فهرست مطالب

 • سال سی و یکم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/02
 • تعداد عناوین: 16
|
 • شهلا شفیعی ادیب، مجید امینی دهقی، سید علی محمد مدرس ثانوی صفحات 1-15
  به منظور بررسی اثر کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی گل راعی (Hypericum perforatum L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه فاکتوره شامل کود فسفات زیستی (تلقیح و عدم تلقیح)، ورمی کمپوست (0، 5 و 10 تن در هکتار) و کود شیمیایی فسفر (0، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1389 در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد اجرا شد. همچنین یک کرت به عنوان تیمار شاهد شیمیایی شامل کود شیمیایی (N=250 kg/h، P2O5=200 kg/h و K2O=100 kg/h) برای مقایسه با کرت های کود زیستی در هر تکرار قرار داده شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک (66/199 گرم در مترمربع)، عملکرد سرشاخه گلدار (33/1149 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد هیپریسین (23/157 گرم در هکتار) در سطح دوم ورمی کمپوست بدست آمد و بین سطح دوم و سوم ورمی کمپوست اختلاف معنی داری وجود نداشت. در این تحقیق اثرات متقابل دو فاکتور تلقیح بارور-2 و کود شیمیایی فسفر معنی دار شد، به طوری که بیشترین میزان عملکرد سرشاخه گلدار (44/1267 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (67/225 گرم در مترمربع)، عملکرد هیپریسین (8/176 گرم در هکتار) و کلروفیل a (247/0 میلی گرم بر گرم برگ تازه) در تیمار تلقیح بارور-2 به همراه 100 کیلوگرم کود فسفره بدست آمد که در بیشتر آنها مقدارشان با تیمار 200 کیلوگرم کود فسفره بدون تلقیح با بارور-2 اختلاف معنی داری وجود نداشت. مقایسه شاهد با تیمارهای کود زیستی معنی دار گردید. به نظر می رسد که کودهای بیولوژیک می توانند در کشاورزی پایدار به عنوان یک جایگزین برای کودهای شیمیایی در گیاه دارویی گل راعی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: گل راعی (Hypericum perforatum L.)، هیپریسین، کودهای زیستی، کود فسفات زیستی، ورمی کمپوست
 • فاطمه علوی نایینی، زهرا اسرار، حسین مظفری صفحات 16-30
  گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis L.) از لحاظ زینتی و دارویی دارای ارزش زیادی می باشد. مطالعه وضعیت رشد و آناتومیک این گیاه در مرحله ریشه زایی قلمه ها اهمیت دارد. در این پژوهش، تاثیر جداگانه و همزمان ویتامین B1 (تیامین) و ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر رشد طولی، ریشه زایی و ساختار آناتومیک ریشه های نابجای قلمه های رزماری در محیط کشت هیدروپونیک مطالعه گردید. ترکیب تیمارها با استفاده از آزمایش فاکتوریل به صورت 9 ترکیب تیماری حاوی سه سطح از دو ماده IBA و ویتامین B1 تعیین گردید. تیمارها به مدت دو هفته در شرایط استاندارد نور، دما و رطوبت بر قلمه ها اعمال شد. سپس با استفاده از مقطع گیری عرضی و رنگ آمیزی مضاعف، وضعیت آناتومیک ریشه از لحاظ مقطع عرضی، رشد سلول های کورتکس، تراکم ریشه های فرعی و تارهای کشنده با استفاده از میکروسکوپ نوری و همچنین رشد طولی قلمه ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای جداگانه و همزمان B1 و IBA به خوبی بر رشد طولی، مورفولوژی و آناتومی قلمه های رزماری در مرحله ریشه زایی تاثیر معنی دار داشت. به هر حال نتایج نشان دادند که ویتامین B1 بیشتر تاثیر بر رشد ریشه داشته است و هورمون اکسین (IBA) با تحریک تقسیم سلولی در دایره محیطیه می تواند ریشه زایی را در قلمه ها تحریک کند. بنابراین کاربرد همزمان این دو ماده، به خوبی و به طور چشمگیری بر تکثیر و رشد گیاه زینتی و دارویی رزماری تاثیر معنی دار داشته و از این دو ماده می توان در شرایط تجاری و مزرعه نیز استفاده نمود و حتی می توان در مورد سایر گیاهان زینتی که مشکل تکثیر دارند نیز استفاده نمود.
  کلیدواژگان: رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، سلول های کورتکس، ویتامین B1، ریشه زایی، ریشه نابجا، IBA
 • بنفشه قوامی، حسین زینلی، محمود خسرو شاهلی، سعید دوازده امامی صفحات 31-40
  زعفران (Crocus sativus L.) از مهمترین گیاهان دارویی و گران ترین ادویه جهان می باشد. این تحقیق به منظور بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های زعفران جمع آوری شده از نقاط مختلف کشور در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد. تعداد 27 ژنوتیپ در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و در ردیف هایی با فاصله 30 سانتی متر کشت گردیدند. صفات عملکرد کلاله خشک، وزن تر گل، تعداد گل در مترمربع، تعداد روز تا ظهور اولین گل، ارتفاع گیاه در زمان گلدهی، طول دوره گلدهی و میزان جذب پیکروکروسئین اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف بسیار معنی داری (01/0>p) بین ژنوتیپ ها برای همه صفات وجود داشت. مقایسه میانگین صفات نشان داد که ژنوتیپ همدان بیشترین و ژنوتیپ های قائن و بشرویه کمترین تعداد روز تا ظهور اولین گل را به خود اختصاص دادند. دامنه تغییرات میزان جذب پیکروکروسئین از 0/425 تا 0/168 نانومتر متغیر بود. ژنوتیپ های نیشابور (خوجان) به ترتیب بیشترین و اصفهان کمترین میزان عملکرد کلاله خشک را داشتند. همچنین، ژنوتیپ نیشابور (خوجان) بیشترین تعداد گل در مترمربع را نیز به خود اختصاص داد. براساس تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها در 7 گروه مختلف قرار گرفتند. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات در گروه های حاصل از تجزیه خوشه ای نشان داد که ژنوتیپ های قرار گرفته در گروه ششم دارای ویژگی های مطلوبی از نظر تعداد روز تا ظهور اولین گل، عملکرد کلاله، وزن تر گل، تعداد گل و طول دوره گلدهی می باشند. بر همین اساس، همه ژنوتیپ های قرار گرفته در این گروه جزء ژنوتیپ های برتر انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که تنوع ژنتیکی قابل توجهی از نطر صفات مهم زراعی در بین ژنوتیپ های مورد بررسی زعفران وجود دارد که احتمالا ناشی از متنوع بودن اجداد و یا پدیده جهش بوده است. همچنین، تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ ها از تنوع جغرافیایی تبعیت نمی کند.
  کلیدواژگان: زعفران (Crocus sativus L.)، تجزیه خوشه ای، پیکروکروسئین
 • سمیرا نصیرزاده، سیف الله فلاح، شهرام کیانی، عبدالرحمن محمدخانی صفحات 41-51
  به منظور بررسی پاسخ ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) به سطوح مختلف کودهای گاوی و نیتروژن، آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال 1390 اجرا شد. تیمارهای کودی شامل: شاهد (عدم مصرف کود) و سه سطح کود نیتروژن (30، 60 و 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره) و سه سطح کود گاوی (14/29، 28/58و 42/87تن در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که در شرایط کاربرد کود گاوی ویژگی های کمی و کیفی اسفرزه اختلاف معنی داری با کاربرد کود اوره نداشتند. سطح 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود اوره دارای بیشترین عملکرد دانه و زیست توده اندام هوایی (به ترتیب 1618 و 9464 کیلوگرم در هکتار) بود ولی با تیمار 87/42 تن کود گاوی در هکتار اختلاف معنی داری نداشت. بیشترین میزان موسیلاژ بذر (26/75%)، فاکتور تورم (10/38میلی لیتر) و عملکرد موسیلاژ‍‍‍‍ (415 کیلوگرم در هکتار) با تیمار 87/42 تن در هکتار کود گاوی بدست آمد، ولی اختلاف فاکتور تورم و عملکرد موسیلاژ این تیمار با سطح 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود اوره معنی دار نبود. به طور کلی می توان گفت که استفاده از کود گاوی در زراعت اسفرزه نه تنها کاهش عملکرد دانه و موسیلاژ اسفرزه را به همراه ندارد بلکه با تولید بذرهای با درصد موسیلاژ بالاتر می تواند با کاهش آلودگی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی در ایجاد پایداری در کشاورزی نیز موثر باشد.
  کلیدواژگان: اسفرزه (Plantago ovata Forssk.)، کود آلی، کود نیتروژن، موسیلاژ، عملکرد
 • سعید زارع ده آبادی، زهرا اسرار، عبدالحمید نمکی شوشتری، میترا مهربانی صفحات 52-62
  افزایش ذخیره آنتی اکسیدانی به خصوص تجمع محتوای ترکیب های فنلی یکی از مهمترین راهکارهای غیرآنزیمی گیاهان برای مقابله در برابر تنش های محیطی می باشد. در این پژوهش نمونه های ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در شرایط گلخانه ای تحت تیمار غلظت های مختلف کروناتین (0، 50 و 100 نانومولار) به عنوان پیش تیمار و فلز سنگین آرسنیک (0، 150 و 300 میکرومولار) رشد داده شدند. سپس شاخص های مورد نظر در نمونه های تیمار شده اندازه گیری شد. افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدها و نشت یونی غشاء و تجمع بالای پراکسید هیدروژن در برگ های ریحان از علائم سمیت آرسنات بود که در اثر استفاده از پیش تیمار کروناتین به طور معنی داری از مقدار آنها کاسته شد. تجمع ترکیب های فنلی، آنتوسیانین ها، فلاونوییدها و همچنین افزایش فعالیت آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و پلی فنل اکسیداز (PPO) توسط کروناتین در نمونه های تحت سمیت آرسنیک نشان می دهد که شاید کروناتین به عنوان یک ترکیب مشابه با جاسمونات ها از طریق افزایش ذخیره آنتی اکسیدانی گیاه ریحان مقاومت آن را در برابر سمیت فلز آرسنیک بهبود بخشیده است.
  کلیدواژگان: آرسنیک، کروناتین، ترکیب های فنلی، PAL، PPO
 • اعظم السادات ریاضی، ناصر مجنون حسینی، حسنعلی نقدی بادی، محمدرضا نقوی، شمسعلی رضازاده صفحات 63-80
  ترکیب های هیپریسین و هیپرفورین به عنوان مواد موثره اصلی گیاه دارویی گل راعی (Hypericum perforatum L.) مطرح هستند. در این تحقیق، تنوع صفات فیتوشیمیایی 25 جمعیت گل راعی در رویشگاه های طبیعی ایران بررسی شد. نمونه برداری گیاهان به طور تصادفی در مرحله گلدهی کامل از استان های گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، زنجان، خراسان و تهران در بهار و تابستان سال 1389 انجام شد. نتایج نشان داد که در بین اندام های گل و برگ جمعیت ها از نظر میزان هیپریسین و هیپرفورین تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>p). گلها در مقایسه با برگ ها بیشترین میزان هیپریسین و هیپرفورین را داشتند. میزان هیپرفورین در هر دو اندام در مقایسه با میزان هیپریسین به طور معنی داری بالاتر بود. ضرایب همبستگی ساده بین صفات، همبستگی مثبت معنی دار بین هیپریسین برگ با تعداد غده تیره رنگ و روشن در برگ و تعداد غده روشن در واحد سطح برگ و هیپرفورین برگ با هیپریسین برگ را نشان داد. در تجزیه به مولفه های اصلی، دو مولفه شناسایی شدند که در مجموع 66% از کل تنوع داده ها را توجیه نمودند. در تجزیه خوشه ای، جمعیت ها به سه گروه تقسیم شدند که با تنوع جغرافیایی آنها مطابقت نداشت. در کل نتایج نشان داد که تنوع بالایی بین جمعیت های گل راعی در رویشگاه های طبیعی ایران از نظر صفات فیتوشیمیایی وجود دارد که از این تنوع در برنامه های اصلاحی می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: فیتوشیمیایی، جمعیت، گیاه دارویی، گل راعی (Hypericum perforatum L.)، هیپریسین، هیپرفورین
 • الهه کارگر حاجی آبادی، بهلول عباس زاده، فاطمه سفیدکن، کاظم خاوازی صفحات 81-91
  این تحقیق با هدف بررسی اثر کودهای زیستی بر روی زنده مانی نشاء، کمیت و کیفیت آویشن کرک آلود (Thymus pubescens Boiss.) در مزرعه تحقیقاتی البرز در سال 1390، با استفاده از یک آزمون فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد استفاده شامل تلقیح بذر (تلقیح با سویه Glomus intraradices، Glomus mosseae و عدم تلقیح) و تلقیح نشاء (تلقیح با سویه G. intraradices، mosseae G. و عدم تلقیح) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای تلقیح بذر با کودهای زیستی به لحاظ محیط تاج پوشش، تعداد پنجه، تعداد ساقه فرعی، ارتفاع گیاه، درصد زنده مانی نشاء، درصد آلودگی نشاء و عملکرد اندام هوایی در سطح 1% و بر درصد گلدهی در سطح 5% اختلاف معنی دار مشاهده گردید. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تلقیح بذر با G. intraradices بیشترین تاج پوشش، تعداد پنجه، تعداد ساقه فرعی، ارتفاع گیاه، درصد گلدهی، درصد زنده مانی نشاء، درصد آلودگی ریشه و عملکرد اندام هوایی را داشت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین تعداد پنجه، تعداد ساقه فرعی، ارتفاع گیاه، طول ریشه، تعداد ریشه های فرعی، درصد آلودگی ریشه، درصد وزنی اسانس و عملکرد اندام هوایی در تیمار تلقیح نشاء با G. intraradices مشاهده شد. بنابراین تلقیح بذر نتایج بهتری در صفات درصد اسانس و عملکرد سرشاخه داشت.
  کلیدواژگان: آویشن کرک آلود (Thymus pubescens Boiss.)، کود زیستی، مایکوریزا، تلقیح
 • محبوبه تاج الدینی، فیروز صمدی، سیدرضا هاشمی، سعید حسنی، عظیم قاسم نژاد صفحات 92-101
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات گیاه کنگرفرنگی (Cynara scoolymus L.)، بر عملکرد و عیار آنتی بادی علیه نیوکاسل جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 300 قطعه جوجه یک روزه از سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی برای مدت 42 روز بر روی بستر پرورش یافتند. یک جیره پایه برای هر یک از دوره های آغازین (صفر تا 21 روزگی) و پایانی (21 تا 42 روزگی) با مقادیر 1/5% و 3% پودر کنگرفرنگی و 300 میلی گرم ویتامین E در هر کیلوگرم خوراک مکمل شدند. بنابراین 4 تیمار آزمایشی با 5 تکرار متشکل از 15 قطعه جوجه گوشتی (به صورت مخلوط جنسی) وجود داشت. داده های عملکرد به صورت هفتگی و تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل در روزهای 28 و 42 و وزن اندام های داخلی در پایان دوره آزمایش اندازه گیری شدند. از نظر ترکیب های موثره برگ کنگرفرنگی، میزان فلاونوئید، فنل کل و آنتی اکسیدان ها به ترتیب 1/614، 2/387 و 6/92 برآورد شد. نتایج آزمایش نشان داد که پودر کنگرفرنگی تاثیر معنی داری بر افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و مصرف خوراک جوجه های گوشتی ندارد (p<0.05).افزودن کنگرفرنگی، باعث اختلاف معنی دار تیتر آنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل در 42 روزگی گردید و بیشترین تیتر آنتی بادی مربوط به پرندگانی بود که با تیمار 1/5% کنگرفرنگی تغذیه شده بودند(p<0.05). از نظر وزن اندام های داخلی، بجز وزن پانکراس، اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد. با توجه به نتایج این آزمایش پیشنهاد می شود که کنگرفرنگی می تواند به عنوان یک افزودنی غذایی در بهبود تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و تقویت سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کنگرفرنگی (Cynara scoolymus L.)، عملکرد، تیتر آنتی بادی، جوجه گوشتی
 • حمیدرضا صراف معیری، فاطمه پیرایش فر، نرگس عزیزیان، علی رضا بلندنظر صفحات 102-114
  کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) یکی از رایج ترین و خطرناک ترین آفات محصولات کشاورزی با پراکنش جهانی می باشد. استفاده مکرر از سموم شیمیایی، توسعه مقاومت به آفت کش ها، اثرات نامطلوب بر موجودات غیر هدف و آلودگی های زیست محیطی را به همراه داشته است. در سال های اخیر اسانس های گیاهی، به علت کم خطر بودن برای انسان و پستانداران، تجزیه سریع و خطرات به مراتب کمتر زیست محیطی، توجه خاصی را به عنوان عوامل جایگزین آفت کش های شیمیایی به خود جلب کرده اند. در این پژوهش سمیت تماسی 9 ترکیب فرموله شده بر پایه اسانس های گیاهی شامل رزماری، پونه، نعناع فلفلی و دارچین همراه با عصاره میوه زیتون تلخ به روش غوطه ورسازی روی ماده بالغ کنه تارتن دولکه ای مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در دمای 1±25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±70% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نتایج نشان داد که از میان تیمارهای مورد بررسی، ترکیب فرموله شده بر پایه عصاره میوه زیتون تلخ و اسانس های رزماری و نعناع فلفلی (زیتون تلخ 5%+ نعناع فلفلی 2%+ رزماری 2%)، به طور معنی داری بیشترین میزان کشندگی و کمترین مقدار LC50 و LC90 (به ترتیب 3/399 و 10/102 میلی لیتر بر لیتر) را 24 ساعت پس از تیمار روی مرحله بالغ کنه تارتن دولکه ای داشته است و توانمندی قابل توجهی را در مدیریت این آفت داراست.
  کلیدواژگان: اسانس های گیاهی، زیست سنجی، کشندگی، LC50
 • منصور افشار محمدیان، فرشاد تشکری، مظفر شریفی صفحات 115-126
  Linum album Ky. ex Boiss.، یکی از گونه های انحصاری در ایران است که ترکیب های لیگنانی مهمی را ازجمله پودوفیلوتوکسین (PTOX) تولید می کند. این ترکیب پیش ساز سه نوع داروی مهم ضدسرطان به نام های تنیپوساید، اتوپوساید و اتوپوفوز می باشد. سنتز شیمیایی این ترکیب ها بسیار پیچیده است و از نظر تجاری تولید آن مقرون به صرفه نیست. در افزایش سنتز پودوفیلوتوکسین از راهبردهای گوناگونی مانند تغییر رژیم غذایی، بکار بردن الیسیتور، مهندسی ژنتیک و غیره استفاده می شود. بهینه سازی محیط کشت یکی از راهبردهای مهم در افزایش متابولیت های ثانویه در کشت سلولی است. با توجه به اهمیت زیاد پودوفیلوتوکسین به عنوان ترکیب پیش ساز سه نوع داروی مهم ضدسرطان، در این تحقیق تاثیر نسبت های مختلف آمونیوم و نیترات در محیط کشت بر رشد سلول ها و برخی متابولیت های ثانویه ازجمله تولید پودوفیلوتوکسین و فعالیت آنزیم کلیدی فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) بررسی شد. میزان رشد سلول ها در نسبت 2:1 نیترات به آمونیوم نسبت به تیمارهای دیگر افزایش معنی داری داشت. بیشترین میزان ترکیب های فنلی و فلاونوییدی در نمونه کنترل بدست آمد که کمترین میزان وزن تر را داشت و بیشترین مقدار فلاونول در نسبت 2:1 آمونیوم به نیترات مشاهده شد. بیشترین میزان سنتز پودوفیلوتوکسین در نسبت 3:1 آمونیوم به نیترات ایجاد شد. همچنین بیشترین میزان فعالیت آنزیم PAL به ترتیب در سه نمونه 2:1 و 3:1 نیترات به آمونیوم و 3:1 آمونیوم به نیترات ایجاد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییر ترکیب محیط کشت یک فاکتور موثر در افزایش سنتز متابولیت های ثانویه در سلول های L. album بود.
  کلیدواژگان: نیتروژن، پودوفیلوتوکسین، Linum album Ky. ex Boiss، کشت سلول، ضدسرطان
 • محرم ولی زاده، عبدالرضا باقری، جعفر ولی زاده، محمدحسین میرجلیلی، نسرین مشتاقی صفحات 127-137
  تدوین و اجرای برنامه های موثر در راستای احیاء، حفاظت و بهره برداری کارآمد از گونه های گیاهی تنها با شناخت ویژگی ها و خواهش های اکولوژیکی آنها امکان پذیر می باشد. گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal)، از خانواده سولاناسه (Solanaceae)، گونه ای دارویی است که از نظر دارا بودن ترکیب هایی موسوم به ویتانولید، با ویژگی بازدارندگی رشد سلول ها و تومورهای سرطانی، در صنایع دارویی از ارزش بالایی برخوردار است. در این بررسی، نقشه پراکنش جغرافیایی این گونه با استفاده از منابع و گزارش های موجود تهیه گردید. سپس مشخصات اقلیمی، تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک، مراحل مختلف فنولوژیکی و گیاهان همراه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در ایران، این گیاه منحصرا در مناطق محدودی از استان سیستان و بلوچستان پراکنش دارد. پهنه بندی اقلیمی مناطق رویشگاهی براساس ضریب خشکی دومارتن از نوع اقلیم خشک می باشد. متوسط میزان بارندگی سالیانه این رویشگاه ها 8/124 میلی متر، رطوبت نسبی 32% و دمای متوسط آن C°2/24 است. این گونه به طور عمده (45%) در ارتفاع 1200 تا 1400 متر از سطح دریا، در دامنه ها، دره، حاشیه جاده و عمدتا در آبراهه ها وبستر رودخانه های فصلی و در تمامی جهات به ویژه جهت جنوبی و شیب صفر تا 74% پراکنش دارد. خاک رویشگاه ها عمدتا دارای بافت لوم شنی با اسیدیته 7/55/7 تا 7/8، هدایت الکتریکی ds/m 0/5-5/2 و مقدار آهک 23/1-8/4% می باشد. پنیرباد گونه ای مقاوم به خشکی است و در شرایط اقلیمی خشک با متوسط بارندگی سالیانه کمتر از 150 میلی متر قادر به رویش است. در مجموع لازم است که در جهت حفظ و گسترش این گونه نادر و با ارزش اقدامات لازم انجام شود.
  کلیدواژگان: پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal)، بوم شناسی، پراکنش، خصوصیات رویشگاهی، سیستان و بلوچستان
 • نجمه رئیسی، سید محمدعلی وکیلی، جواد سرحدی، فرشید ترکی نژاد صفحات 138-149
  به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود حیوانی، کود آهن و کود روی بر عملکرد و اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) آزمایشی در سال زراعی 1391-1390 در منطقه جیرفت انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور و 18 تیمار در سه تکرار انجام شد. کود حیوانی شامل دو سطح (0 و 15 تن در هکتار) و کود سولفات روی در سه سطح شامل (0، 25، 40 کیلوگرم در هکتار) و کود آهن شامل سه سطح (0، 5/2، 5 کیلوگرم در هکتار) بود. در این تحقیق پاسخ های گیاهی شامل عملکرد، وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد چتر و وزن هزاردانه بود. نتایج نشان داد که سطوح کود حیوانی، کود آهن و کود روی بر وزن خشک اندام هوایی، عملکرد، تعداد دانه در بوته، تعداد چتر در بوته، ارتفاع گیاه و وزن هزاردانه و درصد اسانس در سطح 1% معنی دار شد. همچنین برهم کنش کود آلی، کود روی و کود آهن بر وزن خشک اندام هوایی، عملکرد، تعداد دانه در بوته و وزن هزاردانه معنی دار بود. بنابراین با توجه به نتایج این آزمایش می توان برای افزایش حداکثر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز تیمار مرکب 15 تن کود حیوانی، 25 کیلوگرم سولفات روی در هکتار و 5 کیلوگرم کود سکوسترین آهن در هکتار را در منطقه جیرفت توصیه کرد.
  کلیدواژگان: کود دامی، زیره سبز (Cuminum cyminum L.)، درصد اسانس، کودآهن، کود روی، عملکرد
 • فاطمه سفیدکن، اسرین حیدری، مریم کسیانی اول، سیدرضا طبایی عقدایی، محمود نادری صفحات 150-164
  جنس مرزه با نام علمی Satureja از خانواده Lamiaceae است و S.macrantha C. A. Mey. یکی از گونه های آن در ایران است که در استان های زنجان، کردستان، همدان و کرمانشاه رویش دارد. در این تحقیق به منظور زراعی کردن این گونه و بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره آن در حالت زراعی، ابتدا بذر چهار اکسشن از این گونه از رویشگاه های مختلف کشور جمع آوری شده و در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، در سه تکرار کشت شدند. به منظور بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس این اکسشن ها، سرشاخه های گل دار آنها، طی سه سال متوالی پس از کشت جمع آوری شدند و پس از خشک شدن در محیط آزمایشگاه به روش تقطیر با آب مورد اسانس گیری قرار گرفتند. ضمن محاسبه بازده اسانس، ترکیب های تشکیل دهنده اسانس ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی تجزیه ای (Analytical GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GS-MS) و محاسبه شاخص بازداری مورد اندازه گیری و شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ترکیب های عمده اسانس همه اکسشن ها در سه سال متوالی پس از کاشت، تیمول، پارا-سیمن و گاما-ترپینن بودند که مقادیر آنها در اسانس اکسشن های مختلف با هم فرق داشت. البته کارواکرول هم در اسانس موجود بود که مقدار آن قابل توجه نبود. همچنین برای کلیه اکسشن های مورد بررسی با رشد و استقرار گیاه، به تدریج بازده اسانس ها افزایش یافت. کیفیت اسانس ها نیز با افزایش عمر گیاه، بجز برای یک اکسشن، به تدریج بهبود یافت، به نحوی که گیاهان سه ساله هم دارای بازده اسانس بالاتری بودند و هم درصد بیشتری از ترکیب های فنلی تیمول و کارواکرول نسبت به گیاهان یکساله داشتند. حذف و ظهور تدریجی برخی ترکیب های غیرعمده اسانس هم در طول رشد گیاه نشان داد که تعیین مقدار کمی و آنالیز اسانس گیاه کاشته شده در سال اول پس از کاشت نمی تواند نتیجه قابل استنادی را تولید کند و برای دستیابی به نتایج قابل قبول حداقل باید بررسی کمی و کیفی اسانس تا چندین سال متوالی ادامه یابد.
  کلیدواژگان: مرزه (Satureja macrantha C. A. Mey.)، اکسشن، اسانس، تیمول، پارا، سیمن، گاما، ترپینن
 • فاطمه تابع بردبار1، سعید محرمی پور صفحات 165-176
  شب پره پشت الماسی آفت عمده محصولات خانواده چلیپائیان است که به بسیاری از حشره کش های شیمیایی مقاوم شده است. در سال های اخیر استفاده از متابولیت های ثانویه با دارا بودن خواص ضدتغذیه ای و حشره کشی نقش مهمی را در کنترل آفات بر عهده دارد. در این مطالعه، حشره کشی عصاره متانولی سرخس شترمرغی (Matteucia struthiopteris (L.) Tod) بر لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella L.) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های زیست سنجی نشان داد که با افزایش غلظت عصاره، میزان مرگ و میر لاروی به طور معنی داری افزایش یافت. به طوری که در غلظت های 12/01% و 28/58% به ترتیب باعث کشته شدن 25% (LC25) و 50% (LC50) جمعیت مورد مطالعه شد. در این تحقیق، اثر غلظت های زیرکشنده عصاره متانولی سرخس شترمرغی روی پارامترهای دموگرافی ازجمله جدول زندگی، جدول تولیدمثل و پارامترهای رشد جمعیت مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصل، طول مراحل مختلف زیستی، باروری و میانگین طول عمر حشرات کامل به طور معنی داری تحت تاثیر غلظت های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که افزایش غلظت به طور معنی داری سبب کاهش نرخ خالص تولیدمثل (R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و همچنین سبب افزایش مدت زمان یک نسل (T) و مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) شد. این نتایج حساسیت لارو شب پره پشت الماسی را به عصاره متانولی سرخس شترمرغی نشان داد، بنابراین استفاده از این گیاه می تواند به عنوان یکی از روش های مناسب در مدیریت تلفیقی این آفت باشد.
  کلیدواژگان: متابولیت های ثانویه، سرخس شترمرغی (Matteucia struthiopteris (L.) Tod)، شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella L.)، زیست سنجی، پارامترهای دموگرافی
 • بهنام کریمی، شعبان رحیمی، محمدامیر کریمی ترشیزی صفحات 177-184
  این مطالعه به منظور بررسی اثر گیاهان دارویی بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه های گوشتی انجام شد. در این آزمایش 480 قطعه جوجه خروس یک روزه راس 308 به طورتصادفی به 8 گروه آزمایشی هر کدام با 3 تکرار و 20 پرنده در هر تکرار اختصاص داده شدند. جیره پایه (ذرت و سویا) با ppm15 ویرجینیامایسین (Virginiamycin) و هر کدام از عصاره های گیاهی اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.)، بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)، بومادران (Achillea millefolium L.)، زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.)، سیر (Allium sativum L.) و شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) به میزان 0/1% در آب آشامیدنی مورد استفاده قرار گرفت. در روز 41 پرورش جوجه های گوشتی از هر واحد آزمایشی 3 قطعه پرنده انتخاب شده و از آنها برای اندازه گیری کلسترول، تری گلیسرید، LDL و HDL سرم، خون گیری بعمل آمد. واکسن نیوکاسل نوبت دوم (لاسوتا) در سن 23 روزگی از طریق آب آشامیدنی به جوجه ها داده شد و در روزهای 34 و 41 روزگی خون گیری برای تعیین تیتر نیوکاسل انجام شد. بالاترین تیتر آنتی بادی علیه پادتن نیوکاسل در گروه مصرف کننده بابونه مشاهده شد (0/05>p). بالاترین تیتر آنتی بادی علیه پادتن گلبول قرمز گوسفند در گروه مصرف کننده اکالیپتوس مشاهده گردید (0/05>p) و بالاترین میزان تری گلیسرید سرم در 42 روزگی در گروه ویرجینیامایسین مشاهده شد که تفاوت معنی داری با گروه شاهد نداشت (0/05>p). پایین ترین سطح کلسترول سرم در گروه مصرف کننده سیر دیده شد (0/05>p) و کمترین سطح LDL در گروه مصرف کننده اکالیپتوس مشاهده گردید (0/05>p).
  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی، عصاره گیاهی، ویرجینیامایسین، سیستم ایمنی
|
 • Sh. Shafiee Adib, M. Amini Dehaghi, S.A.M. Modares Sanavi Pages 1-15
  In order to study the effects of biofertilizers on the quantity and quality of John’s wort (Hypericum perforatum L.)، an experiment was conducted at Shahed University in 2010. The studied factors included phosphatic biofertilizer (inoculated and non-inoculated)، phosphorous fertilizer at three levels (0، 100، 200 kg/h) and vermicompost (0، 5، 10 ton/h). The study was conducted in a factorial experiment in the form of a randomized complete blocks design (RCBD) with three replications. In addition، one plot was considered as control group in each replication to be compared with other plots in which only chemical fertilizers (NPK: 250، 200 and 100 kg/h) were used. Results showed that the highest biological yield، flowering shoot yield، and hypericin yield were obtained by applying vermicompost at 5 ton/ha، and there was no significant difference between the application rates of 5 and 10 ton/ha. The interaction effects of phosphatic biofertilizer (inoculated) and phosphorous fertilizer were significant، so that the highest biological yield، flowering shoot yield، hypericin yield and chlorophyll a were obtained by applying 100 kg/ha P2O5 plus phosphatic biofertilizer، having no significant difference with the application rate of 200 kg/ha P2O5. Significant differences were found between biofertilizer treatments and control group. According to the obtained results، it seems that biofertilizers can be considered as a replacement for chemical fertilizers.
  Keywords: John's wort (Hypericum perforatum L.), hypericin, biofertilizers, phosphorus biofertilizer, vermicompost
 • F. Alavi Naeini, Z. Asrar, H. Mozafari Pages 16-30
  Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) is of great value as an ornamental and medicinal plant. Therefore، studying the growth، morphological and anatomical parameters of rosemary cuttings in rooting stage is of utmost importance. In recent research، the separate and combined effects of Indole 3- Butyric acid (IBA) and vitamin- B1 (thiamine) on growth، rooting and anatomical structure of adventitious roots in Rosmarinus officinalis cuttings were investigated under hydroponic conditions. A factorial experiment was implemented using nine combined treatments including IBA and vitamin B1 at three levels. The treatments were applied on cuttings for two weeks under standard condition of light، temperature and humidity in hydroponic medium. Then، using cross-section method and double staining، the anatomy of root، in terms of cross-section، cortex cells growth and the density of secondary roots، were studied by a light microscope. Results showed that IBA application with or without B1 significantly affected the growth، anatomy and morphology of rosemary cuttings in rooting stage. However، our results clearly showed that vitamin B1 had an essential role on the growth of roots and IBA stimulated cell division in pericycle، causing the stimulation of rooting response of cuttings. According to he obtained results، the combined use of IBA and vitamin B1 showed significant effect on the propagation of rosemary as an ornamental and medicinal plant; therefore، their application could be recommended in commercial and farm conditions، and even in the case of other ornamental plants having difficulty propagating.
  Keywords: Rosmarinus officinalis L, cortex cells, vitamin B1, rooting, adventitious roots, IBA
 • B. Ghavami, H. Zeinali, M. Khosrowchahli, S. Davazdahemami Pages 31-40
  Crocus sativus L. is one of the most important medicinal plants and expensive spice in the world. This study was carried out to evaluate morphological traits and picrocrocin composition of 27 genotypes derived from different regions of country. Twenty-seven genotypes were cultivated in a randomized complete blocks design with three replications at Shahid Fozveh Station of Esfahan Research Center of Agriculture and Natural Resources. Stigma yield، flower fresh weight، number of flower، number of days to appearance of the first flower، plant height at flowering stage، flowering period and picrocrocin content were measured. Variance analysis of data showed significant differences among genotypes for all traits (p<0. 01). Based on mean comparison، the highest and the lowest number of days to appearance of the first flower were recorded for Hamedan genotype and Ghaen and Boshroye genotypes، respectively. The variation range of picrocrocin varied from 0. 425 to 0. 681. Neishaboor and Esfahan genotypes had the highest and the lowest stigma yield، respectively. In addition، the highest number of flower was recorded for Neishaboor genotype. Cluster analysis divided the genotypes in to seven clusters. According to the obtained results، the genotypes classified in the 6th cluster showed appropriate traits of stigma yield، flower fresh weight، number of flower، flowering period، and number of days to appearance of the first flower. Results of this study revealed considerable variation among the genotypes probably because of the variety of ancestors or mutation phenomenon. Our results showed no relationship between agronomic diversity and geographic distribution.
  Keywords: Saffron (Crocus sativus L.), Cluster analysis, Picrocrocin
 • S. Nasirzade, S. Fallah, Sh. Kiani, A. Mohammadkhani Pages 41-51
  In order to investigate the response of quantitative and qualitative characteristics of isabgol (Plantago ovata Forssk.) to different levels of cow manure and nitrogen fertilizers، an experiment was conducted in a randomized complete blocks design with four replications at the research farm، Shahrekord University in 2011. Treatments consisted of: control (no fertilizer) and three levels of nitrogen fertilizer (30، 60 and 90 N/ha in the form of urea) and three levels of cow manure (14. 29، 28. 58 and 42. 78 Mg/ha). Results showed that there were no significant differences in quantitative and qualitative characteristics between cow manure and urea fertilizer applications. The highest grain yield and aboveground biomass (1618 and 9464 kg/ha، respectively) were observed in 90 kg N/ha from urea fertilizer، but it had no significant difference with that of the 42. 87 Mg/ha of cow manure. The application of 42. 87 Mg/ha of cow manure resulted in the greatest seed mucilage amount (%26. 75)، swelling factor (10. 38 ml) and mucilage yield (415 kg/ha)، but swelling factor and mucilage yield of this treatment had no significant difference with that of the 90 kg N/ha from urea fertilizer. In general، it is concluded that the use of cow manure in isabgol production، not only does not reduce grain and mucilage yield of isabgol but also it can produce high- mucilage seeds، resulting in reduced pollution caused by the use of chemical fertilizers.
  Keywords: Isabgol (Plantago ovata Forssk.), organic manure, nitrogen fertilizer, mucilage, yield
 • S. Zare Dehabadi, Z. Asrar, A. Shoushtari, M. Mehrabani Pages 52-62
  Enhancing antioxidant pool especially phenolic compounds accumulation is one of the most important non enzymatic tools of plants to resist environmental stresses. In this investigation، basil (Ocimum basilicum L.) seedlings، grown in a control condition and irrigated with Hoagland nutrient solution، were treated withcoronatine (COR) at 0 (Control)، 50 and 100 nM and different concentrations of As (V) at 0 (Control)، 150 and 300 µM. Then some parameters in treated plants were measured. Increasing of lipid peroxidation and electrolyte leakage and H2O2 accumulation in basil leaves were the symptoms of arsenate toxicity that were ameliorated by COR pretreatment. Increasing phenolic compound contents، flavonoid and anthocyanin content and enhancing PAL and PPO activity indicate that COR as a jasmonates analogue may ameliorate arsenic toxicity in O. basilicum seedlings by improving antioxidative defense system.
  Keywords: Arsenic, coronatine, phenolic compounds, PAL, PPO
 • A. Riazi, N. Majnoun Hosseini, H.A. Naghdi Badi, M.R. Naghavi, Sh. Rezazadeh Pages 63-80
  Hypericin and hyperforin compounds are considered as the main active constituents of Hypericum perforatum L. In this research، phytochemical variations of 25 St. John’s Wort populations in Iran’s natural habitats were investigated. Plants were sampled randomly at the full flowering stage from Golestan، Mazandaran، Gilan، East Azerbaijan، West Azerbaijan، Ardabil، Kurdistan، Hamedan، Kohgiloyeh and Boyr-Ahmad، Qazvin، Zanjan، Khorasan and Tehran provinces during the spring and summer of 2010. Results indicated that the differences in the amounts of hypericin and hyperforin of leaf and flower tissues were found to be significant among populations (P<0. 05). Flower tissues had more hypericin and hyperforin amounts as compared to leaf tissues. The amount of hyperforin in both tissues was higher than that of hypericin significantly. Simple correlation analysis showed positive significant correlations between leaf hypericin with dark and light glands density on the leaf and light glands density on the leaf surface area as well as positive significant correlation between leaf hyperforin and leaf hypericin. The principal components analysis indicated that the two components explained 66% of the total variance. The cluster analysis divided these populations into three groups with no consistency in their geographical distribution. In conclusion، the results indicated high variations of phytochemical characters among St. John’s Wort populations in Iran’s natural habitats، which can be utilized in the breeding programs.
  Keywords: Phytochemical, population, medicinal plant, Hypericum perforatum L, hypericin, hyperforin
 • E. Karegar Hajiabadi, B. Abbaszadeh, F. Sefidkon, K. Khavazi Pages 81-91
  This research was aimed to investigate the effects of biological fertilizers on seedling survival rate of Thymus pubescens Bioss. The study was conducted in the research field of Alborz Research Station in 2011 using a factorial arrangement in a randomized complete blocks design with three replications. Treatments included seed inoculation (Glomus intraradices، G. mosseae and without inoculation) and seedling inoculation (Glomus intraradices، G. mosseae and without inoculation). Analysis of variance indicated that seed inoculation significantly affected canopy circle، number of tillers، number of lateral branches، plant height، seedling survival rate، seed colonization rate and shoot yield at p≤0. 01 and flowering percentage at p≤0. 05. According to the mean comparisons، the highest canopy circle، number of tillers، number of lateral branches، plant height، flowering percentage، seedling survival rate، root colonization rate and shoot yield were obtained for seed inoculation with G. intraradices. In addition، the highest number of tillers، number of lateral branches، plant height، root length، number of lateral roots، root colonization rate، essential oil percentage and shoot yield were obtained for seedling inoculation with G. intraradices. Consequently، in terms of essential oil percentage and shoot yield، better results were recorded for seed inoculation as compared to seedling inoculation.
  Keywords: Thymus pubescens Boiss, biofertilizers, mycorrhiza, inoculation
 • M. Tajodini, F. Samadi, S.R. Hashemi, S. Hassani, A. Ghasemnejad Pages 92-101
  A study was designed to investigate the effects of different levels of artichoke (Cynara scoolymus L.) powder on performance and humoral immune response of broiler chickens from 0-42 days of age. A total of 300 one-day-old Ross 308 broilers were randomly allocated to four treatments consisting of five replications with 15 chicks each. The groups were assigned to receive the treatment diets as follows: basal diet (control group) and control diet supplemented with 1. 5% and 3% artichoke powder and 300 mg vitamin E. Body weight (BW)، body weight gain (BWG)، feed intake (FI)، and feed conversion ratio (FCR) were determined during the whole experimental period. The serum antibody level against Newcastle Disease Virus (NDV) was measured by hemagglutination-inhibition test (HI) in two periods after vaccination during days 14 and 28 and carcass traits of broilers were evaluated at the end of experiment. Results showed that، the titer against Newcastle virus at 42 days of age showed significant difference among treatments، the highest titer was found for the treatment containing 1. 5% of the artichokes (p<0. 05). Weight of internal organs، except pancreas weight، did not differ among treatments. Generally، this study showed the positive impact of artichoke on immune system of broiler chickens. Therefore it can be used in poultry nutrition.
  Keywords: Cynara scoolymus L, performance, humoral immunity, broiler chicken
 • H.R. Sarraf Moayeri, F. Pirayeshfar, N. Azizian, A.R. Bolandnazar Pages 102-114
  The two-spotted spider mite، Tetranychus urticae Koch، is one of the most common and dangerous pests for agricultural crops worldwide. Frequent pesticide applications have caused development of resistance to pesticides، undesirable effects on non-target organisms and environmental pollutions. Plant essential oils have recently attracted particular attention as alternative agents of chemical pesticides because of lower risks for human and mammals، rapid biodegradation and less environmental hazards. In this study، contact toxicity of nineformulated compositions based on herbal essential oils including rosemary، pennyroyal، peppermint and cinnamon essential oils plus fruit extract of chinaberry by leaf dipping method were tested against female adultsof T. urticae. Experiments were carried out at 25±1°C، 70±5% RH and under a photoperiod of 16L: 8D. Results showed that formulated composition based on fruit extract of chinaberry and rosemary and peppermint oils (chinaberry 5% + peppermint 2%+rosemary 2%) significantly had the highest lethal effect and lowest LC50 and LC90 values (3. 399 and 10. 102 ml/l، respectively) 24 h. after treatment، against the adults of T. urticae، indicating significant potential for two-spotted spider mite management.
  Keywords: Plant essential oils, bioassay, mortality, LC50
 • M. Afshar Mohammadian, F. Tashakori, M. Sharifi Pages 115-126
  Linum album Ky. ex Boiss.، one of the endemic species in Iran، produces lignans such as podophyllotoxin (PTOX). This compound is precursor for three important anticancer drugs including etoposide، teniposide and etopophose. Chemical synthesis of these compounds is very complicated and this process is not economical. Improvementof PTOX production is possible by different strategies such as feeding، elicitation، genetic engineering، etc. Medium optimization is one of the strategies for increasing the production of secondary metabolites in cell culture. Regarding the remarkable value of PTOX as a precursor for three important anticancer drugs، in this study، the effect of different ratios of NH4+/NO3- in MS medium on cell growth and some of the of secondary metabolites including PTOX biosynthesis and phenylalanine ammonia-lyase (PAL) activity were investigated. Results indicated that the cell growth was significantly increased when treated with 2:1 ratio of NO3/NH4+. The most phenolic and flavonoid content was obtained in control culture، having minimum biomass production. The 2:1 ratio of NH4+/NO3- resulted in highest production of flavonols. The highest production of PTOX was achieved by 3:1 ratio of NH4+/NO3-. Meanwhile، the highest PAL activity was observed in 2:1 and 3:1 ratio of NO3/NH4+ and 3:1 ratio of NH4+/NO3-، respectively. Therefore، it can be concluded that changing nutrient diet is an effective factor increasing the secondary metabolites in L. album.
  Keywords: Nitrogen, podophyllotoxin, Linum album Ky. ex Boiss, cell culture, Anticancer
 • M. Valizadeh, A. Bagheri, J. Valizadeh, M.H. Mirjalili, N. Moshtaghi Pages 127-137
  Development and implementation of effective programs to conservation، reclamation and efficient utilization of valuable plant species seem to have a special importance. To achieve this goal، ecological characteristics of important plant species، forming natural vegetation، need to be detected and recognized. Withania coagulans (Stocks) Dunal، belonging to the Solanaceae family، has received much attention in recent years due to the presence of a large number of steroidal lactones، known as withanolides. One of the most important withanolides is withaferin A، having anticancer properties. To study the autecology of W. coagulans، its habitats in Sistan and Baluchestan region were identified and habit characteristics including climate، soil physical and chemical properties، altitude، slope gradient، aspect and phenological stage were investigated in several locations. Results showed that this plant is exclusively distributed in limited areas of the province. The climate of the study area is arid based on Demarton aridity index. Average annual rainfall is 124. 8 mm with a relative humidity of 32% and average temperature of 24. 2 C°. This species is mainly (45%) distributed at an altitude of 1200 to 1400 meters above sea level، in slopes، valleys، road edges and mainly in waterways and the bed of seasonal rivers and in all aspects particularly the South and a slope from zero to 74%. The soil texture of the study habits is predominantly sandy loam with a pH of 7. 5-7. 8، an EC of 0. 5-5. 2 ds/m and 8. 4-23. 1% lime. W. coagulans is a drought resistant species growing in arid climate conditions with an average annual rainfall of 150 mm. In general، essential measures need to be taken towards the conservation and distribution of this rare and valuable species.
  Keywords: Withania coagulans (Stocks) Dunal, autecology, distribution, habitat characteristics, Sistan, Baluchestan
 • N. Raesee, S.M.A. Vakili, G. Sarhady, F. Torkynegad Pages 138-149
  This research was aimed to investigate the effects of different levels of manure، iron and zinc fertilizers on yield، yield components and essential oil percentage of cumin (Cuminum cyminum L.) in Jiroft during 2012-2013. The study was performed as factorial in a randomized complete blocks design with three factors and 18 treatments in three replications. Manure at two levels of zero and 150 ton ha-1، zinc sulfate at three levels of 0، 25، and 40 kg ha-1and iron fertilizer at three levels of 0، 2. 5، and 5 kgha-1 were applied. In this study، plant responses consisted of yield، shoot dry weight، plant height، number of seeds per plant، number of umbels، and 1000-seed weight. Results showed that manure، iron and zinc fertilizers at different levels affected shoot dry weight، yield، number of seeds per plant، number of umbels، plant height، 1000-seed weight، and essential oil percentage significantly at 1% level of significance. In addition، the interaction effects of manure and iron and zinc fertilizers were significant on shoot dry weight، yield، number of seeds per plant، and 1000-seed weight. According to the obtained results، a combined treatment of manure (15 ton ha-1)، zinc sulfate (25 kg ha-1) and iron fertilizer (5kg ha-1) could be recommended to enhance the yield and yield components of cumin in Jiroft.
  Keywords: Manure, Cuminum cyminum L, essential oil, iron, zinc, yield
 • F. Sefidkon, A. Heydari, M. Kasyani, S.R. Tabayi Aghdayi, M. Naderi Pages 150-164
  The genus Satureja belongs to the Lamiaceae family. Satureja macrantha C. A. Mey. is an aromatic plant growing wild in Zanjan، Kordestan، Hamedan، and Kermanshah provinces. In this research، to domesticate this species and study its essential oil content and composition، the seeds of four accessions were collected from natural habitats and cultivated in the research farm of Research Institute of Forests and Rangelands. The experiment was conducted in a randomized complete blocks design with three replications. To compare the essential oil yields and constituents، the aerial parts of each accession were collected in full flowering stage in three consecutive years. After drying in room temperature، the plant materials were subjected to hydro-distillation. The oil yields were calculated and the oil compositions were identified by GC and GC/MS analysis and retention indices. Results showed that the major compounds in all oils were recorded to be thymol، p-cymene and g-terpinene with different percentages. However، carvacrol was also detected in the oils whose value was not considerable. In addition، the oil yields increased gradually with plant growth in all accessions. The quality of oils was also improved with plant aging، except for one accession، so that three- year old plants contained more oil and more phenolic compounds، thymol and carvacrol as compared to one-year old plants. The elimination and appearance of some minor components in the oils with plant aging showed that oil analysis at the first year of cultivation of an aromatic plant did not produce acceptable results. Therefore، to obtain reliable results، the oils should be studied in a few consecutive years.
  Keywords: Satureja macrantha C. A. Mey, accessions, essential oils, thymol, p, cymene, terpinene
 • F. Tabe Bordbar, S. Moharramipour Pages 165-176
  The Diamond back moth Plutella xylostella L. is one of the major pests of plants in Brassicaceae that has become resistant to many insecticides. In recent years، plant secondary metabolites play an important role in controlling pests because of their insecticidal and antifeedant properties. A laboratory experiment was conducted to investigate the effect of methanolic extracts of Matteuccia struthiopteris (L.) on diamondback moth third instar larvae. Findings showed significant increase in mortality as concentrations increased، so that، concentrations to cause 25% (LC25) and 50% (LC50) mortality in population were 12. 01% and 28. 58%، respectively. In this research، the effect of sublethal concentration of methanolic extract was studied on demography parameters such as life table، reproductive and population of P. xylostella. The obtained results showed that different concentration had a significant effect on the duration of different life stage، fecundity and adult longevity. Data analysis demonstrated that increased concentration decreased the net reproductive rate (R0)، intrinsic rate of natural increase (rm)، finite rate of increase (λ) but increased mean generation time (T) and doubling time (DT) significantly. These findings indicate that M. struthiopteris has the potential to be used as a reliable method in integrated management of this pest.
  Keywords: Secondary metabolites, Matteuccia struthiopteris (L.) Tod, Plutella xylostella L, bioassay, demography parameters
 • B. Karimi, Sh. Rahimi, M.A. Karimi Torshizi Pages 177-184
  The study was conducted to evaluate the effects of medicinal plants on growth performance، immune system and blood parameters of broilers. In this study، a total of 480 one-d-old male broiler chicks (Ross 308) were randomly allocated to eight experimental groups، each with three replications and 20 birds in each replicate. The basal diet was consumed with 15-ppm virginiamycin and the plant extracts of Eucalyptus (Eucalyptus globulus L.)، German chamomile (Matricaria chammomilla L.)، Yarrow (Achillea millefolium L.)، Iranian caraway (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.)، Garlic (Allium sativum L.) and licorice (Glycyrrhiza glabra L.)، at 0. 1% in drinking water. At day 41، three birds of each experimental unit were bled to measure haematocrit، cholesterol، triglyceride، total protein، uric acid، LDL and HDL. The birds were vaccinated against Newcastle disease (ND) via drinking water at day 23 and blood samples were taken at days 34 and 41. The highest ND titer and antibody titer to SRBC was observed in German chamomile group and eucalyptus group (p<0. 05)، respectively. The highest level of serum triglyceride was observed in virginiamycin group at day 42; however، it was not statistically significant with control group (p<0. 05). The lowest level of cholesterol was measured in garlic group (p<0. 05)، and the lowest level of LDL was determined in eucalyptus group (p<0. 05).
  Keywords: Broilers, herbal extract, virginiamicine, immune system