فهرست مطالب

اقتصاد و مدیریت شهری - پیاپی 9 (زمستان 1393)
 • پیاپی 9 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمود رضا اسدی*، داوود عباسی کارجگان، کاظم عسگری، نرگس سخن سنج صفحات 1-13
  رضایت شغلی و عوامل فردی و محیطی موثر بر آن، به دلیل ارتباط مستقیم با سرمایه انسانی، از مهم ترین مباحث در سازمان ها هستند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی و میزان تاثیر عوامل فردی و محیطی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده های اولیه، از پرسشنامه بسته پاسخ؛ شامل 34 گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه از نوع روایی صوری و محتوایی بوده و برای سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن در مرحله پیش آزمون برابر با 881/0 و پس از انجام آزمون برابر با 889/0 برآورد شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران هستند که تعداد 300 پرسشنامه به شیوه طبقه ای- تصادفی در میان آنها توزیع گردید. برای انجام پژوهش، دو فرضیه اصلی طراحی شد و تجزیه و تحلیل داده ها به دو شیوه توصیفی و استنباطی انجام گردید؛ در تجزیه و تحلیل توصیفی، از شاخص های فراوانی، درصد و میانگین و برای آزمون فرضیه ها، از آزمون استقلال کای دو، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
  نتایج کلی نشان می دهند رابطه مثبت و معناداری میان عوامل فردی و محیطی با رضایت شغلی کارکنان وجود دارد. همچنین یافته ها نشان دادند میانگین رضایت شغلی کارکنان برابر با 48/3 و میانگین رضایت از عوامل فردی و محیطی به ترتیب برابر با 77/3 و 14/3 است، همچنین عوامل فردی، از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردارند؛ بنابراین اقدام برای بهبود وضعیت عوامل محیطی، در اولویت قرار دارد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، عوامل فردی، عوامل محیطی، شهرداری تهران
 • حسین محمدپور زرندی، حمید رحیمیان، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی* صفحات 15-28
  یکی از راهبردهای اساسی سازمان برای اثربخشی بیشتر، ارتقای فرهنگ سازمانی است. از طریق فرهنگ سازمانی، به سادگی می توان تغییرات لازم بر سیستم را اعمال کرد و جهت گیری های جدیدی را در سازمان به وجود آورد. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش فرهنگ سازمانی در آمادگی برای تغییر کارکنان بانک شهر، است. روش پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری، کلیه کارکنان بانک شهر شهرستان تهران هستند که تعداد آنها 2204 نفر می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 327 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت تصادفی ساده، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه آمادگی برای تغییر دانهام و همکارانش، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی، نظیر «r» ضریب همبستگی پیرسون و (R) ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) با آمادگی برای تغییر کارکنان بانک شهر، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام، حاکی از آن بود که از میان ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی (متغیرهای پیش بین): متغیرهای پیش بین سازگاری 695/0، رسالت 511/0 و انطباق پذیری 444/0، پیش بینی کننده آمادگی برای تغییر کارکنان بانک شهر هستند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، آمادگی برای تغییر، کارکنان، بانک شهر، مدیریت تغییر
 • مهدی صادقی شاهدانی، مهدی خوشخوی* صفحات 29-43
  الگوی مصرف هر جامعه ای، نقش برجسته ای در دستیابی آن جامعه به توسعه دارد؛ زیرا تغییرات آن، تاثیرات قبل توجهی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. انرژی، مهم ترین کالایی است که مقوله اصلاح الگوی مصرف و رفتار مصرفی در رابطه با آن، به صورت جدی موضوعیت می یابد. با توجه به اینکه بالغ بر نیمی از انرژی در کشور متعلق به بخش خانوار است؛ نقش و جایگاه آن در مصرف انرژی، بسیار موثر است. مهم ترین مولفه تاثیرگذار بر رفتار مصرفی خانوارها، عوامل فرهنگی- اجتماعی هستند و این امر به دلیل وجود نگرش و رفتار مصرفی اعضای خانواده هاست که ریشه فرهنگی- اجتماعی دارد. در این تحقیق، سعی شده است تا منابع و نهادهای اجتماعی موثر بر رفتار مصرفی جامعه شهری و به تبع آن، کارایی مصرف انرژی خانوار شهری و میزان تاثیرگذاری و اهمیت هر کدام از آنها، مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش های اسنادی، پیمایشی و تحلیل های کیفی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده، مبتنی بر نظر خبرگان این حوزه بودند و با آزمون فریدمن و بهره گیری از نرم افزار SPSS، تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان دادند نهاد خانواده، از بیشترین میزان تاثیرگذاری برخوردار است و پس از آن، نهاد رسانه و نهادهای آموزشی، اهمیت نسبتا یکسانی دارند. نهادهای دولتی و عمومی، شخصیت ها و چهره های مطرح اجتماعی و نیز گروه های مرجع و دوستی، در رده بعدی هستند که تاثیر نسبتا یکسانی دارند. آخرین منبع اجتماعی، نهادهای مردمی و غیرانتفاعی می باشند که نسبت به سایر منابع و نهادهای اجتماعی ذکر شده، از تاثیر کمتری برخوردارند.
  کلیدواژگان: نهادهای اجتماعی، رفتار مصرفی، خانوار شهری، مصرف کننده
 • سعید امان پور، اسماعیل سلیمانی راد، لیلا کشتکار*، صادق مختاری چلچه صفحات 45-57
  در بعد اقتصادی هر جامعه، مسکن همواره یک نیاز اساسی است. از این رو، تحولات بخش مسکن، تاثیر فراوانی بر سایر بخش های اقتصاد دارند؛ بنابراین یکی از نیازهای قابل توجه دولت ها در امر مسکن، پیش بینی دقیق قیمت مسکن و تعیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت این کالا است. پژوهش حاضر، با هدف تخمین قیمت مسکن و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن در شهر اهواز، بررسی نسبتا کاملی از عملکرد شبکه عصبی (مدل پرسپترون چند لایه) در پیش بینی قیمت مسکن انجام داده است. ماهیت تحقیق، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 233 نمونه واحد آماری در سال 1392 براساس 16 متغیر مربوطه به منظور تخمین قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این رو برای ایجاد شبکه عصبی مصنوعی، از نرم افزار MATLAB بهره گرفته شد و در نهایت، شبکه ای با یک لایه پنهان و 12 نرون، استفاده شد. همچنین به منظور تعیین میزان تاثیرگذاری عوامل گوناگون بر قیمت این کالا، از روش رگرسیون خطی گام به گام، بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده، نشان دهنده دقت 91 درصدی شبکه عصبی در تخمین قیمت واحد مسکونی شهر اهواز است. همچنین از بین عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن در این شهر، زیربنای ساختمان (متراژ) و دسترسی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. با توجه به تاثیر بسزای شاخص متراژ زمین و دسترسی، لازم است در برنامه ریزی های ساخت و ساز مسکن، به این عوامل، بیش از سایر عوامل، اهمیت داده شود.
  کلیدواژگان: تخمین قیمت، مسکن، شبکه عصبی، مدل پرسپترون چند لایه، شهر اهواز، MATLAB
 • ناصر یارمحمدیان*، نعمت الله اکبری، علی عسگری، ناصر موحدی نیا صفحات 59-72
  امروزه شهرنشینی در تمام کشورهای دنیا در حال گسترش است. افزایش جمعیت شهرها موجبات رشد و توسعه در زمینه های مختلف، خصوصا اقتصادی را فراهم آورده است. برای مثال، مطابق با گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال 2019، حدود 16 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان در 30 شهر دنیا، تولید می شود. اما توسعه شهرها، مشکلاتی از جمله آلودگی زیست محیطی، صوتی، ترافیک و... را به همراه داشته است. بر این اساس، بسیاری از ساکنان کلان شهرها، ریشه مشکلات خود را در افزایش جمعیت می دانند و مدیران شهری با این سوال مواجه هستند آیا اندازه بهینه ای برای شهر وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد در چه حدودی است؟
  در این مقاله، اندازه بهینه و پایدار شهر برای کلان شهرهای ایران برآورد شده است. کلان شهرهای مورد بررسی به دلیل عدم وجود اطلاعات آماری، فقط شامل شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز در بین سال های 1387 تا 1391 می باشند. روش تحقیق، مبتنی بر یک الگوی اقتصاد محلی بوده که دارای سه بازیگر اقتصادی است: بنگاه، خانوار و دولت محلی. نتایج نشان دادند، کلان شهر تهران از اندازه بهینه و پایدار خود عبور کرده است و کلان شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز، از حد بهینه خود عبور کرده اما با اندازه پایدار خود فاصله دارند.
  کلیدواژگان: اقتصاد محلی، اندازه بهینه شهر، اندازه پایدار، کلان شهرهای ایران
 • مجتبی رجب بیگی*، زهرا حسنی صفحات 73-85
  انفجار اطلاعات در عصر جدید، پدیده ای نو در سازمان ها با عنوان فراموشی آگاهانه سازمانی را رقم زده است. این پدیده موجب شده تا پژوهش هایی در زمینه تاثیر انباشتگی اطلاعات در سازمان ها و راه های برون رفت از آن، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه فراموشی سازمانی با عملکرد شهرداری در زمینه توسعه پایدار شهر، صورت گرفته است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی- همبستگی بود. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده گردید. جامعه آماری در این تحقیق، شامل مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه 16 تهران به تعداد تقریبی 700 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 400 نفر نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و هدفمند، انتخاب گردیدند. آنچه در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از: 1- ارتباط بین فراموشی سازمانی با عملکرد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی 2- ارتباط بین عملکرد شهرداری با یادگیری سازمانی و مدیریت دانش، 3- ارتباط بین یادگیری سازمانی با مدیریت دانش. در این تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون همبستگی با ضرایب اسپیرمن و پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند بین فراموشی آگاهانه با عملکرد مدیریت شهری در زمینه توسعه پایدار شهری، رابطه معنی داری وجود دارد. از این رو باید در این زمینه، زیرساخت های لازم برای حذف اطلاعات غیرضروری گذشته، فراهم شود.
  کلیدواژگان: فراموشی سازمانی، دانش سازمانی، مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، اقتصاد و مدیریت شهری، توسعه پایدار شهر
 • نقی عسگری*، سهراب زمان زاده، کاظم چاووشی صفحات 87-103
  بخش هایی از شهرها در فرایند تطور خود، به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جریان نوسازی خارج می شوند. در این مناطق، اغلب، طبقات کم درآمد ساکن هستند یا مالکان ساکن در سایر نواحی این بخش ها نیز تمایلی به نوسازی بناهای خود نشان نمی دهند. این نواحی به تدریج، تبدیل به محلی برای ایجاد آسیب های اجتماعی شده اند و در مقابل بلایای طبیعی، آسیب پذیر می شوند و در ساز و کار های موجود، قابلیت نوسازی ندارند؛ لذا دولت و شهرداری ها با تشخیص معضل مذکور، حمایت هایی همچون تسهیلات یارانه و بخشودگی های عوارضی را برای ایجاد جریان نوسازی در این نواحی، اجرا می کنند. مسکن، بخش عمده بافت های فرسوده را به خود اختصاص داده است. موضوع این مطالعه، بررسی روش های مرسوم تامین مالی ساخت مسکن در بافت های فرسوده تهران و کاوش برای یافتن روش یا روش های مناسب تامین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک، با مشارکت کلیه گروه های درگیر (سازندگان، تامین کنندگان اعتبار، سیاست گذاران و برنامه ریزان بافت های فرسوده) در این خصوص بوده است.
  روش تحقیق کیفی و متکی بر مصاحبه های عمیق با استفاده از نظریه بنیادی بوده است؛ ضمن آنکه از روش های کمی در بخش اول مطالعه برای تعیین وضعیت موجود روش های تامین مالی مسکن در بافت های فرسوده و از مطالعات اسنادی در بررسی تجارب نوین تامین مالی مسکن در کشور و تجارب کشورهای نمونه (کره جنوبی، ترکیه، چین و مالزی) در تامین مالی نوسازی بافت ها استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهند که گروه های مرجع، در خصوص مناسب بودن شش روش تامین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک برای تامین مالی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده، توافق دارند.
  کلیدواژگان: بافت فرسوده، مسکن، روش های تامین مالی، شهر تهران
 • حسین حاتمی نژاد، احمد پوراحمد، حسنعلی فرجی سبکبار، آزاده عظیمی* صفحات 105-123
  جابه جایی و حرکت، نیاز اساسی زندگی بشر در تمام اعصار بوده و امروزه نیز با وجود پیشرفت های الکترونیک در فضای سایبری، جزء جدایی ناپذیر زندگی محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله، ضرورت توجه به ابعاد رضایت مندی مصرف کنندگان سیستم های حمل و نقل عمومی به ویژه سیستم حمل و نقل عمومی BRT، بر مبنای تکنیک های آماری است. در این مقاله به بررسی رضایتمندی مسافران از سیستم BRT در قالب تکنیک پرسشنامه ای پرداخته شده است. بر این اساس، روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی بوده که از تکنیک هایی؛ همچون پرسشنامه، مشاهده و مطالعه اسنادی استفاده شده است. در عین حال برای تحلیل داده های به دست آمده، علاوه بر مشاهده مشارکتی در دوره زمان 6 ماه، از تکنیک های آماری؛ چون تحلیل عاملی، رگرسیون و غیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده موثر بودن چهار عامل در رضایت مندی از سیستم BRT است. عوامل اساسی استخراج شده؛ شامل خدمات، سرعت، رفتار و خصوصیات فیزیکی اتوبوس ها می باشند. در نهایت، در این تحقیق مشخص شد لزوم تداوم بهره برداری مسافران از سامانه BRT نیازمند بازنگری در ابعاد آن در قالب سنجش رضایت مندی می باشد؛ به طور کلی، هرگونه برنامه ریزی در مقیاس جغرافیایی شهر، نیازمند توجه به نیاز شهروندان و مشارکت دادن تمام اقشار جامعه در فرایند برنامه ریزی است.
  کلیدواژگان: حمل و نقل عمومی، BRT، رضایت مندی، خدمات، شهر تهران
 • محمدرضا درودی، لعلا جهانشاهلو*، سید کمال الدین شهریاری صفحات 125-141
  بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان از محیط مسکونیشان است؛ حال آنکه رضایتمندی، مفهومی چندبعدی دارد و از شاخص های مختلفی شکل می گیرد. در سال های اخیر، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و به منظور تامین مسکن خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن، احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داد که «مسکن مهر» نامگذاری شد. حال با گذشت چندین سال از احداث این محیط های مسکونی، این سوال شکل می گیرد که ساکنین این مسکن ها تا چه میزان از محیط سکونتی خود رضایت دارند و مدیریت شهری چه نقشی در رضایتمندی شهروندان دارد. در این مقاله سعی گردیده با شناسایی مهم ترین شاخص ها و عوامل موثر در سطح رضایت افراد در محیط مسکونی، مدل ارزیابی از میزان رضایتمندی در نمونه مطالعاتی مسکن مهر بوستان واقع در شهر جدید هشتگرد ارائه گردد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان، جمع آوری شده اند و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 165 نفر برآورد شده است. با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عامل های موثر، از روش تحلیل شبکه فازی برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها برای توسعه مدل ارزیابی، استفاده شده است. ساکنان مجتمع در بسیاری از شاخص ها، مانند دسترسی مناسب به کاربری ها و خدمات شهری و همچنین دسترسی به شبکه حمل و نقل، رضایت نسبی دارند.
  کلیدواژگان: رضایتمندی سکونتی، مدیریت شهری، مسکن مهر، مجتمع بوستان، شهر جدید هشتگرد
 • رحیم سرور، بهروز درویش ورچه زاده*، علیرضا جاوید صفحات 141-156
  با افزایش سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، حومه گستری و گسترش افقی شهرها سرعت بالایی گرفته و بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته است؛ از این رو، پارادایم توسعه شهری فشرده برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی و فضایی مطرح گردید. در همین راستا، این مقاله درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مقوله تراکم شهری، چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد را تبیین نماید. جامعه آماری تحقیق، شهر یزد و سازمان مسکن و شهرسازی این استان و همچنین حجم نمونه، کل مساحت شهر یزد می باشد. برای جمع آوری اطلاعات جامع و مفید مرتبط با موضوع تحقیق، از پرسشنامه، بازدید و پایش میدانی استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، بررسی نقش متغیرها و به دست آوردن نتایج، از نرم افزارهای SPSS و LISREL، مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس بررسی های صورت گرفته در سال های 85-1345، مساحت شهر یزد، حدود 19 برابر و جمعیت آن، 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 5/34 نفر در هکتار، کاهش یافته است. کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی، بیانگر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعال سطوح شهری در محدوده شهری یزد و در نهایت، توسعه افقی و گسترده شهر یزد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات زندگی برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است.
  کلیدواژگان: تراکم خالص، تراکم ناخالص، شهر فشرده، شهر گسترده، توسعه پایدار، شهر یزد
|
 • Mahmudreza Asadi *, Davood Abasi Kargagan, Kazem Asgari, Narges Sokhansanj Pages 1-13
  Job satisfaction and individual and environmental factors affecting it, are the most important issues in the organizations because of their direct contact with human capital. Hence, evaluation the effect of individual and environmental factors on job satisfaction of employees in District 18 of Tehran municipality is the main purpose of this research. This is an applied research and data collection did through descriptive survey method. In order to collect primary data, a questionnaire package was used that included 34 questions in Likert scale. Validity of questionnaire was face validity and content validity and Cronbach's alpha coefficient was calculated to assess the reliability that was Equal to 0.881 for pre-test and 0.889 for post-test. The population of the study was all the staff of District 18 of Tehran municipality and 300 questionnaires were distributed among them by Stratified random manner. To do this research, two main hypotheses were developed and analyzed in two ways of descriptive and inferential statistics. In the descriptive analysis, the parameters of frequency, percentage, mean were used and to test the hypothesis of independence of the Chi-square test, Pearson correlation and regression analysis were used. The results show a significant positive correlation between environmental factors and job satisfaction there. This data shows that the average job satisfaction of employees is 3.48 and average satisfaction of individual factors and environmental Respectively is equal to 3.77 and 3.14. The results show that individual factors situation is quite adequate, so take action to improve the environment factors is a priority.
  Keywords: job satisfaction, individual factors, environmental factors, Tehran municipality
 • Hossein Mohammadpour Zarandi, Hamid Rahimian, Seyyed Mohsen Tabatabaein Mozdabadi * Pages 15-28
  The present study aimed to explore the role of organizational culture in the city is prepared to change bank employees Preparation of city bank personnel to change. Method of This research is cross – correlation and the Statistical Society is all city bank employees in Tehran about 2204 persons, using Cochran sampling formula, 327 subjects were selected randomly. Denison Organizational Culture Questionnaire (2000) and readiness to change questionnaire Dunham et al (1989) were used to collect Data. Also To analyze the data, descriptive and inferential statistical methods like «r» Pearson's correlation coefficient (R) and stepwise regression were used. The results showed that between the organizational culture and its dimensions (involved in the work, consistency, adaptability and mission) and readiness to change of bank employees, there is a significant positive correlation. The results of stepwise regression showed that of the four dimensions of organizational culture (predictors): compatibility Predictor variables 0. 695, mission 0. 511 and Adaptation 0. 444 are predictive the readiness for change in the bank employees.
  Keywords: organizational culture, readiness to change, staff, city bank, change management
 • Mehdi Sadeghi Shahedani, Mehdi Khoshkhouy * Pages 29-43
  Society Consumption patterns have a prominent role to archive the development. Because its changes have a significant impact on other macroeconomic variables. Energy is the most important issue that the Correction the consumption patterns category and consuming behavior have a serious relation with it. Given that over half of the energy consumption in the country is belong to the household sector, its role and position of energy consumption is very effective. the socio-cultural factors are The most important factors that influence the households behavior and This is because the attitude and behavior of household consumption that has a socio-cultural origin. This study tried to assess resources and social institutions affecting on the Consuming behavior of urban society and consequently urban household energy efficiency and the impact and importance of each of them. For this purpose, all procedures, documents, surveys and qualitative analyzes and data used were based on the opinions of experts in this field were analyzed by Friedman test and SPSS software. The results showed that the family is the greatest amount of influence and then, media agencies and educational institutions have the same relative importance. Public and governmental institutions, public figures and celebrities, as well as relevant reference groups and friendship, are the next category that have the same impact. The last source, are public institutions and non-profit community and social institutions which are referred to other sources. these groups have the least effects.
  Keywords: social institutions, consumer behavior, urban households, consumer
 • Saeid Amanpour, Esmaeil Soleymani Rad, Leyla Keshtkar *, Sadiq Mokhtari Chelcheh Pages 45-57
  In the economy of every society, housing is a basic need that should be considered. Hence, development in the housing sector has its effect on other economy sectors. So one of the significant needs of governments in the housing field is the housing price forecasts and determine the factors affecting the price of this product. The present research aimed to estimate the cost of housing and the factors affecting it in Ahwaz, fairly complete study of the neural network (multilayer perception model) to predict housing prices has done. The nature of the research is development-functional and the Way of doing it is analytical. In this research, 233 cases in 1392, according to statistics of the 16 variables were used to estimate the cost of housing. The MATLAB software was used to create an artificial neural network and finally the network with one hidden layer and 12 Nero was used. Also to determine the influence of various factors on the price of this good, it is used from the stepwise linear regression. The results indicated a 91 percent accuracy of neural network for housing price estimating in the city of Ahwaz. As well as the factors that influences the price of housing in the city infrastructure construction (size) and access to the largest accounts. Due to the high impact area of land and access is needed in planning, the construction of housing for these factors is more important than other factors.
  Keywords: The estimated cost of housing, neural network, multilayer perception model, Ahwaz, MATLAB
 • Naser Yarmohammadian *, Nematolah Akbari, Ali Asgari Pages 59-72
  Today, urbanization is growing in all countries. Increasing urban population growth has led to the development in various fields especially the economy. For example, according to the World Bank's World Development Report 2019, about 16% of world GDP is produced in the 30 cities in the world. But cities development has had many problems such as pollution, noise, traffic, etc. Accordingly many residents of metropolitans see the population growth at the root of their problems And city managers are faced with the question whether there is an optimal size for the city and if there is, what is its limits? In this paper, the optimal and sustainable size of the metropolises of the country has been estimated. Investigated metropolises due to lack of data, only include the cities of Tehran, Isfahan, Mashhad, Shiraz, in the year 1387 to the year 1391. The method is based on an economic model that has three local economic factors: firms, households and local government. The results showed that the size of Tehran metropolitan has crossed its sustainable and optimal size And metropolises of Isfahan, Mashhad and Shiraz has passed of optimal size but have a distance to the sustainable size.
  Keywords: local economy, City's optimum size, sustainable size, Iranian metropolises
 • Mojtaba Rajabbaigy *, Zahara Hassa Pages 73-85
  In the new era of information explosion, a new phenomenon in organizations is the conscious organizational Forgetting. This phenomenon has led to research into the effects of the information accumulation in organizations and the ways out of it, are examined. In this context, the present study has been to investigate the relationship between organizational forgetting and the municipality performance on sustainable development. The population in this study consisted of managers and experts in Tehran municipality - district no 16- were approximately 700 people. By Using Cochran Formula, 400 people were chosen through purposive and stratified random sampling. In this study, the relationship between organizational forgetting with performance, knowledge management and organizational learning, were analyzed. The relationship between organizational learning and knowledge management were also tested. The relationship between organizational learning and knowledge management were also tested. The results showed that there is a significant relationship between the conscious forgetting and urban management for sustainable development in urban areas. Hence, it is necessary to provide the infrastructure required to eliminate unnecessary past information.
  Keywords: organizational forgetting, organizational knowledge, knowledge management, organizational performance, urban economics, management, urban sustainable development
 • Naghi Asgari *, Sohrab Zamanzadeh, Kazem Chavoshi Pages 87-103
  Portions of towns in the process of their evolution are excluded from the reconstruction because of social and economic reasons. In these areas, most classes those are low-income residents or owners who live in other parts of this section are not willing to renovate their buildings. These areas have gradually become a place for social harms and are vulnerable to natural disasters, the existing mechanisms, no repair capability; therefore, governments and municipalities, with a diagnosis of the problem, the support facilities such as subsidies and The tax relief to create complications in the reconstruction of the areas they perform. But the limited resources available to the general public and the private sector's reluctance to invest in these areas, in addition to structural constraints, low effectiveness of subsidies and financial resources needed for modernization in these areas is limited. The major part of urban decay is Housing. The objective of this study has been to investigate the current methods of housing finance in Tehran decay parts and search to find a suitable method or methods for financing in the current situation and the near future, with the participation of all involved groups (manufacturers, suppliers and credit policy makers and planners urban decay).The main research method in this study is based on qualitative in-depth interviews with the basic theory,while the first part of the study used from quantitative method to determine the current status of housing finance in decay areas and Documentary method was used to investigate new experiences in housing finance and the experiences of selected countries (such as south Korea, turkey, china and Malaysia). The results show that the reference groups are agreed to the suitability of the six methods of financing to fund the modernization of the existing and future housing Distressed agree.
  Keywords: distressed area, housing, financing methods, Tehran
 • Hossein Hataminejad, Ahmad Purahmad, Hasanali Faraji Sabokbar, Azade Azimi * Pages 105-123
  Mobility and movement are the basic needs of human life in all ages and today, despite advances in electronics in cyberspace, is an integral component of life. The main purpose of this paper is to explain the importance of customer satisfaction dimensions from public transportation systems especially BRT system, based on statistical techniques. So this paper has examined the BRT system in terms of passenger satisfaction by questionnaire technique. Accordingly, the research method is analytical that used some techniques such as questionnaires, observation and study of the documents used. At the same time to analyze the data, in addition to participatory observation period of 6 months, statistical techniques, such as factor analysis, regression, etc were used. The results show the effectiveness of the four factors in the satisfaction of a BRT system. The fundamental factors are extracted, including service, speed, behavior and physical properties of the bus. Finally, this research suggests that continuous use of travelers from the BRT system is depend on a review of their satisfaction. In general, any geographical scale city planning, attention to the needs of citizens and the participation of all segments of society in the planning process. In general, any geographical scale city planning is needed to attention to the citizens and the participation of all segments of society in the planning process.
  Keywords: transportation, BRT system, satisfaction, services, Tehran
 • Mohammadreza Daroudi, Lala Jahanshahloo *, Seyyed Kamaleddin Shahriary Pages 125-141
  The highest purpose of development and urban management, is the improvement of lifequality and satisfaction of citizens from their residential environment, however, satisfaction is a multidimensional concept that arises from several factors.In recent years, the government to stop the rising cost of land and housing for low income families without housing, construction of low-cost housing units was located in the agenda by the name of Maskane Mehr. Now, Over several years after the construction of this residential areas, a question arises that How much of this housing residents satisfied with their residential environment And what is the urban management role in the satisfaction of these citizens.This paper tries to identify the most important factors affecting the level of satisfaction in the residential environment and provide a Satisfaction evaluation model in the studied sample of Maskane Mehr residents of the Bustan Complex in New Hashtgerd city.The research Method is analytical and documentary data and information through a survey and interviews with residents were collected through questionnaires distributed. Also the sample size was calculated 165 person according to the Cochran formula. Due to the lack of independence and dependence between agents, Fuzzy network analysis was used to identify possible dependencies between agents and their determination to develop the evaluation model. The results show that Many residents in the complex have relatively satisfied in some indicators such as good access to applications and utilities, as well as access to the transport network.
  Keywords: residential satisfaction, urban management, maskae mehr, bustan complex, hashtgerd new city
 • Rahim Sarvar, Behrouz Darvish Varchezade *, Alireza Javid Pages 141-156
  With the rapid increase in world population that is concentrated in cities, expansion of suburbs and horizontal spread of cities has been accelerated rapidly and the scale of urban planning crisis in many parts of the world has been expanded. Hence, compact urban development paradigm for achieving sustainability and social justice and space were considered. Accordingly, this paper tries to explain the modality of compact and city-wide development of Yazd with the use of descriptive categories of urban density. The research statistical community is the province of Yazd and Housing and Urban Development organization and the sample size is the total area of the city of Yazd.To collect comprehensive and useful information related to the subject, it was used a questionnaire, field monitoring and visiting. In order to testing the research hypothesizes, investigate the role of variables and obtain the results, it was used SPSS and LISREL software, regression analysis and analysis of variance. According to studies conducted in the years 1385-1345, the area of the city, and its population is about 19 and 5 times increased. During these years the gross population density of the city has been decreased from 131.3 to 34.5 persons per hectare. Severe reduction of the gross density of population, indicating the huge extent of city and remaining urban inactive and empty spaces in the city of Yazd, and finally, the horizontal development and urban extent of YazdThis instability leads to an urban sustainability in the optimal distribution of urban services and citizen accessibility to the life facilities and increasing the infrastructure expenditures and wasting energy.
  Keywords: The net density, The gross density, Compact city, wide City, Sustainable development, Yazd city