فهرست مطالب

 • پیاپی 17 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکتر شمس الحاجیه اردلانی* صفحه 11
  روایت شناسی، شیوه های گوناگون نگارش و تحلیل ادبیات روایی را مورد مطالعه قرار می دهد. با توجه به اطلاعات عمیق سیمین دانشور در زمینه روایت، نمایاندن ابعاد روایت گری وی، هدف این پژوهش بوده است، لذا برای آشنایی و فهمیدن لایه های زیرین این رمان، با استناد، به شواهد استخراج شده، زمان، در رمان جزیره سرگردانی، به شیوه توصیفی تحلیلی مورد سنجش قرار گرفته، درمیان شاکله های مبحث روایی، عامل زمان در «جزیره سرگردانی»، دراولویت قرار دارد، تلاقی لایه های متنوع زمان در بطن روایت، موجد پیچیدگی رمان گشته، تکنیک رجعت به گذشته وجه غالب روایت این رمان است، روایت گاه به شکل آینده نگر، با کارکرد تعلیق وجذب مخاطب به پیش بینی وقایع می پردازد؛ اما از چهارچوب دنیای بازنمایی شده داستان، فاصله نمی گیرد. نخستین زمان در میان زمان های درهم تنیده، متعلق به رویدادهای اصلی است که بر اساس زمان گاه نامه ای تداومی ده ماهه دارد، دانشور مفهوم ذهنی خویش را در زمان درونی رمان، با تمسک به رویدادهای تاریخی فراهم آورده، بسامد منفرد وجه غالب روایت را تشکیل می دهد.
  کلیدواژگان: دانشور، روایت شناسی، جزیره سرگردانی. زمان در روایت
 • دکتر شمسی پارسا* صفحه 41
  روایت پردازی یکی از عناصر برجسته اشعار مهدی اخوان ثالث، شاعر نوپرداز معاصر است. این مقاله براساس نظریه زمان در روایت، به بررسی زمان در برجسته ترین اشعار روایی اخوان می پردازد. منظور اصلی نظریه زمان در روایت بحث زمان بندی روایت است که بر اساس نظریه ژرار ژنت در سه محور نظم، سرعت روایت و بسامد شکل می-گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد درنگ (گسترش روایت)، گذشته نگری، آینده نگری و بسامد مکرر از مهم ترین شگردهای زمانی است که شاعر به آن پرداخته است. گسترش روایت در اشعار اخوان با توصیفات بسیار عینی صورت گرفته است. این امر همسو با هدف شاعر از روایت پردازی است که قصد بالابردن روایت را تا سطح شعر داشته است. از سوی دیگر بهره گیری از شگردهای مذکور با محتوای روایت ها نیز هم خوانی دارد. ارائه با درنگ در روایت هایی به چشم می خورد که محتوای آن ها نشان گر تکرار تاریخ و جبر آن و نومیدی انسان از تغییر آن است. هم چنین بسامد مکرر را در روایت هایی با محتوای سوررئالیستی می توان مشاهده کرد. گاهی نیز شاعر با استفاده از بسامد مکرر نمادپردازی کرده است. بنابراین کارکرد شگردهای زمانی روایت در شعر اخوان متنوع و همسو با ساختار و محتوای آن هاست.
  کلیدواژگان: روایت شناسی، زمان در روایت، اخوان ثالث، اشعار روایی
 • دکتر علی دهقان*، حسین رزی فام صفحه 63
  ادبیات، حاصل روان ناخودآگاه فردی و جمعی است که به وسیله روان خودآگاه فردی و اجتماعی (قرار دادهای فرهنگی) کنترل می شود. بنابراین می توان با جستجو در اثر ادبی به زوایای روانی فرد و اجتماع دسترسی پیدا کرد. مساله اساسی پژوهش حاضر این است که نمود های رشد و تباهی که اریک فروم مطرح کرده است، چگونه می تواند در زبان نمادین شعر نمود پیدا کند. بنابراین پرسش، هدف مقاله یافتن نمود های رشد (عشق به زندگی، عشق به انسان، آزادی از مادر مثالی) و تقابل آن با نمود های تباهی (عشق به مرگ، خودشیفتگی، بازگشت به زهدان مادر) در دیوان سیمین بهبهانی می باشد. روش تحقیق کتابخانه ای است که بین ادبیات و روان شناسی به بررسی نماد های شعری پرداخته است. فرد به عنوان شخصیت داستان واره ها و اجتماع به عنوان بستر زندگی فردی، در شعر سیمین نمود های رشد و تباهی را به نمایش گذاشته اند و شاعر به توصیف دقیق آن پرداخته است. این مقاله با روان کاوی شعر سیمین بهبهانی و بررسی نماد، مختصات رشد و تباهی متبلور در روان ناخودآگاه فردی و جمعی دیوان وی را برجسته کرده است. کشف نمود های صور خشونت، میل به برخورداری از حمایت مادر مادر مثالی یونگ و میل به آزادی، خودشیفتگی های فردی و اجتماعی، در شعر سیمین از یافته های این پژوهش می باشد.
  کلیدواژگان: نقد روان شناختی، اریک فروم، سیمین بهبهانی، نشانه های رشد، نشانه های تباهی
 • دکتر وحید سبزیان پور، علی پروانه* صفحه 95
  کتاب «آداب الحرب والشجاعه»، تالیف فخر مدبر، از آثار نثر پارسی در سده ششم و هفتم به شمار می رود که دربردارنده اطلاعات گسترده ای نسبت به روزگار حیات نویسنده و قبل از آن است. باب اول کتاب (اندر کرم و حلم و عفو پادشاهان)، حاوی داستان های متعددی از امامان، پادشاهان، خلفاء و حاکمان ایرانی و عربی است. نویسنده با تسلطی که به زبان عربی داشته است، به طرز هنرمندانه ای از حکایت های عربی و فارسی در جهت بیان معنای کرم و بخشش استفاده کرده است. این پژوهش پس از معرفی اثر و نویسنده و سبک وی در داستان پردازی، به بررسی سرچشمه ها و منابع هر یک از حکایت ها پرداخته است. نتیجه این که با توجه به ترتیب زمانی منابع، مولف در پرداختن به این حکایت ها بیشتر به منابع عربی قدیم (قرن سوم و چهارم هجری) عنایت داشته است و غالبا آن ها را با دخل و تصرف بیان کرده است. نکته دیگر این است که اغلب حکایت های این باب در کتاب «جوامع الحکایات و لوامع الروایات» عوفی (630 ق) آمده است و با توجه به این که هر دو اثر مربوط به نیمه اول قرن هفتم می باشند، به نظر می رسد که هر دو از منابعی تقریبا مشترک برای بیان حکایات استفاده کرده اند و این احتمال که هر دو کتاب از هم متاثر بودند، نیز وجود دارد.
  کلیدواژگان: آداب الحرب والشجاعه، ماخذشناسی، حکایت
 • دکتر روح الله صیادی نژاد*، منصوره طالبیان صفحه 123
  هنر شاعران در این است که با استفاده از شگرد هنجارگریزی که از جمله وجوه «رستاخیز واژگان» است به کلمات جان بخشیده و علاوه بر ایجاد زیبایی در کلام خود باعث لذت ادبی مخاطب شوند. ماهیت فرامنطقی، عقلی و عرفی معانی و حقایق عرفانی از یک سو و محدودیت حوزه کارآیی زبان از سوی دیگر باعث شده است که عارفانی هم چون ابن فارض و مولوی از زبان و بیانی هنجارگریخته استفاده نمایند. در این جستار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به نقد و بررسی هنجارگریزی معنایی در سروده های «مولوی» و «ابن فارض» پرداخته ایم. با واکاوی در سروده های این دو شاعر درمی یابیم که بنیادی ترین دلیل وجود هنجارگریزی، ویژگی بیان ناپذیری تجربه عرفانی است. هنجارگریزی در سروده های مولوی بیشتر است، چرا که وی بسیار آگاهانه تر از «ابن فارض» با تناقض بازی در سطح زبان می کوشد زبانی تازه بیافریند. تشبیهات حسی به حسی در سروده های او با توجه به مشرب عرفانی و معنویش بسامد معناداری را به خود اختصاص داده است. هرچند مولوی بر خلاف ابن فارض یک واژه را با علاقه های گوناگون در معانی مختلف بکار می گیرد و اقتصاد زبانی زیبایی عرضه می نماید، لیکن هنجارگریزی ناشی از حس آمیزی انتزاعی و استعاره های مکنیه در سروده های ابن فارض زیباتر است.
  کلیدواژگان: هنجارگریزی معنایی، مولوی، ابن فارض، عرفان، زبان شناسی، ادبیات تطبیقی
 • سجاد عباسی هفشجانی، دکتر محمدکاظم کاوه پیش قدم*، مهین برخورداری صفحه 165
  نهضت مشروطه پیش از آن که صرفا یک خیز سیاسی باشد، مولود یک جنبش تمام عیار اجتماعی در ایران است. در این دوره است که به تدریج ارتباط هرچه بیشتر ایرانیان با تمدن غرب افزایش می یابد و این ارتباطات خط فکری روشن فکران ایرانی را به سوی غرب متمایل می سازد. در خلال این تحول، ادبیات و علی الخصوص شعر، به محملی برای تبیین نظرات مردم، اندیش مندان و روشن فکران جامعه می شود. در این مقاله، با عنایت به روش های تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف، با واکاوی «قطب بندی» های حاکم بر این اشعار مورد نظر، بر مبنای نظریه ی تحلیل گفتمان، با روش «تبیین» و در سطح «تحلیل روابط بین فرآیندهای گفتمانی و فرآیندهای گوناگون اجتماعی» به بررسی این نمونه ها پرداخته شد و این نکته به دست آمد که قطب بندی های شاعران مورد نظر، علی رغم تفاوت های عمده اعتقادی و حتی دانشی، بسیار نزدیک و شبیه به هم است.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، شعر طنز، عصر مشروطه، قطب بندی های شعر طنز مشروطه
 • سیده مائده واقعه دشتی* صفحه 193
  در آزمایش لوشر، رنگ به هشت گروه تقسیم می شود و آن چه در این آزمایش اهمیت می یابد، اولویت در انتخاب یا طرد رنگ هاست، زیرا لوشر این ویژگی را منبعث از شخصیت و اندیشه فرد می داند. در نگرش های ادبی نیز ترکیبات رنگی یکی از ارکان تصویرسازی هستند که شاعر با استفاده از آن ها آثار خویش را خلق می کند. طیف رنگی اشعار رهی نیز متاثر از این شگرد تصویرسازی است، چرا که رنگ در اشعار معیری، گاه در توصیفات عاشقانه یا نگرش های عرفانی – اجتماعی، و گاه در ترکیب های ادبی به کار رفته است. این مقاله، با هدف بررسی ارزش هنری و روانی رنگ در اشعار رهی، می کوشد تا ترکیبات رنگی اشعار وی را نشان دهد، چرا که بیش تر رنگ های رهی جنبه نمادین دارند و الگوهای رنگین در عناوین و ترکیبات او نیز به کار رفته اند. رهی از رنگ هم در معنای اصلی و هم در معنای مجازی استفاده کرده است، اما آن چه در این بررسی اهمیت می یابد، این است که شگردهای رهی در خلق تصاویر رنگی تنها متاثر از شخصیت او نیست و عوامل هنری و ادبی نیز در خلق این تصاویر نقش به-سزایی داشته اند.
  کلیدواژگان: رنگ، روان شناسی رنگ، مارکس لوشر، رهی معیری، نقد روان شناسی
 • صفحه 217
|
 • Shamosolhajiyeh Ardalani* Page 11
  Narration is about studying different methods of writing and analysis of literature. Because of Daneshvar’s in-depth knowledge of narration,showing aspects of her narrative style was the purpose of the present study. Time in "Wandering Island", based on extracted indications, has been assessed with analytical and descriptive methods to realize and understanding the bottom layers of the "Wandering Island" novel. Among kinds of narration, time factor in "wandering island" is the primary factor and different layers of timing are joined together that creates complexity of narration. The dominant aspect (dimension) of narration in this novel is a flashback technique, and sometimes forward orientationform of predicting the events to increase the suspension function and attract addresser of the narration in the novel. In "wandering Island" there are many kinds of time that are mixed together. First of them is referred to the main events of the novel. The events at this time consist of ten months.Daneshvar represented the purpose and concept of her thought with those historical events. The singular frequency constitutes the dominant aspect of the narration.
  Keywords: Daneshvar, narration, Wandering Island, narrative techniques
 • Dr. Shamsi Parsa* Page 41
  Narrative processing is One of the prominent elements of poetry, Mehdi Akhavan, contemporary modernist poet.This paper is based on the theory of time in narrative that study time in the best narrative poetry of Akhavan.The main idea in the theory of time in narrative is discussion of timing narrative is based on three pillars order theory of Gérard Genette,Order, Narrative speed and frequency. The results show that pause, Analepsis, Prolepsis and repeated frequency is the most important timings techniques that poet dealing with them.Open story in Akhvanspoem is done with very objective descriptions. This is done in line with the aims of the poet that is going to enhance the narrative to poem. On the other hand, use of these techniques is along with narrative content. Pause is seen in narratives that show repeat and force of history and humans,hoplessness from historical change.Repeating Frequency also can be seen in narratives that their contents are surrealistic. Sometimes the poet uses repeated frequency for symbolization.So functions of timing narrative devices in poetry of Akhavan are diverse and in line with the structure and content of them.
  Keywords: Narratology, story time, Akhavan, narrative poems
 • Dr. Ali Dehghan*, Hossain Razifam Page 63
  Literature is the result of individual and collective psyche which controlled by unconscious and conscious of individual and social psychology. So by looking at the literary works, psychological aspects of individual and community are better known. The fundamental question is to show how signs of growth and decline are materialized in the symbolic language of poetry. The purpose is to find signs of growth (love) and contrast it with signs of decline (love of death) in SiminBehbahani's collection of poems. It is a library research. This paper investigates the signs of growth and decline in Simin's poetry.
  Keywords: Psychology criticism, Eric Fromm, SiminBehbahani, sign of growth, decline
 • Dr.Vahid Sabzianpoor, Ali Parvaneh* Page 95
  AdabolHarbvaShoja, the valuable work by Mohammad Ibn Mansour IbnSaeedeh, nicknamed as Mobarak Shah and known as FakhrModabber, is one of the most important Persian proses in the sixth and seventh centuries and it includes important information about the life time of the writer and before it. This book has been written in eloquent and fluent style.The first chapter of the book (about the forgiveness and generosity of the kings) includes many stories about the Imams, kings, caliphs and Iranian and Arabic rulers. The author, by his mastery over the Arabic language, has artistically used Arabic and Persian anecdotes to express the meaning of forgiveness and generosity. Through this the author leads the reader to grasp some circumstances about the culture and social and political conditions of the time of the author. In this article after introducing the work and its writer and his style in storytelling, we study the roots of each of the stories. Knowing about the sources of these stories in introducing the author’s style of storytelling and those sources used by him in storytelling helps a lot.
  Keywords: AdabolHarbvaShoja, Arabic, Persian Sources, Knowing about the Sources
 • Dr. Roohollahsayyadinejad*, Mansoorehtalebiyan Page 123
  Deviation is one aspect of “Words Revival” Based on Linguistics That Causes Literary Pleasure through Breaking the Surface of Words, Not Deep Structure. On the one hand, Ultra-logic Rational and Mystical Nature of Mystical Facts and Meaning and Limitation of Language Efficiency, Have Led Gnostics Like Molavi And Ibnfarezto Use Deviated Language And Words.The purpose of this study is to critically review semantic deviation in Molaviand IbnFarez using descriptive-analytical approach. We Find through Investigation of These Two Poet’s Poems That The Most Fundamental Reason Is Unexpressibilityof Mystical Experience. Deviation inMolavi’s Poems ismore,because He Tries to Create a New Language through Playing withAntilogy. Sensational Similes are more meaningful with regard to his Mystical and Spiritual Temper. Although Molavi In Contrast To Ibnfarez Uses A Word With Different Interests In Different Meanings And Offers A Beautiful Linguistic Economy But Deviation Raised From Abstract Synesthesia And Metaphors Is More Beautiful inIbnfarez's Poems.
  Keywords: meaning deviation, Molavi, Ibn Al farez, theosophy, linguistics
 • Sajjad Abbasi Hafshejani*, Dr. Mohammadkazem Kavehpishghadam, Mahin Barkhordari Page 165
  The constitutional era, which is characterized as the first movement and uprising in the Iranian community in accordance with modern intellectualism, is regarded as one of the most prominent eras in the Iranian satirical poetry throughout the Iranian history. Hence, it is inevitable that the constitutional satirical literature be investigated meticulously. In addition, due to the fact that the Iranian political, cultural and social domains are highly influenced by the intellectual movements, the accurate investigation of the current and coming conditions in Iran can merely be carried out through the constitutional discourse analysis. Therefore, analyzing the constitutional satirical poetry can pave the way for a precise awareness of changes in recent century. In this paper, the exploration of the satirical elements in the constitutional poetry has been made due to its remarkable effect upon the Iranian socio-political history. This research aims at conducting an investigation into the main concepts and subjects of the constitutional satirical poetry, as well as its impacts on the political and social domains. In this study, the hermetic method has been utilized. The results indicate that there exists a fundamental discrepancy between despotism and freedom; equality and class difference; modern and traditional women; patriotism and colonialism; as well as intellectualism and superstition. These differences have contributed to dynamism in the constitutional satirical poetry. It is concluded that the constitutional satirical poets have dealt with such concepts as modernity, intellectualism, patriotism, equality, constitution and legislation.
  Keywords: Poetry, Satirical poetry, Constitution, Freedom, Legislation
 • Seyyede Maedeh Vaghedashty* Page 193
  The color in Luscher experiment is divided into eight groups and what matters in this experiment, is the preference in the selection or rejection of colors because Luscher knows that it is caused by character and mentality. Also, color combinations are one of the imaginations in literary schools that the poet creates his works using them. The color spectrum of Rahi's poems has been influenced by his imaginations, because they sometimes used description of romantic or mystical - social, and literary attitudes. This paper aims to explore the artistic and emotional value of color in Rahi's poem and tries to show the color combinations. Rahi's colors have aspect of symbolic and also color patterns have been used in the titles of his compositions. Rahi has used both original meaning and virtual meaning. But what is important in this study is that Rahi's techniques to create color images are not only influenced by his personality but also in the creation of these images artistic and literary elements have played an important role.
  Keywords: color, color psychology, Max Luscher, Rahi Moayyeri, psychological criticism