فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 9 (پاییز 1393)
 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/10/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زینب خاتم ساز، معصومه معارف وند* صفحات 3-9
  مقدمه
  سرطان در خانواده به نوعی تمامی اعضای خانواده را درگیر و آن ها را متحمل فشار روحی، روانی و مالی بسیاری می کند. در چنین شرایطی افراد از راهبردهایی جهت کاهش استرس و فشار و در نتیجه غلبه برآن استفاده می کنند. لذا تحقیق حاضر به بررسی راهبردهای مقابله ای والدین کودکان مبتلا به سرطان بهره مند از خدمات موسسه خیریه محک می پردازد.
  روش
  این تحقیق از نوع پیمایشی بود. از بین 991 نفر والدین کودکان مبتلا به سرطان موسسه خیریه محک 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس در پژوهش شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس جمع آوری و با آزمون های خی دو و پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  در این پژوهش بیشتر کودکان (127 نفر) پسر بودند و بیشتر مراقبان (143نفر) مادر ها بودند. نتایج بدست آمده نشان داد مادرهای کودکان مبتلا به سرطان بیشتر از پدرهای این کودکان از راهبرد مقابله ای رویارویی استفاده می کنند. والدین کودکان مبتلا به سرطان که تحصیلات بیشتری داشتند، کمتر از راهبردهای رویارویی، دوری جویی، گریز-اجتناب و مسئولیت پذیری استفاده می کردند. در عین حال کسانی که تحصیلات بالاتری داشتند به طور معناداری نمره کل آزمون آن ها کمتر از افرادی بود که تحصیلات پایین تری داشتند. والدینی که علاوه بر کودک مبتلا به سرطان فرزندان دیگری نیز داشتند، بیشتر از راهبرد حل مدبرانه مسئله و کمتر از راهبرد خویشتن داری استفاده می کردند. والدین کودکانی که مدت طولانی تری از ابتلای کودکشان به سرطان سپری می شد، بیشتر راهبرد حل مدبرانه مسئله را بکار می گرفتند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که والدین کودکان مبتلا به سرطان بیشتر از راهبردهای هیجان مدار استفاده می کنند. فشار روانی مداوم و فرسودگی ناشی از بیماری کودک و مسائل مالی می تواند توان مراقبین کودکان مبتلا به سرطان را کاهش داده و اثربخشی مداخلات درمانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و استفاده بیشتر از راهبردهای هیجان مدار می تواند این شرایط را تشدید نمایید. لذا طراحی و اجرای پژوهش هایی با موضوع مداخلات آموزشی- مشاوره ای و حمایت کننده از مراقبین این گروه از کودکان می تواند زمینه را برای ارتقاء کیفیت خدمات به ایشان فراهم آورد.
  کلیدواژگان: راهبردهای مقابله ای، کودکان مبتلا به سرطان، والدین
 • فاطمه غلامی جم*، مصطفی اقلیما، ملیحه عرشی، مهدی رهگذر صفحات 10-15
  مقدمه
  صرع یکی از شایع ترین بیماری های جدی مغزی است. در حدود 50 میلیون نفر از مردم جهان به صرع مبتلا هستند. صرع یک تشخیص پزشکی–اجتماعی است. یکی از مهم ترین مسائلی که بیماران مصروع با آن مواجه هستند انگ مرتبط با این بیماری است که از مفاهیم اجتماعی می باشد و تاثیر عمده ای بر کیفیت زندگی افراد مصروع می گذارد. همچنین سبک زندگی مرتبط با سلامت در سیر بیماری های مزمن نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. سبک زندگی سالم علاوه بر تداوم و تقویت سطح سلامت و رفاه باعث احساس رضایت، عزت نفس و خودشکوفایی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انگ اجتماعی و سبک زندگی در افراد مبتلا به صرع است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی–همبستگی (مقطعی) است که رابطه ی انگ اجتماعی و سبک زندگی در افراد مبتلا به صرع را مورد مطالعه قرار می دهد. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی بزرگسالان مراجعه کننده به انجمن صرع ایران و درمانگاه صرع بیمارستان امام حسین شهر تهران می باشند. در این پژوهش روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بکار گرفته شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول مطالعات هم بستگی 123 نفر محاسبه گردید. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر چک لیست مشخصات دموگرافیک، مقیاس انگ اجتماعی در افراد مبتلا به صرع و زیر مقیاس سبک زندگی در افراد مبتلا به صرع می باشد.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان می دهد که بین زنان و مردان مبتلا به صرع از نظر سطح انگ اجتماعی و سبک زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین انگ اجتماعی و سبک زندگی در افراد مبتلا به صرع ارتباط معکوس معنادار مشاهده شد (001/ 0>p).
  بحث و نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت در یک ارتباط معکوس دوسویه، کاهش انگ اجتماعی به ارتقاء سبک زندگی، و ارتقاء سبک زندگی به کاهش سطح انگ اجتماعی در زنان و مردان مبتلا به صرع می انجامد. کاهش انگ اجتماعی و ارتقاء سبک زندگی در بیماران مبتلا به صرع کیفیت زندگی مرتبط با سلامت را در آن ها بهبود خواهد بخشید.
  کلیدواژگان: صرع، انگ اجتماعی، سبک زندگی
 • عطیه حاشیه باف، عذرا فرمانی*، نسرین باباییان، محمد باباپور، معصومه معارف وند صفحات 16-25
  مقدمه
  در حال حاضر نظریه ها نقش بسزایی در همه علوم انسانی از جمله مددکاری اجتماعی ایفا می کنند اما نظریه های مددکاری اجتماعی هیچ گاه بطور جامع مورد مقایسه و تحلیل قرار نگرفته اند. این مرور مهمترین نظریه های مددکاری اجتماعی را بررسی و مقایسه می کند.
  روش
  پایگاه های اطلاعات الکترونیکی مرتبط (Pub Med Elsevier، Google Scholar، Critical Social Work، SID، SAGEPUB، CIVILICA و Science Direct) به صورت سیستماتیک با استفاده از کلید واژه های Social Work و Theory و نام های اختصاصی نظریات جستجو شدند. سپس اسنادی که به تبیین، مقایسه و یا تحلیل نظریه های مددکاری پرداخته بودند، استخراج شدند. نظریه ها بر اساس دلیل و زمان شکل گیری، اهداف، گروه هدف، نقش مددکار اجتماعی و روش، مدت و تمرکز زمانی مداخله مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  25 نظریه مددکاری اجتماعی مقایسه شدند. بر اساس ظهور و پیشرفت نظریات مددکاری اجتماعی سه موج اصلی در حوزه مددکاری اجتماعی فردی، دو موج در حوزه کار با خانواده و چهار موج در حوزه مددکاری اجتماعی جامعه ای معرفی شدند. بسیاری از نظریه های مددکاری اجتماعی به منظور تکمیل نظریه های قبلی ارائه شده اند و بیشتر نظریه ها بر زمان حال تمرکز داشته اند و در برگیرنده مداخلات بینش محور بودند بلکه مداخلات با تمرکز بر فرد و محیط پیرامون توجه بیشتری نشان داده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  رخ دادهای جهانی مانند جنگ های جهانی، جنبش های اجتماعی چون فمینیست، جهانی شدن، پیشرفت تکنولوژی و اینترنت، در تغییرات نظریه های مددکاری اجتماعی بسیار موثر بوده اند. در بسیاری موارد مددکاران اجتماعی به عنوان مدافع، توانمند کننده و برنامه ریز برای برقراری عدالت اجتماعی تلاش می کنند. می توان پیش بینی کرد پدیده های جهانی و بین المللی در آینده بر تغییرات نظریه های مددکاری اجتماعی تاثیر قابل توجهی داشته باشند.
  کلیدواژگان: مددکاری اجتماعی، نظریه، مرور سیستماتیک
 • عاطفه مسیبی، معصومه معارف وند*، محمد اسدالهی، سیامک مینایی صفحات 26-30
  مقدمه
  تنیدگی زندگی بشر امروز با شرایط جامعه ای که در آن زندگی می کند، امنیت اجتماعی را یکی از نیازهای اساسی برای رسیدن به رشد و خودشکوفایی قرار داده است. فقدان امنیت اجتماعی، از جمله نتایج وقوع جرم و بزهکاری در هر جامعه است که می تواند در یک چرخه معیوب به وقوع بیشتر جرم بینجامد. این در حالیست که نگرش خوب یا بد به هر عمل، از جمله عوامل مهم در انجام یا ترک آن عمل است. در مقاله حاضر، رابطه بین امنیت اجتماعی و نگرش به رفتارهای بزهکارانه در دانش آموزان پسر گزارش شده است.
  روش
  این پژوهش، به روش کمی پیمایشی و با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای، روی 232 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستان های منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ایانجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه های امنیت اجتماعی صحابی (1389) و سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه افضلی (1389) جمع آوری شدند. شرکت در این پژوهش داوطلبانه بود نتایج پژوهش حاضر، با استفاده از آزمون های خی دو و اسپیرمن گزارش شده اند.
  نتایج
  نتایج پژوهش حاضر، حاکی از فقدان رابطه معنادار بین امنیت اجتماعی و نگرش به بزهکاری است. اما بین متغیر های عملکرد نیروی انتظامی و نگرش منفی به بزهکاری و بین متغیرهای قوانین حکومتی و نگرش مثبت و منفی به بزهکاری رابطه معنادار گزارش شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  عدم تایید رابطه بین امنیت اجتماعی و نگرش به رفتارهای بزهکارانه با نظریه هایی که در این حوزه مطرح شده اند در تعارض قرار دارد. به نظر می رسد تکرار این پژوهش با گروه های دیگر و رفع محدودیت هایی که در این مطالعه وجود داشت برای اظهار نظر در مورد تاثیر امنیت اجتماعی بر نگرش به رفتارهای بزهکارانه ضرورت داشته باشد.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، نگرش، رفتارهای بزهکارانه
 • سیمین غلامرضایی، امیر عزیزی*، مهدی اسماعیلی، سودابه اسماعیلی، نگین پیدا صفحات 31-38
  مقدمه
  با توجه به نقش عوامل محیطی و ویژگی های اکتسابی در به کارگیری راهبردهای مقابل های زندانیان؛ هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه منش با راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و پیشبینی کیفیت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان براساس عوامل مذکور در زندانیان شهرستان جلفا بود.
  روش
  این پژوهش توصیفی است که به روش همبستگی و رگرسیون انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی زندانیان کیفری زندان شهرستان دربند در سال 1392 داده اند که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 100 نفر انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه منش کلونینجر (1994) و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی (2001) جمع آوری و با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و کلیه مراحل توسط نرم افزار SPSS18 محاسبه گردید.
  نتایج
  براساس یافته ها میان دو مولفه منش (همکاری و خود راهبردی) با راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و مولفه های آن (تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش و کم اهمیت شماری) در زندانیان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در تحلیل رگرسیون مشخص شد که مولفه همکاری، راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان افراد زندانی را بهتر از سایر مولفه ها پیشبینی می کند؛ به طوری که حدود 23 درصد واریانس مربوط به راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی را تبیین می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر ضمن اشاره به پیچیدگی طبیعت جرم، به شناخت و مفهوم پردازی متغیرهای مختلف و موثر در جلوگیری از ارتکاب جرم یعنی راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان براساس ویژگی های اکتسابی افراد زندانی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: منش، راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان، زندانیان
 • ملیحه عرشی، معصومه صیاد*، عذرا فرمانی صفحات 39-47
  مقدمه
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی مقایس های هوش هیجانی بین دختران نوجوانی که در خانواده و در مراکز شبه خانواده بهزیستی در شهر تهران زندگی می کنند، می باشد.
  روش
  این پژوهش با روش پیمایش تحلیلی انجام گرفته و از انواع مطالعات علی مقایسه ای می باشد که هوش هیجانی را در دو گروه ذکر شده مقایسه می نماید. نمونه آماری دختران نوجوان ساکن 10 مرکز شبه خانواده شهر تهران در سنین 14 الی 18 سال بودند که تعداد کل آن ها در زمان تحقیق، 46 نفر بوده است و به علت محدودیت تعداد از روش تمام شماری برای انتخاب نمونه استفاده شد. نمونه آماری گروه مقایسه ی این پژوهش 70 نفر از دختران نوجوان 14 تا 18 سال شهر تهران می باشد که به روش نمونه گیری مضاعف انتخاب شد این دو گروه از لحاظ سن همگن شدند. در این پژوهش ابزار اندازه گیری هوش هیجانی پرسشنامه ی بار-ان (1998) می باشد که توسط سموعی و همکاران (1382) در ایران هنجاریابی شده است.
  نتایج
  دختران در مراکز شبه خانواده با دختران در خانواده در خرده مقیاس های حل مسئله، احساس خوشبختی، استقلال، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، روابط بینفردی، خوش بینی، همدلی و خود ابرازی تفاوت های معناداری داشتند، اما در شاخص تحمل فشار تفاوت معناداری نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  در این تحقیق، میزان کل هوش هیجانی در دختران مراکز شبه خانواده به طور معناداری پایین تر از دختران خانواده می باشد. مولفه های هوش هیجانی و مهارت های شناخت و کنترل احساس از طریق آموزش قابل ارتقاء می باشند. بنابراین برنامه ریزی در این راستا می تواند به دختران ساکن در شبه خانواده برای کیفیت زندگی مطلوب تر کمک نماید.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، مراکز شبه خانواده، خانواده، بار، ان
|
 • Zeinab Khatamsaz, Masoomeh Maarefvand* Pages 3-9
  Introduction
  Occurrence of cancer in a family involves every member in a way and puts a great deal of mental and financial pressure on them. In such situation، people adopt strategies in order to reduce the stress and pressure and consequently overcome them. In this regard، the present paper addresses the coping strategies the Parents of the Children with Cancer supported by Mahak Charity adopt.
  Methodology
  The present study has been carried out through a survey. 200 participants were chosen among 991 parents of the children with cancer through convenience sampling. Data was gathered through Lazarus coping strategies questionnaire and analyzed by using χ² tests.
  Results
  In the present study most of the children (127) were male and most of the watchers (143) were mothers. Findings illustrates that mothers of the children with cancer adopted confronting strategies more than fathers did. Educated parents of these children adopted confronting، avoid save، prevention-escape and responsibility strategies less commonly. Meanwhile، total scores of the educated parents were significantly lower than that of the uneducated ones. Parents who had a child other than the child with cancer، adopted more of wise strategy and less of continence strategy. Parents whose child was suffering from cancer for longer time adopted wise strategy more commonly.
  Conclusions
  The results of this study demonstrate that parents of the children with cancer mostly adopt emotion-focused strategies. Constant mental pressure and exhaustion due to the child’s sickness along with financial issues could reduce the capability of the parents of these children and affect the effectiveness of the medical interventions. Adopting emotion-focused strategies could enhance such situations. Hence، designing and implementing studies on consultation-training and supportive interventions in favor of the watchers of such children could improve the quality of the services provided to them.
  Keywords: Coping Strategies, Children with Cancer, Parents
 • Fatemeh Gholami Jam*, Mostafa Eghlima, Malihe Arshi, Mehdi Rahgozar Pages 10-15
  Introduction
  Epilepsy is the most common serious neurological disorder worldwide، affecting about 50 million people. Epilepsy is not just a clinical disorder but a social label. One of the most important problem impact people with epilepsy is related stigma of this condition. In the other hand health related life style is a factor in procedure of chronic illnesses. Continues and reinforcement of well-being and welfare، satisfaction، self–esteem and self-actualization are the effects of life healthy life style. The object of this study is investigating the relationship between social stigma and life style in people with epilepsy.
  Methodology
  Current study is a correlational survey (cross sectional) which investigates the relationship between social stigma and life style. Among all of people with epilepsy referred to Emam Hossein Epilepsy Clinic and Iranian Society Association، 123 patients were selected based on purposive sampling. Data were collected by demographic check list، epilepsy stigma scale and epilepsy life style subscale.
  Results
  The results of this study showed that there is no difference between men and women with epilepsy in the social stigma and life style. Also there is a meaningful relationship between social stigma and life style in people with epilepsy (p < 0/001).
  Conclusions
  In a negative bivariate correlation we can found that effective interventions in reducing social stigma lead to increasing life style among men and women in epilepsy، and effective interventions in increasing lifestyle leads to reducing social stigma in these patients. Both reducing social stigma and increasing life style leads to improving their health related quality of life.
  Keywords: Epilepsy, Social Stigma, Life Style
 • Atiya Hashibaf, Azra Farmani*, Nasrein Babaeian, Mohammad Babapour, Masoomeh Maarefvand Pages 16-25
  Introduction
  At present، theories play a role in all human sciences، including social work but، the social work theories have not been comprehensively compared and analyzed. This review investigates and compares the most important social work theories.
  Methodology
  Relevant electronic databases (Pub Med، Elsevier، Google Scholar، Critical Social Work، SID، SAGEPUB، CIVILICA and Science Direct) were systematically searched using Social Work and Theory Key Words and the specific names of theories. Then the documents were extracted that they had explained، compared or analyzed social work theories. Theories were compared and analyzed based on reason and date of development، goals، target population، social worker’s role، and method، duration and time concentration of intervention.
  Results
  Twenty-five social work theories were compared. According to the development process of the social work theories، three main waves for the individual social work، two waves for family social work and four waves for community social work have been introduced. Most of the social work theories have been presented in order to complete the previous theories and focused on present and insight- driven interventions. Moreover، they mostly have been paid attention to individual intervention and their environment.
  Conclusion
  Global events such as world wars، social movements like feminism، globalization، technology advancement and internet had been very effective in changes of social work theories. In many cases، social workers attempt as advocators، enablers and programmers for social justice. It is predictable that global and international phenomenon will have enormous effect on the changes of social work theories in future.
  Keywords: Social Work, Theory, Systematic Review
 • Atefe Mosayebi, Masoomeh Maarefvand*, Mohammad Asadalahi Pages 26-30
  Introduction
  Nowadays the people’s lives are so widely merged with the community they are parts of that turns social safety to one of the basic requirements of growth and self-efflorescence. The lack of social safety is a result of committing the crimes and misdemeanor in any community which -in a vicious cycle- can lead to more crimes. However، the attitude toward a behavior is of the main factors influencing doing or quitting it. The present paper addresses the relationship between social safety and the attitude toward a criminal behaviors in male high school students.
  Methodology
  The present study has been carried out through a quantitative survey and the sampling method has been cluster random sampling. It was carried out on 232 male high school students of Tehran education region 7. Chi-square and spearman tests were used to report the results of the present study.
  Results
  There were no significant relationship between the social safety and attitude toward criminal behaviors. But there were a significant relationship between police performance and negative attitude toward criminal behaviors. Not only were there a significant relationship between age participations and negative attitude toward criminal behaviors، but also there were a significant relationship between age participations and police performance.
  Conclusions
  Finding no significant relationship between the social safety and attitude toward a criminal behaviors is in conflict with theories in this area. It seems conducting this research with other groups and resolving limitations of this enquiry is essential to study the relationship between social safety and attitude toward a criminal behaviors.
  Keywords: Social Safety, Attitude, Criminal Behaviors
 • Simin Gholamrezay, Amir Azizi*, Mehdi Esmaeli, Sudabe Esmaeli, Negin Peyda Pages 31-38
  Introduction
  Environmental factors and acquired characteristics are involved in coping strategies were adopted by prisoners. The present study aimed at evaluating the relationship between Positive cognitive emotion and predicting the quality of Positive cognitive emotion regulation strategies in Julfa city.
  Methodology
  In this descriptive study 100 criminal prisoners based on convenience sampling method were participated. The Cloninger questionnaire (1994) and Positive cognitive emotion regulation strategies Garnefski questionnaire (2001) were used in data Collecting. the correlation and regression analyzes were used in statsitival analysis by the SPSS18 software.
  Results
  Results showed that there is a significant correlation between the one component nature (Self- Directiveness، Cooperation) with Positive cognitive emotion regulation strategies and its components (Positive refocusing، refocusing on planning، positive reappraisal، acceptance، and some minor). Regression analysis revealed that Cooperation component can predict Positive cognitive emotion regulation strategies prisoners better than the other components. in such a way that about 23% of the variance related to emotional adjustment can be explained.
  Conclusions
  The findings of this study pointed to the complex nature of the offense، the understanding and conceptualisation of variables And Effective in the prevention of crime and the positive cognitive emotion regulation strategies on the basis of acquired characteristics detainees highlights.
  Keywords: Nature, Positive cognitive emotion regulation strategies, Prisoners
 • Malihe Arshi, Masume Sayad*, Ozra Farmani Pages 39-47
  Introduction
  Emotional intelligence is one kind of intelligence that considered important. The purpose of this study is to compare the emotional intelligence among adolescent girls in the family and foster care institution in Tehran. The causal comparative method was used.
  Methodology
  In this research the causal comparative method was used. The statistical sample of control group was 70 and study group was 46. The Bar-On questionnaire (1998) was used to assess emotional intelligence of adolescent girls. This questionnaire have normalized in Iran by Samooie et al. (1382) and include 5 scale and 15 subscales.
  Results
  The study and control group didn’t have significant differences in stress tolerance but in interpersonal، intrapersonal، happiness scales، girls who live in foster care institution get lower scores. There was also significant difference in subscale such as problem-solving، happiness، independent، assertiveness، optimism، empathy، interpersonal relationship and self-actualization. In this study total score of emotional intelligence was lower in girls who live in foster care institution in comparison with girls who live in family.
  Conclusions
  Component of emotional intelligence can be promoted by training. So planning in this regard could help girls who live in foster care institution experiencing better quality of life.
  Keywords: Emotional Intelligence, Foster Care Institution. Family, Bar, On