فهرست مطالب

 • سال سی و چهارم شماره 1 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/01/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • میر معصوم عراقی، کامران رهنما صفحات 1-11
  باسیلوس ها از مهم ترین عوامل باکتریایی با توان آنتاگونیستی علیه طیف وسیعی از عوامل بیماری زای گیاهی محسوب می شوند. در این راستا، این تحقیق با هدف بررسی اثرات آنتاگونیستی Bacillus subtilis علیه قارچ عامل پوسیدگی ذغالی ریشه آفتابگردان انجام شد. در این تحقیق اثرات آنتاگونیستی 24 جدایه باکتری Bacillus subtilis جداسازی شده از مزرعه آفتابگردان علیه قارچ عامل پوسیدگی ذغالی ریشه (Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid.) تحت شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از بین جدایه ها، اثر آنتاگونیستی شش جدایه تحت شرایط گلخانه ای با سوسپانسیونی به غلظت 109 (سلول در میلی لیتر) مورد بررسی قرار گرفت. تعامل بین جدایه های باکتری، بیمارگر و میزبان با اندازه گیری شدت بیماری و فاکتورهای رشدی شامل ارتفاع، وزن تر و خشک گیاه نشان داده شد. نتایج نشان داد که جدایه های باکتری اثرات آنتاگونیستی متفاوتی را در شرایط آزمایشگاهی علیه قارچ عامل بیماری دارند. جدایه Bs15 با 66/5 درصد و جدایه Bs19 با 70/4 و 69/5درصد به ترتیب بیشترین بازدارندگی را در آزمون تاثیر مواد فرار، غیرفرار و کشت متقابل داشتند. بر خلاف شرایط آزمایشگاهی، در آزمون گلخانه ای جدایه Bs4 بهتر از بقیه جدایه ها عمل کرد و باعث کاهش معنی دار در بیماری و افزایش معنی دار در فاکتورهای رشدی گردید.
 • فاطمه اکبری*، علی رضاعسکریان زاده، محمدرضا عطاران، عباسعلی زمانی صفحات 13-22
  شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.، Plutellidae)یکی از آفات کلیدی مزارع کلم در سراسر دنیا می باشد. در این مطالعه اثر سهدمای 20، 25 و 30 درجه سلسیوس بر پارامترهای زیستی و کیفی زنبورهای پارازیتوئید T. brassicae، T. embryophagum، Trichogramma Pintoi (Hym.; Trichogrammatidae)درشرایطآزمایشگاهیبررسیشد. به همین منظور یک ماده یکروزه جفتگیری کرده از هر گونه در داخل لوله های آزمایش حاوی 50 عدد تخم شب پره پشت الماسی قرار داده شد و تخم ها روزانه به مدت 3 روز جایگزین شدند. سپس لوله های آزمایش تحت شرایط کنترل شده، رطوبت 5±65 درصد، دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در سه دما نگهداری شدند. آزمایشات در قالب طرح اسپیلت پلات با 5 تکرار انجام گردید. میزان پارازیتیسم زنبور تریکوگراماروی 150 عدد تخم آفت در 3 دمای20، 25 و30 درجه سلسیوس به ترتیب 44/62، 52/87و62/51 برای T. brassicae؛ 12/52، 59/62 و54/62 برایT. embryophagum؛ 62/25، 50/68 و 65/75برای T. pintoiبود.
 • ندا بارون، فرحان کچیلی، محمد سعید مصدق صفحات 23-36
  شته سیاه باقلا Aphis fabae یکی از مهمترین آفات محصولات کشاورزی محسوب می شود. در این تحقیق با استفاده از روش های مختلف نمونه برداری، مانند نمونه برداری از برگ و استفاده از تله های زرد آبی، تغییرات فصلی جمعیت شتهسیاه باقلا روی دو رقم باقلای برکت و شاخ بزی در طول سال های 1386 - 1385در مزرعه دانشکده کشاورزی در اهواز بررسی شد. همچنین میزان پارازیتیسم فصلی شته مذکور توسط زنبور Lysiphlebus fabarum مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شته سیاه باقلا از اواخر آبان ماه در مزرعه باقلا ظاهر شده، جمعیت آن از اواسط دی ماه به تدریج افزایش یافته و در اواسط اسفند ماه به حداکثر رسید. پس از آن میزان جمعیت کاهش پیدا کرد، به طوری که در اواخر فروردین ماه به ندرت در مزرعه دیده شد. محاسبات آماری نشان داد که تراکم جمعیت این شته بر روی باقلای رقم برکت بیشتر از رقم شاخ بزی بود. فعالیت زنبور L. fabarum روی شته سیاه باقلا از اوایل آذر ماه شروع شد. میانگین درصد پارازیتیسم زنبور روی باقلای ارقام برکت و شاخ بزی به ترتیب 25/28و 20/51 درصد برآورد شد. اوج فعالیت زنبور همزمان با حداکثر شدن جمعیت آفت در نیمه اسفند ماه بود و نقش مهمی در کنترل بیولژیکی شتهA. fabaeداشت.
 • محبوبه یزدانی، سیدعلی موسوی جرف صفحات 37-46
  رفتار هسته در تلیوسپور، بازیدیوسپور و میسلیوم های Ustilago maydis مورد بررسی قرار گرفت. جهت کشت تلیوسپورها از محیط PDA + 10% دکستروز استفاده گردید. مطالعه رفتار هسته با استفاده از میکروسکوپ اپی فلورسنت و رنگ آمیزی با دو رنگ اتیدیوم برماید و اکردین اورنج صورت پذیرفت. هسته در تلیوسپور کروی و بزرگ و اکثر فضای داخلی آن را اشغال نموده است. بازیدیوسپورها (اسپوریدیوم) به صورت غیرانگلی و به روش جوانه زنی رشد می کنند و بازیدیوسپورهای جوانه زده با زاویه o35 الی o45 از اسپوریدیوم مادری قرار دارند. هسته در بازیدیوسپور بیضوی شکل و در هنگام تشکیل اسپوریدیوم جدید، به محل تشکیل اسپوریدیوم مهاجرت و پس از تقسیم میتوز یک هسته به درون اسپوریدیوم در حال تشکیل منتقل می شود. ریسه ها درون بافت آلوده به دو صورت مشاهده شدند. برخی دو هسته ای و ظریف و به اشکال متفاوت شاخه های متورم درون سلولی تا زوائد انگشت مانند و برخی ریسه ها در محل تشکیل تلیوسپور تک هسته ای و ضخیم و دیپلوئید بودند.ریسه های U. maydis حاصل از کشت بافت آلوده در محیط کشت عموما دو هسته ای و هسته ها در ارتباط نزدیک با یکدیگر و در نزدیکی دیواره سلولی قرار داشتند. درون حفره های مملو از تلیوسپورهای جوان و بالغ، همه ریسه ها در حال تبدیل شدن به تلیوسپور بودند و ریسه دو هسته ای مشاهده نگردید.
 • سیدعلی اصغر فتحی، قدیر نوری قنبلانی، پریسا هنرمند صفحات 47-58
  سن گندم، Eurygaster integriceps Puton، آفت اصلی گندم در منطقه کورائیم استان اردبیل می باشد. در این تحقیق طی سال های 1386 و 1387 گونه های پارازیتویید تخم سن گندم در منطقه کورائیم جمع آوری و شناسایی شدند. همچنین درصد پارازیتیسم تخم در 14 محدوده تعریف شده مختلف در این منطقه تعیین گردید. محدوده های 1 تا 3 در مزارع با کشت آبی گندم با وجود گونه های مختلف درخت در حاشیه مزارع و محدوده های 4 تا 14 در مزارع با کشت دیم گندم و عدم وجود درخت در حاشیه مزارع انتخاب شدند. بعد از مهاجرت حشرات کامل سن گندم از پناهگاه های زمستانی به سوی مزارع گندم از مرحله ی به ساقه رفتن تا مرحله ی رسیدگی گندم تعداد 10 کادر (1× 1 متر) تصادفی در هر محدوده به صورت هفتگی نمونه برداری شد. در منطقه کورائیم دو گونه زنبور پارازیتویید به نام های Trissolcus grandis Thomson (Hym.: Scelionidae) و Ooencyrtus telenomicidia (Vassiliev) (Hym.: Encyrtidae) به عنوان پارازیتویید تخم های سن گندم شناسایی شدند. زنبور T. grandis بیشترین فراوانی را در محدوده های 1 تا 3 (مزارع آبی گندم و وجود گونه های مختلف درخت در حاشیه مزارع) داشت؛ درصورتیکه در محدوده های 4 تا 14 (مزارع دیم گندم و عدم وجود درخت در حاشیه مزارع) فراوانی O. telenomicidia در مقایسه با T. grandis بیشتر بود. در بررسی های مزرعه ای مشاهده گردید که درصد پارازیتیسم در هر دو سال مورد بررسی در محدوده 1 تا 3 در مقایسه با محدوده های 4 تا 14 به طور معنی داری بیشتر بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که درصد پارازیتیسم طی مراحل مختلف رشدی گندم و از سالی به سال دیگر متغیر است. طوری که در اوایل گلدهی گندم تعداد تخم های گذاشته شده سن بیشتر و درصد پارازیتیسم کمتر بود؛ درصورتی که در اواخر شیری شدن تا خمیری شدن تعداد تخم های گذاشته شده سن کمتر و درصد پارازیتیسم بیشتر بود. این نتایج می تواند در مدیریت تلفیقی سن گندم در این منطقه مفید باشد.
 • علیرضا عسکریان زاده صفحات 59-66
  سفیدبالک نیشکر N. andropogonis در طول فعالیت خود به شدت از شیره گیاهی تغذیه نموده و عسلک فراوانی تولید می کند. این مطالعه به منظور بررسی خسارت کیفی این آفت در مزارع نیشکر و تعیین همبستگی میزان آلودگی به آفت و کاهش شکر انجام شد. در این آزمایش تعداد برگ آلوده به آفت به عنوان شاخص آلودگی در نظرگرفته شده است. این طرح در قالب کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در پنج تکرار انجام شد. در این آزمایش رقم های تجاری CP69-1062، CP57-614، SP70-1143 در سطوح مختلف آلودگی به سفیدبالک مورد مقایسه قرار گرفتند. برای اجرای آزمایش در زمان برداشت محصول، ساقه ها بر اساس تعداد برگ آلوده به آفت در هفت گروه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که آلودگی برگهای نیشکر به مراحل مختلف سفیدبالک به طور معنی داری صفات کیفی نیشکر را تحت تاثیر قرار می دهد و درصد بریکس، پل، درصد خلوص شربت و درصد استحصال شکر به طور معنی داری کاهش یافته است. بر اساس نتایج میزان صفات کیفی در تیمارهاییکه یک برگ آلوده دارند تفاوتی با نمونه بدون آلودگی ندارد اما با افزایش تعداد برگ آلوده تفاوت معنی دار می شود به خصوص زمانیکه میزان آلودگی از مرز چهار برگ آلوده بیشتر شود کاهش کیفیت شربت مشهود است به طوری که تیمارهایی که میزان آلودگی آنها پنج برگ آلوده است میزان فاکنورهای مذکور به ترتیب 9/2، 10/3، 1/5 و 11/2 درصد کاهش یافته است. همچنین مشخص شد که میزان خسارت سفیدبالک در ارقام مختلف متفاوت است و از جهت میزان خسارت دو رقم زود رس CP57-614 و SP70-1143 در یک گروه بود و خسارت بیشتری را نشان می دهند ولی رقم دیررس CP69-1062 در گروه دیگر با خسارت کمتر قرار می گیرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از لحاظ خسارت کیفی، رقم های زودرس به آفت حساس تر می باشد.
 • یدالله خواجه زاده، مسعود لطیفیان صفحات 67-80
  شرایط آب و هوایی چند سال اخیر باعث افزایش خسارت عوامل زیان رسان از جمله کنه تارتن خرما (Oligonychus afrasiaticus McGregor) در ارقام تجارتی کبکاب و خاصی در منطقه بهبهان شده است. بنابراین نیاز به معرفی ارقام مناسب خرما به عنوان جایگزین در منطقه می باشد. در این تحقیق 9 رقم از بهترین ارقام خرمای موجود درکشور از استانهای هم جوار در کلکسیون ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان جمع آوری و واکنش آن ارقام نسبت به کنه تارتن خرما در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار طی دو سال86 و 87 بررسی شد. از هر رقم 3 درخت به طور تصادفی انتخاب شد. درصد و شدت آلودگی با شمارش حبه های سالم و آلوده روی چهار خوشه چه از جهات مختلف هر درخت به دست آمد. ارقام عبارت بودند از خاصی، کبکاب، حاج محمدی و زاهدی (بهبهان)، خضراوی و گنطار (شادگان)، پیارم و مضافتی (هرمزگان) و شاهانی (فارس). برای تفکیک حساسیت ارقام علاوه بر تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها به روش دانکن از روش تجزیه خوشه ایو تحلیل رابطه همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که ارقام خاصی، کبکاب، خضراوی و شاهانی به ترتیب با 28/93، 88، 99/85 و 21/85 درصد دارای بیشترین آلودگی و پیارم با 53/49 درصد دارای حداقل آلودگی بود. ارقام خاصی، کبکاب، شاهانی و خضراوی به ترتیب با 31/4، 65/3، 47/3 و 09/3 دارای حداکثر شدت آلودگی و ارقام پیارم و زاهدی به ترتیب با 19/1 و 25/1 کمترین شدت آلودگی را دارا بودند. بر اساس تحلیل خوشه ایارقام به دو گروه ارقام حساس (خاصی، شاهانی، کبکاب، خضراوی و حاج محمدی) و غیر حساس (پیارم، زاهدی، مضافتی و گنطار) تفکیک گردیدند. نتایج تحلیل همبستگی نیز نشان داد که بین شدت آلودگی با وزن خوشه و درصد آلودگی، همبستگی مثبت معنی داری و با وزن هسته و ضخامت پوست میوه همبستگی منفی معنی داری وجود داشت.
 • محمد مهدی ربیعه، علی اصغر سراج، رضا طلایی حسنلویی، حسن رحیمی صفحات 81-89
  پروانه برگخوار چغندرقند، Spodoptera exigua Hübner. یکی از مهم ترین آفات پلی فاژ چغندرقند در ایران و بسیاری از کشورهای دنیاست که کشاورزان هر ساله برای کنترل آن اقدام به چندین نوبت سم پاشی می کنند. ویروس های خانواده Baculoviridae از جمله عوامل بیولوژیک موثری هستند که می توانند به همراه عوامل دیگر در برنامه های مدیریت تلفیقی این آفت مورد استفاده قرار گیرند. به این منظور، آزمایش هایی با استفاده از ویروس MbNPV و حشره کش ایندوکساکارب روی لاروهای این آفت انجام شد. برای آزمایش ویروس براساس آزمایش های مقدماتی از دز 185 پلی هدر بر میلی متر مربع سطح ماده غذایی و در مورد ایندوکساکارب از دز 3/75 میکروگرم ماده موثره بر میلی مترمربع سطح ماده غذایی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به مرگ و میر لاروها نشان داد که بین تمام سنین مختلف لاروی کرم برگخوار چغندر قند از نظر حساسیت به ویروس مورد نظر اختلاف معنی داری وجود دارد به طوری که با افزایش سن لاروی میزان حساسیت به ویروس کاهش می یابد. در مورد ایندوکساکارب با وجود کاهش حساسیت با افزایش سن لاروی، اختلاف معنی داری بین حساسیت دو سن لاروی متوالی وجود نداشت. براساس نتایج بدست آمده، در صورت کاربرد ویروسMbNPV در سنین پایین لاروی، این عامل بیولوژیک می تواند به عنوان یکی از موارد جایگزین سم ایندوکساکارب همراه با عوامل دیگر در مدیریت تلفیقی پروانه برگخوار چغندرقند مورد استفاده قرار بگیرد.
|
 • Pages 1-11
  The most important bacteria for antagonistic activities against the wide range of plant pathogens are Bacilli. Along the same line، this research of surveyed the antagonistic effects of Bacillus subtilis against the sunflower charcoal rot. The antagonistic effects of 24 isolates of B. subtilis from the sunflower field against the charcoal rot، Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid، were examined under laboratory conditions. The antagonistic effects of six of the isolates were also tested under greenhouse conditions as «soil application» with bacterial suspension in concentration 109 cell/ml. Interactions among the bacterial isolates، the pathogen and the host، were calculated for disease severity، fresh and dry weight plants as their growth factors. The bacterial isolates showed various antagonistic effects against the causal agent disease in vitro. Bs15 isolates with 66. 5 percent and Bs19 with 70. 4 and 69. 5 percent showed the most inhibition in the volatile metabolites، the non-volatile metabolites and the dual culture tests، respectively. Contrary to the laboratory results، however، in the greenhouse experiment، the Bs4 isolate had significantly decreased in the disease rate and significantly increased in the growth factors.
 • Pages 13-22
  Diamondback moth، Plutella xylostella (L)، is one of the important pests of cabbage in the world. In the present study، the effect of three temperatures of 20، 25 and 30ºС on quality and biological characteristics on the efficiency of Trichogramma brassicae، Trichogramma embryophagum، Trichogramma pintoi wasps was investigated. The mated females from each wasp species were put separately in the glass vial with 50 eggs of Plutella xylostella and the eggs were replaced daily for three days (totally، 150 eggs for each replication). Then the vials were put under controlled conditions (65±5RH، 16L: 8D) and in three temperatures. These tests were carried out in a Split plat design with 8 replications. Results showed that at the above temperatures، parasitism on 150 eggs was 44. 62، 52. 87 and 51. 62 for T. brassicae; 52. 12، 52. 62 and 54. 62 for T. embryophagum; 62. 25، 68. 50 and 65. 75 for T. pintoi، respectively. The percentagesof adult emergence were 89%، 87% and 86% for T. brassicae; 90%، 91% and 90% for T. embryophagum; 89%، 89% and 88% for T. pintoi and Sex ratio of females were 0. 63، 0. 60 and 0. 59 for T. brassicae; 0. 67، 0. 64 and 0. 58 for T. embryophagum; 0. 62، 0. 59 and 0. 38 for T. pintoi. Also، results showed that the percentage of adult emergence for three species did not have any significant difference. T. pintoi had the most parasitism،and the most Sex ratio belonged to T. embryophagum and the least sex ratio belonged to T. pintoi. Therefore، based on these results، the studied species can be useful in the release program of this parasitoid for the biological control of P. xyllostella.
 • Pages 23-36
  Aphis fabae is the most important pest of agricultural crops. In this research، the population dynamics of black bean aphid، Aphis fabae، was studied on two broad bean varieties (Barkat and Shakh Bozi) at College of Agriculture field station، Shahid Chamran University، Ahvaz، Southwest of Iran in during 2006-2007. Different sampling methods such as leaf samples and yellow water traps were used. The seasonal parasitism rate of black bean aphid، A. fabae، by parasitoid wasp Lysiphlebus fabarum was also recorded. The results indicated that A. fabae was emerged in late November; then the population density gradually increased in mid January and peaked in mid March and then decreased in late April. Statistical calculations indicated that the population density of A. fabae on broad bean Barkat variety was higer than Shakh Bozi variety. The activity of the parasitoid wasp L. fabarum on A. fabae started from late November. The mean scores of parasitism percentage on broad bean Barkat and Shakh Bozi varities were 25. 28% and 20. 51%، respectively. The maximum parasitism rate by L. fabarum was at the same time with pest population peak in mid March، it played an important role in the biological control of A. fabae.
 • Pages 37-46
  Cytology of Ustialgo maydis teliospore، basidiospore and mycelium was investigated with epiflouresent microscope using both ethidium bromide and ocridin orange. Surface sterilized teliospores were cultured on PDA + 10% dextrose medium and incubated at 25ºC for 5 days. The results revealed that nucleus in teliospore occupied most of the inner part of its cell. Sporidia had an ellipsoid shape nucleus and by means of budding produced a secondary sporidia with degree of 35 to 45 from mother cell. Two types of hyphae were investigated in infected tissues. Some of them were dicaryotic، delicate with different shapes from lobed hyphae to finger pointed like or other kinds of swelling shapes. In dicaryotic hyphae both nuclei had a close relation and were near cell wall. Some other hyphae at the site of teliospore formation were monokaryon، thick and resumed diploid. In cavities filled with mature and immature teliospores، all hyphae were transformed into teliospore and no dicaryotic hyphae was observed.
 • Pages 47-58
  The sunn pest، Eurygaster integriceps Puton، is a serious pest of wheat in Coraim region of Ardabil province. In this study، the egg parasitoids of sunn pest was collected and identified in this region during 2007 and 2008. Also، the percentage of egg parasitism was determined in 14 different defined areas in this region. The areas 1-3 were selected in irrigated wheat fields in the presence of different species of trees in the margin of fields and the areas 4-14 were selected in rain-fed wheat fields with no trees in the margin of fields. In each defined area، 10 quadrates (1*1 m) were randomly sampled weekly after migration of overwintered adults of the sunn pest to the wheat fields from stem elongation to ripening stages. Two parasitoid species، Trissolcus grandis Thomson (Hym.: Scelionidae) and Ooencyrtus telenomicidia (Vassiliev) (Hym.: Encyrtidae)، were identified as the egg parasitoids of the sunn pest in this region. It appeared that T. grandis had the highest frequency in the areas 1-3 (irrigated wheat fields in the presence of different species of trees in the margin of fields)، whereas the amount of O. telenomicidia was higher than T. grandis in the areas 4-14 (rain-fed wheat fields with no trees in the margin of fields). The results of field studies indicated that the percentage of parasitism in the areas 1-3 was significantly higher than that on the areas 4-14 during two studied years. Also، the results of this research indicated that the percentage of parasitism varied during different growth stages of wheat and sequential years. That is، the number of laid eggs was higher and the percentage of parasitism was lower in the beginning of anthesis while the number of laid eggs was lower and the percentage of parasitism was higher during the late milk until dough development. These results can be useful in integrated management of the sunn pest in this region.
 • Pages 59-66
  The sugarcane whitefly، N. andropogonis، sucks severely the sap of plant and produces a lot of honey-dew. This study was conducted to quantify the relationships between whitefly damage and sugar quality in order to estimate the monetary loss occurring at different levels of damage at harvest time. During this trial، the number of infected leaves was expressed as an index. The investigation was conducted as a split-block design with five replications. Three commercial cultivars، SP70-1143، CP57-614 and CP69-1062، were compared together based on the estimated damage and the sugar quality. Stalks were divided into seven groups: control (without damage)، one to five and more than five-infected leaves per stalk. Analysis of the data showed that brix، pol، juice purity and refined sugar were inversely and significantly correlated with infected leaves. Comparison of means by a LSD test revealed that sugar quality of stalks with one-infected leaf and control stalks were similar but stalks with more than two infected leaves were significantly different. Especially in stalks with more than four-infected leaves، damage was severe. For example، stalks with five-infected leaves had 9. 2، 10. 3، 1. 5 and 11. 2 reduced percent brix، pol، juice purity and refined sugar، respectively. Also، the results showed that whiteflies damage in the cultivars was different and it was possible to group cultivars into two categories. Whitefly damage in two cultivars SP70-1143 and CP57-614 was higher than in the CP69-1062 cultivar. SP70-1143 and CP57-614 are early mature cultivars، and so based on quality damage، early mature cultivars are susceptible to whitefly damage.
 • Pages 67-80
  Oligonychus afrasiaticus McG is a key pest on kabkab and khasi date cultivars in Behbehan. This research was conducted based on randomized complete block designs with 9 cultivars and 3 replications in Behbehan Agricultural Research Station during 2008 and 2009. The main idea of the investigation was the response assessment of these cultivars to the spider mite. The cultivars included Kabkab، Khasi، Haj-mohamady and Zahedi (Behbehan)، Gantar and Khazravi (Shadegan)، Piarom and Mezafati (Hormozgan) and Shahani (Fars). Infection severity and infection percentage were determined and also variance analysis، means comparison، cluster analysis and correlation analysis were administered to of the data. The results indicated that Khasi، Kabkab، Khazravi and Shahani cultivars had maximum infection with 93. 28، 88، 85. 29 and 85. 21، respectively، and and Piarom had minimum infection with 49. 53 percentage. Means comparison based on infection severity showed that Khasi، Kabkab، Shahani and Khasravi cultivars had maximum infection rate with 4. 31، 3. 65، 3. 47 and 3. 09، respectively، and Piarom and Zahedi with minimum infection rate 1. 19 and 1. 25. Based on cluster analysis، the date palm cultivars were classified into two groups. The first group، including khasi، Shahani، Kabkab، Khazravi and Haj-mohamady were infected cultivars، and the second group، including Piarom، Zahedi، Mezafati and Gantar، uninfected cultivars. Correlation analysis between infection severity، bunch weight and infection percentage was positively significant. This correlation between infection severity، stone weight and fruit skin thickness was not significant. Other characters including fruit shape and color had no significant correlation.
 • Pages 81-89
  Beet armyworm، Spodoptera exigua Hübner، (Lep.، Noctuidae)، is one of the most important polyphagous pests of sugar beet in Iran and many other countries. In most cases، this pest needs to be controlled for a few times in a crop season. Baculoviruses are effective biological control agents which could be integrated to control program of this pest with other Integrated Pest Management (IPM) elements. Considering this target، we did some experiments using MbNPV and indoxacarb against the different larval stages of S. exigua. On the basis of preliminary tests، the applied doses were 185 PIB/mm2 and 3. 75 µg/mm2 leaf area for virus and indoxacarb، respectively. It was found that there were significant differences among different larval instars for susceptibility to virus such that susceptibility decreased as larval instar increased. There was no significant difference between two successive instar larvae for susceptibility to indoxacarb although، overally، susceptibility decreased as larval instar increased. According to the results، if treatment of virus is used on early instars of S. exigua، this may lead to substantial mortality of this pest.