فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی خیراندیش*، حاجیه رجبی فرجاد صفحه 13
  در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل جامع تدوین استراتژی مینتزبرگ، به تدوین استراتژی های آموزشی و فرهنگی برای ارتقاء مصرف تولیدات داخلی در آموزش و پرورش شهر تهران پرداخته شده است. پژ‍وهش حاضر از منظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر هدف، اکتشافی- توسعه ای است. در این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی قضاوتی هدف مند استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل خبرگان آموزش پرورش یعنی معلمان و خبرگان اداره آموزش و پرورش شهر تهران است. پس از بررسی بیانیه ماموریت سازمان آموزش و پرورش و محیط داخلی و خارجی آموزش و پرورش شهر تهران، نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها شناسایی گردید و در نهایت با کاربرد مدل جامع تدوین استراتژی مینتزبرگ، استراتژی های آموزشی و فرهنگی جهت رفع یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و نیز تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت ها تدوین شد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که مهمترین استراتژی آموزشی و فرهنگی مورد نیاز برای ارتقاء مصرف تولیدات داخلی در آموزش و پرورش شهر تهران به ترتیب شامل اطلاع رسانی به خانواده ها جهت شناخت تاثیر مصرف کالاهای داخلی بر اقتصاد کشور و معرفی تولیدات داخلی به دانش آموزان جهت الگوسازی محصولات می باشد.
  کلیدواژگان: استراتژی آموزشی، استراتژی فرهنگی، تولیدات داخلی، ملی گرایی مصرف
 • سیده رویا بارسلطان*، ماهرخ بریری صفحه 37
  پژوهش حاضر، با هدف سنجش تاثیر آموزش های شهروندی بر ارتقاء دانش انتظامی دانش آموزان مقطع راهنمایی منطقه 22 شهر تهران، به روش شبه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون) با دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی منطقه 22 شهر تهران تشکیل میدهد که از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، از هر ناحیه شهرداری، یک مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس 35 نفره انتخاب شد. پس از اجرای پیش آزمون، دانش آموزان به مدت 8 جلسه تحت آموزش مربیان آموزش فرهنگ شهروندی قرار گرفتند، سپس از هر کلاس پس آزمون به عمل آمد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته در دو حوزه ترافیک و بحران بوده است که روایی آن تایید شد و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ، معادل 0.86 بهدست آمد. داده های بهدست آمده با استفاده از آزمون T مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دوره های آموزش شهروندی (ترافیک و بحران) شرکت کنندگان تفاوت وجود دارد. در واقع این آموزش ها تاثیر بسزایی در دانش انتظامی دانش آموزان این مقطع دارد. برنامه ریزی دقیق تر برای اجرای این آموزشها از طریق آموزش و پرورش با همکاری نهادهایی هم چون شهرداری و نیروی انتظامی توصیه میشود.
  کلیدواژگان: آموزش شهروندی، ترافیک، بحران، دانشانتظامی و دانش آموزان
 • ایمان صفائی*، فریده اشرف گنجویی، علی زارعی صفحه 65
  پیچیدگی و تغییر و تحولات جهان امروز، انسان را با مقوله های جدیدی روبرو کرده است. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و انفجار اطلاعات از جمله این مقوله ها هستند که انسان را ملزم کرده اند تا خود را با آن تغییرات سازگار کند. پژوهش حاضر به بررسی موانع پیش روی اعضاء هیات علمی تربیت بدنی در استفاده کارآمد از تکنولوژی های به روز قرار دارد، پرداخته است.
  جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضاء هیات علمی (تمام وقت یا نیمه وقت) که حداقل یکی از دروس مدیریت ورزشی را در دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور تدریس می کنند می باشند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه مدیریت ورزشی و تکنولوژی(SMaT،2007) ویلسون لونی استفاده شد. روایی این ابزار از طریق اخذ نظر صاحب نظران و اساتید محترم مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه میزان ضریب آلفا 83/0 به دست آمد. روش آماری این پژوهش توصیفی زمینه یابی بوده و از آزمون فریدمن به منظور اولویت بندی عوامل استفاده شده است.
  نتایج بررسی فرضیه اول این پژوهش نشان داد که میان انواع تکنولوژی هایی که به دانشجویان مدیریت ورزشی آموخته می شود تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج بدست آمده از بررسی فرضیه دوم نشان داد که میان عوامل فردی اثرگذار در انتخاب تکنولوژی آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج بدست آمده از ماتریس همبستگی از متغیرهای پژوهش در فرضیه سوم پژوهش نشان داد که بین عوامل سازمانی اثرگذار بر انتخاب تکنولوژی توسط اعضاء هیات علمی با کارایی تکنولوژی آموزشی دانشجویان مدیریت ورزشی رابطه معنی دار وجود دارد. در پایان نتایج بدست آمده از بررسی فرضیه چهارم این پژوهش نشان داد که میان کارایی تکنولوژیکی دانشجویان در تکنولوژی خاص تفاوت معنی دار وجود دارد. از بین عوامل کارایی تکنولوژیکی، دانشجویان مدیریت ورزشی در تکنولوژیهای ارائه و مدیریت کلاس از کارایی بالاتری برخوردار بودند.
  بعنوان یک نتیجه گیری کلی می توان بیان کرد که پیشرفت تکنولوژی های آموزشی به شکل گسترده ای بر آموزش و تدریس اساتید تاثیر داشته و بطور روزافزون در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد و دیگر کسی نسبت به نتایج مثبت بکارگیری فناوری این تکنولوژی ها در امر آموزش تردیدی ندارد. از طرف دیگر روز به روز بر قابلیت های فناوری های تکنولوژیکی در تولید، ارائه، انتقال داده های آموزشی افزوده می شود و شکل جدیدی از آموزش با رویکردی فراگیر محور به عرصه ظهور درآمده است و همه شواهد نشان دهنده ضرورت و کارآئی فناوری بهره گیری از تکنولوژی ها در زمینه آموزش و تدریس می باشند. بنابراین لازم است تا با نگاه تازه ای نسبت به این عامل در عرصه آموزش نگریسته شود تا بتوان به نحو احسن در پربار ساختن آموزش و به حداکثر رساندن بازده و صرفه جویی در وقت و رفع مشکلات مکانی که از مزایای بارز استفاده از تکنولوژی ها است استفاده شود.
  کلیدواژگان: تکنولوژی آموزشی، کارایی، اعضاء هیات علمی مدیریت ورزشی
 • اکبر وروایی، رسول بهرامی پور، همت محمدی صفحه 93
  ضابطین دادگستری و پلیس در انجام وظایف و تکالیف خود دارای اختیاراتی هستند که می توانند حتی منجربه سلب آزادی شهروندان گردند، به همین دلیل ضروری است افرادی که ضابط محسوب می شوند و این اختیارات را دارند با حقوق شهروندی آشنا شوند. تهیه و تصویب قوانین جامع موجب پایداری و نفوذ قانون و همچنین سهولت بکارگیری آن و به موقع بودن در استفاده و اعمال قانون می شود. امروزه مشکلات قانونگذاری تا حدودی مرتفع شده است، اما موضوع آموزش ضابطین دادگستری که لازمه اجرای قانون توسط آنهاست در قوانین فعلی و سابق آئین دادرسی کیفری آنچنان که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است. این تحقیق با هدف تعیین نقش آموزش ضابطین دادگستری در تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق دفاعی متهمین در قوانین به ویژه قانون جدید آئین دادرسی کیفری انجام گرفته و پرسش اصلی تحقیق این است که تا چه حد در نظام کیفری ایران به نقش آموزش ضابطین دادگستری در رعایت حقوق شهروندی توجه شده است و مشکلات اجرائی در ارتقای آموزش ضابطین دادگستری در وضعیت کنونی چه مواردی می باشد.تحقیق حاضر از لحاظ هدف به عنوان یک تحقیق کاربردی به شمار می آید و با استفاده از روش اسنادی اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد تا قبل از ق. آ.د.ک جدید توجه خاصی به ضرورت آموزش ضابطین و روش های آن ازسوی دادستان به عنوان نهاد تعقیب و رییس ضابطین دادگستری نشده است اما در قانون جدید آ.د.ک این خلاء تا حدودی برطرف شده است که پیشنهاد می شود در آیین نامه های اجرایی قانون مذکور به طور دقیق فرایند و شیوه های آموزش ضابطین دادگستری ضابطه مند شود و ضمانت اجرائی انجام وظیفه دادستان در بعد آموزش ضابطین دادگستری پیش بینی و کاملا اعمال گردد.
  کلیدواژگان: آموزش، ضابطین دادگستری - متهم - حقوق دفاعی - دادرسی منصفانه - عدالت کیفری - عداالت اجتماعی
 • محمد جعفری صفحه 125
  پیاده سازی و اجرای انواع دوره های آموزشی کارآمد در نیروی انتظامی می تواند زمینه ایجاد تغییرات مثبت در سطح دانش و نگرش کارکنان پلیس را فراهم نموده و زمینه ارتقای سطح ادراکی کارکنان از اهداف فردی، شغلی و سازمانی را فراهم آورد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی نگرش مدیران و فرماندهان انتظامی نسبت به تاثیر دوره های آموزشی در بهبود رفتار شغلی کارکنان پلیس در فرماندهی انتظامی استان بوشهر است. این پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی است که به صورت توصیفی- تحلیلی و به شیوه پیمایشی در صدد ارزیابی تغییر رفتار کارکنان شرکت کننده در دوره های آموزشی سال 1392 بر اساس دیدگاه مدیران ستادی و روسای پلیس های تخصصی استان بوشهر است. تعداد اعضای جامعه آماری 110 نفر می باشد که با استناد به جدول مورگان تعداد 88 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان آزمون شوندگان انتخاب گردیده اند. ابزار سنجش پرسشنامه ای محقق ساخته با 20 سوال بسته و 1 سوال باز در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت بوده است که برای ایجاد اعتبار در سازه سوالات از روایی محتوا و برای ایجاد اعتماد از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش قابلیت های قبل از آموزش کارکنان 902/.، و قابلیت بعد از دوره، مقدار 939/. محاسبه گردید. با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون مقایسه زوجی جهت ارزیابی نگرش فرماندهان و مدیران نسبت به تاثیر آموزش های تخصصی- تکمیلی بر رفتار شغلی کارکنان استفاده گردیده است. برابر نتایج این پژوهش، از نظر مدیران و فرماندهان بلافصل کارکنان شرکت کننده در دوره های آموزشی، تفاوت قابل ملاحظه ای بین میانگین هر سه فرضیه: قابلیت ارتباطی، قابلیت فنی- حرفه ای و قابلیت ادراکی قبل و بعد از ارایه آموزش-های تخصصی- تکمیلی فراگیران وجود دارد. بنابراین از نظر مدیران و فرماندهان آموزش های تخصصی- تکمیلی در حد نسبتا قابل قبولی توانسته است زمینه بهبود رفتار شغلی کارکنان را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: نگرش، مدیران و فرماندهان انتظامی، دوره های آموزشی، رفتار شغلی، کارکنان پلیس
 • محمدرضا یوسف زاده چوسری*، رضا صالحی، صدیقه کاظم پور صفحه 157
  یکی از عوامل کلیدی زمینه ساز تحقق کیفیت در آموزش عالی برنامه درسی است. یکی از مدل های برنامه درسی زمینه ساز تحقق کیفیت، مدل برنامه درسی کیفی مبتنی بر چندذی نفعی مایرو بوشنی است. بر اساس این مدل در برنامه درسی هیحده ذی نفع شامل یادگیرندگان، دانش آموختگان،کارکنان،نهادهای دولتی، دانشگاه محلی، دانشگاه بین المللی، مشاوران بیرونی، ناطران، موسسه تعیین اولویت ها، موسسات تعیین معیار های کیفیت، مراکز تعیین استانداردها، اعضاحرفه ای، موسسات ارائه خدمات حرفه ای، جامعه، موسسات خصوصی، موسسات پژوهشی، متخصصان موضوعی و ارزشیابان باید مورد توجه قرار گیرند. این مدل دارای سه فاز اصلی برنامه ریزی کیفیت، اجرای مدیریت کیفیت و ارزشیابی کیفیت است. فاز اول شامل مراحل تحلیل بازار و طراحی برنامه درسی متناسب با نتایج تحلیل بازار است. فاز دوم شامل مراحل طراحی برنامه یادگیری و تدارک ساز وکارهای ارائه آن است. در این فاز تخصیص منابع، شناخت طرفیت ها و طراحی سیستم مدیریت و حمایت یادگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فازسوم شامل تعدیل برنامه و ارزشیابی برنامه از طریق مکانیسم های خود سنجی و هم سنجی است. به طور کلی این مدل یک مدل مساله محور و یکپارچه است و جهت گیری اصلی آن بازار محوری، اشتغال محوری، توانمند سازی و تمرکز بر ذی نفعان چند گانه است. با توجه به موارد مطرح شده در این مقاله با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی ویژگی ها و کارکرد های این مدل مورد بحث و واکاوی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت برنامه درسی، مدل چند ذی نفعی، آموزش عالی
 • سید اصغر آزوره، محمد علی آذربایجانی*، مقصود پیری صفحه 177
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی تاثیر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی و شاخص های تن سنجی مشمولان مراکز آموزش سربازی بود. بدین منظور 40 سرباز سالم به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه تمرینات ترکیبی منتخب (20 نفر) و تمرینات ورزشی جاری (20 نفر) تقسیم شدند و در دو مرحله ی پیش و پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفتند. هر دو گروه به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 45 دقیقه طی دوره ی آموزشی به فعالیت های ورزشی پرداختند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های t مستقل و وابسته استفاده شد (05/ 0=α).
  نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات ورزشی منتخب منجر به بهبود معنی دار آمادگی قلبی- تنفسی، استقامت کمربند شانه ای، استقامت اندام فوقانی، انعطاف پذیری، چابکی، سرعت، توان، وزن، نمایه توده ی بدن، محیط شکم، محیط باسن و درصد چربی بدن (001/ 0=p) شده است. همچنین تمرینات ورزشی جاری منجر به بهبود وزن (046/ 0=p)، نمایه توده بدن (036/ 0=p)، نسبت دور کمر (042/ 0=p)، درصد چربی بدن (011/ 0=p)، استقامت کمربند شانه ای (001/ 0=p)، استقامت اندام فوقانی (015/ 0=p)، انعطاف پذیری (022/ 0=p) و سرعت (023/ 0=p) شده است. تمرینات ورزشی منتخب نسبت به تمرینات جاری اثر بیشتری بر بهبود آمادگی قلبی- تنفسی (003/ 0=p)، استقامت کمربند شانه ای (001/ 0=p)، استقامت اندام فوقانی (001/ 0=p)، چابکی (004/ 0=p) و توان (001/ 0=p) دارند.
  برنامه ی تمرینات ترکیبی منتخب نسبت به تمرینات ورزشی جاری پاسخ موثرتری را بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی سربازان دارد.
  کلیدواژگان: تمرینات ترکیبی منتخب، آمادگی جسمانی، سربازان
|
 • Mahdi Kheirandish*, Hajieh Rajabi Farjad Page 13
  In the present study, using a comprehensive strategy Mintzberg, educational and cultural strategies to promote the consumption of local products at Education City in Tehran. According to the study, the application and the target is rreconnaissance - development. In this study, a random sampling technique was used precisely targeted. The population of this study consisted of experts in the education of teachers and experts in education administration in Tehran. After reviewing the mission statement of the organization's internal and external environment of education and education in Tehran, strengths and weaknesses, threats and opportunities were identified.Finally, a comprehensive strategy model Mintzberg, educational and cultural strategies to eliminate or minimize weaknesses and threats and to strengthen and improve the strengths and opportunities were developed.The results of this study indicate that the most important educational and cultural strategies are needed to promote the consumption of local products, including the Ministry of Education in Tehran Inform the families to know the impact on the economy and the introduction of domestic consumption of domestic goods to students for modeling product.
  Keywords: teaching strategies, strategy, culture, local products, consumer nationalism
 • Seyyedeh Roya Barsoltan*, Mahrokh Borayri Page 37
  The present study aims to assess the impact of citizenship education on the promoting of the middle school’s students, District 22 in Tehran, that by the method of quasi-experimental (pre-test and post-test) with two experimental and control groups has been carried out. The statistical population consists of all the middle school’s students in the district 22 of Tehran, of which the number was selected, using random cluster sampling method, from every district of the Town Hall, one school, and each school with 40 students. After the pretest, students were educated for 8 sessions under the instructions of citizenship culture’s educators. Then, the post-test was taken. The information collection tools, researcher making questionnaire was in two areas: traffic and crisis that has confirmed its validity and stability, using Cronbach method, equivalent to 86% that was obtained.Data were analyzed using T test. The results were indicated that there are differences between the pre-test and post-test scores of citizenship education (traffic and crisis) of participants. In fact, this trainings, have many effects on the disciplinary knowledge of the middle school’s students. A more precise programming for the implementation of this education through the Ministry of Education, collaboration with institutions such as town hall and disciplinary force recommended.
  Keywords: Citizenship Education, Traffic, Crisis, Disciplinary Knowledge, Students
 • Iman Safaei*, Farideh Ashraf Ganjoei, Ali Zareie Page 65
  Purpose and
  Background
  Perhaps the most powerful external forces and a challenge to universities of technology. Technology associated with universities. Given the prospect of Physical Education and Sport Sciences can be concluded that the benefits of the technology used in this field can be use in data collection, data analysis, data exchange, distance learning and virtual training. Hence, the technology could be a tool to enrich the educational environment and our organizations for utilize. The present study examines the obstacles facing the faculty of physical education in the efficient use of technology up to date has been paid in 1392.
  Methodology
  Population of this research included all faculty (full-time or part-time) that at least have one of the sports management courses at the Islamic Azad University, which are about 1000 persons. To collect data, a questionnaire of sport management and Technology (SMaT,2007) Lonnie Wilson, containing 138 questions has been used. Validity by taking the viewpoints of experts and respected masters were approved. The research have descriptive survey method and the Friedman test was used to prioritize factors.
  Findings
  The Findings of the first hypothesis of study showed that there is significant different in technologies are taught to sport management students. According to of sport management faculty, student communication technologies in education a priority. The results of the second hypothesis of this study showed that the factors affecting the choice of technology, there is a significant difference. Therefore, the factors influencing the choice of technology selection by sport management faculty and student are policy of the organizational that had an importante place. The results for study of the fourth hypothesis showed that the technological performance of students in a particular technology is significant. The efficiency of the process, sport management students and classroom management technologies provide the highest performance. As a general conclusion it can be stated that Development of educational technologies widely influenced the teaching faculty And are increasingly being used in this field and someone don’t have any doubts about benefits of using technology in teaching and education. So is necessary to look with a fresh wiew to the educational factors In order to efficient learning and to maximize efficiency and save time and solving problems where the obvious benefits of technologies are used.
  Conclusion
  As a general conclusion it can be stated that Development of educational technologies widely influenced the teaching faculty And is increasingly being used in the field And others who appreciate the benefits of using technology in education technology, no doubt. The other word on the technological capabilities of the technology, production, presentation, training data can be increased And the new form of learning-centered approach has been emersioned. All evidence indicates the necessity and effectiveness of the technology and the use of technology in education and teaching. So is necessary to look with a fresh look to the factors of the field of education.
  Keywords: educational technology, efficiency, sport management faculty
 • Akbar Varvaee, Rasool Bahrami Poor, Hemat Mohammadi Page 93
  Enforcement officials of justice and police have authority in doing tasks and their assignments that can become led to the freedom restraining of citizens for this reason, It is essential those who are restraining and are empowered to become familiar with the civil rights. Preparation and approval comprehensive rules are made cause stability and influence legislation and as well ease of use of and timeliness. Nowadays legislative problems somewhat is solved, but topic of education judicial officers that it is necessary for law enforcement by them, The current rules and former code of criminal procedure is not considered so that it is competent. This research has been conducted with the aim of determine the role of the justice court in the criminal justice and the protect the rights of the accused's defense the rules especially new law code of criminal procedure and he main research question is that to what extent in Iranian penal system attention is the role of judicial officers in citizenship rights and operational problems what is in promotion of justice court in current situation.The present study the objective is as an applied research and using documents is collected. Information needed research. The results show before the new code of criminal procedure particular attention has been the necessity of court and its methods the prosecution by the institution prosecution and court president. But in new law code of criminal procedure have been resolved this vacuum is partly that recommended in executive bylaws the law specifically processes and practices of judicial officers be regulated and sanctions of duty prosecutor anticipated and fully applied in the court of justice.
  Keywords: Education, Court of justice, Accused, Rights Defense, Fair trial, Criminal Justice Social Justice
 • Mohammad Jafari Page 125
  Implementation of effective law enforcement training, can cause positive changes in knowledge and attitudes of the police staff and to promote perceptions of personal goals, organizational and provide employment. The main objective of this study was to assess the attitudes of managers and police commanders to improve the impact of training on the job of police chief of police personnel in Bushehr. This research, applied research is a descriptive and analytical survey in attempting to assess the behavior of employees participating in training courses 1392 On the Bushehr is specialized staff managers and police chiefs. The number of members of the target population is 110 people, according to Morgan, 88 patients were selected randomly as the examinees. Measure of self-made questionnaire with 20 closed questions and 1 open question Likert scale of 5 options. To establish the validity of the questions, the content validity and Cronbach's alpha was used to establish trust. Cronbach's alpha coefficient for the measurement capabilities of staff training 902/. And the ability of the period, the amount of 939/. Was calculated. Given the normal distribution of data, paired comparison test to assess the attitudes of leaders and managers to influence the conduct training of employees is used. The results show that the directors and officers of the staff directly involved in the training, a significant difference between the mean of the three hypotheses: connectivity, vocational ability and cognitive ability before and after the training there learners. Therefore, the directors and officers of a relatively acceptable level courses could provide to improve the behavior of employees.
  Keywords: attitude, directors, officers of the police, training periods, job behavior, police staff
 • M.R.Yousefzadeh*, Reza Salehi, N.Kazempour Page 157
  Curriculum is a key factor in quality realization in higher education. One Curriculum model that can lead to quality realization is Meyer Bushney model. According this model in curriculum development should be respected about eighteen stakeholder including learners, alumni, employees, governmental organization, local university, international university, external advisors, priority agency, the agency of determining criteria, standards centers, professional members, professional service agency, society private agency, research organization, subject matter specialists and evaluators. This model has three phase including quality planning, quality management and quality evaluation The first phase included two stage market analysis and designing curriculum based on market analysis results. The second phase includes preparing learning program and providing the prerequisites of its realization. At this phase resource allocation, cognition of potentialities and designing management system and learning support are very significant. The third phase includes program moderation and evaluation through self and peer assessment mechanism. In sum this model is a integrated and problem based model. Its main focus is on principles such as market centered, job centered, empowerment and focus on multi stakeholders satisfaction. According to above discussion n this paper using analytical-descriptive method the feature and applications of multi stake holders model are discussed.
 • Hadi Noormohammadi, Seyed Asghar Azore, Mohammad Ali Azarbaijani*, Maghsoud Peeri Page 177
  Background/
  Aims
  aimed of present study was to compare the effect of selected combined training and current exercise on improvement of physical fitness levels in soldiers of Military Learning Centers Armed Forces.
  Methodology
  for this purpose Forty healthy soldiers were randomly divided two experimental groups and underwent selected combined training (n= 20) and current exercise (n= 20); and in the two pre and post test were compared. In the during of term learning both groups participate in exercise for a period of 8 weeks, 3 session in each week, each session lasting 45 minutes. For statistical analysis used dependent and Independent-Samples t Test (α= 0/05).
  Results
  Results of this study showed that selected combined trainings induce significant improvement in cardiovascular fitness, scapula endurance, upper extremities endurance, flexibility, agility, speed, abdominal circumference, hip circumference, BMI, BFP, and weight (p=0/001) also current exercise trainings induce significant improvement in weight (p=0/046), abdominal circumference (p=0/042), BMI (p=0/036), BFP (p= 0/011), scapula endurance (p= 0/001), upper extremities endurance (p=0/015), agility (p= 0/022) and speed (p=0/023). Selected combined trainings rather than current exercise trainings have more effects on improvement of cardiovascular fitness (p=0/003), scapula endurance (p=0/001), upper extremities endurance (p=0/001), agility (p= 0/004) and power (p=0/001).
  Conclusions
  Selected combined training was more effective than current exercise program on improving physical fitness levels in soldiers.
  Keywords: Selected combined training, physical fitness, Soldiers