فهرست مطالب

طب نظامی - سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 62، زمستان 1393)
 • سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 62، زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/18
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد تقی قانعیان، محمد تحقیقی حاج علی زاده، قادر غنی زاده*، محمدحسن احرام پوش صفحات 183-189
  اهداف
  فسفر یکی از آلاینده های فاضلاب های صنایع نظامی نقش کلیدی در اتریفیکاسیون منابع آب دارد. هدف مطالعه تحلیل سینتیک و ترمودینامیک جذب فسفر با استفاده از خاکستر استخوان می باشد.
  روش ها
  خاکستر استخوان در دمای oC 400 و زمان 2 ساعت تهیه و با الک های استاندارد ASTM در محدوده 100- 35 مش دانه بندی شد. مشخصات ساختاری جاذب با تکنیک تفرق پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی و غلظت فسفر در نمونه ها با روش نور سنجی تعیین شد. نتایج با مدل های سینتیکی درجه اول، درجه دوم کاذب، مدل Elovich، مدل های لانگمیر، فروندلیچ و دابینین- رادوشکوویچ تحلیل شد.
  یافته ها
  ترکیب غالب خاکستر استخوان هیدروکسی آپاتیت کلسیم است. جذب فسفر در غلظت های اولیه 10 و 20 میلی گرم در لیتر از سنتیک درجه اول و در غلظت های 50 و 100 میلی گرم در لیتر از سنتیک درجه دوم تبعیت می کند. انرژی واکنش جذب معادل J/mol°K 6/24 تعیین شدکه نشان دهنده جذب فیزیکی است. ظرفیت جذب بر اساس مدل لانگمویر معادل 2/ 13 میلی گرم بر گرم تعیین شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ظرفیت جذب خاکستر استخوان در حذف فسفر، می توان از این جاذب جهت حذف فسفر و آلاینده های مشابه از آب و فاضلاب استفاده نمود.
  کلیدواژگان: فسفات، جذب، خاکستر استخوان، سینتیک و ترمودینامیک جذب
 • عیسی جعفری*، نادر حاجلو، علی محمدزاده صفحات 191-196
  اهداف
  هدف این پژوهش بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و بهزیستی معنوی با سلامت عمومی و شیوه های مقابله با استرس در سربازان وظیفه بود.
  روش ها
  روش این تحقیق، تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه سربازان در یک واحد نظامی بودند. از این جامعه تعداد 140 سرباز به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از مقیاس عمل به باورهای دینی (معبد)، مقیاس بهزیستی معنوی، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه شیوه های مقابله استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استاندارد استفاده شد.
  یافته ها
  بین عمل به باورهای دینی با سلامت عمومی و شیوه های مقابله در سطح (05/ 0>P) همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت و رابطه بین بهزیستی معنوی با سلامت عمومی و شیوه های مقابله ای نیز مثبت و معنی دار بود (05/ 0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عمل به باورهای دینی و بهزیستی معنوی قادر به پیش بینی سلامت عمومی و شیوه های مقابله ای بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که سلامت عمومی و راهبردهای مقابله با استرس همبستگی معنی داری با عمل به باورهای دینی و بهزیستی معنوی سربازان دارد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که جهت افزایش سلامت عمومی سربازان و بهبود مهارت های مقابله ای این افراد در موقعیت های استرس زا، تشویق آنان برای عمل به باورهای دینی موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: دینداری، بهزیستی معنوی، سلامت عمومی، راهبردهای مقابله ای
 • حسین اسکندری* صفحات 197-203
  اهداف
  جانبازان به واسطه شرایط خاص، ممکن است بیش از دیگران در معرض ابتلا به اختلالات روانی ازجمله افسردگی و اضطراب باشند. به نظر می رسد فعالیت های اجتماعی- اقتصادی جانبازان می تواند آن ها را به عضویت شبکه های اجتماعی درآورد. این عضویت می تواند به جلب حمایت های اجتماعی بیشتر و همچنین افزایش یا کاهش افسردگی، فشارهای روانی و اضطراب منجر شود. فعالیت های اقتصادی نیز می تواند علاوه بر تقویت حس اعتمادبه نفس، آسیب های روانی ناشی از بیکاری را از بین ببرد. هدف این پژوهش بررسی میزان افسردگی و اضطراب جانبازان استان خراسان شمالی و ارتباط آن با فعالیت های اجتماعی- اقتصادی آن هاست.
  روش ها
  برای سنجش میزان فعالیت های اجتماعی-اقتصادی، از یک پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش افسردگی از پرسشنامه «بک» و برای سنجش اضطراب از پرسشنامه «زانک» استفاده شد. علاوه بر روش های آماری توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون برای نشان دادن رابطه معنادار بین متغیرها استفاده شد.
  یافته ها
  حدود 57% از جانبازان به لحاظ افسردگی فاقد مشکل هستند، حدود 41% نیازمند مشاوره و حتی درمان هستند. 55.6% به لحاظ اضطراب فاقد مشکل، 15.5% متوسط و 16.5% دچار اضطراب شدید هستند. بین فعالیت های اجتماعی- اقتصادی و افسردگی رابطه معکوس معنادار و بین فعالیت های اجتماعی- اقتصادی و اضطراب رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. افزایش فعالیت اجتماعی- اقتصادی با کاهش افسردگی و افزایش اضطراب رابطه معنادار دارد.
  نتیجه گیری
  افزایش فعالیت های اجتماعی- اقتصادی جانبازان قویا با کاهش افسردگی و تا حدی با افزایش اضطراب رابطه دارد.
  کلیدواژگان: جانباز، افسردگی، اضطراب، فعالیت اجتماعی، اقتصادی
 • سیده آصفه هاشمیان، محمد جواد خادمی* صفحات 205-209
  اهداف
  این پژوهش با هدف بررسی سلامت روانی بر اساس بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی در جانبازان انجام شد.
  روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به روش مقطعی انجام شده است. بدین منظور تعداد 210 نفر از جانبازان شهر تهران به روش تصادفی ساده وارد پژوهش شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه ی سلامت روانی GHQ28، مقیاس بهزیستی معنوی WBS و مقیاس 5 موردی رضایت از زندگی SWLS استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز نرم افزار SPSS مورداستفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها، بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی همبستگی معناداری با سلامت روان دارند (0/001>P). همچنین بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی قادرند که 23/3% از واریانس سلامت روان جانبازان را در نمونه ی موردبررسی تبیین کنند.
  نتیجه گیری
  سلامت روان در جانبازان با بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی ارتباط مثبت معنی دار دارد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، بهزیستی معنوی، رضایت از زندگی، جان
 • کامران آزما، ایمان نصیری*، معصومه عابدی صفحات 211-216
  اهداف
  پرسنل اداری برای انجام کار نیازمند استفاده از کامپیوتر در مدت زمان طولانی ر یک وضعیت استاتیک می باشند. به همین علت شیوع ناراحتی های اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار با کامپیوتر در حال افزایش می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی محیط کاری اداری توسط روش ROSA و اجرای مداخله آموزشی در جهت کاهش این ریسک فاکتورها انجام پذیرفت.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مداخله ای و بر روی 106 نفر از کارکنان اداری انجام پذیرفت. به منظور بررسی ریسک فاکتورهای ایجادکننده ناراحتی های اسکلتی- عضلانی در قبل و بعد از مداخله از روش ROSA استفاده شد. به منظور افزایش آگاهی پرسنل در تنظیم ایستگاه کاری از برنامه مداخله آموزشی استفاده شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSV16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  کاهش معناداری در میانگین نمره تلفن و مانیتور و میانگین نمره ماوس و کیبورد در قبل و بعد از مداخله آموزشی حاصل شد (P<0.001). بین میانگین نمره نهایی ROSA در قبل و بعد از مداخله آموزشی نیز تفاوت معناداری مشاهده شد (P<0.001).
  نتیجه گیری
  استفاده از روش ROSA برای ارزیابی ریسک فاکتورهای کار اداری مناسب بوده و از طریق این روش می توان کاستی های موجود در ایستگاه های کاری را شناسایی نموده و در جهت رفع نواقص اقدام نمود.
  کلیدواژگان: کارمند، پایانه کامپیوتری، برنامه مداخله آموزشی، روش ROSA، ناراحتی های اسکلتی، عضلانی
 • اسفندیار آزاد مرزآبادی، علی فتحی آشتیانی، محمد جواد احمدی زاده، جعفر انیسی، روح الله زمانی نسب* صفحات 217-223
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت جسمی، روانی و معنویت با خودکارآمدی در کارکنان یکی از سازمان های نظامی انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه پژوهش، کارکنان یکی از سازمان های نظامی کشور می باشند که از بین آن ها 544 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایمتناسب با حجم انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسش نامه خودکارآمدی شرر و همکاران، فرم کوتاه پرسش نامه زمینه یابی سلامت (SF36) و پرسش نامه معنویت (SQ) استفاده شده است. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری گام به گام و به کمک نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین سلامت جسمی، روانی و خودکارآمدی و نیز بین معنویت و خودکارآمدی رابطه ی مثبت معناداری (P<0/01) وجود دارد. از سویی دیگر نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای پیش بین، متغیر ملاک را به طور معناداری تبیین می کنند. سلامت جسمی، روانی سهم بیشتری در پیش بینی و تبیین خودکارآمدی دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که با ارتقاء سلامت جسمی، روانی و معنویت می توان خودکارآمدی کارکنان نظامی را افزایش داد.
  کلیدواژگان: سلامت، معنویت، خودکارآمدی
 • علی ایوبیان، نورالدین دوپیکر، پریسا مهدی زاده، محمد جواد حسینپورفرد، مرتضی ایزدی* صفحات 225-229
  اهداف
  این پژوهش با هدف تحلیل شکاف بین انتظارات و واقعیات در 6 بعد کیفیت خدمات درمانی در یک مرکز درمانی نظامی با استفاده از مدل سروکوال انجام پذیرفت.
  روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی بود که در سال 1392 در یک مرکز بهداشتی درمانی نظامی صورت پذیرفت. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 104 نفر از بیماران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 تحلیل شدند.
  یافته ها
  بیشترین شکاف در بعد دسترسی به مراقبت (19/ 1-) و کمترین شکاف در بعد تضمین خدمت تعهد شده (61 /0-) مشاهده شد. شکاف کیفیت در همه ابعاد از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001). بر اساس نتایج، در تمام ابعاد کیفیت خدمات، شکاف منفی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  مجموعه مورد پژوهش نیازمند تلاش جدی در خصوص یکپارچه سازی خدمات قابل ارائه به بیماران و توجه بیشتر در بهبود شکاف خدمات بویژه در بعد دسترسی به مراقبت به بیماران می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات درمانی، بیماران، بیمارستان نظامی، سروکوال
 • ناصر رحیمی*، حمید رئیسی، غلامعلی قاسمی، مرتضی صادقی صفحات 231-236
  اهداف
  با توجه به نقش ورزش بر میزان فرسودگی شغلی، هدف از تحقیق حاضر مقایسه میزان فرسودگی شغلی پرسنل نظامی ورزشکار و غیر ورزشکار در یکی از مراکز آموزش نظامی به منظور بررسی نقش ورزش بر فرسودگی شغلی بود.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی‐مقایسه ای تعداد 250 نفر از پرسنل شاغل در یکی مراکز آموزش نیروی زمینی در استان اصفهان، به صورت در دسترس و هدفمند به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. به منظور تعیین میزان فرسودگی شغلی و سطح فعالیت بدنی به ترتیب از پرسشنامه ی ماسلاچ جکسون و پرسشنامه فعالیت بدنی بک استفاده گردید. درنهایت داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزارSPSS17 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت (p>0/05).
  یافته ها
  مهم ترین یافته این تحقیق کمتر بودن میزان فرسودگی شغلی در هر سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی نظامیان ورزشکار نسبت به همتایان غیر ورزشکار خود است.
  نتیجه گیری
  ورزش و فعالیت های بدنی متنوع می تواند ظرفیت افراد را در مقابله با ایجاد فرسودگی شغلی در محیط کار افزایش دهد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، پرسنل نظامی، استرس روانی، فعالیت بدنی
 • حسین شیروانی، اصغر برابری، حسین کشاورز افشار* صفحات 237-242
  اهداف
  در روانشناسی ورزش توجه به اثرات ورزش و تمرین های منظم بر جنبه های مختلف شخصیتی و روان شناختی افراد از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی-هیجان و مولفه های نه گانه آن، در بین ورزشکاران نیمه حرفه ای و آماتور می باشد.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک طرح علی مقایسه ای می باشد که تعداد 100 نفر (50 نفر ورزشکار نیمه حرفه ای و 50 نفر ورزشکار آماتور) از کارمندان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش نامه راهبردهای تنظیم شناختی‐هیجان گارنفسکی و کرایج (2006) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های به دست آمده در این پژوهش نشان داد بین ورزشکار نیمه حرفه ای و ورزشکار آماتور از نظر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تفاوت معنادار وجود دارد (005 /0>p)، یعنی ورزشکاران نیمه حرفه ای از راهبردهای تنظیم شناختی‐هیجان سازش یافته تری نسبت به ورزشکاران آماتور برخوردارند.
  نتیجه گیری
  نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که ورزش و انجام تمرینات منظم می تواند بر وجوه مختلف شخصیتی و روان شناختی همچون راهبردهای تنظیم شناختی‐هیجان تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجانی، ورزشکار نیمه حرفه ای، ورزشکار آماتور
 • مهدی خوبدل*، محمدرضا آخوند صفحات 243-251
  اهداف
  با توجه به وجود گزارش هایی از برخی محیط های نظامی مستقر در تهران در خصوص حمله و گزش مگس های خونخوار، این مطالعه در جهت تعیین گونه مگس نیش زن و میزبان اصلی آن و بررسی علل احتمالی شیوع آن به انجام رسید.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در طی اردیبهشت تا اواسط تیرماه سال 1392 در برخی از محیط های نظامی مستقر در تهران به انجام رسید. برای این منظور، 31 کبوتر از مکان های آلوده مذکور صید و مورد بررسی قرار گرفت. موارد گزش انسانی نیز بررسی شد.
  یافته ها
  در این مطالعه تمامی 66 (31 ماده و 35 نر) نمونه مگس نیش زن جمع آوری شده از مکان های مذکور، از خانواده هیپوبوسیده و گونه پزودولینشیا کانارانسیس تعیین هویت گردید که برای اولین بار از شهر تهران گزارش می شود. نرخ آلودگی کبوترها به این مگس بدون در نظر گرفتن نوع کبوتر در مجموع (48.8 (SD= ± 38.8)) تعیین گردید که در این میان کبوتر چاهی با (4/ 30±)6/ 63% به طور معنی داری بیشترین نرخ آلودگی را داشت. میانگین شاخص فراوانی مگس به هر کبوتر نیز (3/ 2±)81 /1 محاسبه شد. همچنین در این بررسی تعداد 8 مورد گزش انسانی ناشی از این مگس برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
  نتیجه گیری
  پزودولینشیا کانارانسیس در شهر تهران در بین کبوترها و به ویژه کبوترهای آزاد انتشار دارد. با توجه به نادر بودن گزش این مگس از انسان، گزارش موارد نسبتا زیاد گزش انسانی به وسیله این حشره حائز اهمیت است. کنترل مگس مذکور با دور ساختن پرندگان میزبان از پیرامون انسان از طریق بهسازی ساختمان ها و رعایت بهداشت محیط با هدف کاهش منابع غذایی کبوترهای آزاد، در مناطق شهری امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: مگس های خونخوار، پزودولینشیا کانارانسیس، کبوتر، انگل های خارجی کبوترها
|
 • Mohammad Taghi Ghanian, Mohammad Tahghighi Haji Alizadeh, Ghader Ghanizadeh *, Mohammad Hasan Ehrampoush Pages 183-189
  Aims
  Phosphorous (P) is one of the military wastewater pollutants which has a key role in water resource eutrophication. The aim of this study was to analyze the kinetics and thermodynamics of the P adsorption by using bone charcoal (BC).
  Methods
  BC was prepared in 400 °C and 2 h and pulverized via ASTM standard sieves in the range of 35-100 mesh. The structure of BC was analyzed using X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electronic Microscopy (SEM). The concentration of P was analyzed by spectrophotometer methods. Analysis of data was performed with pseudo first -order and pseudo second -order kinetic models, Langmuir, Freundlich, Elovich and Dubinin-Radushkovich (D-R) models.
  Results
  The main component of BC is calcium hydroxyl apatite. The adsorption of P for the preliminary concentrations of 10 and 20 mg/l complies with the pseudo first- order kinetic model but for 50 and 100 mg/l complies with the pseudo second-order kinetic model. The energy of the adsorption reaction is 6.24 J/molºK which implies physical sorption. Based on the Langmuir model the adsorption capacity is 13.2 mg/g.
  Conclusion
  Based on the BC adsorption capacity for P removal, it can be said that this absorbent could be utilized for the elimination of phosphorous and similar pollutants from water and wastewater.
  Keywords: Phosphate, Adsorption, Bone Charcoal, Kinetic, Thermodynamic of Adsorption
 • Esa Jafari *, Nader Hajloo, Ali Mohammadzadeh Pages 191-196
  Aims
  The aim of this study was to investigate the relationship between religious practice and spiritual well-being with the general health and coping style in soldiers.
  Methods
  This study was descriptive correlation. The study population consisted of all the soldiers in a military unit. Among this population, 140 soldiers were randomly selected. In order to gather data, the practice of religious beliefs scale (Temple), the General Health Questionnaire (GHQ), and the coping style questionnaire were used. The data were analyzed by Pearson correlation coefficients and standard multiple regression.
  Results
  Results show that there is a significant positive correlation between the practice of religious beliefs, general health and coping styles (P<0.05). Also, it has been seen that a significant positive correlation exists between spiritual well-being, general health and coping styles (P<0.05). Multiple regression analysis also showed that the practice of religious beliefs and spiritual well-being are able to predict general health and coping styles.
  Conclusion
  The results showed that general health and stress coping strategies were significantly correlated with the practice of religious beliefs and the spiritual well-being of soldiers. In general it can be concluded that in order to increase public health and improve coping skills in the soldiers’ stressful situations, encouraging them to practice religious beliefs can be extremely effective.
  Keywords: Religiosity, Spiritual Well, being, General Health, Coping Skills
 • Hossein Eskandari * Pages 197-203
  Aims
  As to veterans’ special conditions, they are exposed to psychological disorders more than others. It seems that veterans’ social-economic activities, can enroll them as a membership of social networks or groups. This membership can lead to more social support, and then more or less psychological stresses and depression. Also, successful economic activities can increase self-confidence and eliminate psychological traumas caused by unemployment. The present research examines the relation and coherence of veterans’ social-economic activities and their anxiety and depression degree.
  Methods
  The researcher used a self-made questioner for assessing the social-economic activities degree and the Beck and S.A.S questioners for depression and anxiety.
  Results
  Fifty seven percent of veterans have no depression problems and 41% need consulting or therapy. 55.6% have no anxiety problems, 15.5% suffer from anxiety to some extent and 16.5% have severe anxiety. There is a negative meaningful relation between social-economic activities and depression and a positive meaningful relation between social-economic activities and anxiety. An increase in social-economic activities accompanies with reducing depression and increasing anxiety.
  Conclusion
  Increasing veterans’ social-economic activities has a strong meaningful relation with decreasing depression, and a weak relation with increasing anxiety.
  Keywords: Veterans, Depression, Anxiety, Social, Economic Activities
 • Sayedeh Asefeh Hashemian, Mohammad Javad Khademi * Pages 205-209
  Aims
  The present study was aimed to investigate the war veterans’ mental health based on spiritual well-being and life satisfaction.
  Methods
  The research method was descriptive correlational. The study samples included 210 veterans who had records in the Veterans Foundation in Tehran. They were selected randomly and responded to the questionnaires of mental health, spiritual well-being, and life satisfaction. The data were analyzed by the SPSS software by using multivariate regression.
  Results
  The result showed that, there is a significant relationship between the variables of spiritual well-being, life satisfaction and mental health. Spiritual well-being and satisfaction are also capable to explain 23.3% of mental health in veterans.
  Conclusion
  Veterans with higher life satisfaction and spiritual well-being have better mental health.
  Keywords: Mental Health, Spiritual Well, Being, Life Satisfaction, Veterans
 • Kamran Azma, Iman Nasiri *, Masoume Abedi Pages 211-216
  Aims
  Office personnel require the extensive use of computers to get the work done. This usually entails maintaining static posture for a long time. Today due to the frequent use of computers in offices, the prevalence of musculoskeletal disorders associated with computer work is on the rise. This study has aimed to investigate the musculoskeletal disorders risk factors among office personnel using the Rapid Office Strain Assessment (ROSA) method and implemented an educational intervention to reduce such risk factors.
  Methods
  The subjects of this interventional study were 106 office personnel of Aja University of Medical Sciences. In order to investigate the risk factors causing musculoskeletal disorders, the ROSA method was used before and after the intervention. To maximize the personnel’s awareness about ergonomic improvements and adjustments of workstations, an educational intervention program was employed. The data were statistically analyzed by SPSS V16.
  Results
  The mean scores for the mouse and keyboard and monitor and phone before and after the educational intervention were reduced. The decrease was statistically significant (P<0.001).The means of the ROSA final scores before and after the intervention were significantly different (P<0.001).
  Conclusion
  ROSA is an appropriate method for assessing the risk factors contributing the musculoskeletal disorders among office personnel. Through this method we can mainly identify and eliminate the ergonomically related shortcomings in workstations.
  Keywords: Office Work, Computer Terminals, Educational Intervention Program, ROSA Method, Musculoskeletal Disorders
 • Esfandeayar Azad Marzabadi, Ali Fathi, Ashtiani, Mohammad Javad Ahmadi, Zade, Jafar Anisi, Roohallah Zamani, Nasab * Pages 217-223
  Aims
  The main purpose of this research was to study the relationship between physical-mental health and spirituality with self-efficacy in the staff members of a military organization.
  Methods
  This study was a correlation research. The population of this study included the staff members of one of the Iranian military organizations. Among these staff, 544 members were selected by using cluster proportional with volume sampling. The instruments were Sheer's Self-efficacy Questionnaire, SF36 Questionnaire and Spirituality Questionnaire (SQ). Result were analyzed using Pearson correlation and multiple regressions by SPSS16 software.
  Results
  The results indicated that there is a significant positive relationship between both physical-mental health and self-efficacy, and also spirituality and self-efficacy (P<0/01). Moreover the results of multiple regressions showed that the prediction variants explain the certified variants meaningfully. Physical-mental health has a more share in predicting and explaining self-efficacy.
  Conclusion
  The results showed that the self-efficacy of military staff can be increased by improving physical-mental health and spirituality.
  Keywords: Health, Spirituality, Self, efficacy
 • Ali Ayoubian, Noredin Dopeykar, Parisa Mehdizadeh, Mohammadjavad Hoseinpourfard, Morteza Izadi * Pages 225-229
  Aims
  This study aims to analyze the gap between the expectations and reality on five dimensions of health care in a military medical center. This research was performed using a SERVQUAL Model.
  Methods
  This cross sectional study was carried out in a military medical center in 2013. A random sample of 104 patients were enrolled. Data gathering was done using a standard SERVQUAL questionnaire. The service recipients filled out the expectation section of the questionnaire considering ideal conditions. They also filled out the perception section of the questionnaire considering the current situation. At the end, these two sections determined the base of quality gap.
  Results
  Results revealed that the highest gap was considered in the Accessibility dimension (‑1.19) and the lowest gap was considered in the Assurance dimension (-0.61). The quality gap was statistically meaningful in all the dimensions (P<0.001). According to these results, in all the dimensions of service quality a negative gap exists.
  Conclusion
  The studied center needs serious efforts in order to integrate the services offered to patients. The service quality gap needs greater attention especially in the accessibility dimension.
  Keywords: Quality of Health Care, Patients, Military Hospital, SERVQUAL
 • Naser Rahimi *, Hamid Raeisi, Gholam Ali Ghasemi, Morteza Sadeghi Pages 231-236
  Aims
  According to the role of exercise on the rate of occupational burnout, the purpose of this research was to compare occupational burnout among athletic and non-athletic military personnel in a military training center in order to evaluate the role of exercise on occupational burnout.
  Methods
  In this descriptive - comparative research, 250 staff from an army training center in the Isfahan province, were selected as an available sample. In order to determine the level of occupational burnout and the rate of physical activity, the Jackson Maslach and Beck questionnaires were used. In the end, data were collected, and were analyzed using t-test as well as Pearson correlation and SPSS 17 software.
  Results
  The most important finding in this study was that all the three dimensions of occupational burnout including emotional exhaustion, depersonalization and decreased personal achievements were lower in athletic military staff compared to the non-athletic staff.
  Conclusion
  As a conclusion, findings reveal that sport and physical activities can increase human being capacity to cope with psychological pressures in the workplace.
  Keywords: Occupational Burnout, Military Personnel, Psychological Stress, Exercise
 • Hossein Shirvani, Asghar Barabari, Hossein Keshavarz Afshar * Pages 237-242
  Aims
  In the psychology of sport, considering the different effects of regular exercise on personality and psychology are very important. The aim of the present study was to compare the cognitive emotion regulation and its nine components between semi‑professional and amateur athletes.
  Methods
  The present study is a causal-comparative study. The population of this study included 100 people (50 semi-professional athletes and 50 amateur athletes) employed in a military medical hospital. These athletes who were chosen by an accidental random sampling method, completed the Granefski and Kraaij (2006) Cognitive Emotion Regulation questionnaire. Data were analyzed using SPSS 17.
  Results
  The result in this study showed that there is a meaningful difference between non-professional athletes and amateurs in regards to cognitive emotion regulations (p<0/005).This means that semi- professional athletes have a more adapted cognitive emotion regulation compared to amateur athletes.
  Conclusion
  The results of this study show that regular exercise can effect various aspects of a person’s personality and psychology such as cognitive emotion regulation.
  Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Semi, professional Athletes, Amateur Athletes
 • Mehdi Khoobdel *, Mohammad Reza Akhooond Pages 243-251
  Aims
  According to reports of biting flies in some military unites, this study was conducted to identify the biting fly species and also to determinate the causes of the bite incidence.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out during May to July 2013 in a few military unites stationed in Tehran, Iran. In this study, 31 adult feral and domestic pigeons were captured and examined for biting flies. Human biting cases were also checked.
  Results
  In total, all the 66 pieces (31female, 35 male) of Hippoboscid biting flies, which were collected in this study, were identified as, Pseudolynchia canariensis. This is the first report of the pigeon louse fly in Tehran.The prevalence of P. canariensis in pigeons was determined 48.8 (SD= ± 38.8) (n=15), regardless of the types of pigeons. The prevalence of this ectoparasite in the rock dove, Columba livia (Gmelin 1789) was significantly more than the other pigeons including the domestic pigeon, C. livia domestica and the laughing dove, Spilopelia senegalensis.The average frequency index of pigeon louse fly was determined 1.81 (SD= ± 2.3) per each pigeon. Also the 8 cases of human bites from P. canariensis were reported for the first time in Iran.
  Conclusion
  The P. canariensis were distributed among pigeons in Tehran. Due to the rarity of bites of this fly in humans, relatively high reported cases of human bites is important in Tehran. Therefore, these ectoparasites can be controlled by moving the pigeons away from human living environments. This can be achieved by improving the conditions of buildings in order to prevent nest-building. Environmental hygiene can decrease food sources for pigeons and will eventually reduce the abundance of pigeons in the urban human habitats.
  Keywords: Pseudolynchia Canariensis, Blood, sucking Ectoparasite, Pigeon, Columba livia