فهرست مطالب

 • سال چهل و هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آرزو ابراهیمی دینانی*، محمدعلی خزانه دارلو صفحات 1-22
  فیه مافیه از آثار پراهمیتی است که مولانا در آن به مباحث عمیق و قابل توجهی درباره پیامبر اکرم و جایگاه وی پرداخته است. این مقاله به دنبال آن است تا با تحلیل نگاه متمایز مولانا به حضرت محمد (ص) در مقایسه با دیگر انبیا و اولیا، موجبات دستیابی به تحلیل دقیق و کامل دیدگاه مولانا در دو بخش مستقل: شریعت و طریقت محمدی و مقام محمد (ص) فراهم سازد. در بخش نخست، با تبیین جایگاه شریعت محمدی از یک سو و طریقت محمدی از سوی دیگر و بررسی ارتباط نظر مولانا در این باب با مسئله وحدت ادیان در عرفان، وجوه تمایز شریعت اسلام و طریقت محمدی بررسی می شود. در بخش دوم، مقام حضرت محمد (ص) در نظرگاه مولانا در پنج اصل مهم و برجسته ولایت، مقام دیدار، اصالت وجودی پیامبر به عنوان اولین مخلوق و عقل کل، عشق الهی، تجلی گاه اسماء و صفات الهی مورد تامل و تحلیل قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: شریعت، طریقت، محمد، مقام دیدار، مولوی
 • فائزه ایزدی*، حسین حیدری، جواد روحانی رصاف صفحات 23-48
  پیتر برگر (1929) جامعه شناسی است که سالیان بسیار از چشم انداز جامعه شناختی و الهیاتی به بررسی دین پرداخته و منشا تاثیرات بسیاری در جامعه شناسی دین بوده است.
  برگر از پیشگامان گسترش نظریه عرفی شدن و موثرترین آن هاست و اندیشه هایش در این باب همچنان مورد استفاده بسیار طرفداران این ایده است؛ گرچه تعدیل و تغییر موضعش درباره عرفی شدن نیز - به دلیل اهمیت جایگاهش- تاثیر بسزایی در افول این جریان گذاشته است. از طرفی، وی با گسترش دیدگاهش درباره تکثر در جهان مدرن، بر دیدگاه های نوین در جامعه شناسی دین، تاثیرگذار بوده است. اندیشه های برگر درباره جهان نمادین نیز امروزه به طور گسترده ای توسط مفسران متون مقدس و جامعه شناسان دین مورد استفاده قرار می گیرد.
  در این مقاله سعی شده است با استناد به منابع اصلی و تطبیق داده ها، جایگاه اندیشه ها و نقش پیتر برگر در قالب چهار مبحث، جریان عرفی شدن، افول جریان عرفی شدن، مبحث کثر ت گرایی و رهیافت نمادین به دین، بررسی شود.
  کلیدواژگان: پیتر برگر، جامعه شناسی دین، جهان نمادین، عرفی شدن، کثرت گرایی
 • محمدتقی شاکر*، عبدالهادی اعتصامی صفحات 49-70
  در این مقاله، بازیابی مولفه های اساسی حاکمیت سیاسی از نگاه مکتب اعتزال با محوریت دیدگاه قاضی عبدالجبار بررسی می شود. براین اساس سعی شده با رویکرد توصیفی ‐ تحلیلی از داده های مطالعاتی به روش کتابخانه ای، ریشه های اندیشه حاکمیت سیاسی از نگاه مکتب اعتزال با وجود تفاوت و قرائت های شکل گرفته در این مکتب از حکومت و جایگاه حاکم را ارائه دهد. افزون بر این، به مسئله ویژگی های لازم در حاکم و مبانی آن و همچنین موضوع عصمت در اندیشه اعتزال پرداخته است. طرح تفکیک امامت فراتر و فروتر و گرایش معتزله بغداد به لزوم امامت فراتر، یکی از جهش های تفکر در اندیشه اعتزال در میان اهل سنت به شمار می آید. در انگاره اعتزال راه دست یابی به امام از شیوه انتخاب، الگو می پذیرد و از آن رو که احتمال خطا در رفتار حاکم جامعه مطرح است، شرایطی برای چگونگی امربه معروف و نهی ازمنکر به تناسب مراتب آن، در منظومه فکری معتزلیان تبیین شده است. نتایج بازشناسی انگاره های معتزلیان در تبیین مولفه ها و ویژگی های حاکمیت در تحلیل نقادانه میزان پایبندی این جریان به شعار عقلانیت در سنجش مسائل حوزه امامت نقش نمایی می کند. اهمیت این امر با توجه به اندیشه غالب این تفکر در قرن های نخست تاریخ اندیشه اسلامی و نوع واکنش ها به روش و رویکرد اعتزال آشکار می باشد.
  کلیدواژگان: اعتزال، امامت، انتخاب، عزل و کلام سیاسی
 • جعفر شانظری *، مجید یاریان صفحات 71-94
  صدرالمتالهین، براساس مبانی اصالت، وحدت و تشکیک وجود، عشق را مساوق هستی شمرده و آن را برحسب مراتب وجود، در تمامی ذرات عالم، جاری دانسته است. او عشق را از نهاده های الهی در ذات آدمی برمی شمارد و آن را سرشار از حکمت ها و مصلحت ها می داند. گرچه تبیین عشق، بر مبنای اصالت الوجود، از شاخصه های تفکر صدرایی به شمار می رود، پیش از او، ابن سینا نیز در «رساله العشق» خویش، به تحلیل وجودی عشق، بیان احوال و اطوار آن پرداخته است که تا حد زیادی با نگرش عرفا در این باب، مناسبت و همسانی دارد. صدرالمتالهین شیرازی، در تحلیل عشق، از نظر شیخ الرئیس در این رساله، بهره های فراوان برده است. مساوقت عشق با وجود و خیر، تشکیک در عشق، اثبات عشق و شوق در هیولا، تبیین عشق در نفوس نباتی و حیوانی، اثبات عشق در وجود حضرت احدیت و تشریح محاسن و برکات عشق مجازی انسانی، از جمله این تاثیرپذیری ها است.
  کلیدواژگان: اصالت وجود، تشکیک وجود، رساله العشق، شوق، عشق، وحدت وجود
 • اسماعیل علی خانی* صفحات 95-120
  از موضوعات مهم در ادیان توحیدی، سعادت و کمال انسان است. این سعادت در اسلام و مسیحیت، تحول کمالی انسان به سوی خدای متعال و نزدیک شدن به اوست. حقیقت این تحول از منظر قرآن کریم و عهد جدید، تحولی وجودی و حقیقی و البته تشکیکی و به بیان این دو متن مقدس «حیات و تولد جدید»، «هجرت به جانب خداوند» و «نورانی شدن» است. اما به رغم این اشتراکات، با توجه به تفاوت بنیادین الهیات و انسان شناسی اسلام و مسیحیت مبتنی بر نوشته های پولس، این موضوع در این دو سنت نقاط افتراق نیز، دارد. در اسلام، همه بحث پیرامون نزدیک شدن به خدای متعال است، اما در مسیحیت، مقصود از نزدیک شدن، همانندی با مسیح، یکی شدن با خدا، حضور در خانواده الهی و فرزند خدا شدن است. در اسلام، قرب بیشتر مبتنی بر ایمان و عمل صالح است، اما در مسیحیت، قرب، همچون ایمان، اعطایی است.
  کلیدواژگان: اتحاد با خدا، تحول وجودی، تشبه به مسیح، تقدس، تقرب، حیات جدید، فرزند خدا
 • محمد ابراهیم مالمیر، مریم ترکاشوند* صفحات 121-146
  صراط مستقیم یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که پیوسته در حوزه های مختلف، مورد توجه محققان، صاحب نظران و مفسران بوده است. در این میان، محیی الدین عربی و عارفان پس از او عنایت ویژه ای به این موضوع، نشان داده اند. هدف این مقاله، تحلیل دیدگاه عرفانی ابن عربی و برخی از شارحان نظریه های عرفانی او درباره صراط مستقیم است که با توجه به رویکرد عرفانی به آیه 56 سوره هود مطرح شده است. این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. محورهای مورد بحث در آن، انقطاع عذاب از جهنمیان بدون خروج از جهنم و نیز تقسیم صراط مستقیم به سلوکی و وجودی، و تفاوت قایل شدن میان «الصراط المستقیم» (صراط الله ) و «صراط مستقیم» (صراط های رب ها) است. یافته های این جستار، گویای این است که براساس نظر عارفان صراط مستقیم وجودی که در قوس نزولی خلقت قرار دارد، بدون هیچ گونه تمایز و تفاوتی مربوط به همه موجودات است، در حالی که «صراط مستقیم سلوکی» به قوس صعودی خلقت مربوط می شود و تنها به انسان ها اختصاص دارد. درواقع، نه تنها وجه تمایز انسان ها از سایر موجودات است، بلکه تعیین کننده مقام و مرتبه هر انسانی در راه رسیدن به کمال انسانی است. همچنین، به دلیل سابق بودن رحمت خدا بر غضب او سرانجام، عذاب از اهل نار برداشته خواهد شد، و با وجود بودن در جهنم، از آلام و عذاب آن، رهایی می یابند.
  کلیدواژگان: الله، رب، شارحان نظریه های عرفانی ابن عربی، صراط مستقیم، محیی الدین عربی
 • محمد نصیری*، محمد ملکی صفحات 147-172
  نظریه فلسفی- عرفانی، «تعین اول» نظریه ای کلان درباره لحظه «پدیداری و ظهور وجود» و چگونگی شکل گیری صدور کثرات از واحد بسیط است. این مسئله از مباحث بنیادی و البته از دشوارترین مسائل در «عرفان اسلامی» است. ابن عربی پدر عرفان نظری در جهان اسلام شناخته شده و در این میان اندیشه وحدت وجود او که پایه اصلی فکر و دستگاه عرفانی اوست، در پرتو نظریه تعین اول سامان یافته است. بررسی این مسئله که ابن عربی چگونه و در کجا آن را بررسی کرده و آیا دغدغه فکری او بوده یا تعبیر و تبیین او چگونه بوده است، اهمیت زیادی دارد. از آنجا که در بررسی عمده آثار وی، از جمله کتاب عظیم فتوحات مکیه به صراحت این عنوان یافت نمی شود، در تحقیق پیش رو تلاش شده با بررسی آثار ابن عربی به ویژه کتاب یادشده معادل و اصطلاح یا اصطلاحاتی که ابن عربی در آثار خود برای «تعین اول» به کار برده، مشخص و مقصود او تبیین، تحلیل و در پاره ای از موارد با نگاه نقادانه به آن ها نگریسته شود. همه این مسائل به روش توصیفی – تحلیلی و با توجه به نگاه ابن عربی و شاگردان مکتب وی، به این موضوع رسیدگی شده است.
  کلیدواژگان: ابن عربی، تعین اول، حقیقه الحقائق، حقیقت محمدیه، شطر وجود، غیب و شهادت، عرفان اسلامی، عماء، هباء
|
 • Arezoo Ebrahimi Dinani*, Mohammad Ali Khazanedarlu Pages 1-22
  Fih-e-ma-Fih is one of the most important works of Molavi in which there are deep issues about holly Mohammad and his position. We plan to analyze the Molavi's distinct attitude toward Mohammad by comparing him to other prophets in Fih-e-Ma-Fih at this paper, a fact which can analyze Molavi's point of view thoroughly about this subject at two chapters: first, Mohammad's path and Mohammad's religion at which aspects of distinction between Islam and Mohammad's path will been explain by describing the both of them, and second chapter is Mohammad's position which will been study and analyze in five important principles: guardianship (velayat), visitation state, gentility of Mohammad's existence as a first creature and logos, divine love and influence station of God's names.
  Keywords: Mohammad, Molavi, religion, the path, visitation state
 • Faezeh Izadi*, Hossein Heydari, Javad Rouhani Rassaf Pages 23-48
  Peter Berger (1929 -), is among sociologists who has examined religion from sociological and theological perspectives, and has been the source of many impacts on the sociology of religion. Berger is the pioneer of the theory of secularization and perhaps the most effective one in this regard; and his ideas is still used by many proponents of secularization. However, the change in his position on secularization has also - because of the importance of his stands – influenced greatly on the decline of secularization process. The elaboration of his views on diversity in the modern world has influenced new perspectives in the sociology of religion. Berger’s ideas about the symbolic world have been widely used by interpreters of Holy Scriptures and sociologists of religion. This article is trying, citing original sources, to investigate Berger's position and ideas in four categories: secularization, the decline of secularization, pluralism and the symbolic approach to religion.
  Keywords: Peter Berger, sociology of religion, secularization, pluralism, symbolic world
 • Mohammadtaghi Shaker *, Abdolhadi Etesami Pages 49-70
  The present paper tries to review the basic components of political sovereignty from the viewpoint of the school of Separationism based on Qazi Abd al-Jabbar's point of view. Therefore, it's been tried, using an analytic-descriptive approach to the data collected by library method, to look at the roots of the thought of political sovereignty and to present the view of the school of Separationism, in spite of the different interpretations in this school, to government and the position of the ruler. Besides, the issue of the necessary features of the ruler and its principles and also the issue of inerrancy in the thought of Separationism are dealt with. The plan of separating higher and lower Imamate and the inclination of Mutazilites of Baghdad to the necessity of higher Imamate is one of the leaps of thought in the schools in Separationism among Sunnis. In the idea of Separationism, the way to access Imam takes sample from the method of selection, and since there is the possibility of error in the behavior of the ruler of the society, some conditions for enjoining the good and forbidding the evil in proportion to its levels are explained in intellectual system of Mutazilites. The results of recognizing the ideas of Mutazilites play a role in explaining the components and features of sovereignty in the critical analysis of the degree of loyalty of this movement to the slogan of rationality and the importance of this issue is clear regarding the idea of the dominance of this thought in the early centuries of the history of the Islamic thought and the different kinds of reactions to the method and approach of Separationism.
  Keywords: Separationism, Immamate, Selection, Separation, Political Theology
 • Jafar Shanazarei*, Majid Yarian Pages 71-94
  Mulla Sadra Shirazi by his fundamentals like fundamentality of existence, existential gradation and the unity of being, believes that love equals being and explains how the love moves in all particles in the universe. He maintains that love is divine nature of human existence and it is full of wisdom and expediency sees. Although the description of love by the theory of Fundamentality of existence is of the features of Sadra’s philosophy, Ibn Sina before him has presented the subject of love in “Risalah al Ishq” and its particles that is similar to sages and gnostics’ point of view. He has been affected by Avecina’s view point of love.his transcendent wisdom is based on principles and fundamentals which are less known before him as a philosophical system infrastructure. Fundamentality of existence, existential gradation, equivalence of being with science and life, change in substance, unity of reason, rational and reasonable, connective being, are some of the fundamental principles of Sadra's wisdom. This paper examines the position of these fundamentals bases on Mulla Sadra's knowledge of love.
  Keywords: fundamentality of existence, existential gradation, Risalh al Ishq, interest, love, unity of existence
 • Ismail Alikhani* Pages 95-120
  One of the important issues in the monotheistic religions is the felicity and perfection of man. This felicity in Islam and Christianity is the felicitous transformation of the person so that one becomes near to God or achieves proximity to Him. From the perspective of the Noble Qur’an and the New Testament, this is a real ontological transformation, although it is gradual. According to these two holy books it is a “new life and new birth”, “Migration to the Lord” and “illumination”. However, in spite of these common points, given the fundamental differences between Christian and Islamic theology and anthropology, especially those Christian teachings based on the writings of Paul, these two traditions also have points of difference. In Islam, the entire discussion centers on the approach to God. However, in Christianity, what is meant by proximity is union with Christ or God, presence in the family of God or becoming a child of God. In Islam, on the other hand, proximity is usually based on faith and good works, while in Christianity the emphasis is on the divine grace through which faith and proximity are given.
  Keywords: Imitation to Christ, Nearness, New life, Ontological Transformation, Sanctification, Son of God, Union with God
 • Mohammad Ebrahim Maalmir, Maryam Torkashvand* Pages 121-146
  Straight Way is a challenging issue which has been attended to in various fields by the researchers, experts and commentators. Mystics, especially Muhyiddin Arabi and the mystics after him, have paid special attention to this issue. The purpose of the present study was to analyze the mystical perspective of Ibn Arabi and some commentators of his mystical theories on Straight Way which have been proposed with regard to the mystical approach to verse 56 of Hud Surah. This study was a descriptive-analytical study. Interruption in the punishment of hell residents without departing from hell, the division of Straight Way to Behavioral and Existential, and the distinction between "the Straight Way" (Allah`s way) and "Straight Way" (god`s way) were among the topics discussed in this study. The findings of this inquiry indicated that, according to the opinion of mystics, the Existential Straight Way existing in the Descending Arc of creation is related to all entities with no distinction and differences; while, "the Behavioral Straight Way" is related to the Ascending Arc of creation and is restricted to humans; it is what distinguishes humans from other creatures and also determines the position of each human being in achieving human perfection. In addition, punishment is eventually removed from hell residents because the mercy of God is prior to his wrath; despite their residence in hell, the residents are released from its pains and punishments.
  Keywords: Allah, God, Ibn Arabi's Commentators of Theories, Straight Way, Muhyiddin Arabi
 • Mohammad Nasiri*, Mohammad Maleki Pages 147-172
  The Philosophical-theosophical theory of “The First Designation” is macro-theory about instant of “Phenomenon Existence” and the formation of emanation of multiplicities from the Unique. This subject is one of fundamental and hardest problems in “Islamic mysticism”. Since Ibn-Arabi is the father of theoretical mysticism in Islamic world and so his view about one-ness existence is the foundation of his theoretical structure be arranged by “The First Designation” study about this subject can be very important. Since this term in review of Ibn-Arabi’s work, especially in the great book of Ibn-Arabi: Al-Futuhat al-Makkiyya, is not clear, in this research effort will be by appropriate review of Ibn-Arabi’s works determine a equivalent for this term. And so we try to explain and analyze this equivalent of that term. All these issues will be descriptive-analytical method and will be according to Ibn-Arabi’s view and his students in this subject.
  Keywords: Ibn, Arabi, First Designation, Islamic Mysticism, Reality of Realities, Chaos, Dust