فهرست مطالب

دانش گیاه پزشکی ایران - سال چهل و پنجم شماره 2 (1393)
 • سال چهل و پنجم شماره 2 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/27
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مریم شهبازی، سیدعلی اکبر بهجت نیا، محمود عالیچی، وحید رومی، کرامت الله ایزدپناه صفحات 201-211
  سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci) گونه ای مرکب و پیچیده با بیش از 20 بیوتیپ شناخته شده در جهان است. به منظور تعیین بیوتیپ های این آفت در استان فارس از جمعیت های سفیدبالک مزارع پنبه و فلفل در شیراز، کفترک، مهارلو، فسا و خیر استهبان طی سال های 1389-1388 نمونه برداری شد. بر اساس داده های آزمون RAPD-PCR الگوی بیشتر نمونه های B. tabaci با الگوی بیوتیپ B مطابقت داشت. الگوی بیوتیپ Cv نیز مشاهده شد و الگوی دیگری نیز مشاهده گردید که به الگوهای تعریف شده برای بیوتیپ های B، Q و Cv شباهت نداشت. ترادف نوکلئوتیدی سیتوکروم اکسیداز I میتوکندریایی نشان داد که همه نمونه های B. tabaci تحت مطالعه در این تحقیق در گروه بیوتیپ B قرار می گیرند که به نمونه های ایرانی 2/94 تا 100 درصد و به نمونه های بیوتیپ های دیگر B. tabaci موجود در بانک ژن 9/84 تا 2/93 درصد شباهت دارند. مطالعات تبارشناسی نشان داد نمونه های ایرانی بیوتیپ B در دو زیرگروه جدا از هم و مجزا از نمونه های بیوتیپ B دیگر کشورها قرار می گیرند. در بین 11 گروه اصلی و 24 زیرگروه ژنتیکی جدید که اخیرا برای B. tabaci تعریف شده، نمونه های ایرانی B. tabaci در گروه آفریقا/ خاورمیانه/ آسیای صغیر و در زیر گروهMiddle East/Asia Minor 1 قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: بیوتیپ، مطالعات تبارشناسی، Bemisia tabaci، mtCOI، RAPD، PCR
 • آیدا قدرتی، پرویز شیشه بر، فرحان کچیلی صفحات 213-220
  زیست شناسی سفیدبالک یاس، Takahashi)) Aleuroclava jasmini روی پنج گونه نارنگی، پرتقال، گریپ فروت، لیمو و نارنج در شرایط آزمایشگاهی و تحت شرایط دمایی 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 14: 10 ساعت بررسی شد. میانگین طول دوره رشد پیش از بلوغ سفیدبالک یاس روی نارنگی، پرتقال، گریپ فروت و لیمو به ترتیب برابر با 31/0±62/25، 34/0±38/28، 11/0±74/26 و 20/0±76/21 روز بود. این سفیدبالک روی نارنج تنها تا پوره سن یک زنده ماند. میانگین نسبت جنسی (ماده به کل) روی چهار گونه فوق به ترتیب برابر با 80/2±32/53، 04/2±45/59، 15/1±67/51 و 48/2±41/52 درصد به نفع ماده بود. میانگین میزان مرگ ومیر پیش از بلوغ کل روی گیاهان مذکور به ترتیب برابر با 08/1±59/22، 73/0±53/26، 43/0±34/12 و 58 /0±25/25 درصد محاسبه شد. میانگین طول عمر سفیدبالک های بالغ ماده به ترتیب برابر با10/0±51/4، 12/0±40/3، 06/0±23/4 و 08/0±64/3 روز و میانگین زادآوری کل به ترتیب برابر با 41/2±67/30، 45/1±53/25، 63/2±40/31 و 09/2±47/38 روی گیاهان فوق الذکر بود. میزان نرخ ذاتی رشد (rm) روی گونه های فوق به ترتیب 002/0±093/0، 002/0±076/0، 001/0±091/0 و 002/0±101/0 تعداد ماده/ ماده/ روز تعیین شد. با توجه به ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی، لیمو مناسب ترین میزبان گیاهی برای رشد و تولید مثل سفیدبالک یاس بود.
  کلیدواژگان: زیست شناسی، مرکبات، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نسبت جنسی، Aleuroclava jasmini
 • نفیسه پورجواد، جهانگیر خواجه علی*، بیژن حاتمی، عبدالرحمن معتمدی صفحات 221-227

  شته نارون با تغذیه و ترشح مقادیر زیادی عسلک به درختان نارون و به ویژه به فضای سبز شهری خسارت می زند. برای مطالعه ویژگی های زیستی و تغییرات فصلی جمعیت این آفت در شهرکرد در دو سال متوالی و به صورت هفتگی از درختان آلوده در دو محل نمونه برداری شد. برای تعیین فراسنجه های مهم جدول زندگی باروری شتهTinocallis nevskyi Remaudiere، Quednau and Heie در شرایط صحرایی، از قفس برگی استفاده شد. نتایج نشان داد شته زمستان را به صورت تخم روی سرشاخه درختان بسر می برد. اولین پوره ها در دهه دوم فروردین و اولین ماده های بال دار در دهه اول اردیبهشت روی درختان مشاهده شدند. جمعیت شته های زنده زا در ماه های اردیبهشت و خرداد سریعا افزایش یافت و در تابستان روند نزولی را طی کرد. از اواسط پاییز ماده های جنسی بی بال و نرهای بال دار ظاهر شدند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (ʎ)، نرخ خالص تولید مثل (R0) و متوسط مدت زمان یک نسل (T) به ترتیب 02/0±15/0 در روز، 04/0±17/1 در روز، 54/1±89/14 پوره و 30/0±54/17 روز به دست آمد.

  کلیدواژگان: جدول زندگی باروری، درخت نارون، شته نارون، نرخ ذاتی افزایش جمعیت
 • هادی خاطری، غلامحسین مصاحبی محمدی*، اشتفان وینتر، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی صفحات 229-239

  ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y، PVY) از مهم ترین عوامل خسارت زا در مزارع توتون مناطق مختلف استان های گلستان، مازندران و گیلان است. با توجه به بی تاثیری حشره کش ها در کاهش آلودگی به PVY، شکسته شدن منابع طبیعی مقاومت توسط سویه های خاص و مشکلات روش های سنتی اصلاحی، به کارگیری روش های جایگزین ایجاد مقاومت به PVY در توتون با به کارگیری مقاومت مشتق شده از بیمارگر می تواند راهکاری برای کاهش خسارت در نظر گرفته شود. در این پژوهش گیاهان توتون تراژنی تولید شدند که در برابر طیف گسترده ای از جدایه های PVY از سویه های مختلف این ویروس مقاوم اند. ناحیه ای به اندازه 472 جفت باز از ژنوم یک جدایه ایرانی PVY شامل توالی نوکلئوتیدی بخش هایی از CP و 3''UTR به منظور تهیه یک سازه سنجاق سری برای مقاومت به PVY به کار گرفته شد و تراژن سازی توتون رقم Wisconsin 38 با این سازه به کمک اگروباکتریوم انجام گرفت. 61 درصد از گیاهان تراژن T0 حاصل به PVY مقاوم بودند و انتقال مقاومت به نسل بعد در 9 لاین مختلف با استفاده از روش داس الایزا تایید شد. یکی از این لاین ها با 12 جدایه مختلف PVY شامل چهار جدایه ایرانی و هشت جدایه از کشورهای دیگر تحت آزمایش قرار گرفت و مصونیت آن بر اساس عدم ظهور علائم و نتایج آزمون های داس الایزا و RT-PCR به تایید رسید. این پژوهش نشان داد که سازه سنجاق سری به کاررفته دارای کارایی بسیار زیادی برای ایجاد توتون تراژن مصون در مقابل سویه های مختلف PVY بوده است.

  کلیدواژگان: تراژن سازی با واسطه اگروباکتریوم، سازه سنجاق سری، مقاومت طیف گسترده
 • صفرعلی صفوی، فرزاد افشاری صفحات 241-250
  زنگ زرد گندم با عاملPuccinia striiformis f. sp. triticiبیماری مهمی است که تولید گندم در سراسر جهان را تهدید می کند. مقاومت میزبانی، اقتصادی ترین روش مدیریت زنگ زرد است. برای این منظور 18 لاین امیدبخش گندم مربوط به اقلیم معتدل همراه با شاهد حساس برای بررسی مقاومت مرحله گیاهچه ای و گیاه کامل نسبت به زنگ زرد ارزیابی شد. واکنش گیاهچه ای در شرایط گلخانه ای با استفاده از نژاد 6E150A+،Yr27ارزیابی شد. واکنش گیاه کامل نیز با اندازه گیری شدت نهایی بیماری (FRS) و ضریب آلودگی (CI) تحت شرایط آلودگی طبیعی با دوبار آلودگی مصنوعی ارزیابی گردید. آلودگی مصنوعی با مایه زنی اینوکلوم زنگ زرد که دارای ویرولانس بر روی ژن هایYr2، Yr6،Yr7،Yr9، Yr22، Yr23، Yr24، Yr25،Yr26، Yr27، YrAو YrSU بود، انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل طی سال زراعی 91-1390 انجام گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که لاین های M-90-15و M-90-18 همراه با شاهد حساس بیشترین مقدار FRS و CI را داشتند. لاین های M-90-2،M-90-4، M-90-5، M-90-7، M-90-8، M-90-13 وM-90-17 در مرحله گیاهچه ای حساس و در مرحله گیاه کامل مقادیر پایین FRS و CI را نشان دادند. بنابراین، این لاین ها بر اساس نتایج این تحقیق و اطلاعات شجره ای آنها درجات متفاوتی از مقاومت پایدار دارند. بقیه لاین ها که در مرحله گیاه کامل و گیاهچه ای مقادیر پایین آلودگی را نشان دادند، به عنوان لاین های نیمه مقاوم یا مقاوم انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: زنگ زرد، گندم، گیاهچه ای، مقاومت، مقاومت پایدار، مقاومت گیاه کامل
 • روح انگیز قنبرنژاد، محمد قدمیاری*، رضا ساجدی صفحات 251-263

  Epilachna chrysomelinaیکی از مهم ترین آفات گیاهان تیره کدوئیان است. ویژگی های بیوشیمیایی آلفا- آمیلاز در حشرات کامل کفشدوزک خربزه بررسی و فعالیت بهینه این آنزیم در pH 4 و دمای 50 درجه سلسیوس به دست آمد. فعالیت ویژه آلفا- آمیلاز در روده جلویی، میانی و عقبی ولوله گوارش سنین مختلف لارویو حشرات کامل نر و ماده بررسی شد. بیشترین فعالیت این آنزیم در لاروهای سن سوم مشاهده شد و فعالیت آن در حشرات نر و ماده اختلاف معناداری با هم نداشت. فعالیت ویژه آلفا- آمیلاز در روده میانی به ترتیب 5 و 3/8- برابر فعالیت ویژه آن در روده های جلویی و عقبی بود. ثابت میکائیلیس- منتن (Km) 69/0 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. نتایج زایموگرام آلفا-آمیلاز یک ایزوفرم از این آنزیم را در دستگاه گوارش این حشره نشان داد. همچنین اثر بازدارنده های استخراج شده از بذور گیاهان خلر (Lathyrus sativus)، شبدر (Trifolium alexandrium)، ذرت (Zea mays)، باقلا (Faba vulgaris)، عدس (Lentis culinaris)، لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata)، لوبیا (Phaseolus vulgaris) و ماش (V. radiata) روی این آنزیم نشان داد که بازدارنده های استخراجی از لوبیا و ماش قادر به مهار آن بودند.
  کلیدواژگان آلفا- آمیلاز؛ بازدارنده؛ کفشدوزک خربزه؛ ویژگی های بیوشیمیایی

 • حمیدرضا پوریان، رضا طلایی حسنلویی*، احمد عاشوری، حسین لطفعلی زاده، جاماسب نوذری صفحات 265-278

  فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای لاروی و شفیرگی شب پره پشت الماسی،Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) در مزارع کشت چلیپاییان چهار منطقه زیستی شامل استان های گلستان، البرز، اصفهان و خوزستان طی سال های 1389 و 1390 تعیین شد. در مجموع شش گونه پارازیتویید لاروی شامل (Kurdjumov، 1912) Cotesia vestalis (=plutellae) (در هر چهار منطقه زیستی)،Apanteles sp. (کرج و اصفهان)، Bracon hebetor Say (کرج) هر سه از خانواده Braconidae، Microplitis sp. (دزفول) و Diadegma semiclausum (Hellen) (کرج، اصفهان و دزفول) از خانواده Ichneumonidae و Oomyzus sokolowskii (Kurdjumov) (کرج و اصفهان) از خانواده Eulophidae، یک گونه پارازیتویید شفیرگی Diadromus subtilicornis (Gravenhorst) (اصفهان و دزفول) از خانواده Ichneumonidae و دو هیپرپارازیتویید شفیره از جنس هایMokrzeckia (دزفول) و Pteromalus (کرج و اصفهان) هر دو از خانواده Pteromalidae جمع آوری شد. گونه C. vestalis تنها گونه ای بود که در همه مناطق زیستی تحت بررسی حضور داشت و فراوانی عمده آن مربوط به ماه های گرم سال بود. برخلاف تحقیقات قبلی حضور و فعالیت خوب این گونه در نواحی با ارتفاع کم (حدود 140 متر از سطح دریا) نیز مشاهده شد. گونه D. semiclausum به عنوان فراوان ترین زنبور پارازیتویید در مناطق زیستی البرز، اصفهان و خوزستان ثبت شد، اما در گلستان یافت نشد. با توجه به نرخ بالای پارازیتیسم شب پره پشت الماسی به وسیله این گونه، D. semiclausum گزینه مناسبی برای استفاده در برنامه های بیوکنترل شب پره پشت الماسی است.

  کلیدواژگان: پارازیتویید، شب پره پشت الماسی، فراوانی، مراحل لاروی و شفیرگی، منطقه زیستی
 • مهرناز تنخواهی، شهزاد ایرانی پور، اسماعیل علیزاده، منیژه جمشیدی، ناهید واعظ صفحات 279-288
  کرم میوه گوجه فرنگی (Lep.: Noctuidae) Helicoverpa armigera Hubner از مهم ترین آفات گوجه فرنگی در ایران و جهان است که به طیف گسترده ای از گیاهان زراعی و علف های هرز حمله می کند. تفاوت بین گونه ها یا ارقام گیاهی می تواند در مدیریت انبوهی این آفت به کار رود. در این بررسی، آنتی بیوز و تحمل چهار رقم سوپربتا، سوپرلونا، سوپرچیف و کی جی ان 3 در برابر کرم میوه گوجه فرنگی در کنار شاهد مطالعه شد. در تیمار آلوده در مرحله میوه دهی 10 لارو سن سوم آفت هم زمان رهاسازی شد. در نهایت تعداد میوه و میوه آلوده، وزن هر میوه، عملکرد هر بوته، به عنوان شاخص های تحمل و تعداد شفیره زنده مانده، مدت نشو و نما از سن سوم لاروی تا شفیره و وزن شفیره به عنوان شاخص های آنتی بیوز اندازه گیری شدند. در رقم سوپرچیف تا حدودی تحمل به لارو کرم میوه دیده شد، منتها به دلیل عملکرد پایین، این رقم در نبود آفت قابل توصیه نیست. آلودگی بر وزن میوه ها و عملکرد بوته ها اثر گذاشت. در میان ارقام، سوپرلونا و سوپربتا بیشترین کاهش وزن را داشتند و رقم کم تحمل شناخته شدند. بااین حال، حتی در حضور آفت بیشترین عملکرد را داشتند. آنتی بیوز در بین ارقام دیده نشد. در مجموع، برتری قاطعی بین چهار رقم تحت بررسی از نظر مقاومت و تحمل در برابر آفت دیده نشد.
  کلیدواژگان: برهم کنش، مقاومت گیاهی، مدیریت آفت
 • ندا فلاح نژاد مجرد، یعقوب فتحی پور، کریم کمالی، امین صدارتیان جهرمی صفحات 289-298
  کرم غوزه پنبهHelicoverpa armigera (Hübner) آفتی با دامنه میزبانی وسیع است که هرساله خسارت زیادی به انواع محصولات زراعی در بسیاری از کشورهای جهان وارد می کند. در پژوهش حاضر شاخص های تغذیه ای لاروهای سنین سوم تا ششم این آفت روی رژیم غذایی تهیه شده از بذور چهار رقم نخود (آرمان، آزاد، بینیویچ و هاشم) و یک رقم لوبیا چشم بلبلی (مشهد) در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مطالعه شد. نتایج نشان داد که شاخص های تغذیه ای لاروهای سنین مختلف این آفت به طور معناداری تحت تاثیر میزبان های مورد مطالعه قرار گرفتند. بر همین اساس، بیشترین و کمترین مقادیر شاخص بازدهی تبدیل غذای خورده شده ((ECI مجموع سنین لاروی به ترتیب روی ارقام آرمان (427/0) و آزاد (027/0) به دست آمد. علاوه بر این، بیشترین شاخص بازدهی تبدیل غذای هضم شده ((ECD در کل سنین لاروی نیز روی رقم بینیویج (567/0) و کمترین مقدار این شاخص نیز روی رقم آزاد (030/0) ثبت شد. مقادیر شاخص مصرف (CI) مجموع سنین لاروی نیز روی ارقام مختلف از نظر آماری متفاوت بود و بیشترین و کمترین مقادیر این شاخص به ترتیب مربوط به لاروهای تغذیه شده با ارقام هاشم (902/3 میلی گرم/ میلی گرم/ روز) و آرمان (977/1 میلی گرم/ میلی گرم/ روز) بود. بیشترین مقدار شاخص تقریبی هضم شوندگی غذا (AD) برای لاروهای سنین سوم تا ششم نیز روی رقم هاشم محاسبه شد (933/0). بیشترین مقادیر نرخ رشد نسبی (RGR) و نرخ مصرف نسبی (RCR) در مجموع سنین لاروی شب پره H. armigera به ترتیب روی ارقام هاشم (599/0 میلی گرم/ میلی گرم/ روز) و مشهد (051/2 میلی گرم/ میلی گرم/ روز) به دست آمد. نتایج این پژوهش می تواند در ارزیابی میزان مقاومت ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم بلبلی نسبت به شب پره H. armigera و همچنین طراحی برنامه های مدیریت تلفیقی به منظور کنترل این آفت در مزارع حبوبات کشور به کار رود.
  کلیدواژگان: ارقام مختلف، شاخص های تغذیه، میزبان های مقاوم گیاهی، Helicoverpa armigera
 • حمیدرضا علیزاده، خدیجه سالاری صفحات 299-307
  القای مقاومت در گیاهان یکی از روش های جدید در مدیریت بیماری های گیاهی است. بتا آمینوبوتیریک اسید (BABA) از ترکیباتی است که قادر به القای مقاومت در گیاهان است. در این تحقیق القای مقاومت توسط این ترکیب علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radices-cucumerinum F42 در گیاه خیار بررسی شده است. این ترکیب قادر به کاهش معناداری در شدت بیماری از طریق القای مقاومت گردید. بررسی کمی بیان ژن های pr1 و lox1 با روش QPCR بیانگر افزایش بیان ژن pr1 بود که دلالت بر القای مسیر مقاومت وابسته به سالیسیلیک اسید دارد. بررسی بیان ژن های کیتیناز و بتا-1 و 3-گلوکاناز نشان داد که BABA باعث ایجاد حالت آماده باش در بیان این ژن ها می شود که پس از تلقیح بیمارگر بیان این ژن ها افزایش معناداری نسبت به شاهد نشان داد.
  کلیدواژگان: حالت آماده باش، سالیسیلیک اسید، کیتیناز، گلوکاناز، مقاومت سیستمیک
 • فاطمه تابع بردبار، سعید محرمی پور صفحات 309-318
  امروزه بررسی ها برای استفاده از عصاره های گیاهی مانند اکدیستروئید های گیاهی، به دلیل توانایی بالا در کنترل آفات در حال افزایش است. گزارش هایی از وجود ترکیبات اکدیستروئیدی در برخی گونه های سرخس وجود دارد، اما تاکنون گزارشی از اثر چنین ترکیباتی در سرخس شترمرغی در دست نیست. در این پژوهش، اثر غلظت های زیرکشنده عصاره متانولی گیاه سرخس شترمرغی Matteuccia struthiopteris (L.) (Onocleaceae) روی شب پره پشت الماسی Plutella xylostella (L.)(Lepidoptera:Plutellidae) بررسی شد. لارو های سن سوم شب پره پشت الماسی به مدت دو روز از غذای تیمارشده با عصاره متانولی تغذیه کردند. سپس روی برگ های تیمارنشده پرورش داده شدند تا حشرات کامل خارج شدند. از تخم های حاصل از جفت گیری حشرات کامل برای انجام آزمایش های دموگرافی استفاده شد. آزمایش ها در شرایط دمایی 1 ± 27 درجه سلسیوس و رطوبت 5 ± 65 درصد و شرایط نوری 8:16 (روشنایی و تاریکی) بررسی شد. لارو های خارج شده از تخم در نسل جدید روی برگ های تیمارنشده پرورش یافتند. نتایج نشان داد که نرخ خالص تولید مثل (R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) با افزایش عصاره کاهش یافت. بیشترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی جمعیت به ترتیب 002/0 ±19/0 (روز) و 06/0 ± 21/1 (روز) در غلظت 69/0درصد بود. پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش غلظت عصاره، مدت زمان یک نسل (T) و مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) افزایش یافته است. با توجه به نتایج فوق، عصاره متانولی سرخس شترمرغی به عنوان یک ترکیب کم خطر توانایی زیادی در کنترل شب پره پشت الماسی دارد و می توان از عصاره متانولی سرخس شترمرغی به عنوان ترکیب موثر در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اکدیستروئید های گیاهی، سرخس شترمرغی، شب پره پشت الماسی، دموگرافی
 • فرزانه نوروزی، اورنگ کاوسی، خلیل طالبی جهرمی، شهره محبی، مرتضی موحدی فاضل صفحات 319-328
  ایمیداکلوپرید از جمله حشره کش های رایج برای آفات مکنده در گلخانه ها است و به همین دلیل اطلاع از باقی مانده آن روی محصولات ضروری است. در این پژوهش تاثیر مدت زمان انبارمانی بر روند کاهش باقی مانده حشره کش ایمیداکلوپرید در میوه توت فرنگی بررسی شد. سم پاشی بوته های توت فرنگی با محلول ایمیداکلوپرید (SC35) با غلظت یک در هزار انجام گرفت. آماده سازی نمونه به روش QuEChERS انجام شد که شامل استخراج باقی مانده آفت کش با استونیتریل و خالص سازی با استفاده از فاز جامد پخش شونده بود. برای اندازه گیری باقی مانده ایمیداکلوپرید در نمونه استخراج شده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) مجهز به آشکارساز فرابنفش (UV) استفاده شد. حد تشخیص دستگاهی 12/0 میکروگرم بر میلی لیتر بود و میانگین بازیابی روش 80/94 درصد محاسبه شد. داده ها در دو مدل کینتیکی، مرتبه اول و دونمایی برازش داده شد. نتایج نشان داد بهترین مدل برای توصیف روند کاهشی ایمیداکلوپرید مدل کینتیک مرتبه اول است. نیمه عمر ایمیداکلوپرید در دمای 4-5 درجه سلسیوس 48/10 روز محاسبه گردید. میزان باقی مانده حشره کش ایمیداکلوپرید در اولین روز پس از سم پاشی در این محصول 31/5 میلی گرم بر کیلوگرم اندازه گیری شد که این مقدار 62/10 برابر بیشتر از حداکثر غلظت باقی مانده مجاز برای این حشره کش در توت فرنگی (5/0 میلی گرم بر کیلوگرم) تعیین شده توسط سازمان کدکس غذایی است. میزان باقی مانده حشره کش ایمیداکلوپرید در میوه توت فرنگی پس از 20 روز انبارمانی نیز 36/3 برابر (68/1 میلی گرم بر کیلوگرم) حد مجاز بود. بر این اساس، اگرچه نگهداری در یخچال ماندگاری میوه را بیشتر می کند، اما روند کاهش باقی مانده بسیار کند می شود.
  کلیدواژگان: کچرز، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، مدل کینتیکی
 • حمیدرضا صراف معیری، حسین پور عسگری، اورنگ کاوسی، مریم راشکی صفحات 329-336
  کنه میوه خشک (L) Carpoglyphus lactisعلاوه بر اینکه از آفات مهم و اقتصادی برخی محصولات انباری به ویژه خشکبار به شمار می رود، به عنوان یک طعمه جایگزین برای پرورش انبوه کنه های شکارگر به صورت تجاری نیز کاربرد دارد. در این مطالعه پارامترهای جدول زندگی کنه میوه خشک روی مخمر نان در شرایط آزمایشگاهی و در دو دمای 20 و 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و تاریکی مطلق بر اساس تئوری جدول زندگی دوجنسی سن- مرحله بررسی شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و متوسط زمان یک نسل (T) در دمای 20 درجه سلسیوس به ترتیب 287/0 روز1-، 333/1 روز1- و 7/16 روز و در دمای 25 درجه سلسیوس به ترتیب 383/0 روز1-، 467/1 روز1- و 87/11 روز محاسبه و اختلاف معناداری بین پارامترهای مذکور در دو دما مشاهده شد (01/0P<). بین مقادیر نرخ ناخالص تولید مثل (GRR) نیز اختلاف معناداری در دو دما وجود داشت (05/0P<) ولی نرخ خالص تولید مثل (R0) در دو دما اختلاف معناداری نداشت (05/0P>). اطلاعات حاصل از این پژوهش می تواند در زمینه بهینه سازی شرایط پرورش انبوه کنه C. lactis به کار رود.
  کلیدواژگان: جدول زندگی دوجنسی، نرخ ذاتی افزایش باروری، زمان نشو و نما، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، Carpoglyphus lactis، باروری
 • الهام یوسفی لفورکی، معصومه شایان مهر صفحات 337-345
  گونه های خانواده Isotomidae بدنی باریک، پوشیده از مو و بدون پولک دارند و در انواع مختلفی از زیستگاه ها یافت می شوند. به دنبال مطالعه فون این خانواده در استان مازندران، نمونه برداری هایی از مناطق مختلف استان، طی سال های 1391 و 1392 صورت گرفت. جانوران تحت مطالعه به کمک قیف برلیز جمع آوری شدند و برای شناسایی جنس و گونه ها از آنها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در مجموع 9 جنس و 13 گونه از خانواده Isotomidae شناسایی شد. جنس Pseudisotoma و گونه های P.sensibilis، Isotomurus afghanicusوFolsomiaksenemani برای اولین بار از ایران و جنس Anurophorus و گونه Proisotomasubminuta برای اولین بار از استان مازندران گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، Folsomia ksenemani، Isotomurus afghanicus، Pseudisotoma sensibilis
 • احسان قائم مقامی، مرتضی موحدی فاضل، علیرضا واعظی صفحات 347-355
  در این پژوهش، تاثیر تغذیه سن گندم بر میزان جذب سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گندم رقم فلات در محیط کشت بدون خاک بررسی شد. تراکم های صفر (شاهد)، یک، دو و سه عدد سن از نسل زمستان گذران در مراحل پنجه زنی و ساقه دهی به مدت ده روز روی هر بوته گندم قرار داده شد. آزمایش ها در گلخانه ای با شرایط دمایی 3±26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی بیش از 45 درصد و در نور طبیعی انجام گرفت. نتایج تجزیه عناصر گیاهان تیمارشده با سن های زمستان گذران نشان داد که میزان جذب نیتروژن گیاهان تحت تاثیر مراحل فنولوژیکی گیاه (001/0p<)، اثر متقابل جنسیت و تراکم سن ها (001/0p<) و اثر متقابل مرحله فنولوژیکی گیاه و جنسیت سن ها (05/0p<) است. بیشترین میزان تاثیر در جهت کاهش میزان جذب در مرحله ساقه دهی و تراکم دو عدد سن های نر مشاهده شد. مرحله فنولوژیکی، تراکم حشرات کامل و جنسیت سن ها روی مصرف فسفر تاثیر معناداری داشت (05/0p<). بیشترین تاثیر کاهش در تراکم 2 عدد سن ماده در مرحله ساقه دهی مشاهده شد. مصرف پتاسیم تحت تاثیر هیچ کدام از اثرات متقابل قرار نگرفت. با توجه به تغییرات قابل توجه نیتروژن، به نظر می رسد پارامتر بهتری برای ارزیابی تاثیرات تغذیه سن گندم بر مصرف مواد غذایی باشد.
  کلیدواژگان: سن گندم، عناصر غذایی، گندم
 • معصومه ثمره فکری، محمد امین سمیع، بیدالله شاهوزهی، سهراب ایمانی، مهدی ضرابی صفحات 357-369
  در این پژوهش تاثیر عصاره گیاهان شاترهFumaria parviflora (Lam.)، کلپورهTeucrium polium (L) و آفت کش پی متروزین روی کشندگی و فعالیت آنزیم استراز عمومی حشرات کامل سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae) در دمای 2±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±50 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی ارزیابی شد. برای آزمایش های زیست سنجی، بوته های دو تا چهار برگی گوجه فرنگی رقم مقاوم کال جی ان تری و حساس ارگون در غلظت های مختلف عصاره ها غوطه ور گردید و 72 ساعت بعد از تیمار کردن، مرگ ومیر محاسبه شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار انجام گرفت و آب مقطر و متانول به عنوان شاهد استفاده شد. برای ارزیابی اثر تیمارها بر فعالیت آنزیم استراز، بوته های دو تا چهار برگی گوجه فرنگی ارقام ذکرشده آغشته به غلظت LC25 عصاره ها و حشره کش شد. نتایج نشان داد که میزان LC50 عصاره گیاهان شاتره و کلپوره و آفت کش پی متروزین برای حشرات کامل پرورش یافته روی رقم حساس به ترتیب 26/17، 88/93 و 026/0 و برای رقم مقاوم به ترتیب 26/13، 36/68 و 019/0 گرم بر لیتر بود. آثار زیرکشندگی عصاره ها و آفت کش روی میزان فعالیت آنزیم استراز نسبت به شاهد معنادار بود. میزان آنزیم استراز، برای شاهد و حشرات کامل تیمارشده با عصاره گیاهان شاتره و کلپوره، آفت کش پی متروزین روی رقم حساس به ترتیب 00161/0، 0086/0، 009/0 و 0038/0 و روی رقم مقاوم 027/0، 0068/0، 0097/0 و 0043/0 میکروگرم آلفانفتیل استات در دقیقه بر میلی گرم پروتئین بود؛ بنابراین میزان سمیت عصاره ها و آفت کش در حشرات پرورش یافته روی رقم مقاوم بیشتر از رقم حساس به دست آمد. آفت کش پی متروزین بیشترین سمیت را به خود اختصاص داد و از میان عصاره ها سمیت شاتره بیشتر از کلپوره تعیین گردید. میزان فعالیت آنزیم استراز در حشرات تیمارشده روی رقم مقاوم کمتر از رقم حساس به دست آمد. با توجه به این نتایج، کاربرد توام رقم مقاوم گیاهی با عصاره های گیاهی یا آفت کش می تواند به عنوان راهکار مناسب علیه سفیدبالک پنبه در برنامه های IPM به کار رود.
  کلیدواژگان: اثرات کشندگی و زیرکشندگی، ارقام مقاوم، زیست سنجی، غلظت LC50
 • امیر مدرسی چهاردهی، لیلا موسوی، طه بخت خواه ارده جانی، یونس رضایی دانش، داراه ابراهیم صفحات 371-380
  همزیستی قارچ ریشه های آربوسکولار وزیکولار سبب بهبود رشد و نمو گیاهان به وسیله افزایش میزان جذب عناصر و همچنین بهبود رابطه آبی گیاهان و حفاظت از آنان در برابر بیمارگرها می گردد. نمونه برداری در بهار 1390 از منطقه جنگلی کیاسر در بخش شمالی شهرستان دامغان استان سمنان که دارای تنوع گونه های گیاهی فراوان است صورت گرفت. تعداد 56 نمونه خاک مرکب از این منطقه جمع آوری گردید. بر این اساس، 14 گونه گیاهی از درختان این منطقه بررسی شدند و همچنین درصد فراوانی نسبی، درصد تراکم قارچ-ریشه، درصد فراوانی قارچ-ریشه، غنای گونه ای و شاخص یکنواختی آنها محاسبه گردید. بیشترین میانگین جمعیت اسپوری مربوط به درخت سپیدار با میانگین 35/1382 اسپور در 300 گرم نمونه خاک تحت بررسی بود و پس از آن به ترتیب درختان توسکای قشلاقی با میانگین 69/1372، گوجه سبز (آلو) با میانگین 31/1354 و راش با میانگین 35/1338 قرار داشتند. بیشترین میزان فراوانی قارچ-ریشه ای (%F) و میانگین تراکم قارچ-ریشه ای (%M) مربوط به گوجه سبز به ترتیب 35/66 و 79/46 درصد به دست آمد؛ درحالی که نارون کمترین میزان فراوانی قارچ-ریشه ای و میزان تراکم قارچ-ریشه ای با میزان به ترتیب 69/37 و 63/58 درصد را نشان داد.
  کلیدواژگان: شناسایی، قارچ، ریشه آربوسکولار، کیاسر، Glomus
|
 • Maryam Shahbazi, Seyed Ali Akbar Behjatnia, Mahmood Alichi, Vahid Roumi, Keramatollah Izadpanah Pages 201-211
  The sweet potato whitefly، Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera: Aleyrodidae)، is considered as a complex species. The aim of the present work was to study the variability، including the biotypes of this pest in Fars province of Iran. B. tabaci individuals were collected in cotton and pepper fields in Shiraz، Maharlu، Kaftarak، Fasa and Khir (Estahban) during 2009-2010 growing seasons. DNA was extracted from selected samples and subjected to RAPD-PCR test. The patterns obtained in RAPD-PCR revealed that most Iranian B. tabaci samples belong to the B biotype. Another biotype was identified as Cv. In addition، a different pattern was observed which had no similarity with known B، Cv and Q biotypes. On the basis of DNA nucleotide sequence of the mitochondrial cytochrome oxidase I gene of the whiteflies، Iranian samples of B. tabaci had 94. 2-100% identity with B. tabaci Bbiotypes and 84. 9-93. 2% identity with B. tabaci non-Bbiotypes in the GenBank. Phylogenetic analysis showed that the Fars province samples of B. tabaci were classified into two subgroups. Among 11 main groups and 24 subgroups of B. tabaci described recently، the Iranian samples of B. tabaci were placed in Africa/Middle East/Asia Minor main group and Middle East/Asia Minor 1 subgroup.
  Keywords: Biotype_Bemisia tabaci_mitochondrial cytochrome oxidase I (mtCOI)_RAPD_PCR_phylogenetic analysis
 • Aida Ghodrati, Parviz Shishe-Bor, Farhan Kachili Pages 213-220
  Biology of Jasmine whitefly، Aleuroclava jasmini (Takahashi) was studied on tangerine، orange، grapefruit، lime and sour orange under laboratory conditions (27±1oC، 60±5% RH and 14:10 L: D). The mean female immature developmental times on tangerine، orange، grapefruit and lime was recorded as 25. 62±0. 31، 28. 38±0. 34، 26. 74±0. 11 and 21. 76±0. 2 days، respectively. A. jasmini survived as far as first nymphal instar on sour orange. Mean sex ratios (female %) was 53. 32±2. 8، 59. 45±2. 04، 51. 67±1. 15 and 52. 41±2. 48% on above mentioned hosts plants، respectively. Mean immature mortality was 22. 59±1. 08، 26. 53±0. 73، 12. 34±0. 43 and 25. 25±0. 58%، respectively، on the same host plants. The mean adult longevity was 4. 51±0. 1، 3. 40±0. 12، 4. 23±0. 06 and 3. 64±0. 08 days for females، respectively، on the same host plants. Mean total fecundity was 30. 67±2. 41، 25. 53±1. 45، 31. 40±2. 63 and 38. 47±2. 09 eggs، respectively، on the same named host plants. Intrinsic rates of increase (rm) were 0. 093±0. 002، 0. 076±0. 002، 0. 091±0. 001 and 0. 101±0. 002 number of female/female/ day on the above mentioned host plants. Based upon the biological characteristics and life table parameters، lemon was found as the most suitable host for growth and reproduction of A. jasmini.
  Keywords: Aleuroclava jasmini, biology, Intrinsic rate of increase, sex ratio, citrus
 • Hafiseh Poorjavad, Jahangir Khajehali, Bijan Hatami, Abdolrahman Motamedi Pages 221-227

  Elm aphids damage elm trees through feeding and producing considerable amounts of honeydew especially on trees of recreational areas. Biological characteristics and seasonal fluctuations of the aphid were studied in two sites by weekly sampling from infested trees during 2002-2003. To determine important life table parameters of the aphid، Tinocallis nevskyi Remaudiere، Quednau and Heie، in natural conditions leaf cages were used. The results indicated that the aphid overwinter as egg on the branches of trees. First nymphs and alatae were observed in early and late April، respectively. The population of viviparae was increased rapidly in late April and May and went down in summer. Wingless oviparae and alate males appeared in mid fall. Oviposition occurred in early November to early December. Intrinsic rate of increase (rm)، Finite Capacity for Increase (ʎ)، net reproductive rate (R0) and mean generation time of the aphid were 0. 15±0. 02 day-1، 1. 17±0. 04 day-1، 14. 89 ±1. 54 nymphs and 17. 54±0. 30 days، respectively.

  Keywords: Fertility Life table, Elm tree, Intrinsic rate of increase, Elm aphid
 • Hadi Khateri, Gholam-Hosein Mosahebi-Mohammadi, Stephan Winter, Mina Koohi-Habibi, Akbar Dizadji Pages 229-239

  Potato virus Y (PVY) is one of the most important plant viruses affecting tobacco fields in Golestan، Mazandaran and Guilan provinces (Iran). Given the lack of insecticide impact in reducing infection to PVY، breakdown of the natural resistance resources by certain strains and the problems with traditional breeding methods، the use of alternative methods to generate PVY resistant tobacco by pathogen-derived resistance could be considered as a method for reducing the damages. The objective of this study was to produce transgenic tobacco plants with resistance against a diverse spectrum of PVY isolates from different strains. A 472 bp fragment of the genome of an Iranian PVY isolate including the partial nucleotide sequences of CP and 3''UTR regions was used for constructing a hairpin structure for PVY resistance. This construct was used for Agrobacterium-mediated transformation of tobacco variety Wisconsin 38. Following transformation، 61% of the resulting transgenic plants in T0 were resistant to PVY and the inheritance of resistance to the next generation of nine different lines was confirmed using DAS-ELISA which confirmed the immunity in all tested plants. One of these lines was tested against 12 different PVY isolates، including four Iranian and eight foreign ones، and the immunity against PVY was confirmed based on the lack of symptoms and the results of DAS-ELISA and RT-PCR tests. The results showed that the hairpin construct had a high-performance for generating transgenic tobacco plants with resistance against different PVY strains.

  Keywords: hairpin construct, broad, spectrum resistance, Agrobacterium, mediated transformation
 • Safarali Safavi, Farzad Afshari Pages 241-250
  Yellow (stripe) rust caused by Puccinia striiformis f. sp. tritici is an important disease that threatens wheat production worldwide. Host resistance is the most economical strategy to manage wheat stripe rust. For this purpose، 18 promising wheat lines of moderate zone were evaluated against yellow rust in Ardabil in order to determine their resistance level. The seedling reaction was evaluated in greenhouse by using race 6E150A+، Yr27. Adult plant resistance was also evaluated by measuring of final rust severity (FRS) and coefficient of infection (CI) under field infection conditions with two times artificial inoculations. Artificial inoculation was carried out using yellow rust race population virulent resistance genes including Yr2، Yr6، Yr7، Yr9، Yr22، Yr23، Yr24، Yr25، Yr26، Yr27، YrA، and YrSU. Field evaluation was conducted based on randomized complete block design with three replications during 2011-2012 cropping season at Ardabil Agricultural Research Station (Iran). Results showed that lines M-90-13، M-90-15، M-90-18 along with susceptible check (Bolani) had the highest values of FRS and CI. The lines M-90-2، M-90-4، M-90-5، M-90-7، M-90-8، M-90-13 and M-90-17 were susceptible at the seedling stage and had low level infection at the adult plant stage. Consequently، these lines had different levels of durable resistance based on the results of this investigation and their pedigree information. The remaining lines that had low level of infection at the seedling and adult plant stages were selected as moderately resistant or resistant lines.
  Keywords: Wheat, Yellow rust, Seedling Resistance, Adult plant resistance, Durable resistance
 • Roohangiz Ghanbarnezad, Mohammad Ghadamyari, Reza Sajedi Pages 251-263

  Epilachna chrysomelina is one of major pests of cucurbitaceous plants. Biochemical properties of α- amylase were studied in melon ladybird. The optimal pH for α- amylase was found at 4. Also، high amylolytic activity was found at temperature 50 °C. The specific activity of this enzyme in digestive system of different larval instar، foregut، midgut، hindgut and female and male adults were determined. Results showed that the highest specific α- amylase activity was detected in the digestive system of 3rd instar larvae and the enzyme activity in males and females digestive system did not show any significant difference. The enzyme specific activity in midgut was 5- and 8. 3-fold higher than foregut and hindgut. The Michaelis–Menten constant (Km) of α-amylase was obtained as 0. 69 mg/ml. Zymogram analysis of α- amylase showed one isoform. Also، inhibitory effect of inhibitors extracted from seeds of Lathyrus sativus، Trifolium alexandrium، Zea mays، Faba vulgaris، Lentis culinaris، Vigna unguiculata، Phaseolus vulgaris and Vigna radiate were evaluated on E. chrysomelina α- amylase activity. Among these inhibitors، the inhibitors extracted P. vulgaris and V. radiate were able to inhibit E. chrysomelina amylase.

  Keywords: α, amylase, melon ladybird, biochemical characterization, inhibitor
 • Hamid, Reza Pourian, Reza Talaei, Hassanloui, Ahmad Ashouri, Hossein Lotfalizadeh, Jamasb Nozari Pages 265-278

  Abundance and parasitism rate of larval and pupal parasitoids of Diamondback moth، Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) were studied at four different climatic regions in Iran (Golestan، Alborz، Isfahan and Khozestan Provinces). Nine wasp species including six larval and one pupal parasitoid and two hyperparasitoid wasps were determined. The identified parasitoids were included the braconids Cotesia vestalis (Kurdjumov، 1912) (at four selected regions)، Apanteles sp. (Alborz and Isfahan Provinces)، Bracon hebetor Say (Alborz Province)، Microplitis sp. (Khozestan Province)، ichneumoind Diadegma semiclausum (Hellen) (Alborz، Isfahan and Khozestan Provinces)، the eulophid Oomyzus sokolowskii (Kurdjumov) (Alborz and Isfahan Provinces) as larval parasitoids and the ichneumonid Diadromus subtilicornis (Gravenhorst) as pupal parasitoid (Isfahan and Khozestan Provinces). In addition، the petromalid Mokrzeckia sp. (Khozestan Province) and Pteromalus sp. (Alborz and Isfahan Provinces) were identified as hyperparasitoids that parasitize C. vestalis and D. semiclausum، respectively. In three regions (Alborz، Isfahan and Khozestan Provinces)، D. semiclausum was themost predominant species with high parasitism rate. Our findings demonstreated thatthe D. semiclausum، is good candidate and could be considered for release in P. xylostella biological control programs.

  Keywords: Plutella xylostella, larval, pupal stages, parasitoid, region, abundance, Iran
 • Mehrnaz Tankhahi, Shahzad Iranipour, Esmaeil Alizadeh, Manije Jamshidi, Nahid Vaez Pages 279-288
  Tomato fruit worm is one of the most important pests of tomato in Iran which attacks a wide variety of crops and weeds. Differences between species or varieties can use in management of this pest. In this study، antibiosis and tolerance of four varieties «Super Beta»، «Super Luna»، «Super Chief» and «KJN3» were studied against the pest. An experiment was conducted with a couple of plants of each variety allocated as random to «control» and «pest released treatment». In recent treatment، 10 third instar larvae were released in fruiting stage. Total number of fruits and injured fruits، mean weight of a fruit and bunch yield were measured as tolerance criteria، while number of live pupae، development time of larvae and weight of pupae were measured as antibiosis indices. A relative tolerance was observed in Super Chief، but due to low yield in damage absence، it is not recommendable. Fruit weight as well as yield was impacted by infection. Super Luna and Super Beta loosed more weight and acknowledged as relatively susceptible varieties. Yet، they displayed most yields in presence of the pest. Consequently، there was no considerable difference among the varieties in terms of resistance against the pest.
  Keywords: Plant resistance, Interaction, Pest management
 • Neda Fallahnejad-Mojarrad, Yaghoub Fathipour, Karim Kamali, Amin Sedaratian-Jahromi Pages 289-298
  The cotton bollworm، Helicoverpa armigera (Hübner) is one of the most important polyphagous insect pests attacking different crops in many parts of the world. In the present study، nutritional indices of H. armigera larvae (third to sixth instars) were determined on artificial diets based on the seeds of four chickpea cultivars (Arman، Azad، Binivich and Hashem) and one cowpea cultivar (Mashhad). The experiments were performed at 25±1ºC، 65±5% RH and a photoperiod of 16:8 (L: D) h. The results showed that the nutritional indices of H. armigera were significantly influenced by different host plants tested. Accordingly، the highest and lowest values of efficiency of conversion of ingested food (ECI) for total larval stages were on Arman (0. 427) and Azad (0. 027)، respectively. Additionally، the highest value of efficiency of digested food (ECD) was on Binivich (0. 567) and the lowest value of this index on Azad (0. 030). The highest and lowest value of consumption index (CI) was on Hashem (3. 902 mg/mg/d) and Arman (1. 977 mg/mg/d)، respectively. Also، the results showed that the highest value of approximate digestibility (AD) for total larval stages was on Hashem (0. 933). The relative growth rate (RGR) and relative consumption rate (RCR) were maximum on Hashem and Mashhad (0. 599 and 2. 051 mg/mg/d، respectively). The results obtained in the present study could be helpful in integrated management of H. armigera.
  Keywords: Helicoverpa armigera, different cultivars, nutritional indices, Host plant resistance
 • Hamidreza Alizadeh, Khadijeh Salari Pages 299-307
  One of the new methods in plant disease management is induced resistance. β- amino butyric acid (BABA) is a compounds that able to induce resistance in plants. In this study، induction of resistance by this compound against Fusarium oxysporum f. sp. radices-cucumerinum F42 on cucumber plants was studied. This compound significantly reduced severity of the disease through induced resistance. Quantitative analysis of the expression of LOX1and PR1 genes using QPCR was showed that PR1 gene was up regulated after challenging with pathogen in pretreated plants with BABA. This finding suggests the pathway implicated in the induction of resistance is dependent on salicylic acid. Evaluation of the expression of chitinase and beta-1، 3 - glucanase showed that BABA potentiated the expression of these genes upon challenging with pathogen.
  Keywords: Chitinase, Glucanase, priming, salicylic acid, Systemic resistance
 • Fatemeh Tabebordbar, Saeid Moharramipour Pages 309-318
  Plant extracts، like phytoecdysteroids، are currently studied because of the possibility of their use in plant protection. There are several reports concerning the presence of ecdysteroid. But there is no report on possibility of ecdysteroidal compounds in Matteuccia struthiopteris (L.) (Onocleaceae). In this research، the effect of lethal and sublethal concentration of methanolic extract of M. struthiopteris was examined on Plutella xylostella (L.). Ecdysteroidal extracts of leaves from this plant were incorporated into food given to third instar larvae for two days. Then the larvae were reared on untreated leaves. Experiment was carried out at 27±1ºC¸ 65±5% RH and 16:8 (L: D) h. Compared to control، methanolic extracts fed at larval stage led to significant decrease in the percentage of pupation and adult emergence. The eggs from the emerging adults were picked up for demographic experiments. The rearing of the newly hatched larvae was continued individually on untreated leaves. Data analysis demonstrated that significant decrease in net reproductive rate (R0)، intrinsic rate of increase (rm) and finite rate of increase (λ). The highest values for rm and λ were 0. 19±0. 002 day-1 and 1. 21±0. 06 days، at 0. 69%، respectively. The present study demonstrated that mean generation time (T) and doubling time (DT) was increased significantly as concentration of the extract increased. These findings indicated that M. struthiopteris are effective for the control of P. xylostella. Therefore، this extract has potential to use as a reliable method in integrated management of this pest.
  Keywords: Phytoecdysteroids, Matteuccia struthiopteris, Plutella xylostella, demographic
 • Farzane Norouzi, Aurang Kavousi, Khalil Talebi Jahromi, Shohreh Mohebbi, Morteza Movahhedi Fazel Pages 319-328
  Imidacloprid is an insecticide commonly to control the sucking pests in greenhouses. Therefore the knowledge about its residue is necessary. In this research the effect of storage time on dissipation rate of imidacloprid residues in strawberry was studied. Imidacloprid (SC 35) was applied to strawberry plants at the rate of 1ml/l. The sample preparing was performed using the QuEchERS method including the extraction with acetonitrile and purification by Dispersive solid phase Extraction clean-up. Analysis of the residues was performed using HPLC method equipped with a UV detector. The Instrumental Detection Limit (IDL) was 0. 12 μgml−1. The average recovery was 94. 80%. The data were fitted to the first-order and bi-exponential kinetic models. According to the results first-order kinetics model was the best model to describe the dissipation rate of imidacloprid residues in strawberry. Half-life for degradation of imidacloprid in strawberry at 4-5 ° C was observed to be 10. 48 day using the first-order kinetics model. The residue at the application day of the insecticide was 5. 31 mg/kg، 10. 62 fold higher than the maximum residue limit (MRL) for imidacloprid in strawberries (0. 5 mg/kg) given by the Codex Alimentarius food. After 20 days، the residue (3. 36 mg/kg) still was higher than the MRL. Accordingly، although refrigerated storage increases the durability of the fruit but it reduces the dissipation rate as well.
  Keywords: high, performance liquid chromatography (HPLC), QuEChERS, Kinetic Model
 • Hamid Sarraf Moayeri, Hosein Pourasgari, Aurang Kavousi, Maryam Rashki Pages 329-336
  Dried fruit mite، Carpoglyphus lactis (L) in addition to be considered as one of the serious and economic pests of some stored products also is used as an alternative prey for commercially mass rearing of predatory mites. In this study، life table parameters of dried fruit mite were examined on bakrer''s yeast under laboratory conditions at 20 and 25 °C، 70±5 relative humidity and full darkness، based on age-stage، two-sex life table theory. The intrinsic rate of increase (r)، finite rate of population increase (λ) and the mean generation time (T) at 20 °C were 0. 287 day-1، 1. 333 day-1 and 16. 7 days، respectively and at 25 °C were 0. 383 day-1، 1. 467 day-1 and 11. 87 days. A significant difference was observed between mentioned parameters in two temperatures (P< 0. 01). Likewise there was a significant difference between the value of gross reproductive rate (GRR) (P<0. 05)، but no significant difference was observed between net reproductive rate (R0) in two temperatures (P> 0. 05). The obtained information in this study will be useful for the optimization of C. lactis mass rearing conditions.
  Keywords: Two, sex life table, Intrinsic rate of increase, Fecundity, Developmental time, Carpoglyphus lactis
 • Elham Yoosefi Lafooraki, Masoumeh Shayanmehr Pages 337-345
  Members of family Isotomidae are slender، without setae and scale on body. They occur in various habitats. Due to study of their fauna in Mazandaran province، several samplings were carried out in 2012-2013. The animals were extracted by Berlese funnel and microscopic slides were made and the samples identified. A total of nine genera and 13 species belonging to family Isotomidae were identified. The genus Pseudisotoma and the species P. sensibilis، Isotomurus afghanicus and Folsomiaksenemani are recorded for the first time from Iran and the genus Anurophorus and the species Proisotomasubminuta are new for Mazandaran fauna of Collembola.
  Keywords: species diversity, Pseudisotoma sensibilis, Isotomurus afghanicus, Folsomia ksenemani
 • Ehsan Ghaemmaghami, Morteza Movahedi Fazel, Alireza Vaezi Pages 347-355
  In this research، the effects of Sunn pest feeding in different densities were studied on root uptake of NPK in Falat wheat variety. For this purpose، densities of 0 (as control)، 1، 2 and 3 adult per plant released on wheat at both tillering and stem elongation stages. Plants were grown in hydroponic culture and then were fed by overwintering adults for 10 days. The results indicated that the uptake of nitrogen is affected with wheat phonological stages (p<0. 001)، interaction effects of adults sex and densities (p<0. 001)، interaction effects of wheat phenological stages and adults sex (p<0. 05). More decreasing in N uptake observed in stem elongation with 2 males. Phosphor uptake was significantly affected by interaction effects of wheat phonological stages، adults sex and densitiesa (p<0. 05). More decreasing in P uptake observed in stem elongation with 2 females. K uptake was not affected with no interaction effects. In attention to wide variations of N uptake، its appear that nitrogen to be better index to evaluate the indirect effects of E. integriceps feeding on wheat nutrient uptake، at least in short period.
  Keywords: Nutriente, Sunn pest, Wheat, Eurygaster integriceps
 • Masomeh Samareh Fekri, Mohammad Amin Samih, Bidolah Shahouzahi, Sohrab Imani, Mehdi Zarabi Pages 357-369
  In this research، the effect methanolic extracts of Fumaria parviflora، Teucrium polium and pesticide pymetrozine was assessed on the lethality and general esterase activity of adult Bemisia Tabaci (Genn.) at 27±2°C، 50±5 % RH and 16:8 (L: D) photoperiod. In bioassay experiments tomato plants of resistant (cal-j-n3) and susceptible (Ergon) cultivars with 2-4 leaves were immersed in different concentrations of plant extracts، and mortality was calculated 72 h after treatment. This study was conducted by using a randomized complete design with three replications. For each treatment، distilled water and methanol were used as control. To evaluate effects of treatments on esterase activity، seedling with 2-4 leaves are being thread with extracts and insecticides (LC25). The results showed that، the LC50 of the extract of F. parviflora، T. polium and pesticides pymetrozine for adults reared on susceptible and resistant cultivars، were، 17. 26، 93. 88، 0. 026 and 13. 26، 68. 36، 0. 019 (g/lit)، respectively. Sublethal effect of extracts and pesticides was significant on esterase enzyme activity compared to control. The amount of esterase enzymes، for control and adults treated with the extract of F. parviflora، T. Polium، pesticides pymetrozine on susceptible cultivar، were 0. 0161، 0. 0086، 0. 009، 0. 0038، respectively and for resistant cultivar were 0. 027، 0. 0068، 0. 0097، 0. 0043 (μg alpha naphtyl acetat per minute/mg protein) respectively. Thus the rate of toxicity of F. parviflora T. polium extracts، and pesticide pymetrozine was more insects that reared on resistant variety in comparison of adults that reared on susceptible variety. Also، pesticide Pymetrozine showed the most toxicity rate. The toxicity rate of F. Parviflora was recorded more than T. polium. Esterase enzyme activity was more in treated insects on resistant varieties compared to susceptible varieties. According to the results usage of resistant varieties with plant extract or pesticide can be a good strategy against whitefly in IPM programs.
  Keywords: Bioassay, lethal, sublethal effects, LC50, plant resistant
 • Amir Modarresi Chahardehi, Leila Mousavi, Taha Bakhtkhah Ardeh Jani, Younes Rezaee Danesh, Darah Ibrahim Pages 371-380
  The symbiotic arbascular mycorrhizal vesicular fungi caused growth improvement of plants and increased uptake some minerals by plants، and also improve the water relations of plants and protect them against diseases. In this study، Kiasar forest area selected due to abundant variety of plant species which located in northern part of Damghan city in Semnan province. About 56 sample collections were done in spring 1390. Almost 14 species of trees in this area were examined for the percentage of relative frequency، density accumulation، accumulation of abundance، species richness and evenness indices were calculated. The highest average of spore population with a mean 1382. 35 spores per 300 g soil sample was achieved followed by other soil samples from European black alder، wild myrobalan plum and orientalis beech. The highest rates of prevalence mycorrhizal (%F) and the average of accumulation mycorrhizal density (%M) was belongs to wild myrobalan plum with %66. 35 and %46. 79، respectively، while the lowest was elm tree with %69. 37 and %63. 58، respectively. Also، 8 species in species richness value were found in some trees like chestnut، white popular، Caucasian wingnut and melder، while in other soil samples of trees osuch as Ash and wild myrobalan plum were only four species. Of the 14 trees، 10 species of arbuscular mycorrhizal fungi were identified which 8 out of them were Glomus species. The highest relative abundance of species were belongs to G. aggregatum (%29. 30) and Gigaspora albida (%9. 34)، respectively.
  Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), Kiasar, Glomus