فهرست مطالب

سیاست جهانی - سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1393)

فصلنامه سیاست جهانی
سال سوم شماره 3 (پیاپی 9، پاییز 1393)

 • بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/09/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عباس مصلی نژاد* صفحه 7
  تحولات اجتماعی در کشورهای حوزه خلیجفارس، آسیای جنوب غربی، شرق مدیترانه و شمال آفریقا بهعنوان اصلیترین نشانه دگرگونی در ساختار اجتماعی، سیاسی و راهبردی کشورها تلقی میشود. این منطقه بهعنوان «منطقه کمربند شکننده» در اندیشه «سائول کوهن» شناخته میشود. دگرگونی های اجتماعی در این حوزه جغرافیایی نه تنها منجر به تصاعد بحران و جابهجایی قدرت شده، بلکه زمینه های لازم برای تبدیل رقابت سیاسی به منازعه اجتماعی و جنگ داخلی را به وجود آورده است. علت اصلی تصاعد بحران در خاورمیانه را میتوان تبدیل رقابتهای ژئوپلیتیکی به تضادهای هویتی دانست. تحولات سیاسی خاورمیانه در سالهای بعد از جنگ سرد تحت تاثیر ظهور پدیده هویتگرایی سیاسی و ایدئولوژیک قرار گرفته است. کشورهای خاورمیانه به دلیل تضادهای تاریخی گذشته بار دیگر در معرض جدالهای امنیتی قرار گرفته اند. در این مقاله تلاش شده تا نقش رقابتهای هویتی و ایدئولوژیک در روند رادیکالیزه شدن تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، رادیکالیزه شدن خاورمیانه تابعی از نقشآفرینی گروه های هویتی، سیاسی و امنیتی تلقی میشود. رقابتهای ایران، ترکیه و عربستان را میتوان در فضای تضادهای هویتی و ایدئولوژیک خاورمیانه مشاهده نمود. بحران یمن، مصر، عراق و سوریه انعکاس تضادهای هویتی است که آثار خود را در تضادهای امنیت منطقهای متبلور ساخته است. هر یک از بازیگران منطقهای و قدرتهای بزرگ، رقابتهای ژئوپلیتیکی خود را از طریق بازتولید مفاهیم و تحرک گروه های ایدئولوژیک دنبال میکنند.
  کلیدواژگان: تضادهای هویتی، رقابتهای ژئوپلیتیک، خاورمیانه
 • خلیل الله سردارنیا*، سید مهدی حسینی صفحه 37
  شواهد تاریخی تجربی حاکی از آن هستند که روند دولت سازی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه عمدتا به صورت موفقیت آمیزی طی نشده است و با بحران های مهمی همچون: بحران هویت، مشروعیت، ملت سازی و در نهایت خشونت های قومی و مذهبی مواجه بوده است. در این تحقیق، مسئله یا سوال آن است که موانع یا چالش های اجتماعی مهم فراروی دولت سازی در افغانستان کنونی چه بوده اند؟ فرضیه تحقیق آن است که شکاف های قومی نژادی و بحران هویت و خشونت های ناشی از این شکاف های فعال و ریشه دار، نقش آفرینی مخرب طالبانیسم و فرقه گرائی متعصبانه و کج اندیشانه این جریان، فقر فرهنگی و سنتی بودن شدید جامعه از جمله چالش ها یا موانع مهم دولت سازی فراگیر در افغانستان بوده اند. در این تحقیق، مسئله یاد شده در چارچوب نظریه دولت شکننده با روش تبیین علی جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. از یک سده پیش تاکنون، شواهد تاریخی نشان از آن دارند که شکاف های قومی مذهبی و بحران هویت ناشی از آن، به مثابه مانع و چالش مهم در مقابل دولت سازی فراگیر در این کشور عمل کرده اند و بحران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز در این راستا قابل تحلیل است.
  کلیدواژگان: افغانستان، دولت سازی، چالش های اجتماعی، دولت ورشکسته
 • علی اکبر جعفری*، وحید ذوالفقاری صفحه 65
  حکمروائی خوب یک اصطلاح غیرمتعین است که به اقتضای بستر تفسیر می گردد. این اصطلاح با هدف توسعه مردم-سالاری و مساوات، هم دارای ابزارهای وسیع تر و هم اهداف گسترده تر است. این نوع حکمروائی و توسعه پایدار، دو مفهومی هستند که به یکدیگر مرتبط اند و اگرچه حکمروائی خوب، توسعه پایدار را ضمانت نمی-کند، اما فقدان آن، تحدید و مانعی برای توسعه پایدار می شود. از سوی دیگر، امنیت، شرایط و بسترهای تحقق این دو هدف والا را فراهم می کند و منجر به تاثیرات زیادی بر یکدیگر می شود. بنابراین، با مفروض گرفتن این ادعا که حکمروائی خوب، توسعه پایدار و امنیت ملی بر اساس ترسیم خطوط وابستگی متقابل، کناکنش همبسته، تعامل گرا، عقلانیت ارتباطی و راهگشا موجب پیشرفت هر واحد سیاسی درحال توسعه می باشد، اهتمام این مقاله بر تحلیل چیستی و چرایی این پدیده است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، حکمروائی خوب، امنیت ملی، اجماع پساواشنگتنی
 • احمد جانسیز*، امیررضا احمدی خوی صفحه 95
  سازمان همکاری اسلامی، از سازمان های فرا منطقه ای اسلامی است که از ابتدای تشکیل، موجد برخی از مواضع مستقل از سوی کشورهای اسلامی در قبال مسائل بین الملل و جهان اسلام بوده است. این سازمان که از ابتدا با هدف حمایت از ملت فلسطین اعلام موجودیت نمود، به تدریج با افزایش اعضای آن مسائل جدید و موضوع های مهمی را در دستور کار خود قرارداد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قدرت محور ترکیه و ایران در تعیین رویکرد های سازمان در قبال مسائل مهم کشورهای اسلامی و نیز رقابت دو کشور در این فرآیندها است. شایان ذکر است که نقش محور ترکیه و ایران در این سازمان بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و افزایش توجه آن دولت به مسائل جهان اسلام و خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد. فرض پژوهش ذیل بر این است که در عرصه سیاست منطقه ای در خاورمیانه یکی از حوزه های قدرت نمایی دو کشور صحنه سیاسی سازمان فوق است که بر روابط دوجانبه دو کشور و ساختار امنیتی منطقه تاثیر می گذارد. پژوهش ذیل معتقد است بر خلاف محور ایران- عربستان در سازمان همکاری های اسلامی که مبتنی بر رقابت صرف است محور ایران-ترکیه در آن سازمان ترکیبی از همکاری و رقابت برای کسب هژمونی منطقه ای است.
  کلیدواژگان: سازمان همکاری اسلامی، ایران، ترکیه، خاورمیانه، منطقه گرایی
 • یوسف زین العابدین*، زهرا شیرزاد صفحه 125
  دولت ها همواره به دنبال تثبیت حاکمیت خود در قلمرو خاصی جهت تامین امنیت ملی خود بودند که در چهارچوب مرزهای سیاسی تعریف می شد و ابعاد و محدوده آن مشخص و قابل ترسیم بود. اما، این حاکمیت با ظهور دوره پست مدرن که با برجسته شدن هویت های محلی و سازمان های غیردولتی (محلی شدن) و شرکت های جهانی و چندملیتی و سازمان های فراملی و بین المللی (جهانی شدن) همراه است، از حالت متمرکز خود خارج شده است و به دو صورت جهانی و محلی در عرصه جهان، نمود می یابد. به این ترتیب، دولت ها جهت حفظ و حراست از قلمرو جغرافیای سیاسی کشور در مواردی تحت تاثیر مسائل جهانی و در مواردی دیگر تحت تاثیر مسائل محلی هستند. در این شرایط، سازگاری و هماهنگی دولت با این دو مقوله، ادامه حیات و بقای حاکمیت ها را تضمین خواهد کرد. لذا، در راستای پاسخ به این سوال که عوامل تاثیرگذار بر قلمروی حاکمیت دولت ها در دوره ژئوپلیتیک پست-مدرن کدامند؟ می توان فرض کرد که دو دسته عوامل متاثر از تحولات فروملی (محلی شدن) و فراملی (جهانی شدن) می توانند قلمروی حاکمیت دولت ها را در دوره پست مدرن متحول سازند. البته این تحول به معنای افول حکومت های ملی و از بین رفتن مرزهای سیاسی کشورها نبوده؛ بلکه، ظهور شکل جدید و متحول دولت ها با ارائه کارکرد متفاوت در اعمال حاکمیت است. لذا، هدف از ارائه مقاله حاضر تبیین ویژگی-های جدید حاکمیت دولت ها در ژئوپلیتیک پست مدرن است. از این رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی شکل جدید حاکمیت در دوره پست مدرن که در واقع شکل متفاوت از حاکمیت در دوره مدرن می باشد، با توجه به تحولات جهانی، ملی و محلی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک پست مدرن، دولت ها، حاکمیت، جهانی، محلی
 • هادی آجیلی*، محسن سلگی صفحه 153
  این جستار کوشیده است تا با رویکرد بین رشته ای، نئولیبرالیسم را به مثابه لیتوگرافی، صنعت نشر و سطحی کردن، به بوته نقد بگذارد. در بعد زیبایی شناسانه، لیتوگرافی، اثر هنری را از ذات تهی و راز زدایی کرده و به امر اقتصادی تقلیل می دهد. در بعد اقتصادی، با اختراع پول قابل چاپ به جای سکه، قدرت انتشار و اشغال سطوح را به دلیل عدم محدویت سکه های فلزی از حیث میزان موجود در عالم خارج، به دست آورده و ماهیتی همه گیر و توتالیتر می یابد. در امر سیاسی نیز، دولت نئولیبرال به عنوان نظامی سراسربین و یا مکانیزم کنترل نامحسوس، آزادی را به گونه ای نامحسوس تحدید می کند. روند «سکولاریزاسیون یا عرفی کردن» روندی است که ذات زدایی و راز زدایی را خودآگاه و ناخودآگاه در دستور کار قرار داده است. این ذات زادیی و تهی کردن محتوای خویش، قدرت «انتشار» در سطح و اشغال وسیع تر را به نئولیبرالیسم می دهد و بدین طریق، نوعی توتالیتاریسم و فراگیری سراسری و ذات زدوده را به رخ می کشاند. این مقاله، با نقد بر تکنولوژیک شدن هنر، سیاست و اقتصاد، به منزله بدیل، رویکرد بینا رشته ای و بازگشت نگاه قدسی را پیشنهاد داده است. در پی این مدعای اصلی که نئولبیرالیسم، لیتوگرافیک کردن فرهنگ (صنعت نشر، کپی گرایی و سطحی کردن مفاهیم در سه عرصه سیاست، هنر و اقتصاد) است، پرسش اصلی مبنی بر این که چه نسبتی میان نئولیبرالیسم و تکنولوژی وجود دارد، مورد مداقه و امعان نظر قرار گرفته است. نوآوری این مقاله، نشان دادن زنجیره هم پیوند سطحی شدن از خودبیگانگی در همه عرصه های حیات اجتماعی مدرن، از جمله هنر است، هنری که کسانی چون هایدگر و مکتب فرانکفورتی ها آن را عامل رهایی می دانند.
  کلیدواژگان: نئولیبرالیسم، لیتوگرافی، کالایی کردن، مکتب فرانکفورت، فناوری
 • محمد تقی زاده انصاری* صفحه 185
  در تعیین سیاست کلان مرتبط با چارچوب ها و راه حل-های مدیریتی و فنی در حوزه تغییرات اقلیمی، رویکرد اقتصاد سیاسی جنبه بنیادی دارد چراکه در مواجه و برخورد با این مقوله اختلافات عمیق ایدئولوژیک وجود دارد. در رویکرد جدید اقتصاد سیاسی، جهت گیری توسعه همه جانبه و کاهش فقر بصورت پایدار مورد نظر است اگرچه محدودیت در اجرا و توسعه بسیاری از پروژه ها را نیز به دنبال داشته است. واقع گرایان تفسیر ساده ای از بحث های آمریکا و اروپا در خصوص سیاست مربوط به تغییرات آب و هوایی دارند و آن را بیشتر یک رقابت و چالش هژمونیک می دانند و معتقدند که از دیدگاه آمریکا توسعه چند جانبه امری ضروری نیست، چرا که می توان به راحتی با اتخاذ یک تصمیم یک جانبه و به شکل قدرتی آن را به سایرین تحمیل کرد. این مقاله بیان می کند که اروپا چگونه رهبری خود را در این زمینه تثبیت کرده در حالیکه آمریکا برای تقویت رهبری خود در این بخش می تواند به قدرت خود در تامین نفت خام و نیز حق وتو تمسک جوید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا میتوان با دیدگاه صرفا رئالیستی برتری آمریکا را در زمینه رهبری دیپلماسی تغییرات اقلیمی توضیح داد؟ ایده نوشتار این است که مانور دیپلماتیک اروپا - آمریکا در این بخش نمی تواند با فشار آمریکا به اروپا تغییر جهت یابد، بلکه بر اساس نگرش لیبرالیستی به ویژه نظریه وابستگی متقابل باید پذیرفت که اتحادیه اروپا نیز میتواند از برگ برنده های خوبی در خصوص پیشبرد راهبردها و راهکارهای خود در زمینه تغییرات اقلیمی برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: رئالیسم، لیبرالیسم، اقتصاد سیاسی، تغییرات اقلیمی
 • علیرضا کوهکن*، فرخنده نزاکتی صفحه 205
  دیپلماسی عمومی از جدیدترین روش های سنت کهن روابط دیپلماتیک است که سعی دارد افکار نخبگان و عموم مردم جامعه هدف را در جهت منافع ملی کشور به کار گیرنده آن تحت تاثیر قرار دهد. در منطقه آسیای جنوب غربی، عربستان سعودی از مهم ترین کشورهایی است که برای سیاست گذاری و تاثیر گذاری بر اذهان عمومی از دیپلماسی عمومی استفاده می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی استفاده عربستان از ابزار دیپلماسی عمومی برای دست یافتن به اهداف سیاست خارجی خود است. از این پژوهش در چارچوب نظریه سازه انگاری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که عربستان سعودی برای رسیدن به اهدافش در سیاست خارجی با استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی خود مانند حج، وجود حرمین شریفین، مدارس مذهبی و دانشگاه ها، رسانه های تصویری، که العربیه مهم ترین آن هاست، و همچنین سازمان های اجتماعی و حکومتی مانند سازمان رابط العالم الاسلامی و سازمان بین المللی امداد اسلامی سعی داشته تا خود را به جایگاه رهبری جهان عرب و جهان اسلام برساند و در چندین حوزه جغرافیایی در این زمینه موفق شده است.
  کلیدواژگان: دیپلماسی عمومی، عربستان سعودی، وهابیت، جهان اسلام
|
 • Abas Mossalanejad* Page 7
  Social Development on accordance with Saul Cohen theory is considered as main factor in social, political and strategic changes in the area known as "Fragile Belt Zone" located in the Persian Gulf, Southeast Asia, East Mediterranean and North Africa. Social changes in these geographic regions have led to progression of crisis and displacement of power and provided the ground for political competition, social conflict and civil wars. The conversion of geopolitical competition to contrast of identity is the main reason for the extension of the crisis in the Middle East. The emergence of political and ideological identity affected the Political developments in the Middle East during the Cold War. The old conflicts among the Middle East countries were once again exposed them with security threats. This paper attempts to study the identity and ideological rivalries role in the radicalization of political and security developments in the Middle East. Generally, the radicalization of the Middle East is considered as a function of the role of identity, political and security groups. The competition of Iran, Turkey and Saudi Arabia can be considered as identity contrast and ideological rivalries in Middle East Identity contrast can also be reflected in Yemen, Egypt, Iraq and Syria crisis and disturbed the balance of regional security. Each of the regional actors and the major powers follows the geopolitical competitions through reconstruction of concepts and mobility of the ideological groups. Daesh as emerging security subject in Middle East has geopolitical nature and ideological function. Regional actors and the major powers paved the way for enhancing of competition and geopolitical contrasts through the use of identifying mechanisms.
  Keywords: Identity Contrast, Geopolitical Rivalries, Regional Actors, Crisis Management, Salafi Groups
 • Khalilollah Sardarnia*, Seyyed Mehdi Hoseini Page 37
  Historical evidences show that state-building round in the third world and developing countries has not been carried out successfully and has been faced with the most challenges consist of: identity, legitimacy and nation- building crisis and religious- ethnic violence. In this research. the problem is that what do have been the important social challenges or impediments of state-building in today Afghanistan? Hypothesis is that, the most social challenges of state- building consist of: racial-ethnic cleavages, identity crisis and violence related to these cleavages, destructive role of Talebanism and the it’s fanatic tribalism, cultural poverty and serious traditionalism of this society. In this research, this problem has been explained with the method of sociological-causal explanation. In recent century, the historical evidences show that, the racial-ethnic cleavages and identity crisis and violence’s related to these cleavages have been the most social challenges of state- building in Afghanistan and in this perspective, the crisis in recent presidential elections has been analyzed.
  Keywords: Afghanistan, State, Building, Challenges, Social Cleavages, Karzai Government, Failed State
 • Ali Akbar Jafari*, Vahid Zolfaghari Page 65
  Basically, good governance as a normative and theoretic notion explaining based on context, is a meta-concept phenomenon that will be constructed by other concepts. As third generation of governance, this paradigm is the production of institutionalism theory merging state, civil society and private sector. With regard to promotion of democracy and equality, not only good governance has outstretch instruments but also greater goals. Infect, in development lexicon, good governance has been posed as an alternative for development. This kind of governance and sustainable development are two inseparable concepts. Although good governance does not warrant the sustainable development but its dearth will bring about obstacles for development. So, the importance of these concepts will not be functioned in disengagement but in security environment because security will sort out the operation context of these aims. This paper argues that national security, sustainable development and good governance are inseparable concepts which bring forward development for particular political unit.
  Keywords: Sustainable Development, Good Governance, National Security, Post Washington Consensus
 • Ahmad Jansiz*, Amir Ali Ahmadi Page 95
  Iran- Turkey bilateral relations is continuous and dynamic subject in Middle Eastern studies. Challenges and opportunities arises from competition and cooperation of two countries over bilateral and regional issues, pose the question of superiority competition on regional issues and two countries efforts for achieving regional hegemony. Iran-Turkey power and influence competition is not limited to two state relations and regional organizations are also center of such challenges. This research intends to analyze the effect of Iran-Turkey power projection in Organization of Islamic Cooperation (OIC) and its effect on main Middle East issues to understand and assess the influence of these two regional players on the general organization capability in managing of security challenges in the Middle East.
  Keywords: OIC, Iran, Turkey, the Middle East, Regionalism
 • Yousef Zeinolabedin*, Zahra Shirzad Page 125
  The states in order to provide national security were ever stabilizing their own sovereignty in a proper area that was determined in the framework of political borders and was able to be marked that’s dimensions and limits. But, rising post-modernism, which was followed by rising local identities and non-government identities and non-government organizations (localization) and global and multinational companies and international or beyond national organization (globalization), this kind of sovereignty lost its own centralization and performed both global and local forms in the world. Therefore, the states in order to defend and protect the realm of political geography of their countries, sometimes was affected from global issues and sometimes from local one. Thus, in this condition, making coordination between these two subject (global and local issues), will guaranteed survival and duration of sovereignties. So, it can supposed that two series of factors that are effected by infra national(localization) and ultra-national(globalization) can change the realm of state's sovereignty in the post-modern period, answering this question that what are the effective factors on the realm of states sovereignty? Sure, this change does not mean that national governments and political boundaries declines; but, the new and changed form of states with a new function are appeared. So, it seems that international organizations, states and social movements are factors that influence sovereignties in the post-modern period. Thus, the purpose of present paper is to explain new specialties of the states’ sovereignty in the post-modern geopolitics. In this way, with a descriptive-analytical method, new form of sovereignty in the post-modern period which is in a different form comparing with sovereignties form in modern period will be analyzed noticing global, national and local changes.
  Keywords: Post, Modern Geopolitics, States, Sovereignty, Global, Local
 • Hadi Ajili*, Mohsen Selgi Page 153
  This article has attempted to interdisciplinary approach, neoliberalism as lithography, printing, to make a cash crop. In the aesthetic, lithography, the essence of art and reduce the economic. On the economic front, with the invention of printing money instead of coins, power distribution and occupancy levels due to the lack of limitations in terms of metal coins in the outside world, universal and totalitarian nature, is obtained. In the political as well as military neoliberal government Panoptic on or control mechanism subtle, so subtle threat to freedom. The "secularization " eliminate mystery the conscious and unconscious process that is put on the agenda. The eliminate mystery and its content, the "release" and occupancy level and thereby opening wider to neoliberalism, a global learning and eliminate mystery totalitarianism and leads to happen. This article is a critique of the industrialization art, politics and the economy, as a alternative, interdisciplinary approach and look back offer is sacred. Following the basic argument that New liberalism, printing culture (publishing industry in the field of politics, art and economy), the question of whether there is a relationship between neoliberalism and technology, keeping contemplated and considered is. Innovation of this paper is to show the chain of alienation in all areas associated unit and modern social life, including art, art that people like Heidegger and school Frankfurters know the cause of liberation.
  Keywords: Neoliberalism, lithography, fetishism, Frankfurt school, Technology
 • Mohammad Taghi Zadeh Ansari* Page 185
  To be able to identify underlying macroeconomic theory that explains technical and managerial response to climate change, a political-economic approach is fundamental because there are deep ideological differences facing this subject. An approach to the development and a sustainable poverty reduction is desired in a new political economic attitude. It has however, been followed by limitations in its implementation and development of many projects. The American-European realistic expression regarding challenges of climate change is naive as they consider them to be more competitive and hegemonic of nature.The U.S Believes that multilateral development is not essential and yet, it is the U.S who has the ability to make a unilateral decision and also the power to impose such on others.The paper acknowledges how Europe plays the lead in mitigating climate change whilst the US efforts are invested in strengthening its lead in crude oil supply and simultaneously its power to veto climate related decisions made by others.The main question this paper tries to address is, if the rigid realistic view would be able to explain U.S. diplomatic leadership in the field of climate change? The underlying thought behind this paper is that the EU-US diplomatic manoeuvre in this controversy cannot be redirected by US pressure on Europe. Our argument is based on liberal attitude and particularly the interdependence theory, and it is more likely that the Europeans will reserve their superior advantages in terms of strategies and solutions to mitigate climate change.
  Keywords: Realism, Liberalism, Political Economy, Climate Change
 • Alireza Koohkan*, Farkhondeh Nezakati Page 205
  Public Diplomacy is used by Modern States to influence public opinion as well as the elites to ensure their national interests. In Southwest Asia, Saudi Arabia broadly uses public diplomacy in its policy making and to influence and shape public opinion in this regards. This paper tries to answer this question: How does Saudi Arabia use public diplomacy to fulfill its foreign policy goals and objectives? In fact, Riyadh proclaiming itself as Custodian of the Two Holy Mosques, takes advantage of the Hajj, religious schools, mass media including “Al-Arabia”, social and non-governmental institutions and organizations such as Muslim World League (Rabita al-Alam al-Islamic) and International Islamic Relief Organization (IIRO) as public diplomacy tools to confirm and consolidate its status as the leader of the Arab and Muslim world. This culture and identity based Saudi’s policy which has been responsive in some geographical zones is justified through constructivism theory in this papers.
  Keywords: Saudi Arabia, Public Diplomacy, Muslim World, Wahhabism, Muslim World League