فهرست مطالب

بهداشت در عرصه - سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1393)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد ملکوتیان*، زهرا خاشی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  با توجه به بحران آب، جلوگیری از آلوده شدن منابع آب، بسیار اهمیت دارد. یکی از عوامل آلوده کننده آب، فلزات سنگین است که مقادیر بیش از حد آن باعث ایجاد بیماری های مختلف می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آرسنیک، کادمیوم، سرب و مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان و زون گسل رفسنجان انجام شد.
  مواد و روش ها
  از 62 منبع تامین آب شرب روستایی(چشمه، چاه، قنات) نمونه برداری انجام شد. بعد از آماده سازی نمونه ها، میزان فلزات سنگین سرب، کادمیم، آرسنیک و مس با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS (نسخه 16) تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در کلیه نمونه ها میزان مس کمتر از حد مجاز توصیه شده توسط WHO و استاندارد 1053 آب ایران بود. میزان آرسنیک در 7/ 31 درصد از نمونه ها، سرب در 25 درصد و کادمیوم در 1/ 58 درصد از نمونه ها بالاتر از حد استاندارد بود. 4/ 10 درصد از جمعیت منطقه مورد مطالعه در معرض مواجهه با آرسنیک، 6/ 66 درصد در معرض سرب و 7 /46 درصد در معرض کادمیم بالاتر از حد استاندارد می باشند.
  نتیجه گیری
  آلودگی به فلزات سنگین هم منشا طبیعی به علت وجود رگه های های سولفیدی در منطقه و هم منشا انسان ساختی به علت وجود جاده اصلی و آلودگی کشاورزی ناشی از آفت کش ها دارد. جهت تعیین دقیق منبع آلودگی احتیاج به مطالعات بیشتری می باشد.
  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، فلزات سنگین، آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس، رفسنجان
 • احسان احمدی، میترا غلامی*، مهدی فرزاد کیا، رامین نبی زاده، علی اسرافیلی، علی آذری صفحات 10-18
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر استرهای اسید فتالیک در نتیجه ی تولید و مصرف گسترده توجه فزاینده ای را جلب نموده اند. استرهای اسید فتالیک به اختلالات غدد درون ریز و سرطان مرتبط بوده و همچنین به عنوان آلاینده های نوپدید و خطرناک در نظر گرفته شده اند. فاضلاب صنایع یکی از محیط هایی است که مقادیر زیادی از این آلاینده ها در آن تشخیص داده شده است و با توجه به کاربرد متداول فرآیندهای بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب صنایع، این مطالعه با هدف شناسایی مسیر تجزیه زیستی استرهای اسید فتالیک و متابولیت های آن به انجام رسیده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه دو استر زنجیره کوتاه از خانواده استرهای اسید فتالیک شامل دی اتیل فتالات و دی آلیل فتالات انتخاب شده و با بررسی متابولیت های موجود در پساب حاصل از تجزیه ی بیولوژیکی آنها توسط راکتور رشد چسبیده با بستر متحرک در زمان های ماند هیدرولیکی 1 تا 12 ساعت و غلظت ثابت ورودی mg/L 100، مسیر تجزیه ی آنها تعیین شد.
  یافته ها
  مهم ترین متابولیت هایی که در تجزیه زیستی هر دو استر مورد مطالعه مشاهده شدند شامل: فتالیک اسید، مونو متیل فتالات، دی متیل فتالات و کاتکول بودند. مسیر تجزیه هر دو ترکیب مورد مطالعه مشابه بوده و با جدا شدن زنجیره ی استری و یا حذف گروه متیل آغاز می شود و پس از چند مرحله تجزیه حلقه ی بنزنی باقی مانده به 2-هیدروکسی موکونیک سمی آلدهید شکسته می شود.
  نتیجه گیری
  مسیر اصلی حذف هر دو ترکیب حذف زنجیره ی استری بوده و پس از آن حذف گروه متیل قرار دارد. با توجه به مسیر تجزیه و متابولیت های تولید شده، فرآیندهای بیولوژیکی به عنوان راه حلی قابل اطمینان می تواند مطرح شود.
  کلیدواژگان: استرهای اسید فتالیک، فاضلاب سنتتیک، تجزیه بیولوژیک
 • زهرا عطافر*، اکبر اسلامی، مقداد پیرصاحب، فاطمه اسدی صفحات 19-28
  زمینه و هدف
  ریزگردها از جمله آلاینده های اصلی هوا می باشند که جزیی از PM10 بوده و می توانند اثرات سوئی بر سلامت مردم داشته باشند. هدف این مطالعه، تعیین روند تغییرات غلظت ریزگردها در دوره زمانی 92-1384 در شهر کرمانشاه و مقایسه آن با شاخص کیفیت هوا در سال ها، فصول و ماه های مختلف می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، تعداد 2589 نمونه از ایستگاه های سنجش سازمان حفاظت محیط زیست اخذ و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSV.16 آنالیز گردیدند.
  یافته ها
  درصد فراوانی غلظت ذرات معلق با معیارهای خوب، متوسط، ناسالم برای گروه های حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک به ترتیب برابر با 16/ 12%، 36/ 68%، 82/ 12%، 43/ 3%، 77/ 0% و 43/ 2% بود. حدود 43/ 19% کل روزهای این دوره وضعیت هوا در شرایط نا سالم با AQI>100 گزارش گردید. بطوریکه روند روزهای خارج از استاندارد، از فصل تابستان تا پاییز کاهشی و از پاییز تا زمستان و بهار افزایشی بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد تغییرات غلظت PM10 در کل دوره فقط از نظر فصل و ماه متفاوت بود. بدترین کیفیت هوا بیشتر در فصل تابستان و تیر ماه اتفاق می افتد. دلیل آن تواتر ورود ریزگردها از کشورهای همسایه، کاهش رطوبت هوا، خشکسالی، استفاده بی رویه از منابع آبی، افزایش دما و سرعت و جهت باد است. با توجه به اثرات سوء ذرات معلق بر سلامتی، آگاهی از روند تغییرات، برنامه ریزی کوتاه مدت، بلند مدت ملی و منطقه ای در جهت رفع مشکل و کاهش اثرات آن ضروری بنظر می رسد.
  کلیدواژگان: ریزگرد، آلودگی هوا، AQI، کرمانشاه
 • عیسی سلگی*، موسی سلگی، محمدعلی کاتبی صفحات 29-34
  زمینه و هدف
  آلودگی فلزی خاک به ویژه توسط مس پدیده ای است که اغلب در لایه سطحی خاک های تاکستان به دلیل استفاده مکرر از قارچ کش های مسی برای کنترل بیماری های انگور اتفاق می افتد. هدف از این پژوهش بررسی غلظت مس در خاک سطحی باغ های انگور ملایر و تهیه نقشه آلودگی مس در منطقه مورد مطالعه بود.
  مواد و روش ها
  برای ارزیابی وضعیت مس 25 نمونه خاک سطحی از لایه 0 تا 20 سانتی متر تاکستان های ملایر برداشت شد. همه ی ک در ای آزاد شده و پس از الک شدن، ذرات کمتر از 149/ 0 میلی متر برای عملیات هضم استفاده شدند. غلظت مس در نمونه های خاک توسط دستگاه جذب اتمی به روش شعله تشخیص داده شد. روش وزن دهی فاصله معکوس برای درون یابی غلظت مس در کل منطقه مورد مطالعه به دلیل داده های محدود به کار برده شد.
  یافته ها
  غلظت های پایینی از مس در خاک تاکستان شناسایی شده است به گونه ای که دامنه غلظت مس در این خاک ها بین 95/ 3 تا 09/ 15 mg/ kg با میانگین 36/ 7 بود. به طور کلی غلظت مس در خاک باغ های انگور ملایر مشابه با غلظت گزارش شده برای خاک های طبیعی بود.
  نتیجه گیری
  مقادیر پایین غلظت مس در خاک تاکستان ها از یک طرف و از طرف دیگر نقشه کمابیش همگن پراکنش غلظت مس در آنها حاکی از آن است که غلظت مس در منطقه به دست فرآیندهای زمین شناسی کنترل می شود. توزیع ناهمگون غلظت مس در بخش کوچکی از جنوب منطقه نشان دهنده اثرات انسانی است.
  کلیدواژگان: مس کل، خاک تاکستان، ملایر
 • محمدعلی ززولی، داودبلارک* صفحات 35-45
  زمینه و هدف
  پی-کرزول یکی از ترکیبات فنل می یاشد که حتی در غلظت های بسیار کم بشدت سمی می باشد و در فاضلابهای صنعتی یافت می شود. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای حذف پی کرزول توسط جاذب های گیاهی آزولا و عدسک می باشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک نوع مطالعه تجربی- آزمایشگاهی بود. گیاه عدسک و آزولا با استفاده از هیدروکلریک اسید 1/ 0 مولار فعالسازی شد و در فور در دمای 105 درجه در مدت 24 ساعت خشک گردید. تاثیر پارامترهای مختلف مثل زمان تماس، pH، غلظت اولیه کرزول، مقدار جاذب بر عملکرد جاذب بررسی شد و ایزوترم ها و سنتیک های جذب تعیین گردید. غلظت پی کرزول به روش UV در طول موج 280 نانومتر اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد با افزایش زمان تماس و مقدار جاذب میزان حذف پی کرزول در هر دو جاذب افزایش می یابد ولی ظرفیت جذب [qe] کاهش می یابد. همچنین با کاهش غلظت اولیه پی کرزول، میزان حذف افزایش یافت و بهترین pH برای حذف پی کرزول برابر با 3 بدست آمد. بهترین نوع ایزوترم و سینتیک واکنش، برای جاذب ها لانگمیر و سینتیک درجه 2 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده گیاه عدسک و آزولا می توانند بعنوان جاذب های موثر و ارزان و در دسترس برای حذف ترکیبات فنلی از پساب مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: گیاه عدسک، آزولا، پی کرزول، جذب سطحی
 • حسن رضایی پندری، نسترن کشاورز محمدی* صفحات 46-59
  زمینه و هدف
  سازمان جهانی بهداشت مصرف ماهی به میزان دو بار در هفته را توصیه می کند. اما با این حال، مطالعات و گزارش ها نشان می دهد میزان مصرف ماهی دربرخی از کشورها کمتر از این میزان است. هدف این مقاله، شناسایی علل مصرف ناکافی ماهی، عوامل موثر بر مصرف ماهی و شواهد علمی در این زمینه می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مقاله فقط مقالات منتشر شده در زمینه مصرف ماهی به دو زبان انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفته شده است. ابتدا با استفاده از کلید واژه های مرتبط مانند Fish consumption، Fish advertising و affecting factors of fish consumption، 20 مقاله مرتبط با استفاده از موتورهای جستجو شامل Google Scholar،Pubmed، Sciencedirect، SID، بانک های مقالات علوم بهداشتی و پزشکی و گزارشات مرتیط شناسایی و استخراج گردیدند.
  یافته ها
  مروری بر مطالعات فوق منجر به استخراج 12 علت به عنوان موانع مصرف ماهی گردید. از نظر فراوانی، به ترتیب طعم نامطلوب، قیمت بالاو عدم آگاهی شایعترین موانع گزارش شده بودند. همچنین جنس، سن، فرهنگ عادات غذایی، شایع ترین عوامل گزارش شده موثر بر مصرف ماهی بودند.
  نتیجه گیری
  قبل از هر گونه برنامه ریزی در این زمینه لازم است مهمترین عوامل موثر بر مصرف ماهی و نیز مهمترین موانع مصرف در آن جمعیت بررسی شود. همچنین با توجه به ارتباط معنی دار ویژگی های دموگرافیک با مصرف ماهی لازم است برنامه های ترویجی متفاوتی برای افراد با تفاوتهای دموگرافیک در نظرگرفته شود.
  کلیدواژگان: مصرف ماهی، موانع مصرف، عوامل موثر بر مصرف
 • محمد تقی صمدی، محمد یوسف علیخانی، علیرضا رحمانی، فاطمه طاهرخانی* صفحات 60-66
  زمینه و هدف
  جذب زیستی فلزات سنگین یکی از روش های نوین جهت پاکسازی محیط می باشد. ورود فلزات سنگین از صنایع مختلف به محیط باعث تغییر ساختار جمعیتی و بروز ساز و کار مقاومتی در میکروارگانیسم ها می گردد. هدف این تحقیق، تعیین آستانه مقاومت باکتری ها به کادمیم، شناسایی باکتری های بومی جهت حذف این فلز از خاک و دستیابی به کارایی بیشتر در تصفیه بیولوژیکی پساب های صنعتی بوده است.
  مواد و روش ها
  دراین تحقیق نمونه برداری از خاک سه شهرک صنعتی همدان انجام گرفته و پس از اندازه گیری غلظت کادمیم در خاک، از نمونه ها کشت باکتریایی تهیه شده است. پس از غربالگری، جهت تعیین آستانه تحمل باکتری ها، حداقل غلظت ممانعت کننده رشد و حداقل دوز کشنده باکتری مشخص گردید. سپس میزان جذب سویه ها مطالعه شد و در نهایت باکتری مقاوم شناسایی شد.
  یافته ها
  از کشت اولیه با میانگین غلظت 78/ 0، 500 و750 mg/L فلز کادمیم به ترتیب تعداد 42، 4 و 4 سویه باکتریایی شناسایی گردیدند. بررسی حداقل غلظت ممانعت کننده رشد 4 سویه نشان داد که بالاترین مقدار مربوط به سویه های TCd2 و TCd4با غلظت mg/L 1250 بوده است، ولی نتایج جذب نشان داد که بیشترین جذب توسط سویه TCd2 با 2/ 30% بوده است که این سویه از خانواده انتروباکتریاسه و متعلق به جنس انتروباکتراست.
  نتیجه گیری
  باکتری بومی شناسایی شده قابلیت تحمل و جذب غلظت بالایی از فلز کادمیم را دارا می باشد که می توان از آن در تصفیه زیستی فاضلاب ها و یا به عنوان بیوفیلتر در صنایع تولید کننده این فلز استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کادمیم، باکتری، مقاوم، خاک، شهرک صنعتی، همدان
|
 • Mohammad Malakootian*, Zahra Khashi Pages 1-9
  Background And Aims
  In view of water crisis، effective prevention of water resources contamination is increasingly important. The presence of heavy metals in drinking water at concentration greater than acceptable limits may result in various adverse health effects. The present study was therefore conducted to evaluate the concentrations of arsenic (As)، cadmium (Cd)، lead (Pb) and copper (Cu) in drinking water supplies of villages located in southeastern region of Rafsanjan plain and in Rafsanjan fault zone as well.
  Materials And Methods
  Samples were taken from 62 rural drinking water supply resources (springs، wells، and canals). The concentrations of As، Cd، Pb and Cu was thence measured by atomic absorption following sample preparation. Statistical analysis was performed using SPSS software (version 16).
  Results
  Copper concentrations were less than both WHO guidelines and the official Iranian government standard No. 1053 for the chemical quality of water in all samples. The amounts of As، Pb and Cd، however، fail to meet basic standards of water quality in 31. 7%، 25% and 58. 1% of samples، respectively. The current study also found that about 10. 4% of people in this study area were exposed to arsenic. Furthermore، the results of this study revealed that respectively 66. 6% and 46. 7% of the study area residents had been exposed to high levels of lead and cadmium.
  Conclusion
  The heavy metals contamination of drinking water resources in Rafsanjan plain is linked to both naturally presence of sulfide veins in this area and manmade pollution due to the presence of main road as well as pesticides releases from agricultural activities. Further research should be done to investigate the exact source of contamination.
  Keywords: Arsenic, Cadmium, Copper, Drinking water, Heavy metals, Lead, Rafsanjan
 • Ehsan Ahmadi, Mitra Gholami*, Mahdi Farzadkia, Ramin Nabizadeh, Ali Esrafili, Ali Azari Pages 10-18
  Background And Aims
  Over the last few years, Phethalic Acid Esters (PAEs) have attracted a widespread attention due to their widespread production and use. These compounds are not only linked to endocrine disruption and cancer but also considered as emerging and hazardous pollutants. Large amounts of PAEs have been detected in industrial wastewaters. Given the widespread use of biological processes in industrial wastewater treatment, this study aimed to identify biodegradation pathways of PAEs and their potential metabolites.
  Materials And Methods
  Two short-chain esters from phthalic acid esters including diethyl phthalate (DEP) and diallyl phthalate (DAP) were selected in the present study. We used the survey of metabolites in a moving bed biofilm reactor effluent to determine biodegradation pathways of designated esters at hydraulic retention times of 1 to 12 hours. Influent concentration of 100 mg/l was also considered throughout the study.
  Results
  Phthalic acid, mono-methyl phthalate, dimethyl phthalate and catechol were identified as the most noteworthy metabolites in biodegradation of both esters. The degradation pathway of both studied compounds was similar and involves either detachment of ester-chain or removal of methyl group, followed by few decomposition steps resulting in the production of benzene ring. The degradation can proceed further with ring cleavage and it ends with 2-hydroxy muconic semi-aldehyde.
  Conclusion
  The main route for removal of studied compounds was de-esterification followed by demethylation. According to identifies degradation pathways and metabolites produced, biodegradation can be considered as a reliable treatment process for industrial wastewaters containing PAEs.
  Keywords: Biodegradation, Phthalic Acid Esters, Synthetic wastewater
 • Akbar Eslami, Zahra Atafar *, Meghdad Pirsaheb, Fatemeh Asadi Pages 19-28
  Background And Aims
  Atmospheric dust, also known as a part of PM10, can cause some adverse effects on public health. The aim of this study was to investigate dust concentration trends in Kermanshah city and also to compare related Air Quality Index (AQI) in different years, seasons and months during 2005 to 2012.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytical study, totally 2589 samples were taken from air monitoring stations owned by the Environmental Protection Agency. The ghatered data were then analyzed using SPSS software V.16.
  Results
  The frequency percentage of PM10 concentrations based on AQI descriptions (healthy, moderate, unhealthy for sensitive groups, unhealthy, very unhealthy and dangerous) were 12.16, 68.36, 12.82, 3.43, 0.77 and 2.43 percents, respectively. It is further interesting to note that in all monitored days during the present study, 19.43% of total days were in unhealthy conditions within AQI> 100. So that, although the frequency of dusty days decreased from summer to fall, failure to meet air quality standard requirements increased from fall to winter and further to spring.
  Conclusion
  The results of this study showed that the observed changes in PM10 concentration were significant in the course of seasons and months. The worst air quality condition occured in summer (specially July). It seems possible that these results are due to frequent dust enterance originating from neighboring countries, humidity reduction, drought and unsustainable use of water resources, temperature rising, as well as wind speed and direction. Because of adverse health effects of particulate matter, it is necessary to promote environmentally aware and responsible science of its trend, short-term and long-term and also international planning to reduce its detrimental impacts.
  Keywords: Air pollution, AQI, Dust, Kermanshah
 • Eisa Solgi *, Mousa Solgi, Mohammad Ali Katebi Pages 29-34
  Background And Aims
  Soil contamination by copper (Cu) very often occurs in the soil surface layer of vineyard cultivations, due to the heavy use of copper fungicides in order to protect against fungal grape diseases. The objective of this study was therefore to evaluate copper concentration in the superficial layer of vineyard cultivation in Malayer, Iran, and also to prepare the pollution map of copper in this region.
  Materials And Methods
  Twenty five surface soil samples (0-20 cm) of Malayer vineyard region were collected and consequently were subjected to Cu concentration assessment. Soil samples were air dried and sieved, and the categorized <0.149 mm fraction was used in subsequent digestion operation. The concentrations of Cu in extracted solutions were determined by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. The inverse distance weighting (IDW) method was used to interpolate copper concentrations in the whole study area owing to the limited amount of data.
  Results
  The low concentrations of copper in the range of 3.95 to 15.09 mg/kg with a mean value of 7.36 mg/kg were noticed in the studied vineyard soils. The total Cu concentrations were generally similar to those reported for natural soils.
  Conclusion
  Observed low concentrations of copper in studied vineyard cultivations and indeed homogeneous distribution of copper in the soil, implies that the copper concentrations were controlled by geological processes. Heterogeneous distribution of Cu in the small part of southern region could be linked with anthropogenic impacts.
  Keywords: Copper, Malayer, Vineyard soils
 • Mohammad Ali Zazulli, Davud Blark* Pages 35-45
  Background And Aims
  Cresol is an extremely toxic phenolic compound even at low concentrations whichcan be found in industrial effluents. The aim of this study was, therefore, to assess the ability of modified Azolla and Lemna minor in p-cresol removal from aqueous solution.
  Materials And Methods
  In the present empirical-bench scale study, we activated the Azolla and Lemna minor by 0.1M HCl and dried in the oven at 105 °C for 24 h. The effects of contact time, pH, initial cresol concentration and biomass amount on adsorption performance were investigated. Adsorption isotherms and kenitics were then used to explain the gathered experimental data. The concentration of p-cresol was measured by UV-VIS spectrophotometer at 280 nm.
  Results
  The results indicated that although the efficiency of p-cresol removal increased by increasing both contact time and the amount of bioadsorbent, the adsorption capacities [qe], however, decreased either in the case of Azolla or Lemna minor. The adsorption capacity also decreased by increasing initial p-cresol concentration. The optimum pH of p-cresol removal was 3. The adsorption process followed the Langmuir isotherm and pseudo-second-order kinetic.
  Conclusion
  According to our results, Azolla and Lemna minor can be used as effective and affordable adsorbents for the removal of phenolic compounds from industrial effluents.
  Keywords: Adsorption, Azolla, Lemna minor, p, cresol
 • Hassan Rezaeipandari, Nastaran Keshavarz Mohammadi* Pages 46-59
  Background And Aims
  WHO suggests for consumption of fish twice a week. However, studies and reports show that fish consumption in some countries is less than its minimum amount. In the present study, barriers and influencing factors as well as related scientific evidence against fish consumption have been examined.
  Materials And Methods
  This paper reviews the recent published papers in English and Farsi concerning fish consumption. Using keywords including “fish consumption”, “influencing factors on fish consumption”, “facilitators and barriers to fish consumption”, 20 relevant articles by search engines and databases such as Google Scholar, Pubmed, ScienceDirect, and SID were identified and extracted. Extracted data were then summarized in predesigned tables and consequently qualitative and simple quantitative data analyses were conducted.
  Results
  The review of these studies resulted in 12 obstacles to fish consumption. Unpleasant taste, expensive price, and lack of knowledge were the most important from the viewpoint of the frequency of reported barriers. Furthermore, gender, age, nutritional culture and habits were the most commonly reported factors affecting fish consumption.
  Conclusion
  Before any planning it is vital to identify the most important factors influencing the consumption of fish and the most prominent barriers to consumption in the population studied. Considering the observed statistically significant correlation between demographic characteristics and fish consumption, various promotional programs for people with demographic differences should be applied.
  Keywords: Barriers to consumption, Factors affecting consumption, Fish consumption
 • Mohammad Taghi Samadi, Mohammad Yousef Alikhani, Alireza Rahmani, Fatemeh Taherkhani* Pages 60-66
  Background And Aims
  Biosorption is a relatively new clean up method used for the removal of heavy metals from the environment. Entry of heavy metals into the environment may result in change in population structure and further alteration of resistance mechanism(s) in exposed microorganisms. The first question in this study sought to determine the threshold of bacterial resistance to cadmium (Cd). The second question was to identify indigenous bacterial species capable of removing the Cd from the soil and consequently to achieve a more efficient biological treatment for industrial effluents.
  Materials And Methods
  Natural topsoil samples were obtained from three industrial parks in Hamadan, Iran. The concentration of Cd in soil samples was measured and thence the bacterial cultures were prepared.Following the screening process, the minimum inhibitory concentration [MIC] and minimum bactericidal concentration [MBC] were determined in order to find the threshold of bacterial tolerance. Indeed, the adsorption capacity of bacterial strains came down in favor of the identification of resistant bacteria.
  Results
  Respectively, 42, 4 and 4 bacterial strains were identified for cultures having average cadmium concentrations of 0.78, 500 and 750 mg/L. This experiment did also detect that Tcd2 and Tcd4 showed the highest MIC with 1250 mg Cd/L. Moreover, TCd2, belonging to the family of Enterobacteriaceae and Enterobacter genus, demonstrated the maximum cadmium removal efficiency (30.2%).
  Conclusion
  The test was successful as it was able to identify the indigenous cadmium tolerant bacteria with high adsorption capacity. This finding has important implications for developing special biological wastewater treatment such as a biofilter in the cadmium-releasing industries.
  Keywords: Cadmium, Hamadan, Industrial park, Resistant bacteria, Soil