فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امیر عزالدین، حسین نادرپور، علی خیرالدین، غلامرضا قدرتی امیری صفحه 1
  در سالهای اخیر روش های تشخیص خرابی برای سازه های عمران و مکانیک، در زمینه های مختلفی گسترش پیدا کرده اند. تبدیل موجک، یک ابزار نسبتا جدید ریاضی برای پردازش سیگنال می باشد که اطلاعات بیشتری در سیگنال های غیر ایستا، که تبدیل فوریه از ارائه آن ها عاجز بود، را فراهم می آورد. یکی از حوزه های مهم پر کاربرد تبدیل های ریاضی مانند موجک، تشخیص خرابی در سازه ها می باشد، به خصوص که شناسایی آسیب در مراحل اولیه شروع آن در سازه حائز اهمیت می باشد. در این مقاله روش ساده ای بر مبنای تحلیل موجک برای تشخیص محل و میزان آسیب در تیر ها، بررسی شده است؛ بدین صورت که پاسخ تغییر شکل قائم تیر تحت بار استاتیکی ثابت را با استفاده از تبدیل موجک گسسته تجزیه شده و در نمودارهای تجزیه شده برای سناریوهای مختلف آسیب در تیر بحث و بررسی به عمل آمده است و در نهایت کارایی روش برای حالات مختلف ترک خوردگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تشخیص آسیب، تیر، تبدیل موجک، پردازش سیگنال
 • حذف نویز ضربه ای از تصاویر دیجیتالی مبتنی بر تخمین توزیع مکانی نویزها
  اصغر زارع، علی محمدزاده صفحه 2
  هدف از این پژوهش ارائه روشی جهت شناسایی و حذف نویزهای تک ضربه ای روشن و تیره می باشد. در این پژوهش جهت شناسایی نویزهای تک ضربه ای در تصویر نویزدار دو الگوریتم آشکارساز معرفی شده است. روش پیشنهادی در این پژوهش یک پروسه تکراری می باشد که هر تکرار شامل سه مرحله است. روش ارائه شده می تواند بر مبنای هر دو الگوریتم آشکارساز معرفی شده جهت شناسایی نویزهای ضربه ای کار کند. در این تحقیق جهت بررسی روش پیشنهادی نویزهای تک ضربه ای با سه نوع توزیع متفاوت مدلسازی و به تصویر اصلی اضافه شده است و تصویر بازسازی شده با تصویر اصلی مورد مقایسه قرار گرفته است. جهت ارزیابی نویزهای شناسایی شده توسط الگوریتم های آشکارساز پیشنهادی و کیفیت تصاویر بازسازی شده به ترتیب از شاخص صحت کلی و شاخص نسبت اوج سیگنال به نویز استفاده شده است. نتایج ارزیابی ها نشان می دهند که روش پیشنهادی بر مبنای دو الگوریتم آشکارساز معرفی شده به مراتب بهتر از روش فیلترینگ دو عبوری میانه می باشد و نسبت به یکی از روش های معرفی شده قبلی یعنی فیلترینگ دو عبوری میانه توافقی نتایج بهتری ارائه داده است. کیفیت تصاویر بازسازی شده توسط روش پیشنهادی بیش تر از روش فیلترینگ دو عبوری میانه و دو عبوری میانه توافقی می باشد. این افزایش کیفیت بطور میانگین و به ترتیب معادل با افزایش 5/37 و 4/17 دسیبل در شاخص نسبت اوج سیگنال به نویز می باشد.
  کلیدواژگان: نویز تک ضربه ای، الگوریتم آشکارساز نویز، فیلترینگ دو عبوری میانه، فیلترینگ دو عبوری میانه توافقی، شاخص نسبت اوج سیگنال به نویز، شاخص صحت کلی
 • پیاده سازی کنترلر بهینه هوشمند بر مبنای تابع انرژی لیاپانوف عناصر موازی FACTS جهت بهبود پایداری گذرا
  سعید اباذری، محمد صادق پیام صفحه 3
  در این مقاله به بهبود پایداری گذرا با بهره گیری از عناصر موازی انعطاف پذیر سیستم قدرت SVC و ASVC پرداخته شده است. روش کنترلی که در این راستا بکار گرفته شده است مبتنی بر تئوری لیاپانوف و استفاده از تابع انرژی می باشد. روش کنترلی فوق میرایی سیستم را تضمین می نماید با این حال به منظور بهبود سرعت میرایی از روش های بهینه سازی هوشمند استفاده شده است. در این راستا از روش بهینه سازی جدید جهش قورباغه (SFL) استفاده شده است. تابع هدف در نظر گرفته شده در این حالت به شکلی بوده که منجر به تسریع میرایی با توجه به قیود عملی حاکم بر مسئله می شود. عناصر موازی FACTS بکار رفته در یک سیستم تک ماشینه نمونه مدلسازی گردیده است.این مدل به شکلی در نظر گرفته شده است که امکان تغییر توپو لوزی نیز درآن میسر باشد. نتایج شبیه سازی اثربخشی روش کنترلی بهینه پیشنهادی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: پایداری گذرا، SVC، ASVC، پایداری لیاپانوف، کنترلر بهینه. روش بهینه سازی جهش قورباغه(SFL)
 • سینتیک و پدیده های انتقال در جفت شدن اکسایشی متان: مدلسازی CFD در مقیاس دانه ای
  نکیسا یعقوبی، رامین مغربی، سیاوش سیدنژادیان صفحه 10
  در این تحقیق، مدلسازی عددی جریان توم با واکنش جفت اکسایشی متان (OCM) در داخل دانه کاتالیست متخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع هدف از این تحقیق، بررسی رفتار دانه کاتالیست در واکنش جفت شدن اکسایشی متان از دو دیدگاه آزمایشگاهی و مدلسازی دینامیک سیال محاسباتی) (CFDمی باشد. مدلسازی عددی دانه کاتالیست توسط نرم افزارFLUENT، که از ابزار های CFD به شمار می آید، انجام شده و برای اراه یک مدل جامع و دقیق این نرم افزار به دو زیر برنامه UDF اتصال داده شده است. این دو زیر برنامه بطور اختصاصی برای واکنش واکنش جفت شدن اکسایشی متان نوشته شده، یکی برای لحاظ نمودن ترم سینتیک واکنش و دیگری برای ترم حرارت ناشی از واکنش، بعنوان ترم منبع انرژی. نقطه عطف این مدلسازی اجرای موفق این دو زیر برنامه در نرم افزار می باشد که منجر به مزدوج قرار گرفتن واکنش و نفوذ در داخل دانه می شود. ابتدا رفتار دانه کاتالیست تیتانیت پروسکایت در واکنش OCM توسط حل عددی و بدست آوردن پروفایل های سینتیکی اجزا واکنشی مورد بررسی قرار گرفته، سپس اعتبار داده های خروجی از مدل در تطابق با نتایج تجربی ارزیابی شده است. در شرایط ورودی مدل، دانه کاتالیست تیتانیت پروسکایت (BaSnTiO3) با اندازه مش 8- 7 در داخل راکتور دیفرانسیلی بستر ثابت با قطر 12 میلی متر در نظر گرفته شده و دماهای عملیاتی K 1023، 1048و 1073 و ترکیب خوراک (متان به اکسیژن) 2، اعمال شده است.
  کلیدواژگان: دانه کاتالیست، جفت شدن اکسایشی متان، مدلسازی، دینامیک سیالات محاسباتی، سینتیک
 • محمدرضا فضلی خلف، سید کمال چهارسوقی، میر سامان پیشوایی صفحه 45
  امروزه، نگرانی در مورد وقوع ناگهانی اختلالات و ضررهای بزرگ ناشی از آن، بسیاری از محققین را به طراحی پایای شبکه های زنجیره تامین سوق داده است. همچنین، عدم قطعیت ذاتی پارامترهای ورودی، مساله ای مهم است که به واسطه اثرات نامطلوب آن بر تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، باید با دقت فراوان در طراحی شبکه های زنجیره تامین مد نظر قرار گیرد. بنابراین، این مقاله، یک مدل جدید برای طراحی پایای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته ارائه می نماید که در آن یک رویکرد جدید پایایی معرفی گردیده است. مدل پیشنهادی نه تنها مجموع هزینه ها را کمینه می نماید، بلکه به صورت اثربخش، شبکه ای مقاوم تحت اختلالات مختلف را ایجاد می نماید. برای مقابله با عدم قطعیت پارامترها از یک روش کارای برنامه ریزی امکانی بهره گرفته شده است. در نهایت، از یک مطالعه موردی صنعتی واقعی به منظور نمایش اثربخشی و کاربردی بودن مدل بهینه سازی فازی توسعه داده شده، استفاده شده است.
  کلیدواژگان: طراحی شبکه زنجیره تامین، پایایی، زنجیره تامین حلقه بسته، برنامه ریزی ریاضی فازی
 • کاظم شاکری، محسن جعفری صفحه 61
  در این مقاله، به منظور بهبود دقت روش تحلیل پوش آور در تخمین پاسخ لرزه ای سازه های جدا سازی شده در پایه یک الگوی بار جدید بر اساس برش مودال طبقات سازه با پای ثابت ارایه شده است. دقت الگوی بار پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوهای بار رایج در دستورالعمل های بهسازی و آیین نامه های طراحی لرزه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور الگوی بار پیشنهادی و سایر الگوهای بار مورد مطالعه بر روی دو ساختمان نمونه 5 و 10 طبقه بتنی با سیستم قاب مقاوم خمشی جداسازی شده در پایه با جدا سازهای لاستیکی-سربی، تحت اثر هفت رکورد زلزله دور گسل و هفت رکورد زلزله نزدیک گسل مورد بررسی قرار گرفته اند. در تحلیل های استاتیکی غیر خطی جهت تشکیل منحنی طیف ظرفیت سازه، نقطه کنترل یکبار در تراز بام و بار دیگر در تراز جداساز انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که تحلیل استاتیکی غیر خطی با الگوی بار پیشنهادی نسبت به سایر الگوهای بار مورد مطالعه از دقت بالاتری در تخمین پاسخ لرزه ای سازه های جدا سازی شده در پایه برخوردار می باشد. همچنین این مطالعه نشان می دهد برخلاف توصیه ی صورت گرفته در دستورالعمل های بهسازی لرزه ای در خصوص سازه های جدا سازی شده در پایه، انتخاب تراز جدا ساز بعنوان نقطه کنترل در تشکیل منحنی طیف ظرفیت منجر به نتایج با دقت کمتری نسبت به حالت انتخاب نقطه کنترل در تراز بام می گردد.
  کلیدواژگان: جداساز پایه، تحلیل استاتیکی، غیر خطی، الگوی بار
 • علی قاسمی، خلیل ولیپور صفحه 75
  برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه قدرت به منظور تنظیم پروفیل ولتاژ شبکه، کم کردن نوسانات ولتاژ و کمینه سازی تلفات به عنوان یک مساله غیرخطی بهینه سازی مورد توجه محققیق بوده است. در این مقاله برای دسترسی به این مهم از الگوریتم چند منظوره جستجوی گرانشی با در نظر گرفتن سه تابع هدف مختلف بهره گرفته شده است. مساله برنامه ریزی توان راکتیو یک مساله پیچیده در مهندسی می باشد. علت این امر به خاطر داشتن توابع متضاد و قیود غیرخطی می باشد. علت تضاد به دلیل ماهیت متفاوت بین تابع هزینه، تلفات و ولتاژ می باشد که نمی توان همه این پارامترها را در یک تابع هدف خلاصه نمود. به منظور مدل سازی جامعتر برای مساله برنامه ریزی توان راکتیو در این مطالعه از سه تابع هدف با عناوین هزینه اختصاصی برای منابع تولید توان راکتیو، بهبود سازی پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات شبکه مبتنی بر مدل نیوتن-رافسون استفاده شده است. برای مرتب سازی داده ها از سازوکار مرتب سازی معیار پارتو بهره گرفته شده است. به منظور استخراج بهترین جواب از میان مجموعه جواب های حاصل از سیستم پارتو، تئوری فازی بکار گرفته شده است. روش پیشنهادی روی سیستم های قدرت مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی با سایر روش های انجام گرفته در این زمینه مقایسه شده است. جستجوی مناسب، انتخاب بهترین جواب در هر مرحله و ارتقا مجموعه جواب ها و تقاطع نسل ها به منظور دستیابی به جواب های بهتر از ویژگی های بارز روش پیشنهادی می باشد.
  کلیدواژگان: الگوریتم جستجوی گرانشی
 • مهدی نیلی احمدآبادی، عباس افشاری، احمد شرفی صفحه 89
  رشد روز افزون استفاده از ماشین آلات صنعتی، لوازم خانگی و... باعث افزایش صداهای نامطلوب شده است. بنابراین نیاز به کنترل و کاهش صداهای ناخواسته، ایجاد شرایط آکوستیکی مناسب و آسایش صوتی، در سال های اخیر باعث ایجاد علاقه مندی زیادی در این رابطه شده است. در این مقاله جهت بررسی نحوه رفتار امواج صوتی در یک محیط بسته از روش تفاضل محدود حوزه زمان استفاه شده است. بدین منظور ابتدا معادله موج با استفاده از قوانین بقای جرم، مومنتوم و معادله حالت آدیاباتیک برای یک سیال تراکم پذیر ایده آل استنتاج شده و سپس معادله شرط مرزی در یک محیط بسته با استفاده از قانون بقای مومنتوم و معادله امپدانس دیوار بدست آمده است. در ادامه با داشتن معادله موج و معادله شرط مرزی، این معادلات از طریق روش تفاضل محدود حوزه زمان گسسته سازی شده است. در نهایت معادله موج تحت شرط مرزی دیوار با ضریب جذب دلخواه و شرط اولیه چشمه ضربه صدا از طریق روش تفاضل محدود حوزه زمان حل شده است. نتایج، نشان دهنده عملکرد مطلوب روش پیشنهادی در حل این گونه مسائل است.
  کلیدواژگان: معادله موج، تفاضل محدود، حوزه زمان، آکوستیک در محیط بسته
 • نوشین آزادی، مسعود منجزی، مجید عطایی پور صفحه 99
  انتخاب ناوگان حمل و نقل در معادن روباز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. انتخاب نامناسب ناوگان می تواند به دو شکل بر اقتصاد پروژه تاثیر گذار باشد: محقق نشدن اهداف تولید و افزایش هزینه ها به دلیل افزایش زمان بارگیری و باربری. معمولا طراحی ناوگان به روش های تخصیص ثابت یا گسیل انعطاف پذیر با هدف بیشینه کردن تولید و کمینه کردن هزینه ها انجام می گیرد. تکنیک شبیه سازی یکی از روش های موجود انتخاب ناوگان بوده که به طراحان این اجازه را می دهد تا در یک محیط مجازی با پیاده سازی واقعی سیستم، کارایی آن را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهند. در این مقاله، ابتدا با استفاده از تکنیک شبیه سازی در محیط نرم افزار Arena، سیستم فعلی حمل و نقل معدن مس سونگون شبیه سازی گردید. سپس با تعریف سیستم-های جدید نسبت به اصلاح سیستم موجود معدن اقدام گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، از میان سناریوهای پیشنهادی، ترکیب کامیون 100 تنی، لودر 1/6 مترمکعبی، شاول 7 مترمکعبی و بیل مکانیکی 6/4 مترمکعبی با تولید هفتگی 550000 تن و هزینه 83/0 دلار بر مترمکعب به عنوان بهترین گزینه انتخاب گردید.
  کلیدواژگان: شبیه سازی ناوگان، حمل و نقل، Arena
 • مازیار دهقان، مصطفی میرزایی، محمدصادق ولی پور، سیف الله سعدالدین صفحه 113
  جریان لایه ای برای یک سیال غیر نیوتنی تراکم ناپذیر ساکن بر روی یک صفحه کشسان متحرک در حالت ناپایا بررسی و متغیر تشابهی و متعاقب آن معادله حاکم بر جریان در دستگاه تشابهی، ارائه شده است. برای مدلسازی سیال غیر نیوتنی، از مدل قانون توانی استفاده شده است. سرعت صفحه کشسان تابعی از زمان و طول صفحه در نظر گرفته شده است. به کمک متغیر تشابهی ارائه شده، سه متغیر مستقل دستگاه فیزیکی (t،x،y) به تنها یک متغیر مستقل (η) تبدیل یافته است. به کمک تبدیل تشابهی، سیستم دستگاه معادلات پاره ای حاکم در دستگاه فیزیکی به یک معادله دیفرانسیل معمولی غیر خطی در دستگاه تشابهی تبدیل و سپس توسط الگوریتم ارائه شده توسط نویسندگان مطالعه حاضر بر مبنای روش تفاضل محدود، حل گردیده است. در روش حل ارائه شده بر مبنای متغیر تشابهی پیشنهادی، نیازی به در نظر گرفتن تغییرات سه متغیر مستقل دستگاه فیزیکی نمی باشد و به کمک یک متغیر مستقل تشابهی می توان همزمان تغییرات تمامی متغیر های مستقل را در نظر گرفت که از پیچیدگی حل بسیار کاسته می-شود. برای دیدن نتایج این روش حل، اثرات پارامتر های سیال و جریان بر میدان سرعت در لایه مرزی بررسی شده است.
  کلیدواژگان: صفحه کشسان
 • حسین باقرپور، برات قبادیان صفحه 143
  هدف این تحقیق ارائه مدل شبکه عصبی مصنوعی در تولید سوخت بیودیزل است که بتوان به راحتی تخمینی از میزان تبدیل واکنش بدست آورد. شبکه تولید شده از نوع شبکه پس انتشار می باشد که دارای یک لایه ورودی، یک لایه خروجی و یک لایه پنهان می باشد. متغیرها ورودی شبکه عصبی به ترتیب عبارتند از: نسبت مولی الکل به روغن (9:1-3:1)، دمای واکنش (65- 45 درجه سانتیگراد) و شدت همزنی (600-200 دور بر دقیقه). با مقایسه نتایج آزمایش ها، بیشترین تبدیل در نسبت مولی 6:1 الکل به روغن، دمای 65 درجه سانتیگراد و همچنین دور 600 حاصل شد. با مقایسه چندین تابع انتقال و همچنین الگوریتم های آموزشی درصد خطای موجود بین مقدار واقعی و مقدار تخمین زده شده توسط شبکه عصبی بدست آمد. با توجه به نتایج حاصله، مدل شبکه عصبی قادر است که مقدار تبدیل واکنش را به خوبی و با ضریب همبستگی 9996/0 تخمین بزند. برای رسیدن به نتیجه مطلوب نتایج حاصل از آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید.
  کلیدواژگان: بیودیزل، روغن پسماند، شبکه عصبی مصنوعی، مقدار تبدیل واکنش
 • داود رمش، حمیدرضا علی محمدی، رضا فرخی صفحه 151
  شبیه سازی ضربات هیدرولیکی به خصوص در مراحل اولیه طراحی مدارهای هیدرولیکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بروز ضربات هیدرولیکی خارج از انتظار، باعث آسیب دیدگی نشت بندها، شیرآلات و بسیاری دیگر از اجزا و المان ها می گردد. در تحقیق صورت گرفته، مسیرهای عبور سیال در یک موتور سوخت مایع مدلسازی شده است. فرآیند گذرای استارت (هنگام پر شدن مسیرها) و قطع (هنگام اتمام کار موتور) این موتورها معمولا توام با ضربات هیدرولیکی شدیدی است. در این پژوهش، معادلات مرتبط با شبیه سازی مسیرها و فرآیند گذرای استارت و قطع موتور مورد نظر، تشریح شده اند. در نهایت در مواردی که نتایج تست نیز موجود بوده است، نتایج تست و مدل و در سایر موارد، پیش بینی های مدل در ارتباط با تحقیق صورت گرفته، ارائه گردیده است.
|
 • Amir Ezzodin, Hosein Naderpour, Ali Kheyroddin, Gholamreza Ghodrati Amiri Page 1
  In recent years, damage detection and structural health monitoring methods for civil and mechanical structures, have been developed in different fields. Structural health monitoring is the implementation of a damage identification strategy to the civil engineering infrastructures. Damage is defined as changes to the material and/or geometric properties of these systems, including changes to the boundary conditions and system connectivity. Damage affects the current or future performance of such systems. Structural health monitoring and damage detection has several techniques, the methods are categorized based on the type of measured data used, and/or the technique used to identify the damage from the measured data. Wavelet transform is relatively new mathematical tool for signal processing. Wavelet transform gives more information on non-stationary signal that the Fourier transform was unable to provide them. One of the most important issue of application of the mathematical transforms such as wavelet, is structural health monitoring and structural damage detection. Especially the identification of damage in structures at the beginning is important. In this paper a simple method based on Wavelet transform has been utilized in order to localize and quantify the crack in simple supported beam; in which, the deflection of the beam subject to static loading would be decomposed by discrete wavelet transforms. In decomposition diagrams has been assessed for various scenarios of damage. Finally the performance of the applied method has been evaluated for different state of cracking.
  Keywords: Damage Detection, Beam, Wavelet Transform, Signal Processing
 • UniPolar impulse noise removing from digital images based on estimation of noises spatial distribution
  Asghar Zarea, Ali Mohammadzadeh Page 2
  This article introduces a method to detect and remove unipolar impulse noises from digital images. In this study, proposed method is a repetitive procedure which each repeat contain three steps. Also, proposed method can be based on two detection algorithms that are introduced to detect unipolar impulse noises. In this research, unipolar impulse noises with 3 different distribution types are modeled and added to original image to produce noised image. Then, image is reconstructed based on proposed method from produced noised image. Finally, reconstructed image is evaluated in comparison to original image. Detected noises by introduced algorithms are evaluated by Overall Accuracy index. Also, quality of the reconstructed image is evaluated by Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) index. Evaluation results are shown that proposed method based on two detection algorithms is better than regular and adaptive two-pass median filters. Quality of the reconstructed images by proposed method is high than results of regular and adaptive two-pass median filters. The average enhancement in quality is equivalent with increasement 5.37 and 4.17 decibels in PSNR index respectively.
  Keywords: Unipolar Impulse Noise, Noise Detection Algorithm, Two, Pass Median Filter (TPMF), Adaptive Two, Pass Median Filter (ATPMF), Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) Index, Overall Accuracy (OA) Index.
 • Optimized implementation of intelligent controller based on the Lyapunov energy function of FACTS devices for improving transient stability
  Saeed Abazari, Mohammad Sadegh Payam Page 3
  In this paper, improvement of the transient stability of power systems using the Flexible AC Transmission Systems (FACTS) parallel devices (ASVC and SVC) has been analyzed. Control methods that have been used in this paper, based on Lyapunov theory and Transient Energy Function (TEF) is used. Controls the damping system ensures However, in order to improve the damping rate of the intelligent optimization methods are used. In this direction, a new optimization method Shuffled Frog Leaping (SFL) was used. The objective function considered in this way, which tends to be the dominant attenuation due to practical constraints. Simulation results show the effectiveness of the proposed optimal control method.
  Keywords: transient stability, SVC, ASVC, lyapanov based control, SHuffled Frog Leaping(SFL)
 • Reaction coupled with transport phenomena in oxidative coupling of methane:CFD modeling for single pellet
  Nakisa Yaighoobi, Ramin Maghrebi, Siyavash Seyed Njadiyan Page 10
  This study presents the phenomena occuring in small scale single-pellet for the oxidative coupling of methane where heat transfer plays an important role. Computational fluid dynamics (CFD) is used as a tool for obtaining detailed rate and temperature profiles through the porous catalytic pellet where reaction and diffusion are competing. Inter particle temperature and concentration gradients were taken into account by solving heat transfer coupled with continuity equations in the catalyst pellet. In the heat transfer equation the source term of energy due to high exothermic of reaction is considered. Subsequent to achieving this goal, two external programs are successfully implemented to CFD-code as kinetic and heat of reaction terms. This simulation results show the reaction is favorite for the beginning of the pellet and for downstream of the pellet domain the diffusion is predominates. The results of CFD simulation indicate that temperature variation within the catalyst pellet is < 1K due to the completion of exothermic oxidation reactions. Also, the results show that exothermic oxidation reactions occur before endothermic coupling reaction in the pellet length.
  Keywords: Catalyst pellet, Oxidative coupling of methane, Modeling, CFD, kinetics
 • Mohamadreza Fazli Khalaf, Seyed Kamal Chaharsooghi, Mir Saman Pishvaee Page 45
  Nowadays, the concern about strike of disruptions and its consequent huge losses has motivated many researchers to design reliable supply chain networks. As well, inherent uncertainty of input data is a momentous issue which should be considered carefully in the design of supply chain networks due to its adverse effect on quality of strategic, tactical and operational decisions. Therefore, this paper presents a novel model for designing a reliable closed-loop supply chain network in which a new reliability method is introduced. The propounded model not only minimizes the total cost, also efficiently finds a robust network under different kind of disruptions. To cope with imprecision of parameters, an effective possibilistic programming approach is employed. Finally, a real industrial case is used to demonstrate the effectiveness and applicability of the developed fuzzy optimization model.
  Keywords: Supply chain network design, Reliability, Closed, loop supply chain, Fuzzy mathematical programming
 • Dr Kazem Shakeri Page 61
  In this paper, a new load pattern is proposed for pushover analysis of base isolated structures. Accuracy of the proposed load pattern and other conventional load patterns is evaluated through two sample structures under two ensembles of earthquake records (Near fault and Far fault records). Seven earthquake records are considered in each group. The resulted responses from each pushover analysis are compared with the responses resulted from the nonlinear time history analysis. The results show that the accuracy of the proposed load pattern in estimating the nonlinear response of the sample structures is more than the other load pattern.
  Keywords: Base, isolation, Nonlinea, Static analysis, Load pattern
 • Dr Ali Ghasemi, Khalil Valipoor Page 75
  The key of Reactive Power Planning (RPP), or Var planning and reactive power dispatch, are the optimal allocation of reactive power sources considering location and size. Traditionally, the locations for placing new Var sources were either simply estimated or directly assumed. Recent research works have presented some rigorous optimization based methods in RPP. The reactive power dispatch and planning is a large-scale non-convex, nonlinear programming (NLP) problem with real and discrete variables that presents a high degree of complexity for application in real electric power systems (EPS). This paper addresses an improved gravitational search algorithm (GSA) with strength Pareto front to find the feasible optimal solution of the RPP problem with various generator constraints in power systems. For practical generator operation, many nonlinear constraints of the generator, such as ramp rate limits, generation limits, transmission line loss and non-smooth cost functions are all considered using the proposed method. Effectiveness of the proposed method is demonstrated for two different systems, including 6 and 54 unit generating in comparison with the performance of the other recently optimization algorithms reported in the literature in terms of the solution quality and computation efficiency. The results analysis confirms that the proposed approach has an excellent capability to determine optimal solution of the RPP problems over the other existing methods and enhances efficiently the solutions quality of the power systems.
  Keywords: GSA, Pareto front, Optimization, Reactive power planning, Non, linear constrains
 • Mahdi Nili Ahmad Abadi, Abbas Afshari, Ahmad Sharafi Page 89
  The growing use of industrial machinery, household appliances and etc, has increased undesirable noises. Thus, the need to control and reduce the undesirable noises in a closed space has caused a lot of interest in recent years. In this paper, the behavior of sound waves in a closed space is investigated using finite difference time domain method. For this reason, firstly, the wave equation is derived using the mass and momentum conservation equation and adiabatic state equation for an ideal compressible fluid. Then, the boundary condition equation for a closed space is obtained using the momentum conservation law and wall impedance equation. The obtained equations are discritized based on the finite difference time domain method. Finally, the wave equation is solved under the wall boundary condition with arbitrary absorption coefficient and impulse source initial condition. The results show the capability of the method for solving this kind of problems.
  Keywords: Wave Equation, Finite Difference, Time Domain, Acoustic, Closed Spaces
 • Nooshin Azadi, Masoud Monjezi, Majid Ataeepour Page 99
  Fleet selection in open-pit mines is of vital importance. Inappropriate selection of fleet can be influential on the project economics in two ways; failure in achieving production objectives and increase the attributed costs due to increase in the shipment time. Usually fleet design is fulfilled in the forms of either allocating or dispatching aiming to production maximization and cost minimization. Simulation technique, one of the available fleet selection methods, allows designers to study a system in a virtual environment without executing it in the real world, to technically and economically evaluate its efficiency. In this paper, at first using the simulation technique, transportation system of the Songun copper mine was simulated in the Arena software and then by defining new systems, efficiency of the available fleet was improved. On the basis of the obtained results it was observed that a fleet of 100 t dump trucks, 6.1 m3 front end loaders, 7.0 m3 shovel and 4.6 m3 excavator with weekly production of 550,000 tones and 0.83$ per/ m3 is the best possible alternative.
  Keywords: fleet simulation, Transportation, Arena
 • Dr Mohammad Sadegh Valipour Page 113
  Laminar flow of a non-Newtonian fluid over a moving flat solid boundary has been investigated. The power-law model was used for describing the non-Newtonian behavior of the fluid. The fluid was stationary at free stream and the motion of the solid boundary imposed the fluid to flow. Velocity of the solid boundary varied linearly along its length which is called stretching sheet. Also, the velocity of this boundary increased in time as a hyperbolic function. A new similarity variable for this type of transient motion of the stretching sheet based on the non-Newtonian behavior of the fluid has been proposed. This similarity variable transforms three independent variable (t,x,y) into an independent variable (η). By the use of this transformation, the governing partial differential equations of mass and momentum conservations were transformed into a single non-linear ordinary differential equation. Also, a numerical algorithm based on the finite difference method was proposed to solve the obtained non-linear differential equation. The proposed similarity variable reduced the complexity of the flow simulation and it represented all the three independent variables of the physical phenomenon at the same time. To see the results of the similarity transformation and the numeric algorithm, effects of the fluid and flow characteristics on the hydrodynamic behavior of the flow have been investigated.
  Keywords: stretching sheet, un, steady flow, non, Newtonian fluid, similarity transformation, numerical algorithm
 • Mr Hossein Bagherpour Page 143
  This study deals with artificial neural network (ANN) modeling of a biodiesel production using waste cooking oil to predict the biodiesel purity. developed ANN was a feed forward back propagation network with one input, one hidden and one output layers. The input parameters for the ANN were methanol/oil molar ratio (3:1–9:1), temperature (45–65‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫‪‭ °C), and mixing intensity (200–600 rpm) and the output parameter was biodiesel purity. The biodiesel with best purity was produced at methanol/oil molar ratio, of 6:1; mixing intensity, of 600 rpm and reaction temperature of 65 °C. Different transfer functions and several rules were used to assess the percentage error between the desired and the predicted values. It was observed that the ANN model can predict the biodiesel yield quite well with correlation coefficient (R) 0.99966. We can conclude that ANNs can be used to predict the biodiesel yield from used waste cooking oil.
  Keywords: Biodiesel, Waste Cooking Oils, Artificial neural network, yield purity