فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی اصغر پورعزت، خدیجه روزبهانی، غزاله طاهری عطار، علی اصغر سعدآبادی صفحات 419-436
  در عصر کنونی، بقا به مهم ترین دغدغه و هدف سازمان ها تبدیل شده و آنها را به سیستم هایی منفعلی مبدل ساخته است که خود را با محیط تطبیق می دهند تا باقی بمانند. در این نوشتار تلاش شده است با گذر از روش صرفا استقرایی، ضمن تامل بر مفهوم مرگ سازمان به مثابه یک فرصت برای مصرف و تخصیص دوراندیشانه تر منابع، بر پدیده مرگ برنامه ریزی شده تاکید شود. در این امتداد، از انگاره ققنوس برای ادراک رفتارهای سازمان در مواجهه با مرگ و فرسایش استفاده شده است و قابلیت نسبی آن برای توضیح برخی از وجوه رفتاری و ساختاری سازمان، ارزیابی شده است. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل مضمون است و برای بسط واقع انگارانه موضوع، روش داستان پردازی را به کار می برد. نتیجه پژوهش دال بر آن است که برنامه ریزی برای مرگ، راهبردی اثربخش و قابل پیشنهاد به جهاد است تا بتواند در شان نهادی خود، حیات اجتماعی ایرانیان را به وجهی پایدار و با قالبی جدید، تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: آینده اندیشی، برنامه ریزی فرانسلی، شناخت استعاره ای، تجدید حیات، مرگ برنامه ریزی شده
 • المیرا جنوی، نجلا حریری صفحات 437-456
  هدف این پژوهش طراحی مدلی برای توسعه مطلوب منابع انسانی در کتابخانه های دانشگاهی است. برای دستیابی به این هدف، کتابخانه دانشگاه تهران به منزله نمونه موردی مطالعه شده است. با در نظر گرفتن چهار متغیر مستقل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، رهبری و چشم انداز راهبردی سازمان و سه متغیر میانجی نگرش، رفتار و خلاقیت کارکنان، مدل توسعه منابع انسانی در این سازمان بررسی شده است. با استفاده از پرسشنامه و پخش آن میان کلیه کارکنان کتابخانه به تعداد 108 نفر و پس از اجرای آزمون های تک نمونه ای و همبستگی، رابطه هر یک از متغیرها با توسعه منابع انسانی مشخص شد. در پایان با استفاده از تحلیل مسیر، میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها بر متغیر وابسته، یعنی توسعه منابع انسانی سازمان به دست آمد. در نهایت به پژوهشگران پیشنهاد شد که برای گسترش این مدل، به تکمیل آن از طریق بررسی متغیرهای جدید روی آورند.
  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، چشم انداز راهبردی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، کتابخانه های دانشگاه
 • حسین حیدری، فرانک موسوی، سید رضا حسنی صفحات 457-480
  این مطالعه به طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی در صنعت خمیرمایه کشور می پردازد. جامعه آماری این مطالعه کلیه کارکنان صنعت خمیرمایه کشور (1145نفر) هستند که 288 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای و بهره گیری از فرمول کوکران برای نمونه انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه گردآوری شد و تجزیه وتحلیل آنها با اجرای آزمون معادلات ساختاری و تحلیل عاملی در نرم افزار آموس انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که بین سیستم های مدیریت منابع انسانی، رضایت شغلی و وفاداری سازمانی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین رضایت شغلی به منزله عامل واسطه ای بین مدیریت منابع انسانی و وفاداری سازمانی نقش آفرینی می کند. بنابراین به مدیران پیشنهاد می شود در طراحی اهداف راهبردی خود، به نقش موثر سرمایه های انسانی در پیشبرد تعالی سازمانی توجه کنند و کارکنان را در امور مختلف تصمیم گیری شریک بدانند تا بدین وسیله تمایل به مشارکت در فعالیت ها و وفاداری سازمانی در آنها ایجاد شده، ثابت بماند.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، طراحی مدل، مدیریت، منابع انسانی، وفاداری
 • حسین رحمان سرشت، نرگس شیخی * صفحات 481-502

  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه نحوه اثرگذاری عوامل نگرش شغلی، هنجارهای ذهنی تسهیم دانش و کنترل های رفتاری درک شده در تسهیم دانش، بر رفتار تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی است. به منظور دستیابی به این هدف، داده های پژوهش با توزیع پرسشنامه میان 384 نفر از کارکنان بیمارستان جمع آوری شد و تحلیل های مد نظر از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که از میان ابعاد نگرش شغلی، عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی به طور مستقیم و رضایت شغلی به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به تسهیم دانش سازمانی می شوند. به علاوه، کنترل رفتاری به صورت غیر مستقیم و هنجار ذهنی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر رفتار تسهیم دانش اثر می گذارند. بنابراین، رفتار شهروندی سازمانی فقط در رابطه عجین شدن با شغل تسهیم دانش و تعهد سازمانی تسهیم دانش نقش میانجی را ایفا نمی کند؛ یعنی، عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی فقط به طور مستقیم به تسهیم دانش میان کارکنان منجر می شود. این یافته ها بر لزوم توجه به رفتار شهروندی سازمانی در تسهیم دانش سازمانی اشاره می کنند.

  کلیدواژگان: رفتار تسهیم دانش، رفتار شهروندی سازمانی، کنترل رفتاری درک شده در تسهیم دانش، نگرش شغلی، هنجارهای ذهنی نسبت به تسهیم دانش
 • حشمت الله سعدی، مهدی خیاطی صفحات 503-522
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی راهکارهای تبدیل شدن سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به یک سازمان یادگیرنده، از طریق تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان است. برای این منظور با توزیع پرسشنامه ای میان 159 نفر از کارکنان که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، اطلاعات لازم جمع آوری شد. روایی محتوای پرسشنامه با بهره جویی از نظر متخصصان به تایید رسید و پایایی آن با اجرای آزمون آلفای کرونباخ اثبات شد. نتایج از تاثیر مستقیم نگرش های شغلی بر سازمان یادگیرنده حمایت می کند. نقش واسطه رفتارهای شهروندی سازمانی نیز در رابطه میان نگرش های شغلی و سازمان یادگیرنده تایید شد. همچنین متغیرهای ادب و نزاکت، وجدان کاری و آداب اجتماعی در ارتباط میان رضایت شغلی و سازمان یادگیرنده و مولفه های جوانمردی، آداب اجتماعی و نوع دوستی در رابطه میان تعهد سازمانی و سازمان یادگیرنده، همچون واسطه جزئی عمل می کنند.
  کلیدواژگان: رفتارهای شهروندی سازمانی، سازمان یادگیرنده، نگرش های شغلی
 • عادل صلواتی، یحیی یاراحمدی، سیده نادیا سیدهاشمی صفحات 523-542
  ارتباطات اثربخش ازجمله عوامل موثر در کاهش سکوت سازمانی به شمار می رود. سکوت سازمانی تاثیر انکاری ناپذیری بر کاهش مشارکت کارکنان می گذارد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ارتباط اثربخش و سکوت سازمانی پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش 304 نفر از کارکنان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان سنندج است که از این تعداد 190 نفر بر اساس روش خوشه ایچندمرحله ای، نمونه گیری شده اند. داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای ارتباط اثربخش و سکوت سازمانی، به ترتیب برابر 881/0 و 889/0 محاسبه شد. روایی آزمون نیز به کمک روش اعتبار محتوا و با استفاده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و شاخص KMO به تایید رسید. داده های جمع آوری شده در نرم افزارهای SPSSو LISRELتجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد ارتباط معناداری بین ارتباط اثربخش سازمانی و سکوت سازمانی در جامعه بررسی وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارتباط اثربخش سازمانی، بانک های دولتی و خصوصی، سکوت سازمانی
 • زهرا فروتنی، امیر لعلی سرابی * صفحات 543-560

  هدف اصلی این مقاله طراحی مدل سازمان هولوگراف به کمک شناسایی عوامل موثر در آن است. سازمان هولوگراف با توجه به مولفه های ظرفیت سازی پویا، محیط کل گرا، سرمایه انسانی کارآمد، خودمدیریتی فزاینده و ساختار هوشمندانه، درصدد است تا کیفیت کل را در همه اجزا متبلور کند؛ به گونه ای که سیستم توانایی خودسازماندهی داشته باشد. روش پژوهش از نظر ماهیت اکتشافی، از نظر هدف بنیادی کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی با رویکرد ترکیبی است. در این مقاله، عوامل اصلی سازمان هولوگراف از عمق مبانی نظری استخراج شده است. به کمک روش دلفی و امتیازدهی به عوامل، از طریق تحلیل عاملی اکتشافی پنج مولفه جدید شناسایی و نام گذاری شد. این مولفه ها توانستند 056/87 درصد از عوامل موثر بر طراحی سازمان هولوگراف را پوشش دهند. طراحی مدل با بهره مندی از روش مدل سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. روایی ابزار را خبرگان امر و جدول واریانس تبیین شده جامع تایید کردند و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ (964/0) به تایید رسید. یافته های پژوهش نشان داد مولفه های مدل با یکدیگر ارتباط یک سویه دارند و مولفه محیط کل گرا بیشترین تاثیر را بر سایر مولفه ها می گذارد.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی اکتشافی، خودسازماندهی، سازمان هولوگراف، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • فرشته محمدی، حمزه خواستار صفحات 561-582
  در مقاله حاضر، تاثیر جهانی شدن بر اساس شاخص کوف بر شاخص ساخت منابع انسانی (BHR) میان 56 کشور جهان، در بازه زمانی 2005 تا 2011 بررسی شده است. در الگوی پژوهش کنونی، شاخص ساخت منابع انسانی متغیر وابسته است و ابعاد سه گانه جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. روش پژوهش پیش رو از نوع روش های اقتصادسنجی است و از روش تحلیل داده های پانل و تحلیل رگرسیون تعمیم یافته با روش GLS برای تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های تخمین مدل رگرسیون تعمیم یافته برای جامعه آماری، نشان می دهد ضرایب متغیرهای جهانی شدن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح اطمینان کمتر از 05/0 معنادارند. جهانی شدن سیاسی با ضریب 0056/0 و اجتماعی با ضریب 0260/0 بر ساخت منابع انسانی به صورت مستقیم تاثیر می گذارد و تاثیر جهانی شدن اقتصادی با ضریب 0062/0- بر ساخت منابع انسانی به صورت معکوس است. بنابراین می توان گفت جهانی شدن در جنبه های مختلف آن تاثیر معناداری بر ساخت منابع انسانی در کشورها دارد.
  کلیدواژگان: جهانی شدن اجتماعی، جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن سیاسی، داده های پانل، ساخت منابع انسانی
 • عباس منوریان، آرین قلی پور، حیدر احمدی * صفحات 583-602

  هدف این پژوهش، بررسی همسویی فرهنگ سازمانی و فرایند جذب مدیریت منابع انسانی در شرکت سهامی بیمه ایران است. در این پژوهش به بررسی تاثیر انواع فرهنگ سازمانی در چارچوب مدل ارزش های رقابتی کوئین بر فرایند جذب مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 320 نفر از کارکنان و مدیران شرکت سهامی بیمه ایران است که 173 نفر از آنان برای نمونه به کمک روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. روش پژوهش به کاربرده شده در این بررسی توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. تجزیه وتحلیل داده ها نیز در سه بخش اصلی آزمون همبستگی، آزمون میانگین و روابط مبتنی بر مدل معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج آزمون میانگین نشان دهنده این است که انواع فرهنگ سازمانی و همچنین نظام جذب در وضعیت مناسبی قرار ندارند. آزمون همبستگی نشان می دهد از میان فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب، نظام جذب مدیریت منابع انسانی با فرهنگ سازمانی موجود همراستاست. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری نشان دهنده رابطه علی مثبت و معناداری میان «فرهنگ سازمانی موجود» و «نظام جذب» است.

  کلیدواژگان: چارچوب ارزش های رقابتی، شرکت سهامی بیمه ایران، فرهنگ سازمانی، نظام جذب مدیریت منابع انسانی
 • عباس نرگسیان، داریوش طهماسبی آقبلاغی، یاشار دیندار صفحات 603-624
  امروزه از یک سو، چالش سیاستمداران برای نشان دادن چهره متمایز از خود و برتری یافتن نسبت به رقبا و از سوی دیگر، تلاش برای جلب مشارکت حداکثری مردم در صحنه انتخابات، اهمیت بازاریابی سیاسی را بیش از پیش نمایان کرده است. در این پژوهش که از نوع توصیفی همبستگی است و به صورت پیمایشی انجام گرفت، تاثیر ابزارهای سنتی و مدرن بازاریابی سیاسی بر مشارکت عمومی رای دهندگان، به طور کاربردی سنجیده می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شهروندان منطقه 5 شهر تهران را شامل می شود که برای نمونه گیری از روش در دسترس (اتفاقی) استفاده شد و داده های آن نیز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند استفاده از ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی، تاثیری معکوس و معنادار بر مشارکت عمومی رای دهندگان دارد، اما به کارگیری ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر مشارکت عمومی رای دهندگان، تاثیری مستقیم و معنادار می گذارد.
  کلیدواژگان: ابزارهای بازاریابی سیاسی، بازاریابی سیاسی، رفتار رای دهندگان، مشارکت عمومی
|
 • Ali Asghar Pourezzat, Khadijeh Rozbahani, Ghazaleh Taheri Atta, Ali Asghar Sadabadi Pages 419-436
  Emphasizing on instrumental rationality and ignoring essential rationality، the organizations mainly focus on survival as their main goal. In this research، according to this problematic phenomenon (tend to survive)، efforts have been pass purely empirical and inductive methods، while considering organizational death as an opportunity for better consumption and allocation of resources. The issue of planned death is highlighted as well. The metaphor of phoenix is used to provide a deep understanding of some organizational behaviors for confronting the issue of death and erosion. It is noteworthy to mention that by comparing this metaphor and some other fundamental metaphors، its functions and malfunctions are considered، and above all، its relative capability to explain and describe some aspects of organization has been evaluated. This issue has been taken into consideration by studying the story of Jihad-e-Sazandegi in Iran. In fact، Jihad had to die to survive، but it preferred to be merged in the Ministry of Agriculture to maintain its existence while annihilating its identity from the world.
  Keywords: future planning, metaphorical understanding, planned death, planning beyond generation, restoration of life
 • Elmira Janavi, Najla Hariri Pages 437-456
  The aim of this study is designing a model for the optimal development of human resources in academic libraries. To this end، the University of Tehran Library as a case study is investigated. With regard to the four independent variables- organizational structure، organizational culture، leadership and strategic perspective، and mediator variables of attitude، behavior and creativity of staff- the development of human resources in the organization have been investigated. Using a questionnaire and distributing it among all staff of 108 people، and one sample tests and correlation test، each variable related to human resource development was determined. At the end، by the path analysis of the impact of each variable on the dependent variable، the development of human resources is determined. Finally، the researchers suggested to extending the model، and completing this model by new variables.
  Keywords: human resource development (HRD), organizational culture, organizational structure, strategic perspective, University Libraries
 • Hossein Heidari, Faranak Mousavi, Seyed Reza Hassani Pages 457-480
  This study designed a structural model taking into account the views of staff on human resource management systems، human resources، job satisfaction and organizational loyalty pays Yeast Industry in Iran. This study used structural equation modeling (SEM). By using cluster sampling and Cochran''s formula، 288 patients were selected. The structural equation analysis and factor analysis were used. The results indicate that there is significant positive correlation between job satisfaction and organizational loyalty. Job satisfaction is a mediating factor between human resource management and organizational role. Therefore، it is recommended to administrators in designing strategic objectives، promote excellence the role of human capital، and employee''s share of decision-making and tend to increase employee involvement in organizational activities. Finally، they create loyalty to the organization.
  Keywords: human resources, Job Satisfaction, loyalty, management, model design
 • Hossein Rahmanseresht, Naregs Sheikhi Pages 481-502

  The aim of current research is to determine how factors of job attitude، subjective norms regarding knowledge sharing، and perceived behavioral controls affect knowledge sharing behavior، considering the role of organizational citizenship behavior as a mediating factor. To achieve this purpose، the research data was collected by providing research questionnaire in 384 members of the hospital staff and was analyzed through Structural Equation Model (SEM). The results indicate that among the dimensions of job attitude، job involvement and organizational commitment directly، and job satisfaction directly and indirectly lead to sharing knowledge across the organization. In addition، behavioral control indirectly، and subjective norm directly and indirectly affect knowledge sharing behavior. Thus، it can be said that organizational citizenship behavior does not play the mediatory role just in the job involvement-knowledge sharing and organizational commitment-knowledge sharing relationships. In other words، job involvement and organizational commitment only directly contributes to knowledge sharing among employees. These research findings refer to the necessity of considering organizational citizenship behavior in sharing knowledge among organizational staff.

  Keywords: job attitude, knowledge sharing behavior, Organizational Citizenship Behavior, perceived behavioral control of knowledge sharing, subjective norms regarding knowledge sharing
 • Heshmatollah Saadi, Mehdi Khayyati Pages 503-522
  The present study aimed to study guidelines for Jihad-e-Keshavarzi Organization of Gilan Province to become learning organization through strengthening organizational citizenship behavior and attitudes of employees. A questionnaire based survey was applied to 159 employees estimated through stratified random sampling. The face and content validity of questionnaire was confirmed by panel of experts and Cronbach’s alpha test revealed the reliability of the instrument used in the study. Analyses provide strong support for the direct effects of job attitudes on learning organization. OCBs played an important mediating role on the relationships between job attitudes and learning organization. We found support for partial mediation of consciousness، civic virtue and courtesy on the relationship between job satisfaction and learning organization. Also، partial mediation occurred through sportsmanship، civic virtue and altruism for the relationship between organizational commitment and learning organization.
  Keywords: job attitudes, learning organization, organizational citizenship behaviors
 • Adel Salavaty, Yahya Yarahmadi, Saiadeh Nadia Saiadhashemi Pages 523-542
  Effective communication is one of the main factors contributing to organizational silence. Organizational silence has undeniable impact on the decreasing the employee participation. In this paper we have studied the effect of communication on organizational silence reduction. We had used descriptive correlation type. Our statistical population was consisted of 304 employees of state and private banks of Sanandaj city. 190 persons are selected based on a multistage cluster sampling method. Data is collected through a questionnaire. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach''s alpha for effective communication and organizational silence is 0. 881 and 0. 889، respectively. The validity of tests was confirmed and content validity، using the methods of confirmatory and exploratory factor analysis and KMO index. The Gathered data were analyzed by SPSS and LISREL software. According to the results، there is a significant relationship between organizational effective communication and organizational silence in the studied community.
  Keywords: effective communication, organizational silence, state, private banks
 • Zahra Foroutani, Amir Lalisarabi Pages 543-560

  The main of this paper is designing a model for Holographic Organization with identify the factors that effects on it. Designing the holographic organization regarding components as dynamic capacity building، holistic environment، efficient human capital، increased self-managing، and smart structure aims at crystallizing the entire quality in each single part with the intention. This article is exploratory by nature and fundamental – applied measuring and descriptive – survey to the methodology. Then using the Delphi technique and scoring 23 detected factors via exploratory factor analysis، 5 new components were identified and labeled. These components could cover 87. 056% of the factors affecting the design of holographic organization. Hence، to plan and codify the model and make out the relationship between principles the method of ISM was utilized. Validity was approved by experts and Total Variance Explained and its reliability Cronbach Alpha Coefficient set as 0. 964 was confirmed. The results showed that the components of model were related to each other unilateral and holistic environmental has most influential on other components.

  Keywords: exploratory factor analysis, holographic organization, interpretive structural modeling, self, organization
 • Freshteh Mohammadi, Hamzeh Khastar Pages 561-582
  In recent years، the issue of globalization has become the focus of researchers and policymakers. There are some Indicators to measure and evaluate globalization in different countries. The KOF Index is the most famous index which measure three aspects of globalization: economic، political، and social. In this paper، the impact of globalization on the building human resource (BHR) among the 56 countries in the period 2005 to 2011 was reviewed. In the present article''s model، the building human resource index plays as the dependent variable and the three dimensions of globalization (economic، political and social) are considered as independent variables. The method of analysis is econometric
  Methods
  regression analysis and generalized panel GLS. The analysis was performed using the software STATA version 12. The findings of estimates for the generalized regression model show that the coefficients of the variables global political، economic and social confidence level is less than 5oo significant. The political impact of globalization (its coefficient of 0. 0056) and social (quality factor of 0. 0260) to build human resources directly impact economic globalization (its coefficient of -0. 0062) build human resources to reverse. It can be said that globalization in its various aspects has significant influence on the construction of the country''s human resources.
  Keywords: building human resources, economic globalization, panel data, political globalization, social globalization
 • Abbas Monavariyan, Aryan Gholipor, Heidar Ahmadi Pages 583-602

  This study investigated aligning organizational culture and staffing process of human resource management in the Insurance Company of Iran. This study examined the impact of organizational culture types in Quinn Competing Values Framework model on staffing process of human resource management. Statistical population encompassed 320 members of supervisors، middle managers، and senior managers in Iran’s Insurance Company. The opinions of 173 members were used as a selective sample identified by stratified sampling method. The research method used for this study was descriptive-correlation and survey. Data analysis was conducted in three phases: correlation test، T-test، and relationships based on Structural Equation Modeling. The results of T-test indicated that organizational culture types in Quinn Competing Values Framework model and staffing process of human resource management were in undesirable level. Correlation test showed that among the current and desired organizational culture، human resources management system is correlated with existing organizational culture. Also، Structural Equation Modeling results demonstrated a positive significant causal relationship between the ‘current organizational culture’ and ‘staffing process of human resource management’.

  Keywords: competing values framework, Iran Insurance Company (IIC), organizational culture, staffing system
 • Abbas Nargesian, Dariush Tahmasebi Aghbolaghi, Yashar Dindar Pages 603-624
  Today، on the one hand، the challenge of politicians shows their own distinctive face in order to outpace rivals; and on the other hand، for making an effort to attract maximum participation of people in the election، it has made the political marketing significantly more than ever. In this paper، the research method consists of descriptive-correlative performed by survey، which is intended to make practical measurement for the impact of traditional and modern political marketing tools on voter participation. The research’s population included the citizens of region five in Tehran، gathered with random sampling method as well. Descriptive research was used to collecting data. For data analysis، Structural Equation Modeling (SEM) with Lisrel ver. 8. 54 was conducted. The results indicate that the impact of the traditional political marketing tools associate with public participation of voters significantly but reversely، while the use of Modern tools of political marketing have direct relation with it and statically significant.
  Keywords: political marketing, political marketing tools, public participation, Voter's Behavior