فهرست مطالب

یافته - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 63، بهار 1394)
 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 63، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پیمان آسترکی، غفارعلی محمودی*، خاطره عنبری، نیلوفر حسینی صفحات 5-14
  مقدمه
  از جمله مهمترین شاخصهای ارزیابی کیفی ارائه خدمات سلامت بررسی وضعیت رعایت حقوق بیمار و نحوه تعامل ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت است. این مطالعه به منظور بررسی رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران بستریشده در بیمارستان شهدای عشایر که مرجعیت آن به عنوان یک مرکزآموزشی درمانی جنرال در سطح استان می باشد در سال 1392 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 286 نفر از بیماران بستری شده در بیمارستان شهدای عشایر در سال 1392 وارد مطالعه شدند و میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه آنها به وسیله پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان دادند که میزان رعایت حقوق بیمار (در تمامی ابعاد به صورت کلی) از دیدگاه 2/ 11 درصد بیماران خوب، از دیدگاه 7/ 86 درصد بیماران متوسط و از دیدگاه 1/ 2 درصد بیماران ضعیف بود. سن بالاتر، تحصیلات پایینتر، سکونت در شهر، مدت بستری کمتر و بستری در بخشهای داخلی و عفونی از عوامل موثر بر بهتر بودن دیدگاه بیماران و نیز میزان رعایت منشور حقوق بیمار بودند (P<0.05). بین جنسیت بیمار و سابقه بستری قبلی با میزان رعایت منشور حقوق بیمار رابطه ی معناداری وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می شود که بیماران میزان رعایت منشور حقوق خود را در اغلب موارد متوسط می دانند ولی باید در جهت بهبود عوامل موثر در آن تلاش کرد.
  کلیدواژگان: منشور حقوق بیمار، دیدگاه بیماران، رضایتمندی بیمار
 • محمدرضا ناظر، سیاوش وزیری*، علیرضا جانبخش صفحات 15-27
  مقدمه
  با توجه به اینکه تمام شرایط گسترش سل شامل، ازدحام جمعیت، عفونت HIV، اعتیاد تزریقی، سوء تغذیه و فقر، در زندان فراهم است و از طرفی سل شایعترین علت بستری و مرگ در بیماران HIV و زندانیان را تشکیل می دهد و زندانها مخزن اصلی، انتشار سل بخصوص سل مقاوم به چند دارو به سطح جامعه هستند، لذا نیاز به بررسی جامع در این زمینه وجود دارد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی و به صورت سرشماری و در یک زندان کرمانشاه طی سال 86-1385 صورت گرفت. بعد از تمهیدات لازم اقدام به بیماریابی سل با پرسشنامه و معاینه ریه و محاسبه Body Mass Index (BMI) گردید. علائم بالینی سل به دو صورت اسکوربندی شدند، یکی طبق دستور العمل سازمان بهداشت جهانی (score WHO) و دیگر علائم بالینی سل را که در دستورالعمل WHO ذکر نشده بود، جداگانه تحت عنوان Total، اسکور بندی کردیم، در نهایت همه افراد دارای 5 از 7 نمره WHO یا 8 از 14 نمره Total، یا BMI کمتر از20، یا سابقه قبلی درمان سل، تحت غربالگری اولیه و بررسی از نظر سل قرار گرفتند. سرانجام از افراد با تشخیص سل، تستHIV به عمل آمد و داده ها مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 2200 زندانی، 2030 (27/ 92%) ویزیت بعمل آمد که 469 نفر (1/ 23%) معیار WHO (5≤P)، 287 نفر (3/ 14%) معیار (Total (8≤T و 159 نفر (83/ 7%) معیار BMI (B<20) را کسب کردند 2 نفرهم دارای سابقه قبلی درمان سل بودند. تعداد کل معیارهای مثبت 915 بود. که با حذف مشترکات612 نفر (14/ 30%) به مرحله بعد راه یافتند که از این تعداد، از 470 نفر (8/ 76%) CXR، 198 نفر (35/ 32%) اسمیر بعمل آمد. در نهایت، که 5 نفر سل ریوی «اسمیر مثبت»، تشخیص داده شد که همگی (100%) 5≤W،4 نفر(80%)، 8≤Total و1 نفر(20%) دارای 20˂BMI، ولی هیچکدام (0%) سابقه قبلی درمان سل نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  مقایسه مطالعه ما نسبت به اکثر مطالعات در استفاده از الگوریتم مشخص، شاخص WHO، اسکورهای بالینی تکمیلی Total، BMI و سابقه قبلی درمان سل و همچنین استفاده بیشتر از گرافی قفسه سینه بود، که دقت ما را در اسکرینینگ اولیه و بعدی افزایش داد. بنابراین با بیماریابی فعال بصورت دوره ای و درمان به موقع سل می توان بطور زودرس از انتشار گسترده سل در زندان و جامعه ممانعت بعمل آورد و از میلیاردها دلار خسارت جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: سل مقاوم به چند دارو، بیماریابی فعال، زندان
 • مژگان کاویانی، مجید عبدالهیان*، خاطره عنبری، الهام شیخی صفحات 28-34
  مقدمه
  کتواسیدوز دیابتی عارضه حاد دیابت می باشد و ازفوریتهای پزشکی است که معمولا در بیماران دیابتی نوع I دیده می شود و ممکن است تظاهری از بیماری دیابت تیپ I تشخیص داده نشده مخصوصا در کودکان باشد و همراه با کمبود انسولین، کاهش حجم و تغییر وضعیت روانی می باشد.هدف از انجام این مطالعه بررسی شدت و عوامل مستعد کننده بیماری کتو اسیدوز دیابتی در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد.
  مواد و روش ها
  در این روش که مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی می باشد کلیه بیماران دیابتی که بعلت کتواسیدوز دیابتی در بیمارستان شهدای عشایر از خرداد 88 تا خرداد 92 بستری شده بودند و پرونده های آنها که در بایگانی بیمارستان موجود بود توسط همکار طرح، طبق معیارهای از پیش تعیین شده، اطلاعات آنها استخراج و وارد پرسشنامه شد.
  یافته ها
  در بایگانی بیمارستان 38 پرونده از افراد که مبتلا به کتو اسیدوز دیابتی بودند موجود بود. از نظر توزیع جنسی در صد زنان مبتلا به این بیماری بیشتر از مردان بود. از نظر سنی بیشترین فراوانی در گروهای سنی 10-9 سال و 29-20 سال بود. از نظر توزیع فراوانی عوامل مستعد کننده بیشترین عامل منفرد مستعد کننده بیماران عدم مصرف انسولین و قطع صرف انسولین بود. از نظر شدت، بیماری اغلب شدید بود که در زنان بیشتر دیده شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  عدم آگاهی بیماران و خانواده های آنان در شناخت علائم حاد بیماری و همچنین عدم پذیرش درمان که منجر به قطع مصرف انسولین می گردد علت احتمالی شدید بودن بیماری در افراد مطالعه ما می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل مستعد کننده، کتواسیدوز، شدت
 • شهین سالاروند، علیرضا موید کاظمی*، نرجس بحری، طاهره طولابی صفحات 35-42
  مقدمه
  بیماری بروسلوز خسارات اقتصادی، دامپزشکی و بهداشت عمومی قابل توجهی را به اجتماع تحمیل می کند. با توجه به شیوع بالای تب مالت در استان لرستان، این مطالعه با هدف تعیین میزان نیازهای آموزشی پزشکان عمومی در مورد بیماری بروسلوز در شهرستان خرم آباد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 140 نفر از پزشکان عمومی شاغل در شهر خرم آباد در سال 1392 به شیوه سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته مشتمل بر 42 سوال در چهار حیطه پیشگیری، تشخیص، درمان و پیگیری بروسلوز بود. تجزیه و تحلیلی آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 آزمون های آماری پیرسون، کای اسکوئر و من ویتنی انجام شد. مقدار P کمتر از 05/ 0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که 6/ 28 درصد از پزشکان عمومی در مورد بیماری بروسلوز نیاز آموزشی دارند. بیشترین نیاز آموزشی در حیطه تشخیص (6/ 78 درصد افراد) و کمترین نیاز آموزشی در حیطه پیشگیری (1/ 17 درصد افراد) بود. نمره نیازسنجی بین مشارکت کنندگان زن و مرد اختلاف آماری معنی دار نداشت اما پزشکان شاغل در مراکز روستایی، نیاز آموزشی بیشتری داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  میزان نیازهای آموزشی اکثر پزشکان عمومی در شهر خرم آباد درباره بیماری بروسلوز در حد متوسط است. با توجه به اهمیت تشخیص و درمان صحیح این بیماری پیشنهاد می شود که در برنامه آموزش مدون پزشکان توجه ویژه ای به برنامه های آموزشی مرتبط با بروسلوز معطوف شود.
  کلیدواژگان: بروسلوز، نیازهای آموزشی، پزشکان عمومی
 • حاتم گودینی، محمدتقی میرزاییان، اصغر سپه وند*، قدرت الله شمس خرم آبادی صفحات 43-54
  مقدمه
  ریزگردها ترکیبی از آلاینده ها در اتمسفر می باشند که بخشی از این ذرات را بیوآئروسل ها تشکیل می دهند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت باکتری ها، قارچ ها و بیومس در ریزگرد های هوای شهر خرم آباد بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در تابستان و پاییز سال 1391 در شهر خرم آباد انجام گرفت. نمونه برداری با استفاده از دستگاه نمونه بردار با حجم بالا انجام گرفت. برای شمارش و شناسایی عوامل قارچی از محیط کشت های اختصاصی، برای تعیین باکتری از روش HPC و جهت تعیین بیومس از معیار پروتئین بر اساس روش برادفورد استفاده گردید. همچنین ارتباط این متغیرها با پارامترهای هواشناسی مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  بالاترین و پایین ترین مقدار PM10 به ترتیب در تیر ماه با غلظت g/m3μ 275/18و در شهریور ماه با غلظت g/m3μ 92/45بود. بیشترین میانگین ماهانه تعداد کلنی باکتری و قارچ اندازه گیری شده، به ترتیب 605 و 120 عدد در هر متر مکعب هوا و مربوط به ماه های آذر و آبان بود. همچنین بیشترین غلظت میانگین ماهانه پروتئین g/m3μ 30-27، مربوط به ماه های مرداد، شهریور و آذر بود. با افزایش غلظت PM10 غلظت بیومس در هوا افزایش معنی داری نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  با افزایشPM10 غلظت بیومس در هوا افزایش یافته، اما تاثیر چندانی بر غلظت باکتری ها و قارچ ها در هوا نداشت. فاکتورهای هواشناسی مانند دما، رطوبت، سرعت باد، مدت تابش و میزان تشعشع خورشید تاثیر بسزایی در غلظت بیوآئروسل ها در هوا داشت.
  کلیدواژگان: ذراتPM10، قارچ ها، بیومس، باکتری ها، آلودگی هوا
 • غفارعلی محمودی، حسن نورمحمدی*، یونس عزیزپورفرد، علی فرهادی صفحات 55-62
  مقدمه
  کمتر پدیده ای را می توان یافت که همانند اعتیاد جوامع بشری را مورد تهدید قرار داده باشد. با وجود خطرات و عوارض ناشی از اعتیاد هر روزه به شمار قربانیان این دام مرگبار افزوده می شود. لذا برآن شدیم که به بررسی علل گرایش به مواد مخدر از نظر بیماران مراجعه کننده با تشخیص مسمومیت مواد مخدر و اعتیاد در بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد بپردازیم.
  مواد و روش ها
  مطالعه در قالب اپیدمیولوژیک توصیفی بر روی 100 نفر، تحت رضایت آگاهانه در سال 1393 انجام شد. ابزار پژوهش یک پرسشنامه دو قسمتی بود که قسمت اول در زمینه خصوصیات فردی و قسمت دوم حاوی سوالاتی در زمینه عوامل شغلی، اقتصادی، تحصیلی، خانوادگی و عوامل اجتماعی گرایش به مواد مخدر بود. پس از گردآوری داده ها، بررسی و تحلیل آماری انجام شد.
  یافته ها
  11 بیمار مونث و 89 بیمار مذکر مورد بررسی قرار گرفتند. بیش ترین فراوانی در گروه سنی 39-30 سال قرار داشت. 81% بیماران شهری و 19% روستایی بودند. کسب لذت و افزایش توان جسمی برای کار، رهایی از مشکلات زندگی، تسکین ناراحتی های روحی، وجود افراد معتاد در خانواده، همرنگ شدن با دوستان ناباب و همچنین بیکاری و ارزان و در دسترس بودن مواد مخدر از شایع ترین علل گرایش به مصرف مواد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی اقتصادی به صورت هماهنگ بستر گرایش به سمت مواد مخدر را فراهم می کنند و امید است که نتایج این مطالعه موجبات افزایش آگاهی برنامه ریزان در اجرای سیاست ها و اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده اعتیاد جهت جلوگیری از پیامدهای آن را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: گرایش، مواد مخدر، اعتیاد، خرم آباد، مسمومیت
 • ابوالفضل مظفری*، محسن رضایی، سیامک محبی صفحات 63-70
  مقدمه
  به خواب آلودگی که در زمان نامناسب حادث شود و یا عملکرد روزانه فرد را مختل کند، خواب آلودگی مفرط طی روز گویند. در این بین اختلال تنفسی حین خواب یکی از شایعترین علل خواب آلودگی می باشد. هدف از این مطالعه یافتن مهمترین پارامترهایی است که در پلی سومنوگرافی بیماران اختلالات تنفسی حین خواب با خواب آلودگی مرتبط هستند.
  مواد و روش ها
  با لحاظ معیارهای ورودی و خروجی، 112 بیمار مراجعه کننده به کلینیک خواب درمانگاه فوق تخصصی بقیه الله شهر قم در سال 1391 در مطالعه تحت مطالعه قرار گرفتند. از بیماران اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه خواب آلودگی گرفته شد. مقایسه بین خواب آلودگی با پارامترهای پلی سومنوگرافی و آنتروپومتریک انجام شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 توسط شاخصهای آمار مرکزی و نیز توزیع فروانی و همچنین توسط آزمون های T مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و نیز کای اسکوئر در سطح معنی داری 05/ 0>P تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  سن متوسط بیماران 07 /55 سال و 09/ 58% آنها مرد بودند. شاخص توده بدنی 34/34 کیلو گرم بر مجذور مترمربع، متوسظ اندکس آپنه و هیپوپنه 62/ 43، متوسط اسکور خواب آلودگی بالای ده 83/ 12، و متوسط اندکس بیداری 64/ 30 بود. ارتباط قوی بین اسکور خواب آلودگی بالای 10 با اندکس بیداری (009/ 0=P) و متوسط اشباع اکسیژن شریانی (029/ 0=P) مشاهده شد. اما میان خواب آلودگی با پارامترهای دیگر پلی سومنوگرافی ارتباط معناداری دیده نشد (005/ 0˂P).
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس داده های موجود، مهمترین پارامتر در بروز خواب آلودگی در بیماران مبتلا به اختلالات تنفسی حین خواب میزان اندکس بیداری و متوسط اشباع اکسیژن شریانی می باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات تنفسی حین خواب، خواب آلودگی طی روز، اندکس بیداری
 • فرهاد آریامنش، فریده ملکشاهی*، مهدی صفری صفحات 71-77
  مقدمه
  مطالعات نشان داده اند، حدود 20 تا 80 درصد بیماران همودیالیزی، دارای مشکلات خواب هستند که می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان شود. با توجه به آمار بالای بیماران همودیالیزی در عصر حاضر، ارتقاء سطح سلامت آنان از مسائل مهم بهداشتی تلقی می گردد. در این راستا پژوهش حاضر، با هدف تعیین تاثیر ماساژ پا بر کیفیت خواب شبانه بیماران همودیالیزی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، به روش تجربی از نوع کارآزمایی بالینی بر روی 80 بیمار مراجعه کننده به بخش های دیالیز بیمارستان های شهدا و شهید رحیمی خرم آباد در سال 1393 انجام گرفت. ابزار شامل پرسش نامه پیتزبرگ و فرم چارت خواب بود که به وسیله آنها، وضعیت خواب نمونه هایی که دارای مشکل خواب بودند، در شب های قبل و بعد از انجام ماساژ، مورد بررسی قرار گرفت. مداخله آموزشی در پژوهش حاضر، ماساژ پا به مدت 10 دقیقه در طول دیالیز، سه بار در هفته، برای چهار هفته متوالی بود.
  یافته ها
  تغییرات ایجاد شده در نمره پیتزبرگ نشان داد که، ماساژ پا در گروه آزمون در کیفیت خواب موثر بوده و با استفاده از آزمون آماری فریدمن مشخص شد مدت خواب شبانه افزایش یافته و به طور کلی وضعیت خواب بیمار با تکرار مداخله در هر هفته نسبت به هفته قبل بهبود یافته است (001/ 0>P).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، ماساژ پا بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز تاثیر مطلوبی دارد و می تواند به عنوان یک روش مفید در بهبود کیفیت خواب بیماران در بخش های همودیالیز، اجرا و آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: ماساژ، اختلالات خواب، بیماران همودیالیزی، طب مکمل
 • غلامرضا توشمال، محمد حکاک، حشمت الله حیدری* صفحات 78-86
  مقدمه
  به منظور ارائه بهتر خدمات در مراکز بهداشتی درمانی آگاهی از ادراکات و انتظارات دریافت کنندگان خدمات این مراکز و تعیین شکاف موجود بین این دو مقوله نقش بسیار مهمی را ایفاء می کند. این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال در سال 1391 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی-تحلیلی400 نفر از گیرندگان خدمات فوریتهای پزشکی شهرستان خرم آباد با استفاده از روش نمونه گیری مستمر انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک آمار توصیفی و آزمون های تی زوجی، کروسکال والیس و آنووا انجام گرفت.
  یافته ها
  پس از بررسی های انجام شده تمامی ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات ارائه شده (شامل ابعاد ملموسات، تضمین و اطمینان، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و همدلی) شکاف منفی کیفیت وجود داشت، که بیشترین شکاف کیفیت در بعد همدلی و کمترین شکاف در ابعاد مولفه های ادب و اعتماد واحدهای مورد پژوهش بود. این شکاف در همه ابعاد، به استثنای بعد ادب و اعتماد از نظر آماری معنی دار بود، ولی بین سن و جنس و سطح تحصیلات مراجعین و نمره شکاف کیفیت، رابطه آماری معناداری وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  انتظارات مراجعین در تمام ابعاد کیفیت خدمات بالاتر از ادراکات آنان بوده است و نیاز است کیفیت ارائه خدمات در این مراکز در تمام ابعاد بویژه بعد همدلی بهبود یابد. پیشنهاد می گردد کیفیت ارائه خدمات در این مرکز و سایر مراکز بصورت دوره ای بررسی و به منظور بهبود ارائه خدمات درمانی اقدامات لازم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت، شکاف کیفیت خدمات، مدل سروکوال، سیستم فوریتهای پزشکی
 • حسین ابراهیمی مقدم*، مهین فکرتی صفحات 87-94
  مقدمه
  از آنجایی که بنیان حالات روان شناختی مثبت به عنوان متمم رویکرد های کمبود مدار در سالهای اخیر مطرح شده است بر آن شدیم تا این شاخه جدید روان شناسی را که به مطالعه علمی نیرومندی های انسان نظر دارد بیشتر مورد توجه قرار داده و به بررسی سهم مولفه های هوش هیجانی و سبک های فرزند پروری در پیش بینی حالات روان شناختی مثبت بپردازیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 200 نفر از دانشجویان روان شناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با استفاده از نمونه گیری خوشه ایمرحله ای انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسش نامه های هوش هیجانی برادبری و گریورز، سبک های فرزندپروری بامریند و پرسش نامه حالات روان شناختی مثبت رجایی و همکاران مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده ازآمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه) به کمک نرم افزار SPSS بررسی شدند.
  یافته ها
  از بین مولفه های هوش هیجانی، مولفه خودآگاهی هیجانی(464/ 0=β) بیشترین مقدار پیش بینی کننده را دارا بود و مدیریت رابطه پیش بینی کنندگی معنا داری را در این تحقیق نشان نمی داد. همچنین از میان سبک های فرزند پروری، سبک فرزندپروری مقتدر نیز رابطه مثبت معناداری با حالات روان شناختی مثبت داشت و نیز هیچ رابطه معناداری بین سبک فرزندپروری مستبد با حالات روان شناختی مثبت یافت نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت حالات روان شناختی مثبت پیشنهاد می شود که به پرورش هوش هیجانی از سنین کودکی و آموزش آن به والدین و متوجه ساختن والدین در نحوه فرزندپروری توجه بیشتری شود تا با افزایش سطح رضایتمندی افراد میزان بهداشت روانی جامعه نیز ارتقا یابد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سبک های فرزندپروری، حالات روان شناختی مثبت
 • شایسته بناییان بروجنی، غلامرضا مبینی، محمود رفیعیان کوپایی، مریم راستی بروجنی، منیژه سرشتی، مجید ولیدی* صفحات 95-103
  مقدمه
  شایع ترین عامل واژینیت در زنان کاندیدا آلبیکانس بوده و کلوتریمازول درمان انتخابی آن می باشد. عوارض داروهای شیمیایی و مقاومت میکروارگانیسم ها نسبت به آنها از معضلات پزشکی بوده و استفاده از گیاهان دارویی یکی از راه های جایگزین به نظر می رسد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آزمایشگاهی عصاره گیاه مریم گلی و کلوتریمازول بر روی کاندیدا آلبیکانس جدا شده از واژن زنان مبتلا به واژینیت کاندیدائی انجام شد.
  مواد و روش ها
  از100 نفر زن مبتلا به واژینیت کاندیدایی، نمونه ای از ترشحات واژن در لوله آزمایش حاوی یک سی سی سرم فیزیولوژی گرفته شد. پس از انجام مراحل کشت، 24 نمونه ایزوله کاندیدا آلبیکانس شناسایی و وارد مطالعه شد. سپس این ایزوله ها در محیط سابورو حاوی کلوتریمازول یا عصاره مریم گلی کشت و 90% و 50% MIC تعیین گردید.
  یافته ها
  عصاره مریم گلی رشد کاندیدا آلبیکانس را مهار نمود. میانگین غلظت کلوتریمازول برای 50% MIC،μg/ml 0.65±0.55 و برای 90% MIC، μg/ml 4.8 ± 3.59 بود. میانگین غلظت مریم گلی برای 50% MIC،mg/ml 24.04± 24.2 و برای90% MIC، mg/ml 56.2± 28.4 به دست آمد. مریم گلی رشد سوش استاندارد کاندیدا آلبیکانس PTCC5027را با غلظت mg/ml 1/25 و mg/ml 20 به ترتیب به میزان 50% و 90% مهار نمود.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره مریم گلی رشد کاندیدا آلبیکانس را مهار می نماید و ممکن است در درمان واژینیت ناشی از این قارچ موثر باشد.
  کلیدواژگان: گیاه مریم گلی، کلوتریمازول، کاندیدا آلبیکانس، واژینیت
 • علی قربانی رنجبری*، شهریار ناجی، عبدالله زارعی، نازنین قربانی رنجبری صفحات 104-109
  مقدمه
  سالمونلاها اجرام میله ای کوتاه، گرم منفی، فاقد کپسول، هوازی و بی هوازی اختیاری هستند که در انسان سبب ایجاد مسمومیت غذایی می شود. در انتقال این بیماری، مواد غذایی خام با منشاء دامی به ویژه گوشت و تخم پرندگان حائز اهمیت فراوانی هستند. با توجه به اهمیت تخم اردک و بوقلمون در انتقال سالمونلوزیس و مصرف تخم اردک و بوقلمون های محلی و غیر صنعتی در منطقه، همچنین پی بردن به میزان آلودگی سالمونلایی مطالعه حاضر صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  به منظور مطاله حاضر، 300عدد تخم اردک و بوقلمون های بومی جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید؛ درآزمایشگاه پس از نمونه گیری از سطح تخم های مورد برسی، پوسته آنها با اتانول80 درصد ضد عفونی و محتویات هر 5 عدد تخم اردک و بوقلمون به صورت جداگانه در یک بشر مخلوط گشته و پس از24 ساعت انکوباسیون در دمای C °37 با سوآب در آبگوشت سلنیت- F تلقیح گردید. نمونه از محیط سلنیت-F به آگار سالمونلا- شیگلا منتقل شد و پس از انکوباسون در C °37 ازنظر کلنی های مشکوک به سالمونلا بررسی شدند. کلنی های مشکوک در محیط های TSI و لیزین دکربوکسیلاز تلقیح و باکتری هایی که دارای واکنش های مربوط به سالمونلا بودند بوسیله آزمایش PCR با پرایمرهای اختصاصی برای سالمونلاها و سروتیپ های سالمونلا انتریتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم مورد بررسی قرارگرفتند.
  یافته ها
  از مجموع 300 تخم اردک و بوقلمون مورد بررسی پوسته 7 مورد (2/ 3 درصد) آلوده به سالمونلا بود. از 7 مورد آلودگی 1 مورد پوسته تخم بو قلمون آلوده به سالمونلا تیفی موریوم بود. از طرفی 6 مورد آلودگی مربوط به پوسته تخم اردک های مورد مطالعه بود که همگی از سروتیپ سالمونلا تیفی موریوم بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به مطالعه حاضر و تحقیق سایرمحققین در مجموع می توان نتیجه گرفت میزان عفونت سالمونلا در تخم اردک و بو قلمون نسبت به تخم ماکیان کمتر بوده و به نظر می رسد انتقال عمودی سالمونلا در بوقلمون و اردک کمتر از ماکیان باشد.
  کلیدواژگان: سالمونلا، پوسته تخم مرغ، اردک، بوقلمون
|
 • Peiman Astaraki, Ghafar Ali Mahmoudi *, Khatereh Anbari, Niloofar Hosseini Pages 5-14
  Background
  Studying the situation of observance of patients'' rights and interaction of those individuals who provide and receive health services are regarded as the most significant and salient parameters of qualitative evaluation of health services. This study was performed to determine respecting patients'' bill of rights from the viewpoint of patients admitted to Shohada Ashayer hospital in 2013-2014.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study included 286 patients admitted to Shohada Ashayer hospital in 2013 and 2014. Respecting patients'' bill of rights from their viewpoint was determined by a questionnaire.
  Results
  The results demonstrated that respecting patients'' bill of rights from the viewpoint of the patients was good in 11. 2%، average in 86. 7%، and poor in 2. 1%. Older age، lower educational status، urban residence، shorter hospital admission، and admission to internal and infectious wards were related to better attitude (P<0. 05). No significant relationships were found between gender and history of previous hospitalization، and respecting patients'' bill of rights (P >0. 05).
  Conclusions
  In total، based on the obtained results، it may be concluded that respecting patients'' bill of rights from the viewpoint of patients is not considered as optimal. Therefore، it is necessary to identify the effective factors in this area to promote respecting patients'' bill of rights.
  Keywords: Patient, s bill of rights, Patients\ rights, Patient satisfaction
 • Mohammad Reza Nazer, Siavash Vaziri *, Alireza Janbakhsh Pages 15-27
  Background
  With regard to existence of all conditions for spreading tuberculosis(TB) in prison including overcrowding, HIV, Injection Drug Users (IDU), malnutrition and poverty, and on the other hand as TB is the most important cause of mortality / morbidity in HIV patients and prisoners, so prisons are one of the main sources of transmission of Multi Drug Resistance Tuberculosis (MDR-TB) to community. Thus an exhaustive investigation about it seems necessary.
  Materials And Methods
  This descriptive study carried out on all of the volunteer prisoners of Kermanshah city central prison in the first 4 months of 2008.We scored clinical symptoms and sings according to WHO guideline and for the symptoms which were not in the guideline, were separately scored under the title of "total score". Then the prisoners who had WHO score 5 or total score≥8 or BMI<20 or a past history of TB treatment, were evaluated for TB. Finally prisoners with diagnosis of TB were tested for HIV and data was statistically analyzed.
  Results
  2030 (92.27%) from 2200 prisoners have been visited that 469 (23.1%) of them had WHO score (W≥5); 287 (14.3%) total score (T≥8); 159 (7/83%) BMI (B<20) and 14 prisoners had a past history of TB treatment. Total acquisition of score cut-off points was915 but after deleting overleaps, the net numbers of patients that could enter into the second stage were 612 (30.14%) and among them, 470 (76.8%) chest X-ray and from 198 (32.35%) smears were taken. Finally 5 smears positive pulmonary TB had diagnosed; all cases had w≥5,but 4(80%)T≥8 and 2(20%) had BMI<20 and non of them had no past history of TB treatment.
  Conclusion
  According to these results in addition to traditional methods, periodic active screening of TB should be accomplish accompanying with culture and chest X-ray to control the spread of TB in Prisons and its transmission to community as well as to save milliards of dollars.
  Keywords: Tuberculosis, HIV, Prison, Multi Drug Resistance TB
 • Mozhgan Kavyani, Majid Abdollahian *, Khatereh Anbari, Elham Sheikhi Pages 28-34
  Background
  Diabetic ketoacidosis is an acute complication of diabetes, and a medical emergency that is usually seen in type I diabetic patients. No manifestation of type I diabetes is sometimes diagnosed, particularly in children, and the disorder is accompanied by insulin deficiency, reduced size, and altered mental status.
  Materials And Methods
  This descriptive epidemiological study included all the diabetic patients with diabetic ketoacidosis who had been hospitalized in Shohada hospital from June 2009 to June 2013. The records of the patients were studied and the necessary data were extracted considering the specified criteria. The data were then recorded in a questionnaire.
  Results
  Thirty-eight cases with diabetic ketoacidosis were found in the hospital records. Most of the infected cases were female, and the complications was more prevalent in the age groups of 9-10 and 20-29 years. Discontinuation of insulin was the single most frequent predisposing factor. Most of the cases were severe, mostly in the females.
  Conclusion
  The patients and their familie's unawareness of the acute symptoms of the disease, and refusal of treatment, which led to the discontinuation of insulin use, were the probable causes of the severity of the disease in our study population.
  Keywords: Predisposing factors, Ketoacidosis, Intensity
 • Shahin Salarvand, Alireza Moayyedkazemi *, Narjes Bahri, Tahereh Toulabi Pages 35-42
  Background
  Brucellosis imposes considerable economical, veterinary and public health devastating effects on society. Considering the high prevalence of brucellosis in Lorestan province in Iran, this study aimed to determine the educational needs of general practitioners about brucellosis in Khorramabad- Iran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2013, Khorramabad- Iran. 140 general practitioners recruited using census sampling method. A researcher made questionnaire of 42 questions having four domains including prevention, diagnosis, treatment and follow up of brucellosis. Data were analyzed using SPSS16 with Pearson, Chi-square and Mann-withny tests. P value was considered statistically significant 0.05.
  Results
  The results showed that 28.6% of the general practitioners had educational needs. The highest educational need was in diagnosis domain (78.6%) and the lowest educational need was in prevention area (17.1%). Assessment scores between male and female general practitioners had no statistical significant difference, but physicians, who were working in the village centers, had higher educational needs.
  Conclusion
  Educational needs of general practitioners about brucellosis are moderate. Regarding the importance of early diagnosis and treatment of this disease, it is suggested to pay more attention to this issue in continuing medical education.
  Keywords: Brucellosis, Educational needs, General Practitioners
 • Hatam Godini, Mohammad Taghi Mirzaian, Asghar Sepahvand *, Ghodratollah Shams Khoramabadi Pages 43-54
  Introduction
  Particulate matter refers to the combination of atmospheric pollutants that a portion of this particulate is bioaerosol. The aim of this study was the evaluation of bacteria, fungi and biomass in particulate matter in ambient air of Khorramabad during summer and autumn 2012.
  Materials And Methods
  This study was a cross sectional study that conducted in Khorramabad city during summer and fall 2012. Sampling has been done via high-volume sampler. The special cultures were used for cultivation and determination of fungal and Heterotrophic Plate Count (HPC) and Bradford method were used to determine bacteria and protein as biomass indicator, respectively. Relationship between these variables with metrological parameters was evaluated too.
  Results
  The highest PM10 in July (257.18 µg/m3) and lowest in September (92.45 µg/m3) had been recorded. The highest amount of bacteria and fungi were measured as monthly in November (605 No/m3) and December (120 No/m3), respectively. The highest of protein concentration was measured in August, September and December (27-30 µg/m3). With the increase in PM10, biomass concentration in the air showed a meaningful increase.
  Conclusion
  Biomass concentration in the air increased with increasing PM10 but it had no significant effect on the concentration of bacteria and fungi in the air. Meteorological factors such as temperature, humidity, wind speed, solar radiation and the amount of exposure time had a significant impact on bioaerosol concentrations in the air.
  Keywords: PM10 Particles, Fungi, Biomass, Bacteria. Air pollution
 • Ghafar Ali Mahmoudi, Hasan Nourmohammadi *, Younes Azizpourfard, Ali Farhadi Pages 55-62
  Background
  Less phenomenon, such as addiction has threatened the human societies. Despite the risks and complications of addiction, victims of this deadly trap are added every day. So we decided to study the causes of tendency to opium substances in patients with the diagnosis of drug poisoning and addiction in educational hospitals of Khorramabad city.
  Materials And Methods
  A descriptive epidemiologic study on 100 patients diagnosed with addiction and intoxication with informed consent conducted in 2014. The research instrument was a questionnaire consisting of two parts, the first part of the information on individual characteristics and the second was to determine the factors associated with opioid use in patients, the questions in the field of employment, economic, educational, family and social factors. After data collecting, statistical analysis was performed.
  Results
  11 females and 89 males were studied, and the most frequent age group was 30-39 years. 81% were urban and 19% rural. Enjoyment and physical capacity for work, to get rid of the problems of life, relieve mental and neurological disorders, colored with bad friends, unemployment, low cost and availability of opiates, were the most common causes of fendency to substance use.
  Conclusion
  Individual, familial, economic and social factors coordinated toward substance use. It is hoped that the results of this study to increase the awareness of officials and planners in the policy implementation and provide preventive and controlling measures to prevent addiction and its consequences.
  Keywords: Tendency, Opiates, Addiction, Khorramabad, Poisoning
 • Abolfazl Mozafari *, Mohsen Rezaie, Siamak Mohebi Pages 63-70
  Background
  Sleepiness that occurs at inappropriate or undesirable times or that interferes with daytime activities is generally considered excessive daytime sleepiness. Obstructive Sleep Apnea (OSA) is one of the most common causes of excessive daytime sleepiness. The aim of this study is to finds out the most important nocturnal polysomnographic parameters influencing daytime sleepiness in patients with OSA.
  Materials And Methods
  Considering the inclusion and exclusion criteria, 112 patients referred to Baqiyatallah subspeciality sleep clinic in Qom city were selected. Patients, demographic and Epworth Sleepiness Scale (ESS) data were gathered and then comparison among ESS with polysomnography and anthropometric parameter was performed. Chi-square was used for analysis of qualitative parameters. Data analysis was done by SPSS v.18. P value was significant (˂0.05).
  Results
  The mean age of the cases was 55.07 with male frequency 58.9% and female 41.1%. Body mass index was 34.34, apnea hypopnea index 43.62, mean Arousal Index 30.64 and mean ESS was 12.83. There was significant relationship among ESS>10 with arousal index (p=0.009) and mean O2 saturation (p=0.029), But we didn’t detected correlation between ESS>10 with other polysomnographic parameters.
  Conclusion
  According to the data, the most important parameters of sleepiness in obstructive sleep apnea patients were sleep fragmentation and mean O2 saturation.
  Keywords: Obstructive sleep apnea, Excessive daytime sleepiness, Arousal
 • Farhad Ariamanesh, Farideh Malekshahi *, Mehdi Safari Pages 71-77
  Background
  Studies have shown, about 20 to 80 percent of hemodialysis patients have sleep problems that can lead to reduction of their quality of life. With regard to high number of hemodialysis patients in the present age, promoting the level of their health issues are deemed important. In this regared, the purpose of this research was to determine the effect of foot massage on night sleeping in hemodialysis patients.
  Materials And Methods
  This experimental clinical trial design, was conducted on 80 hemodialysis patients, admitted to the hemodialysis wards of Shahid Rahimi and Shohada hospitals of Khorramabad city in 2014. Data gathering was done by Pittsburg questionnaire and Sleep Log, by which the sleep condition of the subjects was assessed before and after the night of massage therapy. The treatment was Stroke Foot Massage, carried out during dialysis for 10 minutes, three times a week, for four consecutive weeks.
  Results
  Changes in the Pittsburg questionnaire score indicated that, using foot massage can improve sleep quality of hemodialysis patients and sleep hours increased and generally sleep condition was progressively improving each week than the week before (p<0/001).
  Conclusion
  According to the results of this study, foot massage has a favorable impact on sleep quality in hemodialysis patients undergoing hemodialysis and can be applied and trained as a useful method to improve sleep quality of patients in hemodialysis wards.
  Keywords: Massage, Sleep disorders, Hemodialysis patients, Complementary medicine
 • Gholamreza Toushmal, Mohammad Hakak, Heshmatollah Heidary * Pages 78-86
  Background
  Awareness of perceptions and expectations of receivers of health centers services, as well as determination of gap between these two subjects can play an important role in better services rendering of these centers. Thise survey was conducted to evaluate quality of emergency centers of Khorramabad city by use of SERVQUAL model in 2012.
  Materials And Methods
  This analytic-descriptive research was carried out on 400 people receiving services of Khorramabad emergency centers, selected using continuous sampling method. Data was gathered using standard SERVQUAL questionnaire and then analyzed by SPSS software, descriptive and inferential statistics such as Kruskal-wallis, paired T test And ANOVA.
  Results
  The results showed that there was negative gap of quality in all five dimensions of services (sensible thing, guarantee and trust, responsibility, and empathy). The most quality gap was in empathy aspect and the least belonged to politeness and trust, and this gap among all dimensions, exception for trust, was statistically significant. But no significant statistical relation was found between age, sex and educational level and quality gap score.
  Conclusion
  Expectation of customers in all dimensions was higher than their perceptions, and it should promote the quality of all dimensions, specially empathy. It is suggested to evaluate services quality in these centers and other centers periodically to promote their quality of services.
  Keywords: Quality, Services quality gap, SERVQUAL model, Medical emergency system
 • Hosein Ebrahimi Moghadam *, Mahin Fekraty Pages 87-94
  Background
  Since the essential of positive psychological components, as compliment of deficiency oriented approaches, has begun in recent days,we decided to take into account this new branch of psychology which scientifically considers studying forces of human, as well as because of the importance of this branch of psychology, we also tried to search the contribution of emotional intelligence and parenting styles components to predict positive psychological components.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study 200 psychological students of Azad university (Rudehen branch) selected using cluster sampling method. Then they were estimated by Bradbery and Grivers emotional intelligence questionnaire, Bamrind parenting styles and Rajayi et al positive psychological components questionnaire. Research data was analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation), inferential statistics (multiple regression and Pierson correlation coefficient) and SPSS software.
  Results
  Among the components of emotional intelligence, the component of emotional self consciousness (β=0.464) had the greatest predictable, and reaction leadership showed no predictability in this research between parenting styles, authority parenting styles had positive significance relationship with positive psychological components. And no significant relationship was found between despot parenting styles and positive psychological components.
  Conclusion
  Regarding the results of this research and importance of positive psychological components, it is suggested to treat the emotional intelligence from childhood and to learn it to parents and remind them the parenting way to decrease the satisfaction of individuals which leads to promotion of society mental health.
  Keywords: Emotional intelligence, Parenting styles, Positive mood
 • Shayesteh Banaeian, Boroujeni, Gholamreza Mobini, Mahmoud Rafeian Kopaei, Maryam Rasti Boroujeni, Manizhe Sereshti, Majid Validi * Pages 95-103
  Background
  Vaginal Candidiasis is the most common vaginitis in women and Clotrimazole is the choice treatment. The side effects of drugs and microorganisms resistant are big problems in medicine and herbal therapy seems to be suitable alternative. This study was carried out to evaluate the antifungal effects of Clotrimazole and Salvia officinalis on vaginal C. albicans.
  Materials And Methods
  A vaginal sample of 100 women with vaginal candidiasis was collected in the tube containing 1cc of normal saline. These samples were cultured and 24 C. albicanses were identified which entered to the study. Then C. albicans was cultured in Sabouraud dextrose agar media which contained clotrimazole or extract of Salvia officinalis and MIC 50% and 90% were determined.
  Results
  The Salvia officinalis inhibited the growth of C. albicanses. The mean concentration of Clotrimazole was 0.65±0.55 µg/ml in MIC 50% and 4.8 ± 3.59 µg/ml in MIC 90%. The mean concentration of Salvia officinalis was 24.04± 24.2 mg/ml in MIC 50% and 56.2± 28.4 mg/ml in MIC 90. Salvia officinalis with 1.25 and 20 mg/ml concentration inhibited the growth of standard strain of C. albicans PTCC5027 up to 50% ane 90%, respectively.
  Conclusion
  Salvia officinalis has inhibitory effect against Candida albicans and might be effective in vaginitis due to this microorganism.
  Keywords: Salvia officinalis, Clotrimazole, Candida albicans, Vaginitis
 • Ali Ghorbani Ranjbary *, Shahriar Naji, Abdollah Zarei, Nazanin Ghorbani Ranjbary Pages 104-109
  Background
  Salmonella is a short rod shape, gram-negative, non-encapsulated, aerobic and anaerobic options that cause food poisoning in humans. Raw food of animal origin, particularly meat and eggs of birds have important role in the transfer of this disease. Since duck and turkey eggs are very important in the transmission of Salmonellosis and consuming of local and non-industrial eggs of ducks and turkeys in this area is common, the present study was performed to clarify the prevalence of salmonella contamination.
  Materials And Methods
  In the present study, 300 native duck and turkey eggs were collected and transferred to the lab. In laboratory after sampling from surface of the eggs shell were disinfected with 80% ethanol and contents of 5 duck and turkey eggs, sparately mixed in special dishes. After 24 hr incubation at 37°C with a swab in selenite - F broth were inoculated. Samples were transferred to Salmonella - Shigella agar from selenite-f environment. After incubation in 37°C, colonies suspected to Salmonella were evaluated. Suspicious colonies in the TSI and lysine decarboxylase environments were inoculated. And bacteria that had reactions related to Salmonella, were studied by PCR with specific primers for Salmonella and serotypes of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium.
  Results
  A total of 300 eggs of ducks and turkeys, 7 cases (2.3%) were contaminated with Salmonella, and from 7 unclean egg s shell, 1 case of turkey egg shell (0.66%) was infected with Salmonella Typhimurium. And 6 duck eggs shell (4%) were infected, that all of the serotypes were Salmonella Typhimurium.
  Conclusion
  Regarding the present study, and other researches, it can be concluded that the Salmonella infection in the duck and turkey eggs were less than poultry eggs and it seems that vertical transmission of Salmonella in the turkeys and ducks was less than poultry.
  Keywords: Salmonella, Egg shell, Duck, Turkey