فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال هفدهم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال هفدهم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/04
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حمیدرضا فرتوک زاده، حسن اشراقی * صفحات 1-19
  زمینه و هدف

  یارانه های بخش انرژی و آلودگی های ناشی از مصرف سوخت در شهرهای بزرگ کشور، سبب اتخاذ سیاست های دوگانه سوز کردن خودرها در کشور شده است. با توجه به گستردگی به کارگیری این سیاست، ضرورت دارد اثرات اقتصادی و زیست محیطی آن در بلندمدت بیش تر مورد مطالعه قرار گیرد.

  روش بررسی

  پس از مرور منابع در خصوص مزایا و معایب خودروهای گازسوز و دوگانه سوز، با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم که یکی از روش های مدل سازی سیستم های پویا و اجتماعی است، یک مدل دینامیک در مورد نحوه اثرگذاری خودروهای دوگانه سوز بر میزان مصرف انرژی، یارانه های بخش انرژی و ایجاد آلودگی توسط خودروها تهیه شده است که با اجرای آن، اثرات بلندمدت سیاست فعلی، مورد بررسی قرار می گیرد.

  یافته ها

  بر اساس خروجی های شبیه سازی مدل، سیاست دوگانه سوز کردن خودروها، تنها باعث کاهش سرعت رشد یارانه ها و آلودگی هوا می شود و مشکل را به صورت ریشه ای حل نمی کند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به هزینه های سیاست دوگانه سوز کردن و عدم دریافت خروجی مطلوب، به نظر می رسد اولا باید به راه بردهای دیگری نظیر ایجاد سبد سوخت یا توسعه خودروهای CNG سوز در کشور نیز توجه کرد، و ثانیا در فرآیند دوگانه سوز کردن خودروها، از سیاست های مکمل نیز بهره گرفت.
  سیاست دوگانه سوز کردن خودروها، چند سالی است که در کشور در حال اجرا و پیگیری است. یارانه های هنگفت انرژی و آلودگی شدید ناشی از مصرف سوخت در شهرهای بزرگ کشور، که مدیریت این دو را دشوار کرده است، محرک های اصلی دولت برای اجرای این سیاست می باشند. با توجه به اثرات فراوان سوخت در مسایل زیست محیطی، در این مقاله تلاش شده است تا پس از بیان مزایا و معایب خودروهای گازسوز و دوگانه سوز، با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم، که یکی از روش های مدل سازی سیستم های پویا و اجتماعی است، یک مدل دینامیک در مورد نحوه اثرگذاری خودروهای دوگانه سوز بر میزان مصرف انرژی، یارانه های بخش انرژی و ایجاد آلودگی توسط خودروها به دست می آوریم و سپس با اجرای این مدل در نرم افزار شبیه سازی، نشان می دهیم که ادامه این سیاست با روند فعلی، در بلندمدت جواب گو نبوده و خود، می تواند منشا مشکلات فراوانی باشد.

  کلیدواژگان: خودرو، دوگانه سوز، انرژی، آلودگی، مدل سازی دینامیکیف انرژی، مدل سازی دینامیکی
 • کامران لاری، مسعود ترابی آزاد، پریسا مهدی پور صفحات 21-35
  بررسی مشخصه های امواج در مناطق ساحلی یکی از مهم ترین مباحث در مهندسی سواحل می باشد. منطقه چابهار یکی از مناطق مهم در توسعه حمل و نقل دریایی با جهان به خصوص خاور دور می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های بویه موج نگار طی دو فصل تابستان و زمستان سال های 1998 تا 2000 و آمار باد ایستگاه ساحلی بندر چابهار طی سال های 1998 تا 2003 مشخصات موج و گلباد منطقه بررسی و مشخص شد که بیش تر شرایط ناپایداری لایه سطحی در این منطقه وجود دارد و در اکثر اوقات بر امواج شرایط محدودیت دوره وزش باد حاکم است. مدل همانندی به بررسی روابط بین پارامترهای بدون بعد می پردازد، فرضیه اساسی این تحقیق محاسبه و تخمین انرژی و فرکانس، طول موجگاه و مدت زمان وزش باد بدون بعد امواج ناشی از باد در سواحل چابهار می باشد.
  کلیدواژگان: امواج ناشی از باد، گلباد، چابهار، مدل همانندی
 • امیر حسین جاوید، امیرحسام حسنی، سمیه گهواربند صفحات 37-47
  زمینه و هدف
  به دلیل نگرانی در کمیت و کیفیت فاضلاب های صنعتی و عوارض آن بر انسان و محیط زیست و وجود مواد آلاینده متفاوت دراین فاضلاب و عدم اطلاع از وضعیت پارامترها و تاثیرآن بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب، این تحقیق در شرکت مینو خرمدره به منظور بررسی کمیت و کیفیت فاضلاب آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  جهت بررسی کیفی از18 قسمت مختلف تصفیه خانه و واحدهای تولیدی در10 نوبت نمونه برداری شد. در کل نمونه ها pH،دما، چربی و روغن، نیاز اکسیژن خواهی زیستی، نیاز اکسیژن خواهی شیمیایی، مواد معلق کل آزمایش شد. جهت بررسی کمی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه با ثبت کارکرد کنتور واقع در ورودی متعادل سازی انجام یافت. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری آنالیز میانگین واریانس و همبستگی ارتباط نتایج مشخص شد.
  یافته ها
  دبی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه در محدوده 150-100 متر مکعب در روز، دامنه تغییرات pH، مواد معلق کل، نیاز اکسیژن خواهی زیستی، نیاز اکسیژن خواهی شیمیایی، چربی و روغن در قسمت های مختلف به ترتیب 96/ 10-95/ 3، 7/ 1637-0، 59674-9/ 1، 99600-6، 1008-0 میلی گرم بر لیتر و دامنه تغییرات بازده حذف نیاز اکسیژن خواهی شیمیایی، نیاز اکسیژن خواهی زیست، مواد معلق کل، چربی و روغن در تصفیه خانه به ترتیب 7/ 99-94، 8/ 99-9/ 97، 5/ 98-89، 100-7/ 92 % بود.
  بحث و نتیجه گیری
  تغییر فصل، زمان، نوع و میزان محصول بر آلودگی موثر و از نسبت نیاز اکسیژن خواهی زیستی به نیاز اکسیژن خواهی شیمیایی در ورودی تصفیه خانه مشاهده شد نوع سیستم زیستی به کار رفته مناسب و 14-10 % آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می گردد.
  کلیدواژگان: تصفیه فاضلاب، صنایع غذایی، آلاینده
 • حمید زارع ابیانه، علی اکبر سبزی پرور، صفر معروفی، فرشته قیامی، سیده شقایق میرمسعودی، آزاده کاظمی صفحات 49-61
  زمینه و هدف
  یکی از اثرات زیان آور کمبود بارش خسارت های ناشی از رخداد خشکسالی است. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی و شدت وقوع خشکسالی منطقه سیستان و بلوچستان در مقیاس سالانه و فصلی طی دوره 42 ساله آماری می باشد.
  روش بررسی
  تحلیل خشکسالی با استفاده از پنج شاخص رایج توزیع استاندارد (ZI)، انحراف از میانگین (SDI)، درصد نرمال بارندگی (PNPI)، ناهنجاری بارندگی (RAI) و کلاسه بندی دامنه بارش (PC) بر روی اطلاعات و آمار بارندگی فصلی و سالیانه چهار ایستگاه سینوپتیک زاهدان، زابل، چابهار و ایرانشهر طی دوره مشترک آماری (2005-1964) صورت گرفت.
  یافته ها و
  نتایج
  نتایج نشان داد که شاخص SDI در مقایسه با روش های PNPI، ZI، PC و RAI در مقیاس فصلی و سالانه برآوردهای قابل قبول تری را ارایه داد. استان سیستان و بلوچستان برمبنای شاخص SDI در مقیاس سالیانه و فصلی خشکسالی هایی را تجربه نموده است. بر این اساس، درصد خشکسالی های سالیانه ی با شدت زیاد و بسیار زیاد نسبت به خشکسالی های با شدت کم و متوسط کمتر بود. در مقیاس فصلی نیز شاخص SDI در فصل تابستان بطور متوسط 42 درصد خشکسالی ها با شدت بسیار زیاد و زیاد را نشان داد در حالی که در فصل زمستان ریسک وقوع خشکسالی با شدت های بسیار زیاد و زیاد بطور متوسط 12 درصد بود. همچنین مقادیر میانگین متحرک3 ساله و 5 ساله، جهت بررسی روند و تداوم خشکسالی در مقیاس سالانه در ایستگاه های مذکور استخراج شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مبین این واقعیت است که خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان رو به افزایش است که بتدریج بر شدت آن نیز افزوده شده است. همچنین با عنایت به روند کاهشی بارش منطقه می توان انتظار رخداد خشکسالی های با شدت و مدت بیشتری را داشت.
  کلیدواژگان: خشکسالی هواشناسی، شاخص های خشکسالی، بارش، سیستان و بلوچستان
 • مژگان امتیازجو، لیدا سلیمی، مجید زینلی، بهار شهابی، مریم قاسم پورملکی صفحات 63-76
  زمینه و هدف
  امروزه اثرات مخرب آلودگی های نفتی حاصل از منابع مختلف در آب ها و نیز آب زیان شناسایی و مشخص گردیده است. به منظور بررسی اثرات نفت خام در غلظت های متفاوت، بر تغییرات سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی(کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز) در بارناکل Tetraclita rufotincta و امکان معرفی این آنزیم ها به عنوان بیومارکرهای زیستی.
  روش
  بارناکل های Tetraclita rufotincta جمع آوری شده از منطقه نفتی بهرگان در معرض دوزهای نفتی ppb 250، 125، 62/5، 31/25، 15/625و ppb3 به عنوان شاهد قرار گرفتند. در بازه های زمانی 24، 48، 72و 96 ساعت، به طور متوسط تعداد 15 بارناکل از آکواریوم ها خارج، و برای تعیین سنجش میزان آنزیم های کاتالاز(CAT) و سوپراکسید دیسموتاز(SOD) مورد آزمایش قرار گرفتند.
  نتایج
  این مطالعه نشان داد که در آکواریوم1، با غلظت ppb3 در طی دوره های زمانی 24، 48، 72و 96 ساعت فعالیت آنزیم SOD به ترتیب 98/ 128، 04/ 30، 8/ 75، U/ml/mg protein 62/05 می باشد. در آکواریوم2 و 3، با غلظت ppb 15/625 و ppb 31/25 در طی دوره های زمانی ذکر شده فعالیت آنزیم SOD به ترتیب 45/ 104، 95/ 74، 57/ 13، U/ml/mg protein109 و 96/ 69، 56/ 61، 5/ 60، U/ml/mg protein 86/46 ثبت گردید. در آکواریوم 4 و 5، با غلظت ppb 62/5 و ppb125 در طی دوره های زمانی یاد شده فعالیت آنزیم SOD به ترتیب 79/98، 9/193، 75/42، U/ml/mg protein 77/ 124 و 22/ 69، 08/ 40، 86/ 81، U/ml/mg protein 59/95 ثبت گردید. در آکواریوم6، با غلظت ppb250 در طی دوره های زمانی مذکور فعالیت آنزیم SOD به ترتیب11/ 62، 1/ 87، 71/ 20، U/ml/mg protein 93/47 ثبت گردید.
  نتایج همچنین نشان داد که در آکواریوم1، با غلظت ppb3 در طی دوره های زمانی 24، 48، 72و 96 ساعت فعالیت آنزیم CAT به ترتیب 29/ 13، 31/ 15، 5/ 15، nmol/min/ml/mg protein 16/258 می باشد. در آکواریوم2 و 3، با غلظت ppb 15/625 و ppb31/25 در طی دوره های زمانی یاد شده فعالیت آنزیم CAT به ترتیب 03/ 13، 74/ 16، 65/ 13، nmol/min/ml/mg protein 13/61 و 46/ 11، 54/ 16، 7/ 15، nmol/min/ml/mg protein 13/58 ثبت گردید. در آکواریوم4 و 5، با غلظت ppb 5/62 و ppb125 در طی دوره های زمانی یاد شده فعالیت آنزیم CAT به ترتیب74/ 18، 86/ 11، 91/ 11، nmol/min/ml/mg protein 16/22 و 1/ 21، 8/ 15، 04/ 15، nmol/min/ml/mg protein 22/ 39 ثبت گردید. در آکواریوم6، با غلظت ppb250 در طی دوره های زمانی یاد شده فعالیت آنزیم CAT به ترتیب 54/ 15، 8/ 18، 81/ 15، nmol/min/ml/mg protein 15/97 ثبت گردید.
  نتیجه گیری
  همبستگی بین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و غلظت های مختلف نفت خام، در طول مدت در معرض گذاری به نفت خام وجود ندارد. همچنین مشخص شد که آنزیم CAT پارامتر حساس تری نسبت به SOD می باشد و می تواند بیومارکر مفیدی برای ارزیابی آلودگی در اکوسیستم های آبی در بارناکل های Tetraclita rufotincta باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم، کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز، نفت خام، بارناکل Tetraclita rufotincta، شرایط آزمایشگاه
 • محمدرضا خزایی، باقر ذهبیون، بهرام ثقفیان صفحات 77-90
  زمینه و هدف
  شبیه سازی بارش- رواناب از محورهای اصلی هیدرولوژی علمی و مدیریت محیط زیست است. بنابراین محققان، پیوسته علاقه مند به یافتن روش های جدید برای این مساله و اصلاح مدل ها یا روش های مدل سازی موجود هستند.
  روش بررسی
  در این تحقیق، جریان روزانه رودخانه در خروجی یک حوضه آب ریز در جنوب غربی ایران، با استفاده از یک مدل بارش- رواناب پیوسته مفهومی شبیه سازی شد. در مواجهه با مشکل کفایت آمار حوضه، با استفاده از یک رهیافت ویژه نسبت به آماده سازی متغیرهای مورد نیاز مدل از قبیل جریان رواناب، بارش و تبخیروتعرق پتانسیل حوضه اقدام شد.
  یافته ها
  در مرحله واسنجی مدل، شاخص بازده برای داده های روزانه معادل80/ 0 و ضریب تعیین برابر 82/ 0 به دست آمد. در مرحله اعتبارسنجی نیز مقادیر شاخص بازده برابر 82/ 0 و ضریب تعیین برابر 83/ 0 به دست آمد. ضمن آن که آماره های جریان مشاهداتی نیز با تقریب خوب در جریان شبیه سازی شده حفظ شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاکی از موفقیت این رهیافت برای شبیه سازی جریان روزانه با به کارگیری این مدل در شرایط کمبود داده است.
  کلیدواژگان: مدل پیوسته، بارش، رواناب، جریان روزانه، ARNO، تبخیر و تعرق پتانسیل
 • حسین حمیدی، نعیمه اسماعیل زادگان صفحات 91-102
  زمینه و هدف
  انجام فعالیت های گزینشی (انتخابی) و اجتماعی توسط شهروندان، نیازمند فضای عمومی مطلوب در شهر است. پارک شهری به عنوان یکی از فضاهای دارای قابلیت برای تحقق این فعالیت ها باید مورد توجه متخصصان و مدیران شهری قرار گیرد. هدف این مقاله، دسته بندی عوامل مهم کارآیی پارک شهری ضمن بررسی دقیق تر ارتباط شاخص های عملکرد و سرزندگی در پارک یاد شده است.
  روش تحقیق: این مقاله به شیوه تحلیلی– کاربردی است. مبانی نظری تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل نظرات استفاده کنندگان پارک ائللرباغی شهر ارومیه نیز به واسطه تدوین پرسشنامه و روش تحلیل عاملی صورت گرفت. بدین منظور از ابزارهای نرم افزاری Ecxel و Spss استفاده شد. همچنین فرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل همبستگی Kendall’s tau_ b و Spearman’s rho مورد آزمون قرار گرفت.
  یافته ها
  با پردازشپرسش نامه ها در نرم افزار spss با استفاده از تحلیل عاملی و بارگذاری متغیرها به روش varimax شاخص های مطلوبیت و کارآیی پارک شهری در چهار عامل مورد دسته بندی قرار گرفت و ارتباط دو شاخص عملکرد و سرزندگی در پارک شهری با روش تحلیل همبستگی مورد آزمون واقع شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که عوامل موثر بر کارآیی پارک شهری از نظر استفاده کنندگان فضا، عامل های عملکرد و آسایش، تمیزی و منظر، مدیریت مطلوب و جامعیت کاربران پارک است. همچنین با آزمون فرضیه تحقیق ثابت شد که تنوع عملکردی و افزایش رضایت شهروندان از قابلیت اجرای فعالیت های مختلف در پارک شهری موجب ارتقای کیفیت سرزندگی در آن می شود.
  کلیدواژگان: پارک شهری، کارآیی، عملکرد، سرزندگی، تحلیل عاملی
 • آریامن قویدل، علیرضا پنداشته صفحات 103-123
  زمینه و هدف
  در استان گیلان با محیط زیستی شکننده که دارای اکوسیستم های مختلفی مانند منابع آبی گسترده و مناطق ساحلی می باشد، به دلیل فقدان وضعیت مطلوب در زمینه مدیریت زباله، اثرات سوء و زیانباری به وجود آمده است. در این استان به دلیل وجود اکوسیستم های متعدد، قابلیت توسعه جوامع انسانی وجود داشته که همین مهم از دلایل تشکیل مراکز متعددی از جمله روستاها شده است. نزدیک به نیمی از جمعیت دو میلیون و چهارصد هزار نفری گیلان ساکن مناطق روستایی هستند و این اهمیت توجه به نحوه ساماندهی پسماند در مناطق روستایی را نشان می دهد. بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، میزان زباله روزانه در روستاهای کشور حدود 11 هزار تن بوده و سرانه تولید زباله روزانه هر فرد روستایی حدود 500 گرم اعلام گردیده است.هدف از این تحقیق راهکارهایی برای کاهش مشکلات به وجود آمده از زباله های روستایی در استان گیلان ارایه می نماید.
  روش بررسی
  پس از مطالعات به عمل آمده و توجه به مواردی مانند نحوه پراکندگی، استقرار و جمعیت مراکز روستایی، دهیاری هایی در شهرستان های رشت، انزلی، لنگرود و رودبار انتخاب گردید. کیفیت زباله طی 3 مرحله و هر مرحله 10 مرتبه نمونه برداری مورد آنالیز قرار گرفت.
  نتایج نشان می دهد که بیش ترین درصد مربوط به مواد آلی با 89/ 75% و کم ترین مربوط به چوب با 17/ 1% می باشد. بنابر این بخش بزرگی از زباله های روستایی استان را مواد آلی تشکیل می دهد که با ارایه برنامه جهت بازیافت مواد و جدا سازی مواد خشک از تر، می توان از مواد آلی برای تولید کود آلی بهره جست، در صورتی که هم اکنون این مواد به محیط زیست تخلیه و اثرات سوء برای محیط زیست منطقه ایجاد نموده است.
  بحث و نتیجه گیری
  پس از انجام مطالعه و بررسی های لازم، برای این که مشکلات حال حاضر ناشی از عدم سامان دهی مناسب زباله را در سطح مناطق روستایی گیلان کاهش داد دو نوع راهکار ارایه شده است. در جنوب استان به دلیل وجود تنها جایگاه دفن مهندسی، بهداشتی زباله استان در رستم آباد شهرستان رودبار، گزینه تفکیک از مبدا تولید، جداسازی مواد قابل بازیافت و دفن بهداشتی زباله پیشنهاد شده است. در سایر نقاط استان نیز عملیات تفکیک از مبدا تولید، جداسازی مواد قابل بازیافت و تهیه کودآلی خانگی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: سامان دهی زباله، دهیاری، آنالیز زباله، گیلان
 • حدیث خنده رو، بابک سوری * صفحات 115-123
  زمینه و هدف

  سیستم رنگ سنجی CIE به طور گسترده برای تعیین بسیاری از خصوصیات فیزیکوشیمیایی محیط های متخلخل نظیر خاک استفاده می شود. هدف این مطالعه بررسی ارتباط نسبت C/N و درصد ماده آلی با پارامترهای رنگ استاندارد CIELAB در طی فرآیند کمپوست سازی است.

  روش بررسی

  در این مطالعه تغییرات پارامترهای رنگ در استاندارد CIELAB و همچنین درصد ماده آلی و نسبت C/N در طی فرآیند تولید کمپوست پسماند جامد شهری در کارخانه کمپوست سازی آرادکوه تهران به مدت 90 روز مورد اندازه گیری قرارگرفت.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که میان پارامتر L* با درصد ماده آلی (r=0.942، α=0.01) و نسبت (C/N(r=0.915، α=0.01 از یک طرف و بین پارامتر a*/b* با درصد ماده آلی (r=-0.876، α=0.01) و نسبت (C/N (r=-0.893، α=0.01 از طرف دیگر روابطی معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه حاکی است، برای ارزیابی کیفیت و درجه رسیدگی کمپوست پسماندهای جامد شهری می توان از پارامترهای L* و a*/b* در استاندارد رنگ CIELAB به عنوان شاخص هایی آسان، ارزان، سریع و قابل اطمینان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: کمپوست، آرادکوه شهر تهران، پسماند جامد شهری، استاندارد CIELAB، نسبت C، N، درصد ماده آلی
 • سارا عباسی، مریم بهداروند، حبیب زارع، بابک پیله ور، سیدمحسن حسینی صفحات 125-134
  مقدمه
  منطقه رویشی زاگرس در غرب ایران یکی از غنی ترین و ارزشمند ترین اکوسیستم های پیوسته رویشی ایران است به طوری که از نظر تنوع و ترکیب فلورستیک دارای اهمیت شایان توجهی می باشد و منطقه حفاظت شده اشترانکوه در استان لرستان نیز یکی از اکوسیستم های شاخص آن است. در این مطالعه معرفی فلور، بررسی کورولوژیک و مطالعه ساختار رویشی عناصر گیاهی در بخشی از دامنه های زاگرس مرکزی در منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان مد نظر قرار گرفت. مطالعه حاضر از نخستین مطالعات فلورستیک از این دست در منطقه حفاظت شده اشترانکوه می باشد.
  روش
  این پژوهش در قسمت های غرب و جنوب غربی منطقه حفاظت شده اشترانکوه در وسعتی نزدیک به 50 هکتار، در طبقه ارتفاعی 1800-1600 متر از سطح دریا انجام شد. کلیه گونه های گیاهی مشاهده شده در طول فصل بهار جمع آوری گردید. شناسایی گونه ها و پراکنش جغرافیایی و کورولوژی و طیف زیستی عناصر گیاهی بر مبنای تقسیم بندی نواحی جغرافیایی و مناطق فلورستیک زهری و فلورهای مربوطه و شکل زیستی عناصر گیاهی موجود با استفاده از روش طبقه بندی شکل های زیستی Raunkiaerتعیین شد.
  بحث و نتیجه گیری
  62 گونه از 24 تیره شناسایی شد. تیره های Asteraceae، Papilionaceae، Poaceae، Rosaceae، Lamiaceae، Liliaceae، Apiaceae به ترتیب از مهم ترین تیره های موجود در منطقه می باشند همی کریپتوفیت ها (32%) و تروفیت ها (31%) شکل های زیستی غالب بودند که طیف زیستی رویشی منطقه را تشکیل می دهند. عناصر رویشی ایران تورانی(39%)، ایران تورانی– مدیترانه ای(22%) و ایران تورانی– مدیترانه ای- اروپا سیبری (17%)از مهم ترین گروه های کورولوژیک موجود در منطقه می باشند. 10 گونه انحصاری سرزمین ایران هستند که 6/ 0 % از کل گونه های اندمیک فلور ایران را در بر می گیرند.
  کلیدواژگان: فلورستیک، کورولوژی، ساختار رویشی، منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان
 • المیرا کاظمی جهندیزی، محمد کابلی، محمود کرمی، محمود صوفی صفحات 135-143
  مقدمه
  آهوی ایرانی یکی ازگونه های راسته زوج سمان در ایران، پستانداری گیاه خوار و نشخوارکننده است. آهو از مهم ترین علف خواران دشت های ایران است که امروزه فقط در مناطق حفاظت شده نظیر پارک ملی سرخه حصار یافت می شود. هدف از این پروژه تعیین ظرفیت برد تغذیه ای زیستگاه آهو و مقدار علوفه قابل دسترس در فصل بحرانی با استفاده از روش قطع و توزین می باشد.
  روش کار
  جهت تعیین محدوده زیستگاه ابتدا بازدید مقدماتی از منطقه صورت گرفت و مسیرهای پیمایش مشخص شد. طول کل مسیر بیمایش 44 کیلومتر بود. سپس این مسیرها به طور روزانه مورد بازدید قرار گرفته و نقاط حضور گونه با استفاده از GPS ثبت شد. گونه های گیاهی مورد تغذیه آهو در منطقه مورد مطالعه از طریق مشاهده مستقیم شناسایی و فهرست برداری شد. سپس وزن خشک و تراکم گونه های گیاهی چرا شده توسط آهو و بیوماس زیستگاه آهو تعیین و محاسبه شد. در مرحله بعد با تعیین واحدهای دامی و نیاز روزانه آهو به علوفه، ظرفیت برد تغذیه ای زیستگاه در دوره بحرانی از طریق میزان علوفه قابل دسترس زیستگاه با روش قطع و توزین همراه با مشاهده مستقیم اندازه گیری و محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش ظرفیت برد زیستگاه برای آهو در2 سناریو محاسبه شده است. در مجموع، ظرفیت برد آهو با رقیبان 56 راس و بدون رقیبان 107 راس به دست آمد. همچنین 15 گونه گیاهی از 8 تیره که توسط آهو و قوچ و میش مصرف می شوند شناسایی و مشخص شد که تیره چمن (Poaceae) با 8 گونه بیش ترین تنوع را در رژیم غذایی آهو دارد.
  کلیدواژگان: آهوی ایرانی، پارک ملی سرخه حصار، ظرفیت برد تغذیه ای
 • اکرم الملوک لاهیجانیان، رضا معلم صفحات 145-153
  مقدمه
  هدف از انجام این تحقیق بررسی فضاهای سبز شهری منطقه 22 تهران به عنوان یک پارک شهری، بازپیرائی، بهینه سازی کاربردی نودن اراضی اطراف آن، تجهیز و ساماندهی فضای سبز عمومی پارک می باشد، بطوری که ضمن توسعه و بهسازی فضاها و مراکز مناسب و کارا، پاسخگوئی به نیازهای مختلف شهروندان را به همراه داشته باشد و شرایط اکولوژیک این پارک مجموعه فضای سبز مورد نیاز شهروندان را فراهم آورد.
  روش بررسی
  با توجه به اهمیت فضاهای سبز شهری منطقه 22 تهران به عنوان منطقه ای نوپا و بکر و اولین منطقه ای که قبل از اسکان جمعیت، دارای برنامه ها و طرح های اسکان بوده، تفرجی پارک خرگوش دره مورد بررسی این تحقیق قرار گرفت این تحقیق یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی[1] است. مبتنی بر کسب حقایق و تجزیه و تحلیل علل آن می باشد.جهت برنامه ریزی منسجم برای تفرج تشهروندان و گروه های بازدید کننده و ارایه برنامه های تفرجی در پارک، پرسشنامه ای تنظیم و در محدوده آماری تحقیق توزیع شد. با توجه به زمان مراجعه استفاده کنندگان و انگیزه مراجعه، و مطلوبیت فضای سبز شناخته شده مورد استفاده شهروندان اطلاعات مورد نظر بدست آمد. و نظرات حاصل از آن در یک برنامه منسجم و همه جانبه بدست امد و در برنامه های توسعه پارک در جهت رفع نیاز شهروندان بکار گرفته شد. استخراج و طبقه بندی اطلاعات، محاسبات آماری، ترسیم نمودارهای مورد نیاز بوسیله برنامه Excel انجام گردید.
  نتایج
  حقیق نشان داد مدیریت، احیا و بازسازی پارک ضرورت دارد شرایط پارک با توجه به امکانات و محدودیت های موجود باید مرمت شود. نقش و عملکرد شهری این پارک افزایش یابد و ماهیت جنگلی پارک به سمت یک پارک.شهری تغییر کاربری دهد. یکی از ویژگی های مهم احیاء و بهسازی و طراحی پارک جنگلی خرگوش دره ساماندهی مراحل مختلف اجرایی توسعه می باشد که عمده ترین آن رفع بخشی از کمبودهای فضای سبز و همگانی شهر تهران به کمک استفاده از قابلیتهای این فضای سبز (نظیر بهبود شرایط اقلیمی، کاهش آلودگی هوا، ایجاد مرکز تفرج و تفریح، و...) از یک طرف و تلفیق استخوان بندی منطقه 22 با دخالت دادن عناصر متنوع طبیعی آن در جهت تعریف و مشخص نمودن محدوده های منطقه، تعریف و تقویت حس جهت یابی و مکان یابی مراکز مسکونی، محل کار، تفریح و استراحت، کاستن فشار زندگی شهروندان و کمک به ایجاد آرامش، کاهش آلودگی های هوا، صوتی و بصری منطقه و تلفیق شهر و بیرون شهر و ادغام فضای ساخته شده و فضای سبزطبیعی در جهت تعریف مرز زنده شهر در منطقه 22 می باشد.
  کلیدواژگان: فضای سبز شهری، پارک خرگوش دره، شرایط اکولوژیک، تفرج، احیا و بازسازی
 • علی مهدوی، خدیجه خرمن دار صفحات 155-165
  زمینه و هدف
  یکی از مسایل مهم در دنیای امروزی پاک سازی خاک های آلوده به آلاینده های معدنی است. گیاه پالایی یکی از روش هایی است که در دهه های اخیر به دلیل اقتصادی و سازگار بودن با محیط زیست به آن توجه زیادی شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی توان جذب روی در اندام های مختلف نخل زینتی انجام یافته است.
  روش
  در این مطالعه نهال های یکساله نخل زینتی به مدت 45 روز در یک طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در معرض غلظت های مختلف (500، 250، 50، 0 میلی گرم در لیتر) سولفات روی (ZnSO4) قرار گرفتند. سپس میزان جذب روی در اندام های مختلف (ریشه، ساقه و برگ) نهال های نخل زینتی توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. علاوه بر این، بعضی از پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی نهال ها (بیوماس، طول اندام ها، شادابی و غیره) بعد از اعمال تیمار هم اندازه گیری شدند.
  نتایج
  نتایج تحلیل واریانس نشان داد که صفاتی مانند وزن تر و خشک، ارزش تحمل، قطر یقه، ارتفاع گیاه، تنش تحمیل شده، شاخص مقاومت گیاه و محتوای نسبی آب و کمبود اشباع سلول به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای فلز روی قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان داد که نهال های نخل زینتی دارای توانایی چندین برابر جذب روی در ریشه ها نسبت به اندام های ساقه و برگ ها است. علاوه بر این، گونه نخل زینتی دارای ضریب تجمع زیستی بیش تر از یک و فاکتور انتقال کم تر از یک می باشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس این نتایج نهال های نخل زینتی را می توان به عنوان یک گونه تثبیت کننده برای پاک سازی خاک های آلوده به فلز سنگین روی پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: گیاه پالایی، روی(Zn)، نخل زینتی، صفات مورفولوژی و فیزیولوژی
 • سیدعباس پورهاشمی، پیمان نمامیان، سبحان طیبی صفحات 167-182
  زمینه و هدف
  امروزه سوءاستفاده از محیط زیست و موجودات زنده جهانی، هم به صورت هدف و هم به عنوان ابزاری برای فعالیت تروریستی آشکار و نمایان گردیده است. در این راستا «جنگ سبز» با تغییر چهره تروریسم به عنوان پدیده ای نوظهور در دنیای معاصر پدیدار گشته است. با این توصیف نه تنها حقوق بین الملل، بلکه حقوق داخلی(ملی) نیز برای مقابله با این تهدیدات همگام نبوده است. هرچند اصول حقوقی کاربردپذیر، نیز در جای خود نتوانسته با راهبردهای ضدتروریسم موجود به طور موثر عمل نماید و متناسب با این بحران ها راهکار ارایه نماید. تروریسم سبز یا تروریسم زیست محیطی از جمله تروریسم نوین بوده که عناصر زیست محیطی را به راحتی در جهت و مسیر فعالیت های خود قرار می دهد.
  روش بررسی
  پژوهش پیش رو بر اساس اصول توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای بوده که با امعان نظر به جوانب این پدیده نوظهور ابعاد کلاسیک و نوین تروریسم مورد مداقه قرار گرفته است.
  یافته ها
  ضمن عملی ساختن راهبردهای موجود در مقابله با تروریسم زیست محیطی، در این پژوهش تلاش شده است تا با هدف ارائه راهبردی موثر، در پرتو رهیافت های حقوق کیفری نوین برای مقابله با «تروریسم سبز» یا «اکوسیستم کشی»، راهبردهای موثری را برای مقابله با این تهدیدات نوظهور ارائه گردد.
  نتیجه گیری
  برآیند پژوهش پیش رو تقویت راهکارهای عملی مقابله با تروریسم سبز و به کار بستن راهبردهای موثر همچون دادخواهی زیست محیطی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی با امعان نظر به ابزارهای قانونی است. در این راستا جرم انگاری سبز نیز به عنوان یک راهبرد سبز می تواند اقدامی برای مقابله با تروریسم زیست محیطی تلقی گردد.
  کلیدواژگان: تروریسم زیست محیطی، تروریسم نوین، سلاح های کشتار جمعی، جرم انگاری تروریسم، حقوق حفاظت از محیط زیست
 • رضا علیزاده، رضا مکنون، مهدی مجیدپور، جلیل سلیمی صفحات 183-198
  زمینه و هدف
  کنوانسیون تغییر اقلیم با هدف تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای در جو و پروتکل کیوتو جهت تقویت ساختار اجرایی این کنوانسیون مطرح شده اند. ایران از پیشگامان امضای این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن می باشد که متعهد شده است توسعه خود را پایدار و با اهداف کنوانسیون و پروتکل منطبق نماید. هدف از نگارش این مقاله، بررسی انطباق سیاست گذاری انرژی کشور با اهداف این کنوانسیون و پروتکل می باشد.
  روش بررسی
  برای انجام پژوهش، روش تحلیل آماری مبتنی بر قضاوت خبرگان استفاده شد. روش تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی شاخص ها و روش مقایسه تطبیقی برای ارزیابی انطباق بکار گرفته شد.
  یافته ها
  از میان 6 دسته شاخص ارزیابی عملکرد زیست محیطی، پس از دو مرحله پالایش، 5 شاخص شدت مصرف انرژی، رشد مصرف انرژی، سرانه مصرف انرژی، میزان انتشار CO2، سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در انرژی مصرفی انتخاب شدند. با تعریف شاخصی ترکیبی از شاخص های انتخابی، میزان انطباق قبل و بعد از پذیرش پروتکل کیوتو، مقایسه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که علی رغم اتخاذ سیاست های متعدد در برنامه های پنج ساله توسعه، در میزان انطباق سیاست های انرژی کشور با اهداف پروتکل کیوتو تغییری حاصل نشده است.
  بحث و نتیجه گیری
  در پژوهش حاضر، مقایسه ای بین کشورهایی که از لحاظ توسعه اقتصادی هم ردیف ایران می باشند، انجام گرفت. در این میان، ایران در شاخص های شدت انرژی و انتشار CO2، کم ترین نمره و از نظر شاخص ترکیبی میزان انطباق آخرین رتبه را داراست و این موضوع نشانگر عملکرد نه چندان مطلوب کشور در این زمینه می باشد. در پایان، برای بهبود وضعیت انطباق پیشنهاداتی ارایه گردید.
  کلیدواژگان: کنوانسیون تغییر اقلیم، پروتکل کیوتو، سیاستگذاری انرژی، میزان انطباق
|
 • Hamid Reza Fartookzadeh, Hassan Eshraghi Pages 1-19
  Background

  Subsidies for energy and emissions from fossil fuel consumption in large cities, due to dual-fuel policy in the country, given the widespread use of this policy, economic and environmental impacts need to be studied more in the long run.

  Methods

  After reviewing the literature on the advantages and disadvantages of dual-fuel vehicles, using the methodology of dynamic systems that is one of modeling methods for social and dynamic systems, create a dynamic model about the influence of dual-fuel cars on energy consumption, subsidiaries for energy and pollution. So by running the model, the long-term effects of the current policy, is examined.

  Results

  Based on the outputs of the simulation model, dual-fueling policy, only reduces the growth rate subsidies and air pollution, and does not solve the problem basically.

  Conclusion

  Considering the costs of dual-fueling policy and not getting the desired output, seems primitive to other strategies, such as creating a basket of fuel or the development of CNG vehicles burning in the matter, and, secondly, in the process of dual-fueling, the supplement policies should be used.

  Keywords: vehicle, dual, fuel, Energy, pollution, System Dynamics
 • Kamran Lary, Masoud Torabi Azad, Parisa Mehdipour Pages 21-35
  Observation and consideration of waves’ characteristics in coastal zone is one of the most importanttopics in the field of costal engineering. Chabahar area has attracted attentions due to its strategic location in transportation developments of the region with other parts of the world,especially Far East. This study looked at the data gathered from buoy during summer, and winter of 1998 to 2000 and registered wind analysis during 1998 until 2003, waves and wind rose of the region. Based on this information, it is shown that this region mostly has instabilities in its surface layers and most of the time, duration-limited wave growth conditions dominated on waves. The similar model of wave, considers the relationship between non-dimensional parameters. The main objective of this research is calculation and estimation of non-dimensional energy, frequency, fetch and duration of wind waves and the relations between these parameters for Chabahar coast.
  Keywords: Wind Waves, Wind Rose, Chabahar, Similarity model
 • Amir Hossein Javid, Amir Hesam Hassani, Somaye Gahvareband Pages 37-47
  Background
  This research was done on wastewater in Minoo industrial Co. to existing concerns about the quality and quantity of wastewater industries and its effects on human andenvironment as well as existence of different contaminant in this kind of wastewater system and lack of information about the parameters status and its influence on wastewater system operation.
  Materials and Methods
  For determination of wastewater quality, we took samples from 18 stations of different wastewater treatment plant and production points during 10 times. The pH,Temperature, Oil & Grease BOD5, COD, TSS about all stations have been determined. The measurement of effluent in entrance point of wastewater treatment plant was done using an installed flow meter. Finally, the relationship between results at different months and stations was done using ANOVA and correlation variance test in SPSS software.
  Results
  According to the results influent discharge varied in range of 100-150 m3/day, pH, TSS, BOD, COD, Oil & Grease at different stations varied in range of 3.95-10.96, 0-1637.7, 1.9 59674, 6- 99600, 0 -1008 mg/l respectively. The removal efficiency of COD, BOD, TSS, Oil & Grease in wastewater treatment plant varied in ranges of 94-99.7%, 99-99.8%,89-98.5%,92.7 100%, respectively.
  Conclusion
  This study shows that changing of seasons, time, type and amount of waste water production effect on pollution and calculation of the BOD5/COD ratio at influent discharge depicted that by using this type of biological wastewater treatment system is selected properly and can change 10-15% used water in factory to the wastewater.
  Keywords: wastewater treatment, food industries, Pollutant
 • Hamid Zare Abianeh, Aliakbar Sabziparvar, Safar Marofi, Fereshte Ghiyami, Sayede Shaghayegh Mirmasoud, Azade Kazemi Pages 49-61
  In this research, analyzing the meteorological drought is performed by using of five commonly used indices including: Rainfall Standard Index (ZI), Deviation from Mean Index (SDI), Percent of Normal Precipitation Index (PNPI), Rainfall Anomaly Index (RAI) and Precipitation Classification range (PC) on seasonal and yearly precipitation data in the four synoptic stations of Zahedan, Zabol, Chabahar and Iranshahr, using the same period starting from 1964 and ending to 2005. The result showed that SDI method performs more reliable estimation compared with PNPI, ZI, RAI methods in the annual and seasonal time scales. Based on SDI method, Sistan and Balouchestan Province has experienced frequent meteorological drought in both seasonal and annual time scales. In annual time scale, the frequency (percent) of intense and severe droughts was smaller than frequency of mild and medium droughts. In the seasonal time scale, on average, based on SDI method, most (42%) of severe and intense droughts occurred in summer, but in winter, the risk of severe and intense droughts was smaller (12%), We also used 3-year and 5-year moving averages method for evaluation of trends anddrought duration in the annually time scale in the mentioned sites. The results showed that the rainfall standard index (RAI) performs different results from other indices. Other results also indicate that the intensity and frequency of meteorological drought are increasing in this province.
  Keywords: Meteorological drought, Drought Indices, Precipitation, Sistan, Balouchestan
 • Mojgan Emtyazjoo, Lida Salimi, Majid Zeinali, Bahar Shahabi, Maryam Ghasempour Maleki Pages 63-76
  Introduction
  Nowadays the destructive effects of oil pollutions that produced by different resources in waters and aquatic organisms have been defined with the intention of studying effects of crude oil in different concentration, on variations of anti-oxidant enzymes level (SOD, CAT)in Tetraclita rufotincta and the possibility of introduce these enzymes as biomarkers. Metod: Barnacles Tetraclita rufotincta were sampled in Bahrekan region. Barnacles exposed to 250ppb, 125ppb, 62.5ppb, 31.25ppb, 15.625ppb and 3ppb as a control, crude oil after 24,48,72 and 96 h. 15 barnacles removed from aquarium in average. Animals were examined for levels of Antioxidants enzymes (SOD, CAT) in their tissues.
  Results
  this study detected that in aquarium 1, with 3ppb concentration, after 24,48,72 and 96 h Superoxide dismutase(SOD) activities shown respectively 128/98, 30/04, 75/8, 62/0 U/ml/mg protein. In aquarium 2 and 3, with 15.625ppb and 31.25ppb concentration, after the period mentioned, superoxide dismutase(SOD) activities shown respectively 104/45, 74/95, 13/57, 10 U/ml/mg protein and 69/96, 61/56, 60/5, 86/46 U/ml/mg protein. In aquarium 4 and 5, with 62.5ppb and 125ppb concentration, after the mentioned period, Superoxide dismutase(SOD) activities shownrespectively 98/79, 193/9, 42/75, 124/77 U/ml/mg protein and 69/22, 40/08, 81/86, 59/95U/ml/mg protein and in aquarium 6, with 250ppb concentration, after the mentioned period, Superoxide dismutase(SOD) activities shown respectively 62/11, 87/1, 20/71, 93/47U/ml/mg protein. The results also detected that in aquarium 1, with 3ppb concentration, after 24,48,72 and 96 h Catalase (CAT) activities shown respectively 13/29, 15/31, 15/5, 16/25 U/ml/mg protein. In aquarium 2 and 3, with 15.625ppb and 31.25ppb concentration, after the mentioned period, Catalase (CAT) activities shown respectively 13/03, 16/74, 13/65, 13/61U/ml/mg protein and 11/46, 16/54, 15/, 13/58U/ml/mg protein. In aquarium 4 and 5, with 62.5ppb and 125ppb concentration, after the mentioned period, Catalase (CAT) activities shown respectively 18/74, 11/86, 11/91, 16/22U/ml/mg protein and 21/1, 15/8, 15/04, 39/22U/ml/mg protein and in aquarium 6, with 250ppb concentration, after the mentioned period, Catalase (CAT) activities shown respectively 15/54, 18/8, 15/81, 15/97U/ml/mg protein.
  Conclusion
  There was no correlation between Superoxide dismutase (SOD) activities and different concentrations of crude oil, during the animals exposed to crude oil. It also detected that CAT enzyme is sensitive parameter than SOD and that could be useful biomarker for the evaluation of contaminated aquatic ecosystems in Tetraclita rufotincta barnacles.
  Keywords: Enzymes, Catalase, superoxide dismutase, crude oil, Tetraclita rufotincta barnacles, lab conditions
 • Mohammad Reza Khazaei, Bagher Zahabiyoun, Bahram Saghafian Pages 77-90
  Introduction
  Rainfall-runoff modeling is one of the keystones of scientific hydrology and environmental management. Therefore the researchers continuously try to find new approaches for improvement of existing models or modeling methodologies.
  Material And Methods
  In this paper, daily stream flow at the outlet of a watershed in southwestern Iran was simulated using a conceptual continuous rainfall-runoff model. In encountering with the problem of poor quality data, required data such as runoff, rainfall and PET were prepared using a specific approach.
  Results And Discussion
  The results showed that the Nash-Sutcliffe efficiency was 0.80 and the coefficient of determination was 0.82 during calibration and the Nash-Sutcliffe efficiency was 0.83 and the coefficient of determination was 0.83 during validation. Furthermore statistics of observed stream flow were preserved in simulated stream flow. The results showed that this approach is successfully applicable for daily rainfall-runoff modeling when the quality of the input data is not adequat.
  Keywords: continuous model, rainfall–runoff, daily flow, ARNO, potential Evaporation, Transpiration
 • Hossein Hamidi, Naemeh Esmaeelzadegan Pages 91-102
  Introduction
  The citizenry need to do optional and social activities. These activities wont happen unless the demanded public space exists. Function and vitality are indicators of public space's desirability and efficiency. Planning and designing functional spaces for citizenry leads to fulfill a part of urban engineers and city managers responsibility creating spaces for citizenry activities. Park is one of the mentioned spaces.
  Materials and Methods
  This analytic and practical article is prepared for determination of effectivefactors on efficiency of urban park by emphasizing function and vitality. Documentary and bibliotheca method is used to understand theoretical aspects of this observation and research. Catching citizenry points of views about Ellarbaghi park of Urmia city are made by questionnaires and "Factor Analysis" method and finally mixed them with Excel and Spss software. " Kendall's tau_b and Spearman's rho " correlation analysis" is also used and considered with hypothetical targets of research.
  Results
  Function, tranquility, cleanness, perspective, appropriate management and collectivity of park users are effective factors on efficiency of urban park according to users’ points of view feedback from research circumstances. Examining research hypothesis proves increasing citizenry acquiescence from applicability of various activities in the park as well as functionality of park increase urban park vitality.
  Keywords: Urban Park, Efficiency, function, vitality, Factor Analysis
 • Aryamen Ghavidel, Alireza Pendashteh Pages 103-123
 • Hadith Khandehroo, Bubak Souri Pages 115-123
  Background And Objective

  CIE color standard system has been extensively used to determine various physic-chemical characteristics of porous media such as soil. Objective of this study is to evaluate the relationship of C/N ratio and organic matter percentage with parameters of CIELAB color standard system during composting production process.

  Material And Methods

  In this study, changes on parameters of CIELAB color standard alongside with organic matter percentages and values of C/N ratio were measured for 90 days during urban solid wastes materials’ composting process in Arad-Kouh factory in Tehran.

  Results

  The results showed that there are significant relationships of L* with organic matter (r=0.942, α=0.01) and ratio of C/N (r=0.915, α=0.01) from one hand and parameter of a*/b* with organic matter (r=-0.876, α=0.01) and ratio of C/N (r=-0.893, α=0.01) from other hand.

  Conclusion

  Statistical interpretation of the obtained results approved that instead of common analytical methods for quality evaluation of composted materials; parameters of L* and a*/b* are easy, inexpensive and quick to estimate ratio of C/N and organic matter percentage of composted urban solid wastes materials reliably.

  Keywords: Compost, Tehran Arad, Kouh, Urban solid wastes materials, CIELAB standard, C, N ratio, Organic matter percentage
 • Sara Abasi, Maryam Behdarvand, Habib Zare, Babak Pilehvar, Seyed Mohsen Hosseini Pages 125-134
  Plantation area of Zagros in west Iran is amongst the richest and most valuable interconnected ecosystems in Iran which contains enormous genetic and plant resources and it is of the significant importance in terms of diversity and combination of floristic. The Protection area of Oshtorankooh in Lorestan province is considered as one of the distinguished ecosystems of this area. For this reason, this study addresses the introduction of Floristic, and Chorology investigation and examination of Vegetation Structure of the plants in a certain part of central Zagros mountain slopes located at Oshtorankooh, Lorestan. The results of this study include identification of 62 species related to 24 families within area of just 50 hectares, located at 1600-1800 Meters altitude in Proteced area of Oshtorankooh. Asteraceae, Papilionaceae, Poaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Liliaceae and Apiaceae and they are the most important available families of this region and comprise70%of overall species. Hemicryptophytes (32%) and Therophytes (31%) are the dominant biological forms. Chorologic investigation of the species and extraction of Chorotypes showed that Irano-Turanian 39%), Irano- Turanian–Mediterranean (22%) and Irano-Turanian–Mediterranean–Siberian European 17%) growing elements are the most important available chorological groups of this area and other plant combination is related to Caro-types which are found in two or several regions and stand in the lower orders of importance. In addition, endemically, 10 species, namely 16% of them are special and endemic within territory of Iran which comprises 0.6 % of overall endemic species of Iran.
  Keywords: Floristic, Vegetation Structure, Chorology, Protection area of Oshtorankooh
 • Elmira Kazemi Jahandizi, Mohammad Kaboli, Mahmoud Karami, Mahmoud Soufi Pages 135-143
  Introduction
  Gazella subgutturosa, which is herbivorous and ruminating mammals, is one of the artiodactyls in Iran. This species is one of the most important herbivorous species of Iranian plain. It is also distributed in some protected area like Sorkhe-hesar national Park. The aim of this project was determination of Nutritional carrying capacity of habitat and amount of available forages in critical season by using cutting and weighing method.
  Methods
  Primary observations have been performed for determination of habitat restrictions and monitoring tracks of this species. Therefore total monitoring tracks for this species was measured 44 Km. Then these tracks have been visited daily and exact points for species presenting were recorded by GPS. In addition, herbaceous species, which are feed by Gazella subgutturosa were identified and also listed by direct observation. Dried weight and density of herbaceous species which were grazed by Gazella subgutturosa were detected and biomass of Gazella subgutturosa habitat was calculated as well. In next section, nutritional carrying capacity of Gazella subgutturosa in critical period was measured by using animal units and daily requirement of Gazella subgutturosa to feeding. Cutting and weighting method and direct observation were also used for this measurement.
  Discussion
  At the end of this project, 15 herbaceous species from 8 classes, which are using by Gazella subgutturosa and wild sheep, have been identified. Furthermore it is recognized that Poaceae with 8 species have most diversity in Gazella subgutturosa diet. To sum up, total carrying capacity for Gazella subgutturosa protection in this area has been calculated 56 and 107 units with and without competitor’s assumption respectively.
  Keywords: Gazella subgutturosa, Sorkhe, hesar national Park, Nutritional carrying capacity
 • Akramolmolok Lahijanian, Reza Moallem Pages 145-153
  Background
  The aim of the study is land scape green urban park survey as a citizen park. So recreation, rehabilitation and reconstruction, optimize the applicable surrounding areas, so the developing, equipment and improvement of spaces and centers was considered in the region 22 in Tehran. So according to this study, developing and improvement of spaces and appropriate and efficient centers meet different needs of citizens. Ecological conditions of this park prepare needs of citizens in green space.
  Method
  The region 22 in Tehran is one of new established area and the first place have had plans and designs for residency of people, so: Rabbit Valley Park selected for this survey. This research is descriptive study based on collecting and data analyses. In order to understand needs of citizens in park, one questionnaire distributed amongst visitors. The questions were including numbers of visits of park, needs of services, needs of pleasures and so on. Then according to the gathered data, analysis of the data, charts and bars histograms is done by Excel and SPSS programs. The
  Results
  According to the found suggestions were as bellows: management of park should have plan and planning, recreation and reengineering in park is necessary, condition of the park due to the possibilities and limitations of the park should be repaired, creating a center for recreation and entertainment should establish, the space of park should increase, the park should develop, sports and games sights should be implemented inside the park. Access to sanitation should be equiped for people. Lights should be prepared in the direction the park., park should be prepared by relaxation and pollution should be reduces and sounds, audio-visual should be prepared in the park.
  Keywords: urban green spaces, parks Rabbit Valley, ecological conditions, recreation, rehabilitation, reconstruction
 • Ali Mahdavi, Khadijeh Khermandar Pages 155-165
  Aim & back ground: Nowadays, one of the major issues in the world is cleaning up soils contaminated with inorganic pollutants. Phytoremediation is one of the methods that due to economic reasons and environmental friendly action which attracted much attention in recent decades. The aim of this study: To assess the potential Zn accumulation in different parts of ornamental palm.
  Method
  In this study one year old ornamental palm seedlings in a randomized design with three repetition, were exposed to ZnSO4 in 4 different concentrations: 0, 50, 250 and 500 (mg Zn2+ L-1) for 45 days. Subsequently Zn2+ uptake was quantified in roots, shoots and leaves of the seedlings by Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). In addition, some morphological and physiological parameters such as biomass production, shoots and roots length, plant appearance and some other elements were measured.
  Results
  The results of analysis of variance (ANOVA) showed that the traits such as fresh and dry weight tolerance value, collar diameter, plant height, tolerance stress, index of plant resistance, relative water content and deficiency saturated absorption cell, had been significantly effected by Zinc treatments. The results also showed that ornamental Palm seedlings have the ability to accumulate zinc manifold in roots than shoots and leaves. In addition, the species has the coefficients of bioaccumulate more and transport factors less than one unit.
  Conclusion
  Based on these results, we can recommend the ornamental Palm as stabilizer species for the cleanup of contaminated soils with zinc heavy metal.
  Keywords: Phytoremediation, Zinc, Ornamental Palm, Morphological, Physiological Attributes
 • Sayeed Abbas Puorhashemi, Payman Namamian, Sobhan Tayebi Pages 167-182
  Background And Objectives
  Todays abuse of the Environment and the living World, both as atTarget and as a tool for Terrorist Activity is Evident. In this context, "green war" with the changing face of terrorism as a phenomenon, emerging in the contemporary world appears. Not only theinternational laws, but domestic laws (National) did not counter this threat practically. It provides emerging threats. However, the applicability of legal principles, strategies could also replace the antiterrorism actions effectively and provide appropriate solutions for this crisis. Green or environmental terrorism, including terrorism with new environmental elements, conveniently located on the route of terrorist activity.
  Methods
  The Presented cross-sectional study based on the principles, methods, libraries research and the forwarded ways based on the cross-sectional and Library Noting including old and new aspects of this new phenomenon of terrorism is discussed. In this regard, the proposed environmental terrorism as a global risk coping strategies are also reviewed and considered with the best route is diplomacy.
  Results
  In addition to describing the implementation of these strategies in this regard, this study has attempted to offer effective strategic approaches to tackle the new criminal law as "green terrorism" or "the ecosystem drawing" with the best tackle of the mechanisms which provides emerging threats.
  Keywords: Criminalization, Environmental Terrorism, Modern Terrorism, Chemical –Nuclear, Radiologic Weapons, Environmental Protection
 • Reza Alizadeh, Reza Maknoon, Mahdi Majidpour, Jalil Salimi Pages 183-198
  Context and
  Aim
  Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) have been established to stabilize the amount of GHGs in the atmosphere. In this regard, Kyoto Protocol (KP) has been ratified to facilitate the implementation of the UNFCCC. This paper aimed to evaluate Iran’s energy policy adaptation with UNFCCC and KP goals.
  Methods
  We used a statistical analysis method based on expert judgment. An analytical hierarchal process was used for prioritization of indicators. A comparative study conducted to evaluate adaption rate.
  Findings
  By conducting expert judgment we found five selected indicators. These indicators have been selected from six main group of indicators used in environmental performance evaluation. We defined a composite index by integrating the selected indicators. Namely: Energy intensity, Energy consumption growth rate, energy consumption per capita, the amount of CO2 emission, and the share of renewable sources of energy in the energy consumption. Also we found a group of countries with same economic growth status with Iran based on the global competitive index of the world economic forum. The analysis shows in spite of Iran paid considerable attention to energy policies but its energy policies adaptation with UNFCCC and KP has not improved.
  Discussion
  We compared Iran’s adaptation status with other countries. Iran has the highest energy intensity and CO2 emission in comparison with the selected countries and it is one of the last seven countries based on other indicators. It shows Iran does not have an acceptable status in this regard. Finally, we proposed some policy recommendations.
  Keywords: UNFCCC, Kyoto Protocol, Energy Policy, Adaptation