فهرست مطالب

شیلات - شماره 4 (زمستان 1393)
 • شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهره احمدی کردستانی، امیرحسین حمیدیان، سید ولی حسینی، سهراب اشرفی صفحات 467-477
  آبزیان از مهم ترین منابع غذایی انسان اند، اما هم زمان فلزات سنگین واردشده به اکوسیستم های آبی را در بافت ها و اندام های خود جمع و در جریان چرخه های زیستی به سطوح غذایی بالاتر و درنهایت انسان منتقل می کنند. میگوها دسته ای از آبزیان خوراکی اند که با توجه به کفزی بودنشان میزان بسیاری عناصر سنگین را از آب دریافت می کنند. از این رو، در پژوهش حاضر غلظت فلزات سنگین کادمیم، نیکل، مس و روی در گونه میگوی پاسفید (Litopenaeusvannamei) بررسی می شود. نمونه ها به صورت تصادفی از بازار تهران خریداری شد. این نمونه ها صید استخرهای پرورشی در سواحل استان های خوزستان و بوشهر بود. در ابتدا طول، وزن و جنسیت آن ها تعیین شد. سپس بافت عضله، به روش هضم تر، هضم شد و داده های مربوط به غلظت فلزات با استفاده از دستگاه جذب اتمی به دست آمد. نتایج آنالیز آماری داده ها نشان داد که بین غلظت فلزات با متغیرهای ریختی، هم چنین با یکدیگر هم بستگی وجود ندارد. هم چنین دو جنسیت از نظر غلظت فلزات اختلاف معنا داری نداشتند (مگر درباره فلز کادمیم که نرها بیشتر از ماده ها جذب کرده بودند). بین غلظت فلزات با یکدیگر اختلاف معنا داری مشاهده شد (درباره فلز روی این اختلاف معنا دار نبود). الگوی تجمع فلزات نیز به صورت زیر بود: روی> مس> نیکل> کادمیم. مقایسه غلظت فلزات با مقادیر استاندارد نشان داد که غلظت فلزات نیکل، مس و روی کمتر از استانداردهای FDA، WHO، NHMRC و MAFF است، اما درباره فلز کادمیم غلظت بیش از استانداردها بود.
  کلیدواژگان: استاندارد، آبزیان، آلودگی آب، فلزات سنگین، میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)
 • مهدی بدری، اصغر عبدلی، بهرام حسن زاده کیابی، محمود کرمی صفحات 479-489
  مطالعه حاضر از دی 1388 تا دی 1389 در دو اکوسیستم رودخانه ای و دریاچه ای درباره رژیم دمای سالیانه، روابط بین طول و وزن کل و فاکتور وضعیت به تفکیک زیستگاه و جنسیت در ماهی خواجو با نام علمی Schizothorax pelzami انجام پذیرفت. زیستگاه رودخانه ای فریزی با میانگین دمای سالانه 325/4±99/10 درجه سانتی گراد به منزله زیستگاه گرم و زیستگاه دریاچه ای چشمه سبز با میانگین دمای سالانه 015/1±85/8 درجه سانتی گراد به منزله زیستگاه سرد مشخص شد. تفاوت معنا داری (001/0P<) میان مقادیر مربوط به طول کل و وزن کل در جنسیت ماده در هر دو زیستگاه همچنین میان شیب رگرسیون طول و وزن کل در هر دو زیستگاه مشاهده شد، به طوری که جنسیت ماده در زیستگاه رودخانه ای و جنسیت نر در زیستگاه دریاچه ای رشد آلومتریکی مثبت داشت (107/3 b=و 102/3b=). همچنین، جنسیت نر در زیستگاه رودخانه ای و جنسیت ماده در زیستگاه دریاچه ای دارای رشد آلومتریکی منفی بود (828/2 b=و 807/2b=). رابطه طول کل با وزن کل در جمعیت ساکن در زیستگاه رودخانه ای در جنسیت نر به صورت (9376/0= r2)8/2TL 4-10×21/0=W و در جنسیت ماده به صورت (96/0=r2)10/3TL 5-10 ×5/0=W است. همچنین، مقادیر این رابطه در جمعیت ساکن در زیستگاه دریاچه ای در جنسیت نر به صورت (933/0= r2)10/3TL 5-10×5/0=W و در جنسیت ماده به صورت (966/0=r2)82/2TL 4-10 ×21/0=W محاسبه شد.
  کلیدواژگان: اکولوژی، پویایی جمعیت، دما، رشد، سازگاری، کپورماهیان
 • سید علی جعفرپور، مونا شکری، بهرام شهره صفحات 491-510
  در این مطالعه ویژگی های کیفی برگرهای ترکیبی گوشت قرمز گوساله و سوریمی ماهی کپور معمولی با درصدهای 25، 50، 75 و 100 درصد سوریمی با برگر 100 درصد گوشت قرمز به منزله شاهد بررسی شدند و بدین منظور ترکیب تقریبی، بافت، پارامترهای رنگ، ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی حسی سنجش شدند. میزان خاکستر، پروتئین و چربی برگرها نشان داد که برگرهای حاوی درصدهای مختلف سوریمی دارای میزان کمتری از پارامترهای ذکرشده در مقایسه با تیمار شاهد بودند (05/0P<)، در حالی که رطوبت این برگرها نسبت به شاهد بیشتر بود (05/0P<). همچنین با افزودن سوریمی به برگر میزان ظرفیت نگهداری آب افزایش یافت (05/0P<). در خصوص رنگ برگرها تیمار شاهد دارای کمترین میزان سفیدی نسبت به برگر حاوی سوریمی بود و اضافه شدن سوریمی باعث افزایش پارامتر روشنایی یا L* و زردی یا b*و کاهش پارامتر قرمزی یا a*شد (05/0P<). نتایج آنالیز بافت نشان داد که اضافه کردن سوریمی به برگر باعث کاهش در پارامترهای سختی، قابلیت جویدن، خاصیت صمغی و استحکام بافت برگرهای ترکیبی می شود به طوری که تیمارهای 50، 75 و 100 درصد سوریمی با تیمار شاهد از لحاظ آماری اختلاف معنی داری نشان دادند (05/0P<)، ولی از لحاظ پارامتر برش نرمال بیشترین مقدارها متعلق به تیمارهای 25، 50 و 75 درصد است که با تیمار 100درصد سوریمی و شاهد اختلاف معنی داری دارند (05/0P<). نتایج ارزیابی حسی نشان داد بافت و رنگ برگرهای 50، 75 و 100 درصد سوریمی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند (05/0P<)، ولی از لحاظ طعم و بو تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نداشتند (05/0
  کلیدواژگان: آنالیز حسی، بافت، برگر ترکیبی، سوریمی، ماهی کپور معمولی
 • مهران جواهری بابلی، نوال دائر صفحات 511-522
  این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر پربیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae به اختصار (YCW) در شاخص های رشد، تغذیه، درصد بازماندگی، شاخص های خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی شد. تعداد 600 قطعه قزل آلا با وزن متوسط (1±20) گرم به 4 تیمار و 3 تکرار (در هر تکرار 50 قطعه ماهی) تقسیم شدند. تیمارهای 1،2، 3 و 4 به ترتیب با جیره های حاوی 0، 5/0، 5/1 و 5/2 گرم پربیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae به مدت 60 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد وزن بدن قزل آلای رنگین کمان در تیمار شاهد (تیمار 1)، تیمار 2، تیمار 3 و تیمار 4 به ترتیب 35/0±70/48،30/0±60/50،20/0±40/52،15/0±30/52 گرم بود. بالاترین میزان وزن بدن در دوره 60 روز پرورش در تیمار 3 مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد دارای اختلاف معنی دار بود، اما با تیمار 5/2 گرم اختلاف معنی دار نداشت (05/ 0P>). طول بدن قزل آلای رنگین کمان در تیمار شاهد (تیمار 1)، تیمار 2، تیمار 3 و تیمار 4 به ترتیب 05/0±1/16،03/0±4/16، 03/0±8/16، 05/0±7/16 سانتی متر بود. به طوری که در دوره پرورش مقادیر مختلف 5/0، 5/1 و 5/2 گرم پربیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae اختلاف معنی داری بین تیمار شاهد و تیمارهای 5/0، 5/1 و 5/2 گرم در کیلوگرم جیره غذایی تاثیری در طول ماهیان پرورشی مشاهده شد (05/0P<) و فقط بین تیمار 5/1 و 5/2 گرم با هم اختلاف معنی دار مشاهده نشد (05/0P>). افزودن پربیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae به جیره غذایی ماهیان انگشت قد قزل آلای رنگین کمان تاثیری در افزایش درصد بازماندگی نداشته است. در این تحقیق پربیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae با این که در تعداد فاکتورهای خونی شامل گلبول های قرمز (RBC) و هماتوکریت (HCT) تاثیر نداشت (05/0P>)، ولی در میزان هموگلوبین و اندیس های گلبولی نمونه های قزل آلای رنگین کمان در تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0P<). همچنین همه شاخص های رشد در تیمارهای تغذیه شده با پربیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae با تیمار شاهد تفاوت معنی دار داشتند (05/0P<) و باعث بهبود این شاخص ها نسبت به تیمار شاهد شدند.
  کلیدواژگان: بازماندگی، دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae، رشد، شاخص های خونی، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
 • اسحق زکی پور رحیم آبادی صفحات 523-531
  این تحقیق به منظور بررسی پروفایل اسید چرب عضله و کبد ماهی خواجو در دو جنسیت نر و ماده انجام شد. تعداد 18 نوع اسید چرب از انواع اسیدهای چرب اشباع (Saturated fatty acids)، تک غیراشباعی (Mono-unsaturated fatty acids) و چندغیراشباعی (Poly-unsaturated fatty acids) در دو جنسیت نر و ماده ماهی خواجو شناسایی شدند. اسید پالمیتیک (C16:0)، اسید پالمیتولئیک (C16:1) و دوکوزاهگزاانوئیک اسید (C22:6) به ترتیب فراوان ترین اسیدهای چرب از گروه SFA، MUFA و PUFA در عضله و کبد ماهی بودند. تفاوت معنی داری در محتوای SFAs (با محتوای 44/35 و 42/35 گرم در 100 گرم اسید چرب به ترتیب در عضله ماهی نر و ماده)، MUFAs (با محتوای 56/42 و 94/42) و PUFAs (با محتوای 00/22 و 68/21) به ترتیب در عضله جنسیت نر و ماده ماهی خواجو ملاحظه نشد (05/0P>). محتوای اسیدهای چرب SFA، MUFA و PUFA در کبد ماهیان نر و ماده به ترتیب 51/34 و 04/37، 95/42 و 31/44 همچنین 55/22 و 62/18 بوده است. نسبت اسیدهای چرب خانواده امگا-3 به اسیدهای چرب امگا-6 در گوشت و کبد جنسیت های نر و ماده ماهی خواجو به ترتیب 91/3، 99/2، 96/4 و 43/4 محاسبه شد.
  کلیدواژگان: اسیدهای چرب چند غیراشباعی، اسیدهای چرب امگا، 3، اسیدهای چرب امگا، 6، ترکیب اسید چرب، ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi)
 • ندا سرحدی، علی طاهری، علی معتمدزادگان صفحات 533-545
  در مطالعه حاضر محتوای مواد معدنی و اسیدهای چرب استخوان ماهی ساردین پهلوطلایی (Sardinella gibbosa)، کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) و موتوماهی (Stolephorus indicus) بررسی شد. اسیدهای چرب اشباع در استخوان ماهی ها اختلاف معنی داری را نشان نداد. مجموع اسیدهای چرب تک غیراشباع در موتوماهی و ساردین پهلوطلایی فاقد اختلاف معنی دار بود، ولی کیلکا کمترین میزان را نشان داد (05/0>P). بیشترین میزان مجموع اسیدهای چرب چند غیراشباعی در ساردین و کمترین آن در موتوماهی دیده شد. بیشترین میزان نسبت اسیدهای چرب 3n به 6n در ساردین و کمترین در موتوماهی دیده شد و هر سه گونه اختلاف معنی داری را نشان دادند. کلسیم، آهن، فسفر و روی در ساردین بیشترین مقدار و در ماهی کیلکا کمترین میزان را دارا بود. بیشترین میزان مس و کروم در ماهی کیلکا و بیشترین میزان پتاسیم و فلوئور در ماهی ساردین دیده شد (05/0>P). بر اساس نتایج، ترکیب استخوان هر سه گونه ماهی مورد مطالعه کیفیت خوبی را از نظر تغذیه ای نشان داد. بهترین ترکیب مشاهده شده در ساردین پهلوطلایی بود. در نتیجه به نظر می رسد استفاده از پودر استخوان این ماهیان به منزله مکمل غذایی در صنایع غذایی توجیه پذیر باشد.
  کلیدواژگان: اسید چرب اشباع، اسید چرب تک غیراشباع، اسید چرب چند غیراشباعی، پودر استخوان، مواد معدنی
 • مینا سیف زاده، علی اصغر خانی پور، سیدحسن جلیلی صفحات 547-564
  اثرات کاتچین جهت جلوگیری از ایجاد لکه سیاه در میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)پرورشی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای عمل آوری میگوهای کامل با کاتچین از غلظت های 0/2 و0/3 درصد آن به مدت 15 دقیقه، و برای نمونه های شاهد از متا بی سولفیت سدیم 3 درصد به مدت 10 دقیقه و میگوی بدون آنتی اکسیدان استفاده شد. کیفیت تیمارها طی شش ماه نگهداری در سردخانه با استفاده از آزمایشات شیمیایی و حسی مورد ارزیابی قرار گرفت. طی این مدت زمان، فاکتورهای pH، بازهای نیتروژنی فرار و تری متیل آمین در تیمار0/3 درصد کاتچین، تفاوت معنی دار نشان دادند (P0.05).فاکتورهای TMA، FFA و TVB-N در تیمار متا بی سولفیت سدیم تفاوت معنی داری را در مقایسه با سایر تیمارها نشان دادند (P0.05). فاکتورهای PV، TBARS، FFA، pH و TVB-N در تیمارهای 0/2 و0/3 درصد کاتچین در مقایسه با تیمار متا بی سولفیت سدیم طی مدت زمان نگهداری در سردخانه تفاوت معنی دار نشان ندادند(P>0.05). اما، در مقایسه با تیمار بدون آنتی اکسیدان تفاوت معنی دار نشان دادند.
  کلیدواژگان: لکه سیاه، کاتچین، متا بی سولفیت سدیم، میگوی پاسفید غربی، نگهداری در سردخانه
 • نیما شیری، علیرضا میرواقفی، خلیل طالبی جهرمی، غلامرضا رفیعی صفحات 565-583
  شاخص های زیستی سیستم های هشدار اولیه در مواجهه جانداران آبی با آلاینده ها هستند. در میان آن ها اندازه گیری فعالیت آنزیم های استرازی و خصوصا کولین استرازها در بافت های ماهی شاخصی برای مواجهه با آفت کش های فسفره آلی و کاربامات هاست و از این شاخص در مطالعات مختلف استفاده شده است. سیاه ماهیان از ایستگاه های تعیین شده در حوضه گرگان رود در چهار فصل صید شدند و از بافت های کبد، ماهیچه و مغز آن ها نمونه برداری شد. فعالیت ویژه و درصد مهارشدگی استرازهای عمومی (به روش ون اسپرن) و استیل کولین استراز (به روش المن) اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که سطح آنزیمی هر سه بافت بین ایستگاه ها تفاوت معنی داری با هم داشت و بیشترین درصد مهارشدگی آنزیم های کولین استرازی در ایستگاه پایین دست (ایستگاه 5) گرگان رود و در فصل تابستان به میزان 75/38، 01/31 و 62/10 درصد به ترتیب در بافت های کبد، ماهیچه و مغز مشاهده شد. بنابراین استفاده از استیل کولین استراز کبدی این گونه ماهی به دلیل مهارشدگی بیشتر نسبت به آنزیم سایر بافت ها، به منزله شاخصی زیستی در تعیین و درجه بندی آلودگی اکوسیستم های آب های جاری مورد پایش، توصیه می شود. همچنین بافت ماهیچه به علت وجود بوتیریل کولین استراز (در سنجش استرازهای عمومی)، که حساسیت بیشتری نسبت به مهارکننده ها دارد، می تواند در پایش محیط زیست به کار رود. بررسی این شاخص های آنزیمی در فصول مختلف سال نشان داد که بهتر است برنامه های پایش محیط زیست در فصول گرم سال و هم زمان با تقویم زراعی و سم پاشی زمین های کشاورزی انجام شود.
  کلیدواژگان: آنزیم های استرازی، استیل کولین استراز، سیاه ماهی، شاخص های زیستی، گرگان رود
 • ام البنین طاهری کندر، میر مسعود سجادی، ایمان سوری نژاد، عبدالرسول دریایی، فرشته خادمی، قدرت میرزاده صفحات 585-597
  به منظور بررسی اثر افزودن ال-کارنیتین به جیره غذایی در میزان مقاومت به استرس های دما و شوری در ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)، آزمایشی با 240 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 03/0±01/3 گرم به مدت 10 هفته انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح صفر، 500، 1000 و 1800 (به ترتیب شاهد، 500LC، 1000LC و 1800LC) میلی گرم ال-کارنیتین در هر کیلوگرم جیره و با سه تکرار در قالب طرحی کاملا تصادفی بودند. غذادهی در کل دوره به صورت دستی، و بر اساس سیری، روزانه در سه نوبت انجام شد. در پایان دوره آزمایشی، در آزمایش استرس دمایی، ماهیان به مدت 30 دقیقه در معرض دو دمای 15 و 37 درجه سانتی گراد و در آزمایش استرس شوری، ماهیان به مدت یک ساعت در معرض دو شوری 12 و 70 قسمت در هزار قرار گرفتند. در تیمارهای 1000LC و 1800LC مقاومت در برابر استرس دمای بالا، دمای پایین و شوری بالا در مقایسه با گروه شاهد دارای افزایش بود (05/0>P). علاوه بر این، در مقاومت در برابر استرس شوری پایین بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0
  کلیدواژگان: ال، کارنیتین، استرس دما، استرس شوری، صبیتی، Sparidentex hasta
 • بهنام فرجامی، سید ولی حسینی صفحات 599-610
  عصاره های گیاهی یکی از منابع خوب آنتی اکسیدانی و مواد ضد میکروبی اند. نیاز به آنتی اکسیدان های طبیعی در صنایع غذایی، آرایشی و دارویی باعث تحقیقات علمی گسترده ای در دهه های اخیر شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis) با غلظت های مختلف (0، 1، 5/2 و 5 درصد) در کیفیت فیش فینگر تهیه شده از گوشت چرخ شده ماهی فیتوفاگ بود. بدین منظور نمونه ها در دمای 1±4 درجه سانتی گراد در یخچال (به مدت 15 روز) نگهداری شدند. طی دوره نگهداری آزمایش های شیمیایی (شامل اندازه گیری شاخص های pH، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) و میکروبی (شمارش کل باکتری ها) درباره نمونه های تهیه شده انجام شد. بر اساس نتایج، شمارش کل باکتری ها نشان داد که عصاره رزماری خاصیت ضد باکتریایی دارد و به جز روز 6 در همه روزها نمونه شاهد نسبت به نمونه های تیمارشده با عصاره رزماری بار باکتریایی کل بیشتری دارد. نتایج نشان داد که در نمونه های تیمارشده با عصاره رزماری شاخص pH طی نگهداری به طور معنی داری کاهش یافت)05/0> (P، که این کاهش تا حدی به دلیل خاصیت آنتی باکتریایی رزماری است. همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره رزماری مانع بالارفتن TBA از حد قابل قبول طی دوره نگهداری شد. از روز 6 تا پایان دوره نگهداری مقدار TBA در نمونه های تیمارشده با عصاره رزماری به طور معنی داری کمتر از نمونه های شاهد بود. مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) در نمونه های تیمارشده با غلظت های مختلف عصاره رزماری به جز عصاره 5 درصد تا روز آخر نگهداری از حد قابل قبول تجاوز نکرد. بر اساس نتایج این پژوهش، می توان برای نگهداری و حفظ بیشتر کیفیت فیش فینگر در شرایط سرد در دوره ای کوتاه از عصاره رزماری 1 درصد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: عصاره رزماری، عمر ماندگاری، فیتوفاگ، فیش فینگر
 • پروانه مقدم، احمد نوری، احسان کامرانی، آرش اکبرزاده، بیتا کلوانی نیتلی صفحات 611-623
  در این مطالعه برخی خصوصیات ریخت سنجی خرچنگ شناگر آبی Portunus pelagicus شامل طول و پهنای کاراپاس، طول و پهنای چنگال و پهنای شکم در دو جنسیت نر (151 عدد) و ماده (158 عدد) اندازه گیری و شیب رگرسیون بین رشد نسبی این پارامترها بررسی شد. نمونه برداری یک ساله از فروردین تا اسفند 1391 در سواحل خلیج فارس در بندرعباس با استفاده از تور مشتا انجام شد. آنالیز رشد نسبی بین وزن بدن با طول کاراپاس و نیز وزن بدن با پهنای کاراپاس به ترتیب بیان گر بیشتربودن وزن بدن در جنسیت نر به میزان 07/1 و 14/1 برابر وزن بدن ماده بود. خرچنگ های ماده به طور معنی دار کاراپاسی پهن تر از جنسیت نر داشتند که بررسی معادله رشد نسبی بین این دو پارامتر نشان دهنده 1/1 برابربودن پهنای کاراپاس در جنسیت ماده بود. آنالیز شیب رگرسیون بین رشد نسبی طول و پهنای چنگال با وزن کل بدن نیز نشان داد که خرچنگ های نر به طور معنی دار چنگال بلندتری (44/1 برابر) از جنسیت ماده دارند. آنالیز شیب رگرسیون بین رشد نسبی پهنای شکم و وزن بدن نیز بیان گر بیشتربودن پهنای شکم در جنسیت ماده (61/1 برابر) بود. با توجه به تفاوت های بین دو جنسیت نر و ماده می توان این گونه نتیجه گیری کرد که رشد اندام هایی که در امر تولیدمثل نقش حیاتی دارند در دو جنسیت با یکدیگر متفاوت است.
  کلیدواژگان: خرچنگ شناگر آبی، ریخت سنجی، خلیج فارس، رشد نسبی، Portunus pelagicus
 • مرتضی یعقوبی، باقر مجازی امیری، محمد علی نعمت اللهی، سعید یلقی صفحات 625-639
  در تحقیق حاضر تکامل بافت شناسی دستگاه گوارش ماهی کلمه از مرحله تفریخ تا بچه ماهی انگشت قد به مدت 53 روز در شرایط طبیعی زیستگاه مرحله نوزادگاهی این ماهی بررسی شد. سنین 1، 4، 10، 18، 28، 39 و 53 روزگی برای مطالعات بافت شناسی انتخاب شد. بعد از نمونه برداری و تثبیت کردن با فرمالین 10 درصد برش های بافتی و رنگ آمیزی انجام شد. لاروهای تازه تفریخ شده لوله گوارش ساده را نشان دادند. دهان بسته، کبد لوله ای و کیسه شنای اولیه از سایر ویژگی های این مرحله بودند. در لارو چهارروزه دهان باز شد و یک مری کوتاه با بافت پوششی از نوع سنگ فرشی مطبق با سلول های جامی شکل اندک مشاهده شد. در لارو ده روزه مهم ترین واقعه تکاملی شروع تغذیه فعال بود. جذب کامل کیسه زرده و تکامل نهایی مری تا سن 28 روزگی و تکامل نهایی دندان های حلقی، محو میکروسکوپی کیسه زرده و شروع پیچ خوردگی روده از سایر وقایع تکاملی تا مراحل نهایی نمونه برداری ها بودند. روده اولین و دندان های حلقی آخرین ناحیه بودند که تکامل یافتند. حفظ تغذیه درونی به مدت طولانی بعد از شروع تغذیه فعال از راهکارهای افزایش بقا در محدودیت های غذایی در این ماهی است. ویژگی های تکاملی مشاهده شده بر شبیه بودن تکامل دستگاه گوارش ماهی کلمه با سایر ماهیان استخوانی تاکید می کند و البته تفاوت های خاص گونه ای به خصوص در بخش دندان حلقی دیده می شود.
  کلیدواژگان: بافت شناسی، تکامل دستگاه گوارش، تغذیه فعال، ماهی کلمه دریای خزر، مرحله لاروی
|
 • Zohreh Ahmadi Kordestani, Amirhossein Hamidian, Seyyed Vali Hosseini, Sohrab Ashrafi Pages 467-477
  Aquatic organisms are one of most important human food sources but they can accumulate heavy metals Entered aquatic ecosystems in their tissues and organs same time and can be transferred through the food chain to higher food levels and in the most top into the human body. Shrimps are of the main groups of sea foods; and because they are benthic species، they can absorb high concentrations of heavy metals from the media. Therefore، in this research the concentrations of heavy metals cadmium، nickel، copper and zinc were determined in white leg shrimp (Litopenaeus vannamei). Samples were randomly purchased from Tehran market. The samples were caught from coastal ponds of Khuzestan and Bushehr provinces. First، Length، weight and sex of the samples were determined. Then muscle tissues were wet digested and the metal concentrations were determined using atomic absorption spectroscopy (Perkin Elmer، USA). Statistical analysis of data indicated that، there were no correlations between concentrations of metals with morphological variables. No significant differences were observed between the concentrations of metals in two sexes; however، males had higher concentrations of cadmium than females). No significant differences were observed between metals concentrations. The general pattern of metals concentrations were Zn> Cu> Ni> Cd. Comparison of the metal concentrations with standard values showed that the concentrations of nickel، copper and zinc were lower than FDA، WHO، NHMRC and MAFF standards but cadmium concentrations were higher than these standards.
  Keywords: aquatic organism, heavy metals, standard, water pollution, white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)
 • Mahdi Badri, Asghar Abdoli, Bahram H. Kiabi, Mahmud Karami Pages 479-489
  In order to evaluate aspects of the fluctation temperature on Weight- length and condition factors of Schizothorax pelzami (Kessler،1870) in the two different habitat such as the ferizi River basin and cheshme sabz lake in khorasan province، total of 873 samples were taken monthly from January، 2009 through January، 2010، by means of gill nets. The results showed that lake population was significantly larger and weightier than river population (by T - test (P<0. 001)). This may be due to better environmental conditions and food supply in lake habitat. This relation (Wt-Lt) was evaluated for all individuals، and for each sex separately (females and males)، due to the significant difference between the male and female slopes of Wt-Lt regressions in both ecosystem. Result (Parameter b) showed that Weight increased Isometrically with size in both population but in river females & lake males growth were positive allometrically، (b= 3. 102، b= 3. 107) also river males population and lake females population growth were negative allometrically، (b=2. 807،b=2. 828). In addition Body weight exponentially increased with SL (mm) by the following relationships: River population: W = 0. 21 × 10-4 TL2. 80 (r2 = 0. 93) for males and W = 0. 5 × 10-5 TL 3. 102 (r2 = 0. 96) for females. lake population: W = 0. 5 × 10-5 TL3. 107 (r2 = 0. 93) for males and W = 0. 21 ×10- 4 TL 2. 82 (r2 = 0. 96) for females.
  Keywords: condition factor, Schizothorax pelzami, temperature
 • Seyyed Ali Jafarpour, Mona Shokri, Bahram Shohreh Pages 491-510
  In this study، quality characteristics of incorporated burgers containing 25، 50، 75 and 100 common carp (Cyprinus carpio) surimi was evaluated. Accordingly، proximate composition، texture profile analysis (TPA)، color، water holding capacity (WHC) and sensory attributes of resulted burgers were determined. Based on data، burgers containing surimi showed lower amount of protein، fat and ash compared to the meat burger with no surimi (control) (P<0. 05)، however، the moisture content of former burgers was significantly higher that the later one (P<0. 05). Consequently، by addition of surimi into burger formula، WHC was improved. Moreover، the whiteness of control burger was significantly lower compared to the incorporated burgers، as addition of surimi increased the L* and b* values and reduced the redness (a*) of burgers (P<0. 05). According to TPA test، incorporation of surimi into burger caused significant reduction in hardness، chewiness، gumminess، and firmness of resulted burgers as those treatments containing 50، 75 and 100 surimi showed significant (P<0. 05) difference with control one. However، in terms of cutting shear، the highest values were belong to treatments with 25، 50 and 75 surimi in which the difference was significant (P<0. 05) compared to 100 surimi burger and control. Sensory evaluation indicated that burgers with 50، 75 and 100 surimi obtained the highest texture and color scores (P<0. 05)، whereas، did not show any significant difference in terms of taste and flavor compared to the control (P>0. 05).
  Keywords: incorporated burgers, sensory evaluation, surimi, common carp, texture
 • Mehran Javaheri Baboli, Naval Daer Pages 511-522
  This study was conducted to evaluate the effect of prebiotic short Saccharomyces cerevisiae yeast cell wall (YCW) on growth، nutrition and survival rates، blood indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were studied. 600 pieces of salmon with an average weight of (1 ± 20) g 4 treatments and 3 replications (each replication 50 pieces of fish) groups. Treatments 1، 2، 3 and 4، respectively، with diets containing 0، 0. 5، 1. 5 and 2. 5 grams of prebiotic cell wall of the yeast Saccharomyces cerevisiae were fed for 60 days. The results showed that the body weight of rainbow trout in the control treatment (treatment 1)، treatment 2، treatment 3 and treatment 4، respectively، 48. 70± 0. 3، 60. 50 ± 0. 30، 40. 52 ±0. 20، 30. 52 ± 0. 15 g. Highest level BW 60 day breeding period was observed in treatment 3 was significantly higher than the control treatment (P <0. 05). But with treatment، 2. 5 gram difference was not significant (P> 0. 05). Rainbow trout body length in control treatment (treatment 1)، treatment 2، treatment 3 and treatment 4، respectively، 1. 16 ± 0. 05، 16. 4 ± 0. 03، 16. 8 ± 0. 03، 16. 7 ± 0. 05 cm، so that the period of different doses of 0. 5، 1. 5 and 2. 5 grams of prebiotic cell wall of the yeast Saccharomyces cerevisiae significant differences between treatment and control treatments، 0. 5، 1. 5 and 2. 5 g per kg of feed for farmed fish were observed during the impact (P <0. 05) and treated only between 1. 5 and 2. 5 gram difference was not significant (P>0. 05). Add the yeast Saccharomyces cerevisiae cell wall is prebiotic to the diet of fish fingerling rainbow trout، has no effect on increasing survival rates. In this study the prebiotic cell wall of the yeast Saccharomyces cerevisiae، though the blood contains red blood cells (RBC)، hematocrit (HCT)، had no effect (P>0. 05)، but hemoglobin، RBC indices trout samples Rainbow treatments tested in this study، there was no significant difference (P <0. 05). All treatments were well fed with prebiotic growth in the cell wall of the yeast Saccharomyces cerevisiae were significantly different from the control (P <0. 05) and improve these indicators were compared to the control treatment.
  Keywords: growth, hematological, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), the cell wall of the yeast Saccharomyces cerevisiae, survival
 • Eshagh Zakipour Rahimabadi Pages 523-531
  Present study was conducted to find the variations in fatty acid profile between muscle and liver of male and female of Schizothorax zarudnyi. Totally، 18 fatty acids of saturated، mono-unsaturated and poly-unsaturated fatty acids were found in both male and female of S. zarudnyi. Palmitic acid (C16:0)، palmitoleic acid (C16:1) and docosahexaenoic acid (C22:0) were the most abundant fatty acids of SFAs، MUFAs and PUFAs in fish muscle and liver، respectively. There were no significant differences in content of SFAs (with 33. 44 and 35. 42 g/100 g of total fatty acids in muscle of male and female، respectively)، MUFAs (with 42. 56 and 42. 94) and PUFAs (with 22. 00 and 21. 68) between male and female of S. zarudnyi (P>0. 05). The content of SFA، MUFA and PUFAs in liver of male and female of S. zarudnyi were 34. 51 and 37. 04، 42. 95 and 44. 31 and also 22. 55 and 18. 62، respectively. N-3/n-6 ratio in muscle and liver of male and female of S. zarudnyi was as 3. 91، 2. 99، 4. 96 and 4. 43، respectively.
  Keywords: fatty acid profile, n, 3 fatty acids, n, 6 fatty acids, poly, unsaturated fatty acids, Schizothorax zarudnyi
 • Neda Sarhaddi, Ali Taheri, Ali Motamedzadegan Pages 533-545
  The aim of this study was to determine the fatty acid and mineral composition in bone of 3 pelagic fish: Gold stripe Sardine (sardinella gibbosa)، Anchovy Kilka (Clupeonella engrauliformis) and Indian anchovy (Stolephorus indicus). Fatty acid profiles showed that total saturated fatty acid have no significant differences in 3 species. The content of total mono saturated fatty acids in Anchovy Kilka was minimum (P<0. 05). Total poly saturated fatty acids and EPA+DHA in the gold stripe sardine and Indian anchovy was maximum and minimum respectively (P<0. 05). Maximum content of the n3/n6 fatty acids ratio was in the gold stripe sardine and minimum in the Indian anchovy (P<0. 05). Calcium، iron، and Zn content were maximum and minimum in the gold stripe sardine and Anchovy Kilka respectively. Anchovy Kilka have highest amount of Cu and Cr instead of gold stripe sardine that have highest amount of K and F (P<0. 05). Based on the result the best chemical composition observed in the gold stripe sardine. This is seems that powder of the bone of these 3 pelagic fish can be used in the food industries as additives.
  Keywords: mineral composition, mono saturated fatty acid, poly saturated fatty acid, powder of the bone, saturated fatty acid
 • Mina Seifzadeh, Aliasghar Khanipour, Hasan Jalili Pages 547-564
  Effects of catechin for preventing black spots forming in whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) were evaluated. For processing whole shrimp، catechin was used at a concentration of 0. 2 and 0. 3 % for 15 minutes. Sodium metabisulfite was used at a concentration of 3 % for 10 minutes as control samples. Without antioxidant shrimp were used as control samples too. Treatments quality was evaluated by Sensory analysis and chemical experiments during 6 months being kept in frozen storage. pH، total volatile basic nitrogen and trimethylamine factors in 0. 3 % catechin treatments showed significant differences During the storage period (P0. 05). TMA، FFA and TVB-N factors in Sodium metabisulfite treatments showed significant differences compared to other treatments (P0. 05). PV، TBARS، FFA، pH and TVB-N factors in 0. 2 and 0. 3 % catechin treatments showed no significant difference during the storage period compared to Sodium metabisulfite treatments (P>0. 05). But they showed significant differences compared to without antioxidant treatments.
  Keywords: black spot, catechin, sodium metabisulfite, keeping in frozen storage, whiteleg shrimp
 • Nima Shiry, Alireza Mirvaghefi, Khalil Talebi Jahromi, Gholamreza Rafiee Pages 565-583
  Biomarkers are assigned as early warning systems regarding aquatic organisms exposed to pollutants. Among which، however، measurement of esterase enzymes activity specially cholinesterase of fish tissues، is a marker for exposure to organophosphate pesticide and carbamates، and this biomarker has been used widely in broad range of investigations. A number of Capoeta capoeta gracilis (: Cyprinidae) samples were caught from five determined stations located in Gorgan river basin، followed by sampling from three distinct tissues including liver، muscle and brain. Special activity and inhibition percentage of both esterase enzyme and acethyle cholinesterase (Elman method) were also measured. According to our current results، significant differences were detected between enzyme levels of tree tissues of five stations. The maximum value of inhibition percentage of esterase enzymes of three tissues including liver، muscle and brain were calculated as 38. 75، 31. 01 and 10. 62، respectively، when data of downstream of gorgan river at summer were taken into account. Hence، due to more inhibition as compared with the other enzyme tissues، we strongly propose the utilization of liver acetyle cholinesterase activity in this species as a biomarker regarding determination and classification of lotic water ecosystems pollution. Furthermore، muscle tissue، because of the presence of butyryl cholinesterase (measured in general esterase assay) which is commonly accompanied by more sensivity versus inhibitors، can be used consequently in environmental monitorings. As the last point of view، the study of such reliable markers in diverse seasons showed that the environmental monitoring programs can be more helpful as long as such investigations are carried out in warm seasons in one hand، and based on agronomical calendar plus spraying farms on the other.
  Keywords: acethyle cholinesterase, biomarkers, Capoeta capoeta gracilis, esterase enzymes, Gorgan river
 • Om-Albanin Taheri Kondor, Mir Masoud Sajjadi, Iman Sourinejad, Abd- Alrasoul Daryaei, Fereshteh Khademi, Ghodrat Mirzadeh Pages 585-597
  To investigate the effect of dietary supplementation of L-carnitine on resistance to temperature and salinity stresses in Sobaity fry، an experiment was carried out with 240 pieces of fish with average initial weight of 3. 01±0. 03 g for 10 weeks. Experimental treatments were consisted of four levels of 0، 500، 1000 and 1800 (respectively control، LC500، LC1000 and LC1800) mg L-Carnitine per kg of diet، each with three replicates in a completely randomized design. During the experimental period، feeding was performed by hand and the fish were daily fed to satiation at three intervals. At the end of the experimental period، fish were exposed to two temperatures of 15 and 37°C for 30 minutes for thermal stress test and to two salinity levels of 12 and 70 ppt for one hour for salinity stress test. The results showed that in LC1000 and LC1800 treatments، the resistance to high temperature، low temperature and high salinity stresses increased significantly compared to control group (P<0. 05). Furthermore، there was no significant difference in resistance to low salinity stress between the treatments (P>0. 05). The results of present research revealed that the dietary supplementation of L-carnitine could favorably affect the resistance to temperature and salinity stresses in Sobaity fry. Between the different levels of L-carnitine used، the most effective dose on resistance to temperature and salinity stresses in Sobaity seabream fry was the level of 1000 mg L-carnitine per kg of diet.
  Keywords: L, Carnitine, salinity stress, Sobaity Seabream, Sparidentex hasta, temperature stress
 • Behnam Farjami, Seyed Vali Hosseini Pages 599-610
  Plant extracts are rich sources of natural antioxidant and antibacterial compounds. In recent decades، the need for using natural antioxidants in foods، pharmaceuticals and cosmetics has promopted extensive scientific research. The purpose of this study was to investigation of effect of different percentages of rosemary extract (0، 1، 2. 5 and 5%) on the quality، chemical and microbial of the produced fish fingers from minced of silver carp. Samples were stored in the refrigerator at a temperature of 4±1°C (for 15 days). Chemical and microbial tests (parameters of pH، thiobarbitoric acid (TBA)، volatile nitrogen bases (TVN)، total bacterial count) were performed on the prepared samples during the store period. Based on the results، total bacteria counts، showed that rosemary extract has anti-bacterial properties، except 6، every day control samples compared to samples treated rosemary extract total bacterial load is more. The results showed that in samples treated with rosemary extract، pH decreased during storage significantly، this decrease is partly due to the anti-bacterial effect of rosemary extract (P<0. 05). The antioxidant properties of rosemary extracts inhibit TBA exceed acceptable limits during the maintenance period. TBA values in samples treated with rosemary extract significantly lower than the control samples from day 6 to the end of the storage period. Volatile nitrogen bases in samples treated with different concentrations of the rosemary extract (except 5%) did not exceed acceptable limit during storage period. Based on the results of this study، can be used from rosemary extract (1%) for to keep of the quality of fish finger in cold conditions for a short period.
  Keywords: fish finger, rosemary extract, shelf life, silver carp
 • Parvaneh Moghaddam, Ahmad Noori, Ehsan Kamrani, Arash Akbarzadeh, Bita Kalvani Neitali Pages 611-623
  In this study، some external morphometric characters viz. carapace width (CW) and length (CL)، chelar propodus width (CHW) and length (CHL) and abdominal width (AW) and also body weight (BW) of the blue swimming crab، Portunus pelagicus (Linnaeus، 1758)، were examined. Relative growth and regression slope compared among these parameters between 151 males and 158 females. Specimens were collected during one year on a monthly basis from the Persian Gulf waters، Bandar Abbas، Iran. Regression analysis between CW-BW and CL-BW demonstrated that males were 1. 07 and 1. 14 folds heavier than females، respectively. Besides، females have 1. 1 folds wider carapace in compare to males، revealed from considering the relative growth equation. Regression between CHL and BW demonstrated that chelars were significantly longer (1. 44 folds) in bias to males. Also regression analysis between AW and BW revealed that difference between male and female is significant، with wider abdomen in later (1. 61 folds). Considering the significant discrepancy between males and females، it is concluded that differences in these body parts may be related to reproductive adaptation for more efficiency.
  Keywords: blue swimming crab, morphometrics, Persian Gulf, Portunus pelagicus, relative growth
 • Morteza Yaghoubi, Bagher Mojazi Amiri, Mohammad Ali Nematollahi, Saeed Yelghi Pages 625-639
  The histology of digestive tract of Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) were studied for 53 days from hatching to fingerling size at the natural habitat of the larval stage. Ages 1، 4، 10، 18، 28، 39 and 53 days after hatching (DAH) were selected for the histological studies. after sampling and fixation with 10 percent formalin the histological process were conduct. The newly hatched larvae showed a simple and undifferentiated digestive tube. The oral cavity was still closed. Tubular shape liver and primary swim bladder was other features of this stage. The larvae at 4 DAH had the mouth opened and a few goblet cells between stratified cells of pharynx and a small esophagus with stratified squamous epithelium were observed. The most important incident at 10 DAH was starting the exogenous feeding. The buds and goblet cells in boccopharingeal cavity were changed position deeper in epithelium. Fully absorption of yolk sac and final differentiation of esophagus happened until 28 DPH. The complete differentiate of pharyngeal teeth، deletion of microscopic observed yolk sac and twisting the intestine were other features until the end of the study. Intestine was the first and the pharyngeal teeth were the last region differentiated. Keeping endogenous feed long time after starting exogenous feed shows a good point in this fish to increase survival in lack of food conditions. The ontogeny features were discussed in this study showed that this organ differentiate same in this fish as other Ostariophisy fish although there are some Interspecies differences like what we saw in pharyngeal teeth.
  Keywords: Caspian Roach fish, ontogeny, digestive system, histology, larval stage, exogenous feeding