فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 95، اردیبهشت 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/01/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه اسکندری، شهره زارع کاریزی، محمد تقی اکبری* صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  در پاتوژنز سقط های مکرر جنین عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی دخیل می باشند. تغییر فاکتورهای انعقادی خون طی دوران بارداری نقش مهمی در رخداد سقط مکرر جنین دارد. اخیرا ترومبوفیلی ارثی به عنوان عاملی برای سقط مکرر جنین شناخته شده است. بنابر این در این مطالعه ارتباط میان چندشکلی فاکتور (V (G1691A و فاکتور (II (G20210A با سقط مکرر جنین در بیماران ایرانی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در مجموع 203 زن در این مطالعه شرکت داشتند؛ 105 نفر با حداقل 2 سقط با علت ناشناخته به عنوان مورد و 98 نفر با حداقل 2 تولد موفق به عنوان شاهد مطالعه شدند. DNA ژنومی هر فرد از لوکوسیت های موجود در خون محیطی استخراج شد. وجود یا عدم جهش در ژن های فاکتور (V (G1691A و فاکتور (II (G20210A با روش PCR-RFLP و با استفاده از آنزیم های محدودالاثر Mnl1 و HindIII بررسی شد. در نهایت، اطلاعات با استفاده از آزمون آماری مربع کای ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد شیوع چند شکلی های فاکتور (V (G1691A و فاکتور (II (G20210A در دو گروه شاهد و مورد از لحاظ آماری تفاوت معنی داری ندارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این بررسی، چندشکلی های مذکور نقشی در اتیولوژی سقط مکرر جنین در جمعیت مورد مطالعه ندارند.
  کلیدواژگان: فاکتور V، فاکتور II، چندشکلی، سقط مکرر جنین
 • فرناز تاج بخش، فرهاد مشایخی*، زیور صالحی، حمید سعیدی ساعدی، مصطفی یوسفی صفحات 10-16
  زمینه و هدف
  سرطان سینه یکی از شایع ترین انواع سرطان ها و یکی از اصلی ترین دلایل مرگ در اثر سرطان در سرتاسر جهان است که به یک نگرانی جهانی در حوزه سلامت تبدیل شده است. محصول ژن ApE1 (اندونوکئاز آپورینیک/آپیریمیدینیک) یک پروتئین چند عملکردی است که در مسیر ترمیم با برداشت باز (BER) نقش مهمی دارد. پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی T>G در اگزون شماره 5 منجر به جانشینی Asp>Glu در کدون 148 می گردد (Asp148Glu). در این پژوهش مورد- شاهدی به بررسی ارتباط این پلی مورفیسم و خطر ابتلا به سرطان سینه در جمعیت گیلان پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  جهت بررسی پلی مورفیسم ژن APE1 مورد-شاهدی، نمونه های خون از 75 فرد مبتلا به سرطان سینه و 75 فرد سالم جمع آوری شد و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده با روش AS-PCR مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین به منظور بررسی ارتباط بین فراوانی ژنوتیپی و آللی در دو گروه بیمار و کنترل از آزمون کای مربع (χ2) استفاده گردید.
  یافته ها
  بررسی ها در دو گروه بیمار و کنترل نشان داد با توجه به مقدار p=0.1 و هم چنین p آللی معادل 0/6 ارتباطی بین پلی مورفیسم کدون 148 ژن ApE1 و سرطان سینه در جمعیت مورد مطالعه وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق عدم ارتباط معنی دار بین پلی مورفیسم Asp148Glu با خطر ابتلا به سرطان سینه را نشان داد(p=0.1). این در حالی است که برای روشن شدن نقش پلی مورفیسم Asp148Glu در سرطان سینه به مطالعات بیشتری نیاز است.
  کلیدواژگان: ApE1، سرطان سینه، پلی مورفیسم
 • سعید راضی، حمید صالحی نیا*، مهری فتحعلی لوی دیزجی صفحات 17-24
  زمینه و هدف
  سرطان یکی از شایع ترین علل مرگ و میر در جهان می باشد و میزان بروز و شیوع آن در حال افزایش است. باتوجه به این که بررسی جامعی بر روی سرطان های شایع در زنان ایرانی صورت نگرفته، این مطالعه با هدف تعیین روند بروز 10 سرطان شایع در بین زنان ایرانی از سال 1382 تا 1388 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی و با استفاده از تحلیل داده های موجود صورت گرفته و از داده های منتشر شده سیستم ثبت کشوری موارد سرطان استفاده گردیده است. در این مطالعه کلیه موارد ثبت شده کشوری سرطان در زنان طی سال های 82 تا 88 در کل کشور مورد بررسی قرار گرفت. میزا ن موارد سنی گزارش شده بروز سرطان با روش استاندارد سازی مستقیم و با استفاده از جمعیت استاندارد جهان محاسبه شده است. آزمون روند خطی کوکران-آرمیتاژ نیز جهت بررسی تغییرات روند میزان بروز و با استفاده از نرم افزار Winpepi انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که نسبت کل سرطان ها در زنان در مقایسه با کل جمعیت در حال افزایش است. سرطان های پستان، پوست، کولورکتال، معده، مری، تیروئید، لوکومیا، تخمدان، مغز و رحم به ترتیب شایع ترین سرطان ها در بین زنان ایرانی بوده اند. در طول سال های مورد بررسی روند افزایشی این سرطان ها به طور قابل توجهی نمایان است.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه، میزان بروز انواع سرطان ها در زنان دارای سیر صعودی است. به کارگیری برنامه های غربال گری در کاهش روند این بیماری ها می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: سرطان، اپیدمیولوژی، بروز، ایران، زنان
 • یاسین رضازاده، عباس احمدی* صفحات 25-32
  زمینه و هدف
  یکی از عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی، استرس اکسیداتیو است که می تواند موجب آسیب بر اسپرماتوزوئیدها وکاهش توان باروری شود. عوامل آنتی اکسیدانتی موجود در ایمیدین، همانند لیکوفنس جی-اس و کمپلکس بیومارین نقش بسیار مهمی در جلوگیری از اثرات مستقیم و غیرمستقیم رادیکال های آزاد ایفا می کنند. از این رو، در این مطالعه اثرات مهاری ایمیدین بر آسیب های ناشی از سیکلوفسفامید بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 60 قطعه موش سوری نر بالغ در 6 گروه استفاده شد که گروه کنترل سرم فیزیولوژی، گروه دوم سیکلوفسفامید با دوز روزانه 12 میلی گرم بر کیلوگرم، گروه سوم ایمیدین با دوز روزانه 111 میلی گرم بر کیلوگرم، گروه چهارم دو نوبت ایمیدین در دو دوز، گروه پنجم سیکلوفسفامید و ایمیدین تک دوز و گروه آخر سیکلوفسفامید و ایمیدین را در دو دوز دریافت کردند. پس از 35 روز، نمونه برداری انجام شد و مطالعات مورد نظر روی کیفیت اسپرم صورت گرفت.
  یافته ها
  داده های به دست آمده حاصل از آنالیز اسپرم دم اپیدیدیم نشان داد که تجویز سیکلوفسفامید باعث کاهش چشمگیر تعداد، تحرک و قابلیت زیست پذیری اسپرم می شود. این در حالی است که اسپرم های غیرطبیعی در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت. این تغییرات با افزایش قابل توجه آسیب DNA و اختلال درکروماتین اسپرم دم اپیدیدیم همراه بود که از طریق رنگ آمیزی آکریدین اورنج و آنیلین بلوقابل شناسایی بود. نکته مهم این است که ایمیدین باعث بهبود بسیار زیاد پارامترهای ذکر شده گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن است که ایمیدین به عنوان یک آنتی اکسیدانت می تواند عوارض جانبی سیکلوفسفامید در دستگاه تولید مثل موش های نر سوری را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: سیکلوفسفامید، ایمیدین، موش سوری، استرس اکسیداتیو، اسپرم
 • احمد سروریان*، محمد حسینی، مجتبی احمدلو صفحات 33-40
  زمینه و هدف
  «فیکوامولسیفیکاسیون» روش مدرن جراحی کاتاراکت است که این جراحی را از یک عمل با برش بزرگ به عملی با برش کوچک ارتقاء داده و موجب ترمیم سریع تر زخم و بازگشت بینایی می شود. بنابر این هدف از انجام این مطالعه مقایسه کارآیی و عوارض دو برش 3/2 میلی متری و 2/65 میلی متری در فیکوامولسیفیکاسیون می باشد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی که در بیمارستان امیر کبیر اراک صورت گرفت، 78 بیمار با کاتاراکت وابسته به سن به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. نیمی از آنها تحت برش 3/2 میلی متری(گروه اول) و بقیه تحت برش 2/65 میلی متری (گروه دوم) قرار گرفتند. به رغم استفاده از استرومال هیدراتاسیون و در صورت باقی ماندن نشت، بالافاصله بعد از عمل، یک سوچور در بیماران تعبیه می گردید. روز بعد از عمل، بیماران از لحاظ پرولاپس عنبیه بررسی می شدند و در صورت وجود آن، یک عدد سوچور تعبیه می شد.
  یافته ها
  نشت مایع زلالیه از اتاق قدامی در گروه های اول و دوم به ترتیب 7/7 درصد و 2/6 درصد بود. دو گروه اول و دوم به ترتیب به 5/1 درصد و 3/2 درصد استرومال هیدراتاسیون نیاز داشتند که در حقیقت نیاز به سوچور در دو گروه اول و دوم به ترتیب 2/6 درصد و 0 درصد بود. در هیچ یک از دو گروه پرولاپس عنبیه رخ نداد.
  نتیجه گیری
  اختلاف آماری معنی داری از نظر نشت زخم و نیاز به سوچور و میزان پرولاپس عنبیه وجود نداشت(p>0.05). هم چنین در نوکلئوس های با سختی متوسط و پایین، برش کوچک تر و در نتیجه پایدارتر (یعنی2/65 میلی متری) ارجح بود.
  کلیدواژگان: کاتاراکت، فیکوامولسیفیکاسیون، سختی نوکلئوس، استرومال هیدراتاسیون، پرولاپس عنبیه
 • غلامرضا شهسواری، اصغر محمد پور، آرزو میرآفتابی* صفحات 41-49
  زمینه و هدف
  استرس اکسیداتیوووضعیت آنتی اکسیدانی سرمی ممکن است در شکل گیری و آسیب زایی بیماری گلوکوم موثر باشد. تغییر پروفایل اکسیدان/ آنتی اکسیدان سرمی در پاتولوژی های چشمی گزارش شده است. این مطالعه جهت ارزیابی مقایسه ای تغییرات فعالیت آنزیم های دفاع آنتی اکسیدان در بیماران مبتلا به گلوکوم اولیه زاویه بسته و افراد سالم صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مورد- شاهدی و مشتمل بر 66 بیمار مبتلا به گلوکوم اولیه زاویه بسته و80 فرد گروه کنترل بود.نمونه خون محیطی از بیماران گرفته شد. آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، به واسطه مهار میزان تشکیل آدرنوکروم مورد سنجش قرار گرفت. کاتالاز (CAT) از طریق کاهش جذب H2O2 ارزیابی شد. گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) و گلوتاتیون ردوکتاز (GR) متعاقب اکسیداسیون یا احیاء NADP تعیین گردید. گلوتاتیون S - ترانسفراز (GST) به واسطه افزایش جذب کنژوگه شدن CDNB با گلوتاتیون اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در زمینه فعالیت آنزیم های دفاع آنتی اکسیدان گلبول های قرمز خون، یک کاهش معنی دار در (CAT(p<0.006)، SOD (p<0.020 و (GPX (p<0.004 بیماران مبتلا به گلوکوم اولیه زاویه بسته در قیاس با افراد گروه کنترل مشاهده شد. فعالیت GR و GST بیماران مبتلا به گلوکوم در قیاس با افراد سالم از کاهش نسبی معنی داری برخوردار نبود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه فرضیه نقش مهم استرس اکسیداتیو در بیماری گلوکوم را تایید میکند.گرچه گلوکوم زاویه بسته بیشتریک اساس اناتومیک دارد اما کاهش قابل ملاحظه فعالیت آنزیم های دفاع آنتی اکسیدان میتواند نقشی در ایجاد این نوع گلوکوم داشته باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، گلوکوم اولیه زاویه بسته، استرس اکسیداتیو
 • جمال عاشوری* صفحات 50-61
  زمینه و هدف
  «فراشناخت درمانی» و «طرحواره درمانی» دو روش مهم درمان اختلال های روانی به ویژه درمان اضطراب و افسردگی هستند. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی و طرحواره درمانی در کاهش علائم اضطراب و افسردگی دانشجویان پرستاری و مامایی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری 2 ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشکده پرستاری و مامایی مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بود. در مجموع 60 دانشجوی مبتلا به اضطراب و افسردگی با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. گروه های آزمایش در 10 جلسه 70 دقیقه ای روش های فراشناخت درمانی و طرحواره درمانی را آموزش دیدند. همه گروه ها پرسش نامه های اضطراب کتل و افسردگی بک را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با روش کوواریانس چند متغیره (مانکووا) تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد در مرحله پس آزمون، طرحواره درمانی برخلاف فراشناخت درمانی باعث کاهش معنی دار علائم اضطراب و افسردگی شده است. اما در مرحله پی گیری هر دو روش طرحواره درمانی و فراشناخت درمانی به طور معنی داری باعث کاهش اضطراب و افسردگی شده اند و در مرحله پی گیری تفاوت معنی داری بین دو روش وجود نداشت(0/05>p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد گرچه تاثیر طرحواره درمانی زودتر از فراشناخت درمانی نمود می یابد، اما در بلندمدت تفاوت معنی داری میان این دو روش درمانی وجود ندارد. بنابراین مشاوران و درمان گران برای کاهش علائم اضطراب و افسردگی می توانند از فراشناخت درمانی و طرحواره درمانی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، درمان فراشناختی، مامایی، پرستاران، طرحواره
 • زکیه قربانی، حمیدرضا وزیری*، زیبا ظهیری صفحات 62-69
  زمینه و هدف
  امروزه کاهش میزان زاد و ولد یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی جوامع در حال توسعه می باشد. «ناباروری» به عدم بارداری پس از یک سال مقاربت متوالی و منظم زوجین بدون استفاده از روش های پیش گیری اطلاق می شود. لپتین در تنظیم عملکرد طبیعی سیستم تولید مثل زنان شامل تولید شیر، ایجاد فولیکول ها، تولید استروئیدهای تخمدانی، حفظ عملکرد و مورفولوژی غدد شیری، رشد و بقای فولیکول ها و اووسیت ها، بلوغ اندومتر رحم و تنظیم چرخه قاعدگی نقش به سزایی دارد. پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی T>C در اگزون شماره 3 منجر به جانشینی Arg>Trp در کدون 105 می گردد (R105W). در این پژوهش مورد- شاهدی به بررسی ارتباط این پلی مورفیسم و ناباروری زنان در جمعیت گیلان پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  نمونه های خون از 86 زن مبتلا به ناباروری و 60 فرد سالم جمع آوری شد و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده تحت AS-PCR قرار گرفت. هم چنین به منظور بررسی ارتباط بین فراوانی ژنوتیپی و اللی در دو گروه بیمار و کنترل از آزمون کای مربع (χ2) استفاده گردید.
  یافته ها
  بررسی های مربوط به دو گروه بیمار و کنترل نشان داد با توجه به مقدار p= 0.21 و هم چنین p= 0.2 آللی، ارتباطی بین پلی مورفیسم کدون 105 ژن لپتین (Arg105Trp) و ناباروری زنان در جمعیت مورد مطالعه وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از عدم ارتباط معنی دار بین پلی مورفیسم Arg105Trp و ناباروری زنان بود (p= 0.21). با این وجود، تایید نتایج به دست آمده مستلزم بررسی های بیشتری است.
  کلیدواژگان: ناباروری زنان، ژن لپتین، پلی مورفیسم
 • ریحانه منصوری*، رضا رجبی، هومن مینونژاد صفحات 70-79
  زمینه و هدف
  به نظر می رسد استفاده از تاب تعادل به عنوان وسیله ای که به تازگی در ایران ساخته شده است، در برنامه های تمرینی پیش گیری از آسیب های ورزشی و بازتوانی مفید باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان فعالیت الکترومیوگرافی عضلات درگیر در استراتژی مچ پا در تاب تعادل با تخته تعادل است.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر کاربردی و از نوع علی- مقایسه ای است. 15 دانشجوی دختر بین 20 تا 22 سال به صورت هدفمند و با داشتن معیارهای ورود، انتخاب شدند. فعالیت الکترومیوگرافی عضلات درشت نی قدامی، دوقلو، راست رانی و همسترینگ آنان، هنگام ایستادن یک پا روی دو وسیله سنجیده شد. اختلاف میانگین فعالیت عضلات در دو وسیله با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره انجام شد.
  یافته ها
  نتایج، تفاوت معنی داری را در میزان فعالیت الکترومیوگرافی عضلات روی دو وسیله(0/001=p) نشان داد. هم چنین نتایج اثرات درون گروهی نشان داد که فعالیت عضلات درشت نی قدامی، راست رانی و همسترینگ روی تاب تعادل به طور معنی داری نسبت به زمانی که فرد روی تخته تعادل ایستاده بیشتر است(p<0/05). برای عضله دوقلو با وجود بالاتر بودن میزان فعالیت در تاب تعادل این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود(p>0/05).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ایستادن روی تاب تعادل باعث ایجاد فعالیت عضلانی بیشتر در عضلات درگیر در مفاصل مچ پا و ران (مثل درشت نی قدامی، راست رانی و همسترینگ) می شود. بنابراین پیشنهاد می شود از این وسیله در برنامه های تمرین تعادلی استفاده شود.
  کلیدواژگان: استراتژی مچ پا، تعادل، الکترومیوگرافی سطحی
 • محمد صادق هاشم زاده، محمدرضا شفاعتی*، روح الله درستکار صفحات 80-89
  زمینه و هدف
  ویروس بیماری نیوکاسل (New Castle disease Virus) از مهم ترین عوامل بیماری زا در طیور است و واکسیناسیون هم چنان به عنوان راهکاری موثر برای کنترل این بیماری مطرح است. فیوژن پروتئین (F) قرار گرفته روی سطح ویروس بیماری نیوکاسل، در بیماری زایی این ویروس نقش اساسی دارد و می تواند به تنهایی باعث القاء ایمنی محافظتی گردد. با این پیش زمینه، هدف ما، تولید یک سازه نوترکیب (کد کننده پروتئین F) از شاتل وکتور بکمیدی مشتق از باکیولوویروس به منظور بیان آن در لاین سلولی حشره بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، ابتدا ژن کامل F از سویه غیر بیماری زای لاسوتا ویروس بیماری نیوکاسل، به منظور تولید رشته DNA مکمل (cDNA)، با تکنیک RT-PCR فراوان سازی گردید. محصول تکثیر، در وکتور کلونینگ A/T و سپس در پلاسمید دهنده pFastBac Dual همسانه سازی گردید. بعد از تایید فرآیند کلونینگ با دو روش PCR و آنالیز هضم آنزیمی، صحت توالی با روش تعیین توالی تایید شد. در نهایت بکمید نوترکیب واجد ژن F متعاقبا در سویه باکتریایی Bac10DH تولید و سازه فوق با یک پنل اختصاصی PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن F و پرایمرهای عمومی 13M مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  تحلیل تست های تاییدی نشان داد که سازه نوترکیب بکمیدی- بیان کننده ژن پروتئین F با توالی و چارچوب صحیح- با موفقیت ساخته شده است.
  نتیجه گیری
  محصول این سازه نوترکیب واجد ژن F علاوه بر کاربرد مستقل در القاء ایمنی محافظتی می تواند به همراه محصول دیگر باکیولوویروس های نوترکیب- بیان کننده ژن های HN و NP برای تولید ذره شبه ویروسی (virus-Like particle،VLP) ویروس فوق در لاین سلولی حشره- مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: باکیولوویروس، فیوژن پروتئین، ویروس بیماری نیوکاسل
|
 • Fatemeh Eskandari, Shohreh Zare Karizi, Mohammad Taghi Akbari* Pages 1-9
  Background
  The pathogenesis of recurrent pregnancy loss includes complex interaction of several genetic and environmental factors. Changes in blood coagulation factors during pregnancy may play an important role in the occurrence of recurrent abortions (RA). Recently، inherited thrombophilia has been considered as a possible cause. Therefore، in this study we have investigated association of factor V (G1691A) and factor II (G20210A) polymorphisms in Iranian patients with recurrent abortions.
  Materials And Methods
  A total of 203 women participated in this study: 105 women with two or more consecutive unexplained miscarriage as cases and 98 women with at least two healthy children as control group. Total genomic DNA was isolated from Peripheral blood leukocytes. The presence or absence of mutation in the FV (G1691A) and FII (G20210A) polymorphisms were assessed by PCR-RFLP، using Mnl1 and HindIII digestion enzymes، respectively. Finally، data was analyzed using Chi-Square (χ2) test.
  Results
  The results showed no statistical significant differences in the prevalence of FV (G1691A) and FII (G20210A) polymorphisms between patients and control group.
  Conclusion
  considering the results of this study، these polymorphisms Seem to have no role in etiology of recurrent pregnancy loss in the studied population.
  Keywords: FV, FII, polymorphism, recurrent pregnancy loss
 • Farnaz Tajbakhsh, Farhad Mashayekhi*, Zivar Salehi, Hamid Saidi Saedi, Mostafa Yousefi Pages 10-16
  Background
  Breast cancer is the most common cancer and one of the main causes of cancer-related death all over the world that has become a major public health concern. Human apurinic/apyrimidinic endonuclease (ApE1) is a multifunctional protein that has an important role in the base excision repair (BER) pathway. Single- nucleotide polymorphism T>G found in exon 5 led to substitution of Asp>Glu at codon 148 (Asp148Glu). In this case-control study, we aimed to evaluate the association of this polymorphism on the risk of breast cancer in Guilan population.
  Materials And Methods
  To study gene polymorphism APE1 (Case- Control), blood samples were collected from 75 patients diagnosed with breast cancer and 75 control subjects, and genotyped by allele-specific PCR (AS-PCR). To estimate the association between genotype and allele frequencies in cases and controls, Chi-Square (χ2) analysis was used.
  Results
  Analysis revealed no significant differences were found in genotype and allele distributions of ApE1 Asp148Glu polymorphism between breast cancer patients and controls (p=0.1, p=0.6 respectively) in this population.
  Conclusion
  Data from this study indicated no significant association between the Asp148Glu polymorphism and breast cancer risk (p=0.1). Further study needed to clarify the impact of Asp148Glu polymorphism on the breast cancer.
  Keywords: ApE1, Breast Cancer, Polymorphism
 • Saeid Razi, Hamid Salehiniya *, Mehri Fathali Loy Dizaji Pages 17-24
  Background
  cancer is one of the most common causes of deaths in the world. Cancer incidence and prevalence is increasing in the world. There is no clear trend is available on incidence of these cancers in Iran, therefore, this study aimed to determine the incidence of 10 common cancers among Iranian women from 2003 to 2009.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted by analyzing existing data. Data from a national registry of cancer cases were received. Data included the records from the cancer registry system in Iranian women during 2003 to 2009. The incidence rates were then standardized using direct method. We used Cochrane Armitage Test for linear trend by Winpepi software to determine the variation in the incidence of cancers.
  Results
  The results show that the proportion of all cancers is rising in women as compared to all population. Breast, skin, colorectal, gastric, esophageal, thyroid, leukemia, ovary, brain and uterus were the most common cancer among Iranian women. During the years of the survey, these cancers are significantly increased.
  Conclusion
  The results of this study showed that the incidence of cancer in women is increased. screening programs can be useful in reducing the cancers.
  Keywords: Cancer, Epidemiology, Incidence, Iran, Women
 • Yasin Rezazadeh, Abbas Ahmadi * Pages 25-32
  Background
  One of the side effects of chemotherapy drugs is oxidative stress that can damage the sperm and decrease fertility potential. Antioxidant agents in Imedeen like Lycophence GS and Biomarine complex play important role in preventing the direct and indirect effects of free radicals. So, in this study, the inhibitory effects of Imedeen on the damage caused by cyclophosphamide were investigated.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 60 mature male mice were divided into six groups. The control group received physiological serum, the second group received CP with 12mg/kg/day dosage, the third group received Imedeen with 111µg/kg/day dosage, the fourth group received Imedeen with 222 µg/kg/day dosage, the fifth group received CP and Imedeen with one dosage and the last group received CP and Imedeen with double dosage. Sampling and studies on sperm quality were performed after 35 days.
  Results
  The results obtained from the caudal epididymal sperm analysis revealed that treated with CP caused significant decrease in sperm count, motility, and viability, while abnormal sperms increased as compared to control gruop. These changes were associated with significant increase in DNA damage and chromatin abnormality in the caudal epididymal spermatozoa as evidenced by Acridine Orange and Aniline Blue staining respectively. Notably administration of Imedeen caused a considerable recovery in above-mentioned parameters.
  Conclusion
  The results suggest that Imedeen as an antioxidant could diminish the side effects of cyclophosphamide in the reproductive system of male mice.
  Keywords: Cyclophosphamide, Imedeen, Mouse, Oxidative stress, Sperm
 • Ahmad Sarvarian *, Mohammad Hoseini, Mojtaba Ahmadlou Pages 33-40
  Background
  Phacoemulsification is a modern cataract surgery that developed surgery from large incisions into smaller incision size and lead to faster wound heal and earlier visual rehabilitation. The purpose of this study was to compare the outcomes and complications of 3.2 and 2.65 mm main Incisions in phacoemulsification.
  Materials And Methods
  In this clinical study in Amir Kabir Hospital of Arak, 78 patients with senile cataract were divided into two groups. Half of them experienced 3.2 mm main incision (first group) and the others were under main incision with 2.65 mm (group 2). Immediately after operation if patients had a wound leak, the standard stromal hydration was used; and a suture was placed. A day after operation, the patients were examined in the light of iris prolapse, if it existed, then a suture would be palced.
  Results
  The occurrence of anterior chamber wound leak was 7.7% and 2.6% in group 1 and group 2, respectively. Stromal hydration was needed 5.1% and 3.2% in group 1 and group 2 respectively. In fact, suture was needed 2.6% and 0.0% in group 1 and group 2, respectively. There was no iris prolapse in both groups.
  Conclusion
  There was no statistically significant difference between two groups from the point of view of wound leak and the need for suture and the rate of iris prolapse(p>0.05). Also, in low or intermediate nuclear density grade, the smaller and the more permanent incision with 2.65 mm is preferred.
  Keywords: Cataract, Phacoemulsificaton, Nuclear Density, Stromal Hydration, Iris prolapse
 • Shahsavari G., Mohammad Pour Konani A., Miraftabi A.* Pages 41-49
  Background
  Oxidative stress and antioxidant status may be associated with glaucomatous damage. The purpose of this study was comparison of the serum antioxidant status between primary angle closure glaucoma patients and healthy subjects.
  Materials And Methods
  In this case- control study 66 primary angle closure glaucoma patients and 80 controls were enrolled. Peripheral blood sample obtained from patients. Superoxide dismutase(SOD) was assayed by inhibition the rate of adrenochrome formation. Catalase (CAT) was evaluated by decrease of H2O2 absorbance. Glutathione peroxidase (GPx) and Glutathione reductase (GR) were determined following NADP oxidation or reduction. Glutathione S-transferase (GST) was measured by increase in the absorbance of CDNB and glutathione conjugation.
  Results
  Antioxidant defense enzymes were significantly decreased in glaucoma patients over those of control groups. CAT (p<0.006), SOD (p<0.020) and GPX (p<0.004). A relative insignificant decrease of GR and GST activities was observed in glaucoma patients compared with healthy subjects.
  Conclusion
  The present study supports the hypothesis that oxidative stress is an important factor in the pathogenesis of glaucoma. Although primary angle closure glaucoma has an anathomical basis but decrease in antioxidant defense enzymes activities may have a role in pathogenesis of this type of glaucoma.
  Keywords: Antioxidant Enzymes, Primary Angle Closure Glaucoma, Oxidative Stress
 • Jamal Ashoori * Pages 50-61
  Background
  Meta-cognitive therapy and schema therapy are two important methods in treatment of mental disorders special in treatment of anxiety and depression. This study aimed to compare the effectiveness of meta-cognitive therapy and schema therapy on decrease symptoms of anxiety and depression in nursing and midwifery students.
  Materials And Methods
  This study was a quasi-experimental with a pre-test, post-test and 2 mounts follow-up design. The statistical population included all girl students of nursing and midwifery faculty that referred to counseling center of Islamic Azad University of Mashhad. Totally 60 students with anxiety and depression were selected through available sampling method and randomly assigned to three groups. The experimental groups educated 10 sessions of 70 minutes by meta-cognitive therapy and schema therapy methods. All groups completed the questionnaire of Cattell anxiety and Beck depression. Data was analyzed with using the SPSS-19 software and by multivariate analysis of covariance (MONCOVA) method.
  Results
  The findings showed in the post-test, schema therapy unlike meta-cognitive therapy significantly led to decrease symptoms of anxiety and depression. But in the follow-up state each two methods of meta-cognitive therapy and schema therapy significantly led to decrease symptoms of anxiety and depression and in the follow-up state, there wasnt any significant difference between two methods(p<0.05).
  Conclusion
  The results showed though the effect of schema therapy appears earlier than meta-cognitive therapy, but there is no significant difference between two treatments in long time Therefore, counselors and therapists can use meta-cognitive therapy and schema therapy for decreasing symptoms of anxiety and depression disorder.
  Keywords: Anxiety, Depression, Meta, cognitive therapy, Midwifery, Nurses, Schema
 • Zakieh Ghorbani, Hamidreza Vaziri *, Ziba Zahiri Pages 62-69
  Background
  Nowadays, the decline in birth rate is one of the most important social problems in developing societies. Infertility is defined as a failure to conceive in a couple trying to reproduce after one year of regular intercourse without contraception. Leptin have been implicated in maintaining normal female reproductive functions, including lactation, folliculogenesis, ovarian steroidogenesis, the maintenance of mammary gland morphology, the development of dominant follicles and oocytes, the maturation of the uterus endometrium, and menstrual cycle regulation. Sinyle-nucleotide polymorphism T>C found in exon 3 leads to substitution of Arg>Trp at codon 1.5 (R105W). In this case-control study, we aimed to evaluate the association of this polymorphism and the risk of female infertility in the population of Guilan.
  Materials And Methods
  Blood Samples were collected from 86 patients diagnosed with female infertility and 60 control subjects, and genotyped by allele-specific PCR (AS-PCR). To estimate the association between genotype and allele frequencies in cases and controls, Chi-Square(χ2) analysis was used.
  Results
  Analysis revealed no significant differences were found in genotype and allele distributions of LEP Arg105Trp between infertility cases and controls (p= 0.21, p= 0.2) in this population.
  Conclusion
  Our findings indicated no significant association between the Arg105Trp polymorphism and female infertility risk (p=0.21). While, more studies are needed to confirm the results.
  Keywords: Female Infertility, Leptin, Polymorphism
 • Reyhaneh Mansouri*, Reza Rajabi, Hooman Minoonejad Pages 70-79
  Background
  It seems that using shuttle balance which has recently been produced in Iran would be beneficial in exercise prescription for preventing sports injuries and recovery. The purpose of this study is comparing the amount of the electromyography activity of involved muscles in ankle strategy while standing on one leg on shuttle balance versus wobble board.
  Materials And Methods
  this study is a functional and cause-compare study. 15 female students 20-22 years of age having the enterance standards were selected meaningfully. The amount of EMG activity of selected muscles (Tibialis Anterior, Gastrocnemius, Rectus Femoris and Hamstring) was measured while standing on one leg on two devices. The difference in means of muscles activity in both of devices was estimated using multivariate analysis of variance.
  Results
  The results showed a significant difference between the amount of EMG activity of involved muscles (p=0.001). Also, the results of the intragroup effects showed that the electromyography activity of Tibialis Anterior, Rectus Femoris and Hamstring while standing on shuttle balance was significantly more than the activity while standing on wobble board (p<0/05). While the amount of activity on shuttle balance was higher as compared to wobble board, but there was no significant difference in Gastrocnemius EMG activity between two devices (p>0/05).
  Conclusion
  It seems that standing on shuttle balance can make higher electromyography activity in the muscles that are involved on ankle and thigh joints, i.e. Tibialis Anterior, Rectus Femoris and Hamstring. So it is recommended that shuttle balance can be used in balance training program.
  Keywords: ankle strategy, balance, surface electromyography
 • Mohammad Sadegh Hashemzadeh, Mohammad Reza Shafaati *, Ruhollah Dorostkar Pages 80-89
  Background
  Newcastle disease virus (NDV) is one of the major pathogens in poultry and vaccination is intended to control the disease, as an effective solution, yet. Fusion protein (F) on surface of NDV, has a fundamental role in virus pathogenicity and can induce protective immunity, alone. With this background, here our aim was to construct a baculovirus derived recombinant bacmid shuttle vector (encoding F-protein) in order to express it in insect cell line.
  Materials And Methods
  In this experimental study, at first complete F gene from avirulent strain La Sota of NDV was amplified by RT-PCR to produce F cDNA. The amplicon was cloned into T/A cloning vector and afterwards into pFastBac Dual donor plasmid. After the verification of cloning process by two methods, PCR and enzymatic digestion analysis, the accuracy of F gene sequence was confirmed by sequencing. Finally, F-containing recombinant bacmid was subsequently generated in DH10Bac cell and the construct production was confirmed by a special PCR panel, using F specific primers and M13 universal primers.
  Results
  Analysis of confirmatory tests showed that the recombinant bacmid, expressing of F-protein gene in correct sequence and framework, has been constructed successfully.
  Conclusion
  The product of this F-containing recombinant bacmid, in addition to its independent application in the induction of protective immunity, can be used with the other individual recombinant baculoviruses, expressing HN and NP genes to produce NDV-VLPs in insect cell line.
  Keywords: Baculovirus, Fusion protein, Newcastle disease virus (NDV)