فهرست مطالب

بوم شناسی گیاهان زراعی - سال دهم شماره 2 (پیاپی 35، تابستان 1393)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 35، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیر احمدپور، محسن مرادیان صفحه 1
  هدف کلی این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش کشاورزی پایدار از دیدگاه کلزاکاران بود. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط متخصصان مورد تایید و ضریب اعتبار آن نیز با استفاده از نرم افزار SPSS بین 75/0 تا 85/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل کلیه کلزاکاران استان گلستان در سال زراعی 90- 1389 به تعداد 7543 بود که از این میان، 365 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب و در نهایت، 296 پرسشنامه جمع آوری گردید. میزان پذیرش و دانش بیشتر کلزاکاران از کشاورزی پایدار در سطوح متوسط و خوب بود. همچنین، رعایت زمان مناسب کاشت، زمان مناسب کوددهی و میزان بذر بیشترین روش های مورد پذیرش کلزاکاران درباره کشاورزی پایدار بودند. همچنین عوامل مدیریتی، نگرش نسبت به کشاورزی پایدار و میزان استفاده از کانال های اطلاعاتی مهمترین عوامل پیش برنده توسعه کشاورزی پایدار بودند. در تحلیل رگرسیون چندگانه خطی متغیر های میزان مشارکت اجتماعی، میزان مشارکت آموزشی- ترویجی، دانش درباره کشاورزی پایدار و نگرش نسبت به کشاورزی پایدار توانایی تبیین 33/37%از تغییرات میزان پذیرش کشاورزی پایدار توسط کلزاکاران را دارا می باشند. در این راستا، پیشنهاد می گردد با برگزاری کلاسهای آموزشی و ارایه مشوق های لازم به کشاورزان، ضمن افزایش میزان دانش و بهبود نگرش آنها، روش هایی را که به پایداری کشت و تولید کمک می کند، مورد تاکید و الزام قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نوآوری زراعی، حفاظت خاک، نهاده کم مصرف، کشاورزی جایگزین، حفاظت منابع، مصرف بهینه آب
 • سلیمان جمشیدی، سودابه اندرگانی، مهدی اورعی صفحه 11
  امروزه توجه روزافزون به مهار زیستی عوامل بیماری زای گیاهی با هدف کاهش تهدیدات و خطرات زیست محیطی آفت کش های شیمیایی معطوف شده و از این رو کارآیی ضدمیکروبی مواد گیاهی به عنوان فرآورده های امن طبیعی در سال های اخیر مورد کنکاش واقع شده است. در این مطالعه ارزیابی اثر فرآورده های گیاهی به دست آمده از گیاه سرخارگل روی باکتری بیماری زای گیاهی Xanthomonasarboricolapv. juglandis عامل بلایت باکتریایی گردو مورد ارزیابی قرار گرفت. عصاره های گل، برگ، ساقه و ریشه سرخارگل به روش خیساندن با حلال های آب، استون، اتانول، متانول و کلریدریک اسید استخراج شده و با دستگاه روتاری در خلا تغلیظ شد. اسانس گل سرخارگل با دستگاه کلونجر استخراج شد. فعالیت ضدباکتریایی عصاره ها و اسانس سرخارگل علیه این باکتری در آزمایشگاه و با روش انتشار دیسک و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حساسیت باکتری به اسانس گل بیش از عصاره های سایر اندام ها بود. اتانول حلال مناسبی برای استخراج مواد ضدباکتریایی از اندام های مختلف سرخار گل بود. عصاره اتانولی ریشه نسبت به عصاره های به دست آمده از سایر قسمت های گیاه بازدارندگی بیشتری داشت. همچنین عصاره های آبی و تا حدی استونی و اسیدکلریدریک اثر چندانی بر باکتری از خود نشان ندادند. همه عصاره های گیاهی و اسانس سرخارگل بر این باکتری بازدارنده رشد بودند. عصاره های برگی نیز بیشتر از این که کشنده باشند، دارای خاصیت بازداری از رشد بودند. با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد مواد گیاهی به دست آمده از سرخارگل می تواند کارآیی قابل ملاحظه ای روی این باکتری داشته و در آینده برای مهار زیستی این باکتری مد نظر قرار داده شود.
  کلیدواژگان: Echinacae purpurea، مهار زیستی، خاصیت ضدباکتریایی، تولیدات طبیعی، مدیریت بیماری های گیاهی، سوختگی باکتریایی گردو
 • محسن رجبی، محمد هادی فرجی آرمان، مسلم فطری صفحه 21
  به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف آفتابگردان در کشت دوم، آزمایشی در مزرعه مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان همدان به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار شامل تاریخ کاشت (30 اردیبهشت، 5 و 20تیرماه) و رقم شامل سیرنا، یوروفلور و آرماویروسکی به اجرا درآمد. نتایج آزمایش نشان داد عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، قطر طبق، وزن هزاردانه اختلاف معنی داری در سطح 1% و صفات شاخص برداشت، تعداد دانه در طبق و ارتفاع گیاه اختلاف معنی داری در سطح 5% نشان داد و در تاریخ کشت معمول (30 اردیبهشت) بیشترین عملکرد دانه با میانگین 45/495 گرم در متر مربع به دست آمد. شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در طبق، قطر طبق و وزن هزاردانه تاریخ کشت های معمول 30 اردیبهشت و 5 تیرماه نسبت به 20 تیرماه بهبود یافتند. ارتفاع گیاه در به تاریخ کاشت 5 تیرماه بیشتر بود. ارقام آفتابگردان نیز قطر طبق و وزن هزار دانه در سطح 5% و ارتفاع گیاه در سطح 1% اختلاف معنی داری با هم داشتند. بیشترین میزان قطر طبق و کمترین میزان وزن هزاردانه به رقم یوروفلور اختصاص داشت و رقم آرماویروسکی ارتفاع بیشتری نسبت به سایر ارقام داشت. تاریخ کاشت دیرهنگام 5 تیر ماه در شرایط اقلیمی منطقه توصیه می شود و امکان کشت دوم هر سه رقم آفتابگردان بعد از برداشت غلات (به ویژه جو) در منطقه فراهم می شود.
  کلیدواژگان: Helianthus annuus، کشت تاخیری، کشت دوم، سیرنا، یوروفلور، آرماویسکی
 • علی زین الدینی میمند، محمدحسن مسیح آبادی، مهرداد اسفندیاری صفحه 31
  دشت سیرجان از مناطق اصلی و مستعد کشت پسته استان کرمان می باشد. در این مطالعه، بر اساس اطلاعات موجود یک ترانسکت شرقی- غربی عمود بر گسترش دشت انتخاب و تعداد 15 پروفیل در فیزیوگرافی های موجود تحت کشت پسته حفر، تشریح و نمونه برداری شدند. افق اکریک در لایه سطحی و افق های مشخصه سالیک، جیپسیک و کمبیک در لایه های تحتانی تفکیک شده بود. در طول ترانکست پروفیل ها از شرق به غرب در رده های انتی سولز و اریدی سولز رده بندی شده و همچنین در شرق کمترین و در مرکز و غرب ترانسکت بیشترین تحول خاک مشاهده شد. از نظر فیزیوگرافی نیز آبرفت ها و واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار (شرق و جنوب شرق) نسبت به دشت های سیلابی و اراضی پست (غرب) کمتر تحت تاثیر فرایندهای خاکسازی قرار گرفته بودند. میزان شوری لایه سطحی در پروفیل های شرق ترانسکت حدود 4 و در غرب حدود 50 دسی زیمنس بر متر و در لایه های تحتانی نیز از حداقل 1/8 تا بیش از 70 دسی زیمنس بر متر به ترتیب در پروفیل های 1 و 12 بود. تقریبا در کلیه پروفیل ها بیشترین مقدار شوری، نسبت جذب سدیم و آنیون ها و کاتیون ها در لایه های دوم و سوم مشاهده شد. از مهمترین پارامترهای موثر بر کاهش تولید پسته بافت خاک و سنگریزه در شرق ترانسکت و در مرکز و غرب آن شوری، نسبت جذب سدیم، گچ و سطح آب زیر زمینی بالا در گذشته و خصوصیات فیزیکی خاک می باشد. مطالعه دقیق و پایش اطلاعات، اصلاح شوری و قلیاییت، مدیریت صحیح خاک های گچی و بهبود شرایط حاصلخیزی خاک و ماده آلی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: Pestachia vera، تحول خاک، پروفیل خاک، حاصلخیزی خاک، طبقه بندی خاک، ساختار خاک
 • سید افشین سجادی، هدی عاصمی صفحه 41
  ریشه گرهی بیماری مهم توتون در کشورهای تولید کننده آن در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است که توسط گونه های مختلف Meloidogyne ایجاد می شود. ارقام مقاوم از نظر اقتصادی برای مدیریت این بیماری ترجیح دارد، زیرا نماتدکش ها گران قیمت بوده و باعث آلودگی زیست محیط می شوند. این تحقیق به منظور بررسی عکس العمل 100 رقم توتون گرمخانه ای به گونه غالب نماتد در منطقه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش انجام شد. برای این منظور بوته های توتون در زمان انتقال نشا به گلدان های 5/1 کیلویی، با تعداد 2000 تخم و لارو سن دوم زنده و فعال نماتد مایه زنی شدند. ارزیابی 70-60 روز پس از نشاکاری بر اساس شاخص گال، ضریب تولیدمثل، تعداد توده تخم و میانگین تخم موجود در هر توده انجام شد. بین ارقام از نظر صفات مذکور اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% وجود داشت. ارقامCoker 176، Mac Nair 944، S 392-3 S، TL33 و Bel 61-10 کمترین نمره گال و ضریب تولیدمثل را داشتند. هجده رقم حساس و مقاوم انتخاب و در سال دوم نیز با همان شرایط مایه زنی شدند. آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد ارقام واکنش متفاوتی به نماتد ریشه گرهی داشتند. ارقام Bel 61-10 با کمترین مقدار شاخص گال، ضریب تولیدمثل، تعداد توده تخم و میانگین تخم موجود در هر توده به ترتیب با 2، 1/1، 2/38 و357 و Coker 176 با 6/1، 18/1، 38 و 354به عنوان ارقام مقاوم معرفی شدند. رقم Bel 61-10 به عنوان والد مقاوم در انجام کارهای اصلاحی در آینده استفاده خواهد شد. رقم زراعی Coker 176 برای کشت در مناطق توتون کاری آلوده به نماتد ریشه گرهی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مقاومت، نژاد، تحمل، حساسیت، Bel 61، 10، Coker 176
 • حسین محمدی، علی ایمانی، علی مومن پور، سمیه محمدیان صفحه 53
  این تحقیق در ایستگاه تحقیقات باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در قالب طرح پایه کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل بذور ارقام مختلف بادام (سوپرنووا، پرلیس، 99D-، مارکونا، ربیع و 16-k) و تنش اسمزی ناشی از پلی اتیلن گلایکول در پنج سطح 0، 2-، 4-، 6- و 8- بار بود. با اعمال تنش خشکی روی گیاهان ارتفاع گیاه، تعداد برگ، کلروفیل a، b و کلروفیل کل، میزان گلوکز و فروکتوز، محتوای رطوبت نسبی برگ، کاهش و میزان پرولین و نشت یونی افزایش یافت ولی میزان این کاهش و یا افزایش در بین ارقام بررسی شده با یکدیگر اختلاف معنی داری نشان دادند. همچنین، رقم پرلس و K66 بیشترین حساسیت را نسبت به تنش خشکی از خود نشان دادند و تعداد برگ و ارتفاع گیاه در تنش اسمزی 2- بار نیز به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش نشان داد. بیشترین مقاومت به تنش خشکی در ارقام D99 و مارکونا مشاهده شد و تنش اسمزی تا 6- بار را تحمل نمودند و تنها در تنش اسمزی 8- بار تعداد برگ و ارتفاع آن به طور معنی داری نسبت به گیاهان شاهد کاهش یافت. نتایج حاصل از بررسی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی با نتایج حاصل از اندازه گیری صفات رویشی همخوانی داشت. ارقام مارکونا و D99 که بیشترین میزان تولید پرولین و کمترین میزان نشت یونی را دارا بودند، به عنوان مقاوم ترین ارقام نسبت به تنش خشکی تشخیص داده شده و رقم K66 به عنوان حساس ترین رقم به تنش خشکی معرفی شد.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، تنش آبی، گلوکز و فروکتوز، رطوبت نسبی، پرولین، نشت یونی
 • حسن نورافکن، معصومه شاهمرادی صفحه 65
  منظور بررسی اثر پیش تیمار بذر با نانو کلات آهن و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی و رشد عدس تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پیش تیمار با سالیسیلیک اسید و نانو کلات آهن هر کدام در سه سطح شامل 1000، 2000 و 3000 میلی گرم بر لیتر، پیش تیمار با آب مقطر و شاهد (بدون اعمال پیش تیمار) و چهار سطح شوری شامل شاهد، 1000، 2000 و 3000 میلی گرم بر لیتر بود. نتایج نشان داد که اثر پیش تیمار با نانو کلات آهن و سالیسیلیک اسید در شرایط شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی، درصد و سرعت سبز شدن، میانگین مدت زمان جوانه زنی و سبز شدن، طول ساقه چه، وزن تر و وزن خشک ساقه چه در سطح احتمال 1% معنی دار بود. غلظت 3000 میلی گرم بر لیتر کلرید سدیم سبب کاهش معنی دار شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه نسبت به شاهد گردید. در کل، سالیسیلیک اسید نسبت به نانو کلات آهن اثر مثبت بیشتری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس در شرایط تنش و بدون تنش شوری داشت و با کاربرد سالیسیلیک اسید به تنهایی و تحت تنش شوری شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه نسبت به شاهد افزایش یافت. بنابراین پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید 3000 میلی گرم بر لیتر موجب بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه در شرایط شوری و بدون شوری می شود.
  کلیدواژگان: Lens culinaris، کلرید سدیم، پرایمینگ، هیدروپرایمینگ، شبه هورمون، نانو فن آوری
 • فرهود یگانه پور، سعید زهتاب سلماسی، مصطفی ولیزاد، اکرم معینی راد، وحید بیگی نیا صفحه 77
  به منظور مطالعه اثر مدیریت اکولوژیکی علف های هرز با استفاده از برخی گیاهان همراه بر صفات زراعی ذرت سینگل کراس 504 پژوهشی در فصل زراعی 90-1389 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور ها شامل نوع گیاه علوفه ای و دارویی در چهار سطح (شبدر قرمز، ماشک گل خوشه ای، ریحان و شوید) و تاریخ کاشت این گیاهان در دو سطح (کاشت همزمان گیاهان همراه با ذرت و کاشت گیاهان همراه 15 روز بعد از کاشت ذرت) بودند. نتایج نشان داد در بین گیاهان همراه کشت شبدر با ذرت دارای بیشترین میانگین در همه صفات نسبت به سایر تیمار ها بود، زیرا شبدر کانوپی را سریعتر پر نمود و علف های هرز را به خوبی کنترل کرد که در نتیجه سبب کاهش رقابت برون گونه ای گردید. همچنین کشت همزمان گیاهان همراه با ذرت نسبت به 15 روز تاخیر در کشت با ذرت دارای میانگین بالاتری در کلیه صفات ذرت بودند. در رابطه با تراکم و بیوماس علف های هرز نیز کشت همزمان ذرت با شبدر کمترین میانگین را در این دو صفت داشت. از این رو با توجه به مسائل زیست محیطی و هزینه های نسبتا بالای ناشی از مصرف سموم علفکش توصیه می گردد حدالامکان در جهت کنترل علف های هرز مزارع از گیاهان دارویی و یا پوششی به جای مصرف سموم علفکش استفاده گردد.
  کلیدواژگان: کشت مخلوط، شبدر قرمز، ماشک گل خوشه ای، ریحان، شوید
|
 • Amir Ahmadpour, Mohsen Moradian Page 1
  The study aim was identifying of effective factors on canola farmers’ adoption to sustainable agriculture. The research tools were the questionnaire, which panel of experts had confirmed its validity, and its reliability had been reported from 0.75 to 0.85. The target population of the study consisted of all canola farmers in Golestan province (N=7543), according to Cochran’ formula, a number of 365 people were selected using statistical sampling in a stratified randomization method. Finally, 296 questionnaires were gathered and analyzed (n=296). The knowledge and adoption of canola farmers majority about sustainable agriculture were at moderate and acceptable levels, respectively. The main practices of sustainable agriculture were observing proper time for cultivating, proper time for using chemical fertilizers, and amount of seeds, respectively. Furthermore, the main pushing factors of developing sustainable agriculture were management factor, attitude toward sustainable agriculture, and the amount of using information channels, respectively. In multiple linear regression analysis,social participation, extension-education participation, knowledge about and attitude toward sustainable agriculture”explained37.30 %of the variation of the adoption of sustainable agriculture bycanola farmers.In this regard, it is recommended that training sessions with providing the necessary incentives to farmers,besides increasing knowledge and improving their attitudes, the methods that contribute to the sustainability of crop production should be emphasized.
  Keywords: farming Innovation, soil protection, low input, alternative agriculture, resource conservation, efficient water use
 • Soleiman Jamshidi, Soudabeh Andargani, Mehdi Oraei Page 11
  Recently, there is an increasing attention to plant pathogen’s biocontrol considering hazards and environmental threats of chemical pesticides. Therefore, using plant materials as safe and natural antimicrobes is going to be investigated in recent years. The current study’s projective was evaluation of plant materials obtained from purple coneflower effecting on Xanthomonas arboricola pv. juglandis bacterial walnut blight agent. Aqueous, methanol, ethanol, acetone and HCl extracts of coneflower root, stem, leaf and flower were extracted by rotary set and flower essential oils using clevenger apparatus. The antimicrobial activity of coneflower extracts and essential oil was evaluated in laboratory with disc diffusion and minimal inhibitory and bactericide concentration methods. The bacterium was more sensitive to flower essential oil than extracts. Ethanol acted successfully in antimicrobial material release from plant organs. Also, aqueous extract and also HCl and acetone extracts had very limited antibacterial activities on studied bacterium. All plant extracts and essential oils were inhibitive on bacterium. Leaf extract were more inhibitive than bactericide. Regarding the results plant materials obtained from coneflower could be a remarkable potential against walnut blight bacterium and might be considered as a promising biocontrol agent in the future.
  Keywords: Echinacae purpurea, Biocontrol, Antibacterial property, natural products, plant disease management, walnut blight
 • Mohsen Rajabi, Mohammad Hadi Faraji Arman, Moslem Fetri Page 21
  To study the effect of sowing dates on yield and yield components of sunflower cultivars as a second crop, an experiment was conducted in Research Field of Education Center of Jihade-Agriculture of Hamedan. The experiment was carried out in factorial based on randomized complete block design with three replications. The first factor was sowing date including 20th May, 25th June and 10th July and the second factor was sunflower cultivar vic. Sirna, Euroflor and Armaviruski. Acoording to the results, there were significant differences in seed and biological yield, head diameter, thousand seed weight in P <0.01 level. Also, there were significant differences in harvest index, number of seeds in head, plant height in P <0.05 lrvel. Conventional sowing date (20th May) had the highest seed yield (495.45 g m-2) and both 25th June and 10th July had the minimum values. Conventional sowing date and 25th June were placed in similar groups based on harvest index, biological yield, number of seed per head and thousand seeds weight traits, but were more than 10th July. About plant height, the highest value related to 25th June. There were significant differences among cultivars about head diameter, 1000-seeds weight (P <0.05) and plant height (P <0.01). The highest head diameter and plant height related to Euroflor and Armaviruski cultivars, respectively. Armaviruski cultivar had the highest plant height in compared with the others. Delay sowing date of 25th June is suggested in this climate of region and it is possible to cultivate all three cultivars in this region after cereal harvesting (especially Barley).
  Keywords: Helianthus annuus, delay sowing date, Second crop, Sirna, Euroflor, Armaviruski
 • Ali Zeinadini Meymand, Mohammad Hasan Masihabadi, Mehrdad Esfandyari Page 31
  Sirjan plain is one of main and potential areas of pistachio cultivation in Kerman province, Iran. A east to west transect perpendicular to Sirjan plain development was selected, and 15 profiles were described and sampled in the present physiographics under pistachio cultivation. Physical and chemical property of soil samples were determined and classified up to family level. The Ocric horizon was separated in surface layer and Salic, Gyosic and Cambic horizons was in lower layers. During transect, profiles from east to west classified of Entisols and Aridisols and at least development shown in East and greatest change was observed in center and west of transect. Physiography of the gravelly alluvial and colluvial fans (East and South- East) has been less affected by soil formation processes than in flood plains and low lands (West). The main parameters affecting pistachio production are soil texture and gravel in East of transect (profiles 1 to 4) and salinity, sodium adsorption ratio, gypsum, high groundwater levels and physical properties in the Center and West of transect (4 to 12). For efficient land use under cultivation exact study and monitoring information, correct salinity and alkalinity, management of gypsic soils and improvement of soil fertility and organic matter is recommended.
  Keywords: Pistachio, soil evolution, soil profile, Soil fertility, Soil classification, soil structure
 • Afshin Sajjadi, Hoda Assemi Page 41
  Root knot causing by nematodes is a major disease of tobacco in all tobacco-producing countries in subtropical and tropical zones. Resistant cultivars implementation is the preferable economic management method. Nematicides are expensive and may pollute the environment. Therefore, this study evaluated reaction of 100 flue-cured tobacco genotypes to Meloidogyne incognita based on completely randomized design with three replications in greenhouse at 25 ± 3oC of Tirtash Research and Education Center in 2010-2011 years. Each tobacco seedling was inoculated with 2000 eggs and second stage juveniles in 1.5 kg pot soil. After 60-70 days they have evaluated according to gall index, reproduction factors, number of egg masses and average of eggs per egg mass. Results of variance analysis showed that there were significant differences among cultivars. Genotypes of Coker 176, Mac Nair 944, S 392-3 S, TL33 and Bel 61-10 had the lowest gall index and reproduction factors. Eighteen susceptible and resistance genotypes were selected based on results of 2010 year and based on completely randomized design with five replications. The experiment was conducted in Tirtash Research and Education Center in 2011 year. Results of variance analysis showed that there were significant differences among the cultivars. Genotypes of Bel 61-10 with the lowest of gall index, reproduction factors, number of egg masses and average of eggs per egg mass, respectively 2, 1.1, 38.2 and 357 and Coker 176 by 1.6, 1.18, 38 and 354 as resistant genotypes were introduced. Genotype of Bel 61-10 as resistant parents in breeding work will be used in the future. Cultivar of Coker 176 for cultivation in the affected tobacco growing areas to root knot nematode is recommending.
  Keywords: Resistance, Race, Tolerance, Suscebtible, Bel 61, 10, Coker 176
 • Ali Momenpour, Hosein Mohammadi, Ali Imani, Somayeh Mohammadian Page 53
  This study during the year of 2011 and 2012 in horticultural research station and seed and plant improvement Institute, Karaj as factorial on the base completely randomized design was done. Factors include almond seedlings tested in 6 levels (supernova, Perlis, D 124, Marcona, Rabie, and k1-16) and osmotic stress of polyethylene glycol in 5 levels (0, 2-, 4-, -6 and 8-bar). The results showed that with drought stress on plants, plant height, number of leaves, the amount of chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll, the amount of glucose and fructose content, relative humidity content decreased and the amount of proline and the rate of ion leakage increased, but increase or reduce these traits in the cultivars with each other had significant differences. The results of investigation growth traits showed that Peerless and k66 cultivars had the most sensitivity to the drought so that the number of these plants leaves and their height under osmotic stress -2 bar are reduced in comparative with plant control significantly. The most resistance to drought was shown in D-124 and Marcona cultivars so that osmotic stress could endure up to -6 bars and only in osmotic stress -8 bars, the number of leaves and their height was significantly reduced compared with control plants. The results from physiological and biochemical characteristics were very similar with the results of the measurements on morphological traits. D-124 and Marcona cultivars had the highest level of production proline and the lowest ion leakage. They were diagnosed as the most resistance to drought stress, while cultivar k16 had the most sensitive to drought stress.
  Keywords: drought stress, glucose, fructose, relative water humidity, Proline, ion leakage
 • Hassan Nourafcan, Masoumeh Shahmoradi Page 65
  To study the effect of seed priming by salicylic acid and nano-iron chelate on germination and initial growth of lentil under salinity stress, a factorial experiment was conducted based on completely randomized design with three replications. Treatments was contained priming with salicylic acid and nano-iron chelate each with three levels (1000, 2000 and 3000 mg.L-1), hydropriming with distilled water and control (non-priming) and four salinity levels (control, 1000, 2000 and 3000 mg.L-1). The results showed that seed priming by salicylic acid and nano-iron chelate had significant effect on germination percentage and rate, emergence percentage and rate, mean of germination and emergence time mean, plumule length, fresh and dry weight under salinity stress. The sodium chloride salt with 3000 mg.L-1 rate caused significant decrement in seedling germination and initial growth characteristics, comparing to control. In the present study, salicylic acid showed positive effect on germination and growth characteristics of lentil seedling under salinity stress with and without nano-iron chelate, so that germination and initial growth characteristics of lentil seedling were increased by application of salicylic acid in sole and under salinity stress, comparing to control. Therefore, applying seed priming by salicylic acid with 3000 mg.L-1 to improve germination and establishment of seedling with or without salinity stress condition is going to be recommended.
  Keywords: Lens culinaris, NaCl, Hydropriming, hormone, like, nano, technology
 • Farhood Yeganehpoor, Saeed Zehtab, Salmasi, Moustafa Valizadeh, Akram Moeini, Rad, Vahid Beyginiya Page 77
  To study the effects of ecological weeds management by some of companion crops on agronomic traits of corn (single cross 504), an experiment was carried out in 2011 in Research Farm of faculty of agriculture at University Tabriz. The experiment was carried out in a factorial arrangement with the base of randomized complete block design in three repetitions. The treatments of this experiment included type of medical and cover plant in 4 levels (Clover, hairy vetch, basil and dill) as first factorial and time of cultivating cover and medical plant in tow levels (synchronic cultivation with corn and cultivation 15 days after corn cultivation) as second factorial. The results showed that the among companion crops, the cultivation of clover with corn had highest amount in all traits compared to other treatments because clover could closer rapid canopy that due to better control of weeds in the early stages of growth and decreased competition of inter specific. Also, synchronic cultivation companion crops with corn relation to cultivation 15 days after corn cultivation in all traits had highest amount, and lowest mean of density and weed biomass was observed in synchronic cultivation corn with clover. Hence with the attention to importance of life environmental issues and the above cost due consumption of herbicide for weeds control has been recommend if possible for weeds control in farms has been used on the one of companion crops or medicinal crops instead of herbicide toxins.
  Keywords: Zea mays, Intercropping, Clover, Hairy vetch, Basil, dill