فهرست مطالب

محیط زیست جانوری - سال هفتم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/03
 • تعداد عناوین: 35
|
 • مجتبی رضایی، سیدضیاءالدین میرحسینی، سید حسین حسینی مقدم، محمد آیت اللهی صفحات 1-6
  ژن لپتین به عنوان یک ژن کاندیدا و تنظیم کننده مهم در فرآیندهای مرتبط با صفات اقتصادی شناخته شده است. در این تحقیق، به منظور شناسایی چندشکلی ژن لپتین از 200 راس گاو نژاد بومی و آمیخته استان گیلان خون گیری شد. استخراج DNA به روش نمکی و تکثیر یک قطعه 522 جفت بازی این ژن توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت و سپس با آنزیم محدودگر BsaAI هضم و نمونه ها تعیین ژنوتیپ شدند. برای جایگاه مورد مطالعه دو الگوی باندیA و B به ترتیب با فراوانی 455/ 0 و 545/ 0 در گاو بومی و 365/ 0 و 635/ 0 در گاو آمیخته شناسایی شد. فراوانی ژنوتیپ های مشاهده شده AA، AB و BB به ترتیب 19/ 0، 53/ 0 و 28/ 0 در گاوهای بومی و 14/ 0، 45/ 0 و 41/ 0 در گاوهای آمیخته به دست آمد. براساس نتایج آزمون
  مربع کای، جمعیت های مورد بررسی در تعادل هاردی- واینبرگ قرار داشتند. شاخص های نئی و شانون، هتروزیگوتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 496/ 0 و 689/ 0، 53/ 0 و 498/ 0 در گاو بومی و 464/ 0 و 656/ 0، 45/ 0 و 466/ 0 محاسبه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که این ناحیه از ژنوم در گاوهای مورد مطالعه چندشکل بوده و تکنیک PCR-RFLP توانای شناسایی چندشکلی ها را دارد.
  کلیدواژگان: چندشکلی DNA، ژن لپتین، گاو بومی، آمیخته، PCR، RFLP
 • کاوه خسرویانی، محمدرضا کلباسی، مجید صادقی زاده صفحات 7-13
  مولکول های MHC در مهره داران نقش مهمی در عملکردسیستم ایمنی اکتسابی داشته و ارزیابی اثرات انتخاب طبیعی و رانش ژنی بر تنوع ژنوم MHC گونه های مختلف بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه تنوع ژنوم MHCگونه بومی و در معرض انقراض ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) که مورد حمایت برنامه های بازسازی ذخایر می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. ازاین رو تنوع جایگاه DAA ژن MHC کلاس α II در 50 نمونه ماهی آزاد دریای خزر با استفاده از روش SSCP بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که این ژن حداقل واجد 15 الل می باشد که الل های MHCScCa-DAA*03 و MHCScCa-DAA*10 دارای بیش ترین فراوانی می باشند. هم چنین هتروزایگوسیتی مشاهده شده (HO) ، مورد انتظار (He) و شاخص شانون به ترتیب برابر 0/82،0/80 و 2/037 می باشد. در جمع بندی باید بیان کرد، علی رغم تنوع بالای ژنوم MHC در ماهی آزاد دریای خزر، ولی با توجه به وضعیت حفاظتی در حال انقراض و دستکاری های انسانی، بسیاری از الل هایی که فراوانی پایین دارند در خطر از دست رفتن می باشند. ازاین رو توجه به حفظ تنوع این ژنوم طی برنامه های بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: ماهی آزاد دریای خزر، ژنوم MHC، روش SSCP، تنوع ژنتیکی
 • عبدالرحیم وثوقی، شهرام دادگر، امیر ویسی صفحات 15-21
  پژوهش حاضر به منظور بررسی امکان جایگزینی هیدرولیز پوست گاو به جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهی زینتی فلاورهورن (Flower horn) صورت گرفت. شاخص های رشد، تغذیه و درصد بازماندگی 216 عدد ماهی با میانگین وزنی و طولی به ترتیب2/ 0±95/ 0 گرم و 2/ 0 ±7/ 3 سانتی متر با استفاده از 6 نوع جیره آزمایشی ایزوکالریک با درصدهای مختلف شامل (صفر، 20، 40، 60، 80 و 100) پروتئین هیدرولیز پوست گاو در قالب 6 تیمار، هر کدام با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در طول دوره 100 روزه، ماهیان هر 20 روز یک بار زیست سنجی شدند. در پایان دوره، ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 40 درصد هیدرولیز پوست گاو با میانگین وزن نهایی 3/87 گرم و میانگین افزایش وزن 2/92گرم، میانگین ضریب تبدیل غذایی (2. 06±0. 31) و میانگین درصد افزایش وزن (290. 47±76. 49) دارای بیش ترین نرخ رشد و جیره حاوی 100 درصد هیدرولیز پوست گاو با میانگین وزن نهایی2/50 گرم، میانگین افزایش وزن 1/66 گرم، میانگین ضریب تبدیل غذایی (48/ 0±04/ 3) و میانگین درصد افزایش وزن (198±74/38) کم ترین میزان رشد را از خود نشان دادند (P<0/05). بنابراین سطح بهینه برای جایگزینی هیدرولیز پوست گاو به جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهی زینتی فلاورهورن (Flower horn) با توجه به اقتصادی تر بودن هزینه های تولید و استفاده از آن، سطح 40 درصد توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: پودر ماهی، هیدرولیز پوست گاو، ماهی فلاورهورن (Flower horn)
 • مرجان باقری نجف آباد، فهیمه باغبانی آرانی، سیدمهدی سادات، صابر خدرزاده صفحات 23-28
  سالمونلا با تنوع سروتایپی زیادی که دارد یکی از عوامل عفونت گوارشی محسوب شده که شیوع گسترده ای در دنیا دارد. بسیاری از فاکتورهای بیماری زا در سالمونلا بر روی جزایر پاتوژنیسیته (SPIs) قرار دارد. این مطالعه برروی چگونگی توزیع2 ژن مربوط به SPI-3 (misL و mgtC) در میان سروتایپ های سالمونلا تایفی، سالمونلا پاراتایفیC، سالمونلا پاراتایفی B جدا شده از بیماران ایرانی، انجام پذیرفت. بیست و پنج سویه سالمونلا که از بیمارانی با علائم سالمونلوزیس جداسازی شده بودند و متعلق به سروتایپ های تایفی، پاراتایفی C و پاراتایفی B بودند، در این مطالعه با استفاده از تکنیک PCR جهت بررسی حضور ژن های misL و mgtC مورد بررسی قرار گرفتند. از میان 25 نمونه سالمونلا 20سویه (80%) از لحاظ حضور SPI-3 مثبت بودند. حضور ژن misL در میان سروتایپ های سالمونلا تایفی (100%) ، سالمونلا پاراتایفی (C(33% و سالمونلا پاراتایفی (B(25% بوده و حضور ژن mgtC برای سروتایپ های سالمونلا تایفی (97%) ، سالمونلا پاراتایفی (C(33% و سالمونلا پاراتایفی B (0%) گزارش می گردد.
  حضور بالای SPI-3 در میان سویه های سالمونلای جدا شده از بیماران ایرانی اطلاعات پایه ای را پیرامون ژن های بیماری زایی و ویژگی های ملکولی سه سروتایپ مختلف سالمونلا در ایران فراهم می کند. این مطالعه اولین گزارش در رابطه با بررسی حضور SPI-3در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: سالمونلا، جزایر پاتوژنیسیته (PI)، PCR، misL، mgtC
 • فهیمه عزیزی، مجیدرضا خوش خلق، حسین رحمانی، مسعود ستاری، حسین انوری فر صفحات 29-39
  این مطالعه به منظور بررسی تنوع و تمایز ماهی خیاطه رودخانه تجن ساری در بالادست و پایین دست سد شهید رجایی انجام شده است. در مجموع تعداد 100 قطعه ماهی (50 قطعه یستگاه بالادست و 50 قطعه ایستگاه پایین دست سد) توسط دستگاه الکتروشوکر صید گردیدند. 53 صفت ریخت سنجی توسط کولیس دیجیتالی و 16 صفت شمارشی در این نمونه ها اندازه گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های ریخت سنجی استاندارد شده و شمارشی از آنالیز تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) ، آنالیز تابع متمایز کننده (DFA) و آنالیز کلاستر استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه برای ویژگی های ریخت سنجی استاندارد شده، 25 ویژگی در بین ایستگاه ها تفاوت معنی داری داشت (P <0/05) که نشان دهنده تنوع به نسبت زیاد فنوتیپی در جمعیت ماهیان خیاطه دو منطقه مورد بررسی است. نتایج DFA نشان داد که جمعیت ماهیان دو ایستگاه در صفات ریخت سنجی %93 و صفات شمارشی %78 از یکدیگر انشقاق یافته اند. نتایج آنالیز PCA در دو ایستگاه نشان داد که در صفات ریخت سنجی 8 فاکتور و در صفات شمارشی 6 فاکتور انتخاب شدند. دندروگرام UPGMA براساس فاصله اقلیدسی نیز، جمعیت ایستگاه های بالادست و پایین دست سد را از یکدیگر متمایز نمود.
  کلیدواژگان: ماهی خیاطه، تنوع و تمایز ریخت سنجی و شمارشی، رودخانه تجن
 • معصومه کمالی نجف آباد، محمدرضا ایمانپور، وحید تقی زاده، علیرضا عالیشاهی صفحات 41-50
  مطالعهحاضربه منظورارزیابیاثرکیتوزان به عنوان یک محرک ایمنی بر شاخص هایرشد و پارامترهای خون شناسی دربچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) انجام شد. اینتحقیقبااستفادهازطرحکاملاتصادفیشامل سطوح صفر، 25/ 0، 5/ 0، 1 و 2 گرم کیتوزان به ازای هر کیلوگرم جیره تجاری ماهی سفید با سه تکرار طراحی شد. بچه ماهیان سفیدبامیانگینوزنی 15/ 0 ± 76/ 1 گرم درآکواریومبه مدت8هفتهباجیره هایآزمایشیتاحدسیریتغذیهشدند. پارامترهای اندازه گیریشدهشاملمعیارهایرشد (وزننهایی،نرخرشدویژه،فاکتوروضعیتوافزایش وزن بدن) ،شاخص تغذیه ای (ضریبتبدیلغذا) بود. در پایان دوره آزمایش پارامترهای هماتولوژیک خون بچه ماهیان مورد بررسی قرارگرفت و خون گیری از ساقه دمی ماهیان به عمل آمد. نتایج به دست آمده از نظر شاخص های رشد تفاوت معنی داری در بین تیمارها نشان نداد (05/ 0P). نتایج این مطالعه نشان می دهدکیتوزان در سطح 2 گرم می تواند بر ارتقاء گلبول سفید خون و در سطح 1 گرم بر بهبود ضریب تبدیل غذایی در بچه ماهیان سفید تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: کیتوزان، رشد، پارامترهای خون شناسی، بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum)
 • سیدضیاءالدین میرحسینی، معین الدین مواج پور، مانی غنی پور، علیرضا صیداوی صفحات 51-61
  در این تحقیق تاثیر سه نوع تنش محیطی متداول در تلمبارهای نوغانداران ایران بر روی عملکرد کلی و جداگانه چند آمیخته کرم ابریشم بررسی شد. انواع تنش های محیطی شامل دما و رطوبت بالا، دمای بالا و رطوبت پایین، نوسان درجه حرارت و نیز شرایط محیطی استاندارد در سطح مزرعه شبیه سازی شدند. آزمایش در دو فصل پرورشی بهار و پاییز انجام شد. صفات درصد پیله خوب، متوسط، ضعیف و دوبل، درصد مرگ و میر لاروی، شفیرگی و کل، وزن کل پیله و نیز وزن پیله خوب به ازای ده هزار لارو، تعداد پیله در لیتر، وزن یک لیتر پیله، وزن یک پیله، وزن قشر یک پیله و درصد قشر پیله در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد در فصل بهار، میانگین درصد مرگ و میر لاروی، شفیرگی و کل در شرایط ناشی از دما و رطوبت بالا (به ترتیب3/0، 3/84 و 6/49 درصد) بیش تر از دمای بالا و رطوبت پایین (به ترتیب ،47/16، 3/2و5/33 درصد) و نوسان درجه حرارت (به ترتیب 2/22، 4/33 و 6/2 درصد) بود (0/05>P). در فصل پاییز نیز میانگین درصد مرگ و میر لاروی، شفیرگی و کل در شرایط ناشی از دما و رطوبت بالا (به ترتیب 10/18، 20/66 و 28/07درصد) بیش تر از دمای بالا و رطوبت پایین (به ترتیب5/72، 16/73 و21/28 درصد) و نوسان درجه حرارت (به ترتیب 3/93، 2/58 و 6/41 درصد) بود (0/05>P). هم چنین در دو فصل بهار و پاییز، درصد مرگ و میر لاروی به ترتیب 2/22 و 6/11 درصد، درصد مرگ و میر شفیرگی به ترتیب 4/07 و 11/0 درصد و درصد مرگ و میر کل هم به ترتیب 5/97 و 16/09 درصد بود (0/05>P). بر اساس نتایج این تحقیق، میزان رطوبت تاثیری در مرگ و میر شفیره ها نداشت، درحالی که در شرایط محیطی گرم و مرطوب، مرگ و میر لاروها افزایش یافت (0/05>P). آمیخته های کرم ابریشم در مناطق دارای شرایط آب و هوایی گرم و خشک نسبت به شرایط گرم و مرطوب از عملکرد مطلوب تری برخوردار بودند (0/05>P). در شرایط آب و هوایی مرطوب، وزن ظاهری پیله به علت افزایش وزن شفیره افزایش یافت (0/05>P). نتایج به دست آمده حاکی از وجود همبستگی ژنتیکی منفی میان صفات تولیدی و مقاومت بودند. یافته های تحقیق نشان داد که عملکرد آمیخته ها در شرایط محیطی گوناگون متفاوت بود (0/05>P).
  کلیدواژگان: فصل، تنش محیطی، کرم ابریشم، رفتار
 • فرزاد ستوهیان، محسن رنجبران صفحات 63-71
  خرچنگ های حفار عمدتا در پهنه های جزر و مدی از نوع بسترهای گلی و ماسه ای زندگی می کنند. از آن جائی که جزر و مد نقش مهمی در توزیع و پراکنش گونه ها دارد این مطالعه نیز در ناحیه جزر و مدی بندر ریگ در ساحل- سواحل شمالی استان بوشهر در فصل تابستان سال 1391انجام گردید. گونه Uca sindensis اصولا بسترهای ماسه ای را برای زیست ترجیح می دهد ولی گونه Uca annulipes در سواحل گلی زیست می کند. تفاوت های بین جنس نر و ماده این دو گونه وجود دارد. نرها کمی بزرگ تر از ماده ها هستند ولی پنجه تغذیه آن ها کوچک تر از ماده ها است، علاوه بر این، نرها فقط دارای یک پنجه تغذیه بوده و پنجه دیگر بزرگ شده و به عنوان سلاح برای تهدید دشمنان به صورت وسیله دفاعی استفاده می شود. عادات رفتاری آن ها نیز کاملا با یکدیگر متفاوت است. به عنوان نمونه سرعت تغذیه در مشاهدات میدانی جنس ماده در هر دو گونه بیش تر از جنس نر می باشد. خرچنگ های نر گلوله های تغذیه ای بزرگ تری در مقایسه با ماده تولید می کند. از طرفی خرچنگ نر به منظور جبران یک پنجه تغذیه نیاز به صرف زمان بیش تری برای تغذیه در مقایسه با ماده دارد. درصد پراکندگی گونه Uca sindensis به طور قابل توجهی در ماسه ها خیلی دانه ریز و سیلت دانه درشت افزایش می یابد، هم چنین درصد پراکندگی گونه Uca annulipes در بسترهای سیلتی خیلی دانه ریز و نیز بسترهای رسی دانه درشت افزایش می یابد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید. رفتار تهاجمی بیش تر در جنس نر مشاهده می شود، این رفتار در گونه Uca sindensis بیش تر از گونه Ucaannulipes می باشد.
  کلیدواژگان: خرچنگ های حفار، رفتارشناسی، پهنه جزر و مدی، بندر ریگ، استان بوشهر
 • محسن علی، علیرضا میرواقفی، هادی پورباقر، فرزاد اسدی جمنانی صفحات 73-87
  آفت کش های ارگانوفسفره ازجمله دیازینون امروزه در طیف وسیعی از فعالیت های کشاورزی وکنترل حشرات و آفات به کارگرفته می شوندکه می توانند طی فرایند زهکشی وارد آب های سطحی و حتی سفره های آب زیرزمینی شوند. دیازینون می تواند سبب القاء استرس های اکسیداتیو ناشی از گونه های اکسیژن فعال (ROS) طی فرایند متابولیسم در بدن آبزیان شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش آنتی اکسیدانی ویتامین C بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپید در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) است. در این مطالعه تعداد 60 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 18±121 گرم به 4 گروه مساوی تقسیم شدند که شامل گروه های: شاهد؛ تحت تیمار دیازینون (1/ 0 میلی گرم در لیتر) ؛ تحت تیمار ویتامین (C (300 میلی گرم در کیلوگرم جیره و دیازینون (1/ 0 میلی گرم در لیتر) ؛ تحت تیمار ویتامین (C (1000 میلی گرم در کیلوگرم جیره و دیازینون (1/ 0 میلی گرم در لیتر). نمونه برداری ها پس از گذشت مدت زمان دو و چهار هفته جهت سنجش آنزیم های سوپراکساید دیسموتاز (SOD) ، کاتالاز (CAT) ، سطح آنتی اکسیدان کل (TAC) و شاخص مالون دی آلدهاید (MDA) ، برروی سرم خون آن ها صورت گرفت. یافته های این مطالعه نشان داد ماهی های تحت تیمار دیازینون (فاقد ویتامینC در جیره) به طور معنی دار (p<0. 05) با کاهش سطح فعالیت آنزیم SOD و TAC بعد از دوهفته، و افزایش سطح فعالیت آنزیم CATو شاخص MDA در انتهای هفته دوم و چهارم نسبت به گروه شاهد مواجه شدند. تغییرات مذکور در سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، سطح آنتی اکسیدان کل و شاخص MDA را می توان به اثرات مخرب اکسی رادیکال های آزاد از جمله رادیکال های سوپراکساید وهیدروکسیل حاصل از متابولیسم دیازینون نسبت داد. هم چنین طبق نتایج به دست آمده دوز 1000 میلی گرم ویتامین C در ماهی های تحت تیمار دیازینون می تواند به طور معنی دار (p<0. 05) سبب کاهش و تعدیل سطح فعالیت آنزیم های SOD ،CAT و هم چنین افزایش سطح TAC وکاهش سطح MDA نسبت به گروه فاقد ویتامین شود. ازطرفی دوز 300 میلی گرم ویتامین تاثیری بر کاهش سطح فعالیت آنزیم های SOD و CAT نداشت، ولی توانست سطح TAC را به طور موقت در انتهای هفته دوم افزایش داده و هم چنین سطح MDA را در انتهای هفته چهارم کاهش دهد. در این پژوهش نقش آنتی اکسیدانی ویتامین C به عنوان یک Scavenger درفرایند حذف و پاک سازی اکسی رادیکال های آزاد ناشی از متابولیت های دیازینون؛ تعدیل سطح فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی؛ افزایش سطح آنتی اکسیدان کل و هم چنین کاهش آسیب های سلولی در پی فرایند مخرب پراکسیداسیون لیپید طی مواجهه با دیازینون مشخص شد. طبق نتایج به دست آمده با توجه به حضور فزاینده آلاینده های کشاورزی به خصوص سموم ارگانوفسفره در طی سال های اخیر در آب های داخلی و جاری، که منابع تامین کننده آب مزارع پرورشی نیز می باشند، در چنین شرایطی استفاده از ویتامین C با قابلیت افزودن به جیره گونه های پرورشی جهت افزایش دفاع آنتی اکسیدانی وکاهش آسیب های اکسیداتیو امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ویتامین C، دیازینون، آنزیم های آنتی اکسیدان، پراکسیداسیون لیپید، گونه های اکسیژن فعال (ROS)
 • فاطمه ستایشی، حسین وارسته مرادی، عبدالرسول سلمان ماهینی صفحات 89-97
  پرندگان به عنوان شاخص های مهم تنوع زیستی و زیستگاهی محسوب می شوند. این تحقیق در جنگل های شهرستان گرگان در طول فصل بهار 1391انجام شده است. تراکم، شاخص های تنوع پرندگان و همبستگی گونه های پرندگان با متغیرهای محیط زیستی در لکه های جنگلی با مساحت های کم تر از 1 هکتار، 1 تا 10 هکتار، 10 تا 25 هکتار و لکه جنگلی با مساحت بیش تر از 300 هکتار مطالعه شد. نتایج نشان داد که پارامترهای زیستگاهی شامل تیپ پوشش گیاهی، تعدادخشکه دار، تعداد درختان مرده افتاده، تعداد درختان با قطر برابر سینه بین 0 تا 20، 20 تا 50، 50 تا 100 و 100 تا 300 سانتی متر و مساحت پایه ای درختان پارامترهای موثر بر حضور گونه پرندگان در منطقه مورد مطالعه هستند (0/05> p). این تحقیق اهمیت لکه های جنگلی در حفاظت پرندگان و نیز حفاظت از بوم سازگان های جنگلی را نشان داد.
  کلیدواژگان: پرندگان، لکه های جنگل، متغیرهای محیط زیستی
 • حسین هوشمند*، رحیم پیغان، مسعودرضا صیفی آبادشاپوری، جاسم غفله مرمضی، محمد افشارنسب صفحات 99-104
  بیماری لکه سفید یکی از خطرناک ترین بیماری های ویروسی است که سبب تلفات زیادی در میگوهای پرورشی در سطح جهان می شود. این بیماری در ایران نیز خسارت جدی به پرورش دهندگان میگو وارد نموده است. در این تحقیق طی بازدید از مزارع پرورش میگوی استان خوزستان در منطقه چوئبده آبادان از میگوهای مبتلا به بیماری لکه سفید که دارای علائم بالینی بودند نمونه برداری انجام شد. نمونه ای که دارای بالاترین حدت از بیماری لکه سفید بود به عنوان الگو در آزمایشات بعدی مورد استفاده قرار گرفت و این جدایه IRI-KHZ/904 نام گذاری شد. به وسیله پرایمرهای طراحی شده، ژن VP28 از ژنوم ویروس تکثیر گردید و توالی آن در بانک ژن با شماره دسترسی AB855742 ثبت گردید. نتایج نشان داد که توالی نوکلئوتیدی ژن VP28 در جدایه ایرانی، با توالی جدایه های بسیاری از کشورهای مختلف جهان دارای همسانی 100 درصد بود و با 4 جدایه از کشورهای چین، کره جنوبی و هند 99 درصد همسانی داشت.
  کلیدواژگان: تعیین توالی، ژن VP28، ویروس لکه سفید، میگوی سفید غربی، استان خوزستان
 • زهرا روحی *، محمدرضا ایمانپور، ولیاللهجعفری، وحید تقی زاده صفحات 105-112
  در این پژوهش اثر استفاده از پودر زیره سیاه به عنوان افزودنی طبیعی غذایی، بر رشد و برخی پارامترهای خونی کپورمعمولی (0/057±2/457گرم) مطالعه شد. ماهیان در چهار گروه در سطوح مختلف0، 0/5، 1، 1/5 حاوی زیره سیاه درصد مدت 10 هفته تعذیه شدند. مکمل غذایی زیره سیاه رشد ماهیان را نسبت به رژیم غذایی شاهد به طور معنی داری افزایش داد (0/05>P). نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 1% زیره سیاه به طور معنی داری بالاترین عملکرد رشد (افزایش وزن، افزایش نرخ رشد ویژه) را داشتند (0/05>P) و کم ترین رشد ماهیان در گروه شاهد مشاهده شد. ضریب تبدیل غذا به طور معنی داری در جیره 1% زیره سیاه کاهش یافت (0/05>P). گلبول های سفید در ماهیان تغذیه شده با زیره سیاه در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت (0/05>P). میزان گلبول های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین در بین گروه های مورد آزمایش تفاوت معنی داری نداشت (0/05>P). علاوه براین، بین پارامترهای بیوشیمیایی خون در ماهیان تغذیه شده با زیره سیاه در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری وجود داشت (0/05>P). بالاترین سطوح گلوکز و کلسترول در گروه شاهد و بالاترین میزان پروتئین کل در جیره 1% زیره سیاه مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن 1% زیره سیاه به جیره ماهی می تواند عملکرد رشد را افزایش دهد و سلامتی ماهی را ارتقاء بخشد.
  کلیدواژگان: عملکرد رشد، خون، گیاهان دارویی، زیره سیاه، کپورمعمولی
 • اعظم الهامی راد *، حمیدرضا رضایی، حسین وارسته مرادی، محمد کابلی صفحات 113-118
  یکی از شرط های لازم برای حفاظت پایدار گونه ها شناخت کامل نیازهای زیستگاهی و پارامترهای تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه آن هاست. کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) پرنده ای است که در پناهگاه حیات وحش شیراحمد و برخی دشت های جنوبی سبزوار زیست می کند با وجود این که به شدت تحت شکار و تخریب زیستگاه است، از جمله پرندگانی است که تاکنون ناشناخته مانده است. در این مطالعه مکان های حضور و عدم حضور پرنده جهت ثبت پارامترهای زیستگاهی شناسایی و برای تعیین ارتباط آن ها با حضور یا عدم حضور پرنده، میزان معنی داری هر یک با استفاده از روش رگرسیون منطقی مورد آزمون قرار گرفت. طبق شواهد به دست آمده از این مطالعه ارتفاع پوشش گیاهی، ارتفاع بلندترین بوته، درصد تاج پوشش، پوشش سنگی، فاصله تا جاده، فاصله از آبشخور، ارتفاع و شیب به صورت منفی و وجود لانه مورچه، درصد سنگریزه و تعداد سنگ با ارتباط مثبت بر حضور و عدم حضور کوکر شکم سیاه در سطح زیستگاه موثرند (0/05 >p).
  کلیدواژگان: انتخاب زیستگاه، کوکر شکم سیاه، رگرسیون منطقی، شیراحمد
 • عرفان کریمیان *، رسول قربانی، عبدالمجید حاجی‏ مرادلو صفحات 119-129
  هدف از این تحقیق تعیین میزان آلودگی انگلRhabdochona denudataدر گاوماهی شنی (Neogobius Pallasi Berg, 1916) و ارتباط آن با میزبان‏ های واسط انگل در نهرهای کبودوال، زرین‏ گل و شیرآباد بود. بدین منظور 78، 30 و 55 نمونه ماهی به ترتیب از نهرهای مذکور در تابستان 1387صید و تشریح گردید. به طورکلی 36/47، 47/05 و59/65 درصد از گاوماهیان نهرهای کبودوال، زرین‏ گل و شیرآباد آلوده به انگل Rhabdochona denudata شناسایی شدند. در تحقیق حاضر، این انگل نماتد برای اولین بار در ایران از گاوماهی شنی گزارش گردید. دامنه تعداد انگل 1 تا 33 انگل بود. رابطه معنی داری از لحاظ درصد شیوع، بین سن و داشتن آلودگی به این انگل در هر سه نهر وجود داشت، به‏ طوری‏ که در نهرهای کبودوال و زرین گل با افزایش سن، درصد شیوع آلودگی افزایش و در نهر شیرآباد به ‏طور معنی‏ دار کاهش یافت (0/05>p) ، اما رابطه معنی‏ داری بین میزان آلودگی به انگل و جنسیت گاوماهی مشاهده نگردید (0/05 >p). به‏ نظر می‏ رسد، حضور‏‏ و فراوانی نمفهای افمروپترا و تریکوپترا به عنوان میزبان‏ های واسط انگلRhabdochona و میزان تغذیه از آن‏ ها، می‏ تواند در میزان آلودگی به این انگل نقش داشته باشد، به ‏طوری‏ که بیش ترین آلودگی انگلی همراه با وجود بیش ترین فراوانی نمف افمروپترا در محیط و نیز دستگاه گوارش گاوماهی شنی نهر شیرآباد مشاهده شد.
  کلیدواژگان: آلودگی انگلی، رابدکونا دنوداتا، گاوماهی شنی، آب شیرین
 • محمود رامین *، مسطوره دوستدار، شعبان نجف پور، فریبا اسماعیلی صفحات 131-138
  دراین بررسی که طی سال1390وبه مدت یک سال انجام شد، فلزات سنگین، آلودگی های میکروبی و سموم کشاورزی آب کانال محمدیه واقع درشهرستان های اسلامشهر، رباط کریم وشهریاردراستان تهران بررسی شدند.
  نتایج به دست آمده از اندازه گیری فلزات سنگین سرب، مس، آهن، کادمیوم، روی و جیوه در آب کانال محمدیه در فصول بهار، تابستان و پاییز در تمام ایستگاه ها و مقایسه آن ها با استانداردهای موجود جهت پرورش ماهی روشن نمود که متاسفانه به غیر از مس، میزان بقیه فلزات سنگین اندازه گیری شده در اغلب ایستگاه ها بالاتر از حد مجاز می باشد، به طوری که میزان سرب به ترتیب در ایستگاه های 2 (نصیر آباد) ، 3 (دهشاد) ، 4 (بین کانال فرعی 6و7) و 5 (انتهای کانال) ، روی در ایستگاه های 1 (ابتدای کانال) و5 (انتهای کانال) ، آهن در ایستگاه های 1 (ابتدای کانال) ، 3 (دهشاد) و5 (انتهای کانال) و کادمیوم و جیوه در همه ایستگاه ها بالاتر از استانداردهای تعیین شده جهت پرورش ماهی می باشند. نتایج بررسی این فلزات نشان داد که در فصول مختلف بین ایستگاه های مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد (0/05> p). هم چنین بررسی سموم ارگانوکلره و ارگانو فسفره در سه فصل بهار، تابستان و پاییز در ایستگاه های مختلف و مقایسه مقادیر اندازه گیری شده با استانداردهای مناسب جهت پرورش ماهی نشان داد که هیچ کدام از مقادیر به دست آمده بیش تر از حد مجاز نمی باشند. بنابراین موارد فوق اختلالی در روند پرورش ماهی به وجود نخواهد آورد. هم چنین بررسی بار میکروبی آب کانال محمدیه در ایستگاه های پنج گانه نشان دادکه اختلاف معنی داری بین ایستگاه های مختلف در فصول مختلف وجود دارد (0/05 >p).
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، سموم کشاورزی، آلودگی های میکروبی، کانال محمدیه، تهران
 • پیمان کرمی *، صابر قاسمی، فرزاد هوشیار صفحات 139-150
  شاخص های عددی تنوع، ترکیبی از دو مولفه مهم غنای گونه و یکنواختی می باشند اما یکی از مشکلات مهم این شاخص ها جدا نکردن سهم این دو مولفه در مقدار شاخص عددی است. یکی از موثرترین و کارآمدترین روش ها در جهت محاسبه سهم این دو مولفه در شاخص های عددی تنوع، استفاده از آنالیز SHE است که امکان بررسی و محاسبه این دو مولفه را میسر می سازد. در این بررسی از آمار سرشماری نیمه زمستانه پرندگان آبزی و کنار آبزی خورهای تیاپ، حسن لنگی و کولاهی در طول شش سال (1390-1385) جهت مشخص شدن مولفه موثر بر شاخص عددی تنوع استفاده شد. محاسبه شاخص های تنوع نشان داد که تنوع در خورهای تیاپ، حسن لنگی و کولاهی به ترتیب در سال های 1388،1388و1389 به نسبت دیگر سال ها بیش تر بوده و شاخص های تنوع شانون واینر، غنا که همان فراوانی گونه بود و شاخص یکنواختیپایلو به ترتیب برابر (H'=3/15) (44) ، و (0/75 ='j) ؛ (H'=3/2) (41) و (0/79 ='j) ؛ (37) (2/99 ='H) ، و (0/74 ='j) بوده اند. نتایج نشان می دهد که مولفه موثر بر شاخص عددی تنوع در هر سه خور مولفه یکنواختی (Ln(E) ) است. در این بازه زمانی تغییرات شدیدی در سیمای پرندگان سه خور مشاهده نشده به این معنی که ترکیب گونه در زمستان تقریبا ثابت بوده است.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، S.H.E، حسن لنگی، تیاپ، کولاهی، هرمزگان
 • وحیده دری *، آریا اشجع اردلان، تورج ولی نسب صفحات 151-157
  این پژوهش به منظور بررسی چرخه تولیدمثلی ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) در آب های ساحلی بندرعباس صورت گرفت. نمونه برداری فصلی دو بار از مهر 1390 لغایت شهریور 1391 انجام گردید. برای این منظور تعداد 298 عدد ماهی، توسط تور ترال کف صید و جمع آوری گردیدند. متغیرهای طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، وزن کل، وزن گناد، طول گناد، وزن کبد و جنسیت اندازه گیری و ثبت شدند. کوچک ترین و بزرگ ترین نمونه زیست سنجی شده به ترتیب دارای طول چنگالی 8 و 28 سانتی متر و وزن 11 و 415 گرم بودند. رابطه بین طول چنگالی و وزن ماهی نمایی تعیین شده و ضریب b کل ، جنس نر و ماده به ترتیب 2/881 و 2/515 و 2/804 محاسبه گردید. نسبت جنسی نر به ماده 2/9:1/0 به دست آمد.
  مطالعات تولیدمثلی نشان داد که تخم ریزی این ماهی دارای دو اوج بهاره و پائیزه می باشد که تخم ریزی اصلی در فصل بهار انجام می گیرد. روش تخم ریزی این ماهی از نوع چندمرحله ای (Batch spawner) تعیین گردید. میانگین هم آوری مطلق 32400±186819 عدد محاسبه شد. طول چنگالی ماهی های ماده در زمانی که نیمی از آن ها بالغ بودند (LM50) برابر 21 سانتی متر برآورد شد.
  کلیدواژگان: تولیدمثل، ماهی گوازیم دم رشته ای، LM50، هم آوری، خلیج فارس
 • مریم صالحی * صفحات 159-164
  دراین مطالعه، مقایسه تاثیر داروی هومیوپاتی Streptococcinum با اریترومایسین را بر روی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی که به طور تجربی بیمار شدند، میزان مرگ و میر و بازماندگی بچه ماهیان موردبررسی قرارگرفت. برای این منظور، 4تیمار هر یک با 2 تکرار در دمای 15 درجه سانتی گراد درنظر گرفته شد. هر تکرار دارای 40 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 5 ± 25 گرم در زوک های 300 لیتری بود. تیمار 1 حاوی اریترومایسین، تیمار 2 حاوی استرپتوکوکسینوم، تیمار 3 بدون تزریق باکتری و بدون تجویز دارو و تیمار 4 با تزریق باکتری و بدون تجویز دارو بود.
  روزانه دمای آب، اکسیژن محلول، PH و شوری محیط آزمایشی تیمارها در شرایط کنترل شده برای قزل آلا ثبت گردید. بررسی روزانه علائم کلینیکی ناشی از استرپتوکوکوزیس؛ نکروز،هایپرپلازی در برانشها، ملانوما، نقاط ملانوزه در برانش ها، کبد وکلیه ها،پرخونی درقلب و کلیه ها، خونریزی در احشاء،هم چنین خونریزی زیر پوستی، زیرچشم، زیر باله ها، آبشش ها و اگزوفتالمی، از عمده ترین علائم کلینیکی در بچه ماهیان بیمار مشاهده گردید. در این مطالعه، تیمار 1 (حاوی اریترومایسین) نسبت به تیمار 2 (حاوی Streptococcinum) ، هم چنین نسبت به تیمار 4 (شاهد منفی) و تیمار 3 (شاهد مثبت) ، اختلاف معنی دار داشت (0/05 > P).
  کلیدواژگان: استرپتوکوکوزیس (streptococcusis)، هومیوپاتی (Homeopathy)، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
 • سیامک یوسفی سیاه کلرودی *، صابر خدر زاده، محمد قدیری ابیانه صفحات 165-170
  سمندر غارزی گرگانی (Paradactylodon gorganensis) یکی از گونه‏ های در معرض خطر است که یگانه زیستگاه این گونه در غاری در شیرآباد استان گلستان است. به‏ منظور بررسی ژنتیکی دو فنوتیپ مختلف سمندر غارزی گرگانی، پس از نمونه‏برداری از دو فنوتیپ مختلف و استخراجDNA از بافت شکمی 10 سمندر، از ناحیه D-loop میتوکندری استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه‏ 504 جفت‏ بازی به ‏وسیله PCR، کلیه نمونه‏ ها توالی‏ یابی شدند. نتایج این پژوهش حاکی از این بود که کلیه الگوهای توالی‏ یابی ناحیه D-loop در بین دو فنوتیپ مورد مطالعه با یکدیگر مشابه بودند که به دلیل عدم مشاهده الگوهای متفاوت می‏ توان چنین نتیجه‏ گیری نمود که جایگاه‏ مورد بررسی در دو فنوتیپ گونه‏ تحت مطالعه دارای یک هاپلوتیپ بوده و ظاهر امر حکایت از عدم تفاوت در جمعیت‏ مذکور و شباهت ژنتیکی دو فنوتیپ مذکور به یکدیگر دارد.
  کلیدواژگان: سمندر غارزی گرگانی، تنوع نوکلئوتیدی، ناحیه D-loop
 • مهین ریگی *، ساحل پاکزادتوچایی صفحات 171-176
  این تحقیق به منظور بررسی تجمع فلزات سنگین (سرب، نیکل، مس، آهن و روی) در بافت های عضله، آبشش، کبد و کلیه ماهی (Schizothorax zarudnyi) چاه نیمه های سیستان انجام شد. پس از نمونه برداری، آماده سازی هریک از بافت ها و هضم توسط اسید نیتریک، غلظت هر یک از فلزات بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک با استفاده از دستگاه جذب اتمی Konic مدل NOVAA300 اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تجمع فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهی سفیدک سیستان اختلافمعنی داریوجوددارد (p<0/05). روندتجمعفلزات سنگین در بافت های مختلف این گونه به صورت Fe>Zn>Cu>Pb>Ni است. هم چنین نتایج نشان داد که میزان تجمع فلزات سرب، نیکل و مس در بافت خوراکی عضله از حد مجاز استانداردهای جهانی WHO،FDA،FEPA ، EPA، UKMAFوNHMRC بالاتر است. هم چنین فلز روی نیز از حد مجاز استانداردهای جهانی به جز NHMRC بالاتر است که قطعا غلظت بالایی از این فلزات در بافت، حیات ماهی و سلامتی انسان را با تهدید مواجه خواهد کرد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، ماهی سفیدک (Schizothorax zarudnyi)، چاه نیمه های سیستان
 • زهرا خوشنود، شهلا جمیلی *، صابر خدابنده، علی ماشینچیان مرادی، عباسعلی مطلبی صفحات 177-186
  به منظور تعیین میزان سمیت علف کش آترازین بر لارو ماهی سفید دریای خزر، LC50 96 ساعته آترازین برای لارو تازه تفریخ یافته برابر با ppm 18/53 محاسبه گردید. سمیت آترازین بر این لاروها سپس با درنظر گرفتن سه غلظت تحت کشنده از آترازین برابر با ppm 9/25، ppm 4/62 و ppm 2/31 به مدت 7 روز مورد سنجش قرار گرفت. مقایسه طول، وزن و ضریب چاقی لاروها در این سه غلظت و در مقایسه با گروه شاهد در طی این 7 روز تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد. غلظت یون های Na+، K+، Ca2+، Mg2+ و Cl- در بافت بدن لاروهای مواجه شده با آترازین و نیز گروه شاهد مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت تمامی این یون ها در لاروهای مواجه شده با آترازین بیش تر از لاروهای شاهد می باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آترازین می تواند ترکیب یونی بدن لارو ماهی سفید را حتی در غلظت های تحت کشنده و مواجهه حاد تحت تاثیر قرار داده اما در این شرایط بر پارامترهای بدن (طول، وزن و ضریب چاقی) بی تاثیر بوده است.
  کلیدواژگان: آترازین، ماهی سفید، سمیت حاد، یون های بدن، LC50
 • شقایق روغنیان قزوینی، علی اکبر مراتان، شهین احمدیان *، مهشید شفیع زاده، عطیه قاسمی صفحات 187-198
  نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در سال های اخیر نشان می دهد که گونه های الیگومری، به عنوان حدواسط های سمی در روند تشکیل تجمعات آمیلوئیدی، از طریق افزایش نفوذپذیری غشاهای بیولوژیک منجر به مرگ سلولی می شوند. در این بین غشاء میتوکندری از اهمیت به سزائی برخوردار است به گونه ای که اختلال در عملکرد میتوکندری ویژگی بارز بسیاری از بیماری های مرتبط با تجمع پروتئین هاست. در نتیجه به منظور بررسی اینترکشن تجمعات آمیلوئیدی با غشاء میتوکندری در این مطالعه میان کنش نمونه های مونومری، حدواسط های الیگومری و فیبریل های آمیلوئیدی پروتئین لیزوزیم سفیده تخم مرغ با غشاء میتوکندری (به عنوان یک مدل بیولوژیک in vitro) ، تهیه شده از مغز موش مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا ویژگی های ساختاری حدواسط های پیش فیبریلی با استفاده از تکنیک های مختلف مانند فلورسانس (ThTو ANS) و دورنگ نمائی دورانی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه افزایش نفوذپذیری غشاء میتوکندریائی در حضور گونه های مختلف تجمعات پروتئینی و از طریق سنجش میزان رها شدن آنزیم های شاخص میتوکندری بررسی شد. نتایج حاصل نشان دهنده رها شدن آنزیم های میتوکندریائی به دنبال انکوباسیون با حدواسط های الیگومری می باشد، حال آن که مونومرها و فیبریل های آمیلوئیدی اثری نداشتند. به نظر می رسد که هیدروفوبیسیته سطحی بالای حدواسط های الیگومری توانائی آن ها را برای میان کنش با غشاء میتوکندری، افزایش می دهد. در ادامه توانائی پلی فنول رزوراترول برای مهار تخریب و نفوذپذیری غشاء میتوکندری توسط حدواسط های الیگومری، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد رزوراترول به طور موثری افزایش نفوذپذیری غشاء میتوکندری توسط حدواسط های الیگومری را مهار می کند. پیشنهاد می شود که رزوراترول به واسطه اثرات پایدارکنندگی خود برروی غشاء میتوکندری آن را در برابر سمیت حدواسط های الیگومری محافظت می کند. نتایج حاصل می تواند در طراحی ترکیبات داروئی موثر در درمان بیمارهای مرتبط با تجمع پروتئینی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: لیزوزیم سفیده تخم مرغ، میتوکندری، رزوراترول، نفوذپذیری غشاء، الیگومر، پلی فنول
 • غلامرضا شاه حسینی، امین اوجی فرد *، رقیه امیری، جمشید امیری مقدم صفحات 199-206
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پرتو گاما بر رشد و فاکتورهای خونی لارو ماهی قزل آلا رنگین کمان بود. در این تحقیق، تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان با در معرض دزهای پایین (1، 2/5 و 5 گری) و بالای (20،10 و40 گری) از پرتو گاما قرار گرفتند. پس از 90 روز، رشد و بقا تخم و شاخص های خونی لاروها بررسی شد. نتایج نشان دهنده تاثیرات منفی پرتو گاما بود، به طوری که افزایش میزان پرتو سبب کاهش معنی داری در میزان رشد و بقای تمامی تیمارها شد. تخم های در معرض دز 40 گری پرتو گاما، تماما از بین رفتند. بیش ترین میزان رشد و بقا در تیمار شاهد به دست آمد و افزایش میزان پرتوسبب کاهش معنی دار، شاخص های مذکور شد. با افزایش میزان پرتو روند کاهشی در شاخص های خون مشاهده شد. در کلیه تیمارها، میزانRBC (تعداد گلبول قرمز) ، Hct (هماتوکریت) و Hb (هموگلوبین) با افزایش میزان پرتو کاهش معنی داری یافت (0/05>P) در حالی که میزان MCV (میانگین حجم یک گلبول قرمز) و MCH (میانگین هموگلوبین یک گلبول قرمز) تغییری نکرد. هم چنین میزان گلبول سفید (WBC) ، لنفوسیت و مونوسیت کاهش یافت که این کاهش معنی دار نبود (0/05<P). نتایج نشان داد که پرتو گاما عاملی بالقوه در تخریب سلول ها بوده و درنتیجه موجب کاهش رشد و بقای تخم و فاکتورهای خونی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان می شود.
  کلیدواژگان: بقا، پرتو گاما، رشد، قزل آلای رنگین کمان، هماتولوژی
 • حمیدرضا نادری فارسانی *، عبدالمجید حاجی مرادلو، وحید تقی زاده، محمدرضا ایمانپور صفحات 207-216
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کلم بروکلی (0، 0/2 ، 0/5 و 1 درصد) بر پارامترهای خون شناختی، بیوشیمیایی و شاخص های رشد ماهی کپورمعمولی (Cyprinous carpio) انجام شد. در این تحقیق 300 ماهی کپور در 12 تانک فایبرگلاس 400 لیتری (هر تانک شامل 25 ماهی) با وزن متوسط اولیه 0/24±2/11 گرم به مدت 8 هفته به میزان روزانه 3درصد از وزن بدن مورد تغذیه قرار داده شدند. نتایج نشان داد، شاخص های رشد، نرخ کارایی پروتئین (PER) ، شاخص وزن بدن (BWI) ، کارایی غذا (EF) و نرخ رشد (GR) در همه تیمارها نسبت به گروه شاهد بیش تر بود اما تنها میزان نرخ رشد ویژه (SGR) در تیمار با 0/2 درصد کلم بروکلی تسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان داد (0/05>P). در ارتباط با تعداد گلبول های سفید خون (WBC) ، پروتئین کل و گلبولین (GLU) در تیمار با سطح 0/5 درصد از کلم بروکلی نسبت به سایر تیمارها و گروه شاهد افزایش معنی داری نشان داد (0/05>P). هم چنین، تعداد گلبول های قرمز خون (RBC) ، هموگلوبین (Hb) ، هماتوکریت (HCT) و ائوزینوفیل در همه تیمارها نسبت به گروه شاهد افزایش پیدا کرد اما این افزایش معنی دار نبود (0/05<P). در پایان می توان نتیجه گرفت که، به نظر می رسد که میزان 0/5 درصد کلم بروکلی در جیره غذایی کپورمعمولی، می تواند باعث بهبود شاخص های رشد و پارامترهای خون شناختی و بیوشیمیایی خون این ماهی گردد.
  کلیدواژگان: کلم بروکلی، خون شناختی، بیوشیمیایی، رشد، کپورمعمولی
 • مریم علی زاده *، رحمان پاتیمار، اصغر عبدلی، محمد فرهنگی، کیاوش گلزاریان پور صفحات 217-228
  جهت مطالعه تغییرات خصوصیات مورفولوژیک ماهی سفید رودخانه ای (Leuciscus orientalis) ، 190 قطعه ماهی از رودخانه های دوغ، سیاهرود و سفیدرود واقع در حوضه جنوبی دریای خزرصید گردید؛ 25 صفت ریخت سنجی، 5 صفت ریخت سنجی نسبی و 9 صفت شمارشی سنجش و شمارش شد. مقایسه میانگین صفات ریختی بیان گر وجود دوشکلی جنسی در جمعیت های مورد مطالعه بود. از جمله صفات جدا کننده قطرمردمک چشم، فاصله باله پشتی- دمی، طول قاعده باله مخرجی، فاصله بین چشم ها و عرض سر است. نتایج نشان داد که صفات شمارشی در بین جمعیت ها تفاوت معنی دار ندارد (0/05>p) اما خصوصیات ریخت سنجی مبتنی بر فاصله تاکسونومیک بیان گر فاصله کم تر جمعیت دوغ از جمعیت سیاهرود و جدایی ریختی معنی دار از جمعیت سفیدرود است. در تجزیه به مولفه های اصلی مولفه اول و دوم 69/77 درصد از تغییرات واریانس کل را شامل می شوند. به منظور بیان واضح تر جدایی جمعیت ها از آزمون CVA استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که جمعیت ها به طور معنی دار از هم جدا شدند (Wilk, s lambda0/052 =) (p<0/05) و فاکتور اول و دوم 66/8 درصد از تغییرات واریانس کل را سبب می شوند. صفات عرض ساقه دمی، طول قاعده باله سینه ای و قطرچشم بر روی محور اول و صفات فاصله بین چشم ها، قطر مردمک چشم و طول قاعده باله مخرجی بر روی محور دوم بارگذاری می شوند.
  کلیدواژگان: تفاوت ریخت شناختی، ماهی سفید رودخانه ای، حوضه جنوبی دریای خزر
 • فرهنگ فرهمند * صفحات 229-238
  این پژوهش با هدف شناسایی واندازه گیری غلظت عناصر آهن، آرسنیک و کادمیوم بر روی آب های زیرزمینی روستاهای حومه منطقه شمیرانات واقع در شمال تهران انجام شد. با توجه به مشخصات جغرافیایی، اقلیمی، فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی این منطقه 7 ایستگاه نمونه برداری (به ترتیب: برگ جهان، رسنان، لواسان بزرگ، زرد بند، نیکنام ده، کند سفلی و راحت آباد) تعیین شدند. نمونه آب های جمع آوری شده با استفاده از روش طیف سنجی جذب اتمی (AAS) با شعله و کوره گرافیتی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از اندازه گیری ها و داده های حاصل نشان می دهند که بیش ترین غلظت آهن در ایستگاه های برگ جهان و زرد بند بوده و کم ترین مقدار آن در ایستگاه نیکنام ده می باشد. با توجه به نمودار غلظت ها، روند تغییرات فلز آهن در این نمونه ها ناهمگون است ونظم خاصی ندارد. هم چنین بیش ترین غلظت آرسنیک در ایستگاه رسنان و کم ترین آن در ایستگاه راحت آباد به دست آمده است. با توجه به نمودار غلظت ها، روند تغییرات عنصر آرسنیک از ایستگاه برگ جهان تا نیکنام ده کاهشی بوده و در ایستگاه کند سفلی افزایش جزیی و در آخر دوباره کاهش یافته است. برای فلز کادمیم، بیش ترین غلظت در ایستگاه های برگ جهان، رسنان و لواسان بزرگ و کم ترین آن در ایستگاه های نیکنام ده و راحت آباد به دست آمد. با توجه به نمودار غلظت ها، روند تغییرات فلز کادمیوم از ایستگاه برگ جهان تا نیکنام ده روند کاهشی داشته و در ایستگاه کند سفلی افزایش جزیی و در ایستگاه آخر به حداقل خود می رسد.
  کلیدواژگان: غلظت، نمونه برداري، اندازه گيري، آهن، آرسنيک، کادميم
 • شادی آبادیان *، مهرداد نصری تجن، عباسعلی زمینی صفحات 239-246
  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات استفاده از سطوح یک نوع پری بیوتیک تجاری (Mannan Oligosaccharides) بر شاخص های رشد و بقاء لارو قزل آلای رنگین کمان از مرحله شروع تغذیه فعال می باشد. تعداد 1500 قطعه ماهی با وزن متوسط 10±110 میلی گرم انتخاب و در داخل 12 مخزن (35 لیتری) با تراکم 125 قطعه در هر مخزن نگه داری و به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. از پری بیوتیک مانان در 3 سطح 0/5، 1 و 2 گرم در کیلوگرم به همراه یک گروه شاهد، استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از 0/5، 1 و 2 گرم در کیلوگرم پری بیوتیک باعث افزایش معنی دار شاخص های رشدی ماهیان (وزن نهایی به ترتیب، 0/11±2/03، 0/69±2/61 و 0/04±2/57 گرم) در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی، 0/05±1/67 گرم) گردید (0/05>P). هم چنین استفاده سطوح مختلف پری بیوتیک در جیره سبب کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی ماهیان در مقایسه با گروه شاهد گردید (0/05>P). نتایح نهایی حاصله، حاکی از بهبود شاخص های رشد و کارایی تغذیه ای ماهیان با استفاده از سطح 1 گرم در کیلوگرم پری بیوتیک مانان در جیره لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد.
  کلیدواژگان: پری بیوتیک، مانان الیگوساکارید، لارو، رشد، قزل آلای رنگین کمان
 • سیده سمیه خاتمی نژاد، سیدحامد موسوی ثابت *، مسعود ستاری، صابر وطن دوست صفحات 247-258
  در این مطالعه ویژگی های ریخت شناختی 5 گونه از ماهیان جنس مروارید ماهیبه نام هایAlburnuschalcoides، A. filippii، A. atropatenae، A. mossulensis و A. hohenackeri به روش سیستم شبکه ای تراس مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 300 قطعه ماهی از اردیبهشت 89 تا مهر 91 از رودخانه های بابلرود، بالقلوچای، میریسه،گاماسیاب و مهابادچای به وسیله الکتروشوکر جمع آوری شدند. 105 فاصله تراس بین 15 لندمارک در300 نمونه اندازه گیری شد. در نتایج حاصله از تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) برای ویژگی های ریخت سنجی اصلاح شده، از 105ویژگی مورد بررسی در بین نمونه ها، تمام صفات دارای تفاوتمعنی دار (0/05>P) بودند. آنالیز فاکتورهای اصلی برای داده های مورفومتریک نشان داد که 14 فاکتور اول از میان 105 فاکتور ایجاد شده بین 5 گونه مورد بررسی، از 96/33 درصد تنوع صفات ریختی برخوردار می باشند. مطابق با نتیجه حاصل از ترسیم مولفه اول به دوم در آزمون تفکیک متعارف نشان داده شده است که سه گونه A. filippii, A. atropatenae و A. mossulensis دارای هم پوشانی بالا با یکدیگرند وگونه های A. chalcoides و A. hohenackeriاز سایر گونه ها به طور کامل جدا شدند. نتایج حاصل از آزمون کلاستر نیز جدایی کامل گونه ها به لحاظ خصوصیات ریخت سنجی از یکدیگر را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: Alburnus، سیستم شبکه ای تراس، ریخت سنجی، ایران
 • آذر بیک زاده *، محمدرضا ایمانپور، وحید تقی زاده صفحات 259-266
  کورتیزول نقش مهمی در جنبه های مختلف فیزیولوژی ماهی شامل تنظیم یونی، رشد، استرس و عملکرد ایمنی بازی می کند. هدف این مطالعه بررسی اثر کورتیزول خوراکی بر رشد، بازماندگی،هماتوکریت و پارامترهای بیوشیمیایی خون در بچه ماهیان کپور دریایی Cyprinuscarpio می باشد. برای این منظور، کپور معمولی با میانگین وزنی (0/12 ±1/36 گرم) به مدت 8 هفته با غذای تجاری حاوی 0 (شاهد) ، 50 ، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم غذای هیدروکورتیزون تغذیه شدند (4تیمار و 3 تکرار). نتایج نشان داد از نظر شاخص های رشد (درصد افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و میزان مصرف غذا) میزان بازماندگی و هماتوکریت، بین تیمارها با میانگین وزنی (0/36±3/22 گرم) اختلاف معنی داری وجود نداشت (0/05<P). در بررسی خصوصیات بیوشیمیایی خون، میزان گلوکز سرم خون در تیمار شاهد (1/40±73/04 میلی گرم بر دسی لیتر) به طور معنی داری پایین تر بود (0/05>P) اما میزان کلسیم سرم بین تیمارها اختلاف معنی داری نداشت (0/05<P). پروتئین کل سرم، در ماهیان تغذیه شده با کورتیزول به طور معنی داری کم تر از تیمار شاهد بود (0/05>P). نتایج نشان داد که کورتیزول خوراکی می تواند میزان گلوکز خون را به عنوان منبع انرژی برای مکانیسم های اسمزی در بچه ماهیان کپور معمولی افزایش بخشد.
  کلیدواژگان: کورتیزول، گلوکز، شاخص های رشد، کپورمعمولی
 • الهه اروجی *، مهدی شمسایی مهرجان، شهلا جمیلی صفحات 267-276
  در این تحقیق توانایی سازگاری و میزان رشد یک گونه از ماهیان آب شور (اسکات یا Scatophagus argus) ، در محیط آب شیرین مورد بررسی قرار گرفت. 4 تیمار با شوری های 10 و 20 و 30 در هزار و آب شیرین در 3 تکرار انتخاب و هر تکرارشامل 6 عدد ماهی شدند. پس از طی مراحل سازگاری با آب شیرین، از هر تیمار یک ماهی به صورت تصادفی انتخاب گردید و روش های معمول تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی (هماتوکسیلین- ائوزین) بر روی اندام های کلیه و آبشش انجام شد. در ادامه نتایج میکروسکوپیک تغییرات تعداد سلول های کلراید مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده فاکتورهای افزایش میزان رشد ویژه، ضریب چاقی و در صد بقاء بچه ماهیان در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری را نشان ندادند (0/05<p). بیش ترین میزان رشد ویژه و ضریب چاقی در شوری 20 در هزار و کم ترین میزان در شوری 30 در هزار مشاهده گردید. بیش ترین در صد ماندگاری و بقاء بچه ماهیان در شوری 10 در هزار مشاهده گردید. درصد بقاء ماهیان در آب شیرین با درصد بقاء در شوری 20 درهزار که شوری مطلوب برای زیست ماهی اسکات است برابر بود. پس از شمارش سلول های کلراید آبشش و کلیه مشخص شد که با کاهش شوری، تعداد سلول های کلراید آبشش ها کاهش و تعداد آن ها در کلیه ها افزایش معنی داری یافت (0/05>P).
  کلیدواژگان: ماهی اسکات، آب شیرین، سازگاری، سلول های کلراید
 • رسول قربانی، فاطمه عباسی *، مسعود ملایی، اصغر نعیمی، مریم باغفلکی، محمد فروهر واجارگاه صفحات 277-286
  به منظور بررسی فراوانی، پراکنش و تنوع گونه ای ماهیان نهر تیل آباد و رابطه آن با عوامل محیطی، نمونه برداری به صورت فصلی از تابستان 1388تا بهار 1389و با استفاده از الکتروشوکر (با قدرت 1/7 کیلووات و جریان مستقیم و ولتاژ 300- 200 ولت) انجام پذیرفت. نتایج نشان می دهد که ماهیان شناسایی شده شامل 3 گونه می باشند: ماهی خیاطه (Alburnoideseichwaldii) ، سیاه ماهی (Capoetacapoeta) و سگ ماهی جویباری (Paracobitismalapterura). تخمین جمعیت ها نیز با توجه به میزان تراکم هرگونه در فصول مختلف محاسبه گردید. در فصول مختلف سیاه ماهی و ماهی خیاطه صید گردید به‏ طوری که سیاه ماهی با بیش ترین فراوانی در هر چهار فصل، گونه غالب نهر برآورد گردید (0/05>p). در نهر تیل آباد حضور ماهی خیاطه با میزان پوشش گیاهی و شکاف کانال دارای همبستگی معنی دار و مثبت بود و حضور سیاه ماهی نیز بیش ترین همبستگی مثبت را با میزان کدورت و عرض نهر داشته و هم چنین حضور و یا عدم حضور سگ ماهی جویباری با عوامل محیطی چون میزان ریفل دارای همبستگی مثبت بود (0/05>p).
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای ماهیان، پراکنش، فراوانی، نهر تیل آباد، استان گلستان
 • میثاق طبیب زاده، ابوالفضل عسکری ساری، محمد ولایت زاده * صفحات 287-293
  این تحقیق به منظور تعیین و مقایسه میزان تجمع فلزات سنگین آهن، مس و کبالت در تخم ماهی، عضله بچه ماهی انگشت قد، ماهی بازاری، مولدین نر و ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) پرورشی استان لرستان در سال 1390 انجام شد. 75 نمونه تخم ماهی، بچه ماهی (فینگرلینگ) ، ماهی بازاری، مولدین نر و ماده قزل آلای رنگین کمان از 3استخر پرورشی مرکز تکثیر و پرورش قزل رود بروجرد واقع در استان لرستان تهیه شدند. سنجش غلظت فلزات سنگین به روش جذب اتمی با دستگاه پرکین المر (Perkin Elmer 4100) انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و به کمک آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام شد. غلظت فلزات سنگین آهن، کبالت و مس در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان به ترتیب 0/061±0/523، 0/05±0/23، 0/152±0/733 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد (0/05>P). بالاترین و پایین ترین میزان تجمع آهن به ترتیب در کبد مولدین ماده (0/75±7/35 میلی گرم در کیلوگرم) و عضله بچه ماهی (0/015±0/39 میلی گرم در کیلوگرم) مشاهده گردید. بالاترین و پایین ترین میزان تجمع مس به ترتیب در کبد مولدین ماده (0/83±4/33 میلی گرم در کیلوگرم) و عضله ماهی بازاری (0/15±0/53 میلی گرم در کیلوگرم) بود. بالاترین و پایین ترین میزان تجمع کبالت به ترتیب در آبشش مولدین ماده (0/55±4/26 میلی گرم در کیلوگرم) و تخم ماهی (0/05±0/23 میلی گرم در کیلوگرم) به دست آمد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، تجمع زیستی، مس، آهن، کبالت، قزل آلای رنگین کمان
 • سید محمدرضا فاطمی، سیدمحمدباقر نبوی، غلامحسین وثوقی، سیدافشین ناطقی شاه رکنی * صفحات 295-304
 • اسماعیل قره داشی *، محمدرضا ایمانپور، وحید تقی زاده صفحات 305-310
 • فروغ پاپهن شوشتری، اشرف جزایری، سیمین دهقان مدیسه، سرور عچرشاوی * صفحات 311-317
|
 • Mojtaba Rezaei, Seyed Ziaeddin Mirhosseini, Seyed Hossein Hosseini Moghadam, Mohammad Ayatollahi Pages 1-6
  The leptin gene has been known as a candidate gene and a key regulator of processes that is related to economic traits. In order to study the polymorphism of Leptin gene, total blood samples were collected randomly from 200 of native and crossbreed cows of Guilan province. DNA was extracted using salting out procedure and polymerase chain reactions (PCR) were carried out using a specific primer pairs for amplification a 522 bp fragment of leptin gene. Amplified fragment was digested by BsaAIrestriction enzyme and then samples were genotyped. For the studied locus Two patterns of A and B were identified with the frequency of 0.455 and 0.545 in native cows and 0.365 and 0.635 crossbreed cows, respectively. Three genotypes of AA, AB and BB with the frequency of 0.19, 0.53 and 0.28 in native cows and 0.14, 0.45 and 0.41 in crossbreed cows were detected, respectively. The chi-square test results showed that the studied populations was in Hardy-Weinberg equilibrium. Nei and Shanon indexes, observed and expected heterozygosities were calculated as 0.496 and 0.689, 0.53 and 0.498 in native cows and 0.464 and 0.656, 0.45 and 0.466 in crossbreed cows, respectively. The results revealed that the marker site of Leptin gene is polymorph in studied cows and the PCR-RFLP technique has a great potential for detection of such polymorphism.
  Keywords: crossbreed, DNA polymorphism, Leptin gene, Native Cows, PCR, RFLP
 • Kaveh Khosraviani, Mohammad Reza Kalbassi, Majid Sadeghizadeh Pages 7-13
  MHC molecules have many important functions related to adaptive immune system in vertebrates andassessment of effects of natural selection and genetic drift on MHC genes diversity of different species are very important. In this study, the MHC genes diversity of native and endangered Caspian trout (Salmotruttacaspius) fishesthat is supported by restocking programs, were investigated. Hence, DAA locus of MHC class-IIα gene became analysis in 50 samples of Caspian trout fishes by SSCP method. Results indicated this gene has at least 15 alleles that MHCScCa-DAA*03 and MHCScCa-DAA*10 alleles have the most frequency. Also, observed heterozygosity (Ho), expected heterozygosity (He) and Shannon index equal to 0.80, 0.82 and 2.037, respectively. In conclusion it must be mentioned, althogh MHC genome of Caspian trout has high allelic diversity, but according to endangered conservational state of this species and human impacts, most of low frequency alleles are in risk of allelic lost. Therefore, the conservation of this genome pool during Caspian trout restocking programs is very critical issue.
  Keywords: Caspian trout, MHC genes, SSCP, genetic diversity
 • Abdolrahim Vosoughi, Shahram Dadgar, Amir Veysi Pages 15-21
  This study was conducted to investigate the possibility of replacing the fish meal instead of hydrolyzed cow skin in the diet of ornamental Fish (Flower horn). Growth, nutrition efficiency and survival rates of 216 fishes, with average weight and length 0.95±0.2 grams 3.7±0.2 cm using six types of diets formulated iso- caloric with different percentages of (zero, 20, 40, 60, 80 and 100), hydrolyzed protein cow skin in the form of six treatments, each with three replicates were examined during the 100 days. The fish were biometry measured every 20 days. At the end of experiment, fish fed with diet containing 40% hydrolyzed cow skin with means of final weight, weight gain, feed conversion ratio and percent weight gain Respectively 3.87g, 2.92 g, (2.06±0.31) and (%290.47±76.49) had the highest growth rate. These parameters in fish fed with 100% hydrolyzed cow skin were 2.50 g, 1.6 g, (3.04±0.48) and (%198±74.37) respectively, showed the lowest growth (P
  Keywords: Fish meal, Hydrolyzed cow skin, Flower horn
 • Marjan Bagheri Najafabad, Fahimeh Baghbani, Arani, Seyed Mahdi Sadat, Saber Khederzadeh Pages 23-28
  Salmonella spp. are enteric pathogen with a worldwide distribution comprising a large number of serovars. Many virulence factors of Salmonella are encoded by located genes on Salmonella pathogenicity islands (SPIs). This study was conducted to investigate the distribution of two SPI-3 related genes in among three serotypes of Iranian salmonella: typhi, paratyphi B and paratyphi C.
  A total of 25 salmonella strains were isolated from Iranian patients with clinical symptoms of salmonellosis. All isolated belong to salmonella serotypes of typhi, paratyphi B and paratyphi C. Salmonella isolates were screened for the presence of mgtC and misL genes by PCR amplification method.
  Among 25 salmonella strains, 20 (80%) were positive for SPI-3 region. The presence of misL gene in these serotypes of salmonella was as follows: typhi (100%), Paratyphi C (33%), Paratyphi B (25%) and for mgtC: typhi(97%), paratyphC(33%), paratyphiB(0%).
  the widely distribution of SPI-3 among Iranian salmonella isolates provide the basic information on the genetic background of virulence as well as molecular properties of three different serotypes of Salmonella. This is the first report on the distribution of SPI-3 in Salmonella isolates from Iran.
  Keywords: salmonella, (pathogenicity island) PI, PCR, misL, mgtC
 • Fahime Azizi, Majidreza Khoshkholgh, Hossein Rahmani, Masoud Sattari, Hossein Anvarifar Pages 29-39
  Effects of Shaheed Rajaee Dam constructed on the Tajan River on diversity and separation of Spirlin (Alburnides sp.) population was studied. Total of 100 fish samples including 50 samples from either side (below and above) of the dam were caught by electrofishing gear and examined. 53 morphometric were measured with the aid of digital clipper and 16 meristic (numerical) characteristics were also determined in all samples. Principal component (PCA) and detrended fluctuation (DFA) and cluster analyses were used to examine morphometric and meristic (numerical) data following standardization (to avoid error related to alometric growth). The one- way ANOVA analysis for standardized morphometric traits revealed statistically significant differences in 27 parameters within specimens which show relatively high phenotype diversity in A. bipunctatus from two studies areas. The DFA analysis showed that fish population in two areas below and above the dam are separated by 93% in morphometric and 78% in meristic characteristics. The PCA analysis also showed that 8 morphometric and 6 meristic characteristic separate fish populations of the river below and above the dam. The dendrogram constructed by UPGMA based on Euclidean distance coefficient also separated the fish population upstream and downstream of the dam.
  Keywords: Spirlin, Morphometric, meristic, Diversity, separation, Tajan River
 • Masoumeh Kamali Najaf Abad, Mohammad Reza Imanpoor, Vahid Taqizadeh, Ali Reza Alishah Pages 41-50
  The present study was designed to investigate the effect of chitosan as an immune stimulating on growth and hematologic parameters in Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) fingerlings. This research using completely randomized design consisting of levels 0 , 0/25 , 0/5 , 1 , and 2 g of chitosan per kg of Caspian kutum commercial diet was designed with three replications . Caspian kutum fingerlings weighted average 1/76 ± 0/15 g aquarium for 8 weeks with experimental diets were fed to satiety level. Measured parameters including growth parameters ( final weight , specific growth rate , condition factor and the body weight gain ) , nutritional index ( feed conversion ratio), respectively. At the end of the hematological parameters fingerlings were examined and blood was taken from the caudal peduncle fish. The results in terms of growth parameters did not show significant differences between treatments (P>0/05), but the results in terms of nutritional indicators (FCR) and hematological factor showed significant differences among treatments (P
  Keywords: Chitosan, Growth, Hematological parameters, Rutilus frisii kutum
 • Seyed Ziaaodin Mirhoseini, Moeineddin Mavvajpour, Mani Ghanipoor, Alireza Seidavi Pages 51-61
  At this research it was investigated the effects of three prevalent environmental stresses in Iranian silkworm rearing farms on 6 kinds of Iranian silkworm hybrid performance. The climate stresses included warm/humid, warm/dry and temperature fluctuating conditions which compared with standard rearing climate conditions. The trail carried out within spring and early autumn rearing conditions. Some economic characters such as the percentages of good, middle, low and double cocoons, larval, pupal and total mortality, weight of total and good cocoon per 10000 larvae, number and weight of cocoon per liter, single cocoon weight, single cocoon shell weight and single cocoon shell percentage were surveyed. The obtained results of ANOVA showed the rate of larval, pupal and total mortalities at spring rearing season (3.0, 3.84 and 6.49% respectively) were higher under warm/humid condition compare to warm/dry (2.16, 3.47 and 5.33) and temperature fluctuating (2.22, 4.33 and 6.2) conditions (P˂0.05). Similarly at autumn rearing season warm/humid climate resulted to higher larval, pupal and total mortalities (10.18, 20.66 and 28.07% respectively) compare to warm/dry (5.72, 16.73, and 21.28 %) and temperature fluctuating (3.93, 2.58 and 6.41 %) rearing conditions (P˂0.05). Furthermore at spring and autumn seasons, respectively 2.22 and 6.11 % at larval mortality, 4.07 and 11.0 % of pupal mortality and 5.97 and 16.09 % at total mortality were observed (P˂0.05). According to the results of this study, humidity had no effect of pupal mortality while warm/humid condition increased the larval mortality (P˂0.05). Therefore silkworm hybrids would demonstrate better performance under warm/dry rearing condition compare to warm/humid climate (P˂0.05). Under humid rearing climate the apparent weight of cocoon will increase which is due to higher pupal weight (P˂0.05). The results further showed the existence of negative genetic correlation between resistance and productive characters. It is cleared that the hybrids performances varies based on different environmental condition (P˂0.05).
  Keywords: Season, Environmental Stress, Silkworm, Behavior
 • Farzad Sotohian, Mohsen Ranjbaran Pages 63-71
  Fiddler crabs typically live in the tidal muddy and sandy flats. According to the tides play a major role in the distribution of species, this study was conducted in the tidal flat of Rig port in Bushehr in sumer 1391. The more common Ucaannulipes lives in sandy while Ucasindensis lives in muddy areas with sandier sediment. There are differences between the sexes of these two species in field observations. They are also quite different patterns of behavior. However, to compensate for a male crab claws for power supply need to spend more time than the females.The male crabs to be produced larger mud pellets than females.Male fiddler crabs use the major claw to perform a waving display as a form of female courtship.Male fiddler crabs could increase food ingestion by having faster feedingmotions, by feeding for a longer period of time than females, by feeding on largermouthfuls or by having a higher assimilation efficiency of the food they do ingest. Distribution of the Ucasindensis significant increases in very fine grained sand and coarse silt, as well as distribution of the Ucaannulipes considerable increases in very fine silt and coarse clay. Statistical software SPSS was used for data analysis. The aggressive behavior in males can be seen, the behavior of most of the species Ucaannulipes is Ucasindensis.
  Keywords: burrowing crabs, behaviour, tidal, Rig port, Bushehr Province
 • Mohsen Ali, Alireza Mirvaghefi, Hadi Poorbagher, Farzad Asadi Pages 73-87
  Nowadays, organophosphorus pesticides such as diazinon are used in various agricultural activities and controlling insect's and pest's control. They could enter surface even underground water sources during drainage process. Diazinon can cause reactive oxidative stresses (ROS) during metabolism process in the body of aquatic organisms. The aim of this study is to investigate the antioxidant effect of vitamin C on antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in Oncorhynchus mykiss. Sixty Oncorhynchus mykiss fish with the average weight of 121 ± 18 g [±SD] were allocated into four treatment groups: (1) control, (2) diazinon (0.1 mg L‑1), (3) vitamin C (300 mg kg‑1 in diet) plus diazinon (0.1 mg L-1) and (4) vitamin C (1000 mg kg-1 in diet) plus diazinon (0.1 mg L-1). After a period of two and four weeks, sampling was performed on their blood serums to measure Superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) enzymes, total antioxidant capacity (TAC) and malondialdehyte (MDA) index. Findings indicated that the fish in diazinon treated group (without vitamin C in diet) showed significant (p
  Keywords: vitamin C, antioxidant enzymes, lipid peroxidation, reactive oxygen species
 • Fatemeh Setayeshi, Hossein Varasteh Moradi, Abdolrasoul Salman Mahini Pages 89-97
  Birds are important biodiversity and habitat indicators. The study was conducted in forest located to the township of Gorgan, during the Spring of 2012. In this research, density and diversity indices of birds and correlation of bird species with environmental variables were studied in in four different patch sizes (300 ha. The Results showed that habitat variables including vegetation type, the number of snags, the number of logs, the number of trees with dbh 0- 20, 20-50, 50-100 and 100-300 cm and basal area, were the most important variables affecting the presence of birds in the study area (p
  Keywords: birds, forest patches, Environmental variables
 • Hossein Houshmand*, Rahim Peyghan, Masoud reza seyfi abad shapouri, Jasem Ghofleh Marammazi, Mohammad Afsharnasab Pages 99-104
  White spot disease is one of the most serious viral diseases which affect farmed shrimp in the world. In Iran the disease maked serious damages to shrimp farmers. During a culture period, shrimp farms of Abadan were visited and those shrimps with clinical symptoms of WSSD were sampled. The samples which had the highest frequency of white spot disease were used as a template in subsequent experiments. This isolate was named: IRI-KHZ/904. By designing of primers, VP28 gene amplification and sequence was recorded in gene bank with accession number: AB855742. The nucleotide sequences obtained in this study had 100% homology with most isolates from different countries which recorded in the gene bank. Also in comparison with 4 other isolates that had been recorded in gene bank, Iranian isolate showed 99% homology.
  Keywords: Sequence analysis, VP28 gene, white spot virus, White leg shrimp, Khuzestan Province, Iran
 • Zahra Roohi *, Mohammad Reza Imanpoor, Valialah Jafari, Vahid Taghizadeh Pages 105-112
  This study was conducted to evaluate the use of caraway seeds meal (CSM), as natural feed additives on growth performance and some blood parameters of common carp (2.457±0.057 g). Fish were divided into four groups fed on diets containing CSM in different levels; 0, 0.5, 1, 1.5% and the experiment extended for ten weeks. The CSM supplementation enhanced significantly fish growth over the control diet (P<0.05). Results showed that fish fed diets containing 1 % CSM had significantly higher growth performance (weight gain, gain % specific growth rate (SGR) and the lowest fish growth was obtained at control diet. Feed conversion ratio (FCR) decreased significantly in diet containing 1 % CSM (P<0.05). WBC levels decreased significantly in fish fed with dietary caraway compared with control treatment (P>0.05).There is also no significant difference between RBC, HCT and HGB in experimental groups (P>0.05). In addition, there were significant differences between biochemical parameters in fish fed with dietary caraway compared with control treatment (P<0.05). The highest levels of glucose and cholesterol were observed in control treatment and the highest level of total protein was observed in diet containing 1 % CSM. The results of this study show that addition of caraway to fish diet can promote growth and improve fish health.
  Keywords: growth performance, Blood, Medical plants, Caraway, Common carp
 • Aazam Elhami Rad *, Hamid Reza Rezaei, Hossein Varasteh Moradi, Mohammad Kaboli Pages 113-118
  The understanding of the species habitat requirements and parameters affecting the habitat selection would be essential for sustainable coservation. The black-beilled sandgrous (Pterocles orientalis) occurs in some southern plains of Sabzevar including Shir-Ahmad Wildlife Refuge. Although it suffers intensive habitat destruction and hunting, still there is no enough information about its population ecology in this distribution area. The study area was surveyed for recording presence and absence sites of bird. Using logistic regression analysis the association between species presence/absence and habitat parameters was examined. It was found that vegetation height, height of tallest shrub, canopy cover percentage, stony coverage, distance to roads, distance to water resource, altitude and slope, negatively and ant nest occurring, gravel percentage and stone number ,positively, in assessment plots are significantly associated with the black-beilled sandgrous presence (p<0.05).
  Keywords: Habitat selection, black-bellied sandgrouse, logistic regression, Shir Ahmad wildlife refuge
 • Erfan Karimian*, Rasoul Ghorbani, Abdolmajid Hajimoradloo Pages 119-129
  The purpose of this study was to determine the rate of Rhabdochona denudata infection in sand goby in relation the intermediate hosts in the Kaboodval, Zaringol and Shirabad Streams. For this purpose 78, 30 and 55 specimens was analyzed in three streams, respectively, at summer 2008. In general, ٪36. 47, ٪47. 05 and ٪59. 65 from sand goby were identified infected in the Kaboodval, Zaringol and Shirabad Streams respectively. In present study, Rhabdochona denudata parasite for the first time was reported from sand goby in Iran. Range of number Rhabdochona denudata was 1-33 specimens. The relationship between age and Rhabdochona denudata infection (prevalence) showed significant, in three Streams (p<0. 05). So that was positive in Kaboodwal and Zarrin-gol and negative in Shirabad Streams, but no significant relationship between infection level and sex of sand goby (p>0. 05). It seems that the presence and abundance of Ephemeropterans and Trichopterans nymphs as intermediate hosts of Rhabdochona denudata and feeding rate of them can be role in the rate of infection, So that, the most parasitic infection associated with the highest frequency of Ephmeropterans in environment and gut sand goby was observed in the Shirabad Stream.
  Keywords: Parasitic infection, Rhabdochona denudata, Sand goby, Fresh water
 • Mahmoud Ramin* , Mastooreh Doustdar, Shaban Najafpour, Fariba Esmaeili Pages 131-138
  This survey was carried out to investigate heavy metals, agricultural pesticides and microbial contaminations in Mohammadiyeh Channel extending Eslamshahr, Robatkarim and Shahriar cities of Tehran Province during the 2011.
  The result of measurements of heavy metals including lead, copper,iron,cadmium, zinc and mercury in spring, summer and fall in comparison to existing standards showed that unfortunately except copper the amount of other heavy metals are higher than standard levels in the most of stations,Lead amounts in Nasir-Abad area,Dehshad,distance between 6,7 secondary channel (at stations 2,3,4 and 5), zinc in beginning and end of channel (at stations 1 and 5) , iron in beginning and end of channel and Dehshad area( at stations 1,3 and 5) , cadmium and mercury in all stations were higher than the standards for fish culture.the results of heavy metals showed that there is significant difference between the stations in different seasons (P<0/05).
  The measured amounts of organophosphate and organochlorine pesticides and result of microbial contaminations culture were less than standard levels.there is significant difference between the stations in different seasons (P<0/05).
  Keywords: Heavy metal, agricultural pesticides, Microbial Contamination, Mohamadiyeh Channel, Tehran
 • Peyman karami*, Saber ghasemi, Farzad Houshyar Pages 139-150
  Numerical index of diversity, Combination of species richness and evenness are two important components But one of the Important problems of This indexes is this Do not separate the contributions of these two components is the numeric index value. One of the most effective and efficient methods to compute Contribution of these two components is the numeral diversity of SHE analysis The method of calculating the two components permits. This review is from mid- winter census water birds of Hasan langhi(Namaki), kolahi and tiab estuaries During the six years(1385-1390) In order to clarify Factors influencing the Numerical index of diversity was used. Calculation of diversity indices showed The variation in tiab, Hasan langhi and kolahi estuaries In order to 1388,1388,1389 Higher than other years, Shannon Wiener diversity index, Pielou J Richness index was the same frequency as and Evenness index, where (H'=3/15),(44) and (j'=0/75);( H'=3/2),(41) and (j'=0/79);( H'=2/99),(37)and(j'=0/74) Respectively. The results indicate that the factors influencing the numerical index variation is uniform in all three components of the estuary. In this period of intense change the landscape for birds Been observed in three assorted which means that the species composition have been relatively consistent.
  Keywords: Biodiversity, SHE analysis, Hasan langi, tiab, kolahi, Hormozgan
 • Vahideh Dorri*, Arya Ashja Ardalan, Tooraj Valinassab Pages 151-157
  This investigation was carried in Hormuzgan province waters to study the reproduction of Nemipterus japonicus .The samples were collected bi-monthly (two times per season) from October 2011 to September 2012 . A total of 298 specimens were caught by bottom trawl and transferred to the Laboratory for further biological measurements consist of length measurement (Total length, Fork length and Standard length), body weight, gonad weight , gonad length , liver weight and sex determination.
  The minimum and maximum fork length and body weight were 8 & 28 cm and 11 & 415 g, respectively. The b coefficient was estimated as 2.881, 2.515 and 2.804 for total (male & female), male and female groups. The sex ratio was M:F =1.0 : 2.9 . Based on reproduction studies, the spawning seasons were in two peaks of spring (as main one) and autumn. It was found that this species is a batch spawner fish. The mean absolute fecundity was 186819 ± 34200; and the LM50 was calculated about 21 cm.
  Keywords: Reproduction, Nemipterus japonicus, LM50, fecundity, Persian Gulf
 • Maryam Salehi * Pages 159-164
  In this study,the comparative study of the streptococcinumanderythromycin effects on cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with experimental streptococcusis. 1treatment and 2 reviews with 15 centigrade degree in 300 liter tanks that each of them contained of 40 juvenile rainbow trout fish with 25±5 gr weight. Pure culture of S. iniae in sheep blood agar and 400 juvenile rainbow trout fish were adapted in 3 days and in forth day, the juveniles were injected with 106 of S. iniae in 1ml of physiologic serum in the peritoneum of all juveniles spontaneously. After 24 hour, some of symptoms occurred, and the remedies were prescribed: Treatment 1: 0.1gr erythromycin (20percent) for 1kg of the juvenile weight, with fish meal, every morning. treatment 2: one glob of Streptococcinum C30 ,in the water ,every morning.(every morning at 8 am , the circulation of water was stop for half hour, then 1 glob of the remedy were put in the water for 2 week). Treatment3 :( positive control treatment) without any injection and any therapy. Treatment 4 :( negative control treatment) with injection but without any therapy.
  Daily estimation of the water temperature, oxygen, PH and salinity in the controlled situation for rainbow trout.
  Daily estimation of survival & mortality, of the juveniles.
  Daily survey of clinical symptoms: necrosis of, branches; hyperplasia; melanoma in the braches, melanosis dots in liver, kidney; hart, kidney were bloody; exophthalmia; hemorrhages under the skin, eyes, branches and anus.
  Treatment 1 had significance with treatment 2, 3 and 4(p<0.05).
  Keywords: streptococcusis, Homeopathy, O. mykiss
 • Siamak Yousefi Siahkalroodi*, Saber Khederzadeh, Mohammad Ghadiri Abyaneh Pages 165-170
  The Gorgani Cave Salamander (Paradactylodon gorganensis) is one of at risk species that only habitat of this species is a cave in Shirabad of Golestan province. In order to genetic determination of two phenotypes of Gorgan Mountain Salamander, after sampling and DNA extraction from ventral fins of 10 Salamander, the D-loop region was used. After loci amplifying in PCR, the all samples were sequenced. In this study, the results revealed that all sequence pattern of D-loop region were similar that it can be concluded that The D-loop region in the two strains was a one haplotype and there wasn’t any variation and it would appear that the high genetic similarities and no differences are in the two phenotypes of this population.
  Keywords: Gorgan Cave Salamander, Genetic variation, D-loop region
 • Mahin Rigi *, sahel pakzad Pages 171-176
  This research aims to study the heavy metal accumulation of Pb, Ni, Cu, Fe, and Zn in muscle, gill, liver, and kidney tissues of Snow trout (Schizothorax zarudnyi) from Chahnime Water Reservoirs of Sistan. After sampling, preparation, and digestion using nitric acid, the concentration of each metal was measured in µg/g-1 dry weight using Atomic Absorption Spectrometry (Konic NOVAA300). The results of this study showed that there is a significant difference between heavy metal concentrations in different Snow trout tissues (p<0.05). The heavy metal accumulation pattern in different tissues of this specie was Fe>Zn>Cu>Pb>Ni. Also, it was found that the metal accumulation amount of Pb, Ni, and Cu in the muscle tissue, which is the edible tissue, is higher than the limits set by global standards like WHO, FDA, FEPA, and NHMRC. Also, Zn concentration was higher than all of the mentioned standards except NHMRC which most certainly threatens the fish and human health.
  Keywords: heavy metals, Schizothorax zarudnyi, Sistan’s Chahnime Water Reservoirs
 • Zahra Khoshnood, Shahla Jamili *, Saber Khodabandeh, Ali Mashinchian Moradi, Abbass Ali Mottalebi Pages 177-186
  To determination the toxic effects of atrazine on Caspian kutum, the 96-h LC50 of atrazine was measured for newly hatched larvae as 18.53 ppm. Toxicity of atrazine herbicide on Caspian kutum larvae was investigated using concentrations: 9.25ppm, 4.62 ppm and 2.31 ppm for 7 days. Comparison of the length, weight and condition factor showed that no significant differences between atrazine exposed and control groups. The concentration of Na+, K+, Ca2+, Mg2+ and Cl- in whole body of larvae in control and atrazine exposure groups were measured and the results showed that concentrations of all these ions is higher in atrazine exposure group than control group. Results of the present study showed that atrazine could affect the ion compositions of the body even at sublethal concentration and acute exposure but at this kind of condition have no effects on growth parameters of the body.
  Keywords: Atrazine, Caspian kutum, Acute toxicity, Body Ions, LC50
 • Shaghayegh Roughanian Ghazvini, Ali Akbar Maratan, Shahin Ahmadian*, Mahshid Shafi Zadeh, Atieh Ghasemi Pages 187-198
  Recent findings demonstrate that oligomeric species, as toxic intermediates during the formation of mature fibrils, by increasing membrane permeability leading to cell death. Among these, the membrane of interest is mitochondria, so that mitochondrial dysfunction is a common feature of many disorders relating to protein aggregation. Therefore, in the present study interaction of the original native structure, oligomeric intermediates and amyloid fibrils of hen egg white lysozyme (HEWL) with mitochondrial membranes (as an in vitro biological model) were investigated. First structural characteristics of prefibrillar intermediates have been investigated using a range of techniques including fluorescence (ThT and ANS) and circular dichroism, and possible mitochondrial membrane permeabilization was determined following release of marker enzymes. Results presented demonstrate release of mitochondrial enzymes upon exposure to HEWL oligomers, whereas native monomer or mature fibrils were totally ineffective. It seems that increased surface hydrophobicity of HEWL oligomers enhanced their capacity to interact with mitochondrial membranes. Then we investigated the ability of Resveratrol to counteract mitochondrial membrane permeabilization induced by HEWL oligomers. The results demonstrate that Resveratrol can effectively hinder oligomer-mediated mitochondrial permeabilization. It has been suggests that Resveratrol via its membrane stabilizing effects protects mitochondria against oligomer toxicity. These may serve for design of novel therapeutic agents against disorders relating to protein misfolding and aggregation
  Keywords: Hen Egg White Lysozyme, Mitochondria, Resveratrol, Membrane destabilization, Oligomer, Polyphenol
 • Gholamreza Shahhosseini, Amin Oujifard*, Roghayeh Amiri, Jamshid Amiri moghaddam Pages 199-206
  The aim of this trial was to evaluate the effect of gamma radiation on growth and hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae. In this research, Rainbow trout of eggs were irradiated by low (1, 2.5, 5Gy) and high doses (10, 20, 40 Gy) of gamma radiation. After 90 days, the growth and survival eggs and blood parameters of larvae was investigated. The result showed the negative effects of a gamma ray, as the increase in levels of radiation caused a significant decrease in the growth and survival of all treatments. Eggs exposed dose 40 Gy of gamma radiation, destroyed. The highest rates of growth and survival obtained in the control treatment and increased radiation levels, brought about significantly decreased on mentioned parameters. A decreasing trend in blood parameters was observed when the radiation levels increased. In all treatments, levels of RBC (red blood cells), Hct (hematocrit) and Hb (hemoglobin) declined significantly (P<0.05) as the irradiation levels increased, where as the amount of MCV (Mean corpuscular Volume) and MCH (Mean corpuscular hemoglobin) not changed. Also the levels of white blood cells (WBC), lymphocytes and monocytes, decreased, that this reduction was not significant (P<0.05). The results suggest that gamma rays can be a potential candidate for damage cells, resulting in decreased of growth and survival of eggs and larvae of hematology of rainbow trout.
  Keywords: Gamma radiation, growth, Hematology, Oncorhynchus mykiss, survival
 • Hamid Reza Naderi Farsani *, Abdolmajid Hajimoradloo, Vahid Taghizade, Mohammad Reza Imanpoor Pages 207-216
  The broccoli plants (Brassica oleracea gemmifera L.) are full of organic and mineral matters and vitamins. The presence research was studied on the effect ofdifferent levels (0%, 0.2%, 0.5% and 1% respectively) of broccoli on hematological and biochemical parameters and growth of common carp (Cyprinous carpio). 300 fish (25 fish per tank with an average body weight of 2.11±0.24 g) were dieted for 8 weeks. The result showed that white blood cell count (WBC), total protein (TOP) and globulins (GLU) increased significantly in treatmeant group with 0.5% broccoli in comparison with the other groups (P<0.05). However, the amount of red blood cell count (RBC), hemoglobin (Hb), Hematocrit (Ht) and eosinophil in all the treatment groups increased than the control group with no significant difference (P>0.05). In relative of growth indices, the amount of Protein Efficiency Ratio (PER), Body Weight Index (BWI), Food Efficiency (FE) and Growth Rate (GR) between treatment groups were increased in comparison with the control group but, not significantly (P>0.05), but the amount of Specific Growth Rate (SGR) at the treatment with 0.2 percent in comparison with the control group showed the significant difference (p<0.05). In the end, we can conclude that it seems that 0.5% of broccoli in the diet can have a better effecton hematological, biochemical parameters and growth indices and increase the growth, immune system and health of the fish.
  Keywords: broccoli, Hematological, Biochemical, growth, Common carp
 • Maryam Alizadeh* , Rahman Patimar, Asghar Abdoli, Mohammad Farhangi, Kiavash Golzarianpour Pages 217-228
  In the present study the morphologic traits of Leuciscus orientalis (Nordmann, 1840) populations were examined in the Doogh River, Siahroud River and the Sefidroud River in the Southern Caspian Sea basin. A total of 190 fish specimens were collected and 25 morphometrics, 5 proportional morphometrics and 9 meristic characters were recorded. Existence of sexual dimorphism was confirmed in all populations by t test analysis on morphometric features. Pupil diameter, postdorsal distance, length of anal fin base, interorbital distance and head width were significant different between male and female specimens (p<0.05). Despite of similar meristic characters among populations, Doogh population has more connection to Siahroud population based on taxonomic distance of morphometric traits rather than Sefidroud population. PCA revealed that first and second componants cause 69.77% of total variance of differences. In order to show clear relation of populations CVA/MANOVA analysis has been applied. The results showed that all populations separate significantly (Wilk̍s lambda= 0.052, p<0.05), first and second canonical includes 66.8% of total variance. Coudal peduncle width, pectoral fin base and eye diameter were loaded on first canonical and inter-orbital distance, pupil diameter and length of anal fine base were loade on second canonical.
  Keywords: Morphological differentiation, Leuciscus orientalis, Southern Caspian Sea basin(0.05>p)
 • Farhang Farahmand * Pages 229-238
  A study was carried out to identify and measure concentration of elements including Fe, As, and Cd in Iran on the underground water sources of Shemiranat district in the northern Tehran in the fall of 1388. In this study flame and graphite furnace atomic absorption spectrometry (AAS), graphite stove furnaces were used. Seven sampling stations were determined based on geographical, climatic, physical, biological and chemical characteristics of this region. The results showed that the highest concentration of Fe was related to stations 1, 4 while the lowest concentration was observed at station 5. Concentration diagram indicated that the trend of Fe concentration was inconsistent and irregular. The stations 2 and 7 showed the highest and lowest concentration of As respectively. There was a descending trend for As concentration from station 1 to 5 had decrease and it had increase in station 6 and the last it had decrease concentration. The highest and lowest concentration of Cd was related to stations 1, 2, 3 and 5, 7 respectively.
  Keywords: concentration, Sampling, Measurement, Chemical pollutant, Fe, as, Cd
 • Shadi Abadian *, Mehrdad Nasri Tajan, Abbas Ali Zamini Pages 239-246
  The present study was performed to elucidate the probable effects of prebiotic Mannan Oligosaccharides supplementation in diets on growth performance and feed efficiency of rainbow trout fry. 1500 fish with average weight of 110±10 mg were distributed into 12 (35 L) tanks (125 fish/tank) and cultured for 60 days using experimental diets. Fish diet was used by prebiotic supplementation at three levels of 0.5, 1, and 2 g/kg along with a control diet. The results showed that final weight significantly increased in fish fed 0.5, 1 and 2 g/kg (Final weight: 2.03±0.11, 2.61±0.69 and 2.57±0.04 gr, respectively) Mannan prebiotic supplementation were significantly higher than the control group (Final weight: 1.67±0.05 gr). However, feed conversion ratio in fish fed 0.5, 1 and 2 g/kg Mannan prebiotic supplementation were significantly lower than the control group (P<0.05). The use of 1g/kg dietary Mannan Oligosaccharides prebiotic improved the growth parameter and feed efficiency ratio in rainbow trout fry.
  Keywords: Prebiotic, Mannan Oligosaccharides, larvae, growth, Oncorhynchus mykiss
 • Seyedeh Somayeh Khatami Nejad, Seyed Hamed Mousavi Sabet*, Masoud Sattari, Saber Vatan Doust Pages 247-258
  In this study morphometric comparison among five species of the genus Alburnus, namely Alburnus chalcoides, A. filippii, A. atropatenae, A. mossulensis andA. hohenackeri were examined using a truss network. Samples were taken from the Babol-rud, Baleqlu-Chai, Miriseh, Gamasiyab and Mahabad-Chai rivers in Iran during May 2010 to October 2012 by electrofishing. A hundred five truss distances between 15 landmarks in 300 specimens were measured. The ANOVA revealed significant differences in all the 105 morphometric factors (P<0/05). Principal component analysis (PCA) for morphometric data showed that 14 factors of the first morphometric characters among the 105 factors established had 96.33% changes in 5 species studied. Plotting the first and the second canonical discrimination analysis showed that A. atropatenae, A. filippii and A. mossulensis were high overlapping with each other, and A. hohenackeri andA. chalcoides were through separated from the others. The dendrogram derived from cluster analysis of Euclidean square distances among groups of centroids showed that the five species of the genus Alburnus were partly distinct from each other with respect to morphometric characters.
  Keywords: Alburnus, Truss network, Morphometric, Iran
 • Azar Beikzadeh*, Mohammad Reza Imanpoor, Vahid Taghizadeh Pages 259-266
  Cortisol plays an important role in several aspects of fish physiology including ionic and osmotic regulation, growth, stress and immune function. This study conducted to evaluate the long time effect of oral cortisol on the growth performance, survival, biochemical blood parameters in common carp (cyprinus carpio) fingerling. For this purpose, common carp (1.36 ± 0.12 g) was distributed in 4 treatments in 3 replicates and fed with commercial food containing 0 (control), 50, 100 and 200 mg kg-1 food hydrocortisone during 8 weeks. This results showed that no significantly difference in growth performance (growth rate (GR)), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), Feed intake (FI), survival and hematocrit between treatments (p>0.05). Serum glucose levels in control treatment (73.04±1.40mg/dl) was significantly lower than other treatments by serological investigation (p<0.05) but no significantly difference in serum calcium Ionic factor between treatments (p>0.05). Serum total protein in fish fed cortisol were significantly lower than the control group (p<0.05). The results of this study showed that oral administration of cortisol can increase blood glucose as an energy source for the mechanisms of osmotic in the common carp fingerling.
  Keywords: cortisol, Glucose, Growth indices, Common carp
 • Elahe Orouji *, Mehdi Shamsaie Mehrgan, Shahla Jamili Pages 267-276
  In this study the ability of adaptation and growth rate of salt water fish (Scatophagus argus) in freshwater environment were investigated. This fish naturally lives in salinity between 16-20 ppt. Four treatments of salinity (0-10-20 and 30 ppt) in 3 replicates and per replicate including 6 fish were selected. After the adaptation period, from each treatment, one fish randomly selected and the methods of tissue sections prepared and stained (hematoxylin - eosin) was performed on organs of kidney and gill. The results of the microscopic changes in chloride cells were examined. Based on the results of specific growth factors increases, obesity rates and the percentage of survival of juveniles in different treatments did not show significant difference (p>0/05). The highest specific growth rate and the lowest rate of obesity were found in the salinity of 20 ppt and 30 ppt, respectively. The highest percentage survival and the survival of juveniles was observed at salinity of 10 ppt. Survival rate of fish in fresh water was same with the salinity of 20 ppt that is suitable salinity for Scott Fish in the environment. During the examination period, the photograph was taken from the tissues of kidney and gill by light microscope. After counting the gill chloride cells and of kidney it was clear that with the reduction of salinity, chloride cells of gills decrease and of kidney were increased )P<0/05).
  Keywords: Scott fish, Freshwater, adaptation, Chloride cells
 • Rasoul Ghorbani, Fatemeh Abbasi *, Masoud Molaei, Asghar Naeimi, Maryam Baghfalaki, Mohammad Forouhar Vajargah Pages 277-286
  In order to ponder the abundance, distribution and diversity of fish and relationship to environmental factors were studied in the Tilabad stream, from summer 2009 to spring 2010. Specimens were caught by electrofishing (DC, 200-300V). Results show that three species of fish have been identified including: Spirlin (Alburnoides eichwaldii), Capeta (Capoeta capoeta) and loaches (Paracobitis malapterura). The estimated population was calculated as for density in different seasons. Capoeta and spirlin was caught the highest frequency in all four seasons so that Capoeta were dominant species (P<0.05). In Tilabad stream, the presence of Spirlin was positive and significant correlation with the amount of vegetation and channel insection and Capoeta had the highest positive correlation with turbidity and stream width and also the presence or absences of Loaches were positive correlated to riffle (P<0.05).
  Keywords: Fish species diversity, Distribution, Abundance, Tilabad stream, Golestan province
 • Misagh Tabibzadeh, Abolfazl Askary Sary, Mohammad Velayatzadeh * Pages 287-293
  This study aims to evaluate and comparison of the accumulation of heavy metals Fe, Cu and Co in fish eggs, muscle of fingerling, fish market and male and female breeding stock farmed Oncorhynchus mykiss from Lorestan province in 2011. 75 samples by fish eggs, fingerling, fish market and male and female breeding stock were prepared from three ponds breeding center Ghezel rood of Brojerd, Lorestan province. The concentrations of heavy metals were measured by atomic absorption Perkin Elmer 4100. Data analysis was performed with the software SPSS18 and to ANOVA one way. Concentration of Fe, Cu and Co in fish egg of Oncorhynchus mykiss were 0.523±0.061, 0.733±0.152 and 0.23±0.05 mg/Kg (P<0.05). The highest and lowest of accumulation of Fe obtained in liver of female breeding stock (7.35±0.75 mg/kg) and muscle of fingerling (0.39±0.015 mg/Kg). The highest and lowest of accumulation of Cu was in liver of female breeding stock (4.33±0.83 mg/kg) and muscle of fish market (0.53±0.15 mg/Kg). The highest and lowest of accumulation of Co was in gill of female breeding stock (4.26±0.8355 mg/kg) and fish egg (0.23±0.05 mg/Kg).
  Keywords: Oncorhynchus mykiss, heavy metals, bioaccumulation, copper, Iron, Cobalt
 • Seyed Mohammad Reza Fatemi, Seyed Mohammad Bagher Nabavi, Gholam Hossein Vosoghi, Seyed Afshin Nateghi Shahrokni * Pages 295-304
  The 800 species of echinoids alive today, coupled with the wonderful fossil record, make the echinoids excellent candidates for a great variety of studies, from reproductive biology to evolution. The irregular echinoid Clypeaster Lamarck is locally common in Oligocene to Quaternary sedimentary deposits in the Caribbean region. Clypeaster, seen from the post-Eocene epoch. Clypeaster humilis; is such a class of Echinoidea that this species seen in the Persian Gulf but Iranian waters. This species resembles C. humilis (LESKE, 1778) a living species of the Persian Gulf in Arabia coastal and Red Sea but the present paper recorded from Hendorabi Island for the first time. The species is widely distributed in tidal and shallow waters of tropical and subtropical regions. Clypeaster humilis, ranging from the Persian Gulf, in depth of sandy-soft sediments to about 10-15 meters.
  Keywords: Clypeaster humilis, Echinoidea, Hendorabi, Persian Gulf
 • Esmail Gharedaashi *, Mohammad Reza Imanpoor, Vahid Taghizadeh Pages 305-310
  The aim of present study was to determine the LC50 value of copper and lead and effect on behavior and gill texture in Caspian Sea kutum. First For determination of the LC50 (lethal concentration) values, Following a range finding test, eight Cu (0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 and 3.5 mg/L) and Pb (100, 200, 220, 240, 260, 280, 300 and 320 mg/L) concentrations were chosen for Caspian Sea kutum. For each metal-treated and Control tree replications were conducted. The results indicated that median lethal concentration (LC50) of copper to Caspian sea kutum (Rutilus frisii kutum) for 24, 48, 72 and 96 h of exposure are 2.944, 2.756, 2.562 ppm and 2.310 ppm respectively and median lethal concentration (LC50) of lead to Caspian sea kutum (Rutilus frisii kutum) for 24, 48, 72 and 96 h of exposure as 315.841 ppm, 298.456 ppm, 281.419 ppm and 268.065 ppm respectively. LC50 increased with decrease in mean exposure times for both metals. The behavior of fish remarkably changed due to the treatment of lead and copper when compared to the control. The various locomotary responses exhibited by fish due to sub lethal concentrations of lead and copper during initial stage of exposure included restlessness, erratic and fast swimming, abrupt change in position and direction, jumping and overall hyperactivity were noticed. The fish showed surfacing tendency throughout the experimental period. Thereafter experiment for determine the growth performance fish were kept in the aquaria containing sub-lethal concentrations of copper sulfate (0.11 and 0.23 mg L-1) and lead nitrate (13.4 and 26.8 mgL-1) grown for 60 days, while control fish were placed in metal free water. The chronic sub-lethal water-borne Cu and Pb exposure to the fish exerted that larvae had significantly decreased final body weight in comparison to control treatment. The Cu and Pb also had significant negative effects on specific growth rate (SGR). Hence, concluded that copper is more toxic than lead for Caspian Sea kutum (Rutilus frisii kutum).
  Keywords: Copper sulfate, Lead nitrate, LC50, Behavior, Gill texture, Rutilus frisii kutum
 • Forough Papan Shoshtari, Ashraf Jazayeri, Simin Dehghan Mediseh, Sorour Echreshavi * Pages 311-317
  Polychaeta worms are the large population of Annelidae. Almost %63 of all species of Annelidae is belong to the class of polychaeta. They are important in food chain. They are important from the point view of biological studies. They are very important in indicating of different pollution of their environmental. The purpose of the present study is to identify and classify polychaeta in east cost of the Persian Gulf, Bahrakan. This study was done from April to September, 2013. Sampling was carried out by grub device (Model Van Vienna 0/0625 square meters of surface area). More over environmental factors such as temperature, salinity and water depth, were observed.14 families Syllideae, Spionidae, Sabellidae, Pillargidae, Nereidae, Nephthydae, Magelonidae, Lesaretidae, Lumbrinereidae, Glyceridae, Gonaididae, Crossuridae, Capitellidae, Ampharetidae, from 2 Order Errantia and Sedentaria of Class Polychaeta and Phylum Annelidae were determined. The dominant family of all was Nereidae in two season spring and summer with frequency value of 22.77%.
  Keywords: Polychaeta, Taxonomy, Annelidae, Nereidae, Persian Gulf