فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 102، فروردین 1394)
 • سال بیست و سوم شماره 1 (پیاپی 102، فروردین 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • جابر یقینی، مژگان ایزدی، احمد مقاره عابد*، حدیث ابراهیم، سمیه فروغی صفحات 1755-1763
  مقدمه
  خمیردندان باید با حداقل قدرت سایندگی، حداکثر برداشت پلاک را ایجاد نماید. هدف از این تحقیق بررسی سایش ایجاد شده توسط چهار نوع خمیردندان بر مینای دندان بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش تجربی-آزمایشگاهی، 24 نمونه دندانی به چهار گروه شش تایی تقسیم شدند. خشونت سطحی اولیه نمونه ها با دستگاه زبری سنجی اندازه گیری شد و برای تست سایش با خمیردندان های داروگر 3، نسیم معمولی، کرست 7 و ضدحساسیت کرست، در دستگاه v8cross brushingقرار گرفته و بعد از شستن و خشک کردن خشونت سطحی ثانویه آن مجددا اندازه گیری شد. میانگین سایش با آزمون ONEWAY ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  بین میانگین زبری سنجی قبل و بعد از سایش در کل تفاوت معنی دار وجود نداشت(p=0.108). میانگین تغییرات زبری سنجی در موردخمیردندان های مورد استفاده به صورت زیر بود: نسیم، کرست7، ضدحساسیت کرست و داروگر 3.
  نتیجه گیری
  خمیردندان های بررسی شده از حیث شاخص سایش تفاوت قابل توجهی با یکدیگر نداشتند.
  کلیدواژگان: خمیردندان، مینای دندان، سایش، زبری سنجی
 • لیلا قاسمی ابهری، محمدحسین اسماعیلی*، مریم بنانج صفحات 1764-1775
  مقدمه
  بیماری آلزایمر با علایمی همچون تجمع خارج سلولی آمیلوئید بتا و تجمع درون سلولی پروتئین تائوی فسفریله مشخص می شود. در حال حاضر کاملا پذیرفته شده است که بیماری آلزایمر با اختلال سیگنالینگ انسولین و متابولیسم گلوکز در مغز مرتبط است. بنابراین بررسی نقش عوامل دارویی که بتواند مقاومت به انسولین نورون ها را بهبود بخشند در درمان بیماری آلزایمر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات تزریق داخل بطنی متفورمین بر یادگیری و حافظه فضایی موش های آلزایمری مدل استرپتوزوتوسین می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 48 موش نر نژاد ویستار (200 تا 250 گرم) به طور تصادفی به 6 گروه (8 موش در هر گروه) تقسیم شدند: کنترل، استرپتوزوتوسین، استرپتوزوتوسین + سالین (0/2 میکرولیتر) و استرپتوزوتوسین + متفورمین (50، 100 و 200 میکروگرم بر کیلوگرم، درون بطنی، به مدت 10 روز). برای القای آلزایمر، استرپتوزوتوسین (3 میلی گرم بر کیلوگرم، 10 میکرولیتر در هر طرف) به صورت دو طرفه به درون بطن های جانبی تزریق شد. تمام موش ها به کمک ماز آبی تحت آزمون یادگیری و حافظه فضایی قرارگرفتند.
  نتایج
  تزریق داخل بطنی قبل از آموزش متفورمین برای مدت 10 روز، یادگیری و حافظه فضایی در موش های آلزایمری مدل استرپتوزوتو سین را به صورت وابسته به دوز بهبود بخشید، به گونه ای که موش های گروه متفورمین در مقایسه با گروه سالین در زمان کمتر و با طی مسافت کمتر سکوی نجات را در ماز آبی پیدا کردند.
  نتیجه گیری
  متفورمین در درمان بیماری آلزایمر از طریق توانایی آن در افزایش حساسیت نورون های مقاوم به انسولین موثر می باشد و همچنین متفورمین برای درمان بیماری آلزایمر مفید می باشد.
  کلیدواژگان: آلزایمر، متفورمین، یادگیری و حافظه فضایی
 • راضیه دهقانی فیروزآبادی، شیوا شفا*، پوریا یزدیان، مرضیه واقفی صفحات 1776-1782
  مقدمه
  عمل سزارین امروزه به دلایل مختلف در میان جوامع افزایش روزافزونی داشته است. این عمل جراحی تهاجمی می تواند مشکلات متعددی برای مادر ایجاد کند و به دنبال عمل جراحی سزارین تکراری عوارضی از جمله از دست دادن میزان زیادی خون، افزایش طول مدت بستری مادر و چسبندگی رحم بعد از عمل تشدید می شود. در واقع هدف کلی از این مطالعه مقایسه توان اعمال جراحی صورت گرفته توسط رزیدنت و پزشک متخصص می باشد.
  روش بررسی
  94 نفر از بیماران کاندیدای جراحی سزارین بار اول که در بین سال های 91 تا 93 به بیمارستان صدوقی یزد مراجعه کرده بودند بر اساس خصوصیت های مورد انتظار نمونه ها انتخاب شدند. نمونه گیری این مطالعه غیرتصادفی آسان و در دسترس بود که تا رسیدن به حجم نمونه دلخواه ادامه یافت. اطلاعات مورد نیاز از طریق شرح حال در پرسشنامه بیمار ثبت و طی جراحی دوم میزان چسبندگی توسط معیار NAIR’s Modified اندازه گیری شد.
  نتایج
  میانگین سن افراد مورد مطالعه 27/59 بود. 35/1% چسبندگی نداشتند، 44/7% چسبندگی خفیف و 20/2% چسبندگی شدید داشتند. میزان از دست رفتن خون از مادر در موارد چسبندگی اختلاف معنی داری وجود داشت(p<0.001)، میانگین کل مدت بستری در درجات مختلف چسبندگی معنی دار بود (p<0.001).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه میان میزان چسبندگی با میزان از دست رفتن هموگلوبین، مدت زمان بستری، مدت زمان خروج جنین از رحم و کل زمان عمل ارتباط وجود داشت.
  کلیدواژگان: سزارین، چسبندگی، نوزاد
 • مهوش جعفری، سید همایون صدرایی*، غلامرضا کاکا، زهرا عبدی، رضا رضایی، مریم صالحی صفحات 1783-1795
  مقدمه
  خردل گوگردی از عوامل آلکیله کننده است که تشکیل رادیکال های آزاد را افزایش می دهد. هدف از این مطالعه بررسی نقش حفاظتی و درمانی داروهای هگزامتیلن تترآمین (HMT) و N– استیل سیستئین (NAC) در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از خردل گوگردی در سرم موش صحرایی است.
  روش بررسی
  در مطالعه تجربی حاضر، موش های صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل، گروه خردل گوگردی (mg/kg5/0% به صورت داخل تراشه ای تنها یک بار)، گروه (HMT (mg/kg 7/5، گروه (NAC (mg/kg0/5، گروه HMT– خردل، گروه NAC– خردل، گروه خردل- HMT و گروه خردل- NAC. داروهای HMT و NAC یک ساعت قبل و بعد از دریافت خردل به مدت 14 روز به صورت داخل صفاقی تزریق شد. بعد از 14 روز، موش ها توسط اتر بیهوش و خون از قلب حیوانات گرفته و سرم تهیه گردید. سپس فعالیت آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون S- ترانسفراز (GST)، غلظت های گلوتاتیون (GSH) و مالون دی آلدئید (MDA) توسط روش های بیوشیمیایی تعیین شدند.
  نتایج
  خردل باعث کاهش فعالیت آنزیم های (SOD (p<0.01 و (CAT (p<0.05 و غلظت (GSH (p<0.01 سرم شده، در حالی که باعث افزایش فعالیت (GST (p<0.01 و غلظت MDA (p<0.01) گردید. تجویز پیش درمانی و درمانی HMT وNAC باعث بهبود این پارامترهای بیوشیمیایی شد.
  نتیجه گیری
  خردل گوگردی باعث القا استرس اکسیداتیو در سرم موش صحرایی می شود. داروهای HMT و NAC قادرند استرس اکسیداتیو را کاهش دهند. نقش حفاظتی HMT در کاهش سمیت خردل گوگردی بیشتر از NAC است.
  کلیدواژگان: خردل گوگردی، استرس اکسیداتیو، هگزا متیلن تترآمین، N- استیل سیستئین سرم، موش صحرایی
 • فرناز تاج بخش، فرهاد مشایخی*، علی حمیدی مدنی، محمد هادی بهادری صفحات 1796-1804
  مقدمه
  ناباروری، ناتوانی زوجین در بارداری، بعد از 12 ماه آمیزش های مداوم بدون پیشگیری تعریف می شود. P- گلیکوپروتئین یک انتقال دهنده درون غشایی است که سبب خروج مواد مضر از سلول شده و یک نقش حفاظتی در بافت های حساس نظیر بیضه ها را به عهده دارد. ژن MDR1 در جایگاه q21.1 کروموزوم 7 قرار گرفته است. یکی از پلی مورفیسم های مربوط به ژن MDR1، پلی مورفیسم C1236T می باشد که در اگزون 12 قرار گرفته است که در آن سیتوزین با تیمین جایگزین می شود. هدف از این مطالعه، بررسی پلی مورفیسم ژن MDR1 با ناباروری ایدیوپاتیک مردان است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد- شاهدی، DNA ژنومی از لوکوسیت های خون 136 مرد مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک و 130 مرد سالم استخراج گردید. با استفاده از تکنیک PCR-RFLP و آنزیم EcoO109I ژنوتیپ ها تعیین شد.
  نتایج
  فراوانی ژنوتیپ های CC، CT و TT در افراد بیمار به ترتیب 19/12%، 39/70% و 41/18% و فراوانی ژنوتیپی CC، CT و TT در افراد سالم به ترتیب 12/30%، 5461/54% و 26/16% بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم ژن MDR1 و ناباروری ایدیوپاتیک مردان مشاهده شد(P= 0.001). نتایج به دست آمده پیشنهاد می کند که ژنوتیپ هتروزیگوت CT، احتمالا اثر محافظتی بر ناباروری دارد (P= 0.01، OR= 0.41; 95%CI: 0.23- 0.84). گرچه برای دستیابی به نتایج دقیق تر، بررسی در یک جامعه آماری بزرگتر لازم است.
  کلیدواژگان: ناباروری ایدیوپاتیک مردان، P، گلیکوپروتئین، پلی مورفیسم
 • علیرضا عبدانی پور*، علی نوری زاده، آرزو مجدی صفحات 1805-1815
  مقدمه
  برای سال های طولانی مغز استخوان مهم ترین منبع تهیه سلول های بنیادی مزانشیمی برای مهندسی بافت بود، ولی در سال های اخیر بافت چربی جایگاه ویژه ای را در این خصوص پیدا کرده است چرا که جدا کردن این سلول ها از بافت چربی آسان تر از مغز استخوان بوده و عوارض کمتری برای بیمار دارد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه سلول های بنیادی استخراج شده از دو منبع بافت چربی و مغز استخوان از نظر زمان تقسیم و درصد حیات در پاساژهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه سلول ها در شرایط استریل و شرایط کشت یکسان در پاساژهای مختلف (تا ده مرحله) از نظر سرعت تکثیر و زمان تقسیم با روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین به منظور بررسی میزان تکثیر، بیان ژن Oct-4 با روش نیمه کمی و با استفاده از RT-PCR و نرم افزار Image j مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  سلول های بنیادی بافت چربی در مقایسه با سلول های استرومایی مغز استخوان در پاساژهای بالا مقاوم تر بوده و دارای سرعت تکثیر بالاتری بودند. در بررسی نیمه کمی RT-PCR مشخص شد هر دو نوع سلول قادر به ایجاد باند مشخص بر روی ژل الکتروفورز هستند، اما سلول های بنیادی بافت چربی در مقایسه با مغز استخوان قادرند بیان بیشتری از Oct-4 را نشان دهند.
  نتیجه گیری
  با توجه به کاهش زمان تقسیم و بالا بودن درصد سلول های زنده در پاساژهای طولانی مدت در سلول های بنیادی استخراج شده از بافت چربی نسبت به سلول های مغز استخوان، سلول های بنیادی بافت چربی می توانند منبع مناسبی برای سلول درمانی در کلینیک محسوب شوند.
  کلیدواژگان: سلول بنیادی بافت چربی، سلول های بنیادی مغز استخوان، زمان تقسیم، تکثیر سلولی
 • غزاله امیدی، ایرج صالحی، شیرین مرادخانی* صفحات 1816-1825
  مقدمه
  دیابت شایع ترین بیماری غیرواگیر دنیا است که در ایران بیش از 3 میلیون نفر به آن مبتلا هستند. از دوران باستان، گیاهان دارویی در درمان دیابت مورد استفاده قرار می گرفتند. در این مطالعه تاثیر عصاره هیدروالکلی مقل ازرق بر آنزیم های قلبی، پروفایل لیپیدی و گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه 32 سر موش ویستار نر به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، دیابتی، سالم و دیابتی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی مقل ازرق (mg/kg300) تقسیم شدند. القای دیابت توسط استرپتوزوتوسین (mg/kg/ip60) انجام شد. پس از 3 ماه تیمار حیوانات میزان گلوکز، LDH، CPK،ALP،LDL، HDL، کلسترول و تری گلیسرید خون، سنجش و داده ها به کمک آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  در گروه های تیمار شده با عصاره مقل ازرق گلوکز خون و سطح سرمیLDL، ALP، CPK و LDH به صورت معنی داری افزایش یافت. همچنین سطح کلسترول خون و HDL در گروه های تیمار با عصاره کاهش معنی داری را نسبت به گروه کنترل دیابتی نشان داد (0/05>p)، در حالی که تاثیر عصاره بر سطح تری گلیسرید خون معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، عصاره مقل ازرق در دیابت تاثیری نداشت و در برخی موارد دارای اثر منفی نیز بود.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، مقل ازرق، آنزیم های قلبی، پروفایل لیپیدی
 • علی اکبر یوسفی، هنگامه زندی*، گیلدا اسلامی، محمود وکیلی صفحات 1826-1837
  مقدمه
  باکتری استافیلوکوکوس اورئوس عامل طیف وسیعی از بیماری های عفونی می باشد. برای درمان آنتی بیوتیکی و کنترل عفونت لازم است که سویه های مقاوم به متی سیلین به سرعت و دقت شناسایی شوند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی مقاومت به متی سیلین در سویه های بالینی این باکتری به روش های فنوتیپی و مولکولی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 114 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های مختلف بالینی بیمارستان شهید صدوقی یزد جدا و سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار دیسک تعیین و حداقل غلظت مهارکنندگی اگزاسیلین (MIC) به روش E. test انجام شد. همچنین تعیین ژن mecA با استفاده از پرایمرهای اختصاصی به روش PCR انجام شد.
  نتایج
  از میان ایزوله های مورد بررسی، در روش دیسک دیفیوژن 37/7 درصد به اگزاسیلین و 42/1 درصد به سفوکسیتین مقاومت نشان دادند. نتایج MIC نشان داد که 47 نمونه (41/2%) مقاوم به اگزاسیلین بودند. در حالی که 54 نمونه (47/4 درصد) به روش PCR دارای ژن mec A بودند. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب نسبت، در آمپی سیلین (99/1 درصد)، پنی سیلین (98/2 درصد)، تتراسیکلین (55/3 درصد)، اریترومایسین (37/7 درصد)، کلیندامایسین (32/5 درصد)، سیپروفلوکساسین (32/5 درصد)، افلوکساسین (31/6 درصد) و جنتامایسین (26/3 درصد) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  مقاومت چند دارویی در بین ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس رایج است. همچنین جهت تعیین مقاومت به متی سیلین استفاده از دیسک سفوکسیتین مفیدتر از اگزاسیلین می باشد. با این وجود ژن mec A در برخی نمونه هایی که به روش دیسک دیفیوژن حساس بودند، نیز مشاهده گردید. تکنیک PCR بهترین روش برای شناسایی سریع سویه های مقاوم و حساس به متی سیلین می باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت دارویی، دیسک دیفیوژن
 • محمدحسین لطفی کامران، فریدون سلطانی، ناصر سهرابی* صفحات 1838-1847
  مقدمه
  اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی (TMD) واژه ای کلی است که به درگیری عضلات جونده، مفصل گیجگاهی- فکی یا هر دو اشاره دارد. فراوانی این اختلالات با احتساب علایم ساب-کلینیکال حتی تا 70-60 درصد در بعضی جوامع گزارش شده اما پژوهش های مربوطه در مورد جمعیت مسن ناکافی به نظر می رسد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی اختلالات مفصل گیجگاهی فکی در بیماران دارای پروتز کامل مراجعه کننده به بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی در سال 93-92 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، از میان بیماران مراجعه کننده به بخش پروتز در طی سال تحصیلی 93-92، 100 بیمار به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد هلکیمو به انضمام متغیرهای جمعیت شناختی جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 17 و آزمون های Chi-square و Fisher exact test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  46 نفر(46%) از بیماران مورد مطالعه مرد و54 نفر(54%) زن بودند محدوده سنی آنها 64-35 سال، محدوده استفاده از دنچر 3-1 سال و میانگین مدت زمان استفاده از دست دندان 1/32±1/52 سال بود. شایع ترین سن شیوع اختلالات 50-40 سال و فراوانی اختلالات گیجگاهی- فکی در بیماران زن بیشتر از مرد بود. بین سن و شاخص Anamnestic رابطه ای معنی دار مشاهده شد(0/037=p). اما ارتباط معنی داری بین فراوانی این اختلالات و میزان تحصیلات و همچنین مدت زمان استفاده قبلی از دست دندان وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد میزان شکایات ناشی از مشکلات TMD با افزایش سن افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: اختلالات مفصل گیجگاهی، فکی، دست دندان، پرسشنامه هلکیمو
 • مریم اسدی، آزاده نجارزاده*، افسانه راجی زاده صفحات 1848-1857
  سیستیک فیبروزیس (CF) شایع ترین بیماری ارثی تنفسی جهان غرب است. این بیماری به علت نقص در عملکرد پروتئین تنظیم کننده هدایت غشایی CF(CFTR) ایجاد می شود. با توجه به اینکه برخی مطالعات اثر درمان با مکمل ویتامین D را در افزایش سطح سرمی 25OHD این بیماران نشان داده اند، هدف مطالعه حاضر، مروری بر پژوهش های انجام گرفته در این زمینه بود. برای دستیابی به مطالعات موجود در زمینه موضوع مورد بررسی، جستجو بین سال های 2009 تا 2014 میلادی جهت بررسی مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی، با عبارات کلیدی Vitamin D deficiency، 25OHD serum level و Vitamin D supplementation و ارتباط آن با سیستیک فیبروزیس در بانک اطلاعاتی PubMed و Google Scholar صورت گرفت. در بیشتر مطالعاتی که به بررسی تاثیر مکمل یاری بر غلظت سرمی 25OHD پرداخته بودند، افزایش در سطح سرمی 25OHD دیده شده بود اما به سطحی که به عنوان هدف درمانی (>nmol/l75 و یا >ng/ml30) تعیین شده بود، دست نیافته بودند و تعداد اندکی از مطالعات به هدف درمانی دست یافته بودند. بنابراین مکمل یاری با ویتامین D در بیماران مبتلا به CF می تواند به افزایش سطح سرمی 25OHD کمک کند، اما دستیابی به سطوح مناسب 25OHD سرمی منوط به انجام مطالعات بیشتری است.
  کلیدواژگان: سیستیک فیبروزیس، کمبود ویتامین D، 25OHD سرمی، مکمل یاری
|
 • J. Yaghini, M. Izadi, A. Moghare-Abed *, H. Ebrahim, S. Foroughi Pages 1755-1763
  Introduction
  Toothpaste should have the most plaque removal efficacy with the least abrasiveness. The aim of this study was to evaluate enamel abrasion induced by four toothpaste types.
  Methods
  In this in vitro experimental study، 24 dental samples were divided into four groups of six. The initial surface roughness was measured with the roughness measuring device. Regarding abrasion test with Daroghar3، Nasim، Crest7 and Crest sensitivity toothpastes، samples were located in V8cross brushing machine. After washing and drying، the secondary surface roughness was again measured with the roughness measuring device. Average wear of samples was analyzed by means of ONEWAY ANOVA.
  Results
  The study results indicated no significant difference among the four types of toothpaste (p=0. 855). The toothpastes were ranked in regard with average roughness changes as fallows: Nasim، Crest 7، Crest sensitivity and Daroghar3.
  Conclusion
  The toothpastes investigated in this study did not reveal any difference in terms of wear index.
  Keywords: Abrasion, Dental enamel, Roughness measuring, Toothpaste
 • L. Ghasemi Abhari, Mh Esmaeili*, M. Benanaj Pages 1764-1775
  Background And Objective
  Insulin and its receptor are located in the central nervous system where it regulates many important processes such as neural proliferation, apoptosis, synaptic transmission, neuronal survival, synaptic plasticity, learning and memory. Alzheimer's disease (AD) is characterized by the accumulation of extracellular amyloid-β (Aβ) plaques, and intracellular aggregation of hyperphosphorylated Tau protein. Currently there is widening recognition that AD is closely associated with impaired insulin signaling and glucose metabolism in brain, suggesting it to be a brain-specific form of diabetes and so also termed as "type 3 diabetes". Insulin has been shown to affect both Aβ levels and Tau phosphorylation. Experimental evidence suggests a link between type 2 diabetes and AD. Insulin modulates metabolism of beta-amyloid precursor protein (APP) in neurons, decreasing the intracellular accumulation of Aβ. Therefore investigating the role of agents that could improve neuronal insulin resistance merit attention in AD therapeutics. In present study, we aimed to investigate the therapeutic efficacy of intra ventricular injection of metformin on spatial learning and memory of streptozotocin(STZ) Rat Model of AD.
  Materials And Methods
  48 Female wistar rate (200-250gr) were divided into 6 groups(n=6): control, STZ, STZ+Salin(5ul), STZ+Metformin(50,100,200ug/kg, i.c.v. for 10 day). For induction of AD, STZ (3 mg/kg, i.c.v, 10 μl each) were administered bilaterally into latral ventricles. All rates were tested spatial learning and memory in the Morris water maze.
  Results
  We observed that pre-training microinjection of Metformin in to lateral ventricle for 10 day improves spatial learning and memory in STZ Rat Model of AD in a dose dependent manner, so that rats of these groups found platform in less time and with less distance traveled, in comparison with STZ+Salin group, in the radial maze.
  Conclusion
  The results demonstrate possible therapeutic efficacy of metformin in AD by its ability to sensitize neuronal insulin resistance and also show that metformin is useful for AD treatment.
  Keywords: Alzheimer's disease, Learning, Metformin, Spatial memory
 • R. Dehghani Firouzabadi, Sh Shafa *, P. Yazdian Anari, M. Vaghefi Pages 1776-1782
  Introduction
  C-section is a method of delivery which has increasingly grown in different societies for different reasons. This invasive surgery can cause many problems in mothers. Following repeated C-sections, such complications as substantial intraoperative blood loss, increased maternal duration of hospitalization, and postoperative uterine adhesion are exacerbated.
  Methods
  Ninety four patients candidate for first-time C-section referring to Shahid Sadoughi Hospital in Yazd during 2012-2014 were included in this study based on inclusion criteria. Non-random convenience sampling method was used which continued until the desired sample size was achieved. The required information was recorded in a questionnaire based on patients’ history, and the degree of adhesion was measured according to NAIR’s modified criteria during the second C-section.
  Results
  The participants’ mean age was 27.59 years with a minimum and maximum of 20 and 36 years, respectively. Moreover, 35.1%, 44.7% and 20.2% of the sample had no adhesion, mild adhesion, and severe adhesion, respectively. A significant difference was observed within mothers with adhesion in terms of blood loss amount (p<0.001). The mean duration of hospitalization in different degrees of adhesion was also significant (p<0.001).
  Conclusion
  In this study, a significant relationship was detected between the degree of adhesion and hemoglobin loss, duration of hospitalization, duration of fetus delivery from uterus, as well as the overall duration of operation.
  Keywords: Adhesion, C, section, Neonate
 • M. Jafari, Sh Sadraie*, Gr Kaka, Z. Abdi, R. Rezaie, M. Salehi Pages 1783-1795
  Introduction
  Sulfur mustard(SM) is a strong alkylating agent that increases the formation of free radicals. Therefore, this study aimed to evaluate the protective and therapeutic roles of hexamethylenetetramine (HMT) and N-acetyl-cysteine(NAC) in reduction of SM-induced oxidative stress in rat serum.
  Methods
  In the present experimental study, male Wistar rats were randomly divided into eight groups including: control group, SM group (an endotracheal injection of SM 0.5%/kg only once), HMT group (7.5mg/kg), NAC group (0.5mg/kg), HMT-SM group, NAC-SM group, SM-HMT group and SM-NAC group. HMT and NAC were received daily an hour before and after receiving SM by intraperitoneal injection for 14 days. After 14 days, the rats were anesthetized by ether, their blood was collected by cardiac puncture and the serum was obtained. Then, superoxide dismutase(SOD), catalase(CAT) and glutathione S-transferase(GST) activities, as well as glutathione(GSH) and malondialdehyde(MDA) levels were determined by biochemical methods.
  Results
  SM decreased serum SOD (p<0.001) and CAT (p<0.05) activities as well as GSH level (p<0.01), whereas it increased GST activity (p<0.01) and MDA level (p<0.01). HMT and NAC pre- and post-treated animals showed a difference in these biochemical parameters as compared to SM-treated rats.
  Conclusion
  The study findings revealed that SM induces oxidative stress in rat serum. HMT and NAC can ameliorate SM-induced oxidative stress by altering antioxidant defense system in serum. The protective effect of HMT against the toxicity of SM is higher than NAC.
  Keywords: Hexamethylenetetramine, N, acetyl cysteine, Oxidative stress Rat, Serum, Sulfur Mustard
 • F. Tajbakhsh, F. Mashayekhi, A. Hamidi Madani, Mh Bahadori Pages 1796-1804
  Introduction
  Infertility is defined as the inability of the couples to achieve pregnancy after 12 months of unprotected intercourse. P-glycoprotein (P-gp) also known as multidrug resistance protein 1 (MDR1) is an important protein of the cell membrane that pumps many foreign substances out of cells and has a protective role in sensitive tissues such as testis. MDR1 gene is located on q21.1 of chromosome 7. Hence, this study aimed to assess the association of MDR1 polymorphism and idiopathic male infertility.
  Methods
  In this study (case- control), DNA was extracted from blood leukocytes of 136 male patients with idiopathic infertility as well as 130 healthy men. Genotypes were determined by using PCR-RFLP technique and EcoO109I enzyme.
  Results
  The genotypes frequencies of CC, CT and TT in patient group were 19.12%, 39.70% and 41.18%, respectively, and the genotype frequencies of CC, CT and TT in control group were 12.30%, 61.54% and 26.16%, respectively.
  Conclusion
  The study findings revealed that a significant association was found between MDR1 polymorphism and idiopathic infertility (P= 0.001). Therefore, the results suggest that CT heterozygous genotype has a protective effect on male fertility (P= 0.01, OR= 0.41; 95%CI: 0.23- 0.84). However, to achieve more accurate results, it is necessary to examine a larger target population.
  Keywords: Idiopathic male infertility, MDR, P, Glycoprotein, Polymorphism
 • Ar Abdanipour *, A. Norizadeh, A. Majdi Pages 1805-1815
  Introduction
  For many years, bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) was the main source for tissue engineering, though within recent years adipose tissue-derived stem cells (ADSC) has obtained a special place in this regard, since it seems easier to isolate these cells with fewer complications to the patients. Therefore, the purpose of this study was to compare two main sources of stem cells, ADSCs and BMSCs, considering cell doubling time and the percentage of viable cells during various cell passages.
  Methods
  In this study, with equal Sterile and culture conditions in various cell passages, the percentage of viable cells and cell doubling time were assessed using MTT assay. Moreover, semi quantitative Oct-4 gene expression, RT-PCR method and image j software (1 to 10 passages) were applied to assess proliferation rate.
  Results
  Attained results of this study demonstrated that, at high passages ADSCs have a higher proliferation rate and viable cells compared to BMSCs. Furthermore, semi-quantitative RT-PCR revealed the both cells were able to express Oct-4 and create a distinct band on gel electrophoresis, though ADSCs showed stronger band in comparison with BMSCs.
  Conclusion
  Due to the rapid growth and viability, stem cells deriving from adipose tissue can be considered as a good stem cell source for cell therapy in the clinic in comparison with BMSCs.
  Keywords: ADSCs, BMSCs, Cell doubling time, Proliferation rate
 • G. Omidi, I. Salehi, Sh Moradkhani Pages 1816-1825
  Introduction
  Diabetes mellitus is the most common non-communicable diseases in the world which has affected more than 3 million people in Iran. Since ancient time, herbs were used in the treatment of diabetes. Hence, this study intends to investigate the effect of Hydro Alcoholic Extract of Commiphora Mukul on cardiac enzymes, lipid profile and blood glucose in diabetic male rats.
  Methods
  In this study, 32 male Wistar rats were randomly divided into five groups: control, diabetic, diabetic treated with 300mg/kg of Hydro Alcoholic Extract of Commiphora Mukul and healthy treated with 300mg/kg of Hydro Alcoholic Extract of Commiphora Mukul. Diabetes was induced by streptozotocin (STZ) being injected intraperitoneally)I. P). After 3 months of treatment, Blood Glucose, LDH، CPK، ALP، LDL, HDL, cholesterol and triglyceride were measured and the data were analyzed by One-way ANOVA.
  Results
  The study results demonstrated that in the treated groups with Commiphora Mukul, blood glucose and serum levels of ALP, CPK, LDH, and LDL significantly increased. Furthermore, in the treated groups, HDL and cholesterol levels significantly reduced as compared to the diabetic control group (p<0. 05), tough the effect of the extract on blood triglyceride levels was not significant.
  Conclusion
  The study findings revealed that it seems that Comiphora Mukul extracts produced no effect on diabetes and in some cases had a negative effect too.
  Keywords: Diabetes mellitus, Commiphora Mukul, Cardiac enzymes, lipid profile
 • A. Yousefi, H. Zandi *, G. Eslami, M. Vakili Pages 1826-1837
  Introduction
  Staphylococcus aureus is an important human pathogen which can cause a broad spectrum of diseases including minor skin disease to more severe and aggressive infections. Therefore, this study intended to assess the frequency of methicillin-resistance among clinical isolates of S.aureus by phenotypic and PCR methods in Yazd, Iran.
  Methods
  In this descriptive-cross sectional study, a total of 114 S. aureus isolates were collected from Different specimens of patients admitted to shahid sadoughi hospital in Yazd, Iran. Antimicrobial susceptibility testing was determined by disk diffusion method (Kirby-Bauer) and minimum inhibitory concentration of oxacillin (MIC) was performed by E.test method. Moreover, PCR method was performed in order to detect mecA gene using specific primers.
  Results
  Susceptibility testing by disk diffusion method showed that 43 samples (37/7%) and 49 samples(42/1%) were resistant to oxacillin and cefoxitin respectively. MIC results demonstrated that 47(42/1%) samples were resistant to oxacillin. Moreover, 54 samples(47/4%) were found to carry mecA gene using PCR. Highest resistances to antibiotics belonged to ampicillin(99/1 %), penicillin(98/2%), tetracycline(55/3%), erythromycin(37/7%), clindamycin(32/5%), ciprofloxacin (32/5%), ofloxacin (31/6%), gentamicin (26/3%), respectively.
  Conclusion
  The study findings revealed that the multi-drug resistance (MDR) is prevalent among S.aureus isolates. Furthermore, cefoxitin disks were more useful than oxacillin disks to determine methicillin-resistance by disk diffusion method. However mecA gene was also detected in some samples susceptible to disk diffusion method. PCR technique was proved to be the best method to rapidly identify MRSA.
  Keywords: Disk diffusion, Drug resistant, Staphylococcus aureus
 • Mh Lotfikamran, F. Soltani, N. Sohrabi* Pages 1838-1847
  Introduction
  Temporo-mandibular dysfunction is a general term indicating involvement of masticatory muscles, temporo-mandibular joint or both. The frequency of these disorders has been reported even up to 60-70 % in some societies regarding sub-clinical signs. Unfortunately relevant researches about elderly population seems insufficient; therefore the present study has been designed and accomplished with the aim of frequency evaluation of temporo-mandibular disorders in patients with full denture referring to Prosthesis department of dental college during the academic year 92-93.
  Methods
  In this cross-sectional study, 100 patients were randomly selected among the patients referring to the Prosthesis department during 2013-2014. The required data were collected by the means of Helkimo standard questionnaire plus demographic variants (age, sex, education level and the duration of using denture). The collected data was analyzed by SPSS ver.17 applying Chi-square and Fisher's exact test.
  Results
  46 patients (46%) were male, 54 patients (54%) were female, and the age range was 35-64 years. The range of using denture was 1-3 years and the mean duration of using denture was 2.52 ± 1.58 years. The most common age range for the relevant disorders was 40-50 years and the frequency of TMD was more in women than in men. Moreover, there was a significant relationship between age factor and Anamnestic index (P=0.037), whereas no significant relationship was observed between frequency of these disorders, level of education and also duration of using previous denture.
  Conclusion
  The study findings revealed that it seems that with increasing age the rate of complaints from TMD problems increases.
  Keywords: Denture, Helkimo questionnaire, Temporo, Mandibular Disorders (TMD)
 • M. Asadi, A. Najarzadeh *, A. Rajizadeh Pages 1848-1857
  Cystic fibrosis (CF) is the most common genetic respiratory disease in the west, which is due to a malfunction in protein of cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR). Since some studies showed the effect of vitamin D supplementation and increment in 25OHD serum level in these patients, this study aimed to conduct a review in this scope. For reaching the available studies, a search was conducted on the studies published between2009 to 2014 in English language with the key words of vitamin D deficiency, 25OHD serum level, vitamin D supplementation and relationship with cystic fibrosis in PubMed and Google Scholar databases. In Most studies conducted on the effect of vitamin D supplementation on 25OHD serum level, an increment in 25OHD serum level was observed, though it did not reach the therapeutic target level (> 75 nmol / l or> 30 ng / ml). As a matter of fact, few studies reached the therapeutic targets. Therefore, supplementation with vitamin D in patients with CF may assist to increase the level of serum 25OHD, though achieving appropriate levels of serum 25OHD depends on conducting more studies.
  Keywords: Cystic fibrosis_25OHD serum level_Supplementation_Vitamin D deficiency