فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حبیب علی زاده کاظم زاده، لیلا نظری، رغد معمار صفحه 11
  مسائل ومشکلات مربوط به سلامت روانی و وضعیت بدنی و جسمانی نظامیان، بسیار مهم است. در همین رابطه، فعالیت های جسمانی در طول دوره ی نظامی گری باید ازیک سو تامین-کننده ی سطح مطلوبی از تناسب اندام و سلامتی بوده و ازسوی دیگر سبب کاهش آسیب-های جسمانی و روحی باشد.هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی سلامت عمومی، پیکرشناسی و برخی ویژگی های آمادگی جسمانی در بین دانشجویان پسر دانشگاه پلیساست. نمونه ی آماری تحقیق شامل صدوبیستنفر از دانشجویان پسر دانشگاه پلیس تهران است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.سلامت عمومیبا استفاده از پرسش نامه ی سلامت عمومی (GHQ -28) اندازه گیری شد و همچنین پارامترهای آمادگی جسمانی نیز ارزیابی شدند.
  بر طبق نتایج به دست آمدهپسران جوان دانشجو از آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی مناسبی برخوردارند و این نشان از تمرین هایمناسب و مرتبط در دوران دانشجویی آنان دارد؛اما دچار افسردگی و اختلال عملکرد اجتماعی بودند که می تواند به علت دوری دانشجویان از خانواده، شرایط خاص محیط های آموزشی نظامی، وجود استرس های عجین-شده با زندگی دانشجویی در این گونه محیط ها، تغییر در سبک زندگی و برنامه ی خواب و بیداری دانست. به نظر می رسد وجود برنامه های اردویی تفریحی، سفرهای زیارتی و سیاحتی برایبهبود شرایط روحی دانشجویان لازم است.
  کلیدواژگان: آمادگی جسمانی، پیکرشناسی، دانشجویان پسرپلیس، سلامت عمومی
 • مهدی رحمانی، محمود خوش نشان صفحه 27
  اجرای طرح همیار پلیس در اسفند ماه 1385 براساس توافق نامه مشترک نیروی انتظامی با وزارت آموزش وپرورش یکی ازبرنامه های پلیس راهور بود که عملیاتی گردید وموجب استقبال زائد الوصف دانش آموزان، والدین آن ها و مجریان طرح در آموزش و پرورش گردید. ازاین رو یکی ازآموزش های اساسی پلیس راهنمایی و رانندگی برای کودکان و نوجوانان در دوره های پیش دبستانی و ابتدایی و دوره اول متوسطه، آموزش مهارت هایی است که آنان بایادگیری آن مهارت ها بتوانند رفتاری مناسب در ارتباط با ایمنی عبور و مرور در جاده و خیابان از خود نشان دهند این آموزش ها موجب می شود تاانضباط و رفتار ترافیکی در دانش آموزان باحس مسئولیت پذیری نهادینه شود. این تحقیق بابررسی تاثیر محتوای آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر کارآیی همیاران پلیس در سال 1391 در شهر تهران، عوامل موثر بر اجرای اینطرح و کارآیی همیاران پلیس مقطع دبستان و دوره اول متوسطه را شناسایی نموده است تا نسبت به تقویت آن در برنامه های آتی فرهنگ سازی و ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات وتلفات انسانی گامی بردارد و راهکارهای اجرای مطلوب چنین طرحی را ارائه نماید.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 180نفر از افسران پلیس راهور و کارشناسان، مدیران و معلمان مدارس است که بصورت نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شده اند. ابزاری که جهت گرد آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است،مطالعات اسنادی و کتابخانه ای وپرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه تحقیق پس از تایید روایی و پایایی در بین جامعه آماری توزیع و گردآوری گردید.یافته های تحقیق بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت و با استفاده از روش های آمار توصیفی داده ها تحلیل توصیفی شدند.ضمنا از آزمون آماری فریدمن برای آزمون سوال های تحقیق استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که محتوای آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر کارآیی همیاران پلیس موثر بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش، همیار پلیس، پلیس یاران نوجوان - کارآیی - مقررات راهنمایی و رانندگی
 • مهری میرزایی رافع، آریان نادر بیگدلی، اژدر شمخانی صفحه 55
  دنیای معاصر، بیش از هرزمان دیگری با چالش های مختلف اخلاقی مواجه است. بحران ها و انحطاط اخلاقی که در برخی از جوامع به چشم می خورد، موید و معرف این نکته است که نظام های تربیتی این جوامع درزمینه ی اخلاق و به ویژه تربیت اخلاقی به قهقرا رفته اند. تربیت اخلاقی یکی از کارکردهای مهم نظام آموزشی است. این امر از موضوعات پرچالشی است که ازسوی متفکران، بسیار بررسی شده است. امروزه، علی رغم تحولات چشمگیر در عرصه های مختلف تعلیم و تربیت، درزمینه ی روش ها و رویکردهای تربیت اخلاقی و ارزشی، تلاش های لازم انجام نشده است. مباحث مربوط به تربیت اخلاقی همچنان که توسط تمامی ادیان و پیامبران مورد تاکید قرارگرفته و به عنوان اساس هدایت و تکامل انسان ها معرفی شده است، بخش اساسی معارف قرآنی را نیز تشکیل می دهد؛ زیرا این مباحث در زندگی و سعادت فردی و اجتماعی، به خصوص حیات اخروی و معنوی انسان، بسیار مهم است. امام خمینی(ره) نیز در این زمینه، دیدگاه های ارزشمندی دارد. در این مقاله سعی شده است که دیدگاه های ارزنده ی امام خمینی(ره) دررابطه با تربیت اخلاقی– عرفانی، مطرح شود؛ زیرا بیان دیدگاه های امام و مروری دوباره بر آن ها در رفع خیلی از مسائل و مشکلات تربیت اخلاقی- عرفانی موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: امام خمینی، تربیت اخلاقی، عرفانی، تربیت، دیدگاه تربیت اخلاقی امام خمینی
 • یوسف گراوند، محمدعلی حسینی، پریوش جعفری صفحه 79
  یکی از عواملی که می تواند امروزه، عملکرد موثر سازمان ها را بهبود بخشد، رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است. عوامل زیادی ازجمله هوش هیجانی، بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر دارد. به منظور تعیین تاثیر آموزش هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی، پژوهشی به روش نیمه تجربی در میان نیروی پلیس امداد تهران بزرگ انجام شد. نمونه ی آماری مشتمل بر شصت نفر بود که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه مداخله ی (30) و شاهد (30) تقسیم شدند. برای گردآوری داده ها، از دو پرسش-نامه ی هوش هیجانی سیبریا شرینگ و رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کانوسکی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شد. در قسمت آمار توصیفی، داده های به دست آمده به صورت جدول ها و نمودارها، فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ارائه شد و در قسمت آمار استنباطی، از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که در مقایسه ی بین گروه شاهد و مداخله، آموزش هوش هیجانی تاثیر معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی در پلیس امداد تهران بزرگ داشته ((P<0.05 و آموزش هوش هیجانی رفتار شهروندی افراد مورد مطالعه را ارتقا داده است. همچنین بین گروه شاهد و مداخله، آموزش مولفه های هوش هیجانی در موارد (خودآگاهی، خودانگیزی، خودکنترلی، هم دلی، مهارت های اجتماعی) نیز تاثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی در پلیس امداد تهران بزرگ نشان داد.
  کلیدواژگان: پلیس امداد، رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی
 • صفر مردی، علی اصغر افتخاری صفحه 95
  هدف کلی این تحقیق بررسی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران در سال های 91-92 می باشد. تحقیق از نوع هدف کاربردی و از نوع گردآوری توصیفی پیمایشی می باشند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران که در طول سال های 91 و92 دوره های آموزشی ضمن خدمت را در مجتمع آموزشی استان سپری نموده اند که حجم نمونه 302 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور و صاحب نظران امر مورد تایید قرارگرفته است که پایایی آزمون ضریب کرونباخ 969/0 بدست آمد. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از دو بخش، بخش اول آمار توصیفی شامل جداول جمعیتی شناختی و در بخش آمار استنباطی نیز مربوط به تایید یا رد فرضیه ها از آزمون فریدمن از طریق نرم افزار spss استفاده شده است نتایج حاکی از آن است که آموزش های ضمن خدمت و شناخت و درک شغل و مسئولیت پذیری کارکنان تاثیر دارد. همچنین آموزش های ضمن خدمت در افزایش توان مدیریتی کارکنان تاثیر دارد. و نیز آموزش های ضمن خدمت در روابط متقابل کارکنان با ارباب رجوع و همکاران تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: یادگیری، آموزش ضمن خدمت، عملکرد - توان مدیریت - مسولیت پذیری - شناخت و درک شغل - روابط متقابل افراد
 • مجید عسگریان، دکتر علی محبی، قدرت الله عظیمیان صفحه 121
  این تحقیق به بررسی میزان اثربخشی دروس پیشگیری رسته انتظامی ناجا(مقطع درجه داری) شامل دروس پیشگیری، گشت، طرح انتظامی، ایست بازرسی، منش اجتماعی پلیس و مبانی امور انتظامی پرداخته است تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری تحقیق را کلیه فارغ التحصیلان دوره 33 آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا به تعداد 650 نفر تشکیل دادندکه برای تعیین نمونه با استفاده از فرمول «کوکران» و روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب باحجم، تعداد242 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار سنجش پژوهش عبارت بود از چهار پرسشنامه محقق ساخته که روایی محتوایی پرسشنامه به تاییداساتید و صاحب نظران رسید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های تلخیص شده با استفاده از نرم افزار spss وبا آزمون آزمون کلموگروف اسمیرنف وآزمون t تک نمونه ای که پایایی آن در سطح معنی داری 95 درصدتایید شده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای الویت بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که امکانات پذیرایی دوره در رده اول و برخورد مجریان در سطح انتهایی عناصر دوره آموزشی قرار دارد همچنین از نظر فارغ التحصیلان، صلاحیت تخصصی مربیان، بیشترین تاثیر را در افزایش رضایت مندی آنان داشته است. نتیجه دیگر حاکی از آن بود که نمره درس پیشگیری انتظامی، در رتبه اول و درس گشت انتظامی، در رتبه آخر قرار دارد.به نتایج بررسی اینکه کدام یک از دروس نقش بیشتری در افزایش دانش فارغ التحصیلان ایفا نموده است حاکی است درس ایست بازرسی بیشترین تاثیر و درس منش اجتماعی کمترین تاثیر را در افزایش مهارت داشته است. از نظر فرماندهان، درس مبانی امور انتظامی بیشترین تاثیر و درس طرح های انتظامی کمترین تاثیر را در افزایش مهارت فارغ التحصیلان دارد.
  کلیدواژگان: اثر بخشی، آموزش، دروس پیشگیری، دوره درجه داری
 • هادی نور محمدی، روح الله کریمی خویگانی صفحه 145
  فرماندهان صف مراکز آموزش ناجا جایگاه حساس و تاثیرگذاری در حوزه آموزش و تربیت دارند.هدف از پژوهش حاضرآسیب شناسی شغلی فرماندهان صف در حوزه فردی است. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان صف مراکز آموزش ناجا بود. حجم نمونه یادشده از همه مراکز آموزش بنا بر استعداد جامعه آماریشان به صورت تصادفی تعداد 93 نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه آسیب شناسی شغلی است که در این پژوهش آسیب های درون فردی آن مورد لحاظ بوده است. یافته ها نشان داد به صورت کلی چالشهای مربوط به «نارضایتی حرفه ای» بیشترین و چالشهای مربوط به «فرسودگی شغلی» کمترین دغدغه فرماندهان بود. در زیر طبقه این چالشها به ترتیب در حوزه چالشهای نارضایتی حرفه ای؛ «نامشخص بودن انتخاب افسران ساعی»، حوزه عاطفی؛ «اضطراب و استرس»، حوزه ارزشی؛ «ارزش قائل نشدن سازمان برای زحمات فرماندهان»، حوزه جسمانی؛ «رنج بردن از زانودرد»، حوزه شناختی؛ «داشتن افکار ناکارآمد مثل اینکه نکند دیگران برایم پاپوش بسازند»، حوزه بلوغ حرفه ای؛ «عدم برنامه ریزی شغلی»، حوزه تعهد حرفه ای «عدم آشنایی با اهداف سازمان»، حوزه فرسودگی شغلی؛ «بی توجهی نسبت به دیگران» بیشترین میانگین را داشتند. نتیجه گیری و پیشنهادات: مولفه های احصاء شده معنادار و قابل تامل است؛ لذا می توان با برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح چالشهای درون فردی مرتبط با شغل فرماندهان صف را مرتفع ساخت تا به تبع آن نقش تربیتی و آموزشی خود را با جذیت بیشتری دنبال نمایند.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، فرمانده صف، تربیت، مراکز آموزش، پلیس، حرفه
|
 • Habib Alizedehkazemzedeh, Leyla Nazari, Yasin Hoseini Page 11
  Studying about the problems regarding the mental, physical and health conditions of the military is very important. Physical activity during the military period, on the one hand, supplies a suitable level of fitness and health, and leads to a decline in physical and mental injuries, on the other. The aim of this study was to assess the general health, fitness and some anthropometric features among the students of the police university. The statistical sample consisted of students of Tehran Police University. In this study, General Health Questionnaire (GHQ -) was applied for measuring the general health, as well as the physical fitness parameters of the participants. The results showed that young boys had suitable fitness and body composition; however, they had depression and social dysfunction, which could be due to their separation from families, military training’s specific environmental conditions, stress associated with the university life, changes in life style, and the sleep-wake schedule. We suggest that recreational programs including going camping, pilgrimage and tourism can improve the emotional state of students.
  Keywords: General health, Anthropometric, Physical fitness, Male police students
 • Mahdi Rahmani, Mahmood Khoshneshan Page 27
  Police Cooperation Project in March 1385, according to a joint agreement with the Ministry of Education Police Traffic Police was one of the programs that were operational, causing unutterable welcomed the students, their parents, and was project manager in education. show, the training is led to traffic behavior in students a sense of discipline and responsibility should be institutionalized. Spirit of the project from community needs, children and consistent with the educational goals of their courses. building and improving traffic safety and reducing accidents and casualties and take steps to implement strategies designed to render it desirable.The study of the nature and purpose of application of the analytical method. The statistical population of 180 persons and experts from Traffic Police officers, school principals and teachers who have been selected to random clustering. The instrument has been used to collect data. The first and second seasons of the documentary studies and literature and the questionnaire is the fourth season. After confirming the validity and reliability of the questionnaire was distributed and collected in the community. Findings are based on a five- item Likert scale data analysis were described using descriptive statistics. Meanwhile, the Friedman test was used to test the research questions. The results showed that the content of education, practical training and theoretical training of place and time efficiency To order the police have been effective.
  Keywords: Training, assistance police, police juvenile companions, efficiency, traffic regulations
 • Mehri Mirzaei Rafe, Aryan Nader Bigdelou, Ajdar Shamkhani Page 55
  The contemporary world encounters various moral challenges more than any other time. The moral crises and decline in some societies represent that the educational systems in these societies have gone astray in respect to morality, and especially moral education. Moral education is one of the most important functions of educational system, a challenging issue, which has been investigated by intellectuals. Today, despite considerable changes in different educational areas, there has been no endeavor concerning the methods and approaches of moral education and value. Discourses related to moral education emphasized by all religions and prophets and introduced as the basis of human’s guidance and evolution constitute the main part of the Holy Quran’s teachings. This is due to the fact that such discourses play a critical role in the individual and social life and felicity, especially in human’s eternal and spiritual life. Moreover, Imam Khomeini (rah) has valuable views in this regard. This paper tries to introduce Imam Khomeini’s valuable views concerning moral-mystical education since the new introduction and review of Imam Khomeini can be influential in resolving many of the (current) problems related to moral-mystical education.
  Keywords: Education, Moral, mystical education, Imam Khomeini, Imam Khomeini's views on moral education
 • Gravand Y., Hosseini M.A., Jafari P Page 79
  One of the most influential factors in efficient functioning of today’s organizations is the employees’ organizational citizenship behavior. There are several factors involved in this matter like emotional intelligence. This semi-experimental research was conducted in order to identify the impact of emotional intelligence the among the Rescue Police forces of Tehran. The statistical sample consisted of individuals who were selected using purposive sampling method, and allocated randomly into two groups (intervention n= and control n=). Data were gathered using two questionnaires; Sibria Sharing’s emotional intelligence questionnaire, and Kanovsky’s organizational citizenship behavior questionnaire. Data were analyzed by the SPSS software (version). In the descriptive part of the study, the results were illustrated using tables and figures. As for the inferential statistic section, the covariance test was used. The results showed a significant deference between the two groups (P=. ). It was also found that emotional intelligence training could enhance the organizational citizenship behavior of Rescue Police forces in Tehran. Moreover, the determinants of emotional intelligence (self-awareness, motivation, self-control, empathy, and social skills) had a positive effect on the Rescue Police forces’ organizational citizenship behavior.
  Keywords: Emotional intelligence, Rescue Police force, Organizational citizenship behavior
 • Safar Mardi, Ali Asghar Eftekhari Page 95
  The overall objective of this study is the effectiveness of training NAJA personnel on duty at mazandaran province. According to application and data collection, this study is descriptive-experimental.the subjects in this research contained all employee of police chief of mazandaran province who have passed training on duty course during years 1391 to 1392. The value of sample is 302 people that have been selected by Morgan and krejcie table. The questionnaire conducted by researcher regarding reliability and face validity has been confirmed by supervisors and experts in which the reliability according to Krambach was 0/969 Descriptive analysis includes demographic table and inferential analysis was conducted by rejecting and accepting hypotheses by SPSS and freedman test. The result indicates that training police force on duty directly influenced on responsibility of personnel and understanding of career. Also training personnel affects on promoting management ability of personnel` and mutual interaction between co workers and clients.
  Keywords: training, training on duty, performance, management ability, responsibility, job knowledge mutual interaction of individuals. Keywords: learning, In – service Training, Performance, Management Compentance, Responsibility, Understanding Job, Interactoin
 • Majid Asgarian, Ali Mohebi, Qodratalah Azimian Page 121
  This Study investigated the effectiveness of Police disciplinary field of preventive education (graduate Ievel) which includes courses prevention, patrol, Security plan, checkpoint, Police, Social manners and Principles of disciplinary matters dealt with in terms of the target application and the descriptive- survey (Soundings) is. A survey of 33 college graduates of all academic Beheshti Police number 650 Were formed using the formula for determining sample "Cochran" by stratified random sampling method, 242 were selected to participate in the study. This questionnaire measured four professors and experts Content validity of the questionnaire was then collected and Version of the questionnaire, Summarizing data using Kolmogorov- Smirnov test spss software and one sample t- test at 65% significance level were analyzed. The conclusion of this study were obtained from analytical analysis of the qualitative aspects of the friedman test was used to prioritize. Results Showed that the reception of the reception of the first category and deal deal Executives at the end of the course there is a qualitative dimension which also examined the qualifications and abilities of teachers has had more effect on graduate's satisfaction with the fridman test were used. The study concluded lt is suggestsd that the alumni, professional competence of teachers, has had the greatest effect in increasing their knowledge and skills. To investigate which of course has played a greater tole in increasing graduate student of friedman's test was used. Based on the results, one see that the Course graduates were more effective sheckoint and social character lessons have been less effective in enhancing their skills. A;so, to investigate the Commanders, Which of course has played a greater role in improving the graduates from the friedman test was used. Based on the Commanders of the police course lesson plans, most effective and least effective in police graduates havw skills. The results of the study on the relationship between graduate's Skills and the promotion of preventive police practical Knowledge, attitude and practice of skills they are.
  Keywords: Effectiveness, education, prevention courses, graduate courses
 • Hadi Noormohammadi, Roholah Karimikhigani Page 145
  NAJA's Commandants Sensitive position and influence in the field of education and training. The purpose of this studyis Career pathology of NAJA's Commandant in the field of individual queues. The methodof research was descriptive and included all NAJA's Commandantsthe training centers. Mentioned sample size of talent community-based learning centers, 93 patients were selected randomly Maryshan.Research toolsThis questionnaire consists of Occupational Pathology (1389) which in this study is the harm in individual cases. The Resultsshowed that the overall challenge of the "professional dissatisfaction" Most of the challenges related to "burnout" least concern commander. Beneath the floor of the challenges to the challenges of professional dissatisfaction, "blurring the election of officers diligent" emotional field, "anxiety and stress" field value "value to the efforts of the commanders disallow" health field "suffering the Zanvdrd "cognition," a dysfunctional thoughts like that does not make shoes for me. ""Sphere of professional maturity," lack of career planning ", the field of professional commitment 'lack of familiarity with the organization's objectives", the field of burnout, "ignorance of others" had the highest mean. Conclusions and recommendations: a significant component of the consideration is recognized;.This can be achieved by proper planning and policy challenges related to the individual's job queue commanders removed and consequently the role of education and training their own further Jzyt.
  Keywords: pathologyCommandant EducationPoliceProfession