرف خلافت عباسی و آل زیار با تهدیدهای فراوانی مواجه بودند. از راهبردهای آل بویه برای مقابله با این تهدیدها اتحاد با خاندان های قدرتمند منطقه ای بود. بریدیان از خاندان های قدرتمند ایرانی نژاد و شیعه مذهبی بودند که اهواز، بصره، و واسط را تحت سیطره خود داشتند. آنان نیز، با هدف تثبیت نفوذ خود، در پی متحدانی بودند. بنابراین هدفی مشترک آنان را به اتحاد با آل بویه علیه خلافت عباسی سوق داد. این گونه، از قبل این اتحاد، آل بویه اطلاعات کافی از اوضاع بغداد به دست آوردند و به مثابه یکی از رقبای جدی وارد منازعه با خلافت عباسی شدند. زوال بریدیان این فرصت را به آل بویه داد تا به تقویت توان نظامی خود بپردازند و به سمت بغداد حرکت کنند. در پرتو چنین تجاربی بود که آنان از یک سو موفق به تسخیر بغداد شدند و از سوی دیگر سلطه خود بر مقر خلافت را تداوم دادند.
  کلیدواژگان: آل بویه، آل بریدی، خلافت عباسی، خاندا های قدرت مند ایرانی نژاد، بغداد
 • پرستو کلاهدوزها، محسن بهشتی سرشت صفحات 99-133
  «کانون نشر حقایق اسلامی» از گروه های مذهبی موثر در جریان مبارزات ملی شدن صنعت نفت و حوادث پس از آن است که در سال 1323 و توسط محمدتقی شریعتی در مشهد تاسیس شد. با شروع جنبش ملی نفت، فعالیت های این کانون از حالت فرهنگی صرف به تلاشی گسترده تر و حضور در عرصه سیاسی تبدیل شد. در آستانه انتخابات مجلس هفدهم، شریعتی در صدر فهرست انجمن های اسلامی شهر، که زیر عنوان «جمعیت های موتلف اسلامی» گرد هم آمده بودند، قرار گرفت و اعضای کانون وی بیش ترین تلاش را برای برگزیدن کاندیداهای همراه با دولت مصدق انجام دادند. در اثنای اختلاف عقیده ای که میان آیت الله کاشانی و دکتر مصدق، در ادامه مبارزات ملی، روی داد کانون، برخلاف بینش اسلامی و پشتیبانی پیشین خود از کاشانی، تا پایان کار خویش به حمایت از مصدق پرداخت؛ زیرا تفکرات او را با برنامه های خویش هم سوتر می دید. سرانجام پس از کودتای 28 مرداد 1332 و تا پیش از تابستان 1336، که کانون برای نخستین بار تعطیل شد، کانون به مرکز فعالیت های طرفداران مصدق تبدیل شد. نویسندگان در این پژوهش، ضمن بررسی مقدمات جریان نهضت ملی، جایگاه و میزان تاثیر کانون نشر حقایق اسلامی را در نهضت ملی تحلیل کرده و به شناسایی علل اقداماتی چون تشکیل جمعیت های موتلف اسلامی و حضور فعالانه سیاسی کانون در عرصه مبارزات، تا پایان دولت مصدق و نهضت ملی، پرداخته اند.
  کلیدواژگان: کانون نشر حقایق اسلامی، جمعیت های موتلف اسلامی، محمدتقی شریعتی، مشهد، مبارزات ملی، دکتر مصدق، آیت الله کاشانی
|
 • Hossein Abadian, Zohreh Safari Pages 1-19
  This study aims to discuss the social and cultural demands of women such as education، public hygiene، girls’ satisfactionon the occasion of marriage، the conditions of official engagement، and relinquishing women managerial affairs to themselves، fromthe time of Constitutional Revolution to Reza Shah Reign. The main sources of this study are women periodicals published during these periodsas they reflect women viewpoints in relation to the public culture. The findings of the study indicate that contrary to common beliefs، Iranian women، even after the 1921 Persian coupd''etatand Reza Shah Reign، made attempts forrequesting their demands in light of re-interpreting customs and rituals،as had been taken for granted by the public،and improving the publicmannerswithwomen. They particularly attempted for re-forming the violent manners which violated the women rights. Thus، the reformist women did notattempt for propagatingwhat were contradictory with the dominant cultural normsand religious civil laws. The hypothesis of this study is that civil rights concerning women especially the laws of marriage، divorce، inheritance، and property were originally religious laws which duringthe second period of Reza Shah Reignwere assembled and legitimized.
  Keywords: Constitution, Reza Shah Reign, Women, Social Demands, Religious Rights, New Law
 • Phorough Parsa Pages 21-39
  Seyyed Mohammad BagherShafti was one of clergymen of the thirteenth century، contemporary with FathAli Shah and Mohammad Shah Qajar. He succeeded in establishing an illegitimate religious government in Isfahan for a short period of time. He had comeinto possession of a vast fortune through his seizure of religious revenues; which made the central government concerned. The pretext he resorted to for this political action—following the path of his tutor،VahidBehbahani—was his belief in theory of jurists’ public vicegerency of Imam Zaman (AS) during the occult period. Based on this theory، during the occult period، the jurists are vicegerents of Imam Zaman، and are entitled to enforce certain jurisdictional laws. The theory of public vicegerency of Imam Zaman (AS) has gone through changes since the fifth century and evolved in the Qajar era. The present study، through adopting descriptive-analytic method، reveals how the intervention of Shafti in governmental affairs was based on the theory of public vicegerency of Imam Zaman (AS). However، he differed from other jurists، trained by VahidBehbahani، in his perception of legitimacy of the regime. In fact، other Shia jurists of that time did not attempt for establishing government and considered the Qajar government as legitimate.
  Keywords: Seyyed Mohammad BagherShafti, Theory of public vicegerency of Imam, VahidBehbahani, Qajar era, History of Isfahan
 • Roozbeh Zarinkoub, Farshid Naderi Pages 41-63

  There have been doubts aboutinclinationsof Arsacids towards Iranian culture and traditions. Some researchers، in their recent studies، have shown evidence against this idea. In addition to ancient cultural and artistic links of Patria Province with Iranian traditions and culture، the manifestations of cultural، political and social traditions of Iranian in the long era of Arsacidsareconvincing evidence against the above-mentioned approach. In this study، we attempted to portray major continuous relations of Iranian old traditions from periods of ancient Iranian history to Arsacids era. Moreover، we attempt to answerweather or not ancient Iranian traditions in this period were dynamic and flourishing? Based on the findings of the present research، no significant interruption and disconnection in Iranian traditions in the Arsacids era could be found. Also، at this period of time، the cultural، political، and social structure of the Iranian society showed special loyalty to ancient Iranian traditions. However، some of these traditions passed through Arsacid Iran to Sasanids era. Therefore، it is perhaps more logical to avoid putting extra emphasis on cultural detachment in Arsacids era، and it is better to speak of one historical and cultural progression and continuation.

  Keywords: Arsacid, Iranian ancient traditions, Cultural continuation, Achaemenids
 • Zahra Alizadehbirjandi Pages 65-79
  Criticism is an assessed aspect and the main essence of historical knowledge whosemeticulousenactment guarantees the renovation of the past، based on valid narrations. In fact، benefiting from advantages of history،as an epistemological resource، dependson trustworthiness of the data and the credibility of the incidents. The historian، for assessing the credibility of historical evidence and proof، needs somecriticizing instruments to provide him/herwith true and direct criteriaofrecognition and exploration. Considering the importance of the issue of historical criticism، the present article aims at introducing a number of efficient criticizing instruments in this field، and assessing their capabilitiesin reading texts and investigatingtheirdegree of authenticity and validity. This study indicates thebeyond-disciplinary nature of historical criticism and the important role it plays in interdisciplinary interactions in history. In this paper، examples of scientific achievements like chemistry، geology (in issueslike age assessment، historiography of historicalmaterials)، Hadith (rules and laws related to preferences، adjustments and so on)، Logic (principles related to error assessment and the issue of sophistries) have been selected as they have applications in historical criticism so that the explanation of the discussed issues would be accomplished convincingly.
  Keywords: Historical criticism, Historical epistemology, Rationality, Hadith, Text correction
 • Davood Ghasempoor, Fatemeh Oroujenikabadi Pages 81-97
  The rise of the Buyid dynasty in Iran''s political arenahad long-lasting influences on the political and intellectual developments of the Islamic world. The Buyids faced numerous threats for stabilizing their authority during the Abbasid Caliphate and the Al-Ziarat. One of the Buyids’ strategies for confronting these threats was forming alliances with regional powerful clans. Brydyans were one of the most powerful Iranian and Shiite families that ruled over Ahwaz، Basra، and Wasit. They were also seeking allies to consolidate their influence. So they allied with the Buyids against Abbasid Caliphate. Upon this allegiance، the Buyids obtained sufficient information about Baghdad. So they became a serious competitor of the Abbasid Caliphate. The decline of the Brydyan prepared the ground for the Buyids to strengthen their military capabilities and to move towards Baghdad. In light of such experiences، they could conquer Baghdad، on the one hand، and continue their dominance، on the other hand.
  Keywords: The Buyid dynasty, Brydyan, Abbasid Caliphate, Baghdad
 • Parastoo Kolahdoozha, Mohsen Beheshtiseresht Pages 99-133
  One of the influential religious groups in national contests was the Center for Islamic Truth Dissemination in Mashhad in 1323، which had been founded byMuhammad TaqiShariati. With the advent of Oil Nationalization Movement، the activities of this center went beyond cultural activities and included political ones. On the eve of the seventeenth parliamentary election، Shariati became the most prominent figure within the communities of Islamic associations that had made coalition under the title of Islamic Coalition Party. The members of the Center tried their best for him to be selected. Within the disagreement caused between Ayatollah Kashani and Dr. Mohammed Mossadegh in Oil Nationalization Movement، the Center، despite its Islamic views and its former support of Ayatollah Kashani، continued supporting Mossadegh up to the end، as it saw his ideas more aligned with its programs. The Center turned into a base for proponents of Mossadegh until it was closed for the first time after the Iranian coup d''état on Mordad 28 till summer 1336. The present study، as well as investigating the causes of Oil Nationalization Movement، studies the status and the degree of influence of the Center for Islamic Truths Dissemination، and explores the factors which resulted in actions like formation of Islamic Coalition Party and the political activities of the Center in the fights، up to the end of Mossadegh government and National Movement period.
  Keywords: Center for Islamic Truths Dissemination, Muhammad TaqiShariati, Mashhad, Oil Nationalization, Mossadegh