فهرست مطالب

مهندسی آبیاری و آب ایران - پیاپی 18 (زمستان 1393)

مجله مهندسی آبیاری و آب ایران
پیاپی 18 (زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1394/01/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد رحمتی، حمیدرضا مرادی*، رضا امیدی پور صفحه 1

  بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب در هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. مشخصات کمی و کیفی آبهای زیرزمینی در مقیاس مکانی و زمانی تغییر میکند، بنابراین نمیتوان این مشخصات را ثابت فرض کرد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی دشت کرمانشاه به صورت سالانه، فصلی و ماهانه در یک دوره آماری 20 ساله از سال 1370 تا 1390 و با استفاده از آمار سطح ایستابی 61 حلقه چاه مشاهده ای موجود در منطقه انجام شد. بعد از کنترل کیفیت، صحت آمار، اطمینان از همگنی و نرمال بودن داده ها و بازسازی نواقص آماری، از روش کریجینگ جهت پهنه بندی تغییرات سالانه، فصلی و ماهانه و روش تیسن جهت بررسی تغییرات ارتفاع متوسط پیزومتری دشت استفاده گردید. نمودار تغییرات ارتفاع پیزومتری هر کدام از چاه ها نشان دهنده ارجحیت پهنه بندی به روش کریجینگ نسبت به ارتفاع متوسط حاصل از روش تیسن میباشد. ارزیابی نتایج نشان داد که سطح متوسط ایستابی در دشت کرمانشاه در طول دوره آماری مورد مطالعه به میزان 9/9 متر افت داشته است (افت متوسط 49/0 در سال). این در حالی است که بررسی تغییرات افت در بعضی از چاه ها افت بالاتر از 30 متر را نشان داد. که میتواند ناشی از موقعیت چاه، میزان بهره برداری، دوری چاه از منابع آب، رودخانه و یا مناطق مسکونی باشد.

  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، ارتفاع پیزومتری، پهنهبندی، دشت کرمانشاه، کریجینگ
 • رضا مروتی*، علیرضا شکوهی صفحه 17
  دما یکی از پارامتر های مهم در مطالعات اقلیمی و هیدرولوژیکی است. هدف اصلی این مقاله استفاده از داده های دمای سالانه از مجموعه داده های موسوم به Reanalysis از پایگاه جهانی NCEP/NCAR با توان تفکیک مناسب برای مطالعات منطقه ای می باشد. این پایگاه، داده های دما را با دقت 5/2 درجه در اختیار کاربران قرار می دهد. به دلیل تنوع توپوگرافی کشور ایران، دقت داده های 5/2 درجه پایین بوده و برای پژوهش های کاربردی و مطالعات منطقه ای باید از توان تفکیک بالاتر استفاده نمود. هدف از این پژوهش افزایش توان تفکیک داده های دمای پایگاه مزبور با استفاده از روش های درون یابی موجود در نرم افزار متلب است. در متلب چهار روش برای درون یابی داده ها موجود می باشند که عبارتند از: روش خطی، روش نزدیک ترین همسایگی، روش اسپلاین و روش همسایگی عادی (طبیعی). با به کارگیری هرکدام از این چهار روش در سطح 30 زیر حوضه درجه 2 تعریف شده توسط سازمان مدیریت منابع آب، داده های 5/2 درجه به داده هایی با توان تفکیک 1 درجه تبدیل شدند. برای بررسی دقت داده های درون یابی شده، داده های جدید تولید شده داخل هر زیرحوضه با داده های دمای ایستگاه های سینوپتیک داخل همان زیرحوضه مقایسه گردیدند. با استفاده از معیار های خطاسنجی RMSE، MBE، ضریب باقیمانده و ناش - ساتکلیف روش های نزدیکترین همسایگی و اسپلاین با برتری نسبی نسبت به روش های دیگر، به عنوان روش برتر شناخته شدند. حاصل این مطالعه تولید گره های اطلاعاتی مربوط به دما برای مطالعات هیدروکلیماتولوژیکی، ارائه روش برای بروزرسانی و لذا حذف نیاز محققین به جمع آوری، آزمون و استفاده از ایستگاه های زمینی و داده های موجود در منطقه است.
  مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.
  کلیدواژگان: داده های شبکه بندی، درون یابی، دما، زیر حوضه درجه 2، متلب، NCEP، NCAR
 • وحید یزدانی*، کامران داوری، بیژن قهرمان، محمد کافی صفحه 32
  کمبود آب در طبیعت، خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک، همواره با کاهش کیفیت آب همراه است. این تحقیق در مزرعه ای با بافت شنی لومی در فاصله 25 کیلومتری از مرکز شهر مشهد، در دو سال زراعی 91-1390 و 92-1391 اجرا گردید. طرح آزمایشی موردنظر به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی بود که در آن چهار فاکتور مقدار شوری آب آبیاری (5/0، 5، 8 و 11 دسی زیمنس بر متر به ترتیب S1، S2، S3 و S4) به عنوان کرت های اصلی، چهار سطح آبیاری به عنوان فاکتور فرعی (100، 125، 75 و 50 درصد نیاز آبی به ترتیب I1، I2، I3و I4) و دو رقم کلزا (هایولا 401 و آرجی اس 003) به عنوان فاکتور فرعی بود که در سه تکرار اجرا گردید. تابع خطی لگاریتمی در تمام شوری ها در تیمار I4 عملکرد دانه را بیشتر از واقعیت برآورد می کند. بر اساس نتایج به دست آمده توابع درجه دوم و متعالی به ترتیب برآوردهای بهتری نسبت به دو تابع دیگر دارند. مقادیر ضریب تعیین R2 نشان می دهد که در رقم های هایولا و آرجی اس، تابع درجه دوم با 99/0= R2 و 8/0= R2 در رتبه اول قرار می گیرد. در مقابل کمترین مقدار ضریب تعیین در رقم هایولا و آرجی اس به ترتیب مربوط به توابع خطی لگاریتمی و متعالی بود. توجه به نتایج آماری مشخص شده که مبنای مقایسه توابع قرار گرفته است، تابع درجه دوم (با رتبه نهایی یک) نسبت به سایر توابع برتری نسبی دارد و پس از آن تابع متعالی با رتبه 2 نتایج قابل قبولی دارد و توابع خطی ساده و خطی لگاریتمی در رتبه های بعدی قرار میگیرند. بررسی میانگین ریشه دوم خطا نشان میدهد که تابع متعالی مجموعا به میزان 5/12 (رقم هایولا) و 17/8 (رقم آرجی اس) درصد عملکرد را کمتر (با توجه به CRM مثبت) از مقادیر واقعی برآورد نموده در صورتی که تابع درجه دوم مجموعا به میزان 7/11 و 4/6 درصد عملکرد را کمتر (با توجه به CRM مثبت) از مقادیر واقعی برآورد کرده است. بنابراین با توجه به مقایسه های انجام شده شاخصهای مذکور برای توابع مختلف و نیز رتبه نهایی یک که به تابع درجه دوم تعلق گرفته است، این تابع به عنوان تابع بهینه تولید در شرایط توام شوری و کم آبیاری برای رقم های هایولا و آرجی اس در منطقه مشهد معرفی میگردد.
  کلیدواژگان: تنش آبی، تنش شوری، توابع تولید، کلزا، مشهد
 • ملیحه کرمی، معصومه فراستی* صفحه 54
  مدیریت مناسب خاک شور نیاز به اطلاعات کافی در مورد مقدار و توزیع نمک در منطقه توسعه ریشه دارد. روش آبیاری از عواملی است که توزیع نمک را کنترل می کند. به دلیل اهمیت مسئله شوری در آبیاری قطره ای، هدف از این تحقیق بررسی کمی توزیع نمک تحت دو منبع نقطه ای (قطره چکان) و حبابی (بابلر) بوده که با سه تکرار در مزرعه ای واقع در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نمونه ها از سه فاصله 0، 20 و 40 سانتی متری از خروجی ها و از اعماق 20-0، 40-20، 60-40و 80-60 سانتی متری از سطح خاک تهیه شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که بابلر با میانگین شوری 75/12 دسی زیمنس بر متر دارای شوری کمتری نسبت به قطره چکان با میانگین شوری 64/13 دسی زیمنس بر متر بود. عمق 40-20 سانتی متری با دارا بودن مقدار شوری کمتر (48/11 دسی زیمنس بر متر) به عنوان عمق عملکرد بهتر در بین اعماق اندازه گیری شده، به دست آمد. عمق 60تا80 سانتی متری با شوری 76/15 دسی زیمنس بر متر دارای مقدار نمک بیشتری نسبت به بقیه اعماق مورد نظر بود. همچنین لایه 20-0 سانتی متری با میانگین شوری 53/12 دسی زیمنس بر متر دارای شوری بیشتری نسبت به لایه 40-20 سانتی متری با میانگین شوری 48/11 دسی زیمنس بر متر بود. شوری خاک با گذشت زمان و انجام عملیات آبیاری کاهش یافت تا اینکه در آبیاری آخر، شوری خاک در قسمت آبیاری شده زیر قطره چکان (با شوری 62/3 دسی زیمنس بر متر) به یک پانزدهم و در زیر بابلر (با شوری 99/3 دسی زیمنس بر متر) به یک چهاردهم مقدار اولیه رسید.
  مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول می باشد.
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای، بابلر، شوری، قطره چکان، نمک
 • اسماعیل راستی*، مهری صفاری، علی اکبر مقصودی مود صفحه 69
  جهت بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکردگلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم گلدشت در شرایط تنش خشکی، پژوهشی به صورت کرت های خرد شده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392-1391 در مزرعه دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل تنش خشکی (mm 60 (آبیاری نرمال)، mm 120(تنش ملایم) و mm 180(تنش شدید) تبخیر از تشت تبخیر) در کرت های اصلی و کود گاوی (15 تن در هکتار)، هیومیک اسید (80 کیلوگرم در هکتار)، کود شیمیایی N)، P و K) به ترتیب به میزان 150، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار و شاهد (عدم مصرف کود) درکرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش محتوای نسبی آب برگ، عملکرد، اجزای آن و شاخص برداشت و افزایش اعداد کلروفیل متر (SPAD)، شد. اثر کودها بر تمامی صفات به جز وزن هزاردانه معنی دار بود. نتایج این پژوهش نشان داد کود گاوی به طور معنی داری باعث افزایش عملکرد گلرنگ میشود. این کود علاوه بر عملکرد بر سایر صفات نیز تاثیر مثبت داشت. کودهای آلی به ویژه کود گاوی به دلیل قدرت نگهداری زیادتر رطوبت در مقایسه با کودهای شیمیایی پاسخ بهتری به شرایط تنش خشکی نشان دادند و عملکرد بالاتری داشتند. به نظر می رسد استفاده از کودگاوی در شرایط محدودیت رطوبت؛ برای غلبه بر اثرات منفی تنش خشکی مفید می باشد.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، شاخص برداشت، عملکرد دانه، کلروفیل، گلرنگ L، ) Carthamus tinctorius)، محتوای نسبی آب برگ
 • سمیرا سالاری، فاطمه کاراندیش*، عبدالله درزی نفتچالی صفحه 81
  در این پژوهش، تغییرات مکانی و زمانی میزان آب مجازی گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک استان سیستان و بلوچستان، بررسی شد. برای این منظور، از داده های 12 ساله هواشناسی، عملکرد محصول، سطح زیرکشت و شیوه آبیاری استفاده شد. متوسط 12 ساله آب مصرفی خالص برای تولید گندم در استان برابر 303 میلیون مترمکعب بود که 2/9 درصد آن از طریق آب سبز تامین شد. میزان خالص آب مجازی بین مقادیر 59/1 (شهرستان خاش) تا 18/6 (شهرستان زابل) مترمکعب بر کیلوگرم متغیر بود و میانگین 12 ساله آن در سطح استان برابر با 42/3 مترمکعب بر کیلوگرم به دست آمد. میانگین واردات و صادرات آب مجازی استان به ترتیب 1043 و 2/43 میلیون مترمکعب بود و شهرستان های زاهدان و زهک به ترتیب بزرگ ترین واردکننده و صادرکننده آب مجازی استان بودند. نتایج نشان داد که 10 درصد کاهش تلفات آب در نتیجه ی بهبود راندمان آبیاری، میتواند با 7/11 درصد کاهش در میزان آب مصرفی برای تولید گندم، شاخص خودکفایی را 2/18 درصد افزایش و وابستگی به واردات آب مجازی به استان را تا 62/3 درصد کاهش دهد.
  کلیدواژگان: آب آبی، آب سبز، بهره وری آب آبیاری، شاخص کم آبی، عملکرد گندم
 • معصومه خلج *، لیلا نقی پور، صابره دربندی، سجاد برشنده صفحه 95
  در رودخانه ها به ویژه در رودخانه های فصلی هنگام سیلاب به دلیل تلفات انتقال در مسیر جریان، حجم آب در پایین دست کاهش می یابد. از این رو مدل سازی چنین فرایندی در مدیریت منابع آب و مهندسی رودخانه حائز اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن، تلفات انتقال در مسیر رودخانه فصلی زنگمار واقع در شمال غرب ایران بر اساس هیدروگراف های ورودی و خروجی مشاهداتی در بازه بین ایستگاه های ماکو و پلدشت مورد بررسی قرار گرفت. پس از اعمال ورودی های مختلف و عملگر های متداول برنامه ریزی بیان ژن، هیدروگراف خروجی در ایستگاه پایین دست شبیه سازی گردید. بررسی شاخص های آماری نشان داد که عملکرد مدل برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی هیدروگراف خروجی قابل قبول بوده به طوری که برآورد تلفات انتقال در مقایسه با مقادیر مشاهداتی حدود 7/4% تخمین زده شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی بیان ژن، تلفات انتقال، رودخانه زنگمار، هیدروگراف سیلاب
 • مهرناز آصفی*، حیدر زارعی، فریدون رادمنش صفحه 109
  افزایش جمعیت، صنعتی شدن و توسعه فعالیت های کشاورزی باعث افزایش دفع فاضلاب های شهری و صنعتی و استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی و آفت کش ها و درنتیجه آلودگی منابع آب زیرزمینی گردیده است. از آنجایی که مشکل اصلی مدل سینتکس، اعمال نظرات کارشناسی جهت نرخبندی پارامتری به کاررفته در آن میباشد، در این مطالعه، مدل مذکور توسط روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس شرایط هیدروژئولوژیکی محلی مورد اصلاح واقع گردید. جهت دستیابی به مدل بهینه، ضریب همبستگی میان شاخص آسیبپذیری و غلظت نیترات موجود در آبخوان به عنوان شاخص آلودگی با کاربرد آنالیز رگرسیون خطی ساده تعیین گردید. نتایج نشان داد که مدل سینتکس بهینه نسبت به مدل سینتکس نرمال از میزان همبستگی بیشتری با غلظت نیترات برخوردار میباشد. همچنین به منظور ارزیابی خطرپذیری آبخوان دشت اندیمشک به آلودگی، پارامتر کاربری اراضی منطقه با پارامترهای به کاررفته در مدل سینتکس، افزوده و بدین ترتیب نقشه آسیب پذیری ویژه آبخوان مورد مطالعه تهیه گردید. نتایج حاصل از این نقشه نشان داد که خطرپذیری آلودگی آبخوان دشت مورد مطالعه در سطح بالایی قرار ندارد.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، آسیب پذیری، دشت اندیمشک، سینتکس، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • آرمان بخشی جهرمی *، غلامحسین زمانی، داریوش حیاتی، محمدهادی صادقی صفحه 126
  آب، روح بخش حیات و قانون، نظمبخش زندگی است. بحران آب مسئله تازهای نیست، هرچند که در سالهای اخیر، نمود عینی و ملموس پیدا کرده است. از طرفی قوانین نانوشته، عرف و شرع نیز سابقهای کهن در فرهنگ این مرز و بوم دارد؛ اما قدمت قوانین رسمی و مدون که لازمه یک جامعه مدنی است، به خصوص قوانین مرتبط با آب عمر چندانی در کشور ندارد و به دهه های اول قرن جاری برمیگردد. قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و اخیرا قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری از جمله تاثیرگذارترین قوانین در زمینه آب به حساب میآیند. هدف از این پژوهش نقد و بررسی قانون «تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» میباشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیق ترکیبی می باشد که با بهره گیری از فن پیمایش در سالهای 1392 و 1393 انجام شده و از سوالات نیمه ساختارمند برای مصاحبه و از سوالات بسته، کوتاه پاسخ و تشریحی در پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان فنی و حقوقی شرکت آب منطقه ای فارس، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته آب و قضات دادگستری فعال در زمینه آب می باشد. تجریه و تحلیل به صورت کیفی و کمی صورت گرفته و از نرمافزارهای آماری SPSS20 و Exel2013 برای آنالیز آماری و رسم نمودار استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که قانون «تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» محافظ منابع آب زیرزمینی نمی باشد (امتیاز 4/6 از 20)، یک قانون غیرجامع و غیرکارشناسانه (امتیاز 7/6 از 20) بوده و قابلیت اجرای صحیح و قانونی آن در عمل، ضعیف (امتیار 7/10 از 20) می باشد. مقایسه آماری «من ویتنی یو تست» بین جنسیت، مدرک و رشته تحصیلی نشان میدهد که بین نظرات و دیدگاه های کارشناسان مرد و زن، لیسانس و فوق لیسانس و همچنین کارشناسان فنی و حقوقی در خصوص نقش «قانون تعیین تکلیف» در حفاظت از منابع آب زیرزمینی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشته و همگی نمره بسیار پایینی به زیست محیطی بودن این قانون داده اند و هیچ یک این قانون را محافظ منابع آب زیرزمینی نمیدانند. در ادامه نیز ایرادات قانونی و چالش های اجرایی این قانون به صورت توصیفی ذکر شده است. محدود کردن حوزه عمل این مصوبه به دشت های آزاد کشور و یا تقدیم سریع لایحه جهت لغو و یا بازنگری بنیادین قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و تسریع در تدوین و تقدیم لایحه «قانون جامع آب» توسط وزارت نیرو، از پیشنهادات این پژوهش می باشد.
  کلیدواژگان: چاه های بدون پروانه، چاه های غیرمجاز، قانون آب های زیرزمینی، قانون تعیین تکلیف
 • محمد واقفی*، هادی زره پوش شیرازی، مریم اکبری صفحه 145
  آبشکن ها، یکی از انواع سازه های هیدرولیکی مورد استفاده در رودخانه می باشند که برای حفاظت از سواحل رودخانه، انحراف جریان از کناره ها و هدایت آن به سمت مجرای اصلی به کار می روند. درنتیجه انحراف جریان، یک ناحیه چرخشی متلاطم در پیرامون آبشکن ظاهر می شود. به همین دلیل، برای جلوگیری از فرسایش موضعی دماغه آبشکن را پهن تر و به صورت سرسپری در نظر می گیرند. در این مقاله به بررسی الگوی جریان پیرامون آبشکن سرسپری مستغرق 25 درصد واقع در موقعیت 45 درجه و مستقر در قوس 90 درجه با بستر صلب و با شعاع انحناهای نسبی مختلف 2، 3، 4 و 5 و با دبی ثابت 25 lit/s با استفاده از نرم افزار Flow-3D پرداخته شده است. نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که با افزایش شعاع انحنا، تعداد گردابه ها در مقاطع عرضی نزدیک به بال آبشکن و همچنین سرعت عرضی جریان افزایش یافته و محل بیشترین سرعت عرضی در بالادست بال آبشکن سرسپری به وجود آمده است. همچنین مشاهده شد که هر چه شعاع انحناء نسبی کمتر باشد، ناحیه وسیع تری در پایین دست آبشکن دارای سکون نسبی جریان خواهد بود.
  کلیدواژگان: آبشکن سرسپری مستغرق، الگوی جریان، شعاع انحنا، قوس 90 درجه، Flow-3D
|
 • M. Rahmati, H.R. Moradi*, R.Omidipour Page 1

  Investigate variation of groundwater resource is very important in planning and sustainable management of water resource in each region. Quantitative and qualitative properties of ground water are changed in spatial and temporal scales; therefore it con not presumed fixed these properties. The goal of this study was investigate temporal and spatial variation ground water level in Kermanshah plain in annual، season and month in a 20 years period from 1991 to 2011 by using groundwater data of 61 piezometric wells. After was controlling of quality، accuracy and normality of data and Reconstruction of the statistical deficiencies، we used Kriging interpolation method for zoning variation of annual، season، and month، As well as Thiesson Polygon Method was used for variation of average height of piezometric level in Kermanshah plain. The diagram of height variation of piezometric level in each wells showed that preference of interpolation method compare to Thiesson Polygon Method. Assessment of results showed that average height of table groundwater during statistical period was felled 9. 9 meter (0. 49m in year)، whereas fall variation in some of wells showed fall is upper 30m.

  Keywords: Groundwater, Height Piezometric, Zoning, Kriging, Kermanshah Plain
 • Reza Morovati*, Alireza Shokoohi Page 17
  Temperature is one the most important parameters in climatology and hydrological investigations. The main purpose of this article is enhancing the resolution of the gridded annual temperature data of the NCEP/NCAR reanalysis dataset to a reasonable level. In this data base، temperature is available at the resolution of 2. 5 degree. For regional studies in Iran، due to the diversity of topographical features، the precision of the available resolution is not enough. In this research، it is intended to replace a finer resolution of 1 degree by applying the interpolation methods embedded in the MATLAB. There are 4 different methods for interpolation in the MATLAB: Linear، Nearest Neighborhood، Spline and Natural Nearest Neighborhood. By applying these methods over the 30 second order watersheds across Iran، a network of 1*1 degree resolution was obtained from the 2. 5*2. 5 degree resolution. To examine the precision of the simulated data، the annual average temperature for each sub-watershed was calculated via the long term data of the 47 synoptic stations distributed unevenly across the country. Using RMSE،MBE، Nash-Sutcliffe and CRM statistics the Nearest Neighborhood and Spline methods was identified as the best methods for interpolation of the NCEP/NCAR reanalysis temperature data. The main result of this research is the generation of gridded temperature data for hydro-climatological studies، introducing a method for its updating and henceforth، omitting the labor of gathering، testing and using local data.
  Keywords: Gridded data, Interpolation, Temperature, 2nd order watersheds, Matlab, NCEP, NCAR
 • Vahid Yazdani*, Kamran Davari, Bijan Ghahreman, Mohammad Kafi Page 32
  Water shortage in nature، especially in arid and semi-arid regions، often related to a decrease in water quality. This research is applied in loamy gravely field area which is located in 25 km away from city center of Mashhad in 1390-1390 and 1391-1392 cultivate years. The followed experimental design was randomized in split- split plot complete block in which four different levels of salinity (0. 5، 5، 8 and 11 dS/m، are respectively in S1، S2، S3 and S4 levels) as the main plots، four irrigation levels as subplots (supply 125، 100، 80 and 50% water necessity، I1، I2، I3 and I4 Respectively) and two cultivars of canola (Hyola401 and RGS003) as the sub-sub plots in three places. Log -linear function of the entre salinity in I4 treatment yield higher is estimated grains application more than reality. Based on the results of quadratic functions and the higher order estimates are better than the other two functions. The coefficient of R2 determination values is shown that the rate of Hayola cultivars and RGS، quadratic function with R2=0/99 and R2 = 0/8 would be first level. In contrast، the minimum numbers of Hayola and RGS logarithmic and linear functions were respectively in the next ranking. The RMSE indices show that the total higher amount of Hayola cultivar and RGS are 12/5 and 8/17 percentage yield less (according to the CRM -positive) estimates of the real values while the quadratic function total amount of 11/7 and 6/4 % performance for less (due to the positive CRM) are have been estimated the actual values. Thus، according to the occurrence comparison these indices for different functions and a final ranking is assigned to a quadratic function، this function is optimized as a function of the combined conditions of low salinity and irrigation Cultivars of Hayola and RGS which would be introduced in Mashhad.
  Keywords: Canola, salinity stress, watery stress, low irrigation, produces functions, Mashhad
 • Malihe Karami, Masoumeh Farasati* Page 54
  Proper management of saline soils needs adequate information about the amount and salt distribution in the root zone. Irrigation of the factors that control the distribution of salt. This paper investigates salt distribution under two sources of dripper and bubbler. This study based on the evaporation of soil surface of a land without plant located at shahid chamran university، Ahwaz، Iran. Samples were taken from three distances 0، 20 and 40cm from the soil surface and 0-20، 20-40، 40-60 and 60-80 depths. The results showed that، the average salinity of bubbler were 12. 75 dS/m that less than drippers with 13. 64 salinity respectively. Among measured depth، the depth of 20 – 40 cm was known as the best working depths، the depth of 60-80 cm had the most salt with salinity of 15. 76 dS/m. depth of 0-20 cm (with the average salinity of 12. 53 dS/m includes more salinity than the depth of 20-40 with the average salinity of 11. 48 dS/m. Soil salinity decreased by time pass and irrigation until the last irrigation، soil salinity under the dripper reached) with salinity of 3. 62 dS/ m) to 1/15 and under the bubblersalinity of 3. 99 dS/ m) to 1/14 of the initial amount.
  Keywords: drip irrigation, dripper, bubbler, salinity, salt
 • Rastie.*, Saffarim., Maghsoudi Moud, A. A Page 69
  In order to investigate the effects of organic and chemical fertilizers on yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.); Goldasht variety under water stress conditions، an experiment was conducted on research farm، Faculty of agriculture، Shahid Bahonar University of Kerman، in split plot with Randomize Block Design (RCBD); and 3 replications in each treatment. Water stress in three levels: 60 mm evaporation from evaporation pan (normal irrigation); 120 mm evaporation from evaporation pan (low water stress); 180 mm evaporation from evaporation pan (high water stress) in main plots and cow manure (15 t/ha); humic acid (80 kg/ha); chemical fertilizer (N=150 kg/ha، P=50 kg/ha، K=100 kg/ha)، and control (no fertilizer) were in sub plots. The reasults showed that water stress caused decrease in leaves، Relative Water Content (RWC)، yield، yield components and harvest index (HI); but increased chlorophyll meter numbers (SPAD). The effect of fertilizer was positively significant on all indices; except on 1000 seed weight. Cow manure increased seed yield significantly، and had positively significant effects on other indexes. It seems that organic fertilizer، specially cow manure in water stress condition، caused higher soil water content; and finally higher yield، compared to chemical fertilizer; and is better choice in water stress condition.
  Keywords: Chlorophyll, Harvest Index, Relative Water Content (RWC), Safflower (Carthamus tinctorius L.), Seed yield, Water Stress
 • Samira Salari, Fatemeh Karandish*, Abdullah Darzi-Naftchali Page 81
  The spatial and temporal variation of wheat virtual water، as one of the strategic product in Sistan and Blouchestan Province، has been investigated. To this end، the 12 year weather data، yield، cultivated area and irrigation method were used. The 12 year average of the net wheat water use was 303 million cube meter from which 9. 2 percentage was supplied by green water. Regardless of the irrigation efficiency، the net virtual water varied among 1. 59 (Khash City) to 6. 18 (Zabol City) meter cube per kilogram and its 12-year average was 3. 42 meter cube per kilogram in the whole province. Considering the real water volume allocated to the wheat، the 12-year average of the imported and exported virtual water in the entire province was 1043 and 43. 2 million cube meter، respectively، and Zahedan and Zehak were، respectively، the biggest importer and exporter of the virtual water. Results showed that decreasing the water loss by 10 percentages through improving irrigation efficiency would increase the sel-sufficiency in whaet production by 18. 2% and decrease the dependency to virtual water import by 3. 62 percentages due to 11. 7 percentage decrease in wheat water use.
  Keywords: Blue water, Green water, Irrigation water productivity, Water stress index, Wheat yield
 • M.Khalaj*, L.Naghipour, S.Darbandi, S.Barshandeh Page 95
  In rivers spatially ephemeral rivers، volume of water in downstream reduced due to transmission losses. Thus the modeling such process is important in water resources management and river engineering. In this study، using gene expression programming، transmission losses in zangmar River that is located in northwest Iran، based on observations input and output hydrographs in Mako and Poldasht stations has been calculated. After the introduction of various terminals and commen function in gene expression programming model، the output hydrograph in downstream stations were simulated. Statistical indices showed that the gene expression programming model predict output hydrograph acceptable so that the estimated output losses in comparison with the observed values is 7/4%.
  Keywords: flood hydrograph, gene expression programming, transmission losses Zangmar River
 • Mehrnaz Asefi*, Heidar Zarei, Feridon Radmanesh Page 109
  Population growth، industrialization and the development of agricultural activities are the causes of increasing municipal and industrial wastewaters and irregular use of fertilizers and pesticides، and consequently the contamination of groundwater resources. Since the main problem with SINTACS models، applies expertise rating parameters to be used in it، in this study، the model using Analytical Hierarchy Process based on local hydrogeological conditions were indeed improvement. To achieve efficient models، the correlation coefficients between nitrate concentrations in the aquifer vulnerability index as an indicator of contamination were determined using Simple Linear Regression Analysis (SLRA). The results showed that the optimal model SINTACS than model the normal SINTACS is correlated with higher nitrate concentrations. Also، in order to assess risk Andimeshk aquifer pollution، land use parameters with the parameters used in the SINTACS model are overlaid، thus in turn specific aquifer vulnerability map was provided. Results from the map showed that the risk of aquifer contamination is not high.
  Keywords: groundwater, vulnerability, SINTACS, Analytical Hierarchy Process, Andimeshk Plain
 • Arman Bakhshi Jahromi*, Gholam Hossein Zamani, Dariush Hayati, Mohammad Hadi Sadeghi Page 126
  Water is the soul of life and law is the organizer of life. Although water crisis is not a new concern، recently، it has been an objective problem. Unwritten law and canonical rule has an old root in country، but formal law which is a necessary for modern society is the young one esp. law of water which refers to 1930s. The three most effective laws in the field of water are: law of “water and trends of its nationalization (1968)”، law of “justice distribution of water (1982)”، and recently، law of «Determination for illegal wells (2010)». The main objective of this research paper was to study and criticize the law of «Determination for illegal wells”. This research was a descriptive- correlational research using survey technique which was done during 2013 and 2014. Semi-structured questions were used for interview. Also questionnaire as research instrument included closed and open ended questions. Research population includes technical and legal affairs experts in Fars Regional Water Authority، official experts of lawcourt in field of Water and also judges for water subjects. Data was extracted in quantitative and qualitative methods. For inferential statistics and drawing diagram، SPSS20 and Excel2013 were used. According to findings، law of» Determination for illegal wells” is not environmentally friendly and cannot preserve groundwater and aquifer (6. 4 out of 20)، it is not a holistic law (6. 7 out of 20)، and it is practically a weak law (10. 7 out of 20). Mann-Whitney U tests show that there are no significant differences between in viewpoint of experts about the preservative role of this law in regards of gender، education level and field of study. At the end، legal objections and executive challenges are discussed in details. Allocating this law for Non-banned areas، delivering a bill to the parliament for deleting or fundamental revising the law and also preparing the “holistic law for water”، are the suggestions.
  Keywords: Law of determination for illegal wells, law of Groundwater
 • M.Vaghefi*, H.Zerehpushan Shirazi, M.Akbari Page 145
  Spur dike is one of the various hydraulic structures used in rivers، and are utilized in order to protect river banks، keeping the flow away from the walls، and directing them towards the main route. Due to flow digression، a turbulent circulation zone appears around the spur dike. Consequently، in order to prevent local scour، they use a wider، T-shaped nose for the spur dike. In this paper، a study on flow pattern around a 25 percent submerged T-shaped spur dike، located in a 45 degree position، in a 90 degree bend with rigid bed، and various relative radius of curvature 2، 3، 4، and 5، with a constant discharge of 25 lit/s has been conducted using Flow-3D software. Numerical results have been compared with experimental results، and they have been analyzed. The results indicate that with an increase in radius of curvature، the number of vortexes in cross sections near the wing of the spur dike، as well as lateral velocity of the flow increases، and the maximum lateral velocity is found upstream of the wing of the T-shaped spur dike. It was also observed that the less the relative radius of curvature is، the wider zone downstream of the spur dike has relative immobility of the flow.
  Keywords: Flow Pattern, Flow-3D, Radius of Curvature, Submerged T, shaped Spur Dike, 90° Bend