فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
سال چهل و هشتم شماره 3 (پیاپی 69، پاییز 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/11/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • میترا دیلمقانی، قاطمه فهیم نیا، محمد ابویی اردکان، غلامرضا فدایی صفحات 325-345
  هدف
  هدف مقاله، شناخت ابعاد و عوامل موثر بر فرهنگ دانش و ارائه مدل تبیین رابطه فرهنگ دانش با اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش در یک سازمان دانش بنیان است.
  روش
  روش پژوهش ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و تحقیقات آمیخته اکتشافی است. ابتدا با مطالعه متون، ابعاد و عوامل موثر بر فرهنگ دانش استخراج و مدل مفهومی ترسیم شد. سپس پرسش نامه پس از تایید و نظرسنجی از خبرگان و بررسی وضعیت مدیریت دانش در سازمان، بین محققان (که به روش نمونه گیری احتمالی انتخاب شده بودند) توزیع شد. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOSبررسی و تحلیل شدند. ارتباط اجزای مدل (عوامل زمینه ای و ابعاد فرهنگ دانش) با طرح 5 فرضیه و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که بین عوامل زمینه ای و ابعاد فرهنگ دانش و نیز بین فرهنگ دانش و اثربخشی مدیریت دانش رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. ارزیابی متغیرهای مدل مفهومی نشان داد که ویژگی های کارکنان، فناوری اطلاعات و ویژگی های شغلی بر تسهیم دانش و تولید آن تاثیر معنادار و مثبتی دارد، اما این عوامل تاثیر معناداری بر همکاری و یادگیری دانش ندارند.
  کلیدواژگان: ابعاد فرهنگ دانش، تسهیم دانش، تولید دانش، عوامل زمینه ای، فرهنگ دانش، مدل مفهومی مدیریت دانش، همکاری دانش، یادگیری دانش
 • المیرا جنوی، فهیمه باب الحوائجی صفحات 347-369
  هدف
  هدف شناسایی عوامل راهبردی موثر و پیش برنده رشد و توسعه کتابخانه های دیجیتالی در ایران است.
  روش
  روش این پژوهش نظریه داده بنیاد به شیوه نظام مند در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از متخصصان و خبرگان حوزه کتابخانه های دیجیتالی و روش گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به کفایت و اشباع نظری بود. درباره داده ها پس از کدگذاری و شکل گیری طبقات اصلی بحث و نتیجه گیری انجام شده است.
  یافته ها
  عوامل راهبردی موثر بر توسعه کتابخانه های دیجیتالی در ایران به ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از سازوکارهای مدیریتی، سازوکارهای توسعه منابع انسانی، سازوکارهای حقوقی و قانونی، سازوکار محتوا و ارائه خدمات.
  کلیدواژگان: توسعه، عوامل راهبردی، کتابخانه های دیجیتالی
 • سید مهدی شریفی، محمد تابان، وحید شرفی صفحات 371-389
  هدف
  هدف این تحقیق «بررسی رابطه بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان کتابخانه های دانشگاه دولتی استان ایلام» است.
  روش
  روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی - مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری تمامی کارکنان کتابخانه های دانشگاه دولتی استان ایلام (200 نفر) بودند که با استفاده از جدول مورگان، 127 نفر برای نمونه مورد نظر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 916/0 به دست آمد که بیانگر تایید پایایی پرسش نامه مورد نظر خواهد بود. در نهایت مجموعه داده ها به کمک نرم افزار LISREL تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان دادند که بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان در دانشگاه دولتی استان ایلام رابطه مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین هنگامی که ارتباط بین ابعاد تفکر راهبردی (نگرش سیستمی، عزم راهبردی، پیشروی بر اساس رویکرد علمی، فرصت طلبی هوشمندانه و تفکر در زمان) به صورت تک تک و بدون تعامل با یکدیگر با عملکرد کارکنان سنجیده شد، نتایج نشان داد که بین هر پنج بعد تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان رابطه مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تفکر راهبردی، دانشگاه دولتی ایلام، عملکرد کارکنان
 • یعقوب نوروزی، نیره جعفری فر صفحات 391-412
  هدف
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه سیستم کتابخانه دیجیتالی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران این کتابخانه ها انجام شد.
  روش
  پژوهش از نوع کاربردی بوده و به شیوه پیمایشی – تحلیلی صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که بر مبنای تعریف فدراسیون جهانی کتابخانه دیجیتالی (شامل چهار محور اساسی نیروی انسانی، مجموعه، خدمات و فناوری) و با مرور متون و منابع مرتبط و با اعمال نظر متخصصان حوزه تهیه شد. جامعه آماری پژوهش مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند.
  یافته ها
  از سوی جامعه آماری 43 عامل مطرح شده در این پژوهش، همگی موثر قلمداد شدند. موثرترین عاملی که برای توسعه کتابخانه های دیجیتالی ایران مدنظر قرار گرفت، عامل آموزش نیروهای داخلی در کنار برون سپاری برخی از فعالیت ها به متخصصان حوزه کتابخانه دیجیتالی بود و مهم ترین راهکار برای ارتقای خدمات، آگاهی و الگوبرداری از تجربیات برتر داخلی و بین المللی (با کسب بالاترین رتبه لیکرت83/4 از 5 در طیف لیکرت) است و تعیین سطوح دسترسی به اطلاعات کتابخانه دیجیتالی (با کسب پایین ترین رتبه لیکرت 33/3 از 5 در طیف لیکرت) کم اهمیت ترین عامل بود. تفاوت معناداری بین دیدگاه مدیران مورد مطالعه، نسبت به راهکارهای موثر بر توسعه خدمات و فناوری سیستم کتابخانه دیجیتالی وجود دارد.
  اصالت / ارزش: پژوهش حاضر جزو اولین پژوهش هایی است که به شناسایی عوامل موثر بر توسعه سیستم کتابخانه دیجیتالی می پردازد. شناسایی این عوامل شاید نقش بسیار مهمی در پیشرفت و بهبود امور کتابخانه های دیجیتالی ایفا کند.
  کلیدواژگان: توسعه سیستم، خدمات، دانشگاه های دولتی، شهر تهران، فناوری، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه دیجیتالی، مجموعه، مدیران اطلاعاتی، نیروی انسانی
 • هاجر ستوده، محمدحسن امیدی صفحات 413-433
  هدف
  به دلیل نبود شواهد جامع درباره وضعیت جذب اعتبار پژوهشی در ایران، مقاله حاضر به بررسی وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی در میان سازمان ها و موسسات آموزشی و پژوهشی ایران اختصاص یافته است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر تحلیل انتشارات از روش های رایج علم سنجی است. داده های تولیدات علمی ایران از نمایه نامه استنادی علوم گردآوری و به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد.
  یافته ها
  بیش از سی درصد مقالات ایرانی با حمایت مالی منتشر شده اند که بیش از سه چهارم آن ها را سازمان های داخلی و کمتر از یک چهارم را سازمان های خارجی تامین اعتبار کرده اند. در میان سازمان های داخلی، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین مقالات ایران را حمایت مالی کرده اند و در جذب اعتبارات خارجی و همچنین در همکاری با سازمان های خارجی برای حمایت مالی مقالات، بیش از همه موفق بوده اند. نیاز به تلاش بیشتر سازمان ها و موسسات ایرانی برای جذب اعتبارات خارجی همچنان احساس می شود. با توجه به بالا بودن هزینه های پژوهش و رشد روزافزون بهای ابزارهای علمی در بسیاری از حوزه های موضوعی، جذب اعتبارات خارجی و همچنین همکاری با سازمان های خارجی در تامین اعتبارات مالی راهکار مناسبی برای رفع کمبود بودجه تحقیقاتی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: اعتبار پژوهشی، ایران، تولیدات علمی، منابع خارجی، منابع داخلی
 • جواد عباس پور، مهدیه میرزابیگی صفحات 435-457
  هدف
  این پژوهش دو هدف اساسی را دنبال می کند: ابتدا شناخت وضعیت کتابخانه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران از طریق ارزیابی محیط داخلی(نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی (فرصت ها و تهدیدها) و سپس ارائه راهکارها و برنامه های راهبردی به منظور کمک به کتابخانه برای دستیابی به اهداف، رسالت ها و چشم اندازهای پیش بینی شده.
  روش
  این پژوهش بر پایه مدل دیوید، فرد و هانگر و تکنیک تحلیل عوامل راهبردی (SWOT) انجام شده است. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل متون و اسناد کتابخانه، مصاحبه و پرسش نامه گردآوری شد. زیرساخت سوالات مصاحبه و پرسش نامه را استاندارد کتابخانه های تخصصی ایران تشکیل می داد. با تحلیل داده های به دست آمده، عوامل راهبردی داخلی و خارجی استخراج و بر اساس اهمیت و وزن اختصاص یافته رتبه بندی شدند. در پایان ماتریس عوامل راهبردی (TWOS) ترسیم و چهار گروه راهبرد (SO، ST، WO و WT) ارائه شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که نمره ارزیابی عوامل داخلی و خارجی کتابخانه به ترتیب 999/2 و 275/2 است؛ به عبارت دیگر بر اساس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، کتابخانه در موقعیت متوسط قرار دارد. در نهایت، 16 راهبرد اصلی در مقوله های خدمات، مدیریت، منابع انسانی و تجهیزات با اولویت های زمان بندی شده برای کتابخانه پیشنهاد شد.
  اصالت اثر: این پژوهش را می توان اولین پژوهشی دانست که با استفاده از تحلیل عوامل داخلی و خارجی به ارزیابی یکی از مهم ترین کتابخانه های تخصصی ایران می پردازد. بر اساس نتایج این پژوهش، مجموعه ای از راهکارها و عوامل راهبردی در مقوله های مختلف پیشنهاد می شود که باید دستمایه مدیران این کتابخانه و سایر کتابخانه ها برای برنامه ریزی و اقدامات عملی آتی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، کتابخانه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدل، SWOT
 • نیره سادات سلیمانزده نجفی*، حسن اشرفی ریزی صفحات 459-476
  مقدمه

  هدف این پژوهش، ارزیابی مقالات نقد کتاب منتشرشده در مجله کتاب ماه: کلیات بر اساس مدلBREM است.

  روش

  روش این پژوهش کتاب سنجی و نوع مطالعه کاربردی و ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی استاندارد است. جامعه آماری شامل همه مقالات نقد کتاب فارسی منتشرشده در مجله کتاب ماه: کلیات در سال1390 است که شامل 76 مقاله بود و روش نمونه گیری سرشماری است. روایی ابزار توسط متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی تایید شد. از روش های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی(آزمون t مستقل و واریانس یکطرفه) استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که میانگین نمره شاخص های محتوا، نگارشی، ظاهری و سایر شاخص ها در مقالات نقد کتاب منتشرشده در مجله کتاب ماه: کلیات در سال 1390 بر اساس مدل BREM، به ترتیب 2/2، 32/2، 13/1 و 97/2 از 4 است. بین جنسیت، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی ناقدان و میانگین نمره شاخص های نقد کتاب در مجله کتاب ماه: کلیات تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P-value>). بین میانگین نمره شاخص محتوایی و همچنین ظاهری و موضوع کتاب، تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P-Value<). یافته ها نشان داد که بین میانگین نمره شاخص نگارشی و همچنین سایر شاخص ها و موضوع کتاب تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P-value>).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد توجه ناقدان به ویژگی های محتوایی و نگارشی متوسط به بالا بوده است، در صورتی که توجه به ویژگی های ظاهری اثر اغلب مورد غفلت واقع شده است. با توجه به بالاتر بودن میانگین نمره سایر شاخص ها، به نظر می رسد منتقدان معمولا ساختار کلی مقاله نقد کتاب را کم و بیش به خوبی می شناسند و رعایت می کنند. البته باید در نظر داشت که آموزش منتقدان و ارائه ساختار صحیح و کامل نقد کتاب، برای نوشتن نقدهای صحیح و آشنا کردن منتقدان با همه اصول نقدنویسی علمی از ضروریات است.

  کلیدواژگان: مجله کتاب ماه: کلیات، مدل ارزیابی نقد کتاب، نقد کتاب
|
 • Mitra Dilmaghani, Fatima Fahimnia, Mohammad Abooyee Ardakan, Gholamreza Fadaee Pages 325-345
  Purpose
  The current study aimed to identify the effective aspects and factors on knowledge culture. It further strived to present a model for explaining the relationship between knowledge culture and effectiveness of knowledge management procedures in a knowledge-based organization.
  Methodology
  The study used a mixture of library and documentary studies، and exploratory mixed methods. First، the literature was reviewed to extract the effective aspects and factors on knowledge culture and the conceptual model was developed. Then، a questionnaire which was validated through eliciting the comments of experts and examining the status of knowledge management in the organization was distributed to the researchers who were randomly selected to be included in the sample. The collected data were examined through AMOS and SPSS software. The possible relationship between the components of the model was investigated through posing five hypotheses and correlational coefficient test.
  Findings
  The results of structural equation modeling demonstrated a significant positive relationship between contextual factors and aspects of knowledge culture and between knowledge culture and the knowledge management effectiveness. Evaluating the variables of the conceptual model revealed that staff members’ characteristics، information technology and job characteristics would make a significant positive impact on knowledge creation and knowledge sharing. However، these factors had no significant influence on knowledge cooperation and knowledge learning.
  Keywords: knowledge culture, Knowledge creation, Knowledge cooperation, Knowledge learning, Knowledge sharing
 • Elmira Djanavi, Fahimeh Babolhavaeji Pages 347-369
  Objective
  The main purpose of present research was to identify strategic factors influencing to the development of digital libraries in Iran.
  Method
  Research method of this study is grounded theory، which we use systematic method. The study sample consisted of professionals and experts in the field of digital library، and semi-structured interviews used to collect data to achieve theoretical saturation. Data have been discussed after coding and forming main classes
  Findings
  Affective Strategic Factors in development of digital libraries in order of importance and priority are management mechanisms، mechanisms of development of human resources، legal mechanisms، content and services mechanisms.
  Keywords: digital library, strategic factors, Development
 • Seyyed Mehdi Sharifi, Mohammad Taban, Vahid Sharafi Pages 371-389
  The purpose of this study was to investigate the relationship between strategic thinking and performance of employees who worked in libraries’ employees of Ilam University. Research method was descriptive –correlational in which especially Structural Equation Modeling was used. All of libraries’ employees of Ilam university (N=200) was made the population of study and via Morgan’s table 127 subjected selected and studied. To collect the data, standards questionnaires were used and reliability coefficient was 0.91. In order to analyze the data, LISREL software applied and findings shows that there is positive relationship between strategic thinking and performance of employees. Also, when all dimension of strategic thinking () was test, results shows that there is positive relationship between individual dimensions with performance of employees of Ilam university library.
  Keywords: strategic thinking, performance of employees, State, run university, LISREL
 • Yaghoub Norouzi, Nayereh Jafarifar Pages 391-412
  Objective
  In the this research، effective factors on digital libraries’ development in central libraries of public universities in Tehran have been identified from these libraries administrator’s view.
  Method
  This study is applied، based on descriptive-analytical method. For data collection we used researcher-made questionnaire، Based on the Digital Library Federation definition (including human resources، collections development، services and technology) and literature review that will confirmed its validity by experts. The study population was central library’s administrators of state universities in Tehran.
  Findings
  From the point of view of studied population all 43 factors mentioned in this study were effective. The most effective factor was training staffs along with outsourcing some activities and the most important strategy is using good experience of national and international models and determining the level of information access in digital libraries in order to enhance services. At the end، there are significant differences between the views of managers in comparison with effective solutions in development of services and technology to develop a digital library system. Originality/ value: This research is the first research conducted on identifying the affective factors on digital library development. Also، identifying these factors play very important role in the improving digital libraries activities.
  Keywords: Digital library, System development, University libraries, Teheran, Information managers
 • Hajar Sotodeh, Mohammad Hasan Omidi Pages 413-433
  Introduction
  Given the crucial role of financial aids and grants in research progress، the present communication attempts to study the research funding situation in Iran during 2008-2011. Research
  Method
  The present paper applies a scientometric method to study the data related to Iranian scientific productions extracted from Science Citation Index Expanded. The data are analyzed using Excel and SPSS، based on descriptive and inferential statistics.
  Results
  The findings reveal that more than 30 percent of Iranian scientific papers are supported by research funds، of which about 25 percent are internationally funded. The highest ranked universities in terms of the amount of funded papers، especially by foreign resources، largely consist of those based in capital، along with Azad Islamic University. They are، also، revealed to be the most successful in collaborating with foreign organizations in providing research grants and aids.
  Conclusions
  Given the low number of funded papers، Iranian researchers are required to endeavor seriously to absorb more research funds، especially from foreign states and international organizations. Research instruments and equipments being very expensive in many disciplines، researchers’ attempts to absorb foreign resources can be an appropriate solution to overcome financial shortage and instrumental poverty in scientifically developing countries.
  Keywords: research funds, domestic research funds, foreign research funds, scientific papers, Iran
 • Javad Abbaspour, Mahdieh Mirzabeigi Pages 435-457
  Purpose
  This paper has two main goals: first، to evaluate the position of Geological Survey of Iran Library through the assessment of internal (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) environment; and then، provide solutions and strategies to help library managers and administrators to achieve their goals، missions and visions.
  Methodology
  Among the existing models، David، Fred & Hunger''s model and strategic factors analysis technique (SWOT) was applied. Data were collected by analyzing library documents، interviews with stakeholders and a questionare developed by the researchers. Interveiw questions and questionnaire were constructed based on Iranian Special Library Standards. By analyzing the data، internal and external strategic factors were identified and ranked according to their importance and weight.
  Findings
  The results show the score of 2. 999 and 2. 275 for internal and external factors evaluation، respectively; in other words، based on the evaluation of internal and external factors، the library stands in a middle position. Based on the findings، sixteen main strategies concerning with services، management، human resources، and equipments، with priority schedualing، was proposed. Originality: This research can be regarded as the first study which has evaluated an important special library in Iran using internal and external factors analysis. This study developed a set of guidelines and strategic factors in various categories that can be applied by the library and other libraries for the future planning and actions.
  Keywords: library of Geological survey of Iran, Strategic plan, SWOT Model
 • Nayere Soleimanzade Najafi, Hasan Ashrafi Rizi Pages 459-476
  Introduction

  The aim of this study was to evaluate a review article published in the Ketabmah: Kolliat based on BREM.

  Materials And Methods

  The study method was applied and bibliometric and Data gathering tool is the standard checklist. population included all book review articles published in the Ketabmah: Kolliat In 1390. statistical methods in descriptive and inferential statistics (independent t -test and ANOVA) was used.

  Findings

  Results showed a mean index of content، writing، design and other in index of articles published in Ketabmah: Kolliat Book Review. overall in the 1390 model BREM، respectively، 2/2، 32/2، 13/1 and 97/2 out of 4. Between gender، education and profession critics and the average score of the Journal Book of the month Book Review: There are no overall significant difference (05/0P-value>).

  Conclusion

  Results according to critics writing features and moderate to high content of the characteristic of the visual effect is often neglected. The higher the average score of other appears to be correct and complete the review and provide critical training is essential.

  Keywords: Book Review, Ketabmah: Kolliat, assesment, Book Review evaluation Model