فهرست مطالب

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی
پیاپی 1 (بهار 1393)

 • تاریخ انتشار: 1394/01/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرهاد فاتحی* صفحات 1-9
  مقدمه
  پژوهش های گوناگونی کارآمدی ارائه خدمات درمانی حاصل از پروژه های تله مدیسین را نشان داده اند، ولی هنوز بهره برداری از این پروژه ها فراگیر نشده است. پروژه کلینیک تله مدیسین دیابت و غدد درون ریز بیمارستان پرنسس الکساندرا در شهر بریزبن استرالیا یکی از نمونه های موفق راه اندازی یک کلینیک تله مدیسین و یکپارچه سازی آن در نظام ارائه خدمات درمانی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موفقیت و چالش های راه اندازی و بهره برداری پایدار از این کلینیک بود.
  روش
  در این پژوهش کیفی برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه-ساختار یافته استفاده شد. کلیه افراد کلیدی در راه اندازی این کلینیک شامل رئیس بخش دیابت و غدد درون ریز، پزشک متخصص غدد، دو پرستار دیابت و پرستار هماهنگ کننده کلینیک، جامعه پژوهش بودند. داده ها به روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  پنج درون مایه اصلی حاصل از یافته های پژوهش شامل عوامل فنی، عوامل سازمانی-مدیریتی، عوامل فرهنگی و جامعه شناختی، عوامل مالی و اقتصادی و عوامل مربوط به ملاحظات اخلاقی بودند. مهم ترین چالش های مربوط به راه اندازی کلینیک، مقاومت در برابر تغییر، عدم اطمینان به سازمان ارائه دهنده خدمت و تردید در استمرار فعالیت های کلینیک و مهم ترین عوامل موفقیت در پایداری این پروژه، وجود زیرساخت فنی خوب و قابل اطمینان، حمایت مدیران، توجیه پذیری اقتصادی، انتخاب مدل قابل توسعه، هماهنگی متمرکز و پیگیری فعال بیماران ذکر شده بود.
  نتیجه گیری
  راه اندازی کلیینک تله مدیسین و ارائه خدمات درمانی از راه دور با چالش های گوناگونی همراه است و عوامل مختلفی در راه-اندازی موفق و پایداری چنین پروژه هایی موثر هستند. یافته های این پژوهش می تواند با افزایش آگاهی مدیران و سیاستگزاران بخش بهداشت و درمان کشورمان نقش موثری در پیاده سازی موفقیت آمیز پروژه های مشابه در ایران داشته باشد.
  کلیدواژگان: تله مدیسین، کلینیک، دیابت، غدد درون ریز، پژوهش کیفی
 • محمد امیری، مهدی راعی، الهام صادقی، شیما نادری* صفحات 10-18
  مقدمه
  پیاده سازی اتوماسیون اداری به عنوان یکی از فرآیندهای تحول و توسعه سازمان تلقی شده و باعث ایجاد تغییر در نحوه انجام امور می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد و فرآیندهای کاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1391 انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه توصیفی تحلیلی بر روی 239 کاربر اتوماسیون اداری در حوزه ریاست و معاونت های دانشگاه، مراکز اورژانس و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد. داده ها به وسیله پرسشنامه ای که که روایی و پایایی آن قبلا به روش علمی تایید گردیده بود، گردآوری گردید. این پرسشنامه حاوی 30 سوال بود که بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS.v16 و با استفاده از آزمون مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین (انحراف معیار ±) ساعات کار با شبکه اتوماسیون 3/05 (2/70±) ساعت در روز بود. تنها 28 درصد از افراد از اتوماسیون اداری رضایت داشته و بقیه رضایت نسبی (61/9 درصد) داشته یا ناراضی (10/1 درصد) بودند. میانگین (انحراف معیار ±) نمره نگرش افراد نسبت به اتوماسیون اداری 64/83 (6/96±) بود، 88/3 درصد از افراد نگرش مثبت و 11/7 درصد نگرش منفی داشتند. با انجام آزمون مجذور کای بین نگرش و رضایتمندی افراد رابطه معنی داری مشاهده گردید به طوری که افرادی که نگرش مثبت تری داشتند راضی تر بودند (P=0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر تاثیر مثبت اتوماسیون اداری بر عملکرد کارکنان بود. با توجه به وجود برخی مشکلات در پیاده سازی و استفاده از این تکنولوژی، رفع مشکلات اجرایی آن می تواند سبب افزایش کارایی و اثربخشی سازمان شود.
  کلیدواژگان: اتوماسیون اداری، کاربران، نگرش، عملکرد، رضایتمندی
 • مصطفی لنگری زاده، عصمت خواجه پور*، حسن خواجه پور، طیبه نوری صفحات 19-25
  مقدمه
  مننژیت باکتریال نیاز به تشخیص و درمان به موقع دارد. در غیر این صورت میزان مرگ و میر و عوارض نسبتا زیادی دارد. در مراحل اولیه بیماری، افتراق مننژیت باکتریال که خطرناک ترین نوع مننژیت محسوب می شود از انواع بی خطر آن امری پیچیده و با خطای بالایی همراه است. از این رو در این پژوهش با استفاده از منطق فازی، سیستم خبره ای ارائه شده که مننژیت باکتریال را از انواع دیگر مننژیت افتراق می دهد.
  روش
  در سیستم خبره ارائه شده از دو موتور استنتاج فازی (تشخیص مننژیت باکتریال و پیشنهاد LP مجدد)،استفاده می کند. در هر دو موتور استنتاج از مدل ممدانی با مشخصه های max_min به عنوان عملگرهای AND _OR و روش مرکز جرم برای غیرفازی-سازی، استفاده شده است.
  نتایج
  زیرسیستم استنتاج تشخیص مننژیت باکتریال با استفاده از اطلاعات 106 بیمار مبتلا به مننژیت، ارزیابی شد. صحت، حساسیت و دقت سیستم به ترتیب 92، 100 و 89 درصد بود. سطح زیر منحنی ROC 0/947 و ضریب کاپا توافق 0/83(p<0.001) بین تشخیص سیستم و تشخیص پزشک را نشان می دهد. زیر سیستم پیشنهاد LP مجدد نیز توسط اطلاعات 75 بیمار مبتلا به مننژیت غیر باکتریال، ارزیبی شد. صحت، حساسیت و دقت سیستم به ترتیب 96،100 و 95 درصد بود. سطح زیر منحنی ROC 0/96 و ضریب کاپا توافق 0/87(p<0.001) بین تشخیص سیستم و تشخیص پزشک را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  با توجه به پیچیدگی تشخیص مننژیت باکتریال و اهمیت تشخیص به موقع و نیز نتایج مطلوب حاصل از به کارگیری و ارزیابی سیستم خبره پیشنهادی، این سیستم می تواند در تشخیص و افتراق مننژیت حاد باکتریال از سایر مننژیت ها مفید باشد، اما لازم مطالعات بیشتر با داده ها متنوع تر و بیشتری برای ارزیابی بهتر و تایید سیستم، انجام شود.
  کلیدواژگان: مننژیت باکتریال، سیستم خبره، منطق فازی، کودکان
 • بهزاد کیانی، علیرضا آتشی* صفحات 26-31
  مقدمه
  سرطان پستان یکی از شایع ترین انواع سرطان و شایع ترین نوع بدخیمی در زنان ایرانی است که اخیرا روند رو به رشدی داشته است. در مبتلایان به این بیماری همواره احتمال عود مجدد وجود دارد. عوامل زیادی میزان این احتمال را افزایش یا کاهش می دهند. داده کاوی از روش هایی است که در تشخیص یا پیش بینی سرطان ها به کار می رود و یکی از بیشترین کاربردهای آن، پیش بینی عود مجدد سرطان است.
  روش
  در این مطالعه گذشته نگر، از داده های 809 بیمار مبتلا به سرطان پستان و دارای هیجده ویژگی برای هر بیمار، استفاده شده است. به دلیل گمشدگی نسبتا زیاد داده های این مجموعه، تنها اطلاعات 665 بیمار قابل استفاده بودند. به دلیل وجود مقادیر تهی در رکوردهای باقیمانده، این مقادیر از طریق الگوریتم EM و با استفاده از نرم افزار SPSS.V20، به عنوان یکی از فازهای پیش پردازش و آماده-سازی داده ها، تخمین زده شده و در پایان، یک مدل پیش آگهی عود مجدد سرطان پستان در بین بیماران با به کارگیری درخت J48 بر روی داده ها ارائه شده است.
  نتایج
  ویژگی و حساسیت مدل توسعه یافته به ترتیب 53 و 85 درصد بود. این مدل، تنها 14 درصد از بیماران دچار عود مجدد را به اشتباه، مستعد عود مجدد نمی داند.
  نتیجه گیری
  ایجاد مدل پیش بینی با ویژگی و حساسیت مناسب می تواند در مورد عود بیماری و انجام به موقع اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از پیشرفت سرطان، هشدار مناسب را به بیماران بدهد. درصد منفی کاذب نیز در مدل های پیش بینی پزشکی بسیار اهمیت دارد، زیرا می تواند عواقب خطرناکی داشته باشد که در پژوهش حاضر این مقدار 14 درصد بوده که از لحاظ مدلینگ مقدار قابل قبولی به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، داده کاوی، مدل پیش آگهی
 • محمدرضا نعیم آبادی، علیرضا مهری دهنوی*، حسین ربانی صفحات 32-44
  مقدمه
  با توجه به گسترش استفاده از فن آوری های ارتباطی بی سیم در انتقال داده های حیاتی، حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها از اهمیت زیادی برخودار می باشد. در حال حاضر با الگوریتم های متعددی رمزگذاری داده ها انجام می شود. اغلب این الگوریتم ها مبتنی بر رمزنگاری بلوکی می باشند که از یک کلید ثابت از پیش تعیین-شده استفاده می کنند که حداقل 128 بیت طول دارد.
  روش
  در این پژوهش، رمزنگاری با الگوریتم راین دال (Rijndael) با کلیدهای ثابت و متغیر صورت گرفته است. در رمزنگاری با کلید متغیر که در این مقاله طراحی شده است از یک بلوک مبتنی بر سیستم آشوب گونه Mackey Glass در واحد موتور تولیدکننده کلید به عنوان جایگزین الگوریتم گسترش کلید در قلب راین دال استفاده شده است و توسط یک بلوک کنترلی، رفتار آن بررسی و اصلاح می شود.
  نتایج
  روش های رمزنگاری عنوان شده، توسط 6 معیار رمزنگاری، بررسی و ارزیابی شد. ارزیابی ها نشان داده است استفاده از کلیدهای متغیر آشوب گونه با 2/47 درصد افزایش بار محاسباتی، توانایی الگورتیم راین دال را در پنهان کردن الگو و توزیع هیستوگرام در تصاویر پزشکی به شدت افزایش می دهد. استفاده از کلیدهای متغیر آشوب گونه به طور ذاتی تاثیری بر میزان حساسیت به کلید الگوریتم راین دال نداشته است.
  نتیجه گیری
  استفاده از سیستم آشوب گونه در واحد گسترش کلید برای تصاویر پزشکی که در الگوریتم بهبود یافته راین دال عرضه شده است، امنیت داده های حیاتی و حفظ حریم شخصی را به خوبی فراهم می کند.
  کلیدواژگان: آنالیز کیفیت رمزنگاری، آنالیز قدرت و بهره وری رمزنگاری، رمزنگاری تصاویر پزشکی، رمزنگاری مبتنی بر سیستم های آشوب گونه
 • لیلا احمدیان، محبوبه میرمحمدی*، سارا قاسمی صفحات 45-53
  مقدمه
  لغو یک عمل جراحی نه تنها هزینه زیادی بر سیستم ارائه دهنده مراقبت تحمیل می کند بلکه انرژی و وقت زیادی از پرسنل و بیمار را نیز به هدر می دهد. این مطالعه با هدف تعیین دلایل لغو اعمال جراحی و طراحی محتوای اطلاعاتی برای مستندسازی آنها در سیستم اطلاعات بیمارستان انجام شده است.
  روش
  پژوهش توصیفی حاضر که یک مطالعه کاربردی می باشد در دو بخش اجرا شد. در بخش اول، کلیه پرونده های پزشکی بیماران بستری در بیمارستان آموزشی شفا که در یک بازه زمانی 6 ماهه، کد لغو عمل جراحی بر اساس ICD-10 به آنها اختصاص داده شده بود، بررسی شد. داده ها با استفاده از چک لیست پژوهشگر-ساخته گردآوری و با نرم افزار SPSS.v18 تجزیه و تحلیل شد. بخش دوم، مطالعه مروری مقالاتی است که دلایل لغو عمل را فهرست کرده بودند. به منظور بازیابی مطالعات، پایگاه های Google Scholar و PubMed جستجو شد. سپس نتایج حاصل از دو بخش، تطبیق داده شد و لیستی جامع از کلیه دلایل لغو عمل جراحی ارائه گردید.
  نتایج
  از مجموع 7529 عمل جراحی انجام شده، در 1229 مورد (16/4 درصد)، عمل جراحی لغو شده بود. بیشترین دلیل لغو عمل جراحی، نامناسب بودن وضعیت بالینی بیمار قبل از عمل جراحی بود. دلایل استخراج شده از مطالعات در هشت گروه طبقه بندی و در مجموع، فهرستی شامل 54 دلیل برای لغو عمل جراحی تدوین شد.
  نتیجه گیری
  مستند سازی دقیق دلایل لغو اعمال جراحی در هر مرکز درمانی به منظور شناسایی و در نهایت برنامه ریزی برای پیشگیری از آن ضروری می باشد. طراحی یک سیستم اطلاعاتی با محتوای متناسب می تواند این امر را محقق سازد.
  کلیدواژگان: لغو اعمال جراحی، محتوای اطلاعات، سیستم اطلاعات بیمارستان
 • افشین صرافی نژاد*، امیرحسین سعید، عیسی محمد رز، علیرضا روحانی منش صفحات 54-62
  مقدمه
  شیوه های نوین تشخیصی، نظیر رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی در سرطان پوست به متخصصان کمک می کند تا با اطمینان بیشتر و در زمان کوتاه تر به تشخیص برسند. هدف از این مطالعه، مقایسه یک روش مبتنی بر درخت تصمیم، برای تشخیص افتراقی دو نوع سرطان پوست (سرطان سلول های بازال و سرطان سلول های سنگفرشی) بر اساس نتایج سه روش رنگ آمیزی می باشد.
  روش
  در حوزه داده کاوی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS.V19 و Clementine.V12 با روش های مدل سازی درخت تصمیم گیری CART و CHAID، داده های مربوط به 60 بیمار مبتلا به سرطان پوست مربوط به کشور مالزی بررسی شد. سه روش رنگ-آمیزی BCL2 و (Galectin-3(C و (Galectin-3(N برای تشخیص، وارد مدل شدند. بهترین متغیر پیش گویی کننده برای ساخت درخت، شناسایی و با مدل پژوهشگر-ساخته دیگری بر مبنای مقادیر بحرانی حاصل از ROC Curve Analysis و نتایج پاتولوژی مقایسه شد.
  نتایج
  در مدل ترکیبی حاصل، میزان حساسیت و ویژگی تشخیص برای BCC به ترتیب 82/1 و 100 درصد، برای SCC به ترتیب 100 و 82/8 درصد، دقت کلی مدل 90/38 درصد، ارزش اخباری مثبت (PPV)برای تشخیص SCC و BCC به ترتیب 82/1 و 100 درصد و نسبت درست نمایی مثبت (PLR) برای BCC و SCC به ترتیب 5/8 و 5/5 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  مدل درخت تصمیم گیری بر اساس دو روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی در سرطان پوست، می تواند در تشخیص این دو بیماری بدخیم کمک کند و زمینه تحقیقات بیشتر را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: داده کاوی، درخت تصمیم گیری، ایمونوهیستوشیمی، BCL، 2، Galectin، 3، سرطان پوست
 • حامد مهدی زاده، نفیسه اسماعیلی* صفحات 63-73
  مقدمه
  تله درماتولوژی بیش از یک دهه است که به صورت قابل توجهی مورد توجه ارائه دهندگان خدمات پزشکی از راه دور قرار گرفته است. دلایل زیادی از جمله ایمنی، دقت تشخیصی بالا در مقایسه با معاینه حضوری، تشخیص گذاری مبتنی بر تصویر و هزینه نسبتا پایین جهت نصب سیستم های مورد نیاز، باعث موفقیت قابل توجه تله درماتولوژی شده است. در این مقاله با معرفی تله درماتولوژی و انواع آن، نتایج مطالعات مختلف صورت گرفته در حوزه بالینی در مقایسه با روش معاینه حضوری بررسی شده است.
  روش
  این مطالعه مروری با استفاده از منابع کتابخانه ای موجود و جستجو در پایگاه داده های اینترنتی انجام شده است. مقاله های منتشر شده بین سال های 2000 تا 2014 درحوزه تله درماتولوژی مورد بررسی قرار گرفته است.
  نتایج
  بررسی ها نشان می دهد که به طور متوسط، میزان تطابق تشخیص های ارائه شده در تشخیص بیماری های پوستی از راه دور نسبت به روش مراجعه حضوری 79/4 درصد، میزان تطابق طرح های درمانی 76/7 درصد و میزان کاهش مراجعات حضوری 55/6 درصد می-باشد. در مورد هزینه های ارائه خدمات پوستی نیز کاهش قابل توجه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم برای بیماران و ارائه دهندگان خدمات مراقبتی نشان دهنده هزینه-اثربخش بودن به کارگیری این روش در ارائه خدمات تخصصی و مراقبتی پوستی می باشد.
  نتیجه گیری
  اگر چه بیشتر محققان و صاحب نظران در مورد موثر بودن استفاده از این فن آوری برای ارائه خدمات تخصصی و افزایش دسترسی به این خدمات اتفاق نظر دارند، اما این روش، راه حل نهایی برای غلبه بر تمامی مشکلات مربوط به کمبود منابع مالی و انسانی در نظام سلامت محسوب نمی شود. بلکه باید به عنوان راه حلی مکمل برای رفع بخشی از مشکلات موجود بر سر راه ارائه مراقبت های با کیفیت، مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پزشکی از راه دور، تله درماتولوژی، بیماری های پوستی، ذخیره و ارسال، نتایج بالینی
 • نامه به سردبیر: سیستمهای پشتیبان تصمیم و ارتقای کیفیت مراقبتهای پزشکی
  سعید اسلامی* صفحات 74-75
|
 • Pages 1-9
  Introduction
  Telemedicine has been shown to be a feasible and effective vehicle for health care delivery in many research studies, but its uptake has been slow and fragmented. The tele-endocrinology service in Princess Alexandra hospital in Brisbane, is one of instances of successful implementation of telemedicine clinic that has well-integrated into the routine care. The aim of this study was to identify the success factors and challenges for implementation and sustain of this service.
  Method
  Semi-structured interviews were conducted with the consultants, nurses, coordinator, and director of Diabetes and Endocrinology department at the Princess Alexandra hospital where the service is operating. Qualitative data were analyzed using thematic analysis technique.
  Results
  Five major themes emerged: organizational-managerial factors, cultural and social factors, economic and financial factors and factors related to ethical considerations. The main challenges to the implementation of telemedicine clinic included resistance to change, distrust to the provider organization and uncertainty towards continuity of the service, and most important success factors were existing reliable infrastructure, executives support, and economic justification of the service as well as adopting a scalable service model, central coordination and proactive follow-up of patients.
  Conclusion
  Implementation of a telemedicine clinic and provision of remote treatment services are associated with numerous challenges, and various factors are involved in successful implementation and sustainability of such projects. The findings discussed in this paper can inform and inspire health care managers towards successful implementation of similar projects in Iran.
  Keywords: Telemedicine, Clinic, Diabetes, Endocrinology, Qualitative study
 • Mohammad Amiri, Mehdi Raei, Elham Sadeghi, Shima Naderi* Pages 10-18
  Introduction
  The implementation of automation is considered as a process in organizational development, and change the procedure of affairs. The aim of this paper was to determine the impact of automation on performance and work processes in Shahroud University of Medical Sciences in 2012.
  Method
  This descriptive analytical study was conducted on 239 automation users in presidential field, deputy departments, emergency centers and hospitals of Shahroud University of Medical Sciences. The data were collected by a questionnaire contained 30 questions with five point Likert scale which its reliability and validity had been confirmed. Data analysis performed by Chisquare and Pearson Correlation. To analyze the data SPSS version 20 was used.
  Results
  The average of work time with automation network was 30.05±2.70 hours per day. Only 28% of staffs were satisfied of automation and the rest has relative satisfaction (61.9%) or were unsatisfied (10.1%). The average scores of attitudes toward automation was 64.83±6.9 and 88.3% of staffs had positive attitude, and 11.7% had a negative attitude. Also, there was significant relationship between attitude and satisfaction, as people who had more positive attitudes were more satisfied (P=0.001).
  Conclusion
  The results indicated a positive impact of automation on the performance of employees. Due to problems in implementation and use of this technology, resolving operational problems can increase the efficiency and effectiveness of the organization.
  Keywords: Automation, Users, Attitude, Satisfaction
 • Mostafa Langarizade, Esmat Khajehpour*, Hassan Kajehpour, Tayebe Noori Pages 19-25
  Introduction
  Bacterial meningitis requires timely diagnosis and treatment; otherwise it will have relatively high complications and mortality and morbidity. In the early stages of the disease distinguishing between bacterial meningitis that it is most dangerous type and other type is so complicated and inaccurate. Hence in this study a fuzzy expert system for distinguish bacterial meningitis from other kind of meningitis in children is presented.
  Method
  In the proposed fuzzy system, two fuzzy inference engines (The diagnosis of bacterial meningitis and the proposed new LP) were used. Mamdani model was used in both fuzzy inference engines using Max-Min as AND-OR operators and Centroid method was used as defuzzification technique.
  Results
  The first fuzzy inference engine was evaluated using data obtained from 106 patients’ records admitted with meningitis. Accuracy, sensitivity, and precision of the system in terms of bacterial meningitis diagnosis were 91%, 100% and 89% respectively. The ROC curve was used to show system performance graphically and the area under the ROC curve was 0.947. To measure agreement of system results with the physician diagnosis, Kappa statistics was employed and showed a high relation (K=0.79, P<0.001). Extracted data from 75 cases with non-bacterial meningitis were used to evaluate the second inference engine and accuracy, sensitivity, and precision of this system were 96%, 100%, and 95% respectively, and the area under the ROC curve was 0.96 and Kappa statistic showed a very high agreement between the system output with physician diagnosis (K=0.87,P<0/001).
  Conclusion
  According to the complexity and importance of early diagnosis of bacterial meningitis, and favorable results of the implementation and evaluation of the suggested expert system, therefore this system can be useful for detecting and differentiating acute bacterial meningitis of other meningitis, but more studies must be performed for better assessment and verification of system.
  Keywords: Bacterial meningitis, Expert system, Fuzzy logic, Children
 • Behzad Kiani, Alireza Atashi* Pages 26-31
  Introduction
  Breast cancer is one of the most common cancers, and also it is the most common type of malignancy in Iranian women that has been growing in recent years. The risk of recurrence is usual in patient. Many factors may increase or decrease the recurrence rate. Data mining methods have been used to diagnose or predict cancer and one of the most application of data mining approaches is prediction of breast cancer recurrence
  Method
  This is a retrospective study. Collected data on 809 patients with breast cancer with 18 fields for each patient were used. Due to excessive missing data only about 665 cases have been used. Since the number of fields in the remaining records with null values have been observed, as a preprocessing and data preparation phases, these values have been estimated by the EM algorithm and using SPSS.v20 software. In this study, a model for prognosis of breast cancer recurrence among patients using J48 tree has been developed.
  Results
  The specificity and sensitivity of the developed model are 53% and 85%, respectively. Moreover, only 14% of patients who have relapsed are known as false negative with developed model.
  Conclusion
  Creating a predictive model with appropriate specificity and sensitivity can warn patients about recurrence and timely preventive measures to prevent progression of the cancer. The False Negative rate is very important in medical prediction models that can make serious results/consequences. In present study this rate is about 14% that seems reasonable amount in term of modeling.
  Keywords: Breast cancer, Data mining, Prognostic model
 • Mohammadreza Naeemabadi, Alireza Mehri Dehnavi*, Hossein Rabbani Pages 32-44
  Introduction
  Growing application of medical information systems and various digital communication channels to transfer and share vital and medical information demonstrate the significance of medical data security and privacy policy. Nowadays several block cipher encryption algorithms secure information have done by encrypting them. Most of these algorithms are based on a block cipher that use a predetermined fixed/constant key with at least 128 bits length.
  Method
  In this study encryption performed by Rijndael encryption algorithm using conventional constant and variable cipher key. Mackey Glass, known as chaotic system, attached in key expansion block of Rijndael and play role in place of its conventional key expansion procedure. Mackey Glass generates series of chaotic cipher key, monitored and modified by controlling block.
  Results
  Both methods were evaluated by 6 individual criteria. Results have shown that variable chaotic keys are significantly successful to hide medical image pattern and histogram distribution with 2.47 percent increase in computational time where conventional Rijndael failed. Moreover this modification does not lead to considerable changes in sensitivity.
  Conclusion
  Employing chaotic system in Rijndael key expansion block for medical images improves security of medical information and privacy policy.
  Keywords: Encryption quality analysis, Encryption robustness, efficiency analysis, Medical images encryption, Chaotic encryption
 • Leila Ahmadian, Mahboubeh Mirmohammadi*, Sara Ghasemi Pages 45-53
  Introduction
  The cancellation of a surgery operation not only imposed too much expenditure on the healthcare system, but also waste lots of energy and time of patient and health care provider. The aim of this study was to assess reasons of surgery cancellation, and to provide a comprehensive list of cancellation reasons to implement in hospital information system for improving documentation.
  Method
  This study is an applied-descriptive study which was conducted in two parts. In first part, all medical records of hospitalized patients in Shafa educational hospital during 6 months period which had been assigned a cancellation code based on ICD-10, were assessed. The data were collected through a researcher-made checklist and have been analyzed using SPSS.V18 software. The second part was literature review which provided a list of surgery cancellation reasons. To retrieve the relevant papers PubMed and Google Scholar databases were searched. Finally the results of two parts of the study were combined and a comprehensive list of surgery cancellation reasons was developed.
  Results
  Of 7529 surgical operation, 1229 operations (16.4%) were cancelled. Most of the cancelled surgical operations were related to inappropriate patient’s clinical condition before surgery. Extracted cancellation reasons were categorized into 8 groups. Totally a list of 54 reasons for cancellation was developed.
  Conclusion
  Precise documentation of surgery cancellation reasons in each health care institution in order to determine the reasons and plan to prevent them is essential. Designing an information system with proper information content can support the above mentioned issues.
  Keywords: Surgery cancellation, Information content, Hospital information system
 • Afshin Sarafi Nejad*, Amirhossein Saeid, Isa Mohammed Rose, Alireza Rowhanimanesh Pages 54-62
  Introduction
  New diagnostic methods like immunohistochemistry staining in skin cancer can help the physicians to have more accurate diagnosis. The purpose of this study was to compare a method based on decision tree for differential diagnosis of two kind of skin cancer (Basal cell cancer and Squamous cell cancer) based on the results of staining methods.
  Method
  Sixty skin cancer patients’ data from Malaysia were assessed by two methods of decision tree, CART and CHAID, in data mining and using Clementine 12 and SPSS 19. The results of three staining methods including B-cell lymphoma-2 antibody (BCL2), Galectin-3 (Cytoplasm), and Galectin-3 (Nucleus) were analyzed. The best predictive model for decision tree induction was compared with another researcher-made model based on critical values resulted from Receiver Operating Characteristic (ROC) curve analysis.
  Results
  In final synthetic model, the sensitivity and specificity for Basal Cell Carcinoma (BCC) were 82.1% and 100%, and for Squamous Cell Carcinoma (SCC) were 100% and 82.8%, respectively. The overall accuracy of the model was 90.38% and the positive predictive values (PPV) for SCC and BCC were 82.1% and 100%, and the positive likelihood ratios (PLR) were 5. and 5.5 respectively.
  Conclusion
  The decision tree model based on two methods of immunohistochemistry staining in skin cancer, can help in the diagnosis of these malignant disease and provide further studies.
  Keywords: Data mining, Decision tree, Immunohistochemistry, BCL2, Galectin, 3, Skin cancer
 • Hamed Mehdizadeh, Nafiseh Esmaeili* Pages 63-73
  Introduction
  Tele-dermatology is considered by telemedicine service providers about more than a decade. Many reasons, including safety, high diagnostic accuracy compared with physical examination, image-based diagnosis and relatively low cost for installing required systems are making Tele-dermatology successful remarkable. This study introduced Tele-dermatology and its kind and the results of different studies were conducted in clinical area in compare with physical examination is investigated.
  Method
  This review article was done using available library resources and searching online database and articles which published between 2000–2014 in Tele-dermatology field were assessed.
  Results
  Findings showed that, in average the conformity of the proposed diagnosis in skin disease for Tele-dermatology compared with visiting were (79.4 %), for treatment plans were (76.7 %) and reduction of attended visiting was(% 55.6). Also about the servicing fees skin a significant reduction of direct and indirect costs of skin care services show cost- effectiveness of Tele-dermatology.
  Conclusion
  Although most of the researchers and experts agree with the effectiveness of Teledermatology for providing professional health care services and increasing the accessibility of these services, this method is not the final solution to overcome all difficulties related to the shortage of human and financial resources in healthcare system. It should be considered as a complementary to resolve some problems in providing high quality healthcare.
  Keywords: Telemedicine, Teledermatology, Dermatology, Store, forward, Clinical outcomes