فهرست مطالب

کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران - سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1393)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید صمد بهشتی، سید محمود قاضی طباطبایی، مریم رفعت جاه صفحات 3-10
  دیدگاه روانشناسانه اجتماعی یکی از مهمترین دیدگاه هایی است که با استفاده از تکنیک آگاهی رسانی و تغییر نگرش های مردم سعی در ترویج الگوی بهینه مصرف انرژی برق در بین خانواده ها داشته است در حالیکه منتقدین این دیدگاه معتقدند که در واقعیت عواملی وجود دارند که مانع از عملی شدن نگرش های تغییر یافته مصرف کنندگان می شوند. برای آزمون تجربی صحت نظر این دو دیدگاه محقق با استفاده از روش پیمایشی و مطالعه نمونه ای 400 نفری مصرف برق در خانواده های اصفهانی را بررسی نموده است. نتایج تحقیق نظر منتقدین دیدگاه های روانشناسانه را تایید می کند چرا که یافته ها نشان می دهند که متغیرهای نگرشی با میزان مصرف برق خانواده ها همبستگی ندارند و تنها از طریق تاثیر بر متغیرهایی که جنبه کنشی دارند می توانند بر مصرف برق اثر بگذارند.
  کلیدواژگان: نگرش، فشار هنجاری، کنش صرفه جویانه، رفتار طرفدارانه محیط زیست، مصرف برق
 • محمدرضا آقاابراهیمی، حسین طاهریان، محمد مهدی قاسمی پور صفحات 11-19
  استفاده از خودروهای الکتریکی علاوه بر کاهش نگرانی های زیست محیطی، می تواند در کاهش پیک و پر کردن دره های مشخصه بار روزانه شبکه نقش به سزایی داشته باشد. به بیان دیگر در بستر شبکه های هوشمند، می توان با برنامه ریزی فرآیند شارژ و دشارژ باتری خودروهای الکتریکی مشخصه بار شبکه را بهبود داد. در شبکه های هوشمند مشترکان به صورت لحظه ای از بار و قیمت الکتریکی باخبر می باشند و توانایی واکنش نسبت به قیمت ها را دارند. این الگوی واکنش باعث تغییرات گسترده در منحنی بار شبکه می گردد. در این مقاله مدلی چندمرحله ای با استفاده از شبکه عصبی و شبکه فازی-عصبی جهت پیش بینی بار الکتریکی روز آینده در محیط حساس به قیمت شبکه های هوشمند ارائه شده است. سپس برای تعیین مدل بار و تولید مجموعه خودروهای الکتریکی براساس بار پیش بینی شده روز آینده با در نظر گرفتن استراتژی بهره برداری شارژ و دشارژ هوشمند، مدل احتمالاتی کاملی از این خودروها در محدوده پارکینگ ها ارائه شده است. این مدل احتمالاتی بر پایه یک روش ترکیبی جدید شامل الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری و شبیه سازی مونت کارلوی ترتیبی می باشد. نهایتا مدل پیشنهادی به داده های بار چهار روز نمونه از سال های 2014-2013 بازار برق استرالیا منطقه NSW اعمال شده است و برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در پارکینگ براساس بار پیش بینی شده برای روز آینده تعیین گردیده است.
  کلیدواژگان: اصلاح مشخصه بار، بارهای حساس به قیمت، پیش بینی بار، خودروهای الکتریکی، شبکه هوشمند، شبکه عصبی، شبکه فازی، عصبی، مونت کارلوی ترتیبی
 • علی احمدیان، مهدی صدقی، مسعود علی اکبر گلکار صفحات 20-32
  اخیرا به دلیل نگرانی ها در خصوص اتمام سوخت های فسیلی و مسائل زیست محیطی، مدیریت بهینه انرژی در شبکه های توزیع فعال به یک چالش مهم در حوزه سیستم های قدرت تبدیل شده است. از طرف دیگر، این مسئله با حضور ضریب نفوذ بالای منابع تولید بادی و خودروهای برقی، به یک مسئله پیچیده تبدیل می شود. در این مقاله، یک رویه مناسب جهت بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع فعال در حضور منابع تولید توان بادی، باتری ها و خودورهای برقی ارائه شده است. پروسه بهره برداری به عنوان یک مسئله بهینه سازی در نظر گرفته شده و با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع (TS) حل شده است. نتایج شبیه سازی نشان داده با بهره برداری بهینه شبکه توزیع از طریق برنامه ریزی شارژ/دشارژ باتری ها و خودروهای برقی، هزینه بهره برداری کاهش و قابلیت اطمینان سیستم افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: بهره برداری بهینه، شبکه های توزیع، ذخیره سازها، توان بادی، خودروهای برقی، الگوریتم جستجوی ممنوع
 • آقای علی درودی، مهندس مسعود بشری، محمدحسین جاویدی دشت بیاض صفحات 33-41
  در بازارهای برق تجدیدساختاریافته، ییش بینی صحیح قیمت اهمیت فراوانی برای تمامی شرکت کنندگان بازار دارد. به دلیل ویژگی های خاص و پیچیدگی های سیگنال قیمت بازار، یک موتور پیش بینی نمی تواند به تنهایی تمامی الگوهای مختلف موجود در سیگنال قیمت را شناسایی و مدل نمایند. بنابراین، جهت افزایش صحت پیش بینی ها، این مقاله یک روش هیبرید کننده ارائه می دهد تا بتواند از به صورت همزمان از مزیت های چند موتور پیش بین استفاده نماید. در روش پیشنهادی سه موتور پیش بین مقدماتی پیش بینی هایی مستقل از قیمت بازار برق ارائه می دهند. سه موتور پیش بینی مقدماتی استفاده شده در این مقاله عبارتند از: شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه، سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی (ANFIS) و روش میانگین متحرک خودگردان (ARMA). سپس یک الگوریتم ترکیب اطلاعات جدید ارائه شده است که این سه پیش بینی مستقل را با یکدیگر ترکیب نموده تا یک پیش بینی واحد از قیمت برق ارائه نماید. روش پیشنهادی از میزان خطای گذشته موتورهای پیش بین مقدماتی بازخورد گرفته تا میزان تاثیر آن ها را در پیش بینی نهایی تنظیم نماید. روش پیشنهادی بر روی داده های قیمت بازار اسپانیا اعمال شده اند تا کارایی آن ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی می تواند پیش بینی هایی ارائه دهد که از هرکدام از پیش بینی های موتورهای مقدماتی بهتر است.
  کلیدواژگان: بازار برق، پیش بینی قیمت، ترکیب اطلاعات(فیوژن)، میانگین موزون ترتیبی، انتگرال فازی چکوئیت
 • حسن جلیلی، محمد کاظم شیخ الاسلامی، محسن پارسا مقدم صفحات 42-54
  بازار ظرفیت یکی از موفق ترین سازوکار های تامین کفایت سیستم قدرت است که در آن واحدهای تولیدی، ظرفیت خود را به صورت رقابتی به فروش می رسانند. هزینه های قابل توجه سرمایه گذاری، دوره های ساخت طولانی مدت و کمبود رقابت کافی میان واحدهای تولیدی در برخی از بخش های شبکه، از جمله دلایلی هستند که بکارگیری منابع مبتنی بر مدیریت مصرف در بازار ظرفیت را توجیه می کنند. از اینرو در این مقاله تلاش شده است تا با بکارگیری منابع مذکور در بازار ظرفیت از قدرت بازار تولیدکنندگان و هزینه های قابلیت اطمینان شبکه کاسته شود. هزینه های قابلیت اطمینان به صورت مجموع هزینه های پرداختی به تولیدکنندگان متناسب با قیمت ظرفیت در شین و هزینه پرداختی به بارهای مشارکت کننده در بازار ظرفیت به ازای میزان مشارکت آنها محاسبه شده است. علاوه بر این، میزان قدرت بازار بازیگران نیز با بهره گیری از شاخص MRCI سنجیده شده است. روش پیشنهادی در شبکه 57 شین استاندارد IEEE مورد آزمون قرار گرفته و نتایج گزارش شده است.
  کلیدواژگان: بازار ظرفیت، بکارگیری منابع مبتنی بر مدیریت مصرف، قدرت بازار، هزینه های قابلیت اطمینان
 • رسول شفایی، امیر جلیلوند نژاد، حمید شهریاری صفحات 55-63
  در این مقاله یک مدل خودبرنامه ریزی استوار برای مشارکت تولیدکننده قیمت پذیر برق در بازار روز بعد ارایه شده است. برای توسعه این مدل استوار، ابتدا یک مجموعه عدم قطعیت جدید روی ضرایب غیرقطعی مدل تعریف شده است که در شرایط وجود همبستگی بین ضرایب غیرقطعی، می تواند با نادیده گرفتن مقادیر غیرهمبسته برای ضرایب غیرقطعی، از کاهش بی دلیل سود تولیدکننده در جواب استوار نهایی جلوگیری کند. سپس مدل همتای استوار متناظر با این مجموعه برای مساله خودبرنامه ریزی توسعه داده شده است. نتایج آزمایش و شبیه سازی این مدل برای تولیدکننده ای که با بهره گیری از واحدهای حرارتی، قصد شرکت در بازار روز بعد ایران را دارد، کارایی بهتر آن را در قیاس با مدلهای استوار رایج نشان می دهد.
  کلیدواژگان: خودبرنامه ریزی، بازار روز بعد، قیمت پذیر، بهینه سازی استوار، مجموعه عدم قطعیت چندوجهی همبسته
|
 • Dr Seyed Samad Beheshty, Dr Vahid Ghasemi, Dr Seyed Mahmood Ghazi Tabatabaei, Dr Maryam Rafatjah Pages 3-10
  Social psychological perspective is one of the most important standpoints that have been used to encourage optimal electricity consumption patterns among families through awareness raising and attitude change. However، critics contend that there are de facto variables that thwart the realization of people’s altered attitudes. In order to empirically examine these two opposing views، the researcher conducted a survey on electricity consumption in Isfahan households. The results supported the ideas held by the critics of social psychological perspective. In this regard، the results revealed that attitudinal variables did not correlate with household electricity consumption so that they could only affect electricity consumption through influencing action-related variables.
  Keywords: attitudes, conservation action, electricity consumption, environmentally friendly action, energy awareness, normative pressures
 • Mohammadreza Aghaebrahimi, Hosein Taherian, Mohammad Ghasemipour Pages 11-19
  Reduce the use of electric vehicles in addition to environmental concerns, can reduce the peak and fill the valley daily load characteristic of network. In other words, in the context of smart grids, electric vehicles battery can charge and discharge planning process to improve the load characteristics. with the emergence of smart grids and using advanced metering infrastructure (AMI), customers are instantaneously aware of prices therefore it is expected that the demand side customers change their consumption patterns according to the forecasted prices by interrupting, shifting or even locally generating the load. This response pattern is causing massive changes in network load curve. In this article, a multistage model using neural networks and ANFIS to forecast the day-ahead load of price-responsive smart grid environments have been provided. Then, smart charge and discharge planning of electric vehicles in the parking according to the forecasted load curve of next day In considering smart charge and discharge operation strategy, a Complete probabilistic model of the car parking area is provided. The probabilistic model is based on a new hybrid optimization algorithm consists of sequential Monte Carlo simulation and imperialist competitive algorithm. Finally, the proposed model applied to four sample days data from the years 2014-2013 of the NSW electricity market in Australia and determined smart charge and discharge planning of electric vehicles in the parking in price responsive of smart grid environment.
  Keywords: load forecasting, smart grid, anfis, electric vehicle, price, responsive smart grid environments
 • Ali Ahmadian, Mahdi Sedghi, Masoud Aliakbar Golkar Pages 20-32
  Recently optimal energy management in active distribution networks becomes more important challenges because of concerning about fossil energy resources and environmental issues. On the other hand, this problem is critically complex considering non-dispachable wind generation and plug-in electric` vehicles (PEVs) with high penetration. In this paper, an optimal procedure is presented for active distribution network operation including wind generation, battery units and PEVs. The operation process is considered as an optimization problem which is solved using Tabu Search (TS) algorithm. The simulation results show that the operation and reliability costs of distribution network decrease efficiently and increase the reliability of system using the proposed methodology.
  Keywords: Optimal operation, distribution network, storages, wind power, plug, in electric vehicles, Tabu search algorithm
 • Mr. Ali Darudi, Mr. Masoud Bashari, Doctor Mohammad Hossein Javidi Pages 33-41
  In restructured electricity markets, accurate price forecasting plays an important role for all market participants. Due to the complexity and distinct nature of the electricity price, a single forecast engine cannot capture and model all different patterns in price signals. As a result, to improve forecast accuracies, this paper proposes a hybrid method to use advantages of several forecast engines simultaneously. In the proposed method, three primary engines, artificial neural networks (ANN), adaptive neuro-fuzzy inference systems (ANFIS), and autoregressive moving average (ARMA), provides three independent forecasts of the price. Then, a new fusion algorithm combines these three forecasts to obtain a unified single price forecast. The proposed method obtains feedback from previous error of the primary forecast engines to adjust their effect on the final forecast. The proposed method is evaluated using price data of Spanish electricity market. Results indicate that the proposed method outperform each primary forecasting engine.
  Keywords: Electricity market, price forecasting, data fusion, ordered weighted average (OWA), Fuzzy Choquet integral
 • Hasan Jalili, Dr Mohammad Kazem Sheikh Al Eslami, Dr Mohsen Parsa Moghaddam Pages 42-54
  Capacity market is one of the most successful mechanisms to ensure power system adequacy where generation units sell their capacity in a competitive manner. High investment costs, long construction periods and lack of competition between generation units in some sections of the grid are factors which may justify resources based on demand side management deployment in capacity market. Hence this paper aims at reducing reliability costs and generations markets power using mentioned resources deployment in capacity market. The reliability cost is calculated as some of costs paid to the generators proportionate to their share. Furthermore, market power of players is evaluated using MRCI index. The proposed method is tested in IEEE 57 bus network and results are reported.and results are reported.
  Keywords: capacity market, deployment of resources based on demand side management, market power, reliability costs
 • Rasoul Shafaei, Amir Jalilvandnejad, Hamid Shahriari Pages 55-63
  In this paper a robust self scheduling model for a price taker GenCo, when participating in a day ahead power market, is introduced. For this purpose a new uncertainty set is developed to tackle with the uncertain coefficients. The proposed model helps in avoiding the profit loss corresponding to the uncorrelated values of coefficients. In addition a robust counterpart based on the proposed uncertainty set for a self scheduling problem is developed. The results of the study using a simulation model for thermal units reveals that the proposed model can be considered as an effective model for all GenCos specially for risk taker producers.
  Keywords: Self scheduling_day a head market_price taker_robust optimization_correlated polyhedral uncertainty set