فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال بیست و هفتم شماره 4 (زمستان 1393)
 • سال بیست و هفتم شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/14
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • علی پاوند درو، علی صالحی*، حسن پوربابایی، سید جلیل علوی صفحات 520-533
  این تحقیق در حوزه ناو اسالم در استان گیلان که یکی از مناطق استقرار و پراکنش وسیع و مناسب گونه پلت در جنگل-های شمال می باشد انجام شده است. هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عوامل توپوگرافی تاثیرگذار بر استقرار و پراکنش این گونه در این رویشگاه ها می باشد تا از این طریق بتوان برخی از مهم ترین ویژگی های اکولوژیکی این گونه مهم را مشخص نمود. با در دست داشتن نقشه تیپ درختی و نقشه توپوگرافی، در محل های پراکنش مناسب گونه پلت قطعات نمونه به صورت تصادفی برداشت شد. در داخل هر قطعه نمونه، در کنار مشخص کردن جهت، شیب، ارتفاع از سطح دریا، نوع گونه درختی و اندازه گیری قطر درختان، نمونه خاک برداشت و مهم ترین خصوصیات خاک تعیین شد. زادآوری گونه های درختی نیز در مرکز قطعه نمونه اصلی برداشت شد. نتایج نشان داد که عوامل تاثیرگذار در استقرار و پراکنش گونه پلت درصد کربن آلی، نیتروژن کل و رطوبت اشباع خاک می-باشد و همبستگی مثبت و معنی داری بین این عوامل خاکی و پراکنش گونه پلت وجود دارد. از بین عوامل توپوگرافی نیز گونه پلت با جهات شمالی همبستگی مثبت نشان می دهد. همچنین تاثیر کربن، فسفر، درصد رطوبت اشباع، مقدار شن و ارتفاع از سطح دریا بر زادآوری پلت مثبت بوده و در مقابل میزان کلسیم و منیزیوم رابطه منفی با زادآوری این گونه دارد. نتایج نهایی این تحقیق نشان می دهد که در استقرار و پراکنش گونه پلت، رویشگاه های مرغوب با خاک حاصلخیز و رطوبت مناسب تعیین کننده می باشد.
  کلیدواژگان: پلت، رویشگاه جنگلی، خصوصیات خاک، عوامل توپوگرافی
 • مهدی پورهاشمی*، فرزاد منصوری، پژمان پرهیزکار، پریسا پناهی، مجید حسنی صفحات 534-543
  پراکنش مکانی گونه های درختی از مهمترین ویژگی های ساختاری توده های جنگلی است که شناسایی آن در برنامه های پرورشی، احیایی و مدیریتی توده ها فوق العاده حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف تعیین الگوی پراکنش مکانی درختان شاخه زاد بلوط در بخشی از جنگلهای ریخلان شهرستان مریوان در استان کردستان انجام شد. منطقه موردمطالعه الگویی از توده های بهره برداری شده منطقه است که طی سالیان متمادی بهره برداری های سنتی از درختان بلوط برای مقاصد مختلف انجام شده است. ابتدا سه قطعه نمونه مربعی شکل با مساحتهای یک، 0/75 و 0/5 هکتار و بشکل پلاتهای حلزونی (با مبدا یکسان) در منطقه موردمطالعه پیاده شد. کلیه درختان شماره گذاری و مبدا آنها و دو قطر بزرگ و کوچک تاج آنها بتفکیک گونه ثبت شد. الگوی مکانی درختان با استفاده از GPS با سیستم UTM و بروش فاصله- آزیموت برداشت شد و نوع الگو با استفاده از تابع K ریپلی بدست آمد. نتایج نشان داد که که گونه غالب منطقه برودار (Quercus brantii Lindl.) است و تراکم درختان در 111 اصله در هکتار بدست آمد. قطر متوسط تاج و متوسط سطح تاج درختان در قطعه نمونه یک هکتاری نیز بترتیب 5/6 متر و 28/2 مترمربع محاسبه شد. پس از تحلیل داده ها با نرم افزار PAST مشخص شد که الگوی پراکنش مکانی گونه برودار در توده موردمطالعه کپه ای است و مناسبترین سطح قطعه نمونه برای بررسی الگوی مکانی، 0/75 هکتار می باشد که برایتوده های مشابه قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: الگوی پراکنش مکانی، برودار، جست گروه، مریوان
 • عبدالکریم چهرگانی*، فریبا محسن زاده، سارا غفوری صفحات 544-556
  مطالعه تکوین اندام های زایشی اهمیت ویژه ای در علم گیاه شناسی و زیست شناسی تکوینی دارد. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Anthemis odontostephana بررسی شد. نتایج نشان داد که بساکها دارای 4 کیسه گرده بوده و نمو دیواره بساک از نوع دولپه ای است و دیواره بساک جوان شامل اپیدرم، لایه مکانیکی، لایه میانی و لایه تاپی است. لایه تاپی پلی پلوییدی بالایی را نشان می دهد که برای متابولیسم آن ضروری است و از نوع ترشحی است. تترادهای میکروسپور عمدتا از نوع تتراهدرال و گاهی تتراگونال هستند. دانه های گرده سه شکافه و با تزئینات سوزنی شکل در زمان انتشار هستند. برخی از سلولهای میکروسپور افزایش اندازه یافته و به نظر می رسد طرحی از پدیده Nemec را نشان می دهند. کریستال های ستاره ای شکل در سلول های لایه مکانیکی و بافت رابط بساک مشاهده شد. تخمک از نوع واژگون، تک پوسته ای و کم خورش است. تقسیم سلولی در مگاسپوروسیت از هر دو نوع طولی و مورب بوده و منجر به تشکیل تترادهای خطی، T شکل یا توده ای می شود. نمو کیسه رویانی از طرح تک اسپوری و تیپ پلی گونوم تبعیت می کند و تعداد سلولهای آنتی پود تا 6-8 افزایش می یابد و هسته های آنها پلی پلوییدی دارد. دو هسته قطبی به سمت دستگاه تخم مهاجرت می کنند و اندکی قبل از لقاح در آنجا ترکیب می شوند و هسته ثانویه دیپلویید را به وجود می آورند. تشکیل کریستال های بیضوی تا چند ضلعی در قسمت بالایی دیواره تخمدان از شاخص های ویژه این گونه است.
  کلیدواژگان: Asteraceae، Anthemis odontostephana، دانه گرده، تخمک، میکروسپورزایی، مگاسپورزایی
 • رقیه حاجی بلند*، نسرین کیوان فر، ارشد جودمند، حسن رضایی، محمد یوسف نژاد صفحات 557-568
  خشکی یکی از عوامل محدود کننده عملکرد در گیاه کلزا (Brassica napus L.) است. در این پژوهش، تاثیر تیمار سلنیم بر روی افزایش تحمل تنش خشکی در این گیاه بررسی شده است. در کشت مزرعه ای، گیاهان در دو نوبت با غلظت های 5 و 10 گرم در هکتار سلنیم (سدیم سلنات) بصورت کاربرد در خاک و محلول پاشی برگ ها تیمار شدند و در آزمایش گلخانه ای گیاهان با 100 میکروگرم سلنیم به ازای گیاه بصورت کاربرد در بستر رشد (پرلیت) تیمار گردیدند. در آزمایش مزرعه ای، وزن خشک و عملکرد دانه بویژه در شرایط تنش خشکی بصورت معنی داری تحت تاثیر تیمار محلول پاشی برگ افزایش یافت. نتایج آزمایش در شرایط گلخانه ای نشان داد که اثر سلنیم در افزایش تحمل خشکی و بهبود روابط آبی در گیاه کلزا مربوط به افزایش جذب آب به دلیل توسعه ریشه، افزایش فتوسنتز و تشکیل قندهای محلول بوده است.
  کلیدواژگان: Brassica napus L، فتوسنتز، طول ریشه، پتانسیل آب
 • رضا حسامی، منصور شریعتی* صفحات 569-579
  مطالعات بر روی گیاه تنباکو تراریخته شده با ژن AtNRT2.1 مربوط به سیستم ترابری با تمایل بالا HATS (High Affinity Transport System) نشان داده است که استفاده از روش اندازه گیری وزن تر و خشک از حساسیت کافی برای نشان دادن تفاوت های میان گیاهان تراریخته و خودرو برخوردار نیست، لذا در این تحقیق از روش حساستر فلئورسنس کلروفیل a استفاده گردید. بدین منظورگیاهان تنباکو خودرو و تراریخته شده با ژنAtNRT2.1 در محیط هیدروپونیک کشت و نیترات در غلظت کم در محدوده فعالیت سیستم HATS به محیط کشت افزوده شد. گیاهان مورد سنجش وزن تر و کلروفیل نسبی و شاخص کارایی (PIABS) با استفاده از فلئورسنس کلروفیل a قرار گرفتند. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در وزن تر و کلروفیل نسبی در گیاه خودرو و تراریخته وجود ندارد. تفاوت معنی دار پارامتر شاخص کارایی در گیاهان تراریخته نسبت به گیاه خودرو در 4 ساعت اول آزمایش نشان می دهد، که این برتری احتمالا ناشی از جذب بهتر نیترات در اثر بیان دائمی ژن انتقالی در ساعات اولیه آزمایش باشد.
  کلیدواژگان: نیترات، فلئورسنس کلروفیلa، شاخص کارایی، ژن AtNRT2.1، تنباکو (N. Plumbaginifolia)
 • منیر حسین زاده نمین*، حسن ابراهیم زاده، طیبه رجبیان صفحات 580-591
  زعفران (Crocus sativus L.) از خانواده Iridaceae بعنوان ادویه و نیز در پزشکی استفاده می شود تحقیقی به منظور تعیین نمونه مناسب برای بهبود محصول زعفران برقرارشد. است. شدت و ایزوزیم های زیمایه های پاداکساینده و تعیین کننده نسبت H2O2/O2 که نشانگر پتانسیل اندام زائی است بطریقه الکتروفورز و با استفاده از پنج قطعه گل نارس زعفران انجام شد. تعداد ایزوفرمهای پراکسیداز که ویژه-بافت و مرحله نموی و مصرف کننده H2O2 هستند وسوپراکسید دیسموتاز که تولید کننده H2O2 است در تخمدان بالاترین و در گلپوش پائین ترین نسبت H2O2/O2 را به نمایش گذاشتند. کاتالاز که در غلظت بالای H2O2 غیرفعال می شود بر خلاف پراکسیداز درسطوح پائین H2O2 قادر به پاسخگوئی است. سه زیمایه پاداکساینده، پلی فنل اکسیداز نشان ویژه سیستم دفاعی و رشد ونمو، مالات دهیدروژناز نشاندهنده روابط بین اندامهاورشد و نیز تولید کننده H2O2 و استراز ویژه سطح سازمان یافتگی بافتها اطلاعات مفیدی در مورد انتخاب قطعات برای اهدافمان دادند.
  کلیدواژگان: سوپراکسید دیسموتاز، الکتروفورز، پراکسیداز، زعفران
 • پویان حسین زاده نمین *، مجید امینی دهقی صفحات 592-604
  به منظور بررسی تاثیر کاربرد کود های زیستی و شیمیایی روی عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در بهار سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی دانشگاه شاهد انجام گرفت. در این آزمایش تیمار های کود زیستی شامل قارچ میکوریزا (دو گونه) در سه سطح (عدم تلقیح (M1)، تلقیح با میکوریزای Pirimospora indica (M2) و تلقیح با میکوریزای (Sabacina vermifera (M3) و میکروارگانیسم های حل کننده فسفات شامل باکتری سودوموناس پوتیدا در دو سطح (عدم تلقیح (B1) و تلقیح (B2))، کود فسفره شیمیایی در سه سطح (صفر (P1)، 50 (P2) و 100 (P3) کیلوگرم در هکتار P2O5) بر روی گیاه دارویی رازیانه مورد بررسی قرار گرفت. در هر تکرار یک کرت به عنوان شاهد کود شیمیایی NPK (90، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار) به جهت مقایسه با عملکرد کود های زیستی در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج بدست آمده اعمال تیمار های زیستی M3B1P1 روی صفات شاخص برداشت (HI) به میزان 5/12%، تیمار M3B2P2 روی عملکرد اسانس 6/ 126 (لیتر در هکتار)، تیمار M2B2P2 روی تعداد چتر مرکب در بوته به میزان 9/ 512 عدد، تیمار M3B2P2 روی عملکرد بیولوژیک به میزان 4/125کیلوگرم در هکتار و عملکرد دانه با 516 کیلوگرم در هکتار داشته است؛ اما اعمال این تیمار ها تاثیر معنی داری بر روی صفات وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه نداشت.
  کلیدواژگان: رازیانه، کود های زیستی، میکوریزا، میکروارگانیسم حل کننده فسفات، اسانس رازیانه
 • مینا خراسانی*، هوشنگ نصرتی، احمد رزبان حقیقی، صدیقه کلیج صفحات 605-612
  در گیاهان دو پایه، مانند بنه (Pistacia atlantica Desf)، تشخیص پایه های نر و ماده از یکدیگر بدون اندام-های زایشی مانند گل دشوار است. در این مطالعه برای شناسایی گیاهان نر و ماده از تفاوت های ریخت شناسی 180 برگ از 60 پایه درختی این گونه از جنگل های ارسباران واقع در شمال غرب ایران استفاده شد. چندین صفات ماکرومورفولوژیک کمی و کیفی مقایسه شدند، نتایج حاصل از واکاوی داده های ریخت شناسی نشان می دهد که صفات طول برگ، سطح برگ، عرض برگ، عرض برگچه انتهایی، وجود جفت برگچه های متقابل و متناوب و برگچه های سه تایی در پایه های نر و ماده به طور معنی داری متفاوت است. آنالیز تشخیص نیز 6/ 70 درصد صحت شناسایی و جداسازی پایه ها را با استفاده از صفات ریخت شناسی تایید کرد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که ویژگی های ریخت شناسی اندام های رویشی مانند برگ برای تفکیک گیاهان نر و ماده، قبل از پیدایش اندام های زایشی می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: بنه، ریخت شناسی برگ، گیاهان دو پایه، ارسباران
 • هادی درودی *، مسلم اکبری نیا، ابراهیم خسروجردی، محمدرضا قاضی صفحات 613-621
  گونه ارس یکی از گونه های بومی و ارزشمند ایران می باشد که سطح قابل توجهی از جنگل های بخش ایران-تورانی را نیز به خود اختصاص داده است. با توجه به مشکلات و هزینه بالای تولید نهال ارس، جهت تولید نهال های بیشتر و مطلوبتر، اقدام به انجام آزمایشی جهت بررسی اثر بستر کاشت بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال های یکساله بازکاشتی آن شد. تیمارهای اعمال شده شامل سه نوع بستر می شد(خاکA= ترکیب 16 واحد خاک + 8 واحد ماسه، خاک B=ترکیب 20 واحد خاک + 4 واحد کود دامی، خاک C= ترکیب 20 واحد خاک +2 واحد کود دامی + 2 واحد ماسه (خاک مورد استفاده نهالستان))که در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. هر تیمار شامل سه تکرار و هر تکرار شامل 20 نهال می شد(در مجموع 180 نهال). نتایج بررسی ها نشان داد که تیمارها تاثیر معنی داری روی زنده مانی و بیوماس ریشه و نسبت بیوماس ریشه به ساقه داشته است. در کل، بهترین بستر جهت تامین بیشترین زنده مانی و نهال های با کیفیت مناسب تیمار خاک سبکتر یعنی خاک A می باشد.
  کلیدواژگان: Juniperus excelsa، بستر کاشت، زنده مانی، ریخت شناسی
 • پروین رامک، شاهرخ کاظم پور اوصالو *، حسن ابراهیم زاده، مظفر شریفی، مهرداد بهمنش صفحات 622-634
  گیاه دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) یک گیاه بومی می باشد که در مناطقی از جنوب ایران پراکنش دارد. مونوترپن کارواکرول عمده ترین ترکیب اسانس گیاه مرزه خوزستانی را تشکیل می دهد (90%≥) و این امر سبب خاصیت آنتی اکسیدانی قابل توجه اسانس این گیاه شده است. در این تحقیق، ریز شاخه های مرزه خوزستانی در محیط LS به مدت 21 روز تحت اثر غلظت های مختلف (0، 10، 25، 50، 75 و 100 میکرومولار) بازدارنده های فوسمیدومیسین و موینولین قرار گرفتند. سپس میزان کارواکرول در تیمارهای مختلف به وسیله HPLC سنجش و مقایسه شد. همچنین بیان ژن آنزیم - دئوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR) در غلظت های ذکر شده و غلظت بهینه (75 میکرو مولار) از بازدارنده های مذکور، در بازه زمانی صفر تا 100 ساعت در مقایسه با نمونه شاهد، با روش Semi-quantitative RT-PCR بررسی شد. نتایج نشان داد که بازدارنده های بکار برده شده در بعضی از غلظت ها بر میزان کارواکرول و بیان ژن DXR اثر می گذارند و روند تغییرات به گونه ای است که می توان بخشی از تنظیم بیوسنتز کارواکرول را در سطح نسخه برداری از ژن DXR در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: 1، دئوکسی گزیلولوز 5، فسفات ردوکتاز ایزومراز، کارواکرول، مرزه خوزستانی، Semi، quantitative RT، PCR
 • سعید رشوند، حسن یگانه، انور سنایی* صفحات 635-646
  مطالعه فنولوژی در مراتع برای تنظیم برنامه های چرای دام و بهره برداری بهینه و صحیح از گیاهان مرتعی و جلوگیری از چرای زودرس و بی موقع و شناخت خوشخوراکی و ارزش غذایی گونه های گیاهی در مراحل مختلف حیاتی، حایز اهمیت است. این تحقیق در مراتع نیمه استپی-کوهستانی الموت قزوین واقع در 100 کیلومتری شمال شرقی قزوین به مدت 4 سال (1389-1386) اجراء شد. دو گونه گندمی مورد مطالعه، Bromus tomentellus و Festuca ovina هستند که از خوشخوراکی متوسط برای دامها برخوردارند. از هر گونه 10 پایه انتخاب گردید. اطلاعات مربوط به مراحل فنولوژی دو گونه هر 15 روز در مرحله رویشی و 7 روز در مرحله زایشی اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج نشان داد که زمان شروع و خاتمه رویش در سالهای مختلف در این گونه ها تحت تاثیر بارندگی و درجه حرارت، متفاوت بوده و طول دوره در سالهای پر باران طولانی تر از دوره های خشکسالی می باشد. رشد رویشی در هر دو گونه بسته به درجه حرارت و رطوبت از اوایل اردیبهشت شروع شده، دوره گلدهی از هفته آخر اردیبهشت تا هفته اول خرداد شروع و به مدت 3 تا 6 هفته بستگی به وضعیت خشک و یا تر سالی ادامه دارد و در آواخر خرداد تا هفته اول تیر ماه بذر دهی دارند.
  کلیدواژگان: آمادگی مرتع، دوره رویش، عوامل محیطی، Festuca ovina، Bromus tomentellus، مدیریت چرا
 • فرخنده رضا نژاد* صفحات 647-660
  انار شیطان (Tecomella undulate (Roxb.) Seem.) درختی برگ ریز یا بطور تقریبی همیشه سبز است که بدلیل گل های زیبا و جذاب، مقاومت به دما و خشکی بالا، تثبیت شن های روان، درمان برخی بیماری ها، تهیه چوب و...قابل توجه است. در این مطالعه، ساختار ریختی و تشریحی گل بررسی شد. گل آذین خوشه گرزن، گلپوش پنج تایی و پیوسته، کاسه ی گل پایا، منظم و پیاله ای است. جام گل ساختار لوله ای- پیاله ای دارد که در انتها دولبی و نامنظم است. نافه داری پنج پرچم اپی پتال است که یک پرچم نازا (استامینود) می باشد. پرچم ها اغلب دی دینام (دو بهم قد) و نسبت به کلاله مادگی کوتاه ترند. بساک ها پشت چسب، در هنگام بلوغ سرچسب و هر حفره (کیسه گرده) بساک توسط یک تیغه درونی (پلاسنتوئید) که به دیواره بساک نمی رسد ظاهر دو خانه پیدا کرده است. سلول های اپیدرم در جهت مماسی کشیده و جایگزین لایه ی مکانیکی می شوند. لایه تاپی یا مغذی از نوع ترشحی است. مادگی دارای تخمدان کشیده و طویل، خامه بلند و توخالی و کلاله دولبی است. تخمدان فوقانی و روی دیسک رشدیافته ی مرکزی قرار دارد. مادگی دو برچه ای، دو خانه و دارای تعداد زیادی تخمک واژگون تک پوسته ای و کم خورش است. گل ها در صبح باز و سپس بساک ها شکافته و آماده ی گرده افشانی هستند اما کلاله ها در بعدازظهر پذیرای گرده می باشند. دانه های گرده ناجور ریختی و بویژه دو ریختی نشان می دهند. دانه های گرده دارای سه شکاف طویل و تزئینات شبکه ای هستند. هیچ دانه ای در این گیاه تشکیل نمی شود.
  کلیدواژگان: بساک، جام، دانه، کاسه، گل، مادگی، Tecomella undulate
 • مریم رضاییان، محمد علی فرامرزی، وحید نیکنام *، حسن ابراهیم زاده صفحات 661-673
  در این پژوهش، اثر تنش شوری بر رشد و زیمایه های پاداکساینده در آخر فاز لگاریتمی رشد Nostoc ellipsosporum و Nostoc piscinale مورد بررسی قرارگرفت. بر اساس نتایج رشد این دو گونه سیانوباکتری با افزایش غلظت نمک افزایش می یابد. این دو گونه به منظور کاهش اثرات مخرب انواع فعال اکسیژن از زیمایه های پاداکساینده ای مانند CAT، SOD، POX و PPO استفاده می کنند و با افزایش شوری فعالیت این زیمایه ها افزایش می یابد. بالاتر بودن محتوای ذاتی پرولین در N. ellipsosporum نسبت به N. piscinal می تواند یک از عوامل تحمل بالاتر گونه اول نسبت به شوری باشد. مالون دی آلدئید(MDA) در گونه های مورد مطالعه در N. ellipsosporum نسبت به N. piscinal در شرایط کنترل و در تمام سطوح شوری کمتر است. به علاوه محتوای تمام فیکوبیلی پروتئین های مورد مطالعه در این تحقیق در یاخته هایN. ellipsosporum نسبت به گونه دیگر بالاتر بوده و تحت تنش شوری افزایش قابل ملاحظه را نشان می دهد. فیکوبیلی پروتئین ها به عنوان پادکساینده های غیر زیمایه ای در کنار زیمایه های پاداکساینده می توانند عامل مقاومت بیشتر N. ellipsosporum نسبت به N. piscinal باشند. نسبت مجموع فیکواریترین و فیکوسیانین به آلوفیکوسیانین نیز به عنوان شاخص اندازه فیکوبیلی زوم نیز مورد محاسبه قرار گرفت. اندازه فیکوبیلی زوم تحت تنش شوری در هر دوگونه افزایش می یابد ولی این افزایش در در N. ellipsosporum نسبت به گونه دیگر بیشتر است. می توان نتیجه گیری کرد که این سبانوباکتری با افزایش اندازه فیکو بیلی زوم و افزایش کارائی انتقال انرژی نورانی با تنش شوری مقابله می کند.
  کلیدواژگان: شوری، فیکوبیلی پروتئین، پاداکساینده، سیانوباکتری، نوستوک
 • عباس شاهسواری*، شکوفه معبودی صفحات 674-680
  طی سال های 1390 - 1388 برخی از مناطق رودرال و زگتال درون شهر همدان و حومه آن (تا شعاع 30 کیلومتری) که شامل تعدادی از مزارع، باغات، فضاهای سبز، زمین های بایر و نیز حاشیه مسیرهای رفت و آمد (خیابان ها و اتوبان ها) می شوند، در رابطه با حضور و پراکندگی جنس Anchusa مورد مقایسه های فلوریستیکی-اکولوژیکی قرار گرفتند. تاکنون از این جنس دو گونه و یک زیر گونه از محدوده های تحت مطالعه مشاهده و جمع آوری شده اند، گونه هایAnchusa italica Retz. (به همراه دو واریته، A. italica var. italica و A. italica var. kurdica) و Anchusa strigosa Labill. و زیر گونه Anchusa arvensis (L.) Bieb.subsp. orientalis (L.) Nordh.. بیشترین پراکندگی را گونه A. italica، به همراه دو واریته آن در محیط هایی با درجه های همروبی H3 (β-euhemerob) و H4(α-euhemerob) نشان می دهد. زیرگونه A. arvensis subsp. orientalisبیشتر در محیط های زراعی، آن هم به میزان نسبتا پایینی در دو رنگ آبی و سفید، مشاهده شد. گونه A. strigosa با پراکندگی بسیار محدود تنها در یک منطقه، بیرون از شهر، با درجه همروبی (H3 (β-euhemerob مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: رودرال، زگتال، همروبی، همدان
 • محمد نقی عادل*، حسن پوربابایی، علی امیدی صفحات 681-690
  هدف از این تحقیق ارزیابی تنوع گونه های علفی در یک راشستان بهره برداری نشده بود. برای این منظور 170 هکتار از جنگل های رودبار استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از شاخص های تنوع زیستی، مقادیر تنوع، غنا و یکنواختی محاسبه و با نتایج حاصل از تحقیقات مشابه مقایسه شد. نتایج نشان داد که مقادیر شاخص های به دست آمده کمتر از سایر مطالعات است. علت این مسئله عمق زیاد لاشبرگ، درصد بالای تاج پوشش، قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در ارتفاعات بالا و نیز عدم بهره برداری در منطقه به علت نبود شبکه جاده است. مقدار یکنواختی تاثیر بیشتری نسبت به غنا در مقدار تنوع داشت. منحنی توزیع فراوانی گونه ها از مدل نرمال لگاریتمی تبعیت می کرد. بیشترین درصد فراوانی مربوط به گونه Bromus benekenii بود که یک گونه مهاجم غیر بومی است و تهدیدی جدی برای تنوع زیستی منطقه به شمار می رود.
  کلیدواژگان: تنوع، غنا، یکنواختی، راشستان، رودبار
 • ریحانه عموآقایی *، مریم بقایی صفحات 691-702
  در این پژوهش آزمایش اول برای ارزیابی تاثیر رقت های (20، 40، 60، 80 و100 درصد حجمی) از عصاره ورمی کمپوست روی برخی شاخص های جوانه زنی بذر و رشد دانه رست سیاهدانه در پتری دیش انجام شد. در آزمایش دوم اثر جایگزینی ورمی کمپوست جامد با 4 سطح (0، 25، 50، 75 درصد) بر روی شاخص های ظهور و رشد گیاه در پایان رشد رویشی گیاه در یک آزمایش گلدانی بررسی شد. نتایج نشان داد که رقت های 20و 40 درصد عصاره ورمی کمپوست ظرفیت جوانه زنی، ارزش پیک جوانه زنی، میانگین روزانه و ارزش جوانه زنی را بالا برد و طول ریشه چه و ساقچه و بنیه طولی دانه رست را افزایش داد. تیمار 25 و 50 درصد ورمی کمپوست جامد نیز شاخص های ظهور، طول و وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی و میزان کلروفیل a، b، کل و کارتنوئید گیا هان سه ماهه را نسبت به شاهد در حد معنی داری بالا برد. اما غلظت های بالای ورمی کمپوست و عصاره آن موجب کاهش این پارامترها شد. بنابر این اثر ورمی کمپوست روی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه وابسته به غلظت است.
  کلیدواژگان: سیاهدانه، رشد رویشی، ظهور، دانه رست، ورمی کمپوست
 • مریم فرجی*، کمال الدین دیلمقانی صفحات 703-714
  در این تحقیق، اثرات سطوح مختلف اسید سالیسیلیک (SA)روی وزن تر کل، کلروفیلa)، b و کل)، پرولین آزاد، پروتئین کل محلول، قند محلول و نامحلول گیاه گندم (Triticum aestivum L. cv. Zarrin) تحت تنش کادمیوم (Cd) مورد بررسی قرار گرفت. دانه رست ها پیش تیمار اسید سالیسیلیک (M0، M3-10 و M4-10) و تیمار کادمیوم (μM0، μM25 و μM50) دریافت کردند. نتایج نشان دادند که در تیمارهای Cd بدون حضور SA، وزن تر کل در μM50 از Cdدر مقایسه با شاهد افزایش معنی دار پیدا کرد. در تیمارهای SA بدون حضورCd، غلظت کلروفیلa و کل در M4-10 از SA افزایش یافت. در تیمارهای Cd بدون حضور SA، درM μ 25 از Cd میزان پرولین ریشه در مقایسه با شاهد افزایش، ولی میزان پرولین برگ کاهش نشان داد. در نبود Cd با افزایش SA میزان پرولین برگ در مقایسه با شاهد کاهش نشان داد. با افزایش غلظت SA در نبود Cd، سطح پروتئین ریشه افزایش پیدا کرد. در نبود SA با افزایش Cd، مقدار قند محلول ریشه و برگ کاهش نشان داد. در تیمارهای SA بدون Cd، محتوای قند محلول ریشه کاهش یافت. در نبود SA با افزایش Cd، میزان قند نامحلول ریشه و برگ در μM25 از Cd کاهش نشان داد. در تیمارهای SAدر نبود Cd، مقدار قند نامحلول برگ افزایش یافت.
  کلیدواژگان: کادمیوم، اسید سالیسیلیک، کلروفیل، پروتئین، قند
 • فرهاد قاسمی آقباش، سید غلامعلی جلالی*، وحید حسینی، سید محسن حسینی، بیجورن برگ صفحات 715-727
  مرحله آخر فرآیند تجزیه زمانی شروع می شود که تجزیه و تخریب لیگنین اتفاق می افتد، یعنی بعد از گذشت یکسال از شروع فرآیند. فاکتورهای تنظیم کننده تجزیه لیگنین و در نتیجه لاشبرگ در این مرحله کمتر شناخته شده و اطلاعات ما درخصوص چگونگی این فاکتورها در میان لاشبرگها و رویشگاه های گوناگون با شرایط اقلیمی و خاکی متفاوت، کمتر است. بنابراین جهت نیل به این مهم، مطالعه حاضر با هدف تعیین چگونگی کنترل تخریب لیگنین و در نتیجه نرخ از دست دهی ماده آلی لاشبرگ بوسیله نیتروژن، کلسیم و منگنز در لاشبرگ گونه های نوئل، توسکای ییلاقی و افراپلت در دو رویشگاه نوئل خالص و آمیخته بعد از گذشت 400 روز از فرآیند تجزیه در منطقه لاجیم انجام شد. نتایج نشان داد که نرخ تجزیه لاشبرگ گونه ها به غیر از افراپلت در رویشگاه نوئل آمیخته نسبت به نوئل خالص بیشتر بود. در رویشگاه نوئل خالص نرخ تجزیه لاشبرگها با غلظتهای منگنز و کلسیم ارتباط مثبت معنی داری داشت اما بین غلظتهای منگنز و کلسیم با غلظت لیگنین هیچ گونه ارتباط معنی داری وجود نداشت. در رویشگاه نوئل آمیخته غلظتهای نیتروژن و لیگنین با نرخ تجزیه لاشبرگها بترتیب ارتباط معنی دار مثبت و منفی داشتند. همچنین در این رویشگاه بین غلظتهای کلسیم با لیگنین ارتباط معنی دار منفی وجود داشت. در ارتباط با نوع لاشبرگ بغیر از لاشبرگ سوزنی برگ، که میزان نیتروژن به عنوان فاکتور تنظیم کننده نرخ تجزیه در مرحله آخر محسوب می گردد، هیچ یک از فاکتورهای کیفی توصیفی (نیتروژن، لیگنین، منگنز و کلسیم) بر نرخ تجزیه لاشبرگ در مرحله آخر تاثیر نداشتند.
  کلیدواژگان: تجزیه لاشبرگ، غلظتهای نیتروژن، منگنز، کلسیم و لیگنین، رویشگاه نوئل خالص، رویشگاه نوئل آمیخته
 • الله وردی محمدزاده *، رضا بصیری، علی اصغر تراهی، رباب داداشیان، محمدرضی الهیان صفحات 728-741
  جهت دستیابی به توسعه پایدار و همچنین حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و تنوع زیستی آنهالازم است نقش عوامل توپوگرافی وتاثیرآنهابر تنوع گونه های گیاهی موردارزیابی قرارگیرد.دراین راستا با توجه به شرایط توپوگرافی جنگل های ارسباران، عامل توپوگرافی شیب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بسیاری از پارامترهای کمی و کیفی درختان تابع آن می-باشد. به همین منظور، شبکه آماربرداری به صورت تصادفی _ سیستماتیک با ابعاد 300×300متر طراحی و تعداد 160 قطعه نمونه دایره ای شکل به مساحت 314 مترمربع در جنگل های ارسباران مورد بررسی قرار گرفت. گونه های درختی و درختچه ای در قطعه نمونه اصلی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. گونه، درصد تاج پوشش و تعداد پایه به عنوان معیارهای اندازه-گیری پوشش گیاهی در نظر گرفته شد. گونه های علفی در ریزقطعه نمونه هایی به مساحت 14/ 3 مترمربع اندازه گیری شدند. در ریزقطعه نمونه ها گونه و درصد پوشش علفی برداشت شد. جهت ارزیابی تنوع زیستی گونه های گیاهی در طبقات شیب، شیب منطقه به سه طبقه(25-0، 50-25 و بالای 50 درصد) تقسیم و سپس شاخص های مارگالف، منهنیک،اسمیث-ویلسون، مودیفاید، شانون-واینر و سیمپسون در هر طبقه محاسبه شد. از تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون مقایسات چند دامنه دانکن جهت بررسی تفاوت معنی دار در بین طبقات استفاده گردید. نتایج نشان دادشیب دامنه روی شاخص یکنواختی گونه های گیاهی تاثیر معنی داری نداشته،اما تآثیر آن روی شاخص غنا و ناهمگنی معنی دار است.همچنین نتایج نشان داد، شاخص غنای گونه ای نقش بسزایی در افزایش تنوع زیستی منطقه مورد مطالعه دررابطه با افزایش شیب دارد.برای معرفی بهترین شاخص از آماره ضریب تغییرات و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد برای اندازه گیری غنا، شاخص مارگالف، برای اندازه گیری یکنواختی شاخص مودیفاید وبرای اندازه گیری ناهمگنی شاخص شانون-وینر، بهترین شاخص هستند.
  کلیدواژگان: غنا، یکنواختی، ناهمگنی، درصد شیب، جنگلهای ارسباران
 • آزیتا میرمحمدعلی* صفحات 742-752
  هر ساله به دلایل مختلف اراضی زیادی به زمین های شور تبدیل می شوند و از چرخه تولید و بهره برداری خارج می گردند، لذا گام نخست برای مقابله با این معضل شناسایی عرصه اراضی شور فعلی می باشد که از جمله این نواحی دریاچه حوض سلطان است. طی مطالعات فلورستیک انجام یافته از ناحیه، 47 گونه گیاهی متعلق به 42 جنس و 21 تیره جمع آوری و شناسائی گردید، بیشترین درصد گونه ها به تیره Chenopodiaceae با فراوانی 29/79% تعلق دارد، فرم بیولوژیکی غالب منطقه به تروفیت ها با فراوانی 51/06% اختصاص دارد که بیانگر اقلیم خشک و استپی ناحیه است، مقاوم ترین گیاه چند ساله هالوفیت نسبت به شوری Halocnemum strobilaceum و حساس ترین گیاه چند ساله نسبت به شوری Artemisia sieberi می باشد. جهت تعیین صفات خاک اعم از بافت خاک، pH، EC، آنیون ها و کاتیون ها پروفیل هائی در لایه های مختلف گیاهی تا شعاع5/ 1کیلومتری اطراف دریاچه حوض سلطان حفر گردید،ضمن نمونه برداری خاک از دو عمق (20- 0) سانتی متر و (60 – 20) سانتی متر، عملیات آنالیز خاک انجام شد. نتایج نشان داد که خاک منطقه در طبقه خاک های شور و قلیایی قرار دارد، از سطح به عمق خاک بافت آن سنگین تر شده، میزان آهک افزایش یافته ولی از شوری خاک کاسته می شود و مهم ترین عوامل در تفکیک گونه های مختلف گیاهی میزان شوری و بافت خاک می باشد.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، حوض سلطان، خاک شور، هالوفیت ها
|
 • Pavand Derow A., Salehi A.*, Poorbabaie H., Alavi S.J Pages 520-533
  This research was carried out in Asalem/Guilan province where، Acer velutinum show preferred establishment and distribution. In this research، soil chemical and physical properties and topographic factors effected on establishment and distribution of Acer velutinum was investigated to determine the most important ecological factors. Using tree type and topographic maps، the sampling plots were taken randomly in appropriate distribution sites of Acer velutinum. In each sample plot، aspect، slope، elevation، tree species، diameter of each tree and soil samples were taken and then the most important soil properties were analyzed. Regeneration of tree species was also taken in center of each main plot in micro-plot. The results showed that C، N and water holding capacity (WHC) have positive and significant correlation with distribution of Acer velutinum and among topographic factors، north aspect also showed this correlation. C، P، WHC، sand content and elevation showed positive and significant correlation and Ca، Mg showed negative correlation with regeneration of Acer velutinum. The final results of this research showed that productive sites with fertile soils are the main factors for establishment and distribution of Acer velutinum.
  Keywords: Acer velutinum, Forest Site, soil properties, Topographic Factors
 • Pourhashemi M.*, Mansouri F., Parhizkar P., Panahi P Pages 534-543
  Determination of spatial pattern of trees in forest stands, as one of the most important characteristics of stand structure, is essential in tending, reclamation and management programs. This research was carried out in Rikhalan forest of Marivan, Kurdistan province, to identify the spatial pattern of sprout-clumps of oaks. Three quadratic plots with different areas of 0.5, 0.75 and one ha with same origin point were considered. All of trees were numbered and their origin as well as the smallest and largest crown diameters was measured. Coordinates of all trees were determined using azimuth-distance method and spatial point pattern was analyzed by Ripley's K-function. Based on results, the main species was Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) and the tree density was 111 per ha. The mean values of crown diameter and crown area were 5.6 m and 28.2 m2 in one ha plot, respectively. Analysis of data by PAST software showed that the spatial pattern of Brant`s oak was cluster type. Furthermore, the suitable plot size to study spatial pattern in the studied stand was 0.75 hectare which is recommended for similar stands.
  Keywords: Brant's oak, Marivan, spatial pattern, Sprout, clump
 • Chehregani Rad A.K.*, Mohsenzadeh F., Ghafouri S Pages 544-556
  The study of reproductive organs development is important in taxonomy and developmental biology. In this research, developmental process of ovule and pollen grains were studies in Anthemis odontostephana. According to results of this study, anthers are tetrasporangiated type and development of anther wall is of dicotyledonus type and composed of one-layered epidermis, an endothecium, one middle layer and tapetum. ¬Tapetum layer indicated high polyploidy level that necessary for metabolism and it is of the secretory type. Microspore tetrads are tetrahedral, in the main, and tetragonal in some cases. Pollen grains are three colpated with echinated sculpturing, at the shedding time. The size of some microspores increased it seems that they showed Nemec phenomenon. Presence of asteroid crystals in the cells of endothecium layer and connective tissue is the characteristic of this species. Ovule is anatropous, unitegmic and tenuiucellate. Cell division of megaspore mother cells is of both longitudinal and transverse type and resulted to form linear, T-shaped or massive tetrads. Embryo sac development is of the Polygonum type and antipodal cells increase up to 6-8 and their nuclei become polyploidy. The polar cells are migrated toward egg apparatus and combined prior to fertilization. Formation of ovate to polygonal crystals is the characteristic of this species.
  Keywords: Achillea odontostephana, Asteraceae, Pollen grain, ovule, Microsporogenesis, Megasrorogenesis
 • Hajiboland R., Keivanfar N., Joudmand A., Rezae H., Nezhad Mohammad Y Pages 557-568
  Drought is one of the most important yield limiting factors for canola (Brassica napus L. cv. Okapi). In this research, we studied effect of selenium (Se) treatment on increasing drought tolerance in canola plants under field and greenhouse conditions. In the field experiment, plants were treated with Se (5 and 10 g ha-1 as sodium selenate) two times, as both soil application and leaf spraying. In greenhouse grown plants, Se was added (at 100 μg plant-1) to the growth substrate (perlite) directly. In the field grown plants, vegetative biomass and seed yield of drought-stressed plants were significantly increased by Se application as leaf spraying. Results of the greenhouse experiment showed that, Se ameliorated growth reduction of drought-stressed canola plants through increasing plants ability for water uptake. Formation of more fine roots and increasing photosynthesis that provided more soluble sugars as osmoticum for supporting water uptake, were mechanisms for this response.
  Keywords: Brassica napus L, photosynthesis, root length, water potential
 • Hesami R., Shariati M.* Pages 569-579
  Study of tobacco plant transformed with AtNRT2.1 gene, which belongs to HATS ‎‎(High Affinity Transporter System), indicated that using of wet and dry weight ‎measurement is not sensitive to show the differences between transgenic tobacco ‎plants in comparison with wild types. Thus, in this study, chlorophyll a ‎fluorescence measurement, a more sensitive method, was performed. For this ‎purpose, the plants were grown in hydroponic medium, and nitrate was applied in ‎low concentration (in HATS activity range). Then fresh weight, relative ‎chlorophyll content and chlorophyll a fluorescence and performance index (PIABS) ‎were measured. Results showed there is no significant difference in fresh weight ‎and relative chlorophyll content of wild type in comparison with transgenic plants. ‎It seems that significant difference in performance index (PIABS) of transgenic ‎plants in comparison with wild type plants in 4h after commencement of ‎experiment is due to better absorption of nitrate by over expression of transformed ‎gene at first hours of experiment. ‎
  Keywords: : nitrate_chlorophyll a fluorescence_performance index_Nicotiana plumbaginifolia_AtNRT2.1 gene
 • Hosseinzadeh Namin M.*, Ebrahimzadeh H., Rajabian T Pages 580-591
  Saffron (Crocus sativus l.), member of Iridaceae which was used as spice and also in medicine. An investigation was set up in order to select suitable samples to improve saffron production. The activities and isoforms of antioxidant enzymes which were affected on H2O2/O2 ratio, that represented the potential of organogenesis was carried out by using electrophoresis and five different segments of saffron immature flora. The number of peroxidase isoforms which were specific-tissue and developmental stages that consumer of H2O2 and Superoxide dismutase which produce H2O2 from superoxide showed high ratio in ovary and low in perianth segments. Catalase was repressed by higher but responses by lower level of H2O2, acts versus peroxidase. The other Three enzymes, Polyphenoloxidase is specific-growth and represent defense system, Malatedehydrogenase, showed relationship between organs and their growth and also produced H2O2 and Estrase was specific- organization of tissue all gave us useful information to select right segments for our propose.
  Keywords: superoxid dismutase, Antioxidant enzymes, peroxidase, saffron
 • Hosseinzadeh Namin P.*, Amini Dehaghi M Pages 592-604
  In order to study the impacts of usage of bio and chemical phosphate fertilizer on growth, yield, yield components and essential oil of Fennel, a field study conducted during spring planting season 2010 at station research farm of medicinal plants at Shahed university. Bio fertilizer treatment contains 3 levels of nitrogen fixer mycorhizae (no inoculation, inoculation with Pirimospora indica and inoculation with Sabacina vermifera) and phosphate solubilizing microorganism (Pseudomonas putida bacteria) in two levels (with and without inoculation with microorganism) and 3 levels of chemical phosphate fertilizers (consisted of 0, 50 and 100 kg ha-1 of P2O5). The impacts was evaluated in split plot based on randomized block design with three replications. At each replications a chemical fertilizer (NPK) control plots were considered as a comparison to bio fertilizer application. Results showed that all measured traits in compounds phosphate solubilizing microorganism and nitrogen fixer mycorrhizae were higher than other treatments. So, applied treatments have a significant influence on grain yield with the rate of 516 kg ha-1, biological yield with rate of 4.125 kg ha-1, compound of umbels per a plant with number of 512.9, harvest index with rate of 12.5% and essential oil yield with rate of 126.63 lit ha-1.
  Keywords: Key words: Fennel, bio fertilizer, mycorrhizae, phosphate solubilizing microorganism, essential oil
 • Khorasani M., Nosrati H., Razban Haghighi A., Kelij S Pages 605-612
  Male and female individuals of dioecious plant such as Pistacia atlantica desf are difficult to recognize from each other without sexual organs e.g. flowers. In this study for identification of males and female plants used of the morphological variation of 180 leaves from 60 individuals of P. atlantica in Arasbaran frosts of North West Iran. Several the quantitative and qualitative characteristics morphologic were compared by spss softwar, the results of morphological analyses show that leaf length, leaf area, leaf width, terminal leaflet width, the presence of alternate leaflet and opposite leaflet and presence of triplet leaflet are in males and femals different significantly from each other. Discriminate analysis proved accuracy of distinction in individuals about 70.6% using morphological traits. In this study suggesting that application morphological characteristic of vegetative organs e.g. leaf can be helpful in sex differentiation in dioecious plant species at earlier stages before sexual reproductive organs appearance.
  Keywords: Pistacia atlantica, Leaf morphology, Dioecious plants, Arasbaran
 • Darroudi H.*, Akbarinia M., Khosrojerdi E., Ghazi M Pages 613-621
  Juniperus excelsa is one of the native and valuable Gymnosperm species of Iran belonging to Cupressaceae family. It distributes considerable parts of Irano-Turanian region. According to available problems in natural regeneration and costly process of juniper seedlings production in nurseries an experiment was carried out to investigate effects of culture bed on morphological and physiological characteristics of transplanted one year’s junipers seedlings. Treatments include three culture beds (soil A:16 soil+8 sand, soil B: 20 soil+ 4 dung, soil C: 20 soil+ 2 dung+ 2 sand(usually used in nursery)). Experiment design was completely randomized design. Each treatment included three replicates and each replicate include 20 seedlings (in total 180 seedlings). The results showed that treatments had a significant effect on survival, root biomass and root to shoot biomass ratio. soil A (16 soil +8 sand) was considered to be the best media to provide higher survival and seedling quality.
  Keywords: Juniperus excelsa, culture bed, survival, morphology
 • Ramak P., Kazempour Osaloo S.*, Ebrahimzadeh H., Sharifi M., Behmanesh M Pages 622-634
  Satureja khuzistanica Jamzad is a native plant that is dispersed throughout southern Iran. This plant has been used as analgesic and antiseptic medication among the inhabitants of southern parts of Iran. Carvacrol as the main component of the wild S. khuzistanica (≤90%) has been found to have significant antioxidant properties. In this study, the shoot cultures of Satureja khuzestanica in LS medium were affected by different concentrations of FOS and MEV (0, 10, 25, 50, 75 and 100µM) for 21 days. Then the Carvacrol content in different treatments was assayed by HPLC method. The level of 1-Deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) gene expression in concentrations above and optimal concentration (75 µM) from zero to 100 hours was monitored by Semi-quantitative RT-PCR method. Our results showed that Concentrations in some inhibitors can have an influence on DXR expression and carvacrol contents. The changes observed in carvacrol can be considered as a result of different levels of DXR expression.
  Keywords: Carvacrol, 1, Deoxy, D, xylulose 5, phosphate reductoisomerase (DXR), Satureja khuzestanica, Semi, quantitative RT, PCR
 • Rashvand S., Yeganeh H., Sanaei A.* Pages 635-646
  Phenology studying in the rangelands is important for adjustment of grazing programs, optimal and proper utilization from rangelands plants and prevent from early and untimely grazing and recognition of palatability and nutritional value of plant species in different stages. So in order to determine the timing of entry and exit of livestock to and from rangeland this study was carried out in a semi-steppe rangeland in Alamut of Ghazvin province, 100 km North eastern of Ghazvin five years from 2006 to 2010. The two studied wheat species was Bromus tomentellus and Festuca ovina that has moderate palatability for livestock. From each species 10 basic selected. So information of phenology plant noted in 2 stages: growth stage in every 15days and reproductive stage in every 7 days. The time of the start and end of the species growth varied in the different years in this species affected by rainfall and temperature, and length of period in the rainy years is longer than drought periods. Generally their flowering time is the last week of Ordibehesht (April) to the first week of (May) and it lasts for 3 to 6 weeks depending upon the dryness status or wetness position of the year. In the last week of May, we do the seeding phase.
  Keywords: Growth, Environmental factors, Drought, Bromus tomentellus, Festuca ovina, Grazing management
 • Rezanejad F.* Pages 647-660
  Tecomella undulate (Roxb.) Seem. is deciduous or nearly evergreen tree that is highly valuable due to showy and beautiful flowers, resistance against extereme temperature and drought, stabilizing of shifting sand dunes, medicinal properties, wood production and so on. In this study, morphology and anatomy of flower was surveyed. The inflorescence is raceme-cyme; the perianth is pentamerous and adnate; the calyx is persistent, regular and cup (bell)- shaped. The corolla is tubular-cup shaped, bilobate and irregular in the top. The androcium contains four functional and almost didynamous stamens and one staminode. The anthers are dorsifixed, at maturation apifixed and pollen sacs seem somewhat biloculate due to grown placentoid. Epidermal celles are tangentially elongated and function as endothecium. Tapetem is secretory type. Ggynoecium is bicarpillary, syncarpous with bilocular and elongated ovary, long and open style and bilabiate stigma. Ovary is located on well-developed nectary disc and has many anatropous, unitegmic; tenuinucellate ovules. Flowers open in the morning and are protandrous, as the stamens dehisce after their opening but stigmas are receptive in the afternoon. Pollen grains are heteromorphous specially dimorphous, tricolpate with reticulate sculpture. No seeds form in this species in under study areas.
  Keywords: Anther, calyx, corolla, flower, gynocium, seed, Tecomella undulate
 • Rezayian M., Faramarzi M.A., Niknam V.*, Ebrahimzadeh H Pages 661-673
  The changes in growth, and content of proline, MDA and phycobiliproteins and the involvement of the antioxidant enzymes in relation to salt stress tolerance were investigated in Nostoc ellipsosporum and N. piscinale. Both microalgae were grown in BG-11 medium in the presence of various concentrations of NaCl (0, 50 100, 150, 200, and 250 mM) and. Both species showed an increase in dry weight under stress. N. ellipsosporum was more tolerant to NaCl stress than that of N. piscinale and N. ellipsosporum obtained more biomass under salinity stress in comparison to N. piscinale. Salt stress induced catalase (CAT), peroxides (POX), polyphenol oxidase (PPO) and superoxide dismutase (SOD) activities in N. ellipsosporum and N. piscinale after 9. Salinity treatment significantly induced increase in phycobiliprotein in N. piscinale and in N. ellipsosporum. This increase was prominent in N. ellipsosporum than that of N. piscinale. Moreover, the variability of phycobilisome size was also examined. The size of phycobilisomes can be usually represented by the ratio [PE + PC/APC]. The size of phycobilisomes (by elongation of the phycobilisome rods) increased significantly under salt stress.
  Keywords: salinity, Phycobiliproteins, Antioxidants, cyanobacterium, Nostoc
 • Shahsavari A.*, Maaboudi S Pages 674-680
  During 2009-2011 some of the ruderal and segetal areas inside of Hamedan city and its suburb (to 30 km of Hamedan) involving some of the farms, gardens, green spaces, waste lands and also margin of terrafic regions (streets and superhighways) were compared based on ecological-floristical view in relation to presence and dispersal of Anchusa L. genus. Two species and one sub species from this genus already have been observed and collected from studied areas, Anchusa italica Retz. (with two varieties, A. italica var. italica and A. italica var. kurdica) and Anchusa strigosa Labill. species and Anchusa arvensis (L.) Bieb. subsp. orientalis (L.) Nordth.sub species. The most dispersal belongs to A. italica with its two varieties in environments with H3 (β-euhemerob) and H4 (α-euhemerobe) hemeroby degrees. A. arvensis subsp. orientalis was mostly observed in agricultural areas, with relatively a few numbers, in two blue and white colors. A. strigosa species with H3 (β-euhemerob) hemeroby degree, was observed with highly limited dispersal only in one region, outside of the city.
  Keywords: Ruderal, Segetal, Hemeroby, Hamedan
 • Adel M.N.*, Pourbabaei H., Omidi A Pages 681-690
  The aim of this study was to evaluate herbaceous species diversity in a pure and an untouched beech forest. For this purpose, 170 ha of Roudbar forest of Guilan province were investigated. With using biological indices, numerical values of species diversity, richness and evenness calculated and the results were compared to similar studies. Results showed that values of indices obtained are less than other studies. Causes of this problem are a lot of litter depth, high canopy percentage, being the study area at high altitudes and the lack utilizing in the region due to lack of road networks. The evenness amount had more effective than richness in diversity amount. Abundance distribution curve of species followed log normal model.The most cover percentage was related to Bromus benekenii species that is an exotic species and is considered a serious threat to biodiversity in the region.
  Keywords: Diversity, Richness, Evenness, Beech Forest, Roudbar
 • Amooaghaei R.*, Baghaei M Pages 691-702
  In this research the first experiment was performed in order to evaluating effect of various concentrations (20, 40, 60, 80, 100 % by volume) of vermicompost extract on some indices of seed germination and seedling growth of Nigella sativa in petri dishes. In the second experiment the effect of solid vermicompost substitution with 4 levels (0, 25, 50, 75% by volume) on the emergence and vegetative growth of plant was investigated in a pot experiment. Results showed that 20, 40% concentrations of vermicompost extract increased germination capacity, germination value, germination max value and length of root, shoot and vigor index. Also 25 and 50% substitutions of solid vermicompost increased emergence indices and length, dry and fresh weight of root and aerial parts, content of a, b, total chlorophyll and carotenoid in 3 old month's plants significantly as compared to the control. But high concentrations of vermicompost or its extract reduced these parameters. Thus, the effect of vermicompost on seed germination and vegetative growth of plant is dependent on concentration.
  Keywords: Nigella sativa, growth, seedling emergence, vermicompost
 • Faraji M.*, Dilmaghany K Pages 703-714
  This study has investigated the effects of the different levels of Salicylic acid(SA) on the total fresh weight, Chl(a, b, and total), prolin, total soluble protein, soluble and insoluble sugar under stress of cadmium(Cd) in the plant of the wheat(Triticum aestivum L. cu. Zarrin). The seedlings received pretreatment of salicylic acid (0, 10-4 and 10-3M) and treatment of Cd(0, 25 and 50µM). The results showed that the total fresh weight at 50µM of Cd in the Cd treatments without SA had a significant increase by comparison with control. At SA treatments without Cd, the concentration of Chl a and the total Chl at 10-4M from SA increased. At Cd treatments without SA in 25µM of Cd the amount of the root prolin by comparison with control increased whereas the amount of the leaf prolin decreased. At the lack of Cd with increasing SA, the amount of the leaf prolin by comparison with control decreased. By increasing the concentration of SA in the lack of Cd, the level of the root protein increased. In the absence of SA with increasing Cd, the amount of soluble sugar of the root and leaf decreased. In the SA treatments without Cd, the amount of the soluble sugar of the root was decreased. With the lack of SA within increasing Cd, the amount of insoluble sugar of the root and leaf in 25µM of Cd decreased. In the SA treatments with the lack of Cd, the amount of insoluble sugar of the leaf increased.
  Keywords: Cadmium, salicylic acid, Chlorophyll, protein, carbohydrate
 • Aghbash F.Gh., Jalali Gh.A.*, V.Hosseini, M.Hosseini, B.Berg Pages 715-727
  The late stage of decomposition process identified by that when decomposition and degradation of lignin had been occurred, i.e. at about 1 year after the incubation. The regulating factors for degradation of lignin, and thus of litter, in late decomposition stages are little known and we know very little about how they vary among litter species and sites with different climatic and edaphic conditions. Therefore, this study was done inorder to determine whether the control of lignin decay, and thus of litter mass-loss rate, by N, Ca and Mn in leaf litters of Norway spruce (Picea abies (L) Karst), Alder (Alnus subcordata C.A.Meyer) and Maple (Acer velutinum Boiss.) in pure and mixed Norway spruce sites after 400 day in lajim region. The results showed that decomposition rates of litter species exclusive of Maple, in mixed Norway spruce site were significantly higher than pure Norway spruce site. In the pure Norway spruce site decomposition rates of litter species were positively and significantly correlated with Mn and Ca concentrations, but had not significant correlation between Mn and Ca concentrations with lignin concentration. In the mixed Norway spruce site decomposition rates of litter species had significantly positively and negatively correlated with N and lignin concentrations respectively. Also in this site, there was negatively and significantly correlation between Ca and lignin concentrations. In relation with litter type, exclusive of needle litter, that Nitrogen amount is important regulating factor, nor of descriptive and qualitative factors (N, lignin, Mn, Ca) had not effect on the decomposition in late stage.
  Keywords: Litter decomposition_N_Mn_Ca_Lignin concentrations – Pure Norway spruce site – Mixed Norway spruce site
 • Mohammadzadeh A.*, R. Basiry, R. Dadashian, M. Elahian Pages 728-741
  For achievement tosustainable development and conservation of natural ecosystems and their biodiversity,study on topographic factors and their effects is necessary.Regarding to topographical condition of Arasbaran forests of Iran,slope is an important ecological factor controlling many other dependant variables.So the inventory grid was designed by a random-systematic method with dimension of 300×300 meter and 160 sample circle plot with 314 square meters area were taken in Arasbaranforests.Shrub and arborous species were measured in main sample plot.Species,the percentage of coverage crown and the number of basis were considered as the measurement standards of plant coverage.Grassy species were measured in micro sample plots each with3.14 square meter.In micro sample plots,species and the percentage of the grass coverage were both determined.Site slope weredividedtothree classes including(0-25,25-50,and over50percent)in order to determined the biodiversity of plant species in different slope classes,and then indices of Margalef,Menhinick,Modified Nee, SmithandWilson,Simpson and Shanon-Wiener was calculated in each class.To determine the difference between slope classes we used one-way variance analysis and multi range comparing Duncan test.The results show evenness index of the range of plant do not have significant impact, however, its effect on the richness and heterogeneity index is a mean.Also the results showed that the index of species richness has a significant role in increasing biodiversityof region studied with increasing slope.Coefficient of variation toidentify the best indicator of the statistics and Pearson correlation coefficient was used.The result showed that to measure of richness,Margalef index,to measure of the evenness,Modified index and to measure of the heterogeneity,the Shanon-Wiener index,are the best indicators.
  Keywords: Richness, Evenness, Heterogeneity, Slope Percen, Arasbaran forests
 • Mir Mohammad Ali A.* Pages 742-752
  Every year for different reasons, more lands turn into salty soils, therefore we can’t rely on their production cycle and utilization. So the first step to repel this problem is recognition of regions that are salty such as Hoze Soltan lake. According to the floristic study in this region,47 plant species from 42 genera belonging to 21 families were collected and determined. The richest family in the studied area is Chenopodiaceae (% 29.79), considering life form spectrum, the highest proportion of life forms belonged to therophytes constituting (%51.06) of the biological types that showed dry and steppe climate, the most tolerant halophytes is Halocnemum strobilaceum and the most sensitive halophyte is Artemisia sieberi. To determine soil characteristics such as soil texture, pH, EC, anions and cations in different plant layers, some profiles about 1.5 km around the lake were installed. By soil sampling in the depths of (0-20) cm and(20-60) cm, the soil analysis was done. The research findings represent that the soil categorized in salty and alkaline and from surface to depth the amount of clay and alkalin is increased but salt decreased. The most important factors in plant distribution are salt and soil texture.
  Keywords: Hoz e Soltan Lake_Halophyte_plant vegetation_salty soil