فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره - سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/02/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سوران رجبی محمد نریمانی صفحات 5-20
  با توجه به ارتباط بین ریتم آلفا (13-8 هرتز) و تتا (8-4 هرتز) باحالت هیپنوگوگیک، در این مطالعه امکان آموزش افراد معتاد برای بهبود ویژگی های شخصیتی و درمان آن ها در مقایسه با گروه کنترل بررسی شد. نمونه این مطالعه 34 نفر بیمار مرد (با میانگین سن 25/32 و انحراف معیار 12/4 سال) وابسته به مورفین بودند که به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (18 نفر) جایگزین شدند. روش استفاده شده طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. بیماران قبل از درمان و بعد از درمان با استفاده از پرسش نامه نئو (فرم تجدیدنظرشده کوتاه) (NEO-FFI-R) و تست مورفین ارزیابی شدند. نتایج حاصل از آنووای دوعاملی با اندازه گیری مکرر، بهبودی معناداری را در بعد شخصیتی روان رنجورخویی (N) و انعطاف پذیری (O) بعد از 20 جلسه درمانی نوروفیدبک نشان داد؛ اما در ابعاد شخصیتی دلپذیر بودن (A)، باوجدان بودن (C) و برون گرایی (E) تفاوت معناداری به دست نیامد. همچنین نتایج منفی آزمایش ادرار در گروه آزمایش به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل بود (2/56 درصد در برابر 2/22 درصد). این مطالعه نشان داد که افراد معتاد می توانند یاد بگیرند ویژگی های شخصیتی خود را بهبود ببخشند و میزان عود کمتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، بیوفیدبک EEG، اعتیاد، پنج عامل بزرگ شخصیت
 • غلامرضا رجبی، مریم ابراهیمی، رضا خجسته مهر صفحات 21-36

  این پژوهش باهدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مقدماتی برای ملاک های شوهر گزینی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران انجام شده است. 100 دانشجو از بین کلیه دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشجویی دانشگاه شهید چمران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه ملاک های شوهر گزینی را تکمیل نمودند. نتایج به دست آمده از روش آماری تحلیل عاملی (تحلیل مولفه های اصلی) و چرخش واریماکس هشت عامل (ویژگی های رفتاری، مهارت های اجتماعی، ویژگی های ظاهری، سازگاری با شرایط، موقعیت اقتصادی اجتماعی، مهارت های خانه داری، خواستار بچه و هوش و خلاقیت) که روی هم 32/67 درصد واریانس را تبین نمود، نشان داد. ضرایب پایایی (همسانی درونی) برای کل پرسشنامه و عامل های استخراج شده رضایت بخش بودند. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی با تحقیقات پیشین هماهنگ است و با توجه به پایایی مناسب پرسشنامه می توان از آن به عنوان یک ابزار پایا و معتبر در محیط های آموزشی و پژوهشی به ویژه در زمینه بررسی ملاک های شوهر گزینی به کاربرد.

  کلیدواژگان: ملاک های شوهر گزینی، تحلیل عاملی، اعتباریابی
 • ادریس رنجبر، محسن رسولی، باقر ثنایی ذاکر صفحات 37-54

  مشکلات و مسائل روانی بر کیفیت زندگی افراد تاثیر دارد ازاین رو شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقای سلامت روان دانش آموزان خوابگاهی صورت گرفت. در این پژوهش جامعه ی آماری، دانش آموزان پسر سال اول متوسطه که در مدارس شبانه روزی شهرستان دیواندره در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل بودند، می باشد. تعداد اعضای نمونه 20 نفر بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی و بر اساس نمرات آن ها در پرسش نامه ی سلامت عمومی (GHQ28)، انتخاب شدند، سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. این پرسش نامه دارای روایی و پایایی مناسب است. روش تحقیق به صورت نیمه آزمایشی بود. از آزمون تحلیل چند متغیره برای آزمون تایید یا رد فرضیه های پژوهش استفاده شد. این پژوهش دارای 5 فرضیه درزمینه ی تاثیر معنادرمانی گروهی در کاهش علائم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، افسردگی و افزایش عملکرد اجتماعی و سلامت عمومی بود. در فرضیه های کاهش علائم جسمانی و اضطراب و افزایش عملکرد اجتماعی و سلامت عمومی فرض صفر رد شد، اما معنا درمانی گروهی بر کاهش افسردگی تاثیر معناداری نداشت. در پایان می توان نتیجه گرفت معنادرمانی گروهی بر ارتقای سلامت روان دانش آموزان خوابگاهی موثر است.

  کلیدواژگان: سلامت روان، معنادرمانی گروهی، نوجوانان
 • بی بی عفت لامعی، زهره سپهری شاملو، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف صفحات 55-70

  اهمال کاری تحصیلی از پیشرفت دانشجو جلوگیری می کند و ممکن است پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. تحقیقات پیشین نشان دادند که ساختار انگیزشی غیر انطباقی، نقش اساسی در رفتارهای نامناسب مانند به تاخیر انداختن انجام تکالیف، ایفا می کند. پژوهش حاضر باهدف بررسی ساختار انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. 97 (47% مرد،3/1 SD=،21 M=) نفر از دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی به صورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه در پژوهش شرکت و پرسشنامه های فرم دموگراتیک دانشجویان، پرسشنامه اهداف شخصی (PCI)، پرسشنامه احساس کنترل (SCI)، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی (PASS) را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که الف) افزایش میزان متغیرهای پیش بین سن و احساس کنترل منفی اهمال کاری تحصیلی را افزایش می دهد و افزایش میزان متغیرهای پیش بین احساس کنترل مثبت و انگیزش انطباقی اهمال کاری تحصیلی را کاهش می دهد. ب) بین ساختار انگیزشی انطباقی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد یعنی ساختار انگیزشی انطباقی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد موثر است. ج) بین احساس کنترل مثبت و ساختار انگیزشی انطباقی دانشجویان رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد؛ یعنی هرچه احساس کنترل مثبت دانشجویان بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی آن ها نیز بیشتر است. د) بین احساس کنترل عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد یعنی احساس کنترل عمومی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر است؛ و ذ) بین ساختار انگیزشی انطباقی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار و معکوس (منفی) وجود دارد یعنی ساختار انگیزشی سازگار باعث کاهش اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان می شود.

  کلیدواژگان: ساختار انگیزشی، اهمالکاری تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، احساس کنترل
 • اصغر یاوند حسنی، کیومرث فرح بخش، عبدالله شفیع آبادی صفحات 71-94

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و قصه درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان بود. برای دستیابی به این منظور از روش تحقیق نیمه تجربی با شمای طرح سه گروهی با پیش آزمون - پس آزمون استفاده شد. جامعه تحقیق دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه سرود همدان بودند. با استفاده از پرسشنامه SCL-90-R تعداد 30 دانش آموز دارای اختلالات رفتاری مختلط انتخاب شدند و با جایگزینی تصادفی در 3 گروه 10 نفری قرار گرفتند. با انتخاب تصادفی یک گروه به عنوان گروه کنترل و دو گروه دیگر به عنوان گروه آزمایشی، مداخله های قصه درمانی و درمان شناختی-رفتاری را دریافت نمودند. دو طرح درمانی برای مداخلات پی ریزی شده بود. برای درمان شناختی-رفتاری طرحی مبتنی بر طرح شناخت درمانی گروهی مایکل فری که با انجام تغییراتی طرح ریزی شده بود. طرح قصه درمانی، طرحی ترکیبی بر اساس روش گیل مورتون و روش دکتر برنز بود. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که در حالت کل هر دو روش درمان شناختی-رفتاری و قصه درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری افسردگی، اضطراب، خصومت، فوبیا، افکار پارانوییدی، حساسیت در روابط متقابل، وسواس- اجبار و روان پریشی در سطح P.

  کلیدواژگان: قصه درمانی، درمان شناختی، رفتاری، اختلالات رفتاری
 • احمد اعتمادی حسین احمد برابادی صفحات 95-114
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی هیجان مدار بر رضایت زناشویی است. این تحقیق از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون، پس آزمون و با گروه گواه است. 14 زوج که تعارضات زناشویی داشتند با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه گواه و آزمایشی جایگزین شدند. یک هفته پس از تکمیل پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH جلسات درمانی بر روی گروه آزمایشی اجرا شد. زوجین گروه آزمایشی در 20 جلسه درمان 2 ساعته زوج درمانی گروهی هیجان مدار شرکت کردند. یک هفته پس از خاتمه ی جلسات درمانی، زوجین هر دو گروه مجددا پرسشنامه های مذکور را تکمیل کردند. نتایج تحقیق با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد، بین دو گروه (آزمایش و گواه) اختلاف معناداری وجود دارد؛ بنابراین نتایج آماری حاکی از این است که زوج درمانی گروهی هیجان مدار تاثیر معناداری بر رضایت زناشویی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه داشته است.
  کلیدواژگان: زوج درمانی، زوج درمانی گروهی هیجان مدار، رضایت زناشویی
 • مهناز جدیدی فیقان، احمد عابدی، سمیه جمالی پاقلعه، مریم جدیدی فیقان صفحات 115-134

  نارساخوانی اختلالی است که در آن پیشرفت خواندن پایین تر از حد مورد انتظار، برحسب سن، آموزش و هوش می باشد. این گروه از کودکان در زمینه های عصب روان شناختی آسیب دیده اند. این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی مداخلات عصب روان شناختی به عنوان یکی از جنبه های موثر بر مولفه های خواندن) سرعت، صحت و درک (که در این کودکان دچار نقص شده است، اجرا شد. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر نارساخوان پایه سوم ابتدایی بود که از میان آن ها 40 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و با روش تصادفی در گروه آزمایش (مداخلات عصب روان شناختی) و گواه قرار گرفتند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس هوش کودکان وکسلر و آزمون خواندن و نارساخوانی نما بود. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس بررسی شد. یافته ها نشان داد مداخلات عصب روان شناختی بر مولفه های خواندن دانش آموزان نارساخوان موثر است (p<(001/0 بر مبنای نتایج این پژوهش می توان به متخصصان اختلال های یادگیری و روانشناسان پیشنهاد نمود که با استفاده از این روش در جهت بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان بکوشند.

  کلیدواژگان: نارسا خوان، مداخلات عصب روان شناختی، مولفه های خواندن
 • منیژه مسگری حسین حسن آبادی حمید نجات صفحات 135-154
  پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر مشاوره ی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر سبک های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم، تعهد) دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه ی ناحیه تبادکان مشهد انجام شده است. 14 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه تبادکان مشهد به همراه مادرانشان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بعد از اجرای پیش آزمون بر روی همه دانش آموزان، گروه مداخله با رویکرد واقعیت درمانی تحت مشاوره قرار گرفت و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. در پایان بر روی هر دو گروه پس آزمون اجرا گردید. داده های حاصل که با استفاده از کوواریانس چند متغیری تحلیل گردید نشان داد که در مقایسه دو گروه واقعیت درمانی و کنترل در سبک های اطلاعاتی (03/0p=) و مقیاس تعهد (009/0(p= تفاوت معنادارمی باشد؛ اما در سبک هنجاری (25/0p=) و سبک اجتنابی (15/0p=) تفاوت معنادار نیست. یافته ها حاکی از آن است که روش مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی در افزایش سبک های هویت نوجوانان دختر موثر است.
  کلیدواژگان: سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم و تعهد، واقعیت درمانی گروهی
 • حسن بلند صفحات 155-174
  این پژوهش بر آن است تا از طریق وارسی رابطه ی میان معنویت گرایی، مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی، زمینه ای را برای معرفی سازه ی «زمان ورزی معنوی» (مجموعه ی به هم پیوسته ای از شناخت ها، رفتارها و هیجان های مرتبط بازمان در زندگی دین ورزانه) فراهم کند. 214 تن از دانشجویان دانشگاه گیلان از طریق روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای تصادفی برگزیده شدند و ضمن در اختیار قرار دادن میانگین نمرات نیمسال گذشته به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی، به دو پرسشنامه ی گرایش های معنوی دانشجویان (شریفی و همکاران، 1387) و مهارت های فردی در مدیریت زمان (حافظی و همکاران، 1387) پاسخ دادند. داده ها با فرض رابطه ی علی و نیز بر اساس رابطه ی مبتنی بر همبستگی میان متغیرها با روش های مقایسه ی میانگین گروه های مستقل و تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون همزمان مورد پردازش قرار گرفتند. نتایج نشان داد دانشجویانی که به لحاظ معنویت گرایی نمره های نیمه ی بالا را به خود اختصاص داده بودند از دانشجویان با معنویت گرایی پایین به طور معناداری (001/0p
  کلیدواژگان: معنویت گرایی، مدیریت زمان، زمان ورزی معنوی، دین ورزی، پیشرفت تحصیلی
 • زهره کاووسی، علیرضا قادری*، مجید معینی زاده صفحات 175-194

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بهزیستی روان شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آنان در بخش های ویژه و عادی بوده است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، از نوع مطالعات همبستگی و همچنین علی- مقایسه ای بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه پرستاران (N=900)بیمارستان های قائم(عج) و امام رضا (ع)، تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از جدول مورگان، انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از روش های آماری همبستگی؛ تحلیل واریانس (MANOVA) و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین بهزیستی روان شناختی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 0/03=r؛ 0/01>P. همچنین نتایج آزمون T مستقل حاکی از آن است که بین بهزیستی روان شناختی پرستاران بخش های ویژه و عادی تفاوت معنی دار بین دو گروه مشاهده می شود. متغیرهای جمعیت شناختی نیز بیانگر رابطه معنادار (P< 0/01) بین بهزیستی روان شناختی پرستاران ویژه و عادی است.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، عملکرد شغلی، پرستاران
|
 • Soran Rajabi, Mohammad Narimani Pages 5-20
  considering the association between (8–13 Hz) and theta (4–8 Hz) with a hypnagogic state،the aim of this study was to treat addiction and five personality traits.. Thirty-four male (age: 32. 25 ± 4. 12 years) diagnosed with Substance Use Disorder (opium addicted) were randomly assigned? (N = 16) and control group (N = 18). we appliedPersonality Inventory – Revised (NEO-FFI-R) and Rap Dip™ InstaTest. The analysis of variances in repeated measures revealed that twenty sessions of neurofeedback improved neuroticism (N) and openness (O) subscales significantly، but no significant deference in agreeableness (A)، consciousness (C) and extraversion (E) subscales was shown between control and experimental groups. In addition Urine reduction was significantly more in experimental group (56. 2% vs. 22. 2%). Our results shows that neurofeedback is can be effective in treatment of addiction and improvement of personality trait in morphine dependant adductors.
  Keywords: Neurofeedback, EEG biofeedback, Addiction, the Big, Five Personality
 • Gholamreza Rajabi, Maryam Ebrahimi, Reza Khojasteh Mhr Pages 21-36

  The purpose of the research is to construct and validatethe inventory to asess husband-selection criteria in female students. In this research 100 students were randomly selected from the female students living in student''s dormity of Shahid Chamran University، AhvazThe participants completed the Husband-Selection Criteria Inventory. Factor analysis) principle components analysis (indicated eight factor(behavioral characteristic، social skills، appearance characteristic، adjustment with situation، social–economic status، housekeeper skill، want children، intelligence and creativity) account for 67/32% of the variance. Data were indicative of high level of Coranbach''s alpha for total inventory and extracted factors. Results of factor analysis is consistent with prior findings. Mate selection criteria inventory can be used in research and educational setting particularly for investigation of mate selection criteria.

  Keywords: husband, selection, factor analysis, validating
 • Edris Ranjbar, Mohsen Rasouli, Bagher Sanaee Zaker Pages 37-54

  the of this study was to examine the effect of group logo therapy on the improvement of mental health of first grade high school boys studying in boarding schools of Divandareh in the school year of 1390- 91. A sample of 83 students were selected randomly from the population and among then 20 students were chosen based on their scores in GHQ28 (scores of 23 and above). Subsequently they were assigned randomly to experimental and control groups. A pre test- post test semi- experimental design was used to compare the means of the two groups. Using multivariate analysis for analyzing datarevealed that group logotherapy was effective in reducing corporal symptom، insomnia، social interaction and increasing general mental health of the students. However it did not decrease the depression symptoms finally we can conclude thatgroup logotherapy is effectivein increasing general mental health of dormitory students.

  Keywords: mental health, Group logotherapy, adolescent
 • Efat Lamei, Zohre Sepshry, Hameid Agamohamadeiyan Pages 55-70

  Academic procrastination prevents students from educational progress and would cause them undesirable and irretrievable consequences. Previous researches have shown that maladaptive motivational structure has the basic role in inappropriate behavior such as procrastinating of homework. The present study was conducted to evaluate the relationship between motivational structure and procrastination of Ferdowsi university of Mashhad students. A convenience sample of 97 undergraduate students (%47 males، SD=1. 3، M=21) was participated in the study and voluntarily filled demographic list and PCI، SCI and PASS questionnaires. The results showed that: (1) Procrastination increases with independent variables of age and negative control emotion and decreases with the increase of independent variables of positive control emotion and adaptive emotion، (2) There is a significant positive correlation between adoptive emotional structure and educational progress i. e. adoptive emotional structure has a positive effect on educational progress، (3) There is a significant positive correlation between positive control emotion and adoptive emotional structure i. e. educational progress increases with positive control emotion، (4) There is a significant positive correlation between public control emotion and educational progress i. e. public control emotion has a positive effect on students’ educational progress، (5) There is a significant negative correlation between adoptive emotional structure and academic procrastination i. e. adoptive emotional structure decreases academic procrastination.

  Keywords: Academic procrastination, Motivational structure, Educational progress, Sense of control
 • Asghar Yavand Hassani, Kiiumarss Farahbakhsh, Abdollah Shafiabadi Pages 71-94

  The aim of this study was to examine the effectiveness of story therapy and cognitive-behavioral therapy on reducing emotional and behavioral disorders in adolescents. Thirty high school students with emotional and behavioral disorders were selected by random sampling procedure and assigned in 3 groups. Each groups consisted of 10 students، out of the groups 2 groups were experimental، and 1 control groups. SCL-90-R test was given to the students to measure emotional and behavioral disorders. Cognitive-behavioral therapy program design by Michael Free (1999)، and story therapy a combination of Gail Morton (2000)، and doctor Burns (2005) were applied. To analyze of data ANOVA was employed. Result of this study revealed that in general، both treatments are effective on the reduction of depression، anxiety، hostility، phobias، paranoid thoughts، interpersonal sensitivity، obsessive - compulsive and psychotic at the level of P.

  Keywords: Story therapy, Cognitive, behavioral therapy, Emotional, Behavioral disorders
 • Ahmad Etemadi, Hossien Ahmad Barabadi Pages 95-114
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of emotionally focused group couple therapy on marital satisfaction. we used quasi-experimental design with a pretest، posttest and comparison group. The sample included 14 couples with marital conflicts، who were selected through a goal-oriented method and were randomly assigned into experimental and comparison groups. The Index of Marital Satisfaction (IMS) Scale was used in the pre-test and post-test. The experimental group received 20 two-hour sessions of emotionally focused group couple therapy. A comparison of differential scores using onewaycovariance analysis showed that there was a significant difference between the two groups. Therefore، it can be argued that emotionally focused group couple therapy improved marital satisfaction of the experimental group as compared to the comparison group.
  Keywords: Couple Therapy, Emotionally Focused Group Couple Therapy, Marital Satisfaction
 • Mahnaz Jadidi Feighan, Ahmad Abedi, Somate Jamali Paghale, Maryam Jadidi Feighan Pages 115-134

  Dyslexia is a disorder that reading achievement according to age، education and intelligence is lower than expected. This group of children has been affected in the field of neuropsychology. the aim of this study is to investigate the effectiveness of neuropsychological interventions in reading components (Speed، accuracy and understanding that are impaired in these children. The research was semi- experimental and the statistical population included third grade female students with dyslexic، among them 40 students were selected via cluster multistage random sampling and then divided into experimental group (Neuropsychological Interventions) and control grouprandomly. The assessment tools included Wechsler Intelligence Scale for Children، and the Reading Test of “Nama”. analysis of Covariance showed that Neuropsychological Interventions are effective on the reading components (Speed، accuracy and understanding) of the dyslexic students (P)

  Keywords: dyslexia, Neuropsychological Interventions, reading components
 • Manizheh Mesgari, Hossein Hassanabadi, Hamid Nejat Pages 135-154
  In this research effectiveness of Reality Therapy group on identity styles (information، normative، diffusion & commitment) has been evaluated. 14 adolescent students from Mashhad city along with their mothers were randomly assigned to experimental & control groups. Before & after intervention، each groupwere tested by Berzonsky Identity Styles Inventory. multivariate covariance analysisshowed that reality therapy has significant effect on improving information (P=0. 03) and commitment (p=0. 009) identity styles but has not significant effect on confusion (p=0. 15) and normative (p=0. 25) identity styles. this results meansshows realitygrouptherapy can be used for students with identity problems.
  Keywords: Information, Normative, Diffusion, commitment identity style, Reality Therapy Group
 • Hassan Boland Pages 155-174
  The aim of this research is to prepare a ground for suggesting the construct of «spiritual time-working»: (a set of inter-related cognitive، behavioral، and emotional components pertaining to time in a religious way of living) through studying the relationship between spirituality، time management and academic achievement. The «Students Spiritual Orientation Questionnaire» and The «Time Management Individual Skills Scale» were administrated on 214 Guilan university students who was selected through multistage cluster random sampling and their past semester mean of scores was recorded as an academic achievement measure. Data was analysed according to both casual and correlational interpretations of variables relationships. The students who had higher spiritual tendencies were significantly more capable in time management than students with lower spiritual tendencies (p).
  Keywords: Spirituality, Time management, Spiritual time, working, religiosity, Academic achievement
 • Zohreh Kavoosi, Ali Reza Ghaderi, Majid Moeenizadeh Pages 175-194

  The purpose of this study is to investigate relationship between the psychological well-being and job performanceAnd comparig this relationship in nurses at different wards.The participants of study were selected through the available sampling procedure from Emam reza and Ghaem hospitals. The psychological well-being Questionnaire and performance Questionnaire were applied.analysis of variance (ANOVA) and multiples regression were revealed significant relationship between psychological well-being and job performance(P).

  Keywords: psychological well, being, job performance, nurses