فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (پاییر و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمد طباطبایی نسب، ابوالفضل نوری، مریم اخلاص صفحات 1-26
  تحقیق حاضر با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ارزش ویژه برند و ابعاد سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرف کننده از برند بر قصد خرید کالای تعمیم یافته عوامل انجام شده است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، سه عامل موثر بر ارزش ویژه برند و پنج بعد در سطح فرد محورمدل روانشناسی مصرف کننده شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است و از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهرستان یزد تشکیل می دهد. لازم به ذکر است، در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزارهای SPSS و نرم افزار VisualPLSاستفاده شده است. با توجه به نتایج تحقیق عوامل ارزش ویژه برند و سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرف کننذه از برند رابطه مثبت و معناداری با قصد خرید کالای تعمیم یافته دارند.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، قصد خرید، روانشناسی مصرف کننده از برند، فروشگاه های زنجیره ای شهرستان یزد
 • غلامرضا منصورفر، پرویز پیری، سمیه پاشایی رازیان صفحات 27-46
  یکی از ویژگی های بازار سرمایه ایران وجود صنایع مختلف با ریسک و بازدهی متفاوت است. سرمایه گذاران با تشکیل پورتفولیوی که به خوبی متنوع شده باشد می توانند ریسک سرمایه گذاری خود را سرشکن کرده و آن را کاهش دهند. در این تحقیق سعی برآن است که امکان انتفاع از تنوع سازی پورتفولیو، با استفاده از صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و مشخص شود که آیا سرمایه گذاران می توانند با استفاده از صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران از مزایای تنوع سازی پورتفولیو در بلند مدت و کوتاه مدت بهره مند شوند یا خیر؟ برای این منظور، از داده های هفتگی شاخص قیمت ده صنعت برتر بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی 6 ساله (1384-1389) استفاده شده است. آزمون هم جمعی برای بررسی روابط بلند مدت میان شاخص صنایع و آزمون های تابع عکس العمل ضربه ای تعمیم یافته (GIRF) و تجزیه واریانس(VDC) جهت بررسی روابط کوتاه مدت میان شاخص صنایع بکار گرفته شده است. نتایج حاصل وجود بردارهای هم جمعی بین شاخص صنایع مختلف را به اثبات می رساند. این امر بیانگر آن است که در بلند مدت منافع حاصل از تنوع سازی پورتفولیو با استفاده از صنایع موجود در بازار سرمایه ایران بسیار محدود خواهد بود علیرغم این، سرمایه گذاران می توانند از طریق تنوع سازی پورتفولیو با استفاده از صنایعی که نسبت به شوک های یکدیگر عکس العمل معنی داری نشان نمی دهند از منافع مورد انتظار تنوع سازی در کوتاه مدت بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، ریسک، تنوع سازی پورتفولیو، شاخص صنعت، هم جمعی
 • لعیا الفت، جهانیار بامداد صوفی، مقصود امیری، مسعود براتی صفحات 47-70
  در این مقاله مدلی ارائه شده است که نحوه ی تعامل میان مولفه های روابط زنجیره ی تامین را برای شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنعت قطعه سازی خودرو کشور بیان می کند. رویکرد مورد استفاده مدل سازی ساختاری تفسیری[1] بوده و شیوه گرداوری اطلاعات، مبتنی بر پرسشنامه و روش دلفی بوده است. پس از مطالعه پیشینه تحقیق، 13 عامل مهم در روابط زنجیره ی تامین شرکت های مورد مطالعه، شناسایی شده که همگی به تایید خبرگان رسیده اند. سپس،پرسشنامه ای مبتنی بر رویکرد ISM طراحی و در اختیار10 نفر از خبرگان مدیریت زنجیره ی تامین قرار گرفته است. پس از رسیدن به اتفاق نظر، این عوامل با رویکرد مورد نظر تجزیه و تحلیل شده و در چهار سطح طبقه بندی شده اند. این مقاله، شکاف تحقیقاتی در زمینه ارائه ی مدلی که نحوه ی تعاملات و سلسله مراتب موجود بین عوامل روابط زنجیره ی تامین را شناسایی کرده و همچنین اندازه سازمان های همکاری کننده را در نظر گیرد، پر می سازد. یافته های حاصل از این پژوهش، می تواند مبنای بسیار خوبی برای آغاز و حفظ روابط مناسب در زنجیره ی تامین قطعه سازی خودرو، برای شرکت های کوچک و متوسط به شمار رود.
  کلیدواژگان: روابط زنجیره ی تامین، شرکت های کوچک و متوسط، صنعت قطعه سازی خودرو، مدل، سازی ساختاری تفسیری
 • علی ناصر صدرآبادی، رضا ابراهیم زاده پزشکی، مهدی ابوالقاسمی، سینا احمدی صفحات 71-96
  رضایت مشتریان سیستم های تولیدی و خدماتی به عنوان شاه بیت غزل رقابت امروزه در دنیای کسب وکار مدرن خودنمایی می کند. تعریف عناصر، اندازه گیری، تحلیل و ارتقای رضایت مشتریان به ویژه در سیستم های تولید خدمات در سال های اخیر مورد توجه وافر قرار گرفته است. برای دستیابی به این مقصود روش های متعددی مورد استفاده قرار گرفته و توسعه های زیادی برای آن ها ارائه شده است. در این تحقیق از رویکرد شش سیگما به عنوان رویکردی نوین و پیشرفته جهت ارزیابی سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان به عنوان شاخصی از رضایت آن ها استفاده شده است. بدین منظور ابتدا عناصر کیفی مدیریت ارتباط با مشتریان دانشگاهی – به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های خدماتی در جهان امروز- شناسایی و سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (چرخش واریماکس) و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM)[1] استاندارد شدند. در نهایت ابعاد تشکیل دهنده مدیریت ارتباط با دانشجو (SRM)[2] با استفاده از متدولوژی شش سیگما مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده اند که نتایج نشان داد که بعدهای نیازشناسی و راهبرد در وضعیت نامناسب تری نسبت به مابقی ابعاد هستند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، مدیریت ارتباط با دانشجو، شش سیگما، تحلیل عاملی، مدل یابی معادلات ساختاری
 • علی شیرازی، مریم حاج ملک، فاطمه بصیری نژاد، پگاه رادپور صفحات 97-118
  امروزه با افزایش چشمگیر رقابت در صنعت رستوران داری، موفقیت در این حوزه به سادگی امکان پذیر نیست، چرا که به جرات می توان گفت مردم معمولا فقط برای صرف غذا به رستوران نمی روند؛ بلکه خواستار خدمات عالی و محیط غذاخوری خوشایند نیز هستند. مفهوم جو رستوران یکی از مهم ترین عوامل جذب و حفظ مشتری درحوزه رستوران داری است که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در این تحقیق ابتدا پنج بعد حاکم بر جو رستوران مطرح می شود و سپس تاثیر این ابعاد بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور این پژوهش به بررسی تاثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان می پردازد. داده ها از بین 198 نفر از مشتریان رستوران های سطح متوسط و بالای شهر مشهد جمع آوری شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، پیمایشی-علی است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و تایید مدل از روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان داد که جو رستوران تاثیر قابل توجهی بر رضایت مشتریان و همچنین نیات رفتاری آن ها دارد و رضایت مشتریان از رستوران نیز به نوبه خود تاثیر قابل توجهی بر نیات رفتاری می گذارد و همچنین اثر جو رستوران بر نیت رفتاری با میانجی گری متغیر رضایت افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: جو رستوران، رضایت مشتری، نیات رفتاری، رستوران
 • بابک سهرابی، مهدی شامی زنجانی، شعبان الهی، محمدحسین شرکت صفحات 119-152
  بررسی مطالعات پیشین در زمینه ی مراحل مختلف چرخه عمر سیستم های اطلاعاتی کسب و کار موید آن است که تاکنون مطالعات معدودی با محوریت مسائل پس از استقرار این گروه از سیستم ها انجام پذیرفته است. در میان موضوعات پس از استقرار، مساله ی بهره گیری نامنظم، پایان یافتن استفاده و کنار نهاده شدن سیستم ها پیش از پایان چرخه ی عمر طبیعی و جنبه هایی که به وقوع آن منجر می شود، به عنوان موضوعی مهم تلقی می شود که کمتر مورد توجه محققین واقع شده است. شاید یکی از دلایل کم توجهی به این مساله را بتوان ناشی از استیلای مساله ی پذیرش و استقرار سیستم در سازمان ها دانست که هم زمان با شدت یافتن نگرش های مکانیزه سازی در دهه های اخیر، عمده توجه محققین را به مسائل این بخش از چرخه ی عمر هدایت کرده است. پرداختن به موضوع یاد شده ازجنبه هایی همچون اهمیت و جایگاه آن از منظر رضایت ذی نفعان سیستم، کمک به تداوم استفاده از سیستم در سازمان ها، طراحی و تامین سیستم هایی با طول دوره ی عمر بالاتر و افزایش سطح کارایی و عملکرد سازمان ها مساله ای مهم و درخور توجه و بررسی است. بر این اساس در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد ضمن شناخت عوامل موثر بر تداوم نامنظم استفاده از سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها، مدل پارادایمی مساله ی مورد اشاره استخراج شود.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعاتی کسب و کار، تداوم نامنظم، عدم تداوم استفاده، کنارگذاری سیستم، نظریه داده بنیاد
 • رحیم قاسمیه، زعیمه نعمت الهی صفحات 153-181
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد (به عنوان معیار عملکرد) بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران برای دوره زمانی 1389-1385 است. این پژوهش شامل دو مرحله است. مرحله نخست که در آن با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی درآمد بانک های مورد بررسی پرداخته می شود و مرحله دوم که به بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر کارایی درآمد محاسبه شده در مرحله نخست می پردازد. در مرحله دوم به منظور بررسی تاثیر مذکور از رگرسیون توبیت با داده های پانلی استفاده شد.
  نتیجه تحقیق نشان می دهد سرمایه انسانی در ارتباط منفی و معنادار با سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی است، در حالی که سرمایه فکری ارتباط مثبت و معناداری با کارایی درآمد صنعت بانکداری دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه بکارگرفته شده، کارایی درآمد و تحلیل پوششی داده ها
|
 • M. Tabatabaei Nasab, A. Noori, M. Ekhlas Pages 1-26
  This research is performed to study the effective factors on brand equity and dimensions of, the self-centered level of the model of consumer psychology of brandon the intention of purchasing extension brand.Therefore, after theoretical background and literature review, three factors affecting brand equity and five components of the self-centered level of the model of consumer psychology of brand has identified and analyzed.This study is applied from the aspect of purpose and has a descriptive-survey nature. In order to gathering data, questionnaire was used. The research statistical population are customers in Yazd chain stores. In order to data analyzing and hypothesis testing, SPSS and VisualPLS were used.According to the results, Factors of brand equity and self-centered level of the model of consumer psychology of brand have a positive and significant relationship with purchase intention.
  Keywords: Brand equity, purchase intention, Consumer Psychology of brand, Yazd chain stores
 • G. Mansorfar, P. Piri, S. Pashae Pages 27-46
  There exist several companies under different industries with different risk and return in Tehran stock exchange. Investors can diversify their portfolios though different industries to minimize investment risk. In this study, we investigate the possibility of gaining from portfolio diversification though different industries in the long and the short time periods. The weekly data (price) of the largest ten industrial indices in the Tehran stock exchange are collected from 1384-1389. Applying Johansen and Juselius, (1990) cointigration tests based on the Vector Autoregressive (VAR) framework the long-run relationships among industrial indicies are investigated. We applied the Augmented Dickey- Fuller(ADF) and the Phillips and Perron (pp) non parametrice tests to test the existence of the unit roots among variables. The short – run relationships among industrial index are tested using GIRF and VDC tests. Our result confirms that the indices are cointigrated in the long-run; therefore, the possibility of gaining from portfolio diversification among industries will not be noticeable in the long time. The results of GIRF test confirm that all industries of Tehran stock exchange responses to the shocks on each of industries, these responses are moslty permanent in some cases transitory. Our results of short-run dynamics test confirm that investors can get short-run gains from diversifying their portfolios though investing in the Tehran stock exchange industries.
  Keywords: investment, risk, Portfolio Diversification, industrial index, cointigration
 • L. Olfat, J. Bandad, M. Amiri, M. Barati Pages 47-70
  The purpose of this paper is to identify the key supply chain relationships (SCR) factors in Iranian small and medium-sized enterprises (SMEs) in automotive parts industry. Further, these factors are structured to determine their interactive behavior. For this reason, an interpretive structural modeling (ISM)-based approach hasbeen employed to model the SCR factors. Also, the Delphi questionnaire method is used for gathering information. The paper identified thirteenSCR factors used by researchers and practitioners. ISM is used to establish mutualrelationships among these factors and to prepare a hierarchy-based model. By presenting SCR factors in the form of hierarchy using ISM and ranking them into various driving power and dependent categories, this paper is an attempt to develop insightsrelated to supply chain relationships in the Iranian SMEs context.
  Keywords: Supply chain relationships, Automotiveparts industry, SME, ISM
 • A.N. Sadrabadi, R. Ebrahimzadah, M. Abolghasemi, S. Ahmadi Pages 71-96
  Customer satisfaction and service system of manufacturing a bit Ghazal King compete in today's modern business world is glaring. Elements define, measure, analyze, improve customer satisfaction, especially in the service sector recent years, great attention has been placed. To achieve this goal, several methods have been used and develop a lot of it is presented. In this study, the approach six sigma as a modern approach to assess the quality of services provided to its customers as an indicator of satisfaction is used. Therefore the quality of customer relationship management college - as one of the most important service system in the world today - and identified using exploratory factor analysis (Varimax rotation) and structural equation modeling (SEM) were standardized. Student of the constituent relationship management (SRM) using Six Sigma methodology was evaluated and analyzed - which later results in a situation worse than the rest of Nyazshnasy and strategy can be.
  Keywords: Service quality, SRM, Six Sigma, varimax rotation, SEM
 • A. Shirazi, M. Malek, F. Basiri Nejad, P. Radpour Pages 97-118
  Today, with the significant increase in competition in restaurant industry, success is not simply possible in this field, because we can arguably say that people usually don’t go to the restaurants just for eating, but also they want an excellent service, a pleasant and satisfying dining environment. concept of restaurant atmosphere is one of the most important aspects of attracting and retaining customers in the restaurant industry, unfortunately in our country, Iran, it has received little attention. Therefore, in this research, first we study five dimensions in the restaurant atmospherics and then we examine the effect of these dimensions on customer satisfaction and behavioral intentions. So the purpose of this study is to evaluate the impact of restaurant atmospherics on satisfaction and behavioral intentions of customers. The data was collected through the middle and upper level restaurant customers in Mashhad. The present study is a descriptive survey in terms of method & applied research in terms of purpose. In order to analysis data and validate the model, structural equation modeling and confirmatory factor analysis were applied. The result shows that restaurant’s atmosphere has a significant impact on customer satisfaction and their behavioral intentions, moreover, customer satisfaction itself has a significant effect on behavioral intentions. It was also discovered that, the impact of restaurant atmosphere on behavioral intention increased via satisfaction, mediating variable.
  Keywords: Restaurant Atmospherics, Customer Satisfaction, Behavioral Intentions, Restaurant
 • B. Sohrabi, M. Shamizanjani, Sh. Elahi, M. Sherkat Pages 119-152
  Analyzing the past researches reveals that the scant attention has been directed toward examining post-adoption stages of the organizational information systems’ life cycle. Among the post adoption subjects, the reasons which are conducted to systems abandonment, erratically use and systems discountenance before reaching the end of their useful life, have been less considered by the researches. This subject can have significant implications for user effectiveness, the value extracted from systems investments and organizational performance. Probably one of the reasons leads to this apparent gap is the ascendency of system acceptance and implementation subject between organizations and academic circles. In this research for covering this gap, by using the Grounded Theory as a qualitative method, has been tried to improve the understanding of system post adoption stage in information systems life cycles. In the meanwhile, in this research has been tried to develop a paradigmic model for exploring the factors lead to information systems discontinuance.
  Keywords: Business Information Systems, System Discontinuance, Erratical Use, System Abandonment, Grounded Theory
 • R. Ghasemie, Z. Nematollahi Pages 153-181
  The aim of this research is to investigate the impacts of Intellectual Capital on Banks’ revenue efficiency during 1385-1389. First of all using DEA technique banks’ revenue efficiency has been computed then the effects of Intellectual Capital and its components on efficiency has examined.The findings indicate that human capital has negative relationship, capital employed and structural capital and intellectual capital have positive relationship with banks’ revenue.
  Keywords: Intellectual Capital, revenue efficiency, Data envelopment analysis