فهرست مطالب

پژوهش های زعفران - سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)

نشریه پژوهش های زعفران
سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/12/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زینب علی پور میاندهی، سهراب محمودی، محمد علی بهدانی، محمدحسن سیاری صفحات 97-112
  به منظور مطالعه اثرات مصرف انواع کودهای دامی، شیمیایی و بیولوژیک و وزن بنه بر ویژگی های گل و برگ زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی در شهرستان مه ولات در سال زراعی 91-1390 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه اندازه بنه (6-4، 10-8 و 14-12 گرم)، سه سطح مصرف کود بیولوژیک (کود نیتروکسین، کود بیوسوپرفسفات و عدم مصرف کود بیولوژیک) و سه سطح مصرف کود دامی و شیمیایی رایج (100%، 50% و عدم مصرف کود دامی و شیمیایی) بودند. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد و در آن کود دامی و شیمیایی رایج به عنوان فاکتور کرت اصلی و ترکیب فاکتوریل از کود بیولوژیک و وزن بنه به عنوان فاکتور کرت فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر کود دامی و شیمیایی بر وزن خشک گل، وزن کلاله و خامه، تعداد برگ و طول برگ زعفران معنی دار بود، به گونه ای که بیشترین وزن خشک گل، وزن کلاله و خامه، تعداد برگ و طول برگ به ترتیب برابر با 22/0 گرم در مترمربع، 24 میلی گرم در مترمربع، 9/15 برگ در بوته و 8/21 سانتی متر، با مصرف 100% کود دامی و شیمیایی و کمترین آن در نتیجه عدم مصرف این کودها به دست آمد. تاثیر مصرف کود بیولوژیک بر تعداد برگ و طول برگ زعفران معنی-دار بود و بیشترین تعداد و طول برگ (به ترتیب با 7/16 برگ در بوته و 3/20 سانتی متر) با مصرف کود نیتروکسین، بیوسوپرفسفات و عدم مصرف کود بیولوژیک به دست آمد، ولی وزن کلاله و خامه تحت تاثیر مصرف کودهای بیولوژیک قرار نگرفت. کود بیولوژیک نیتروکسین باعث تغییر معنی داری در وزن گل خشک زعفران شد؛ در حالی که مصرف کود بیولوژیک بیوسوپرفسفات در وزن خشک گل زعفران تغییر معنی داری ایجاد نکرد. همچنین وزن خشک گل، وزن کلاله و خامه، تعداد برگ و طول برگ به طور معنی داری تحت تاثیر اندازه بنه قرار گرفت و با افزایش اندازه بنه بر مقدار این صفات افزوده شد. همچنین اثر متقابل مصرف کود دامی و شیمیایی و اندازه بنه بر وزن خشک گل، وزن کلاله و خامه، تعداد برگ و طول برگ معنی دار بود. اثر متقابل مصرف کود بیولوژیک و اندازه بنه بر وزن خشک گل و تعداد برگ و اثر متقابل مصرف کود دامی و شیمیایی و کود بیولوژیک بر تعداد برگ و طول برگ معنی دار بود.
  کلیدواژگان: برگ، خامه، کلاله، کود، وزن گل
 • فاطمه یعقوبی، مجید جامی الاحمدی، محمدرضا بخشی، محمدحسن سیاری صفحات 113-128
  بهبود کارایی استفاده از منابع در بوم نظام های زراعی، ضمن کاهش خطرات زیست محیطی، افزایش تولیدات کشاورزی را در پی دارد. به منظور بررسی شاخص های موازنه و کارایی نیتروژن در زراعت گندم و زعفران، تحقیقی در شهرستان قائنات واقع در استان خراسان جنوبی انجام شد که در آن 50 مزرعه گندم و 48 مزرعه زعفران در طی سال زراعی 91-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. محاسبه این شاخص ها با استفاده از دستورالعمل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) صورت گرفت. بدین منظور، اطلاعات لازم از قبیل میزان بذر و بنه، کود مصرفی، میزان تولید و سطح زیر کشت گندم و زعفران، از طریق پرسشنامه و ضرایب مورد نیاز از منابع مختلف جمع آوری شد. نتایج نشان داد که شاخص های موازنه و کارایی نیتروژن در هر دو محصول بین بخش های مختلف منطقه مورد بررسی تفاوت معنی داری داشتند. بیشترین کارایی نیتروژن در محصول گندم در بخش نیمبلوک (63/88 درصد) و برای محصول زعفران در بخش سده (03/18 درصد) به دست آمد. هم چنین بین دو محصول از نظر شاخص های موازنه و کارایی نیتروژن اختلاف معنی دار مشاهده شد، به صورتی که گندم کارایی نیتروژن بالاتری نسبت به زعفران نشان داد و منشا این اختلاف، تفاوت در میزان کود دامی مصرفی در دو محصول بود. بین سنین مختلف مزارع زعفران از نظر موازنه و کارایی نیتروژن اختلاف معنی داری وجود نداشت. هم چنین نتایج نشان داد که بین شاخص های موازنه و کارایی نیتروژن همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: اثرات زیست محیطی، پایداری، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، کود نیتروژن
 • وحید کاردان مقدم، محمدحسن فتحی نسری، رضا ولی زاده، همایون فرهنگ فر صفحات 129-140
  ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای به روش کیسه های نایلونی و تولید گاز آزمایشگاهی علوفه خشک زعفران با استفاده از دو راس تلیسه هلشتاین دارای فیستولای دائمی شکمبه ای تعیین شد. تولید گاز و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک در زمان های صفر، 2، 4، 8، 16، 24، 48، 72 و 96 ساعت اندازه گیری شد. بررسی ترکیب شیمیایی نشان داد که علوفه خشک زعفران به ترتیب محتوی 8/94، 7/6، 9/45، 0/38، 2/5، 7/4 و 5/42 درصد ماده آلی، پروتئین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، خاکستر، چربی خام و کربوهیدرات های غیرفیبری بود. نتایج آزمایش نشان داد که علوفه خشک زعفران دارای کمبود جدی سدیم، منیزیم، روی و آهن براساس نیاز نشخوارکنندگان هستند. فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک شامل بخش سریع تجزیه (a)، بخش کند تجزیه (b) و ثابت نرخ تجزیه (c) به ترتیب 32 درصد، 2/39 درصد و 043/0 بر ساعت بودند. همچنین فراسنجه های تولید و نرخ تولید گاز، ماده آلی قابل هضم، انرژی قابل متابولیسم و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر نمونه آزمایشی به ترتیب برابر با 8/49 میلی لیتر به ازای 200 میلی گرم ماده خشک، 091/0 میلی لیتر در ساعت، 9/53 درصد، 0/8 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک و 89/0 میلی مول تعیین شد. مقدار کل ترکیبات فنولی، تانن کل و تانن متراکم به ترتیب برابر با 4/4، 2/3 و 31/0 درصد بود. براساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، علوفه خشک زعفران را می توان به عنوان یک منبع خوراکی ارزان قیمت جایگزین بخشی از مواد خوراکی در جیره دام ها نمود.
  کلیدواژگان: رکیب شیمیایی، تجزیه پذیری، تولید گاز، علوفه زعفران
 • عطیه زند، حسین ریاحی، سیما زنگنه، زینب شریعتمداری صفحات 141-151
  قارچ های تشکیل دهنده میکروفلور خاک قادرند تا علاوه بر تسهیل جذب عناصر معدنی، موجب کاهش بیماری ها، بهبود ساختمان خاک، تحریک رشد گیاه و افزایش کمی و کیفی محصول شوند. در این مطالعه، نمونه های خاک از یک مزرعه زعفران واقع در شهرستان شهریار جمع آوری و میزان pH، درصد همزیستی ریشه ها و تعداد اسپور قارچ میکوریزا در فصول مختلف در خاک بستر رویشی پیاز زعفران بررسی گردید. بر اساس خصوصیات مورفولوژیک، در مجموع، نه گونه قارچ میکوریزایی در میکروفلور زعفران جداسازی و شناسایی شد. در بخش دیگری از این تحقیق، تاثیر قارچ Funneliformis mosseae بر رشد رویشی گیاه زعفران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه ارتفاع، وزن تر اندام هوایی و ریشه گیاهان تیمار شده با میکوریزا در سطح احتمال 05/0p≤ نسبت به شاهد اختلاف معنی داری نشان دادند.
  کلیدواژگان: رشد رویشی، گیاه تقدینه، کود زیستی، میکروفلور
 • عبدالله ملافیلابی، سرور خرم دل، افسانه امین غفوری، محمد حسینی صفحات 152-166

  ارزیابی چرخه حیات (LCA) روشی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید محصول است که به وسیله محاسبه و ارزیابی مصرف منابع و انتشار آلاینده ها به محیط زیست تعیین می شود. به منظور ارزیابی بوم نظام های تولید زعفران در استان خراسان بر اساس میزان مصرف کود نیتروژن با استفاده از LCA، میانگین وزن بنه مصرفی طی سال های 92-1378 و میزان مصرف نهاده ها به ازای یک هکتار تعیین شد. LCA بر اساس روش ارائه شده در ایزو 14044 در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تاثیر چرخه حیات و تلفیق و تفسیر نتایج محاسبه گردید. اسیدی شدن، اوتریفیکاسیون در محیط های خشکی و آبی و گرمایش جهانی به عنوان سه گروه تاثیر مهم مدنظر قرار گرفتند. واحد کارکردی نظام های تولید زعفران معادل یک تن بنه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش مصرف کود نیتروژن از 200 به بیش از 350 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، پتانسیل اسیدی شدن و اوتریفیکاسیون در محیط های آبی و خشکی به ترتیب 37، 36 و 37 درصد افزایش یافت. بالاترین پتانسیل گرمایش جهانی با 17/1128 واحد معادل دی اکسید کربن به ازای یک تن بنه مربوط به سطح کودی بیش از 350 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. بالاترین شاخص زیست محیطی نظام زعفران در گروه های تاثیر اوتریفیکاسیون در محیط آبی و گرمایش جهانی برای سطح کودی بیش از 350 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب برابر با 62/0 واحد معادل PO4 به ازای یک تن بنه و 12/0 واحد معادل دی اکسید کربن به ازای یک تن بنه حاصل گردید. بنابراین، می توان بهره گیری از اصول ارگانیک نظیر کاهش خاکورزی و مصرف کودهای آلی را به عنوان راهکارهایی پایدار در مدیریت مزارع زعفران مدنظر قرار داد.

  کلیدواژگان: اثرات زیست محیطی، انتشار آلاینده ها، اوتریفیکاسیون آبی، گرمایش جهانی
 • سمیرا صمیم پور، فرهنگ حداد، پروانه ابریشم چی، محمدرضا قوام نصیری صفحات 167-176

  انسان در زندگی روزمره خود به دلایل مختلف در معرض عوامل اکسیدکننده از جمله پرتوها قرار می گیرد. تابش اشعه با تولید رادیکال های آزاد و واکنش گر، موجب آسیب دیدن لیپیدها، پروتیئن ها و اسید های نوکلئیک در سلول می شود. با این حال، به دلیل کارایی بسیار زیاد پرتوها در تشخیص و درمان بیماری ها، استفاده از آن ها هر روز دامنه گسترده می یابد. مطالعه بر روی محافظت کننده های پرتوی با منشا گیاهی امروزه اهمیت بالایی یافته است. در پژوهش حاضر، به منظور دستیابی به روشی جهت جلوگیری یا کاهش آسیب های کروموزومی ناشی از تابش اشعه گاما از عصاره آبی کلاله گیاه زعفران در سه غلظت 500، 1000 و 1500 میکروگرم در میلی لیتر استفاده گردید. لنفوسیت های خون محیطی پس از تیمار با غلظت های فوق، تحت تابش Gy2 اشعه گاما قرار گرفتند. برداشت سلول ها 72 ساعت پس از شروع کشت، به دنبال تیمار با Cyto-b انجام شد و پس از رنگ آمیزی توسط گیمسای 10%، فروانی میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای محاسبه گردید. نتایج آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای نشان داد که عصاره زعفران قابلیت حفاظت از سلول ها را در مقابل اثرات مخرب اشعه گاما دارد و غلظت های 500 و 1000 میکروگرم در میلی لیتر از آن، به طور معنی داری (p≤0.01)، فراوانی میکرونوکلئوس را در سلول های پرتو دیده کاهش داده و صدمات ناشی از اشعه را به نصف می رساند.

  کلیدواژگان: اشعه گاما، آسیب کروموزومی، تابش اشعه، عصاره آبی
|
 • Zeinab Alipoor Miandehi, Sohrab Mahmoodi, Mohammad Ali Behdan, Mohammad Hasan Sayyari Pages 97-112
  In order to study the effects of manure, biological and chemical fertilizers and corm weight on characteristics of saffron flower and leaf criteria, an experiment was conducted as split plot factorial based on a RCBD with four replications at Mahvelat city during growing season of 2011-2012. Treatments were included three corm weights (4-6, 8-10 and 12-14 g), bio-fertilizer in three types (Nitroxin, Bio-super phosphate and no bio-fertilizer) and manure and chemical fertilizers in three levels (100 and 50% and non fertilizer). Manure, chemical fertilizers and corm size were considered as main plot and sub plot factors, respectively. The results showed that the effect of manure and chemical fertilizers were significant on flower dry weight, stigma and style weight, leaf number and leaf length of saffron. Application of 100% manure with chemical fertilizer had resulted in maximum flower dry weight, stigma and style weight, leaf number and leaf length of saffron. Effect of biological fertilizer was significant on leaf number and leaf length and their maximum were obtained in Nitroxin, Bio super phosphate and no bio-fertilizer, respectively. But application of biological fertilizer had no significant effect on stigma and style weight of saffron. Nitroxin fertilizer had a significant effect on flower dry weight while the use of Bio super phosphate fertilizer had no significant effect on these traits. Also, the flower dry weight, stigma and style weights, leaf number and leaf length of saffron significantly affected by corm size. The results revealed that the interaction effect of manure-chemical fertilizers and corm weight was significant on dry flower weight, stigma and style weights, leaf number and leaf length of saffron. Interaction effects of biological fertilizer and corm weight was significant on dry flower weight and leaf number of saffron and also there was significant effect between manure-chemical and biological fertilizers on leaf number and leaf length of saffron.
  Keywords: Fertilizer, Flower weight, Leaf, Stigma, Style
 • Fatemeh Yaghoubi, Majid Jami Al Ahmadi, Mohammad Reza Bakhshi, Mohammad Hassan Sayyari Pages 113-128
  Improving the resource use efficiency in agroecosystems will increases agricultural productions, while reduces environmental pollutions. In order to evaluate the nitrogen efficiency and balance indicators, a research was conducted in wheat and saffron production systems at Qaenat region (South Khorasan province, Iran) during growing season of 2011-2012. The Indicators were calculated using the method of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). For this purpose, the necessary information about seed and corms planting rates, fertilizers, crops yields and the area under wheat and saffron were collected by questionnaire and the required coefficients were obtained from various literatures. Results showed that the nitrogen efficiency and balance indicators were significantly different between districts of the studying area for both crops. The highest nitrogen efficiency was related to wheat in Nimbolouk (88.63%) and for saffron was recorded in Sede (18.03%). Also, nitrogen efficiency and balance indicators showed a significant difference between these crops, so that wheat had higher nitrogen efficiency than saffron, which was mainly due to the amount of manure applied in these crops. There was no significant difference between the different ages of saffron farms for nitrogen efficiency and balance. Also, the results showed that there was a significant negative correlation between nitrogen efficiency and balance indicators.
  Keywords: Environmental impacts, Nitrogen fertilizer, OECD, Sustainability
 • Vahid Kardan Moghaddam, Mohammad Hasan Fathi Nasri *, Reza Valizadeh, Homayon Farhangfa Pages 129-140
  Nutritive value of saffron residues was evaluated through determination of chemical compositions, in situ degradability and in vitro gas production techniques using two permanently fistulated Holstein heifers. The gas production and degradability characteristics were measured at 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 72 and 96 hours. The saffron forage contained 96.8, 6.7, 45.9, 38.0, 5.2, 4.7 and 42.5 % of organic matter (OM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), ash, ether extract (EE) and nonfiber carbohydrates (NFC), respectively. The study showed that Na, Mg, Zn and Fe were insufficient for ruminant requirement. The results obtained from degradability of dry matter showed that fraction “a” (rapidly degradable), “b” (slowly degradable) and “c” (constantdegradable rate) were calculated 32.0%, 39.2% and 0.043/h, respectively. Also, in vitro gas production parameters (b and c), organic matter digestibility (OMD), metabolisable energy (ME) and short-chain fatty acids (SCFA) values of saffron forage were 49.8 ml/ 200 mg of DM, 0.091 ml/h, 53.9 %, 8.0MJ/kg DM and 0.89 mmol, respectively. Phenolic compounds (TP), total tannin (TT) and condensed tannin (CT) contents were 2.93%, 0.97% and 0.31%, respectively. It was concluded that saffron forage as cheap feedstuff sources can be replaced with part of feedstuff animal’s diet.
 • Atieh Zand, Hossein Riahi, Zeinab Shariatmadari, Sima Zangeneh Pages 141-151
  Mycorrihzal fungi can simplify the absorption of mineral elements, decrease diseases, improve soil structure and as a result growth stimulation of plant and increase quantity and quality of products. In this study, soil samples of saffron were collected from a location in Shahriar, Tehran and physical and chemical criteria such as pH, percent age of symbiosis, the number of spores for mycorrhizal fungi were measured. A total of nine fungi species were observed in saffron rhizosphere microflora. The effect of fungi treatments Funneliformis mosseae on vegetative growth of saffron was also investigated. The result of pot experiments indicated that saffron treated with mycorrhiza, had significant differences (p≤0.05) in vegetative characteristics such as height of plant as well as wet weight of roots and stems in compared to control.
  Keywords: Vegetative growth, Cash crop, Bio, fertilizer, Microflora
 • Abdollah Mollafilabi, Surur Khoramdel, Afsaneh Aminghafori, Mohammad Hosseini Pages 152-166

  Life cycle assessment (LCA) is a methodology to assess all environmental impacts associated within a product by a accounting and evaluating its resource consumption and emission to environment. This study evaluated the environmental impacts of saffron agroecosystems of Khorasan based on nitrogen levels by using life cycle assessment (LCA) methodology, mean corm weight and consumed inputs in saffron agroecosystems of Khorasan per one ha were defined during years of 1999 to 2013. Four steps including goal definition and scoping (D & S), inventory analysis (IA), life cycle impact assessment (LCIA) and integration &interpretation (I & I) were considered based on ISO (International Organization for Standardization) 14040 methods. Acidification, aquatic and terrestrial eutrophication and global warming were considered as three important impact categories. Functional unit of saffron agroecosystems was considered as one tone corm. The results showed that by increasing in nitrogen fertilizer level from 200 to more than 350 kg.ha-1 acidification and aquatic and terrestrial eutrophication impact categories enhanced up to 37, 36 and 37%, respectively. The highest global warming potential was computed with 1128.17 CO2 equiv./t corm for 350 kg N ha-1. The maximum eco-Index for saffron agroecosystems of Khorasan were calculated in 350 kg N ha-1 with 0.62 PO4 equiv./t corm and 0.12 CO2 equiv./t corm, respectively. Therefore, it can be concluded that applying of organic principles such as reduced tillage and organic fertilizer as sustainable approaches were considered for management of saffron agroecosystems.

  Keywords: Aquatic eutrpphication, Environmental impacts, Global warming, Pollutant emission
 • Samira Samimpor, Farhang Haddad*, Parvaneh Abrisham, Chi, Mohammad, Reza Ghavamnasiri Pages 167-176

  Humans in their daily life and activities are exposed to oxidizing agents such as ionizing radiation. Ionizing radiation is able to damage the tissues, cells and their macromolecules, especially DNA. The free hydroxyl and proxyl radicals produced by ionizing irradiation have the main role in inducing these damages. However, because of its usefulness in medical activities for diagnostic and treating proposes, it is still widely being used. In this study, in order to achieve a suitable way to prevent or reduce the chromosomal damages caused by gamma radiation, three doses of aqueous extract of saffron, including 500, 1000 and 1500 μg.ml-1, were used under the designed protocol. Human peripheral blood lymphocytes were treated with these three doses and then exposed to 2Gy gamma radiation. Cells were harvested seventy two hours post culture initiation following Cyto-b treatment. Cytokinesis-Blocked human lymphocytes were Giemsa stained and the frequency of Micronucleus in binucleated cells was calculated. The result of the micronucleus assay in binucleated cells showed that aqueous extract of saffron was able to protect the cells against harmful chromosomal effect of irradiation and at the doses of 500 and 1000 μg.ml-1 the frequency of micronucleus in irradiated cells was decreased to half compared to non-treated cells (p≤0.01).

  Keywords: Aqueous extract, Ionizing radiation, chromosomal effect