فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 17 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهندس حسین بابایی، دکتر محمود صالح اصفهانی، دکتر سیده فاطمه نورانی صفحات 1-22
  کیفیت خدمات مفهومی است که به دلیل مشکلات در تعریف و اندازه گیری آن، بحثهای قابل توجهی را در ادبیات تحقیق، بدون هیچ اتفاق نظر کلی، برانگیخته است. اغلب، رضایت مشتری و کیفیت خدمات با هم به عنوان توابعی از ادراک و انتظارات مشتری میباشند و تحقیقات نشان داده است که کیفیت بالای خدمات، نقش مهمی در سودآوری دارد. هدف از این مطالعه، ارائه چارچوبی برای شناسایی و رتبهبندی شاخصهای ارزیابی کیفیت خدمات میباشد. نتایج مطالعه نشان داد که از نظر کاربران، همه شاخصهای کیفیت خدمات مهم هستند. زمان واکنش، مهمترین شاخص در میان بقیه شاخصها است. سپس اطمینان، کیفیت اطلاعات، سهولت استفاده، تعاملپذیری و طراحی به عنوان شاخصهای مهم بعدی، نمره داده شدند. همچنین کاربران از قابلیت اعتماد و کیفیت اطلاعات رضایت دارند اما از تعامل پذیری رضایت ندارند و میزان رضایت کاربران از زمان واکنش، سهولت استفاده و طراحی در حد متوسطی است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، کیفیت خدمات، رضایت مشتری، خدمات الکترونیک و وبسایت گلستان
 • دکتر غلامعلی منتظر، دانشجو مهرابعلی گلشنی روستا صفحات 23-42
  با توجه به افزایش کاربرد شبکه های اجتماعی در زمینه های گوناگون از جمله آموزش، امروزه مدیریت آن به یک مبحث راهبردی تبدیل شده است. معماری سازمانی، با توصیفی کل نگر و جامع از کارکردهای فناوری اطلاعات در سازمان ها سعی می کند که پیچیدگی استفاده از انواع فناوری ها را کاهش داده و موجب بازدهی بیشتر آنها در راستای نیل به اهداف سازمانی شود. از آنجا که به کارگیری شبکه های اجتماعی در آموزش در اکثر کشورهای جهان هنوز مراحل مقدماتی خود را سپری می کند، بنابراین چارچوب و مدل استانداردی برای این منظور وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است که با ارائه چارچوب معماری مناسب، زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی در آموزش عالی ایران فراهم شود. بدین منظور در این مقاله ابتدا مفهوم شبکه های اجتماعی و کاربردهای آن در محیط آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با تبیین مفهوم معماری سازمانی و چارچوب معماری اطلاعاتی، چارچوب زکمن به عنوان ابزار اصلی تحقیق برگزیده شده و آنگاه با استفاده از ابزار پرسشنامه عناصر سطر و ستون ماتریس «چارچوب معماری تحقق شبکه های اجتماعی در آموزش عالی» از دید متخصصان شناسایی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده مهمترین دلایل استفاده از شبکه های اجتماعی در آموزش عالی (راهبرد)، مهمترین نقش آفرینان این حوزه (انسان)، مهمترین زیرساختهای مورد نیاز برای تحقق شبکه اجتماعی آموزش (زیرساخت)، مهمترین داده ها و اطلاعات مورد نیاز در این محیط (داده)و نیز مهمترین فرایندهای مورد نیاز برای تحقق شبکه اجتماعی آموزش در ایران (فرایند)است. نکته مهم در این مقاله آن است که طراحی چارچوب و شناسایی براساس اقتضائات بومی ایران است و با توجه به اینکه نظام آموزشی ایران در ابتدای راه استفاده از این فناوری است می تواند چارچوبی مناسبی را برای استفاده بهینه از این افزار به دست دهد.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، یادگیری الکترونیکی، چارچوب معماری اطلاعاتی، آموزش عالی ایران
 • فاطمه سیف، رضا اسکویی زاده صفحات 43-56
  هدف
  در این مطالعه به منظور تعیین میزان توجه بصری کاربران به منوی راست و به منوی چپ صفحات وب شاخص تعداد خیرگی ها روی منوی راست و منوی چپ با استفاده از دستگاه ردیاب چشم سنجیده شد تا مشخص گردد که کدام منو به لحاظ توجه بصری برای کاربران در ارجحیت قرار دارد.
  روش
  116صفحه حاوی دو منوی راست و چپ در قالب 3 مجموعه فارسی، انگلیسی و انگلیسی- فارسی برای 30 آزمودنی نمایش داده شد و آزمودنی ها ملزم به یافتن یک لغت در منوها بودند. داده های مربوط به تعداد خیرگی های کاربران روی هر منو که نشانی از میزان توجه بصری آنها به آن منو بود با استفاده دستگاه ردیاب نگاه ثبت و جمع آوری شد.
  یافته ها
  تعداد کل خیرگی های کاربر بر منوهای مجموعه انگلیسی با توجه به جهت چینش منوها (راست یا چپ) متفاوت نبود. اما تعداد کل خیرگی های کاربر بر منوهای مجموعه فارسی، مجموعه فارسی- انگلیسی و به طور کلی در مجموع همه صفحات سه مجموعه با توجه به جهش چینش منوها (راست یا چپ) متفاوت و روی منوی راست بیش از منوی چپ بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به بیشتر بودن تعداد خیرگی ها روی منوی راست در این مطالعه و مزیت های اثبات شده منوی راست و همین طور به دلیل آنکه تا به حال مزیت قابل پیش بینی بودن منوی چپ چین در فرهنگ هایی بوده است که زبان مادریشان از چپ به راست خوانده می شود و اینکه نتایج مطالعات پیشین پیرامون سرعت بالای انجام تکالیف و تعامل با منوی چپ چین، متناقض است، می توان به طراحان وبسایت ها توصیه کرد که در طراحی وبسایت-های بومی از منوی راست چین استفاده کنند.
  کلیدواژگان: توجه بصری، دستگاه ردیاب چشم، صفحات وب، منو
 • شیلا مصممی، محمود مرادی، اسدالله شاه بهرامی صفحات 57-72
  امروزه تجارت الکترونیک یکی از کانالهای فعال و مهم تجارت جهانی شده است چرا که سهولت و سرعت ارائه شده در این تجارت، رقیبی سر سخت برای تجارتهای سنتی است و نه تنها اشخاص و شرکتها بلکه دولتمردان نیز حضوری ناگزیر در این سیستم داشته اند. بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در این مطالعه، موفقیت یک سیستم تجارت الکترونیک بنگاه- مصرف کننده، متاثر از عوامل متفاوتی من جمله فاکتورهای فنی- تکنیکی، فاکتورهای روانشناختی- اجتماعی و نیز فاکتورهای مدیریتی بوده که در این مقاله به بررسی و تحلیل عوامل مدیریتی پرداخته شده است. جامعه ی آماری در این پژوهش، 344 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان بوده که رفتار خرید آنان با استفاده از پرسشنامه های دستی و آنلاین در بازه ی زمانی محدود، جمع آوری شده است که متعاقبا، در خصوص دانش استخراج شده از این پایگاه داده، بحث نموده و پیشنهادات خود را جهت مطالعات بیشتر در این زمینه ارائه خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک بنگاه، مصرف کننده، اعتمادسازی، مدیریت آنلاین ارتباط با مشتری، رضایتمندی مشتری، وفاداری مشتری
 • مریم امیری، حسن ختن لو صفحات 73-96
  داده کاوی که به عنوان استخراج دانش از پایگاه داده ها نیز شناخته می شود، روالی برای استخراج دانش ناشناخته از داده است. کاوش اسناد بر اساس روش های داده کاوی به استخراج اطلاعات و دانش از اسناد می پردازد. خوشه بندی اسناد یکی از مهمترین روش های کاوش اسناد است که دسته بندی بدون سرپرست اسناد به گروه های مختلف می باشد. سیستم های رایج بازیابی اطلاعات و خوشه بندی اسناد بر کلمات کلیدی استوار می باشند. با توجه به اینکه کلمات کلیدی مختلف می توانند برای توصیف یک مفهوم استفاده شوند، این سیستم ها می توانند نتایج نادرست و ناقصی را ایجاد نمایند. همچنین روابط معنایی ممکن است بین کلمات موجود باشد که شناسایی آنها نیاز به استخراج دانش دامنه مورد نظر دارد. مهمترین گام ها در خوشه بندی اسناد نحوه ی نمایش اسناد و معیار اندازه گیری شباهت بین آنها است. این تحقیق بر بهبود کارایی خوشه بندی اسناد تمرکز دارد. الگوریتم خوشه بندی اسناد در سه گام پیشنهاد شده است: نمایش اسناد، اندازه گیری شباهت بین اسناد، سیستم استنتاج فازی به منظور اندازه گیری شباهت نهایی بین اسناد. در نهایت پس از انجام این سه گام، با استفاده از الگوریتم خوشه بندی پایین به بالا خوشه بندی اسناد صورت می پذیرد. در گام اول، اسناد بر اساس دانش دامنه به صورت یک گراف آنتولوژی نمایش داده می شوند. این روش بر خلاف روش مبتنی بر کلمات کلیدی، بر مفاهیم دامنه استوار می باشد و یک سند را بر اساس مفاهیم موجود در آن، به صورت زیرگرافی از آنتولوژی دامنه نمایش می دهد. مفاهیم استخراج شده گره های گراف را تشکیل می دهند. برای هر گره با توجه به فرکانس مفهوم، وزن محاسبه می گردد. روابط موجود بین مفاهیم سند، یال های گراف و میزان این ارتباط اوزان یال ها را مشخص می نماید. در گام دوم برای هر سند بر اساس نمایش گرافی استخراج شده از مرحله ی اول، مفاهیم کلی و جزئی و یال های اصلی مشخص می گردند. شباهت بین هر جفت از اسناد در سه مقدار و بر اساس این سه عامل محاسبه می شود. در گام سوم سیستم استنتاج فازی با سه ورودی و یک خروجی طراحی شده است. ورودی ها مفاهیم کلی، مفاهیم جزئی و یال های اصلی می باشند و خروجی میزان شباهت بین دو سند است. مجموعه ای از قوانین فازی برای موتور استنتاج فازی در نظر گرفته شده است که بر اساس سه شباهت ورودی مقدار شباهت نهایی را تخمین می زند. در نهایت بر اساس ماتریس شباهت اسناد، الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی پایین به بالا به منظور خوشه بندی اسناد اعمال می گردد. برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، نتایج با نتایج حاصل از روش های naïve Bayes، دو الگوریتم مبتنی بر هستان شناسی و یک الگوریتم آماری مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که روش پیشنهاد شده مقادیر F-measure و Accuracy را بهبود می دهد. همچنین مقادیر FP و Error به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: خوشه بندی اسناد، گراف هستان شناسی، معیار شباهت، سیستم اسنتاج فازی
 • فاطمه دانش فر، بصیر علاقه بند، وریا فتحی صفحات 96-108
  یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص پایگاه داده بخصوصی لازم است. زبانی که این مقاله بر آن متمرکز شده کردی است و در این مقاله مراحل مختلف چگونگی طراحی اولین پایگاه داده دستنویس برای زبان کردی شرح داده شده است. از آنجا که تاکنون هیچ پایگاه داده ای مخصوص تشخیص تصویری کلمات، مربوط به زبان کردی طراحی نشده است بنابراین زمینه ای بکر و مستعد برای انجام تحقیق محسوب می گردد. همچنین با توجه به اینکه زبان کردی دارای دو رسم الخط مختلف لاتین و آرامی می باشد در این مقاله منحصرا به رسم الخط آرامی البته از نوع دستنویس آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: سیستم های تشخیص تصویری کلمات، پایگاه داده ها، زبان کردی، دستنویس
|
 • Dr Gholamali Montazer, Student Mehrab Ali Golshani Rosta Pages 23-42
  Management of social networks، has become a strategic challenge for different applications including education due to its growing importance. Enterprise Architecture (EA)، uses a holistic specification of information technology functions in organizations to decrease the complexity of using information technology and to increase its efficiency. As regards، using social networks in education in most countries of the world has not yet finished its preliminary stages، so for this reason there is no standard framework and model. The aim of this paper is to design an appropriate architecture framework for utilizing social networks in higher education system in Iran. To do this،first the concept of social networks and its applications at educational environment have been investigated. Then the concept of enterprise architecture and information architecture framework are studied، Zachman framework has been selected as the main tool and then using questionnaire the vital aspects of implementing social networks in higher education have been identified from the views of experts. The findings of study indicate the main reasons for the use of social networks in higher education (strategy)، the most important actors in this field (people)، the infrastructure needed (infrastructure)، the data and information required in this environment (data) and also the processes required to fulfill the social network of learning (process). The main characteristic of the final framework is a presentation of a comprehensive framework for using social network in education system with attention to local considerations.
  Keywords: social network, e, learning, information architecture framework, zachman framework, higher education of Iran
 • Fatemeh Seif, Reza Osqueizadeh Pages 43-56
  Objective
  In order to identify users’ visual attention to left- and right-aligned menus on web pages، fixation count index (FCI) was assessed for both left and right menus using eye tracker to determine which menu is preferred by users in terms of visual attention.
  Methodology
  In total، 116 pages with their menus aligned to left or right، classified into three groups، namely Persian pages، English pages، and Persian-English pages، were shown to 30 subjects who were asked to find a certain word in the menus. Eye tracker was used to collect and record the data pertaining to users’ fixation counts on each menu، as an indicator of their visual attention to the menus.
  Findings
  No difference was found in terms of total fixation count on English pages with respect to menu direction (right or left). However، users’ total fixation counts varied، depending on menu direction (right or left)، for Persian pages، Persian-English pages and، in general، for all pages of three sets، indicating a larger fixation count for right-side menus compared to the menus placed at the left side.
  Conclusion
  Given the larger fixation count for right-aligned menus obtained in the present study and the well-established advantages of this type of menus، and since predictability of left-aligned menu has been an advantage in cultures where native languages are read from left to right، and because the previous studies have led to somehow mixed findings on fast performance of tasks and interaction with left-aligned menus، web designers and developers are recommended to use right-aligned menus in designing internal websites.
  Keywords: Eye Tracker, Menu, Visual Attention, WebPages
 • Shila Mosammami, Mahmoud Moradi, Asadollah Shahbahrami Pages 57-72
  Currently، Electronic Commerce (EC) is a dynamic channel for trading. Because proposed simplicity and speed are competitive advantages which traditional organizations are unable to compete with them and thus not only individuals but also governments need its presence. According to our study، the success of an EC system is arranged by 3 different categories named: Technical Characteristic View، Psychosocial Characteristic View and Managerial Characteristic View. But the managerial characteristic view is going to be argued in this research. Statistical population in this research has been 344 students of university of Guilan and their shopping behavior has been collected with offline and online questionnaires in a limited period of time. Consequently، extracted knowledge for further researches is argued in the following sections.
  Keywords: B2C E Commerce, Trust, ECRM, Consumer Satisfaction, Consumer Loyalty
 • Pages 73-96
  Data mining، also known as knowledge discovery in database، is the process to discover unknown knowledge from a large amount of data. Text mining is to apply data mining techniques to extract knowledge from unstructured text. Text clustering is one of important techniques of text mining، which is the unsupervised classification of similar documents into different groups. The most important steps in document clustering are how documents are represented and the measurement of similarities between them. By giving a new ontological representation and a similarity measure، this research focuses on improving the performance of text clustering. The text clustering algorithm has been investigated in three aspects: ontological representation of documents، documents similarity measure، fuzzy inference system to measuring the final similarities. Ultimately، the clustering is carried out by bottom-up hierarchical clustering. In the first step، documents are represented as ontological graph according to domain knowledge. In contrast to keywords method، this method is based on domain concepts and represents a document as subgraph of domain ontology. The extracted concepts of document are the graph nodes. Weight is measured for each node in terms of concept frequency. The relation between documents’ concepts specifies the graph edges and the scope of the concepts’ relation determines the edge’s weight. In the second step، a new similarity measure has been presented proportional to the ontological representation. For each document، main and detailed concepts and main edges are determined. The similarity of each couple of documents is computed in three amounts and according to these three factors. In the third step، the fuzzy inference system with three inputs and one output has been designed. Inputs are the similarities of main concepts، detailed concepts and the main edges of two documents and the output is final similarities of the two documents. In final step، a bottom-up hierarchical clustering algorithm is used to clustering the documents according to final similarity matrix. In order to evaluate، the offered method has been compared with the results of Naïve Bayes method and ontology based algorithms. The results indicate that the proposed method improves the precision، recall، F-measure and accuracy and produces more meaningful results.
  Keywords: Document Clustering, Ontological Graph, Similarity Measure, Fuzzy Inference System