فهرست مطالب

توانبخشی - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1393)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مسعود غریب*، عادله مخبری قمشه، مهرانگیز پیوسته گر، وحید راشدی صفحات 10-11
  پدیده معلولیت سابقه ای به قدمت تاریخ بشری دارد و همچنان که تحقیقات باستان شناسان نشان می دهد، ناهنجاری های اسکلتی از عهدهای بسیار دیرین وجود داشته است. در حال حاضر بر طبق آمارهای موجود حدود 13 میلیون معلول با معلولیت های مختلف جسمی و ذهنی در کشور وجود دارد که با توجه به جمعیت کل کشور، تعداد بالائی را شامل می شوند. معلولیت جدای از محدودیت ها و مشکلاتی که از نظر کارکردی برای فرد معلول ایجاد می کند، سبب تاثیرات سوء روان شناختی در اثر تعاملات اجتماعی بر شخصیت افراد معلول شده که در این بین نگرش افراد جامعه به معلولیت نقش تعیین کننده ای دارد.
  کلیدواژگان: نگرش دانش آموزان، معلولیت جسمی
 • معصومه پورمحمدرضای تجریشی، محمد عاشوری*، سیده سمیه جلیل آبکنار، احمد به پژوه صفحات 12-21
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش بازداری پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان پسر با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. 40 پسر با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی 8 تا 10 ساله با روش نمونه گیری در دسترس از مدارس از مدارس شهرستان ورامین و قرچک انتخاب و به طور مساوی در یکی از دو گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی، در 10 جلسه آموزش (هفته ای 2 جلسه؛ هر جلسه 60 دقیقه) شرکت کردند در حالی که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. دانش آموزان با استفاده از آزمون حافظه فعال کورنولدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس با به کارگیری نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که آموزش بازداری پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی اثر مثبت و معناداری داشته است (001/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن بود که برنامه آموزشی بازداری پاسخ سبب بهبود حافظه فعال دانش آموزان پسر با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی شده است. پیشنهاد می شود که متخصصان با طراحی و اجرای برنامه آموزشی بازداری پاسخ، حافظه فعال دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی را ارتقاء بخشند.
  کلیدواژگان: بازداری پاسخ، حافظه فعال، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی
 • مهدی رییسی دهکردی، حیدر صادقی*، ابراهیم بنی طالبی، اعظم علی اکبریان صفحات 22-31
  هدف
  هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر تمرینات سنتی و تمرینات با حمایت وزن (BWSTT) بر عملکرد حسی- حرکتی در افراد پاراپلژی می باشد.
  روش شناسی: تعداد 17 نفر ضایعه نخاعی پاراپلژی (ASIA B،C)، سن 793/1±53/32 سال، قد 658/1±71/175 سانتی متر، وزن 442/2±59/71 کیلوگرم و شاخص توده بدنی (BMI) 828/0±18/23 کیلوگرم بر متر مربع بطور دسترس و داوطلبانه به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. این آزمودنی ها بر اساس نمره حسی و حرکتی به گروه تمرین BWSTT (10 = N) و گروه تمرین سنتی (7 = N) تقسیم شدند. آزمودنی ها در یک دوره 12 هفته ای، 4 جلسه 60 دقیقه ای در هفته شرکت کردند. تمرینات BWST شامل 15 دقیقه گرم کردن روی دوچرخه ثابت و سپس 45 دقیقه تمرین با 50% وزن بدن روی دستگاه نوارگردان و در آخر 10 دقیقه تمرینات سرد کردن بود و در هر هفته 10% به وزن تحمل شده اضافه می شد. تمرینات سنتی شامل یک زمان 15 دقیقه ای گرم کردن روی دوچرخه ثابت و 45 دقیقه تمرینات کششی حس عمقی، انجام حرکات در دامنه حرکتی کامل و 10 دقیقه سرد کردن بود.
  نتایج
  داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری در تغغیرات عملکرد حسی Pin Score (002/0P=) و حسیLight Score (002/0P=)، عملکرد حرکتی (000/0P=)، آزمون شاخص راه رفتن (WISCI) (002/0P=)، آزمون راه رفتن 6 دقیقه ای (001/0P=) و 10 متر (001/0P=) بین گروه حمایت وزن (BWSTT) و گروه تمرینات سنتی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  تمرینات BWSTT در مقایسه با تمرینات سنتی و رایج می تواند در روند بهبود حس و حرکت و نیز کمیت و کیفیت راه رفتن افراد پاراپلژی موثر تر است.
  کلیدواژگان: تمرینات با حمایت وزن (BWSTT)، عملکرد حسی و حرکتی، پاراپلژی
 • مسعود غریب*، مژگان فرهبد صفحات 32-41
  هدف
  پژوهش حاضر بررسی فضای آموزشی کودکان دارای نیازهای آموزشی ویژه با توجه به ورود آنها به مدارس عادی بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی از یک پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر 6 حیطه و هر حیطه دارای تعدادی سوال در زمینه مربوطه بود، پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. محتوای پرسشنامه را استانداردهای فضای آموزشی برگرفته از استانداردهای موجود در کشورهای آمریکا و ژاپن و همچنین استانداردهای موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران تشکیل داد. هر سوال از سه بخش مطابق استاندارد،خارج از استاندارد و وجود ندارد بود.
  یافته ها
  نشان می دهد که مدارسی که به منظور حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه مشخص گردید از استاندارهای فضای آموزشی کافی در خصوص ورودی وخروجی های مدرسه،شرایط فیزیکی کلاسها،پله ها، سطح شیبدار، سرویس بهداشتی و نهایتآ تدارکات ویژه برای دانش آموزان برخوردار نیستند.
  نتیجه گیری
  به منظور تقویت طرح آموزش فراگیر می بایست مدارس به لحاظ فضای آموزشی مورد تجدید نظر قرار گیرند و در مدارس ساخته شده نیز بازنگری صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: فضای آموزشی، کودکان دارای نیازهای آموزشی ویژه
 • معصومه زمانپور، نیکتا حاتمی زاده*، روشنک وامقی، عنایت الله بخشی صفحات 42-51
  هدف
  هدف پژوهش، تخمین نیاز دانش آموزان نوجوان کم شنوا و ناشنوای شهر اهواز به وسایل تکنولوژی کمک توانبخشی بود.
  روش بررسی
  وسایل کمک توانبخشی موجود برای افراد کم شنوا- نا شنوا بر اساس کاربرد در شش گروه طبقه بندی شد. از نمونه گیری طبقه بندی شده برای انتخاب 72 دانش آموز کم شنوا-ناشنوای مقاطع راهنمایی و دبیرستان، عادی و استثنایی و والدین اپشان استفاده شد..پس از کسب رضایت با دانش آموزان مصاحبه حضوری در مدرسه و با والدین مصاحبه تلفنی انجام شد: ابتدا از مشکلات دانش آموزان در شش عملکرد که برای آنها وسایل کمکی است، سوال شد. آنگاه وسایل کمکی با ارائه تصویر توضیح داده شدند و از مشارکت کنندگان در مورد آگاهی از وجود هر وسپله، نیاز به آن و اولویت تامین نیاز پرسیده شد.
  یافته ها
  هر چند 69 نفر (96%) از سمعک استفاده می کردند؛ 44 نفر (61%) در استفاده از تلویزیون، 66 نفر (92%) در استفاده از ساعتهای زنگ دار، 24 نفر (33%) در شنیدن صدای زنگ در و تلفن، 63 نفر (88%) در مکالمه تلفنی، 14 نفر (19%) در گفت و شنود حضوری، و 46 نفر (63.89%) در مشارکت در کلاس درس دچار محدودیت بودند. تقریبا هیچ یک از شرکت کنندگان وسایل کمکی شنوایی مورد اشاره را نمی شناختند. پس از آگاه سازی از وجود وسایل کمکی، اعلام نیاز ایشان به هر یک از انواع وسایل معرفی شده بین 2 نفر (3%) تا 69 نفر (96%) بود.
  نتیجه گیری
  آگاهسازی گسترده نوجوانان دچار کم شنوایی-ناشنوایی از وجود وسایل تکنولوژی کمکی ضروری است. از یافته های حاصل از این پژوهش می توان در تدوین برنامه تامین وسایل کمکی برای نوجوانان سود برد.
  کلیدواژگان: نیازسنجی، تکنولوژی کمک توانبخشی، وسیله کمکی، نوجوان، ناشنوا
 • حسن کردی* صفحات 52-61
  مقدمه
  رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت یکی از موضوعات مهم در رشد مهارت های حرکتی بنیادی در سال های اولیه زندگی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی مهارت های حرکتی ظریف و درشت و بررسی ارتباط بین برخی شاخص های پیکرسنجی و عوامل محیطی با رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت در کودکان 3 تا 6 ساله حاضر در مهد کودک های شمال شهر تهران در سال 1392 بود.
  روش
  جامعه مورد مطالعه مهدهای کودک منطقه 1 و 2 تهران بود که چهار مهدکودک به روش دردسترس انتخاب و به شکل داوطلبنامه تعداد 206 کودک دختر و پسر مورد مطالعه قرار گرفتد. اطلاعات از طریق پرسشنامه اطلاعات خانواده و آزمون رشد دنور-2 جمع آوری شد.
  نتایج
  به طور میانگین 06/56 درصد از کودکان در مهارت های درشت و 56/77 در مهارت های ظریف عملکرد طبیعی و پیشرفته داشتند. اما 86/23 درصد در مهارت های درشت و 9/14 درصد در مهارت های ظریف در معرض احتیاط، 83/12 درصد در مهارت های درشت و 56/7 درصد در مهارت های ظریف دچار تاخیر رشدی بودند. بین برخی از شاخص های پیکرسنجی مثل پهنای شانه، پهنای لگن، طول بازو، دور شکم و دور سینه با عملکرد برخی از مهارت های درشت حرکتی مثل پریدن، لی لی کردن، پرتاب کردن همبستگی های معنی دار وجود داشت(05/0>P). زمان مشاهده تلویزیون و مدت زمان خواب روزانه از جمله عوامل محیطی تاثیر گذار بر عملکرد شوت زدن با پا بود.
  نتیجه گیری
  تعداد قابل توجهی از کودکان شرکت کننده در تحقیق حاضر در مهارت های حرکتی درشت ضعف داشتند، لذا تقویت و بهبود این مهارت ها نیاز به توجه و برنامه ریزی خاص دارد.
  کلیدواژگان: مهارت های حرکتی ظریف و درشت، شاخص های انتروپومتریکی، عوامل محیطی، مهدکودک
 • سیده مریم مصلحی، بهنام حاجی آقایی*، سیامک آقاجانی فشارکی، طاهر بابایی، محمد کمالی صفحات 62-69
  هدف
  ارتوز Knee- Ankle Foot Orthosis (KAFO) متداولترین ارتوز مورد استفاده در افراد مبتلا به سندروم پس از پولیو (PPS) می باشد. در ایران مرسوم ترین KAFO های مورد استفاده طرح های فلزی هستند که در عین موثر بودن مشکلاتی در هنگام استفاده از آنها گزارش شده است.، هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تغییر دامنه حرکتی مفصل مچ پا در KAFO فلزی بر تعادل در بیماران مبتلا به سندرم پس از پولیو می باشد.
  مواد و
  روش
  در مجموع 22 فرد مبتلا به PPS در گروه سنی 37 تا 50 سال از افراد مراجعه کننده به مرکز جامع توانبخشی هلال احمر در این مطالعه شرکت کردند. جمع آوری داده ها با استفاده از دستگاه نروکام (مدل 8.0.3)،. با مدت زمان پیگیری 2 هفته برای هر فرد تحت 2 حالت پوشیدن KAFO متداول و KAFO با زاویه مچ پای افزایش یافته انجام شد.
  نتایج
  میزان حداکثر جابجایی مرکز ثقل به سمت خلف (002/0P<)، میزان سرعت جابجایی به سمت خلف(018/0 p<) هنگام پوشیدن KAFO با زاویه مچ پای افزایش یافته به طور معناداری بیشتر بود. میزان نوسان مرکز ثقل در زمان بلند شدن از روی صندلی هنگام پوشیدن KAFO با زاویه مچ پای افزایش یافته به طور معناداری کمتر بود (002/0P<). اما در سایر پارامترهای در نظر گرفته شده تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  بحث: بر طبق نتایج تغییر زاویه مفصل مچ پای ارتوزی در KAFO باعث بهبود برخی از شاخص های مرتبط با ثبات پاسچرال در افراد مبتلا به PPS می شود.
  کلیدواژگان: بریس بلند فلزی، تعادل، سندروم پس از پولیو
 • فاطمه دهقانی، حسن سعیدی* صفحات 70-77
  مقدمه
  صافی کف پای انعطاف پذیر از شایع ترین بیماری های اندام تحتانی در بزرگسالان شمرده می شود که به دلیل قرارگرفتن ساختارهای پا در راستای نامناسب باعث درد و عوارض در مفاصل بالاتر و بافت نرم می شود.
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه بررسی تغییرات راستای پا در افراد دارای صافی کف پای انعطاف پذیرتحت عنوان پاسخ استاتیک پا به یک نوع کفی پیش ساخته می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع شبه تجربی بوده و جامعه در دسترس شامل 32 دختر مبتلا به صافی انعطاف پذیر با محدوده ی سنی 18تا28 سال بودندکه برای اندازه گیری تغییرات از دستگاه لیزراستفاده شده است. زاویه خلف پا با بررسی زاویه والگوس پاشنه و زاویه قدام پا با بررسی زاویه ساق و بخش جلوی پا،در حالت پای برهنه و با کفی دیواره بلند داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که استفاده از کفی سبب کاهش معنادار زاویه خط قدامی وخط خلفی می شود (P<0.001). بطور میانگین باکفی دیواره بلند داخلی 5/3درجه کاهش در زاویه قدامی پاو 4درجه کاهش در زاویه پاشنه مشاهده شد (P<0.001).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که کفی دیواره بلند داخلی می تواند راستای پا را به وضعیت نرمال نزدیک نماید. بدین معنا که انحراف بوجود آمده در راستای خلف و بخش جلوی پا را تصحیح کند. ضمنا خط NAS علاوه بر نشان دادن تغییرات راستای جلوی پا، حاکی از تاثیرارتز براین بخش بوده است.
  کلیدواژگان: پاسخ استاتیک، ارتز پا، صافی انعطاف پذیر کف پا، کفی
 • ماهان حیدری نصرآبادی، محمد کمالی*، زهره آرانی کاشانی صفحات 78-88
  هدف
  بخش اعظمی از زندگی ما صرف تعامل گفتاری با دیگران می شود. بنابراین شکست و موفقیت در این روابط عمیقا بر پیشرفت و تعالی ما به عنوان یک موجود اجتماعی تاثیر گذار است. از آن جا که پدیده ی ارتباط انسانی بسیار پیچیده و چند بعدی است، مطالعه ی آن در محیطی تجربی بسیار دشوار است. هدف از این مطالعه نشان دادن نقش حضور دیگران از دیدگاه افراد مبتلا به لکنت می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش به شیوه ی کیفی و با رویکرد پدیدار شناسی انجام شد.21 فرد بزرگسال مبتلا به لکنت گفتار به صورت هدفمند انتخاب شدند و به روش بحث گروهی متمرکز مورد مصاحبه قرار گرفتند. گفته های مصاحبه شوندگان در طول تمام جلسات ضبط شد و توصیف کلامی شرکت کنندگان به طور کامل نوشته شد. مضمون های حاصل از تجربه ی افراد دارای لکنت نسبت به زندگی توام با لکنت بدست آمد. در آخرین مرحله با استفاده از روش ون مانن، اطلاعات بدست آمده طبقه بندی گردید و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفت.
  یافته ها
  در بررسی حاضر، نقش دیگران در تجربه ی افراد مبتلا به لکنت در مضمونی به نام «حضور دیگران» قرار گرفت. از گفته های مشارکت کنندگان 9 زیر مضمون پدیدار گشت که عبارتند از: 1- احساس تحقیر شدن توسط دیگران، 2-تلاش برای جلب رضایت دیگران در گفتگو، 3-میزان شناخت دیگران از لکنت، 4- جنسیت دیگران، 5-مورد تمسخر قرار گرفتن توسط دیگران، 6- ترحم دیگران، 7- تکمیل صحبت توسط دیگران، 8- کم تحملی و کم توجهی دیگران، 9- موقعیت و مقام دیگران.
  نتیجه گیری
  لکنت همراه با آشفتگی های گفتاری، مکث های هنگام برقراری ارتباط و رفتارهای تقلا گونه است که در افراد دارای لکنت تحت تاثیر طرف مقابل یا شرکای ارتباطی تشدید می شود. نحوه ی برخورد دیگران با فرد دارای لکنت بسیار مهم است. حضور دیگران در نگرش فرد مبتلا، به لکنت خود تاثیر به سزایی دارد که، در این میان آموزگاران، همشاگردی ها و اعضای خانواده بیشترین نقش را برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: لکنت، پدیدارشناسی، گفتاردرمانی
|
 • Masoud Gharib *, Adeleh Mokhberi Ghomsheh, Mehrangiz Peivastehgar, Vahid Rashedi Pages 10-11
 • Masoume PourMohammadreza Tajrishi, Mohammad Ashori *, Seyede Somaye Jalil, Abkenar, Ahmad Behpajooh Pages 12-21
  Objective
  The present study aimed to determine the effectiveness of response inhibitation training on working memory in male students with attention deficit/ hyperactivity disorder.
  Materials and Methods
  The present research was a quasi-experimental study by pre-test, post-test design with control group. Forty male students with attention deficit/ hyperactivity disorder (8 to 10 years old) were selected by convenient sampling method from schools of Varamin and Gharchak province. They were divided into experimental and control group (each consists of 20 individuals) randomly and equally. The experimental group participated in response inhibitation training in 10 sessions (two sessions weekly; each lasts for 60 minutes), while control group did not. Cornoldy Working Memory Test were used for assessment of all participants. Data were analyzed by analysis of covariance through SPSS version 16.
  Results
  Findings showed that response inhibitation training had positive and significant effect on the working memory of students with attention deficit/ hyperactivity disorder (P<0.001).
  Conclusion
  The results indicated that response inhibitation training program has led to the improvement of working memory of male students with attention deficit/ hyperactivity disorder. It is suggested that specialists with planing and implementation of response inhibitation training program promoted working memory of students with attention deficit/ hyperactivity disorder.
  Keywords: Response inhibitation, Working memory, Attention deficit, hyperactivity disorder
 • Mehi Reisi Dehkordi Pages 22-31
  Objectives
  The aim of this study was the comparison of traditional exercises & body weight supported training (BWST) exercises on sensory-motor function, quality and quantity of walking in paraplegic spinal cord injured persons.
  Materials and Methods
  17 voluntary paraplegic spinal cord injured persons (Asia B,C), age 32.53 ± 1.793 years, height 175.71 ± 1.658 cm, weight 71.59 ± 2.442 kg, and body mass index (BMI) 23.18 ± 0.828 kg/m2 availability. The subjects were randomly assigned to BWSTT group (N=10) and Traditional exercises group (N=7) according to sensory and motor score. The subjects trained for 12 weeks, four times per week and 60 min per session. BWSTT include 15 min warm-up on fixed gear bike, 45 min BWSTT with 50% body weight and 10 min cold-down finally. 10% load was added each week. Traditional exercises included 15 min warm-up plus 45 min stretch exercise and resistance training.
  Results
  The data showed that there were significant differences in changes of sensory function Pin score (P = 0.002) and Light Score (P = 0.002) sensory function, motor function (P = 0.000), Walking index Spinal cord injury (WISCI) (P = 0.002), 6 min walking test (P = 0.001) and 10 meter walking (P = 0.001) between BWSTT and traditional exercise.
  Conclusion
  BWSTT in comparison with traditional exercise can improve sensory-motor function and quality and quantity of walking in paraplegic spinal cord injured persons.
  Keywords: body weight –supported treadmill training, sensory, motor function, paraplegia
 • Masoud Gharib *, Mojgan Farahbod Pages 32-41
  Objective
  This study investigated educational environment for children with special educational needs was entry in regular schools.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, a questionnaire consisting of six domains, each domain has a number of questions in the related context after validity and reliability was used Content of educational environment for the questionnaire derived from existing standards in America and Japan and exceptional education organization formed. each of question was consist of three section standard, outside of standard and absent.
  Results
  showed that schools that were attributed to the presence of students with special needs are not adequate educational space standards concerning school input and output, physical condition classes, stairs and inclined surfaces, health services, and eventually especial supplies for exceptional students.
  Conclusion
  In order to strengthening program of inclusive education in educational environment in schools should be revised and the revision shall be made at schools.
  Keywords: educational environment, children with special educational needs
 • Masoumeh Zamanpour, Nikta Hatamizafdeh *, Roshanak Vameghi, Enayatollah Bakhshi Pages 42-51
  This needs assessment study was aimed at estimating assistive devices needs of adolescent students with hearing impairment, in Ahvaz city. Assistive devices for people with hearing impairment were categorized into 6 groups according to their usage. Using stratified sampling a group of 72 students with hearing impairment, studying in secondary and high schools with special or mainstreaming setting along with their parents were chosen to participate in the study. Following signing informed consents, parents and students participated in structured interviews, at schools or by telephone respectively. Students were asked about their difficulties in 6 situations. Then assistive devices were introduced by showing pictures and describing their works and participants were asked if they have already known any of them, if they owned one, their needs and the first 3 priorities to meet their needs.
  Results
  Although 69(96%) students had digital hearing aids; 44(61%) reported difficulties in watching television, 66(92%) in using alarm clocks, 24(33%) in hearing door and telephone ringing, 63(88%) in using telephone, 14(19%) in face to face communication and 46 (64%) in class participation. Almost none of the participants were aware of existence of above mentioned assistive devices. After introducing the devices, each of the devices, were reported to be highly needed by 2(3%) to 69(96%) students and their parents.
  Conclusion
  Adolescents with hearing impairment should be widely informed of assistive devices which could be useful to them. Findings on this study could be use in planning for providing assistive devices for adolescents with hearing impairments.
  Keywords: needs assessment, assistive technology, self help device, adolescent, deaf
 • Hassan Kordi * Pages 52-61
  Introduction
  One of the most important issues in the development of fundamental motor skills in the early years of life is development of fine and gross motor skills. The aim of this study was fine and gross motor skills assessment and the relationship between some anthropometric indices and environmental factors with the development of fine and gross motor skills in preschool children that aged 3-6 in north of Tehran,2014.
  Methods
  The research society was Tehran’s first and second areas preschools. Four preschools were selected based on availability and 206 children (girls and boys) participated voluntary. Data were collected from the family information questionnaires and Denver development test type 2.
  Results
  On average, only 56/06 percent of children in gross motor skills and 77/56 percent of children in fine motor skills were in normal and developed conditions. But 23/86 percent of children in gross motor skills and 14/9 percent of children in fine motor skills were at caution and 12/83 percent of children in gross motor skills and 7/56 percent of children in fine motor skills were exposed to delayed development delays in performance. There was a significant correlation among some of the anthropometric indices such as shoulder, hip and arm length, waist, chest circumference and the performance of some gross motor skills such as jumping, hoping, throwing. Among environmental factors, factors like watching television time and sleeping time affected children's kicking.
  Conclusion
  A noticeable number of children who participated in this study had poor gross motor skills, thus strengthening and improving these skills required to specific attention and planning.
  Keywords: gross, fine motor skills, anthropometric indices, environmental factors, preschool
 • Seyedehmaryam Moslehi, Behnam Hajiaghaei *, Siyamak Aghajani Fesharaki, Taher Babaee, Mohammad Kamali Pages 62-69
  Objective
  Knee- ankle foot orthoses are the most commonly orthoses in the post-polio syndrome. Metal KAFOs are the most commonly prescribed orthoses in Iran. However, problems have been reported when using them, during walking. The purpose of the current study was to evaluate the effect of changes in range of motion of metal KAFO ankle joint on balance in patients with Post-polio syndrome.
  Method
  22 post-polio syndrome patients (37-50 yr) from Red Crescent Rehabilitation Center participated in this study. Data collection were performed using by the balance master system with the participants wearing the conventional KAFO and KAFO with increased range of motion of the ankle joint. Data collection was performed with a two weeks follow-up period.
  Result
  In KAFO with increased range of motion of ankle joint, the maximal backward excursion of COG (P<0.002), movement velocity toward the backward (P<0.018) increased when compared to conventional KAFO. The time of weight transfer was reduced while wearing KAFO with increased range of motion of ankle joint in comparison with –conventional KAFO (P<0.002). No significant differences were observed at the other parameters such as limit of stability and sit to stand.
  Conclusion
  the results of this study showed that change in ankle joint range of motion of metal KAFO can let in improvement in some indicators related to postural stability in individual with post-polio syndrome.
  Keywords: Brace, balance, post, polio syndrome, KAFO
 • Fatemeh Dehghani, Hassan Saeedi * Pages 70-77
  Introduction
  Flexible flat foot is one the most common extremities diseases happen among adults, this causes change in foot, tibia, and higher joints alignment, pain and certain complications in upper joints and soft tissues.
  Objective
  This study aimed to investigate differences in foot direction among patients with flexible flat feet as so called foot static response to a certain prefabricated insole. Materials and
  Methodology
  It was a quasi-experimental study and patients were consisted of 32 female with flat feet in range of 18 to 28 years old and to measure differences a laser device was used. The rear foot angle amount which is calculated by investigating the heel valgus angle and the forefoot angle amount which is calculated by investigating leg angle and forefoot, both assessed at barefoot condition and with medial flange insole mode.
  Results
  Results showed that by using the insole there is a significant decrease in direction of anterior line angle (p<0.001). At mean, by using medial flange insole 3.5 degrees decrease at forefoot angle and 2.5 degrees decrease at heel angle was observed (p<0.001).
  Conclusion
  This study showed that the prefabricated insole with high internal septum could normalize the direction of foot. Namely, it corrected the heel angle and leg deviations. Moreover, the NAS line despite of specifying the leg changes, it represents the influence of orthoses on this section.
  Keywords: static response, flexible flatfoot, foot orthoses, insole
 • Mahan Heydari Nasrabadi, Mohammad Kamali *, Zohre Arani Kashani Pages 78-88
  Objective
  Stuttering is a disorder that not only affects the person's oral communications but also makes problems for behavioral aspects including both personal and social ones. This study aims at identifying the attitudes of such phenomenon and detecting the life experriences of those stuttering in order to help speech therapists carry out comprehensive and effective therapy plans to decrease stuttering and to contribute them to have a better and more convenient life and social activities.
  Method
  This reasearch has been done in a qualitative research and the phenomenology approach. Tewenty one adults who stutter purposefully selected and interviewed in deep and focus groups. The interviewees’ words were completely recorded and the subjects were written down by listening to the participants’ oral discriptions.The themes obtained from the life experiences of those stuttering categorized based on the Van Manon's method and analyzed as well.
  Findings
  The life experiences of people stuttering appeared in eight domains as below: 1- Being humiliated by others 2- Trying to content others in dialogue 3- Understanding of others of stutter 4-Other s Gender 5- Being ridiculed by others 6- Other s pity 7- Speaking completed by others 8- Other s Impatient and little attention 9- Other s Position and status
  Conclusions
  Stuttering is a multi-dimensional disorder influencing on both making speech disabilities and all the aspects of the person's life. This disorder makes problems for inter- personal communications and influences the life quality of the one stuttering. According to the degree of its intensity, it affects on the occupational, family and educational situations. Other's presence highly arouses the outlook of the person stuttering. Meantime, the teachers, classmates and families play a significant role in the person's affections and emotions. Removing speech symptoms can not alone contribute to improvement,modifying the person's outlook is very essential to treat stuttering, though. Thus, the speech therapist is not able to cure stuttering only by removing thte speech symptoms.
  Keywords: stuttering, Phenomenology, speech therapy