فهرست مطالب

 • پیاپی 122 (اسفند 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/18
 • تعداد عناوین: 50
|
 • مجید سعیدی، جعفر اکبری*، کتایون مرتضی سمنانی، نگار خانعلی پور صفحات 1-11
  سابقه و هدف
  حلالیت دارو و سرعت انحلال آن در بدن یکی از فاکتورهای موثر در جذب می باشد. روش پراکندگی جامدات، یکی از راه های موثر برای دستیابی به سرعت انحلال ایده ال برای داروهای باحلالیت پایین در آب می باشد. در این روش سرعت انحلال از طریق وارد کردن ماده دارویی کم محلول در یک ماتریکس محلول در آب افزایش می یابد. پیروکسیکام یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی با حلالیت پایین است. هدف از این مطالعه، تهیه و تعیین خصوصیات پراکندگی های جامد پیروکسیکام به منظور بهبود خصوصیات انحلالی آن می باشد.
  مواد و روش ها
  پراکندگی های جامد پیروکسیکام توسط اضافه کردن دارو به پلی اتیلن گلیکول 4000 و به دو روش ذوبان و ذوبان- حلال تهیه شد. هم چنین اثر تویین 40 در سرعت انحلال بررسی گردید. خصوصیات پراکندگی های جامد تهیه شده توسط مطالعه تست انحلال، (FTIR) Fourier Transform InfraRed، X-ray Diffraction (XRD) و Differential Scanning Calorimetry (DSC) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که سرعت انحلال پیروکسیکام از پراکندگی های جامد به طور معنی داری افزایش می یابد. علاوه بر این، تویین 40 نیز سرعت انحلال پراکندگی های جامد را افزایش می دهد. داده های مربوط به طیف X-ray نشان داد که دارو در همه فرمولاسیون های پراکندگی جامد، در فاز جامد خودش، آزاد می شود. هم چنین نتایج DSC و FTIR بیانگر این بود که هیچ تداخل شیمیایی بین دارو و پلیمر وجود ندارد.
  استنتاج
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که فرمولاسیون پیروکسیکام در پراکندگی های جامد پلی اتیلن گلیکول 4000 و تویین 40 به طور قابل ملاحظه ای باعث بهبود خصوصیات انحلالی آن می شود.
  کلیدواژگان: پراکندگی جامد، پیروکسیکام، پلی اتیلن گلیکول 4000، تویین 40، انحلال
 • محمدرضا رافتی*، سیما صحرایی، زینت زمانی، مریم ایروش صفحات 12-22
  سابقه و هدف
  تا 30 درصد از بیماران بستری، حداقل یک عفونت بیمارستانی را تجربه می کنند و آنتی بیوتیک ها معمول ترین داروهای مصرفی در بیمارستان هستند که از یک طرف هزینه بسیار سنگینی را بر جامعه و بیمار تحمیل نموده و از طرفی دیگر موجب بروز مقاومت باکتریایی می شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی چگونگی مصرف آنتی بیوتیک ها در بخش مراقبت های ویژه یک بیمارستان آموزشی بود.
  مواد وروش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی در یک دوره 6 ماهه بر روی 101 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه بزرگسالان بیمارستان بوعلی سینا ساری که در حال دریافت حداقل یک آنتی بیوتیک بودند، انجام شد. کلیه اطلاعات مربوط به بیماران و آنتی بیوتیک ها ثبت و در پایان مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در 8/ 23 درصد موارد هیچ گونه نمونه گیری جهت کشت باکتری انجام نشده بود. در 4/ 58 درصد از نمونه های ارسالی نتیجه کشت منفی و تنها در 6/ 41 درصد موارد باکتری شناسایی شد که در بین آن ها (E. coli (4/ 24 درصد، کلبسیلا (1/ 17 درصد) و آسینتوباکتر (8/ 9درصد) شایع ترین پاتوژن ها بودند. سفتریاکسون (3/ 72درصد) و به دنبال آن مروپنم (9/ 10درصد) معمول ترین آنتی بیوتیک های دریافتی در اولین دوره مصرف بودند، در حالی که از مرحله دوم (تغییر آنتی بیوتیک) به بعد مروپنم بیش ترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده بود.
  استنتاج
  شناسایی نوع باکتری و انتخاب آنتی بیوتیک بر اساس نتایج آن نقش بسیار زیادی در درمان موفق عفونت ها دارد و نمونه گیری مناسب قبل از شروع مصرف اولین آنتی بیوتیک بسیار حائز اهمیت است. استفاده غیر منطقی از آنتی بیوتیک ها هم احتمال منفی شدن نتیجه کشت را بیش تر می کند و هم می تواند موجب بروز مقاومت باکتری در زمانی کوتاه گردد.
  کلیدواژگان: بخش مراقبت های ویژه، مصرف منطقی، آنتی باکتریال، مقاومت میکروبی
 • محمدرضا جباری امیری، مهدی عباس تبار*، طاهره شکوهی، مسعود علیالی، ساسان صابر، سید رضاعقیلی، ایمان حقانی، محمدتقی هدایتی، مجتبی تقی زاده صفحات 23-31
  سابقه و هدف
  نارسایی ریوی ازجمله بیماری های شایع در افراد جوامع مختلف می باشد کلونیزاسیون پنوموسیستیس جیرووسی ازعوامل قارچی فرصت طلب است که باعث نارسایی ریوی درکودکان و بزرگ سالان مبتلا به ایدز و سایرشرایط ایجاد کننده نقص ایمنی نظیر بدخیمی، پیوند عضو، نواقص وراثتی ایمنی و داروهای سرکوب گر ایمنی می شود. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی کارآیی سه روش رنگ آمیزی کالکوفلوئور سفید، گیمسا و گوموری متنامین سیلور در تشخیص کلنیزاسیون پنوموسیستیس جیرووسی در نمونه لاواژ برانشی آلوئولی یا (BAL (Bronchoalveolar lavageمی باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، بیماران مبتلا به نارسایی ریوی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران و بیمارستان امام خمینی (ره) ساری از شهریور 1392 تا مهر 1393 مورد بررسی قرار گرفتند. در کل، 322 نمونه تنفسی BAL، 26 نمونه خلط القاء شده و 2 نمونه شستشوی سینوس با سه روش رنگ آمیزی اختصاصی از نظر کلنیزاسیون پنوموسیستیس جیرووسی بررسی گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری انجام شد.
  یافته ها
  از 350 بیمار 2/ 41 درصد زن و 8/ 58 درصد مرد بودند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 4 ± 52 سال بود. در نهایت 3 بیمار (86/ 0درصد) با استفاده از رنگ آمیزی کالکوفلوئور سفید کلنیزاسیون پنوموسیستیس جیرووسی را نشان دادند.
  استنتاج
  در مطالعه حاضررنگ آمیزی کالکوفلوئور سفید درمقایسه با دو روش میکروسکوپی دیگرکارایی بالاتری برای شناسایی پنوموسیتیس جیرووسی در نمونه های تنفسی BAL نشان داد.
  کلیدواژگان: کلنیزاسیون پنوموسیستیس جیرووسی، کالکوفلوئور سفید، گیمسا، گوموری متنامین سیلور، لاواژ برانشی آلوئولی، خلط القاء شده، شستشوی سینوس
 • الهه رفیعی، سید سعید هاشمی نظری*، یدالله محرابی صفحات 32-43
  سابقه و هدف
  مرگ و میر کودکان به عنوان شاخصی از توسعه کلی یک کشور و شاخص مهمی از سلامت جامعه می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین مرگ و میر شیرخواران زیر یکسال، کودکان 1 تا 4 سال، زیر پنج سال و امید زندگی در بدو تولد به روش غیرمستقیم در 31 استان ایران و مقایسه تغییرات آن در فاصله 5 ساله با استفاده از داده های سرشماری سال 1385 و 1390 بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی -مقطعی بوده که در آن میزان های مرگ و میرکودکان و امید زندگی در بدو تولد از روی تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، فرزندان در حال حاضر زنده و مدل غرب جدول عمر کول و دمنی در روش غیرمستقیم تراسل برآورد شد. آنالیزهای مربوط با استفاده از برنامه QFive نرم افزار MORTPAK 4.3 سازمان ملل انجام گردید.
  یافته ها
  متوسط مرگ و میر شیرخواران زیر یکسال، کودکان 1 تا 4 سال، زیر پنج سال و امید زندگی در ایران در سال 85 به ترتیب 3/ 47، 5/ 14، 2/ 61 در هزار تولد زنده و 4/ 64 سال و در سال 90 به ترتیب 9/ 21، 1/ 4، 9/ 25 در هزار تولد زنده و 1/ 72 سال بود. بر اساس نتایج سرشماری سال 1390، استان های سیستان و بلوچستان (8/ 31، 8/ 38)، خراسان جنوبی (9/ 30، 7/ 37) و سمنان (9/ 29، 3/ 36) بیش ترین میزان مرگ و میر شیر خواران زیر یکسال و کودکان زیر پنج سال در هزار تولد زنده را داشته اند. در حالی که استان های قم (5/ 13، 6/ 15)، مازندران (8/ 13، 16) و تهران (8/ 15، 4/ 18) کم ترین میزان مرگ و میر را داشتند.
  استنتاج
  نتایج نشان داد که شاخص های مرگ و میر کودکان در فاصله بین دو سرشماری کاهش چشمگیری داشته است. هم چنین رتبه بندی استان ها از نظر شاخص های مرگ و میر کودکان و امید زندگی به شناسایی مناطق عقب مانده از برنامه های بهداشت باروری و سلامت کودکان کمک کرده و استراتژی های مداخله برای کاهش مرگ و میر در این مناطق را تشدید می کند.
  کلیدواژگان: مرگ و میر زیر یکسال، مرگ و میر زیر پنج سال، روش غیرمستقیم، سرشماری، ایران
 • محمد آزادبخت، سیده مبینا میرجانی، مجید یوسفی، مینا امینی* صفحات 45-52
  سابقه و هدف
  نظام دارویی ازبخش های مهم، پیچیده و حیاتی در نظام سلامت هر کشور می باشد. تجویز صحیح و مصرف منطقی دارو یکی از عوامل مهم تامین کننده امنیت سلامت جامعه به شمار می رود. براساس آمارهای رسمی، هر ایرانی سالانه 442 عدد دارو مصرف می کند که البته بخش قابل توجهی از آن ها را بدون تجویز پزشک و به صورت خودسرانه استفاده می کند. ایجاد مقاومت میکروبی، تداخلات دارویی و تحمیل هزینه های سنگین بر بیمار و سیستم دارو و درمان، از جمله عواقب مصرف غیرمنطقی دارو می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل مصرف دارو در بخش بستری و سرپایی استان مازندران می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه تجربی حاضر ابتدا با استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS) 23) بیمارستان دولتی و استعلام از داروخانه 11 بیمارستان خصوصی و تامین اجتماعی، داروهای پرمصرف هر بیمارستان به تفکیک انتخاب گردید، سپس داده ها در برنامه Excel وارد شد و 20 داروی اول پرمصرف استان در بخش بستری از نظر عددی و ریالی در سال 92 به دست آمد. اطلاعات مربوط به بخش سرپایی نیز از طریق برنامه نسخه پرداز جمع آوری گردید. سپس به تحلیل و بررسی داده های حاصله و هم چنین مقایسه این داده ها با آمارهای ارائه شده در منبع اطلاعاتی Medscape پرداخته شد.
  یافته ها
  در بخش بستری 7 قلم از 20 قلم داروی پر مصرف ریالی استان را آنتی بیوتیک ها و 100درصد را داروهای تزریقی تشکیل دادند. هم چنین داروهای گران قیمتی نظیر آلبومین، پنتوپرازول، IVIG وغیره 9 عدد از 20 عدد داروی پرفروش ریالی استان را تشکیل دادند. در بخش سرپایی نیز آمپول دگزامتازون اولین داروی تجویز شده در نسخ استان بوده است.
  استنتاج
  یافته های مطالعه نشان داد که نحوه تجویز و مصرف دارو در استان مازندران به دلیل نسبت بالای آنتی بیوتیک ها و داروهای تزریقی در بخش بستری نیاز به بازنگری دارد. هم چنین در بخش سرپایی نیز مغایرت با آمارهای جهانی نشان دهنده نیاز به نظارت بیش تر در نسخه نویسی می باشد.
  کلیدواژگان: دارو، مازندران، داروی پرمصرف
 • یزدان نادری *، جعفر حسنی، مریم تقی زاده، فاطمه رمضان زاده صفحات 53-63
  سابقه و هدف
  ذهن آگاهی نقش مهمی در متغیرهای مرتبط با اختلال افسردگی ایفا می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان زنان مبتلا به افسردگی اساسی می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مطالعه ای شبه تجربی به همراه پیش آزمون پس آزمون و پیگیری است. تعداد 30 نفر از بیماران اختلال افسردگی اساسی (سال:1392، محل انجام پژوهش: درمانگاه بیمارستان بقیه الله تهران)، انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت درمان ذهن آگاهی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ درمانی روان شناختی را دریافت نکردند. پرسشنامه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی، 2007) برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با آزمون های تحلیل کوواریانس و اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بعد از درمان، نمرات بیماران دریافت کننده MBSR در راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، نشخوارذهنی، فاجعه سازی و ملامت دیگران) کاهش و و در برخی از راهبردهای سازگارانه (ارزیابی مجدد مثبت) افزایش پیدا کرده بود. هم چنین تغییرات ایجاد شده در پیگیری دو ماهه نیز ماندگار بود.
  استنتاج
  روش MBSR با مورد هدف قرار دادن سازوکارهای درگیر در تغییر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان می تواند روش مناسبی برای درمان و جلوگیری از عود اختلال افسردگی باشد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، اختلال افسردگی اساسی
 • جمشید یزدانی چراتی*، جلیل شجاعی، علی چهارکامه، فریده خسروی، فروزان رضایی، آزیتا دلیلی صفحات 64-71
  سابقه و هدف
  عفونت های بیمارستانی یکی از دلایل عمده مرگ و میر بیماران بستری در بیمارستان ها است که کنترل موفقیت آمیز آن نیازمند آگاهی از میزان شیوع و اقدامات پیشگیرانه در بیمارستان ها است. این بررسی با هدف تعیین میزان شیوع عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های استان مازندران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- طولی است که از سطح 15 بیمارستان استان مازندران که به ثبت عفونت ها در نرم افزار NISS می پردازند، جمع آوری شده و توسط نرم افزارهای SPSS و Stata در سطح معنی داری 05/ 0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی ارتباط متغیرها از جداول توافقی و رگرسیون پواسون استفاده شده است.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان مبتلا به عفونت 67/ 0±53/ 54 و در مردان 63/ 0±26/ 49 سال بود (05/ 0>p). میزان عفونت در 15 بیمارستان استان در سال 90 برابر با 342 در ده هزار نفر و در سال 91 برابر 6825 در ده هزار نفر به دست آمد. بیش ترین شیوع عفونت ها مربوط به عفونت های پنومونی، ادراری، محل جراحی و زخم سوختگی است. بیش ترین عفونت ها توسط باکتری های اشرشیا کولی (Ecoli) (12/3 درصد)، سدوموناآئروژینورا (3/ 6 درصد)، آسینتوباکتر (1/ 6 درصد) و کلبسیلا (9/ 5 درصد) ایجاد شده بود. ارتباط آماری معنی داری بین داشتن بیماری زمینه ای در بیماران و ابتلا به عفونت های مختلف به دست آمد (05/ 0>p). خطر ابتلا به عفونت بیمارستانی در زنان 09/ 1 برابر مردان بود (P=0.918).
  استنتاج
  به نظر می رسد اختلافات بسیاری که در نتایج مشاهده می شود ناشی از عدم ثبت دقیق مبتلایان به عفونت در بیمارستان های استان است. لذا برگزاری کلاس های آموزشی و آشنایی بیش تر پرستاران با نرم افزار NISS در سطح استان لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: رگرسیون پواسون، عفونت های بیمارستانی، نرم افزار NISS
 • آزاده میزانی، پوریا گیل، شهاب الدین سروی*، احمد دریانی، مهدی شریف، محمد تقی رحیمی، آذر شکری، احسان احمدپور صفحات 72-80
  سابقه و هدف
  انگل های شایع کبدی فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از عوامل ایجادکننده فاسیولایازیس بوده، که بیماری جهانی و شایع در انسان و دام می باشد. در مطالعه حاضر ما یک روش سریع، آسان و در عین حال دقیق را با استفاده از متد PCR Fast جهت تشخیص افتراقی گونه های فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا معرفی نمودیم.
  مواد و روش ها
  30 ایزوله فاسیولای بالغ از کبد گاو و گوسفند از کشتارگاه های استان مازندران جدا گردید. ناحیه ژنی ITS1 با استفاده از پره میکس های Amp® Fast PCR، در مقایسه با یکی از پره میکس های متداول موجود در بازار (AccuPower® Taq PCR PreMix شرکت Bioneer) تکثیر شدند. به علاوه پروفایل PCR-RFLP جهت تشخیص افتراقی گونه های فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا با استفاده از آنزیم اندونوکلئازی TasI (Tsp509I) انجام گرفت.
  یافته ها
  باندی با وزن تقریبی 463 جفت باز برای تمامی نمونه های فاسیولا با استفاده از پره میکس Sapphire Amp® Fast PCR فقط ظرف مدت 34 دقیقه پس از تکثیر به دست آمد در حالی که تکثیر اسیدهای نوکلئیک با استفاده از پره میکس متداول پس از حدود 1 ساعت و 46 دقیقه کامل شد. تمامی محصولات با آنزیم محدودالاثر (Tsp509I TasI) مورد هضم قرار گرفت. پس از هضم در فاسیولا هپاتیکا دو باند 151 و 312 جفت باز و در فاسیولا ژیگانتیکا سه باند 93، 151 و 219 جفت باز تولید شد.
  استنتاج
  واکنش Fast PCR با استفاده از پره میکس Sapphire Amp® در کم تر از 3/ 1 زمان استفاده از سایر پره میکس های رایج کامل می شود. روش جدید Fast PCR با استفاده از پره میکس. Sapphire Amp® Fast PCR یک متد آسان، سریع و در عین حال دقیق بوده که جهت تعیین و تشخیص افتراقی گونه های فاسیولادر مطالعات اپیدمیولوژیک در انسان و دام های اهلی در مناطق اندمیک فاسیولیازیس کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: فاسیولا هپاتیکا، فاسیولا ژیگانتیکا، Fast PCR
 • بررسی ارتباط سلامت روانی و کیفیت زندگی با ریفلاکس معده
  سید حمزه حسینی، نجمه خالقی کیادهی*، کاظم فخری، عباس علیپور، فرهاد زمانی صفحات 81-87
  سابقه و هدف
  ریفلاکس معده- مری از شایعترین بیماری های دستگاه گوارش است که می تواند بر سلامت روانی و کیفیت زندگی تاثیر سوء داشته باشد. متاسفانه شیوع این بیماری در ایران رو به افزایش است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سلامت روانی و کیفیت زندگی با بیماری ریفلاکس معده در جمعیت عمومی شهر آمل سال 1391 بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی طراحی شده بودکه 473 نفر از جمعیت شهری آمل به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. از پرسشنامه های جمعیت شناسی، سلامت روانی، کیفیت زندگی و پرسشنامه مخصوص ریفلاکس استفاده و مراحل مصاحبه و تکمیل پرسشنامه انجام گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t، کای دو و همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن بود که وضعیت سلامت روانی در افراد مبتلا به ریفلاکس معده در سطح پایینی قرار داشته و کارکردهای هشت گانه کیفیت زندگی نیز در آنان، برای حیطه های نقش فیزیکی، درد بدنی، درک سلامت عمومی، سرزندگی، کارکرد اجتماعی و سلامت روانی در سطح پایینی است.
  استنتاج
  یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که سلامت روانی درافراد مبتلا به ریفلاکس درسطح پایین تری به نسبت افراد سالم قرار دارد. هم چنین کیفیت زندگی در این افراد خصوصا در شش کارکرد نقش فیزیکی، سرزندگی، اجتماعی، درد بدنی، درک سلامت عمومی، سلامت روانی پایین تر از افراد سالم بود.
 • محمود نظرپور، ناهیده قره آغاجی*، حدیثه سحرخیز صفحات 88-97
  سابقه و هدف
  در تصویربرداری تشدید مغناطیسی غلظت ماده کنتراست تزریقی در منطقه مورد نظر به صورت غیرمستقیم از شدت سیگنال به دست می آید. در محاسبه پرفیوژن، یافتن بیشینه رابطه خطی بین شدت سیگنال و غلظت نانوذرات اکسیدآهن به عنوان ماده کنتراست از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر زمان معکوس در شدت سیگنال و بیشینه رابطه خطی بین شدت سیگنال و غلظت های مختلف نانوذرات اکسیدآهن با پوشش پلی اتیلن گلیکول در تصاویر وزنی T1 با استفاده از سکانس بازیافت معکوس بود.
  مواد و روش ها
  فانتوم پرسپکس برای قراردادن لوله های آزمایش حاوی غلظت های مختلف نانوذرات اکسیدآهن داخل کویل دستگاه طراحی گردید. تصویربرداری با استفاده از سکانس بازیافت معکوس-توربوفلش در زمان های معکوس متفاوت انجام شد. بیشینه شدت سیگنال و بیشینه رابطه خطی بین شدت سیگنال و غلظت نانوذرات در زمان های معکوس مختلف محاسبه گردید.
  یافته ها
  شدت سیگنال و بیشینه رابطه خطی بین شدت سیگنال و غلظت نانوذرات به زمان معکوس بستگی دارد. بیشینه شدت سیگنال برای زمان های معکوس مختلف، در بیش ترین غلظت مورد بررسی (500 میکرومول آهن در لیتر) مشاهده شد. بیشینه رابطه خطی بین شدت سیگنال و غلظت نانوذرات برای کم ترین و بیش ترین زمان های معکوس (240 و 400 میلی ثانیه) به ترتیب تا غلظت های 64/ 243 و 49/ 105 میکرومول بر لیتر به دست آمد.
  استنتاج
  تغییرات در زمان معکوس بر روی شدت سیگنال تصاویر تشدید مغناطیسی موثر است. افزایش زمان معکوس موجب می شود که در غلظت های کم تر نانوذرات اکسیدآهن با پوشش پلی اتیلن گلیکول به شدت سیگنال بیش تری با رابطه خطی دست یافت.
  کلیدواژگان: تصویربرداری تشدید مغناطیسی، نانوذرات اکسیدآهن، سکانس بازیافت معکوس، شدت سیگنال، تصاویر وزنی T1
 • یاسین رضازاده، عباس احمدی* صفحات 91-100
  سابقه و هدف
  با توجه به اثرات مخرب سیکلوفسفامید به عنوان یک داروی رایج در شیمی درمانی بر ساختار بیضه، این مطالعه با هدف تایین اثر حفاظتی ایمیدین بر ساختار بافتی لوله های اسپرم ساز و تستوسترون موش های سوری بالغ در معرض سیکلوفسفامید انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، از 60 قطعه موش سوری نر بالغ در 6 گروه استفاده شد که گروه کنترل سرم فیزیولوژی، گروه دوم سیکلوفسفامید با دوز mg/kg/day12، گروه سوم دریافت کننده ایمیدین با دوز μg/kg/day 111، گروه چهارم ایمیدین در دو دوز در دو نوبت μg/kg/day 222، گروه پنجم سیکلوفسفامید و ایمیدین تک دوز و گروه آخر سیکلوفسفامید و ایمیدین را در دو دوز دریافت کردند. پس از 35 روز موش ها کشته شدند. آنالیز بافت شناسی بافت بیضه انجام گرفت و سطح سرمی تستسترون اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در گروه سیکلوفسفامید مطالعات بافت شناسی بیانگر این است که درصد لوله های اسپرم ساز با تمایز مثبت لوله ای (97/ 2±97/ 37) و ضریب جایگزینی (64/ 0±50/ 18) و روند اسپرماتوژنز (2/2±74/ 43) به طور قابل توجهی کم تر از گروه کنترل و ایمیدین بوده است. در حالی که استفاده هم زمان سیکلوفسفامید با ایمیدین باعث کاهش عوارض سیکلوفسفامید شد (p<0.05).
  استنتاج
  نتایج حاضر نشان می دهد که سیکلوفسفامید می تواند باعث آسیب بافت بیضه گردد، اما ایمیدین به طور موثری از طریق مهار فرآیندهای اکسیداتیو باعث از بین رفتن این عوارض می شود.
  کلیدواژگان: سیکلوفسفامید، بافت شناسی، ایمیدین، موش سوری، بیضه
 • صفیه عباسی*، بهنام زمانزاد صفحات 98-106
  سابقه و هدف
  انتروکوک ها نقش مهمی در ایجاد اندوکاردیت و عفونت های ادراری دارند و به واسطه توانایی که در کسب مقاومت نسبت به عوامل ضد میکروبی دارند، درمان آن ها را با سختی مواجه می سازد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین سویه های مقاوم به ونکومایسین و هم چنین شناسایی ژن های مقاومت vanB و vanA در میان ایزوله های انتروکوکوس جدا شده از بیمارستان های آموزشی درمانی شهرکرد درسال 1393 به انجام رسیده است.
  مواد و روش ها
  150 ایزوله انتروکوکوس از بیمارستان جداسازی و جنس و گونه آن ها با روش های مختلف بیوشیمیایی مورد شناسایی قرار گرفتند. آزمون آنتی بیوگرام برای این سویه ها انجام شد. هم چنین تعیین حداقل غلظت مهارکننده به روش براث میکرودایلوشن broth micro dilution انجام و نهایتا سویه های دارای ژن VanA و VanB در میان این سویه ها شناسایی گردید.
  یافته ها
  براساس نتایج آنتی بیوگرام 10سویه دارای فنوتیپ VanA و 2 سویه دارای فنوتیپVanB بودند. تمامی سویه ها به سیپروفلوکساسین مقاوم بودند. ژن های vanA و VanB به ترتیب درتمامی 10 ایزوله ای که فنوتیپ vanAو 2 سویه ای که فنوتیپ vanB راداشتند، شناسایی شدند. در 2 سویه از 10 سویه ای که دارای فنوتیپ VanA بودند، هردو ژن vanA و VanB توسط PCR تکثیر شدند.
  استنتاج
  تنوع گونه های انتروکوک در بیمارستان های آموزشی درمانی شهرکرد محدود به گونه های E. faecium و E. faecalis می باشد. در این مطالعه، بالاترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های اریترومایسین و تتراسایکلین و کم ترین مقاومت نیز نسبت به آنتی بیوتیک های ونکومایسین و جنتامایسین گزارش گردید.
  کلیدواژگان: vanB، vanA، انتروکوک، ونکومایسین
 • افشین صرافی نژاد*، علیرضا روحانی منش، محمدرضا اکبرزاده توتونچی صفحات 107-120
  سابقه و هدف
  سوال کلیدی اکثر بیماران دچار اختلالات چربی خون از پزشکان یا مشاورین تغذیه، اولویت های تغذیه است. برای تعیین و توصیه بهترین رژیم غذایی توسط پزشکان و مشاوران تغذیه به عنوان یکی از عوامل موفقیت درمان، باید فاکتورهای زیاد و مختلفی مدنظر قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی با هدف شناخت این قبیل فاکتورها، با استفاده از منابع معتبر موجود و مذاکره با دو متخصص تغذیه، لیستی از عوامل مرتبط با دیس لیپیدمی تهیه و در قالب یک پرسشنامه خودایفا در اختیار متخصصین داخلی و تغذیه در سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تهران و کرمان قرار گرفت. سنجش نظر افراد در مورد عوامل به با استفاده از آنالوگ دیداری(Visual Analogue Scale) انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اکسل و متلب و روش های Fuzzification و Alpha Cut Set و تابع عضویت مثلثی فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقادیر قطعی حاصل از AHP با مقادیر فاصله ای حاصل از FAHP جایگزین و وزن هر یک از عواملی که در پرسشنامه قید شده، به صورت منفک و گروهی محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مهم ترین عوامل از نظر پاسخگویان به ترتیب عبارتند از شاخص توده بدنی،، سطح LDL سرم، الگوی غذاخوردن روزانه فرد، سطح کلسترول سرم و ابتلا به دیابت کنترل نشده است.
  استنتاج
  نتایج حاصل از این مطالعه و روش انجام اولویت بندی فاکتورها می تواند به عنوان راهنما برای مشاورین در تعیین و توصیه رژیم غذایی به بیماران دچار دیس لیپیدمی و ارائه کیفیت بهتر مشاوره کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات چربی خون، رایانش نرم، فازی، تغذیه و رژیم درمانی، انفورماتیک پزشکی
 • صمد گلشنی*، مرضیه عمادی، جمشید یزدانی چراتی، سهیلا فلاح، زهرا کاشی صفحات 121-129
  سابقه و هدف
  در شرایط ایسکمیک شیفت سوبسترا تا حدی از اسیدهای چرب به سمت متابولیسم گلوکز رخ می دهد که اثر مفید آن کاهش مصرف اکسیژن است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر محلول گلوکز، انسولین و پتاسیم (GIK) در بیماران دچار آنژین ناپایدار پرخطر انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت پایلوت کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 41 بیمار با تشخیص آنژین ناپایدار پرخطر که طی 12 ساعت ابتدایی شروع علایم به اورژانس مراجعه کرده بودند، انجام شد. به صورت تصادفی20 نفر تحت درمان با محلول GIK با 21 مورد کنترل مقایسه شدند. داده های اولیه بیماران، تروپونین و الکتروکاردیوگرام (ECG) ابتدای ورود و 24 ساعت بعد و میزان مرگ و میر 30 روزه بیماران ثبت شد.
  یافته ها
  میانگین سنی کل بیماران 13/ 12±46/ 61 سال بود که 21 نفر آنان را مردان (2/ 51 درصد) تشکیل می دادند. بین سن، جنس، سابقه بیماری زمینه ای و داده های آزمایشگاهی دو گروه در ابتدای مطالعه اختلاف آماری معناداری وجود نداشت (05/0p>). تغییرات ECG در 9 بیمار گروه (GIK (50 درصد و 7 بیمار گروه کنترل (3/ 33 درصد) مطلوب بود (55/ 0= p). میانگین تغییر سطح تروپونین در گروه GIK برابر 03/ 2±01/ 1 و در گروه کنترل 40/ 4±87/ 1 بود (43/ 0= p). در مطالعه حاضر هیچ مرگی در دو گروه مورد مطالعه در پی گیری کوتاه مدت بیماران (30 روز بعد MI) مشاهده نشد.
  استنتاج
  محلول با دوز بالای GIK در مقایسه با درمان استاندارد در تغییرات ECG، سطح تروپونین و مرگ و میر یک ماهه پس از درمان تفاوت آماری معنی داری با هم ندارند.
  کلیدواژگان: محلول گلوکز انسولین پتاسیم، آنژین ناپایدار، آسیب میوکارد
 • نادیا بنی هاشم*، محمد تقی صالحی عمران، رزیتا جلالیان صفحات 130-136
  سابقه و هدف
  اکوکاردیوگرافی مری یک روش تشخیصی دقیق و حساس برای تشخیص بیماری های قلبی و عروقی می باشد. به نظر می رسد که دکسمدتومدین جهت آرام بخشی بیماران تحت اکوکاردیوگرافی مری مناسب می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه اثرات آرامبخشی دکسمدتومدین و میدازولام در بیماران تحت اکوکاردیوگرافی مری می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی چهل و هشت بیمار تحت اکوکاردیوگرافی مری به طور تصادفی به دوگروه تقسیم شدند. به بیماران، دکسمدتومدین μg/kg 1در عرض ده دقیقه و سپس μg/kg 2/0انفوزیون و یا میدازولام 2 میلی گرم تزریق شد. درجه آرامبخشی بیماران بر اساس معیار رامسی، میزان بی دردی، رضایت بیماران، فشارخون شریانی، ضربان قلب و زمان ترخیص بیماران در دو گروه بررسی شد.
  یافته ها
  میزان بی دردی در گروه دکسمدتومدین (86 /0±67/ 3) از گروه میدازولام (56/0±83/0) بیش تر بود (001/ 0=p). رضایت ییماران نیز در گروه دکسمدتومدین بیش تر بود (001/ 0=p). زمان ترخیص در گروه دکسمدتومدین 17/ 1±08/ 7 دقیقه و در گروه میدازولام 57/ 1±71/ 3 دقیقه بود (001/ 0=p). تغییرات فشار خون و ضربان قلب در دو گروه مشابه بود.
  استنتاج
  به نظر می رسد که دکسمدتومدین در مقایسه با میدازولام یک داروی مناسب جهت آرام بخشی بیماران تحت اکوکاردیوگرافی مری باشد.
  کلیدواژگان: اکوکاردیوگرافی مری، آرامبخشی، میدازولام، دکسمدتومدین
 • محمدعلی ززولی، محمود همایون نسب لنگرودی*، محمد آهنجان، جمشید یزدانی چراتی، معصومه اسلامی فر صفحات 137-146
  سابقه و هدف
  گندزدایی مناسب و کارآمد از پایه های مهم کنترل عفونت های بیمارستانی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر گندزداهای رایج بر باکتری اشریشیاکلی جدا شده از محیط های مختلف دو بیمارستان آموزشی شهر ساری در سال 1393 انجام گردید.
  مواد وروش ها
  در این مطالعه باکتری اشریشیاکلی از بخش های مختلف بیمارستان های زارع و بوعلی سینا با استفاده از روش های کشت استاندارد و تست های افتراقی و بیوشیمیایی ایزوله و شناسایی گردید. گندزداهای مورد استفاده شامل دکونکس53 پلاس، کرئولین و سایدکس (گلوتارآلدئید) در غلظت های مختلف بودند که اثر آن ها با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژن تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار minitab17و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که از 120 نمونه، 48 مورد (40 درصد) کشت مثبت به دست آمد که 15 نمونه از آن ها (13درصد) آلودگی به اشریشیا کلی را نشان داد. موثرترین گندزداها بر روی سویه های اشریشیاکلی جدا شده به ترتیب سایدکس (2 درصد)، دکونکس 53 پلاس (2 درصد) و ضعیف ترین آن ها کرئولین (5/ 3درصد) بود.
  استنتاج
  این مطالعه نشان داد که انجام پیش تست جهت انتخاب گندزدا و افزایش کارایی فرایند گندزدایی، توجه به باکتری های رایج عفونت زا در هر بیمارستان و عوامل تاثیرگذار بر گندزدایی مانند غلظت و زمان ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: گندزداها، عفونت بیمارستانی، دکونکس53پلاس، سایدکس، کرئولین، اشریشیاکلی
 • زهره اکبری جونوش*، مهدی فرزادکیا، یوسف دادبان شهامت، علی اسرافیلی دیزجی صفحات 146-158
  سابقه و هدف
  فنل و مشتقات آن در بسیاری از صنایع شیمیایی، دارویی و پتروشیمی به عنوان ماده خام مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به علت سمیت فراوان در دسته آلاینده های متقدم طبقه بندی شده و از خاصیت تجمع پذیری برخوردار است. در این تحقیق از نانوکامپوزیت کربن فعال مغناطیسی شده جهت حذف سریع فنل استفاده شده است.
  مواد و روش ها
  ابتدا جاذب کربن فعال با نانو ذرات مغناطیسی اصلاح گردید. سپس خصوصیات فیزیکی جاذب توسط آنالیزهای BET، XRD و SEM مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه تاثیر پارامترهای مختلف شامل: pH، غلظت آلاینده، زمان تماس و دوز جاذب بر حذف فنل از پساب سنتتیک مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین مدل های ایزوترمی و سینتیکی جذب مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  آنالیز BET نشان دهنده کاهش 25/ 10درصد سطح مخصوص کربن فعال، پس از اصلاح توسط نانو ذرات Fe3O4 بود. تصاویر SEM) Scanning Electron Microscopy و XRD) تاییدکننده قرار گرفتن نانو ذرات آهن روی کربن فعال بود. نقاط بهینه جذب در این فرایند شامل: pH برابر با 8، زمان تماس 15دقیقه و دوز جاذب g/L 2 گرم در لیتر بود.داده ها از ایزوترم لانگ مویر و سینتیک شبه درجه دو تبعیت بیشتری داشتند. بالاترین میزان جذب فنل بر روی کربن فعال مغناطیسی شده mg/g 033/ 84 به دست آمد.
  استنتاج
  با ایجاد خاصیت مغناطیسی روی جاذب کربن فعال که از ظرفیت جذب بسیار بالای فنل برخوردار است، فرایند جداسازی آن آسان و سریع می گردد. همچنین تکنولوژی ساده و ارزان این جاذب، منجر به کاربرد گسترده آن می شود.
  کلیدواژگان: فنل، نانو کامپوزیت کربن فعال مغناطیسی شده، جذب، ایزوترم، سینتیک
 • مهرداد علیزاده، علی محمد حیدری گرجی، علیرضا خلیلیان، روانبخش اسمعیلی* صفحات 159-168
  سابقه و هدف
  متناسب بودن بار کاری پرستاران از عوامل مهم در ایمنی و تضمین کیفیت مراقبت از بیماران می باشد. بنابراین اندازه گیری بار کاری پرستاران بخش های مراقبت های ویژه امری ضروری می باشد. هدف این مطالعه تعیین بار کاری پرستاران بخش های مراقبت های ویژه با استفاده از شاخص فعالیت های پرستاری و عوامل مرتبط با آن بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 285 بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. اطلاعات جمعیت شناختی و اطلاعات طبی بیماران از طریق چک لیست و پرونده بیماران طی یک دوره سه ماهه جمع آوری شد. برای ارزیابی بار کاری پرستاران از شاخص فعالیت های پرستاری (NAS) استفاده شد.
  یافته ها
  از کل بیماران مورد بررسی 162نفر (8/ 56 درصد) مرد و میانگین سنی بیماران 2/ 4±00/ 42 سال بود. 164 (5/ 57 درصد) تحت درمان دارویی و 121 نفر (5/ 42 درصد) تحت درمان جراحی بودند. بیش تر بیماران از طریق اتاق عمل پذیرش شده بودند. میانگین بار کاری بر اساس شاخص NAS در نوبت کاری صبح 09/ 40± 56/ 121، در نوبت کاری عصر 98/ 34 ± 95/ 105 و در نوبت کاری شب 07/ 26± 57/ 99 بوده است. میانگین بار کاری بر اساس شاخص NAS در سه نوبت کاری نیز 42/ 32 ± 03/ 109 بوده است.
  استنتاج
  نتایج مطالعه نشان می دهد که میانگین بار کاری پرستاران بخش های مراقبت ویژه در هر سه نوبت کاری صبح، عصر و شب و در کل زیاد می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود از این شاخص برای تعیین تناسب بین فعالیت های پرستاری با تعداد پرستاران استفاده شود که بتوان با تخصیص تعداد کافی پرستاران خبره در بخش های مراقبت ویژه، کیفیت مراقبت از بیماران را تضمین نمود.
  کلیدواژگان: بار کاری پرستاری، شاخص فعالیت های پرستاری، بخش مراقبت ویژه
 • پروین رهنما، خدیجه محمدی* صفحات 169-178
  سابقه و هدف
  تقاضای مادر برای انجام سزارین به منظور ختم حاملگی در شهر تهران یکی از شایع ترین دلایل انجام سزارین است. بنابراین تعیین باورهای رفتاری زنان در ارتباط با سزارین انتخابی می تواند نقش مهمی در انتخاب نوع مداخلات آموزشی برای مادران داشته باشد. لذا هدف مطالعه حاضر تعیین باورهای رفتاری زنان حامله نسبت به ختم حاملگی به روش سزارین با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کیفی نمونه گیری به روش مبتنی برهدف انجام شد و اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری شد.چارچوب تئوریکی مطالعه تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود.در این مطالعه کلیه مصاحبه ها ضبط و کلمه به کلمه نسخه نویسی گردید. جهت تجزیه و تحلیل این بررسی از تحلیل محتوا استفاده شد. روش اجرا آن به این ترتیب بود که با افراد گروه مورد پژوهش بر اساس اصول ارائه شده توسط پدید آورنده تئوری رفتار برنامه ریزی شده (Theory of Planned Behavior) مصاحبه اکتشافی به عمل آمد. پس از جمع آوری اطلاعات، کد گذاری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، برای هر مصاحبه انجام گرفت.
  یافته ها
  تعداد افراد مصاحبه شده 36 نفر بامیانگین سن 5/ 4±8/ 27 بودند. در این مطالعه دو مضمون اصلی نسبت به سزارین به صورت جداگانه استخراج گردید که شامل باورهای رفتاری منفی، باورهای رفتاری مثبت بودو چهار مضمون فرعی شامل مزایای کوتاه مدت، مزایای طولانی مدت، مضرات کوتاه مدت و بلند مدت از جمله مواردی بودند که نتایج رفتاری حاصل از سزار ین را تشکیل می داد.
  استنتاج
  زنان حامله باورهای صحیح و غلطی پیرامون ختم حاملگی به روش سزارین دارند. پرسنل بهداشتی در مراکز پره ناتال و مشاوره باید نسبت به باورهای رفتاری غلط زنان حامله نسبت به سزارین آگاه باشند.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، سزارین، مطالعه کیفی
 • رمضانعلی دیانتی تیلکی*، سارا اشرفی صفحات 179-188
  سابقه و هدف
  مواد آلی طبیعی پیش ساز تشکیل ترکیبات جانبی حاصله از گندزدائی طی کلر زنی می باشند لذا حذف آنها ازآب ضروری است. با توجه به آلی دوست بودن زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت، انتظار می رود میزان جذب مواد آلی آن افزایش یابد. هدف از این مطالعه تعیین میزان حذف کربن آلی محلول ازآب به وسیله زئولیت طبیعی (NZ) و اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی(SMZ) می باشد.
  مواد و روش ها
  برای اصلاح زئولیت از سورفکتانت آلکیل دی متیل بنزیل آمونیوم کلراید استفاده شد. با در تماس قرار دادن زئولیت با دترجنت روی همزن به مدت 24 ساعت، جداسازی و شست و شو با آب مقطر انجام شد. محلول های حاوی مواد آلی طبیعی با غلظت های مختلف با زئولیت طبیعی واصلاح شده به مدت 48 ساعت در تماس قرارداده شد. متغیرهای مورد مطالعه شامل pH، غلظت ماده آلی محلول و دوز جاذب بود. اندازه گیری میزان مواد آلی محلول باقیمانده با استفاده از دستگاه آنالیزور TOC مدل Shimadzu-5000 انجام شد.
  یافته ها
  با افزایش دز جاذب میزان جذب DOC افزایش یافت. در pH خنثی میزان جذب DOC بوسیله 20 گرم بر لیتر NZ و SMZ به ترتیب 33 و 65 درصد بود. با افزایش غلظت DOC میزان جذب افزایش یافت. مدل فروندلیچ برای زئولیت اصلاح شده و مدل لانگ موئیر برای زئولیت طبیعی تطابق بیش تری نشان دادند.
  استنتاج
  با استفاده از زئولیت اصلاح شده به وسیله سورفکتانت کاتیونی می توان میزان جذب مواد آلی از آب را افزایش داد.
  کلیدواژگان: کربن آلی محلول، زئولیت اصلاح شده، سورفکتانت کاتیونی
 • سیده مهدیه سیدی، فاطمه رودباری*، مجتبی محسنی، سید حمزه حسینی، امیدرضا اعلایی صفحات 189-199
  سابقه و هدف
  ویروس بیماری برنا (BDV) یک RNA ویروس منحصر به فرد است که با توجه به طیف وسیع میزبان و تشابه اختلالات رفتاری ناشی از آن در حیوانات آلوده با برخی از اختلالات روانی در انسان، به عنوان عامل اتیولوژی احتمالی این اختلالات پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین BDV و اختلالات روانی به ویژه شیزوفرنی و بررسی میزان شیوع آن در این گروه از بیماران می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه RNA ویروس از سلول های خونی 30 بیمار شیزوفرنی و 15 فرد سالم استخراج شد. سپس برای یک ناحیه 392- نوکلئوتیدی به شدت حفاظت شده از پروتئین p24 و یک ناحیه 447- نوکلئوتیدی از پروتئین p40 ویروس بیماری برنا، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روش RT-PCR Nested غربالگری شد.
  یافته ها
  میانگین سنی در گروه بیمار و کنترل به ترتیب 28/ 11± 03/ 36 و 61/ 10±86/ 31 سال بود. در این بررسی BDV RNA در 8 بیمار شیزوفرنی تشخیص داده شد. این درحالی بود که هیچ یک از افراد سالم بررسی شده در این مطالعه آلوده به ویروس نبودند. بنابراین میزان شیوع ویروس در افراد مبتلا به شیزوفرنی 66/ 26 درصد بود که به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل 0 درصد بود (05/ 0> p).
  استنتاج
  داده های حاصل از پژوهش ما از نتایج مطالعات قبلی مبنی بر ارتباط احتمالی ویروس بیماری برنا با بیماری های روانی به ویژه شیزوفرنی حمایت می کند. در نتیجه عفونت با این ویروس می تواند به فهرست فاکتورهای محیطی وارد شود که قادرند ریسک بیماری های روانی را در بزرگسالان افزایش دهند.
  کلیدواژگان: ویروس بیماری برنا، شیزوفرنی، Nested RT، PCR
 • امید مظفری*، محمد یوسف پور صفحات 200-206
  سابقه و هدف
  هاری بیماری ویروسی است که از طریق گزش حیوانات آلوده (عمدتا سگ) به انسان منتقل می شود. عدم امکان بهبودی و مرگ دردناک کلیه مبتلایان به این بیماری زئونوز، آن را در طول تاریخ زندگی بشریت همواره جزو اولویت های سلامتی قرار داده است، در کتب اطبای قدیم ایران زمین نیز نکات جالبی در خصوص هاری نگاشته شده که بازخوانی و مقایسه آن با آخرین یافته های علمی، علاوه بر آشنایی با دیدگاه های این حکما، می تواند ما را با مطالب هم چنان ارزنده ای روبرو سازد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش کتاب طب اکبری، به عنوان نمونه ای از دیدگاه حکما انتخاب و مطالب مربوط به هاری آن استخراج گردید. سپس مطالب آخرین دستورالعمل کشوری هاری (حاوی آخرین یافته های علمی و رویکرد برخورد با بیماری) نیز استخراج و نتایج در قالب جداولی شامل اتیولوژی، علایم، تشخیص و درمان بیماری دسته بندی و مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  تقریبا تمام دیدگاه های کتاب طب اکبری در خصوص اتیولوژی، علایم و درمان بیماری هاری و نحوه رویکرد به این بیماری مشابه و قابل مقایسه با آخرین دستورالعمل کشوری می باشد. اما در برخی قسمت های درمان (از جمله واکسیناسیون) و نیز نحوه تشخیص میکروسکوپیک بیماری پیشرفت های قابل ملاحظه ای در طب امروز روی داده است که سبب کنار گذاشته شدن روش های قبلی تشخیصی گردیده است.
  استنتاج
  شاید با تاملی بیش تر در متون طبی گذشته و به راحتی رد نشدن از کنار دانش موجود در این متون و انجام پژوهش های مبتنی بر شواهد بتوان به روش های تشخیصی ساده تر و کم هزینه تری در قیاس با روش های پرهزینه امروزی دست یافت.
  کلیدواژگان: طب سنتی ایران، طب اکبری، هاری، دستورالعمل کشوری مبارزه با هاری
 • کاوه حدادی*، ید حسین منتظر، لیلا اسدیان، محمد خادملو، نرگس میرزایی صفحات 207-216
  سابقه و هدف
  آسیب های مغزی یکی از شایع ترین انواع تروماها و مهمترین علت مرگ و میر در آسیب دیدگان حوادث مختلف محسوب می شوند. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک ضربه های سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سال های 92-93 انجام شده است.
  مواد وروش ها
  در این مطالعه توصیفی 1304 بیمار دچار ضربه به سر در بدو ورود به بیمارستان وارد مطالعه شدند. برای هر بیمار پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک، زمان آسیب، معیار کمای گلاسکو، یافته های سی تی اسکن و صدمات همراه تکمیل و داده ها با استفاده از نرم افزار SSPS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  سن اکثر مصدومان 20 تا 30 سال بود(6/ 29 درصد) و بیش تر آنان را مردان تشکیل می دادند (9/ 67 درصد). شایع ترین علت تروما نیز حوادث ترافیکی (2/ 75 درصد) و بیش ترین وسیله مورد استفاده موتورسیکلت گزارش گردید(40 درصد). فصل زمستان (9/ 36 درصد) پرحادثه ترین فصل و بیش ترین زمان وقوع حادثه ساعات 18 الی 24 بود (48 درصد). بیش ترین میزان صدمات همراه مربوط به آسیب به صورت (2/ 30 درصد) و سی تی اسکن مصدومین نیز در 1/ 33 درصد موارد طبیعی بود. شایع ترین یافته غیر طبیعی در سی تی اسکن را شکستگی جمجمه (18 درصد) تشکیل می داد. هم چنین 7/ 8 درصد بیماران دچار آسیب مغزی شدید شدند و 53 نفر (1 /4 درصد) نیز فوت کردند که خون ریزی علت عمده مرگ آنان بود (5/ 2 درصد از 1⁄4 درصد). شدت آسیب مغزی در 34 نفراز این افراد شدید (8/ 29 درصد)، در 4 نفر متوسط (5 /4 درصد)، و در 14 نفر خفیف (3 /1 درصد) بود.
  استنتاج
  مطالعه ما نشان داد که حوادث ترافیکی نقش بسیار مهمی در بروز صدمات سر دارند. بنابراین، پیشگیری از حوادث ترافیکی می تواند کاهش بروز آسیب های سر را در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ضربه، آسیب سر، حوادث ترافیکی
 • مریم رضایی*، ایمان الله بیگدلی صفحات 217-226
  سابقه و هدف
  اختلال افسردگی اساسی یک اختلال روانپزشکی شایع بوده که 21 درصد جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله درمان های خط اول برای این اختلال دارو درمانی است که بر روی برخی نشانه های بالینی این اختلال مانند خلق پایین، آشفتگی خواب و اشتها، احساس نا امیدی و نقص در حافظه تاثیر می گذارد. از آن جایی که یافته های پژوهشی در مورد اثربخشی داروهای ضدافسردگی بر روی انواع حافظه آشکار و پنهان متناقض می باشد، لذا در این پژوهش به مقایسه حافظه آشکار و پنهان بیماران بهبود یافته از افسردگی با دارو درمانی و افراد عادی پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی 20 بیمار بهبود یافته از افسردگی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس متناسب با سن و جنس این بیماران، از بین جمعیت عادی و بر اساس مصاحبه بالینی، 20 نفر به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. به منظور بررسی حافظه آشکار و پنهان شرکت کنندگان به ترتیب از آزمون های یادآوری آزاد و تکمیل ریشه کلمه استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره حافظه آشکار گروه کنترل و بیماران تفاوت معنی داری وجود نداشت(P>0.05). بین میانگین نمره حافظه پنهان در گروه کنترل و بیماران بهبود یافته نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت (P>0.05).
  استنتاج
  پژوهش حاضر نشان داد افرادی که با مصرف داروهای ضدافسردگی به لحاظ خلقی بهبودی می یابند، در حافظه آشکار و پنهان نیز دارای عملکردی مشابه افراد عادی می باشند. این یافته ها بیانگر تاثیر دارو بر جنبه های شناختی افسردگی می باشد که البته بایستی با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اختلال افسردگی اساسی، دارو درمانی، حافظه آشکار، حافظه پنهان
 • محمدعلی ززولی، محمد آهنجان، یوسف کر، معصومه اسلامی فر، سیده محبوبه حسینی، مریم یوسفی* صفحات 227-238
  سابقه و هدف
  گندزدایی آب از مهم ترین مراحل تصفیه ی آب بوده و تاکنون از روش های شیمیایی مختلفی از جمله کلرزنی برای گندزدایی استفاده شده است. اما این روش ها، مشکلات جدی همچون تولید DBPS را در پی دارند. لذا هدف از این تحقیق، مطالعه کارایی فرآیند فتوکاتالیستی با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (nTiO2) در حذف اشرشیاکلی به عنوان شاخص آلودگی میکروبی از آب و بررسی تاثیر بعضی از پارامترها بر کارایی آن می باشد.
  مواد و روش ها
  آب به صورت مصنوعی با اشریشیاکلی آلوده گردید. روش کشت وشمارش مطابق روش استاندارد کتاب روش های استاندارد آب و فاضلاب انجام و برحسب CFU/mL گزارش شد. نانوذرات TiO2 با اندازه ی 20 نانومتر در حضور یا عدم حضور نور فرابنفش جهت گندزدایی استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون اسمینرف-کولموگرف و جهت تحلیل داده ها از آزمون های پارامتری T-Test و ANOVA استفاده گردید
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که درصد نابودی اشرشیاکلی با افزایش دوز کاتالیست nTiO2 و زمان تماس افزایش می یابد، اما کارایی فرایند با افزایش تعداد کلنی کاهش می یابد. حداقل، میانگین و حداکثر درصد حذف nTiO2+UV با غلظت 8/ 0 گرم در لیتر و زمان تماس 40 دقیقه به ترتیب 1/ 75، 7/ 12± 9/ 88 و 100 درصد می باشد.
  استنتاج
  میزان مرگ و میر باکتری در حضور نور فرابنفش (UV) تنها بیش از راندمان فرآیند با nTiO2 تنها است، لیکن کارایی فرآیند فتوکاتالیستی(UV+nTiO2) بیش از UV تنها و nTiO2تنهاست.
  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، گندزدایی آب، فتوکاتالیستی، نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم
 • محمد مهدی مجرد کاهانی*، علیرضا کمالی اصل، سمانه هاشمی، حسین قدیری، محمد انتظار مهدی، جمال خم خاجی صفحات 239-251
  سابقه و هدف
  ماموگرافی دوانرژی از تکنیک هایی است که برای بالا بردن دقت تشخیص سرطان پستان مخصوصا در پستان های چگال به کار می رود. هدف از انجام این پژوهش، استفاده هم زمان از دو ماده حاجب و ارزیابی میزان دقت جداسازی تصاویر دو ماده حاجب به کار رفته با استفاده از تکنیک ماموگرافی دیجیتال دو انرژی می باشد.
  مواد و روش ها
  فانتومی معادل بافت پستان طراحی و ساخته شد. از ضخامت های مختلف آلومینیوم جهت شبیه سازی میکروکلسیم های بافت پستان استفاده و هم چنین دو ماده حاجب ید و بیسموت با ضخامت چگالشی های متفاوت در آن قرارداده شد. به وسیله یک تیوب اشعه ایکس با آند تنگستن و یک آشکارساز صفحه تخت از جنس Si/GadOx تصویربرداری ها انجام شد. هم چنین جهت به کارگیری از تکنیک تصویربرداری دوانرژی، فیلتر مناسب برای تولید طیف پرانرژی با استفاده از کد مونت کارلوی MCNP-4C طراحی و ساخته و از نرم افزار MATLAB برای حل معادلات و انجام فرآیندهای پردازش تصویر مورد نیاز استفاده شد.
  یافته ها
  ماده حاجب ید با ضخامت چگالشی بالاتر از mg/cm 0/25 و ماده حاجب بیسموت با ضخامت بالاتر از mg/cm2 0/53 از فانتوم معادل بافت پستان جداگردید.
  استنتاج
  با به کارگیری تکنیک ماموگرافی دیجیتال دو انرژی و انتخاب مواد حاجب با مشخصات مناسب و به کارگیری روش های پردازش تصویر درخور، امکان جداسازی هم زمان تصاویر دو ماده حاجب ید و بیسموت از بافت پستان با دقت خوبی فراهم آمد، در حالی که به کارگیری این روش و اطلاعات به دست آمده از آن می تواند به سهولت و دقت تشخیص پزشک کمک کند.
  کلیدواژگان: ماموگرافی دو انرژی، تکنیک پردازش تصویر، جداسازی اتوماتیک مواد حاجب، سرطان پستان
 • قربان عسگری، حلیمه الماسی، جواد فردمال، فرشید قنبری، زهرا دارایی، سمیه اکبری* صفحات 252-262
  سابقه و هدف
  رنگ های شیمیایی مورد استفاده در فاضلاب نساجی علاوه بر پیامدهای زیست محیطی سرطان زایی و جهش زایی بر سلامت انسان دارند.لذا هدف از این مطالعه بهینه سازی فرایند ازن زنی کاتالیزوری در حذف رنگ راکتیو بلاک 5 با مدل آماری تاگوچی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی آزمایشات ازن زنی در راکتور نیمه منقطع انجام گرفت. پودر خاکستر استخوان با نانو ذرات اکسید منیزیم اصلاح گردید و تاثیر پارامترهای زمان واکنش، غلظت اولیه آلاینده، دز جاذب و pH اولیه در 4 سطح با طرح ماتریکس ترکیبی L_16 روش تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز و تفسیر داده ها با نرم افزار Minitab 16 انجام شد.
  یافته ها
  طبق نتایج حاصل از آنالیز داده ها شرایط بهینه حذف رنگ در زمان20 دقیقه، pH برابر 8، غلظت اولیه رنگ mg/L50، دز کاتالیزور g/L 0/3 به دست آمد. در این شرایط راندمان حذف رنگ 98 درصد و حذف COD برابر با 85 درصد گزارش شد. براساس آنالیز میانگین داده ها، بیش ترین تاثیر مربوط به غلظت اولیه آلاینده با 8/ 51 درصد و کم ترین تاثیر مربوط به pH با 8/ 3 درصد بود.
  استنتاج
  نتایج این مطالعه نشان داد که فرایند ازن زنی یک روش موثر در کاهش غلظت رنگ از پساب فاضلاب نساجی می باشد.
  کلیدواژگان: ازن زنی کاتالیزوری، راکتیو بلاک5، خاکستر استخوان، اکسید منیزیم، تاگوچی
 • جواد خادمی، محمد علی محسنی*، ایرج عبدالهی، امیر مسعود عرب، حجت الله درویشی، سید صمد آقامیری صفحات 265-273
  سابقه و هدف
  هدف ازمطالعه حاضر ارزیابی تکرارپذیری درون روز(within-day) و بین روز (between-day) ضخامت عضلات شکمی در بیماران کمردرد مزمن غیراختصاصی در دو وضعیت استراحت و انقباض با استفاده از سونوگرافی می باشد.
  مواد و روش ها
  درمطالعه تجربی حاضر، 15 بیمار داوطلب مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی (50-20 سال) شرکت نمودند. تکرارپذیری اندازه گیری ضخامت عضلات شکمی (عرضی شکمی- مایل داخلی- مایل خارجی) در هنگام استراحت و در هنگام انقباض توسط سونوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. دو اندازه گیری در یک روز به فاصله 1 ساعت برای بررسی تکرارپذیری درون روز و نوبت آخر با فاصله یک هفته برای ارزیابی تکرارپذیری بین روزها صورت گرفت.
  یافته ها
  اندازه گیری ضخامت عضلات عرضی شکمی- مایل داخلی و مایل خارجی توسط سونوگرافی در بیماران کمردرد مزمن غیراختصاصی برای عضلات عرضی شکمی در حالت استراحت، تکرارپذیری بالا (90/ 0 =ICC) درون روز و هم چنین در بین روز (85/ 0= ICC) و برای همین عضله در وضعیت انقباض (82/ 0 =ICC) درون روز و هم چنین در بین روز (86/ 0=ICC) را نشان داد. هم چنین تکرارپذیری برای عضلات مایل داخلی 82 درصد و 90/ 0= ICC و هم چنین 88 درصد و 88/ 0= ICC به ترتیب برای درون و بین روز در حال استراحت و انقباض به دست آمده است. تکرارپذیری درون و بین روز با 79 درصد و 0/86=ICC در حال استراحت و 75 درصد و 79/ 0= ICC در حال انقباض برای عضله مایل خارجی شکمی به دست آمده است.
  استنتاج
  نتایج مطالعه بیان گر آن است که سونوگرافی از تکرارپذیری بالایی برای ارزیابی ضخامت عضلات شکمی برخوردار بوده و می تواند به عنوان یک ابزار قابل اعتماد در ارزیابی بیماران و هم چنین در بررسی اثر مداخلات مختلف درمانی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی توانبخشی، کمردرد مزمن غیراختصاصی، عضلات شکمی، تکرارپذیری
 • بیژن شعبانخانی، انوشیروان کاظم نژاد*، فرید زایری، فاطمه اسپهبدی صفحات 274-281
  سابقه و هدف
  وزارت بهداشت شیوع نارسایی کلیه در ایران را 5/2 هزار اعلام نموده است. یکی از روش های اصلی در درمان این بیماران همودیالیز است. هدف این مطالعه برآورد بقا بیماران همودیالیزی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به شکل هم گروه تاریخی روی 500 بیمار همودیالیزی در طی سال های 1386 تا 1392 انجام شد. بقا بیماران با استفاده از برآورد کاپلان مایر و ارزیابی مدل های مختلف انجام شد.
  یافته ها
  میانه بقا بیماران 108 ماه بود هم چنین میزان بقای یک، دو، سه، پنج و ده ساله به ترتیب 83، 77، 71، 58 و42 درصد بود. میانه بقا برای بیمارانی که سابقه مصرف سیگار نداشتند، 69±69/ 243 ماه بود. با گذشت زمان بقا بیمارانی که علت بیماری آن ها دیابت تشخیص داده شده بود، اختلاف بیش تری با بقا سایر بیماران پیدا می کند.
  استنتاج
  ارزیابی مدل ها نشان داد که توزیع گاما برازش بهتری را به نسبت سایر توزیع ها برای بقای بیماران همودیالیزی فراهم می کند.
  کلیدواژگان: بیماران همودیالیزی، بقا، کاپلان مایر
 • محمد آزادبخت، لیلا معزی*، سیدمحمدحسین طبایی صفحات 292-306
  سابقه و هدف
  گیاه رامنوس کورنیفولیا (Rhamnus cornifolia) یکی از گونه های خانواده عناب می باشد که به فراوانی در قسمت های مختلف ایران رویش دارد. از آنجا که گونه دیگر این خانواده یعنی Rhamnus frangula حاوی مشتقات 1و8 دی هیدروکسی آنتراکینون است که جزء مهم ترین مسهل های محرک طبقه بندی می شوند، بر آن شدیم تا گیاه رامنوس کورنیفولیا را که بر اساس اطلاعات موجود تاکنون مورد بررسی فیتوشیمیایی قرار نگرفته است، مورد بررسی قرار دهیم.
  مواد و روش ها
  پس از جمع آوری گیاه رامنوس کورنیفولیا از 5 تا 7 کیلومتری سی سخت به سمت دنا در استان فارس، این گیاه مورد بررسی های ماکروسکوپی و میکروسکوپی قرار گرفته و از نظر وجود مواد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت جداسازی یک ترکیب آنتراکینونی از کروماتوگرافی ستونی و لایه نازک استفاده شد و سپس با روش های دستگاهی از جمله طیف مادون قرمز، ماوراء بنفش و جرمی شناسایی گردید. هم چنین اندازه گیری میزان خاکسترهای گیاهی، ویتامین ث و عناصر فلزی در مورد گیاه انجام شد.
  یافته ها
  وجود آنتراکینون، سنوزید، تانن، فلاونوئید، آلکالوئید و ساپونین (به میزان کم) در گیاه نشان داده شد. ترکیب جدا شده با عنوان 1- هیدروکسی-3- متیل-6- وینیل-8-گلیکوزید آنتراکینون می باشد. میزان خاکستر تام، محلول در آب، نامحلول در اسید و سولفاته به ترتیب 1/67 درصد، 0/4 درصد، 1/56 درصد و 4/35 درصد می باشد. 21/12 و 670 میلی گرم می باشد.
  استنتاج
  به نظر می رسد رامنوس کورنیفولیا گونه ای با ارزش از لحاظ وجود مواد موثره گیاهی باشد.
  کلیدواژگان: رامنوس کورنیفولیا، آنتراکینون، خاکستر، ویتامین ث
 • محمد شکرزاده، محمدرضا قندفروش ستاری، زینب مظلومی*، آرمین سالک مقصودی، علی استادی صفحات 307-316
  سابقه و هدف
  استامینوفن به عنوان یک داروی ضد درد و ضد تب استفاده می شود، ولی مصرف بیش از حد اتفاقی و یا عمدی در انسان می تواند آسیب کبدی شدید ایجاد کند. تورین (taurine) یکی از فراوان ترین اسیدهای امینه بدن می باشد که درساختمان پروتئین وارد نشده ولی به صورت آزاد یا داخل پپتیدهای ساده وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات سطح پلاسمایی تورین در ارتباط با بیومارکرهای کبدی در مسمومین حاد با استامینوفن انجام شده است.
  مواد و روش ها
  غلظت پلاسمایی تورین در 30 بیمار مسموم حاد با استامینوفن مراجعه کننده به بخش مسمومیت بیمارستان سینای تبریز در بدو ورود و 12ساعت بعد از بستری و 30 نفر افراد کنترل سالم به وسیله HPLC اندازه گیری شدند و هم چنین بیومارکرهای کبدی ALT،AST،PT با اتوآنالیزر مورد سنجش قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده ازآزمونtwo-tailed non-paired student t-test و ANOVA تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت پلاسمایی تورین در بدو ورود در بیماران مسموم با استامینوفن mg/L449/3± 91/36 و میانگین غلظت پلاسمایی تورین 12 ساعت بعد از بستری mg/L 27.82±4.020و میانگین غلظت پلاسمایی تورین در گروه شاهد mg/L 4.62 ± 0.451 بود که تفاوت معنی داری (P<0.001) وجود داشت. هم چنین بین تورین و ALT،AST،PT ارتباط معنی دار وجود نداشت (P>0.05).
  استنتاج
  تورین در واکنش به سم، توسط کبد در12 ساعت اولیه مسمومیت آزاد می گردد و منجر به افزایش غظت خونی و ادراری می شود. در حالی که بیومارکرهای کبدی بعد از 12 افزایش می یابند.
  کلیدواژگان: استامینوفن، اسید آمینه، تورین، بیومارکر
 • مهربان پارسامهر*، سید علیرضا افشانی، فاطمه نیکو صفحات 317-327
  سابقه و هدف
  کیفیت زندگی وابسته به سلامت نامناسب یکی از مهم ترین پیامدهای بیماری است. باور بیماران از جنبه های مختلف وضعیت جدید، روی پیامدهای بیماری و کیفیت زندگی آنان تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ادراک بیماری و کیفیت زندگی بیماران قلبی پس از جراحی بای پس انجام شد.
  مواد وروش ها
  مطالعه حاضر در قالب یک طرح پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شد داده ها از 102 نفر از بیمارانی که جراحی بای پس را در بیمارستان قلب الزهراء شیراز انجام داده بودند، جمع آوری شد. بیماران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد شده ادراک بیماری (Brief-IPQ) و پرسش نامه کیفیت زندگی جهانی (WHOQOL-BREF) بود.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معنی داری بین ادراک بیماری و کیفیت زندگی وجود دارد. از میان خرده مقیاس های ادراک بیماری به ترتیب، خط زمانی حاد/ مزمن (r= 0.501، P< 0.001)، برآیند بیماری (r= 0.210، P< 0.05)، انسجام بیماری (r= 0.210، P< 0.05)، کنترل شخصی (r= 0.467، P< 0.001) کنترل درمان (r= 0.380، P< 0.001) و تظاهرات هیجانی (r= 0.312، P< 0.001) بیش ترین همبستگی را با کیفیت زندگی داشتند.هم چنین کیفیت زندگی با جنس (P<0.001)، سطح تحصیلات (P<0.03)، میزان درآمد (P<0.001) و شغل (P<0.001) ارتباط آماری معنی داری داشت.
  استنتاج
  ادراک بیماری در بیماران مبتلا به بیماری قلبی تاثیر معنی داری بر پیامدهای بیماری و کیفیت زندگی بیماران پس از درمان دارد. بنابراین طراحی مداخلات روان شناختی بر پایه ادراک بیماری برای این بیماران پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، ادراک بیماری، جراحی بای پس عروق کرونر
 • محمدعلی ززولی، سجاد فاضلی فارسانی، منصور برافراشته پور*، عبدالعظیم علی نژاد صفحات 328-332
  سابقه و هدف
  پسماندها و فاضلاب بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز بهداشتی و درمانی به علت برخورداری از پتانسیل ایجاد خطرات بهداشتی نیاز به بررسی و مدیریت ویژه دارند. لذا هدف از این مطالعه تعیین کمی، کیفی و نحوه دفع پسماندها در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان گچساران است.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان گچساران انجام گرفته است. جامعه مورد بررسی شامل مراکز بهداشتی و درمانی (20 مطب، 7 کلینیک، 5 پایگاه بهداشتی، 4 درمانگاه، 3 آزمایشگاه، 9 مرکز بهداشت، و30 خانه بهداشت) شهرستان گچساران بوده است. روش نمونه برداری به صورت سرشماری بود و از هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی 9 نمونه در طی 3 ماه برداشت و میانگین 9 نمونه به عنوان وزن نهایی در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Excel، SPSS و آمار توصیفی انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین تولید کل پسماند، پسماند عفونی و پسماند غیر عفونی تولیدی برای مراکز بهداشتی ودرمانی به ترتیب 625، 201و 424 کیلوگرم در روز به دست آمد که با در نظرگیری 2031 مراجعه کننده به کلیه مراکز سرانه 7/ 307 گرم به دست آمد. در بین مراکز بهداشتی و درمانی مطب های پزشکی با 70 کیلوگرم در روز بیش ترین و خانه های بهداشت با مقدار پسماند 5/ 4 کیلوگرم در روز کم ترین تولید پسماند عفونی را داشتند.
  استنتاج
  با توجه به حجم بالای تولید پسماند عفونی در مراکز بهداشتی و درمانی و هم چنین تعداد و تنوع بالای این مراکز و خطر این پسماندها، نظارت دقیق و مستمر بر نحوه مدیریت این گونه مواد به خصوص در مرحله جمع آوری و دفع، جهت تامین، حفظ و افزایش سطح سلامت افراد مورد تماس و بقیه افراد جامعه مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: کمیت، کیفیت، پسماند، فاضلاب، مراکز بهداشتی و درمانی
 • حسن بسکابادی، غلام علی معموری، عباس طباطبایی، صدیقه آیتی، ملیحه حسن زاده، معصومه داور نیا، زهرا پروینی، راحله فرامرزی، مریم ذاکری حمیدی* صفحات 332-356
  سابقه و هدف
  هرساله حدود سه میلیون جنین قبل از تولد جان خود را از دست می دهند. شناسایی عوامل خطر این مرگ ها ممکن است در کنترل و جلوگیری از حداقل تعدادی از آن ها موثر باشد. مطالعه حاضربا هدف تعیین عوامل خطرزای مرگ های داخل رحمی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی توصیفی حاضر، 225 مورد از مرگ های داخل رحمی جنین با سن بالای 20 هفته حاملگی طی سال های 1389 تا 1392 در بیمارستان قائم (عج) مشهد بررسی شدند. اطلاعات مربوط به مطالعه از طریق پرسش نامه پژوهش گر ساخته در سه بخش (مشخصات مادر، جنین و جفت) طراحی گردید. پس از بروز مرگ، اطلاعات اپیدمیولوژیک، اقدامات تشخیصی و درمانی و سیر بیماری قبل از مرگ شامل مشخصات جنین، مادر، پرده ها و جفت بررسی شد و سپس در یک کمیته تخصصی، عوامل مساعد کننده و علل مرگ بررسی گردید.
  یافته ها
  بیش ترین ریسک فاکتورهای مرگ جنین به ترتیب ناشناخته (86 مورد، 2/ 38درصد)، جنینی (83 مورد، 9/ 36 درصد)، جفتی و بندنافی (29 مورد، 9/ 12 درصد) و مادری (27 مورد، 12 درصد) بود. شایع ترین بیماری مادر در حاملگی، افزایش فشارخون (3/ 21 درصد) بود. ناهنجاری های طبقه بندی نشده (15 مورد، 4/ 7 درصد) و سیستم عصبی (14 مورد، 9/ 6 درصد) بیش ترین میزان بروز را در جنین های فوت شده داشتند. جفت در 84 مورد (3/ 37 درصد) غیرطبیعی گزارش شد.
  استنتاج
  کنترل و درمان مناسب بیماری های مادر در حاملگی، تشخیص زودرس و درمان مناسب آنومالی های مادرزادی و مشکلات جفت و پرده ها ممکن است در کاهش مرگ جنین موثر باشند. از این رو مشاوره صحیح و آموزش های دوران بارداری در خصوص کنترل مناسب مادران پرخطر، انجام اقدامات درمانی به موقع و مدیریت صحیح زایمان می تواند کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: مرگ جنین، عوامل خطر، ناهنجاری های مادرزادی
 • سیمین قبادزاده*، ایران داودی، محمد کاظم فخری صفحات 333-338
  سابقه و هدف
  اضطراب و آمیختگی فکر جزء مشکلات شایع در اختلال اضطراب فراگیر می باشند. کنترل اضطراب و نگرانی دشوار است و نقص های جدی در کارکرد زندگی مبتلایان به همراه دارد. درمانی که بتواند این علائم را تسکین دهد، منجر به کاهش آسیب شناسی روانی وبهبود کیفیت زندگی می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب و آمیختگی فکر افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر می باشد
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه شاهد بود. جامعه آماری، شامل زنان متاهل مبتلا به اختلالGAD شهر اهواز بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نمونه، شامل 30 نفر از زنان متاهل داوطلب بود، که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه های اضطراب بک و آمیختگی فکر بودند. درمان فراشناختی در 10 جلسه ی 120 دقیقه ای طی 5/2 ماه در گروه آزمایش انجام گرفت و در گروه شاهد مداخله ای صورت نگرفت. آزمودنی ها پرسشنامه ی اضطراب بک و آمیختگی فکر را در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان فراشناختی اثر معنی داری بر کاهش سطح اضطراب (F=111.61، P=0.001) و آمیختگی فکر (F=134.19، P=0.001) گروه آزمایش داشت. همچنین نتایج درمان در یک دوره پی گیری 3 ماهه در هر دو متغییر اضطراب (F=57.67، P=0.001) و آمیختگی فکر (F=120.1، P=0.001) حفظ شدند.
  استنتاج
  درمان فراشناختی در کاهش نشانه های آسیب شناسی مبتلایان به GAD موثر می باشد.
  کلیدواژگان: درمان فراشناختی گروهی، اضطراب، آمیختگی فکر، اختلال اضطراب فراگیر
 • آرش قاسمی، طیب الهویردی پورفلاح*، محمود رضا اکبری صفحات 339-344
  سابقه و هدف
  بیس پلیت های غیرفیبرکربنی (به عنوان وسیله کمک درمانی) که در رادیوتراپی بعضی از نواحی به ویژه در درمان سرطان پستان استفاده می شوند، به دلیل ایجاد پرتوهای پراکنده می تواند در میزان دز نواحی سطحی بدن و پوست تاثیرگذار باشد. اخیرا با استفاده از فیلم گاف کرومیک نتایج خوبی در دزیمتری پوست به دست آمده است. هدف از این مطالعه برآورد میزان تغییرات دز پوست در به کارگیری بیس پلیت های غیر فیبر کربنی در درمان سرطان پستان با استفاده از فیلم گاف کرومیک و فانتوم بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضرابتدا در مدهای فوتونی 6 و 15 مگاولتی شتاب دهنده الکترونی زیمنس مدل پریموس، منحنی کالیبراسیون برای فیلم ها رسم گردید. برای تهیه منحنی کالیبراسیون از دزیمتر صفحه موازی Roos استفاده شد. برای اندازه گیری اثر بیس پلیت، فیلم ها در کف یک فانتوم آب 30×30 ×30 (برحسب سانتی متر) چسبانده شدند و در مدهای فوتونی ذکر شده در حالت حضور و عدم حضور بیس پلیت تحت تابش قرار گرفتند.
  یافته ها
  منحنی کالیبراسیون در هر دو انرژی 6 و 15 مگاولتی با دو تابع خطی (به ترتیب با0/996 = R2 و 0/995= R2) به خوبی قابل برازش بود. درصد اختلاف بین حالت های با و بدون حضور بیس پلیت برای مدهای فوتونی 6 و 15 مگاولت به ترتیب 56/ 16درصد و 27/ 5درصد به دست آمد.
  استنتاج
  در پرتودرمانی سرطان پستان، بیس پلیت غیر فیبر کربنی دز پوست ناحیه خلف سوپراکلاو را افزایش می دهد. این میزان افزایش در انرژی 6 مگاولتی قابل توجه تر از انرژی 15 مگاولتی است.
  کلیدواژگان: بیس پلیت غیر فیبر کربنی، دز پوست، شتاب دهنده خطی، سرطان پستان
 • سپیده پیوندی، علی عرفانی*، مونا تقوی پور صفحات 345-347
  سابقه و هدف
  استفاده از روش های درمانی کمک باروری به طور قابل ملاحظه ای در کشورهای مسلمان مطابق با قوانین و خط مشی های اسلامی در حال گسترش است. این پژوهش با هدف بررسی نگرش خانم های مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهرستان ساری نسبت به درمان از طریق اهدای تخمک طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  بر اساس پرسش نامه (ODQ (Oocyte Donation Questionnaire اطلاعات خانم های نابارور مراجعه کننده به مرکز IVF امام خمینی ساری در سال 91-92 جمع آوری و تحلیل شد.
  یافته ها
  تفاوت آماری معنی داری از نظر سطح تحصیلات و نگرش مثبت افراد وجود داشت. 4/ 78 درصد از افراد تمایل داشتند که از دهنده ناشناس برای تخمک اهدایی استفاده کنند و 3/ 22 درصد تمایل داشتند که حقیقت را به فرزند به دنیا آمده از این روش بگویند. 3/ 73 درصد از افراد این تکنیک را مغایر با اعتقادات مذهبی خود می دانستند.
  استنتاج
  توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و نگرش افراد در مورد استفاده از روش اهدای تخمک بسیار ضروری است و با توجه به ارتباط مثبت میان میزان تحصیلات افراد و رضایت به استفاده از روش اهدای تخمک، برگزاری کلاس ها و دوره های مدون آموزشی توسط متخصصین و ارائه اطلاعات و آموزش در خصوص ناباروری و شیوه های درمانی از طریق رسانه های عمومی می تواند نقش به سزایی در تغییر نگرش افراد در مورد این روش درمان و آگاهی آنان از نظرات مذهب و قوانین شرعی و حقوقی وضع شده در کشور داشته باشد.
  کلیدواژگان: اهدای تخمک، ناباروری، نگرش افراد
 • سید حمزه حسینی*، هاجر یعقوبی، مریم مبینی صفحات 348-353
  سابقه و هدف
  سندرم فیبرومیالژی بیماری مزمن اسکلتی عضلانی با اتیولوژی نا شناخته ای است که با نشانه های اصلی درد منتشر در سراسر بدن و نقاط حساس متعدد شناخته می شود. با توجه به شیوع متفاوت در مطالعات، هدف از این مطالعه بررسی اختلالات روان پزشکی محور یک و مشخص کردن فراوانی اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی و سایکوزها در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی حاضر61 بیمار 18 تا 67 ساله مبتلا به فیبرومیالژیا مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) و درمانگاه طوبی شهرستان ساری در مدت 6 ماه، با استفاده از پرسش نامه دموگرافیک و مصاحبه بالینی ساختار یافته SCIDبرای تشخیص اختلال های محور یک در DSM-IV-TR مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کروسکال واریس و من- ویتنی استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع نمونه ها، 4/ 98 درصد زن و 6/ 1 درصد مرد بودند. فراوانی اختلالات خلقی در این بیماران 34/34 درصد و اختلالات اضطرابی 65/65 درصد بود که از این میان 3/ 30 درصد اختلال افسردگی اساسی، 03/ 3 درصد اختلال دیستایمیک، 21/21 درصد اضطراب فراگیر، 18/18 درصد اختلال وسواس،16 درصد فوبی ها و 8 درصد استرس بعد از تروما را نشان دادند و اختلالات سایکوتیک در بیماران فیبرو میالژیا وجود نداشت.
  استنتاج
  با توجه به این که مجموع فراوانی اختلالات اضطرابی و اختلالات خلقی در بیماران فیبرومیالژیا قابل توجه می باشد لذا لزوم پژوهش های بیش تری در این زمینه قابل اهمیت می باشد و از سوی دیگر با توجه به این که این اختلالات قابل درمان می باشند، پزشکان می بایست در تشخیص و درمان به موقع اختلالات روان پزشکی بیماران از آگاهی و حساسیت کافی برخوردار باشند.
  کلیدواژگان: اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی، سایکوز، فیبرومیالژیا
 • زهره حاج حیدری*، میلاد بهاری، مسعود گلپور، جمشید یزدانی چراتی، مینا باعث، رضاعلی محمد پور صفحات 363-368
  سابقه و هدف
  ملاسما نوعی از پیگمانتاسیون صورت است که عمدتا در خانم ها دیده شده و مکانیسم های آندوکرین در آن دخیل می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر موضعی سه دارویی در بیماران مبتلا به ملاسما انجام شده است.
  مواد و روش ها
  حاضر به صورت شبه کارآزمایی بالینی روی 70 بیمار مبتلا به ملاسمای مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست انجام شد. بیماران تحت درمان سه دارویی هیدروکینون موضعی 5 درصد، سالیسیلیک اسید4 درصد، فلوسینولون 01/ 0 درصد به همراه ویتامین ث 2 درصد قرار گرفتند. اثرات درمانی بر اساس معیار Melasma area and severity index (MASI Score) سنجیده شد و میزان رضایت مندی بیماران (Satification index) نیز ثبت شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های آماری نسبت مربع کای و دوجمله ای و آنالیز واریانس با اندازه گیری تکراری استفاده شد.
  یافته ها
  از 70 بیمار مورد مطالعه 9/ 92 درصد بیماران را زنان تشکیل می دادند. میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه 5/ 7 ±21/ 35 سال بود. میانگین MASI Score در بدو ورود 24/ 10±07/ 27 بود و در پایان ماه های اول (64/ 3±17/ 7)، دوم (97/ 2±97/ 6)، سوم (77/ 3±64/ 8)، چهارم (77/ 4±96/ 8) و ششم (86/ 4±77/ 7) کاهش معنی داری در میزان آن مشاهده شد.
  استنتاج
  استفاده از ترکیب سه دارویی هیدروکینون 5درصد، سالیسک اسید 4 درصد، فلوسینولون 01/ 0 درصد در درمان بیماران مبتلا به ملاسما موثر بوده و می تواند به عنوان پروتکل مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ملاسما، درمان، هیدروکینون، فلوسینولون، سالیسیک اسید
 • سیده طیبه حسینی کیاسری*، حسین قمری کیوی، علی خالق خواه صفحات 369-374
  سابقه و هدف
  پژوهش حاضر باهدف سنجش اثربخشی گروه درمانی شناختی- وجودی بر افسردگی، اضطراب و استرس در افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون گسترش یافته بود. جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به MS تحت پوشش انجمن MS استان مازندران در سال 1392 بودند. از میان افراد تحت پوشش، 20 زن به شیوه در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. همه شرکت کنندگان ابزار سنجش افسردگی، اضطراب، استرس (DASS) را در مرحله پیش آزمون و در مرحله پس آزمون تکمیل کردند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت مداخله قرار گرفتند، ولی گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه درمانی شناختی- وجودی منجر به کاهش معنی دار افسردگی (0001/ 0=p) و استرس (0001/ 0 =p) در گروه آزمایش شده است. هم چنین گروه درمانی شناختی- وجودی بر کاهش اضطراب گروه آزمایش نیز تاثیر مثبت داشته اما این تغییر معنی دار نبوده است.
  استنتاج
  براساس یافته های این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری نمود که فنون شناختی- وجودی برای حل و فصل مشکلات هیجانی بیماران مبتلا به MS روش موثری است.
  کلیدواژگان: مداخله شناختی، وجودی، افسردگی، اضطراب، استرس، مولتیپل اسکلروزیس
 • زینب مینا امیری مقدم* صفحات 375-378
  سابقه و هدف
  پرولاپس دریچه میترال، از یافته های شایعی است که اغلب در گروه های مختلف سنی بدون علامت می باشد و گاهی خود را با درد قفسه سینه، طپش قلب و حملات ناگهانی ترس و اضطراب نشان می دهد. با وجودی که عوارض حاصل از پرولاپس دریچه میترال در کودکان از شیوع نسبی کم تری برخوردار است، ولی شناخت این عوارض می تواند تا حدودی در پیشگیری از آن ها کمک کننده باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع بیماری پرولاپس دریچه میترال در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) در سال 93 بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی حاضرکودکان 3 تا 16 ساله مراجعه کننده به درمانگاه قلب کودکان بیمارستان امام حسین (ع) تهرانبه دلیل درد جلوقلبی مورد معاینه قرار گرفتند. سپس نوار قلب و عکس ریه درخواست شد و جهت اکوکاردیوگرافی به اتاق اکو معرفی گردیدند. ابتدا دریچه میترال مورد بررسی قرار گرفت و در صورت افتادگی دریچه میترال به میزان بیش تر از 1 میلی متر، تشخیص بر روی نمای Four chamber و Long Axis انجام و تشخیص پرولاپس دریچه میترال مورد تایید قرار گرفت و درصورت وجود نارسایی دریچه میترال (MR) وجود آن ثبت گردید.
  یافته ها
  از 94 کودک 3 تا 16 سال با درد جلوی قلبی، 49 مورد (1/ 52درصد) دختر و 45 مورد(9/ 47درصد) پسر بودند. از این تعداد 92 مورد (9/ 97درصد) دچار پرولاپس دریچه میترال بودند. تمام موارد مراجعه کننده درد جلوقلبی و 36 مورد (3/ 38درصد) دیس ریتمی داشتند. 4 مورد (3/ 4درصد) تنگی نفس و 4 مورد (3/ 4درصد) سابقه Faint داشتند. مرگ ناگهانی در هیچ موردی ذکر نشده بود. نوار قلب در 5 مورد (3/ 5درصد) غیر طبیعی بود.
  استنتاج
  شیوع پرولاپس دریچه میترال در جمعیت کودکان ایرانی مورد مطالعه بالا بوده و اکثرا بدون علامت است.
  کلیدواژگان: پرولاپس دریچه میترال، درد قفسه سینه، کودکان، اکوکاردیوگرافی
 • سیدعلی موسوی*، احمد بیگلری، مهدی ریحانیان صفحات 379-383
  سابقه و هدف
  سندرم متابولیک یا سندرم X واژه ای است که به مجموعه ای از ناهنجاری های متابولیک شامل مقاومت به انسولین، هیپرتانسیون، دیس لیپیدمی، چاقی مرکزی یا احشایی اطلاق می شود. به دلیل شیوع بالا و افزایش خطر ابتلا به بیماری های آترواسکلروتیک و مرگ و میر در سندرم متابولیک، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع این سندرم در میان کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی– مقطعی است که بر روی کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر (134 نفر) انجام گرفت. جهت محاسبه شیوع، از آزمون معنی دار کای دو برای مقیاسه نسبت در گروه ها استفاده شد. شیوع سندرممتابولیک بر اساس معیارهای ATPIIIو IDF بررسی شد.
  یافته ها
  در این تحقیق شیوع سندرم متابولیک 9 درصد (12 نفر) بوده است. میانگین سنی 28/ 7±8/ 39 سال بود. مردان بیش تر از زنان (13.5 درصد در برابر 6.1 درصد) مبتلا می باشند.
  استنتاج
  با توجه به عوارض این سندرم نظیر ابتلا به بیماری های کاردیوواسکولار و دیابت تیپ2، برنامه های غربالگری باید در ایران در گروه سنی 30 سال و بالاتر در نظر گرفته و اجرا گردد. یافته های مطالعه بر شیوع بالای سندرم متابولیک در مردان کارمند دلالت دارد. با مدیریت صحیح و اعمال روش های آموزشی و برنامه های غربالگری می توان مرگ و میر و عوارض ناشی از بیماری های قلبی و عروقی و دیابت نوع دوم را در این گروه به تاخیر انداخت.
  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، سندرم X، مقاومت به انسولین، ATPIII
 • عیسی سلگی* صفحات 384-390
  سابقه و هدف
  رهنمودهای مصرف ماهی توسط برخی کشورها برای محافظت عموم از اثرات بهداشتی زیان بار مربوط به خوردن ماهی آلوده بنا نهاده شده است. رهنمودها براساس برآورد خطرات بهداشتی در ارتباط با غلظت ماده شیمیایی آلاینده موجود در ماهی و متوسط مصرف ماهی در جامعه است. ماهی یک منبع مهم تغذیه در سواحل خزر است. اما، داده های کمی در مورد اثرات بهداشتی مرتبط با غلظت فلزات در ماهی وجود دارد. هدف کلی از مطالعه حاضر برآورد میزان جذب روزانه و ارزیابی خطر فلزات سنگین ناشی از طریق مصرف کفال ماهی صید شده از تالاب گمیشان برای ایجاد رهنمودها برای مصرف ماهی بود.
  مواد و روش ها
  نمونه های ماهی کفال از ایستگاه های مختلف تالاب گمیشان به روش تصادفی جمع آوری شدند. فلزات سنگین در عضله ماهی توسط روش هضم مرطوب (اسید نیتریک و اسید پرکلریک) استخراج شد. علاوه بر این، غلظت فلزات سنگین با استفاده از دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی مشخص شد. میزان جذب روزانه و پتانسیل خطر ناشی از مصرف این ماهی به استناد دستورکار سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا برآورد شد.
  یافته ها
  براساس یافته ها غلظت کادمیوم و سرب در عضله ماهی کفال از استانداردهای جهانی کمتر بود. بالاترین میزان جذب روزانه برای کادمیوم و کمترین آن برای سرب ناشی از مصرف ماهی کفال به دست آمد. میزان جذب روزانه و هفتگی فلزات کم تر از میزان پیشنهاد شده توسط EPA) Environmental Protection Agency) بود. روی هم رفته نتایج نشان داد که مقادیر نسبت خطر و شاخص خطر کم تر از 1 است.
  استنتاج
  نتایج همه برآوردها (میزان جذب روزانه و هفتگی، نسبت خطر و شاخص خطر) نشان می دهد که هیچ خطر بهداشتی از مصرف طولانی مدت این گونه ماهی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سرب، کادمیوم، جذب روزانه، کفال ماهی، ارزیابی خطر
 • سیده زینب الماسی*، حمید صالحی نیا صفحات 391-396
  سابقه و هدف
  سرطان کولورکتال شایع ترین سرطان دستگاه گوارش می باشد. اطلاع از بروز بیماری و تغییرات آن در طی زمان برای برنامه ریزی جهت پیشگیری و علت یابی مفید می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی روند تغییرات سرطان کولورکتال در ایران صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک نوع تحلیل مجدد داده های موجود می باشد و از اطلاعات منتشر شده نظام ثبت سرطان در ایران طی سال های 1382 تا 1388 برای این مطالعه استفاده شد. میزان های بروز گزارش شده بروز مستقیم و براساس جمعیت سازمان بهداشت جهانی استاندارد شد و روندی از بروز این بیماری در کشور ترسیم شد.
  یافته ها
  مجموع کل سرطان کولورکتال حدود 31974 مورد است. بیش ترین مورد آن مربوط به سال 1388 و کم ترین موارد سرطان کولورکتال مربوط به سال 1382 می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که برای مردان بیش ترین میزان بروز در استان تهران با 87 و کم ترین میزان در استان خراسان جنوبی در سال 1386 می باشد. هم چنین بیش ترین میزان برای زنان در استان گیلان در سال 1387 و کم ترین میزان آن، در استان خراسان جنوبی در سال 1386 گزارش گردید.
  استنتاج
  براساس نتایج این مطالعه بروز سرطان کولورکتال در کشور در حال افزایش می باشد. با توجه به قابل پیشگیری بودن سرطان کولورکتال و افزایش بروز جهانی بیماری، مداخله های آموزشی در خصوص اهمیت بیماری غربالگری در سنین پایین تر جهت تشخیص به موقع و درمان بیماران امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، بروز، اپیدمیولوژی، ایران
 • عارف ریاحی*، حسن صیامیان، امین زارع، موسی یمین فیروز صفحات 397-400
  سابقه و هدف
  با توجه به نقش سازنده دانشگاه ها در تولید علم و ارتقای جایگاه علمی در سطح کشور و نیز در سطح جهانی، هدف از اجرای مطالعه حاضر، بررسی برونداد علمی پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سال های 1992تا 2013 و ترسیم نقشه علمی این دانشگاه می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی با رویکرد علم سنجی می باشد. جامعه پژوهش را آن دسته از مدارک و مقالات علمی نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس تشکیل می دهند، که نام حداقل یک نویسنده با وابستگی سازمانی به این دانشگاه در آن وجود داشته باشد.
  یافته ها
  طی سال های مورد بررسی، روند تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران از رشد مثبتی برخوردار بوده است و از 2 مورد در سال 1997 به 345 مورد در سال 2013 رسیده است و مجموعا 1540 مدرک علمی توسط پژوهشگران با وابستگی سازمانی به این دانشگاه به ثبت رسیده است.
  استنتاج
  هرچند تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران به لحاظ کمی دارای رشد مثبتی بوده است، ولی بخش قابل توجهی از مقالات در مجلات با ضریب تاثیر پایین به چاپ رسیده اند.
  کلیدواژگان: نقشه علمی، تولید علم، علم سنجی، پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس
 • ابراهیم نصیری، سهراب پاداشی، رضا نصیری، هوشنگ اکبری*، جبار حیدری صفحات 401-405
  سابقه و هدف
  داروهای بیهوشی اثرات مستقیم و سریع بر سیستم های عصبی، تنفسی و خصوصا قلبی عروقی دارند. اشتباه در تجویز آنها خطرات زیادی دارد.هدف این مطالعه تعیین ویژگی های خطا های مرتبط با بیهوشی در اتاقهای عمل جراحی بیمارستانهای دولتی استان مازندران بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی می باشد. ارزیابی خطا های رایج در بیهوشی در دو بعد خطاهای دارویی و تجهیزات بیهوشی بوسیله پرسشنامه تعیین شد متخصصین و کارشناسان بیهوشی در این طرح همکاری داشتند و از آنها خواسته شد که فرم ها را تکمیل کنند.
  یافته ها
  از 83 پرسشنامه ارسالی 71 مورد تکمیل شد. درصد پاسخگویی برابر 87٪ بود نتایج تحقیق نشان می دهد 63.4 درصد بیهوشی دهندگان حداقل یک تا 3 بار دچار اشتباه در تجویز دارو ی بیهوشی شده اند. و 43.3 درصد دچار مشکلاتی برای بهره گیری از تجهیزات شده اند. 53 درصد آنان حداقل یکبار به جای تزریق سرم یا دارو در ورید، آنرا زیرجلد تزریق کردند.مشابه بودن شکل و اندازه آمپولها مهمترین دلیل خطا در تجویز دارو بوده است.. 46درصد از خطای دارویی به دلیل تشابه اسمی در دارو ها بود. استرس ناشی از وضعیت های اورژانسی موقعیت های خاص بیهوشی عامل مهمی در خطا بوده است خطای ناشی از آن در بین بیهوشی دهندگان زن و مرد تفاوت معنی داری داشت. P< 0.022)، CI).
  استنتاج
  خطای دارویی به طور بالقوه در طی بیهوشی وجود دارد. بهتر است برای موقعیت های خاص بیهوشی و رعایت مواردی مثل، پروتکل تجویز دارو، مشاهد دقیق دارو در مرحله قبل از تزریق توسط دو نفر، محیط آرام و منظم، برنامه ریزی برای ثبت و گزارش هر خطا، توجه در برنامه آموزشی احتمالا کمک بیشتری در پیشگیری از خطا خواهد کرد.
  کلیدواژگان: خطای دارویی، بیهوشی، تجهیزات بیهوشی، متخصص بیهوشی
 • سعیده سادات شبیری، ورسا عمرانی نوا، سعید عابدیان کناری صفحه 407
 • جواد اختری*، پدرام ابراهیم نژاد، علیرضا رفیعی صفحات 424-439
  در دارورسانی نوین رهش کنترل شده دارو و سایر مولکول های درمانی بسیار اهمیت دارد. سیستم های نانوذره ای با توانایی کنترل رهش دارو، حضور این ترکیبات را در گردش خون افزایش داده و قادرند آن ها را به یک جایگاه اختصاصی و مشخص برسانند. فاکتورهای رشد پپتیدهای اندوژنی هستند که سیگنال های داخل سلولی را به منظور تنظیم فعالیت های سلولی آغاز می کنند. مشکل عمده ناپایداری این فاکتورها در جریان خون و عدم توزیع مناسب در تجویز سیستمی می باشد. نانوذرات و عمدتا نانوحامل ها با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود از جمله ایجاد حفاظ فیزیکی، توانایی غلبه بر این مشکل را دارند و حاصل همکاری آن ها با داربست ها و سلول ها پتانسیل بالایی در هوشمندسازی مهندسی بافت ایفا می کند. با توجه به استفاده روز افزون فاکتورهای رشد در التیام بافت های آسیب دیده و هم چنین کاربرد آن ها در مهندسی بافت در این مقاله شماری از نانوذرات پرکاربرد جهت رهش فاکتورهای رشد به همراه چند مثال مرور می گردد.
  کلیدواژگان: نانوذره، فاکتور رشد، رهش کنترل شده
 • مهدی فخار*، محبوبه تقوی، حامد کلانی، محبوبه منتظری، هاجر ضیایی صفحات 440-455

  جنس انتاموبا دارای گونه های متعددی است که 6 گونه ا.هیستولیتیکا، ا.دیسپار، ا.موشکوفسکی، ا.کلی، ا.هارتمانی و ا.پولکی در لومن روده انسان زندگی می کنند. از میان گونه های نامبرده تنها ا.هیستولیتیکا مسئول ایجاد بیماری آمیبیازیس در انسان بوده و گسترش جهانی دارد. شناسایی دقیق آمیب هیستولیتیکا، یکی از معضلات آزمایشگاه های تشخیص طبی و دغدغه پزشکان برای درمان می باشد. جامعه مورد مطالعه از پایگاه های اطلاعاتی قابل دسترس نظیر Google Scholar، PubMed SienceDirect، IranMedex، SID، Magiran و کتاب های مرجع انگل شناسی گردآوری شد. از میان روش های تشخیصی مختلف، روش های میکروسکوپی و سرولوژی علی رغم کاربرد وسیع، کارآیی لازم را ندارند. روش های جدید تشخیص آزمایشگاهی عفونت ا.هیستولیتیکا بر پایه شناسایی آنتی ژن های اختصاصی و یا DNA انگل در نمونه مدفوع و یا سایر نمونه های بالینی استوار است. روش های مولکولی متنوعی برای تشخیص افتراقی ا.هیستولیتیکا، ا.دیسپار و ا.موشکوفسکی که از لحاظ مورفولوژی شبیه هم هستند، طراحی شده اند که این مسئله در مطالعات اپیدمیولوژی آمیبیازیس به ویژه در مناطق آندمیک تحول بزرگی به وجود آورده است. در مجموع، برای پرهیز از درمان افرادی که در نمونه مدفوع آن ها با روش میکروسکوپی به صورت اشتباه، ا.هیستولیتیکا به جای ا.دیسپار و یا ا.موشکوفسکی گزارش می شود، به کارگیری روش های دقیق تشخیصی توصیه شده است. از این رو با به کارگیری و ادغام روش های دقیق تشخیصی نوین ورایج می توان شناخت بهتری از بیماری آمیبیازیس داشت. لذا هدف از این مطالعه مروری غیر نظام مند، بررسی روش های مختلف تشخیص آزمایشگاهی آمیبیاز و روش های تشخیص افتراقی گونه های ا.هیستولیتیکا، ا.دیسپار و ا.موشکوفسکی از یکدیگر بود.

 • معصومه پاک سرشت، سعیده سادات شبیری، علیرضا رفیعی*، ام البنین امجدی، محمود عابدینی صفحات 456-474
  مولتیپل اسکلروزیس(MS (multiple sclerosis، بیماری پیچیده خودایمنی دمیلینه شونده اعصاب مرکزی با اتیولوژی نامشخص است. اتیولوژی این بیماری پیچیده بوده و عوامل مختلفی می توانند درگسترش آن نقش داشته باشند. مطالعات اتیولوژی MS نشان می دهند که عوامل عفونی، فاکتورهای ژنتیکی و یا ترکیبی از این دو عامل می توانند در بروز MS نقش داشته باشند. ارتباط عوامل عفونی با این بیماری اولین بار در سال توسط Pierre Marie پیشنهاد شد و بعدها با انجام مطالعات مختلف نظیر مطالعات اپیدمیولوژیک، مطالعات بر روی دوقلوها و مهاجرین و آزمایش بر روی مدل های حیوانی، زمینه برای تایید بیش تر این نظریه فراهم شد. این مطالعه مروری با هدف بررسی ارتباط عوامل عفونی مختلف با بیماری مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، عوامل ویروسی نظیر اپشتین بار ویروس، بورنا ویروس، سرخک، سرخچه و هم چنین عوامل قارچی می توانند از عوامل زمینه ساز مهم، در ابتلا به بیماری MS باشند. حال آن که عوامل انگلی می توانند نقش تعدیلی در ین بیماری ایفا نمایند. با این وجود جهت شناسایی عوامل مختلف، نیاز به مطالعات گسترده تری وجود دارد. شناسایی ارتباط عوامل عفونی مختلف در بیماری MS و معرفی یک عامل به عنوان عامل اصلی ایجاد این بیماری، می تواند مسیر جدیدی را برای ارائه راه کارهای جدید درمانی باز کند. هم چنین در ارائه عملکرد پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین نیاز به مطالعات بیش تری برای درک و شناسایی بهتر انواع عوامل عفونی و مکانیسم های تاثیر آن ها در ابتلا به بیماری MS وجود دارد.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، عوامل عفونی، خود ایمنی
|
 • Majid Saeedi, Jafar Akbari *, Katayoun Morteza-Semnani, Negar Khanalipoor Pages 1-11
  Background and
  Purpose
  Solubility behavior of a drug is one of the key determinants of its oral bioavailability. The bioavailability maybe enhanced by increasing the solubility and dissolution rate of drug by incorporation the drug in a hydrophilic carrier. Piroxicam is a poor water soluble، non-steroidal analgesic and anti- inflammatory drug. The purpose of this study was to prepare and determine the piroxicam solid dispersion characteristics to alter its solubility.
  Materials And Methods
  Piroxicam solid dispersions were prepared by hot melting and melting–solvent methods using PEG4000. The influence of tween 40 was also studied. The prepared solid dispersion properties of the drug were evaluated by dissolution studies، Differential scanning calorimetry (DSC)، Fourier–transform infrared spectroscopy (FTIR)، and X-ray powder diffraction (XRD).
  Results
  The results showed a significant increase in dissolution rate of piroxicam from solid dispersions. Tween 40 also increased the dissolution rate of solid dispersions. XRD patterns indicated that piroxicam exists in its solid state in all solid dispersions. The DSC and FTIR results showed no chemical interaction between the drug and the polymer.
  Conclusion
  This study showed significant improvements in dissolution rate of piroxicam solid dispersion prepared by PEG4000 and tween 40.
  Keywords: Solid dispersion, piroxicam, Polyethylene Glycol 4000, tween 40, dissolution rate
 • Mohammad Reza Rafati *, Sima Sahraee, Zinat Zamani, Maryam Irvash Pages 12-22
  Background and
  Purpose
  Hospitalized patients experience at least one hospital-acquired infection. Antibiotics are usual drugs used in such conditions that impose high cost burdens on patients and community. Moreover, they cause bacterial resistances. The purpose of this study was to evaluate the usage of antibiotics in intensive care unit in a teaching hospital.
  Materials And Methods
  A cross sectional study was conducted within six months in 101 critically ill patients who were on antibiotics in intensive care unit in Sari Bouali Sina Hospital. The patients’ and antibiotics’ information were recorded and then analyzed.
  Results
  Among the samples 23.8% were not sent for bacteria cultures. In 58.4% there were negative cultures. Bacteria were detected in 41.6% and the comments were E. coli 24.4%, Klebsiella 17.1%, and Acinetobacter 9.8%. The most commonly used first-line antibiotics in hospital were ceftriaxone (72.3%) and meropenem (10.9%), while in second-line treatment meropenem was given more often.
  Conclusion
  Suitable sampling, identifying the bacterial species, and selecting an appropriate antibiotic are of great importance in successful treatment of infections. Irrational use of antibiotics could lead to false negative results, and thereby bacterial resistances.
  Keywords: ICU, rational use, antibacterial, microbial resistance
 • Mohammad Reza Jabbari Amiri, Mahdi Abastabar *, Tahereh Shokohi, Masoud Aliali, Sasan Saber, Seyed Reza Aghili, Iman Haghani, Mohammad Taghi Hedayati, Mojtaba Taghizadeh Armaki Pages 23-31
  Background and
  Purpose
  Respiratory failures are common diseases among different populations. Pneumocystis jirovecii colonization causes respiratory failure in children and adults with AIDS and patients with predisposing factors of immunosuppression including malignancies, organ transplant, inherited immune deficiencies and immunosuppressive agents. The aim of this study was to evaluate the efficacy of three staining methods including Calcofluor White, Giemsa and Gomori Methenamine Silver in identification of Pneumosystis colonization using Bronchoalveolar lavage (BAL).
  Materials And Methods
  The study population included 350 patients with respiratory failure who referred to Tehran Shariati Hospital and Sari Imam Khomeini Hospital during August 2013 to September 2014. Totally, 322 BAL samples, 26 induced sputa and 2 samples of sinus washing were evaluated for Pneumocystis jirovecii colonization after staining with the three specific staining methods. Data was then analyzed in SPSS V.16.
  Results
  The patients were 41.2% female and 58.8% male. The mean age of patients was 52 ± 4 years. Calcofluor White staining showed Pneumocystis jirovecii colonization in three patients (0.86%).
  Conclusion
  In this study, Calcofluor White staining presented higher efficacy in identifying Pneumocystis jirovecii in BAL samples compared to other two microscopic procedures.
  Keywords: Pneumocystis jirovecii Colonization, Calcofluor White, Giemsa, Gomori Methenamine Silver, Bronchoalveolar lavage, induced sputum, sinus washing
 • Elaheh Rafiei, Seyed Saied Hashemi Nazari *, Yadollah Mehrabi Pages 32-43
  Background and
  Purpose
  Infant mortality rate (IMR) is one of the most important indices and a human development index (HDI). This study was designed to estimate the IMR, under-five mortality rate (U5MR), life expectancy (LE) at birth in Iran and 31 provinces and to compare the results in five-year intervals using 2006 and 2011 census data.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study we used Cole-Demeny West (CD West) model using indirect method to estimate the childhood mortality rates, life expectancy at birth, number of children ever born (CEB) and children surviving (CS) rat. The analyses were performed in QFive program of MORTPAK 4.3 software.
  Results
  IMR, U5MR, mortality rate in children aged 1- 4 and LE at birth for 2006 census were estimated to be 47.3, 14.5, 61.2 per 1000 live births and 64.4 years, respectively. Whereas, for 2011 census, they were calculated 21.9, 4.1, 25.9 per 1000 live births and 72.1 years, respectively. The maximum IMR and U5MR for 2011 were calculated in Sistan and Baloochestan (31.8, 38.8), Southern Khorasan (30.9, 37.7) and Semnan (29.9, 36.3) per 1000 live births. The minimum IMR and U5MR for 2011 were observed in Qom (13.5, 15.6), Mazandaran (13.8, 16) and Tehran (15.8, 18.4) per 1000 live births.
  Conclusion
  The results indicate childhood mortality rates have declined dramatically during the five-year interval. In addition, ranking the provinces in terms of childhood mortality rates and LE can be used in detecting provinces poor in reproductive and child health and finally pave the way for adapting long- term health strategies.
  Keywords: Infant mortality rate, under five mortality rate, indirect technique, census, Iran
 • Mohammad Azadbakht, Seyede Mobina Mirjani, Majid Yousofi, Mina Amini * Pages 45-52
  Background and
  Purpose
  Drug supply system is one of the most important parts of every healthcare system. Logical prescription and rational use of drugs are important factors that guarantee health in the society. According to official reports, every Iranian consumes 442 drugs per year, amongst which a considerable number is not prescribed by physicians. Emergence of microbial resistances, adverse drug reactions and increasing burden of unnecessary health care spending are due to irrational use of drugs. This study aimed at investigating the consumption and prescription of drugs in Mazandaran Province in inpatient and outpatient settings.
  Materials And Methods
  In an experimental study, 23 governmental hospitals and 11 private and Social Security hospitals were chosen by Health Information System (HIS). Then a list of top-selling drugs (2013-2014) and their prices in outpatient settings was obtained. The information of outpatient settings was also collected by Noskhe Pardaz software. Data was then analyzed and compared with the reports provided by Medscape.
  Results
  In the top-selling list of the inpatient settings, there were twenty drugs (all in injection form), of which, seven were antibiotics. Also, expensive drugs such as Albumin, Vial Pantoprazole and IVIG were amongst the nine highly consumed drugs. In outpatient settings, injectable form of Dexamethasone was found prescribed more than other drugs in Mazandaran.
  Conclusion
  High numbers of antibiotics and injectable drugs used for inpatients and outpatients in Mazandaran province calls for more focused attention on consumption and prescription of drugs.
  Keywords: Drug, Mazandaran province, highly consumed drug
 • Yazdan Naderi *, Jafer Hasani, Maryam Taghizade, Fatemeh Ramezanzadeh Pages 53-63
  Background and
  Purpose
  Mindfulness has an important role in variables associated with depression. This study aimed at investigating the efficacy of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on cognitive emotional regulation strategies in women with major depression (MDD).
  Materials And Methods
  A Quasi-experimental study with Pre-test/Post-test and follow-up design was performed in 2013. Thirty MDD patients were selected and randomly assigned into experimental and control groups. The experimental group received Mindfulness-Based Stress Reduction, while the control group did not receive any psychological treatment. Cognitive emotion regulation questionnaire (Garnefski, 2007) was used to collect the data. Data were analyzed using covariance analysis and repeated measure.
  Results
  After treatment, scores of patients who received MBSR showed decrease in maladaptive Cognitive Emotion Regulation strategies (self-blaming, rumination, catastrophizing and other-blames); and in some adaptive cognitive emotion regulation strategies (positive reappraisal) an increase was observed. Also, the changes in three-month follow up were persistent.
  Conclusion
  Mindfulness-Based Stress Reduction could be used as an appropriate choice for treatment via direct targeting of mechanisms of change in cognitive emotion regulation strategies, and help in relapse prevention of major depression disorder.
  Keywords: Mindfulness, Based Stress Reduction, cognitive emotion regulation strategies, major depression disorder
 • Jamshid Yazdani Cherati *, Jalil Shojai, Ali Chaharkameh, Farideh Khosravi, Foroozan Rezai, Azita Dalili Pages 64-71
  Background and
  Purpose
  Nosocomial infections are among the main causes of death among hospitalized patients. Successful control of these infections requires awareness on their prevalence and taking preventive measures in hospitals. This study aimed at determining the prevalence of hospital-acquired infections in Mazandaran province.
  Materials And Methods
  A descriptive-longitudinal study was performed in 15 hospitals in Mazandaran province that record their infection rates in NISS software. Data was analyzed at the significance level of 0.05 using SPSS and STATA software. To investigate the relationships between different variables crosstabs and Poisson regression were applied.
  Results
  The mean ages of infected male and female were 54.53±0.67 and 49.2±0.63 years, respectively (P<0.05). In 2011 there were 342 cases per 10,000 while in 2012 a total of 6825 per 10,000 was recorded. The highest prevalence of infections was due to pneumonia, urinary infection, surgical incisions, and burn wounds. The majority of infections were caused by Escherichia coli (E. coli) (12.3%), Pseudomonas aeruginosa (6.3%), Acinetobacter (6.1%), and Klebsiella (5.9%). A significant relationship was observed between an underlying disease and various types of infections (P<0.05). The risk of hospital infections in women was 1.09 times more than men (P=0.918).
  Conclusion
  The difference observed between current findings is probably due to lack of precise recording of the infected patients in hospitals. Therefore, it is necessary to hold training programs throughout the province, so that nurses become more familiar with NISS software.
  Keywords: Poisson regression, nosocomial infections, NISS software
 • Azadeh Mizani, Pouria Gill, Shahabedin Sarvi *, Ahmad Daryani, Mehdi Sharif, Mohammad Taghi Rahimi, Azar Shokri, Ehsan Ahmadpour Pages 72-80
  Background and
  Purpose
  Fasciola hepatica and Fasciola gigantica are common liver flukes that are the etiological agents of fasciolosis, which affects both domestic livestock and humans worldwide. In the present study we established a rapid, easy and also accurate tool, for differentiation between F. hepatica and F. gigantica using Fast PCR.
  Material And Methods
  Thirty adults of Fasciola species were isolated from sheep and cattle liver form abattoirs in Mazandaran province. ITS1 rDNA region were amplified by Sapphire Amp® Fast PCR and compared with AccuPower® Taq PCR PreMix from Bioneer. In addition, PCR-RFLP assay using Tsp509I was performed for identification of F. hepatica and F. gigantica.
  Results
  A fragment of approximately 463bp was amplified in all of the Fasciola samples using Sapphire Amp® Fast PCR premix in just 34 minutes, while nucleic acid amplification was completed in about 1 hour and 46 minutes by Bioneer PCR master mix. All PCR products were digested with restriction enzyme TasІ (Tsp509I). After digestion, F. hepatica revealed two fragments of 151 and 312 bp while F. gigantica produced three fragments of 93, 151, and 219 bp.
  Conclusion
  Fast PCR reaction using Sapphire Amp® Fast PCR premix was completed three times faster than the time of conventional premix. The new Fast PCR assay using Sapphire Amp® Fast PCR premix provides a simple, rapid and accurate technique for identification and differentiation of Fasciola species in epidemiological researches on human and domestic animals in endemic regions of fasciolosis.
  Keywords: Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Fast PCR
 • The Relationship between Mental Health and Quality of Life with Gastroesophageal Reflux
  Seyed Hamzeh Hosseini, Najmeh Khaleghi Kiadehi *, Kazem Fakhri, Abbas Alipour, Farhad Zamani Pages 81-87
  Background and
  Purpose
  Gastroesophageal reflux is the most common disease of the digestive tract which could have adverse effects on mental health and quality of life. Unfortunately, there is an increasing incidence of this disease in Iran. In this study we examined the relationship between mental health and quality of life in people with acid reflux disease in general population in Amol, 2012.
  Materials And Methods
  This cross sectional study included 473 people who were randomly selected via cluster sampling. Among the subjects 229 had gastroesophageal reflux disease while 224 people did not suffer from the disease. The questionnaires for demographic characteristics, mental health and quality of life and reflux were completed. To analyze the data t test, chi-square and Spearman correlation were applied.
  Results
  Patients with reflux had lower scores in mental health status. Also, eight domains of quality of life in people with gastroesophageal reflux disease was lower for the domains of physical role, body pain, general health perception, vitality, social functioning, and mental health.
  Conclusion
  In this study we found that mental health in people with gastroesophageal reflux is lower than that of the normal subjects. Also, the quality of life in these people, especially in six domains of physical role, body pain, general health perception, vitality, social functioning and mental health, was lower than those of the healthy people.
  Keywords: Mental health, quality of life, gastroesophageal reflux
 • Mahmood Nazarpoor, Nahideh Gharehaghaji *, Hodaiseh Saharkhiz Pages 88-97
  Background and
  Purpose
  In MRI the concentration of contrast agent is indirectly measured from signal intensity (SI). It is important to find the maximum linear relationship between SI and concentration of the iron oxide nanoparticles for perfusion measurement. The aim of this study was to investigate the effect of inversion time on SI and the maximum linear relationship between SI and concentration of the polyethylene glycol (PEG) coated iron oxide nanoparticles at different inversion times (TIs) using inversion recovery pulse sequence in T1-weighted MR images.
  Materials And Methods
  A phantom was designed to hold the vials with different concentrations of the PEG coated iron oxide nanoparticles in MRI coil. MR imaging was performed using inversion recovery Turbo-FLASH sequence with different TIs. The maximum SI and the maximum linear relationship between SI and concentration of the nanoparticles were measured at different TIs.
  Results
  The maximum SI and the maximum linear relationship between SI and nanoparticles’ concentration were dependent on TI. The maximum SI at different TIs was seen at the highest concentration (500µmolFe/L). The maximum SI which led to a linear relationship with the nanoparticles concentration (R2=0.99) was obtained up to 105.49 and 243.64µmolFe/L for TIs of 400 and 240ms, respectively.
  Conclusion
  TI has an effect on strength of SI in MRI. Increasing the TI values leads to a decrease in concentration of the PEG coated iron oxide nanoparticles that gives the maximum linear SI.
  Keywords: Magnetic resonance imaging, iron oxide nanoparticles, inversion recovery sequence, signal intensity, T1, weighted images
 • Yasin Rezazadeh, Abbas Ahmadi * Pages 91-100
  Background and
  Purpose
  Cyclophosphamide (CP) is a current chemotherapeutic drug which negatively influences the structure of testis. This study aimed to evaluate the protective effects of Imedeen on histological structure of seminiferous tubules and testosterone in CP treated adult mice.
  Material And Methods
  In this experimental study, 60 mature male mice were assigned to six groups (n= 10 per group).The animals in control group received normal saline, while in other groups the animals were treated with CP 12mg/kg/day, Imedeen in single dose 111µg/kg/day, Imedeen in two dosage 222 µg/kg/day, CP and Imedeen in one dosage, and CP and Imedeen in two dosage, respectively. After 35 days the animals were sacrificed. Histological and histomorphometrical analysis of testis was performed. Serum levels of testosterone were also evaluated.
  Results
  In CP treated group the histological study of testis confirmed that the percentage of seminiferous tubules with positive tubular differentiation (37.97±2.97), repopulation index (18.50±0.64) and spermatogenesis index (43.74±2.2) were significantly (P<0.05) lower than the control and Imedeen treated groups, while Imedeen diminished the adverse effects of CP (p<0.05).
  Conclusion
  These results support the idea that CP can damage the testicular tissue but Imedeen could effectively prevent these adverse effects by inhibiting oxidative processes.
  Keywords: Cyclophosphamide, histological, Imedeen, mice, testis
 • Safieh Abbasi *, Behnam Zamanzad Pages 98-106
  Background and
  Purpose
  Enterococci are important agents of endocarditis and urinary tract infections. They acquire resistance against antimicrobial agents which causes difficulty in their treatment. This study aimed to determine the antimicrobial susceptibility of strains resistant to vancomycin and identification of resistance genes vanA and vanB Enterococcus strains isolated from teaching hospitals in 2014.
  Material And Methods
  Hundred and fifty isolates of Enterococcus were isolated from hospitals and the genus and species composition were identified using different biochemical methods. Antibiogram tests were also conducted. The minimum inhibitory concentration was conducted applying broth micro dilution. Finally the strains containing vanA and VanB genes were identified.
  Results
  The antibiogram test showed 10 strains with VanA and VanB phenotype. All strains were resistant to ciprofloxacin. VanA and VanB genes were detected in all 10 isolates of vanA phenotype and two strains of vanB phenotype. VanA and VanB genes were proliferated by PCR in two strains of the10 strains that were VanA phenotype.
  Conclusion
  Among Enterococcus species E. faecium and E. faecalis isolates were detected in teaching hospitals. The highest rate of resistance was to erythromycin and tetracycline and the lowest resistance rate was to vancomycin.
  Keywords: vanA, vanB, Enterococcus, vancomycin
 • Afishin Sarrafinezhad *, Alireza Rouhaninezhad, Mohammadreza Akbarzadeh Totonchi Pages 107-120
  Background and
  Purpose
  A common question of patients with dyslipidemia is to know the priority of nutrients intake in their daily regimen. To make decision about the best diet and recommend it to patients, the physicians and/or nutritionists should consider a lot of factors.
  Materials And Methods
  In a cross sectional study, a self-administered questionnaire was used that contained a list of health factors related to dyslipidemia. A number of internal doctors and nutritionists in three different universities of Mashhad, Tehran and Kerman filled the questionnaires. The opinions of respondents about each factor were collected using Visual Analogue Scale. Data was analyzed applying Fuzzification, Alpha Cut Set and Fuzzy Triangular Membership Function. The exact amounts resulted from Analytic Hierarchy Process (AHP) were replaced by the amounts resulted from Fuzzy AHP (FAHP) and the weight of each factor was calculated separately and in group by Microsoft Excel® and MATLAB®.
  Results
  The most important factors according to respondents were: Body Mass Index (BMI), level of serum LDL, the pattern of daily repast, level of serum cholesterol and having uncontrolled diabetes mellitus.
  Conclusion
  The findings of this study and the method of setting priorities for nutritional regimen could be used as a practical guideline for nutritionists when recommending daily regimen for dyslipidemia patients and providing better consultations.
  Keywords: Dyslipidemia, soft computing, fuzzy, nutrition, biomedical informatics
 • Samad Golshani *, Marzieyeh Emadi, Jamshid Yazdani Cherati, Soheyla Fallah, Zahra Kashi Pages 121-129
  Background and
  Purpose
  In ischemic state some substrates are shifted to glucose leading to less oxygen consumption. The aim of this study was to assess the effect of glucose, insulin and potassium (GIK) infusion in patients with high risk acute coronary syndrome (ACS).
  Materials And Methods
  A double-blind, pilot clinical trial was conducted in 41 high-risk ACS-NSTEMI-patients attending Emergency Department in the first 12h of showing symptoms. They were randomly assigned to receive either GIK (n=20) or conventional treatment (n=21). We recorded the patients’ demographic information, serum troponin level and Electrocardiogram (ECG) findings in admission and 24 hours later, and 30-day mortality rate.
  Results
  The mean age of patients was 61.46±12.13 years and there were 21 (51.2%) male. There was no significant difference between two groups in age, gender, history of underlying diseases and lab data (P>0.05). ECG changes showed improvements among 9 patients in GIK group (50%) and 7 patients in control group (33.3%) (P=0.55). The mean changes of troponin level in GIK and control groups were 1.01±2.03 and 1.87±4.40, respectively. The 30-day mortality rate was zero.
  Conclusion
  This study showed no significant difference in efficacy of high dose GIK on ECG changes, serum troponin level and one-month mortality rate after treatment.
  Keywords: Glucose, insulin, potassium, unstable angina, myocardial injury
 • Nadia Banihashem *, Mohammadtaghi Salehiomran, Rozita Jalalian Pages 130-136
  Background and
  Purpose
  Transesophageal echocardiography (TEE) is established as a sensitive and accurate diagnostic method for the rapid assessment of cardiovascular diseases. It is believed that dexmedetomidine might be useful for sedating patients undergoing TEE. This study compared the use of dexmedetomidine and midazolam in patients undergoing TEE.
  Materials And Methods
  In a clinical trial, 48 patients undergoing TEE were randomly divided to receive either dexmedetomidine 1µg kg/i.v. over 10 min, followed by 0.2µg kg/i.v infusion, or midazolam 2 mg/i.v. Patients’ sedation level was determined according to Ramsay Sedation Scale, degree of analgesia, patient's satisfaction, arterial pressure, heart rate (HR) and readiness for discharge from recovery room.
  Results
  Degree of analgesia, in the group receiving dexmedetomidine was found higher compared with that of the midazolam group (3.67±0.86 vs 0.83±0.56, P<0.001). The level of patients satisfaction with sedation was also higher in dexmedetomidine group (P=0.001). Readiness for discharge in the two groups were 7.08±1.17 and 3.71±1.57 min, respectively (P=0.001). Blood pressure and heart rate were similar in both groups.
  Conclusion
  Our study suggests that compared to midazolam, dexmedetomidine is more suitable in sedation of patients undergoing TEE.
  Keywords: Transesophageal echocardiography, sedation, dexmedetomidine, midazolam
 • Mohammad Ali Zazouli, Mahmoud Homayoun Nasab Langroodi *, Mohmmad Ahanjan, Jamshid Yazdani Cherati, Masoomeh Islamifar Pages 137-146
  Background and
  Purpose
  Appropriate and efficient disinfection is an important aspect of hospital infections control. The aim of this study was to investigate the effects of common disinfectants used for Escherichia coli bacteria separated from two teaching hospitals in Sari, 2014.
  Materials And Methods
  Escherichia coli were taken from different wards in Zare and BouAli hospitals. E.Coli was identified by standard plant methods, differential test and biochemical isolation. Deconex plus53, Creolin and Cidex were used as disinfectants in various concentrations. Their effects were determined by Standard disc diffusion method. Data was analyzed using regression in Minitab V.17.
  Results
  A total of 120 samples were investigated of which 48 (40%) were found contaminated and 15 (13%) of these isolates were positive for E.coli. The most effective disinfectants against E.coli were Cidex 2%, deconex Plus53 2%, and Creolin 3.5%, respectively.
  Conclusion
  Performing pretests is necessary for choosing the most appropriate disinfectant and increasing its efficacy. Also, it is important to consider common infectious bacteria in hospitals and effective factors on disinfectants such as concentration and time.
  Keywords: Disinfectants, Nosocomial infections, Deconex 53plus, Cidex, Creolin, Escherichia coli
 • Zohreh Akbari Jonoush *, Mahdi Farzadkia, Yousef Dadban Shahamat, Ali Esrafili Dizaji Pages 146-158
  Background and
  Purpose
  Phenol and its derivatives are used as raw material in many chemical, pharmaceutical and petrochemical industries. It is classified as priority pollutant, due to its high toxicity. In this study, the magnetic activated carbon nano-composite was used for quick removal of phenol.
  Materials And Methods
  The activated carbon was modified by magnetic nano-particles. Then physical properties of the adsorbent were investigated using BET, XRD and SEM. Afterwards, adsorption behavior of phenol onto the adsorbent was studied considering various parameters such as: pH, phenol concentration, contact time and adsorbent dosage. Also, the isotherms and adsorption kinetics model was studied.
  Results
  BET analysis showed 10.25% decrease in the specific area of activated carbon after being amended by the Fe3O4 nano-particles. SEM and XRD confirmed the presence of Fe3O4 nano-particles on the activated carbon. Optimum absorption points in this process were pH=8, contact time of 15 min and adsorbent dose 2g/L. The Longmuir isotherm and pseudo-second-order kinetics were fitted to the data. The maximum adsorption capacity of phenol on AC_Fe3O4 was 84.033 mg/g.
  Conclusion
  Creating magnetic properties on the activated carbon which has a high adsorption capacity of phenol could result in quick separation of phenol from aqueous solutions. Also, this adsorbent could be widely applied since it is inexpensive and simple to use.
  Keywords: Phenol, magnetic activated carbon nano, composite, absorption, isotherm, kinetic
 • Mehrdad Alizadeh, Mohammad Ali Heidari Gorji, Ali Reza Khalilian, Ravanbakhsh Esmaeili * Pages 159-168
  Background and
  Purpose
  Suitable workload of nurses is one of the main factors in patient care safety and quality assurance. Thus, measuring nurse's workload in ICUs is really important. The aim of this study was to determine the degree of nursing workload in ICU and associated factors using Nursing Activity Scale (NAS).
  Material And Methods
  A descriptive-analytical study was performed in 285 ICU inpatients in educational Hospitals affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences. The patient's demographic data and medical data were collected through a checklist during three months. NAS was applied to evaluate the nursing workload.
  Results
  The sample consisted of 162 (56.8%) male and 123(43.2%) female. The mean age of patients was 42 ± 4.2. Among the subjects 164 (57.5%) had medication and 121(42.5%) were on surgical treatments. Most of the patients (48.4%) were admitted from operating rooms. The mean scores of NAS were 121.56 ± 40.49, 105.95 ± 34.98, and 99.57 ± 26.07, in morning, afternoon and evening shifts, respectively.
  Conclusion
  The study showed a high degree of nursing workload in ICU in three working shifts. Using NAS is recommended for determining the ratio of the nurse's activities to their numbers in order to provide high quality patient care in ICUs via allocating adequate number of nursing staff.
  Keywords: Nursing workload, nursing activities index, intensive care unit
 • Parvin Rahnama, Khadijeh Mohammadi * Pages 169-178
  Background and
  Purpose
  Cesarean delivery on maternal request is so common in Tehran, Iran. Behavioral beliefs have an important role in the intention of selective cesarean and could influence the choices for educational training. The aim of this study was to determine the behavioral beliefs about cesarean section based on Theory of Planned Behavior (TPB) in pregnant women.
  Material And Methods
  A qualitative study with purposive sampling was designed in which data was collected through in-depth interviews. The interviews were recorded and then transcribed. Content analysis was performed in which exploratory interviews were performed according to the principles of TPB. Afterwards, the information was coded and each interview was analyzed.
  Results
  A total of 36 women (mean age 27.8 + 4.5) was interviewed. Two main themes were extracted from the interviews: positive and negative beliefs about cesarean section. Then four sub themes were explored including long term and short term complications, and long term and short term advantages of cesarean section.
  Conclusion
  In this study women had both true and false beliefs about caesarean section. Thus, health care providers should be aware of misunderstandings about caesarean section among pregnant women.
  Keywords: Theory of Planned Behavior, cesarean section, qualitative study
 • Ramazan Ali Dianati Tilaki *, Sara Ashrafi Pages 179-188
  Background and
  Purpose
  Natural Organic Matter (NOM) is precursor of disinfection by-products (DBPs) during chlorination, so removal of NOM from drinking water resources is a necessary task. Due to organophilic properties, Surfactant Modified Zeolite (SMZ) can adsorb more NOM. The aim of this study was to determine and compare the efficiency of NZ and SMZ in removal of Dissolved Organic Carbon (DOC) from water.
  Materials And Methods
  Modification of zeolite was performed using Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride (ADBAC) as organophilic compound. Natural zeolite was added to 10% concentration of ADBAC solutions, then, the mixture was shaken for 24 h. Modified zeolite was washed several times with distilled water. Solutions containing various concentration of natural organic matter were contacted with NZ and SMZ for 48 h. The effects of parameters such as initial DOC concentration, solution pH and adsorbent dose were examined. Measurement of dissolved organic matter was performed by TOC (Shimadzu-5000) analyzer.
  Results
  By increasing the sorbent dose, the amount of adsorbed DOC was increased. In the natural pH condition, the amount of DOC adsorption by 20 gL-1 of NZ and SMZ was 33% and 65%, respectively. By increasing the concentration of DOC the adsorption capacity increased. The best fitted model for NZ and SMZ were Freundlich and Langmuir, respectively.
  Conclusion
  Cationic surfactant modified zeolite could increase the adsorption of DOC from water.
  Keywords: Dissolved organic carbon, modified zeolite, cationic detergent
 • Seyedeh Mahdieh Seyedi, Fatemeh Roodbari *, Mojtaba Mohseni, Seyed Hamzeh Hosseini, Omid Reza Alaei Pages 189-199
  Background and
  Purpose
  Borna disease virus (BDV) is a unique RNA virus with wide range of hosts. There are many similarities in behavioral disorders caused by BDV in animals and certain mental disorders in human which suggests possible etiology of these disorders. The purpose of this study was to investigate the relationship between BDV and etiopathogenesis of psychiatric disorders, particularly schizophrenia and its prevalence in this group of patients.
  Material And Methods
  RNA was extracted from blood cell of 30 patients with schizophrenia and 15 healthy volunteers. It was screened for a 391-nucleotide, highly conserved region of the p24 and 447-nucleotideregion of the p40 of BDV, using specific primers and nested RT-PCR.
  Results
  The mean age of the patients and controls were 36.03 ± 11.28 and 31.86 ± 10.61 years, respectively. BDV RNA was detected in eight patients with schizophrenia, while none of the healthy subjects was found infected with BDV. The prevalence of BDV virus was significantly higher in people with schizophrenia (26.66%) compared to that of the control group (P< 0.05).
  Conclusion
  This study supports previous findings regarding the relationship between BDV and psychiatric disorders, especially schizophrenia. Therefore, this virus could be considered as an environmental factor that can increase the risk of mental illnesses in adults.
  Keywords: Borna disease virus, schizophrenia, Nested RT–PCR
 • Omid Mozafari *, Mohammad Yousofpoor Pages 200-206
  Background and
  Purpose
  Rabies is a viral disease that is usually transferred to humans through the bites of infected animals (especially dogs). Difficult treatment and painful death in all patients makes it a major public health concern. There are some interesting points about the rabies in Traditional Medicine resources, especially in Persian Medicine.
  Materials And Methods
  In this study the book entitled Tebbe Akbari was used as an invaluable source of Persian Traditional Medicine which is a complete and practical collection about many diseases. The information about rabies was extracted from the book. Also, the latest version of National Guidelines for Rabies Control was used. Data from both sources were compared with each other including etiology, symptoms, diagnosis, and treatment.
  Results
  Almost all points about rabies in Tebbe Akbari were found similar to the national guidelines recommended for rabies control. However, recent improvements in treatment, especially vaccination and microscopic methods in diagnosis of the disease have led to stop using traditional diagnostic methods.
  Conclusion
  Probably more knowledge and awareness about traditional medicine books and performing evidence based studies could help in finding more simple and less expensive diagnostic methods.
  Keywords: Traditional Persian medicine, Tebbe Akbari, Rabies, National Guidelines for Rabies Control
 • Kaveh Hadadi *, Seyyed Hosein Montaza, Leyla Asadian, Mohammad Khademloo, Narges Mirzaii Pages 207-216
  Background and
  Purpose
  Traumatic brain injuries (TBIs) are the most common types of accidents and a leading cause of death in victims. This study aimed to evaluate the attendance rate for traumatic brain injury among patients who referred to Sari Imam Khomeini Hospital 2013 - 2014.
  Materials And Methods
  In a descriptive study 1304 patients with head injury attending the hospital were studied. A questionnaire was completed for each patient considering demographic characteristics, time of injury, GCS, brain CT scan findings, and associated injuries. Data was then analyzed in SPSS V. 17.
  Results
  The majority of victims aged 20 to 30 years of old (29.6 %) and most of them were male (9.67%). Traffic accidents were the main cause of trauma (75.2%) of which most occurred with motor cycle (40%). Winter was the most eventful season (36.9%) and most of the injuries occurred between the hours of 1800 and 2400 (48%). Most injuries were associated with trauma to the face (3.2%). Brain CT scan was found normal in 33.1%. The most common abnormal brain CT scan was skull fracture (18%). Among the subjects 8.7% had severe brain injury and death occurred in 4.1% while hemorrhage was the main cause (2.5%). The brain injury was severe in 34 patients (29.8%), moderate in four patients (4.5%) and mild in 14 patients (1.3%).
  Conclusion
  Our study showed traffic accidents as the main cause of head injuries. Therefore, preventing road accidents could reduce the rate of head injuries.
  Keywords: Brain injury, traumatic, traffic accident
 • Maryam Rezaie *, Imanollah Bigdeli Pages 217-226
  Background and
  Purpose
  Major depressive disorder is a common, but serious, psychiatric dysfunction that affects 21% of the population worldwide. A first-line treatment for this disorder is pharmacotherapy that affects some clinical symptoms of the disorder, such as low mood, sleep and appetite disturbances, feelings of hopelessness and deficit in memory. Due to inconsistent findings about the efficacy of antidepressants on memory (explicit and implicit), this study aimed at comparing implicit and explicit memory in patients recovered from depression through medication and normal participants.
  Materials And Methods
  In an ex post facto study, 20 depressive symptom-free patients were selected using convenience sampling. Also, 20 normal individuals were matched for age and sex who were selected based on clinical interviews. To assess implicit and explicit memory performance, free recall test and complement root word were used, respectively.
  Results
  The results revealed no significant differences between the two groups for explicit and implicit memory scores (P>0.05).
  Conclusion
  The present study showed that people on antidepressants who showed improvements in mood, also had normal implicit and explicit memory performance. These findings demonstrate the effect of drugs on cognitive aspects of depression, which of course should be administered with caution
  Keywords: Major depression disorder, pharmacotherapy, explicit memory, implicit memory
 • Mohammad Ali Zazouli, Mohammad Ahanjan, Yousef Kor, Masoumeh Eslamifar, Mahboobeh Hosseini, Maryam Yousefi * Pages 227-238
  Background and
  Purpose
  Disinfection is one of the most important stages in water treatment. So far, various chemical disinfection methods such as chlorination have been widely used. However, these methods have serious disadvantages, like producing DBPs. The purpose of this research was to study the efficacy of nTiO2 photocatalyst process on removing E.Coli as a water microbial pollution index and effects of some parameters on its efficiency.
  Materials And Methods
  Water was artificially contaminated with E.Coli. Culture method and counting were performed according to standard methods for water and wastewater and was reported as CFU/ml. The size of nTiO2 was 20 nm that was used in the presence or absence of UV for disinfection. The Kolmogorov-Smirnov Test was used to check the normality of the data. The ANOVA and T-Test were used for analyzing the data.
  Results
  The results indicated that the inactivation of Escherichia coli increased with increase of nTiO2 catalyst dose and contact time. However, the efficiency decreased when the number of colonies increased. Minimum, average and maximum percentage removal of nTiO2+UV process were 75.1, 88.9±12.7, and 100%, respectively, in 40 min contact time and 0.8 g/L catalyst dose.
  Conclusion
  The bacteria mortality rate in the presence of UV alone was more than that of the nTiO2 alone process. However, the efficiency of the photocatalytic process (UV+nTiO2) was more than that of the UV alone or nTiO2 alone.
  Keywords: Escherichia coli, water disinfection, photocatalyst, nTiO2
 • Mohammad Mahdi Mojorad Kahani *, Alireza Kamaliasl, Samaneh Hashemi, Hossein Ghadiri, Hossein Ghadiri Pages 239-251
  Background and
  Purpose
  Dual-energy mammography is a technique which is used to enhance the accuracy of breast cancer diagnosis especially in dense breasts. This study was conducted based on the simultaneous use of two contrast agents for automatic separation and also to evaluate their accuracy using dual-energy digital mammography.
  Material And Methods
  A breast phantom was designed and built. Different thicknesses of aluminum sheets were imaged for micro-calcification simulation and Iodine and Bismuth contrast agents were placed at various density thicknesses inside the phantom. Also, an X-ray tube with Tungsten anode and a flat panel semiconductor detector Si/GadOx was used for imaging processes. To apply dual-energy imaging, appropriate filter for high-energy spectrum was designed by MCNP-4C Monte Carlo code and built. Matlab software was used for equations solving and image processing.
  Results
  The separation of Iodine images was prepared for thicknesses greater than 0.5 mg/cm2and Bismuth images greater than 0.53 mg/cm2.
  Conclusion
  According to the results, simultaneous isolation of two contrast agent images, I and Bi, from breast tissue were accurately prepared by dual-energy digital mammography via choosing appropriate contrast agent materials and image processing technique. So, this method could help the physicians in making an easy and more accurate diagnosis.
  Keywords: Dual, energy mammography, image processing technique, contrast agent automatic detection, breast cancer
 • Ghorban Asgari, Halimeh Almasi, Javad Fardmal, Farshid Ghanbari, Zahra Daraie, Somayeh Akbari * Pages 252-262
  Background and
  Purpose
  Chemical dyes are widely used in textile industries and have harmful effects on the environment. They also contain carcinogenic and mutagenic substances. The goal of this study was optimization of the catalytic ozonation process using bone char ash modified by magnesium oxide in removal of reactive black 5dye from textile wastewater based on Taguchi design.
  Materials And Methods
  In this study ozonation was performed in a batch ozonation reactor. In order to remove the dyes, Bone char ash (BCA) was modified by magnesium oxide. The effect of various parameters such as reaction time, initial dye concentration, adsorbent dose, and initial pH at 4 different levels were investigated using an L-16 Taguchi method. Analysis and interpretation of data was done using Minitab V.16.
  Results
  The optimum conditions for removal of dye were found to be contact time of 20 min, pH 8, dye concentration of 50 mg/l, adsorbent dosage of 0.3 g/L. The efficiency of dye removal was 98% and COD removal was 85%. Analysis of variance indicated that the dye concentration was the most important variable influencing the dye removal percentage (51.8%) and pH was the least influencing variable (3.8%) in removal of dye.
  Conclusion
  The results showed that ozonation process was an effective method in reducing the concentration of pollutants in textile wastewater effluent.
  Keywords: Catalytic ozonation, reactive black5, bone char ash, magnesium oxide, Taguchi
 • Javad Khademi, Mohammad Ali Mohseni Bandpei *, Iraj Abdollahi, Amir Massoud Arab, Hojjatollah Darvishi, Seyed Samad Aghamiri Pages 265-273
  Background and
  Purpose
  The purpose of this study was to assess the Within-day and Between-days reliability of abdominal muscles size measurement in patients with chronic non-specific low back pain (LBP) using ultrasound (US).
  Materials And Methods
  In this study, 15 patients with chronic non-specific LBP (20-50 years old) were recruited. The reliability of the abdominal muscle size (External and Internal oblique, and Transversus abdominis) was assessed in a relaxed and contraction state by a real time US. Two images were taken on the same day with an hour interval to assess the within day reliability and the third image was taken a week later to determine the between- days reliability.
  Results
  Within-day and between-days reliability of abdominal muscles thickness measurements using US in patients with nonspecific chronic LBP in both rest and contraction state found to be high, ICC = 0.90 for within and ICC=0.85 for between-days of Transversus abdominis muscle in rest state and ICC= 0.82 and 0.86 in contraction state, respectively. For Internal oblique muscle, ICC=0.90 (82%) and ICC=0.88 (88%) were found for within-day and between-days in rest and contraction state, respectively. Within-day and between-days reliability at rest of ICC=0.86 (79%) and in contraction state of ICC=0.79 (75%) were demonstrated for External Oblique muscle.
  Conclusion
  Results of the present study suggest US as a reliable method to evaluate the thickness of the abdominal muscles which could be used as a reliable tool in the assessment of patients and also in evaluating the effect of different therapeutic interventions.
  Keywords: Therapeutic ultrasound, nonspecific low back pain, abdominal muscles, reliability
 • Bijan Shabankhani, Anooshirvan Kazemnejad *, Farid Zaeri, Fatemeh Espahbodi Pages 274-281
  Background and
  Purpose
  According to the Iranian Health Ministry, the incidence of renal failure is 2.5 per thousand. One of the main treatments of this disease is hemodialysis. The main aim of this study was to estimate the survival rate of hemodialysis patients and also to choose a suitable model for survival in this group of patients.
  Materials And Methods
  This retrospective cohort study was performed using the medical records of 500 patients during 2007 to 2013. Kaplan-Meier survival estimate was used and evaluation of the model was performed.
  Results
  The median survival time was 108 months for the patients. This rate for one, two, three, five and ten years were 83%, 77%, 71%, 58%, and 42%, respectively. The median survival time was 243.69+69 for patients who did not smoke. The survival time was considerably different in patients with diabetes.
  Conclusion
  Evaluation of the model showed that the gamma distribution fits better than other distributions for the survival of hemodialysis patients.
  Keywords: Hemodialysis patients, survival, Kaplan, Meier
 • Mohammad Azadbakht, Leyla Moezi *, Seyyed Mohammad Hussein Tabaei Pages 292-306
  Background and
  Purpose
  Rhamnus cornifolia is one of the species belonging to the rhamnaceae family that is abundantly found in different parts of Iran. Rhamnus frangula is one of the most important species of this family which contains anthraquinones that act as stimulant laxative. In this study we investigated Rhamnus cornifolia Boiss which to the best of our knowledge, no phytochemical study has been done on this plant yet.
  Material And Methods
  The plants were collected from Sisakht, Iran and morphological and microscopical characters of the plant were examined. An Antrakinon compound was isolated from the bark of the plant by column and thin-layer chromatography and identified by infrared, ultraviolet and mass spectrometry. Quantitative determination of total ash, water-soluble ash, acid-insoluble ash and sulphated ash were performed in the bark of Rhamnus cornifolia. Vitamin C concentrations in leaves were determined by titrimetric method.
  Results
  The structure of the isolated anthraquinone compound was identified to be 1-Hydroxy-3-methyl-6-vinyl-8-glycoside anthraquinone. Total ash, water-soluble ash, acid-insoluble ash and sulphated ash in the bark of Rhamnus cornifolia was 1.67%, 0.4%, 1.56% and 4.35%, respectively.
  Conclusion
  Rhamnus cornifolia is believed to be a species that contains valuable active ingredients.
  Keywords: Rhamnus cornifolia, Anthraquinone, Ash, Vitamin C
 • Mohammad Shokrzadeh, Mohammad Reza Ghandforoush, Sattari, Zeynab Mazloomi *, Armin Salek, Maghsoudi, Ali Ostadi Pages 307-316
  Background and
  Purpose
  Acetaminophen that is used as an analgesic and antipyretic drug can induce severe hepatotoxicity in humans following accidental or intentional overdose. Taurine is one of the most abundant amino acids in the body that is not incorporated into proteins but is found as a free amino acid in the body. This study aimed at investigating the changes in plasma concentration of taurine and liver biomarkers in acute poisoning with acetaminophen.
  Materials And Methods
  We measured the taurine concentrations in plasma in 30 acutely poisoned patients with acetaminophen attending the poison department in Sina Hospital in admission time and 12 hours after admission and in 30 healthy individuals (control group) using high performance liquid chromatography (HPLC). Also, ALT, AST, and PT as biomarkers of liver were measured by Auto-Analyzer. Data was analyzed using two-tailed unpaired student t-test and ANOVA.
  Results
  Mean plasma taurine concentrations in the Acetaminophen -poisoned patients in admission, and 12 hours after admission were 36.91±3.449 mg/l and 27.82±4.020 mg/l, respectively. Significant differences were seen in the mean plasma taurine concentration between the patients and the control group (4.62 ± 0.451) (P<0.001). There was no significant correlation between plasma taurine concentrations and plasma ALT, AST, and PT (P>0.05).
  Conclusion
  Taurine is released by the liver in response to a toxic insult in the first 12 hours and is increased in plasma and urine, whereas, other liver biomarkers are increased in liver 12 hours following acetaminophen overdose.
  Keywords: Acetaminophen, amino acids, taurine, biomarkers
 • Mehraban Parsamehr *, Seyed Alireza Afshani, Fatemeh Niko Pages 317-327
  Background and
  Purpose
  Low health related quality of life is one of the most important consequences of diseases. Patients’ believes about different aspects of new situation influences the consequences of illness and their quality of life. This study aimed at investigating the relationship between illness perceptions and quality of life after coronary artery bypass graft surgery (CABG).
  Materials And Methods
  In a cross-sectional survey research, 102 patients were studied after CABG in Alzahra Hospital in Shiraz. Patients were selected according to convenience sampling. Illness Perception Questionnaire (IPQ) and global Quality of Life questionnaire (WHOQOL-BREF) were used to collect the data.
  Results
  Significant association was observed between patient’s illness perception and quality of life. Among illness perception subscales, time line (r= 0.501, P< 0.001), causal representation (r= 0.210, P< 0.05), illness coherence (r= 0.210, P< 0.05), personal control (r= 0.467, P< 0.001), treatment control (r= 0.380, P< 0.001), and emotional representations (r= 0.312, P< 0.001) had the most significant correlation with quality of life. Also, quality of life was significantly associated with sex (P<0.001), level of education (P<0.03) income (P<0.001), and occupation (P< 0.001).
  Conclusion
  Illness perception about coronary artery disease has significant effects on disease outcomes and quality of life of patients after treatment. Therefore, psychological interventions focusing on this factor are recommended in involved patients.
  Keywords: Quality of Life, illness perceptions, coronary artery bypass surgery
 • Mohammad Ali Zazouli, Sajad Fazeli Farsani, Mansour Barafrashtehpour *, Abdolazim Alinejad Pages 328-332
  Background and
  Purpose
  Medical wastes are amongst the main problems of solid waste management and have some serious health risks. Their management is of great importance since they could threaten human health. The aim of this study was to determine the quality, quantity and the method of medical waste disposal in Gachsaran.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted in healthcare settings in Gachsaran including 20 doctor’s offices, seven clinics, five health stations, four outpatient clinics, three laboratories, nine health centers, and 51 health houses. Census sampling was performed in which three samples were chosen during three months from each healthcare setting. The mean of three samples was considered as the final weight. Excel and SPSS software and descriptive statistics were applied to analyze the data.
  Results
  The mean amounts of total waste, infectious waste, and non-infectious waste generated in Ghachsaran health settings were 625, 201, and 424 kg per day, respectively. Total amount of referrals was 2031 and the amount of waste produced per capita was 307.7g. Doctor’s offices and health houses generated the highest and lowest amount of infectious wastes (70 and 4.5 kg, respectively).
  Conclusion
  Infectious wastes are produced at a high rate in healthcare settings. Moreover, there are different types of healthcare settings that generate many wastes, therefore, it is necessary to perform continues monitoring, on their management, particularly on collection and disposal process. These measures could maintain and enhance the health of exposed people and other people in the society.
  Keywords: quantity, quality, solid waste, sewage, health care centers
 • Hassan Boskabadi, Gholam, Ali Maamouri, Abbas Tabatabaie, Sedigheh Ayati, Maliheh Hassanzadeh, Masoumeh Davarnia, Zahra Parvini, Raheleh Faramarzi, Maryam Zakerihamidi * Pages 332-356
  Background and
  Purpose
  Around three million fetuses lose their life before birth each year. Recognizing the risk factors of these deaths could help in controlling and preventing at least a number of them. This study was conducted to determine the risk factors for uterine deaths.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in 225 cases of fetus uterine deaths aged >20 week that occurred in Mashhad Ghaem Hospital during 2011-2014. Data was collected using a researcher-made questionnaire in three parts (maternal, fetal and placenta characteristics). We investigated the epidemiologic information, diagnostic and therapeutic measures, and the process of disease before death including fetal, maternal, membrane and placental characteristics. Then influencing factors and causes of deaths were examined in a specialized committee.
  Results
  The main risk factors for fetal death included idiopathic (86 cases, 38.2%), fetal (83, 36.9%), placental and umbilical cord (29, 12%), and maternal (27, 12%). The most prevalent maternal disease during pregnancy was hypertension (21.3%). Unclassified abnormalities (15 cases, 7.4%) and neural tube defects (14, 6.9%) were found more in dead fetuses. Placenta was reported unusual in 84 cases (37.3%).
  Conclusion
  Controlling and appropriate treatment of maternal diseases in pregnancy, early detection and proper treatment of congenital anomalies, placenta and membranes problems could be of great benefit in reducing the rate of fetal death. Also, consulting and training programs for mothers who are more at risk during pregnancy, applying therapeutic interventions and proper management of delivery can be helpful.
  Keywords: Fetal death, risk factors, congenital abnormalities
 • Simin Ghobadzadeh *, Iran Davoudi, Mohammad Kazem Fakhri Pages 333-338
  Background and
  Purpose
  Anxiety and thought fusion are common problems in generalized anxiety disorder (GAD). The control of anxiety and worry is difficult and causes serious problems in patients’ lives. A treatment that could reduce these symptoms can reduce psychopathology, and improve their quality of life. This study investigated the efficacy of metacognitive therapy on anxiety and thought fusion in patients with GAD.
  Materials And Methods
  A semi-experimental study was performed using pretest posttest design and a control group. The research population included married women in Ahvaz suffering from GAD who were selected via convenience sampling. The samples were 30 married women who were willing to participate in the study. They were randomly assigned into experimental (n=15) and control groups (n=15). Beck Anxiety Inventory and Thought Fusion Questionnaire were used. Metacognitive therapy was administered to the experimental group in ten-weekly, 120 minutes sessions during 2/5 months period while the control group received no intervention. All subjects completed Beck Anxiety Inventory and Thought Fusion Questionnaire in pre-test, posttest and follow up.
  Results
  The results of multivariate covariance analysis showed significant effect of metacognitive therapy on anxiety (F=111.61, P=0.001) and thought fusion (F=134.19, P=0.001) in the experimental group. The treatment results remained unchanged in 3 months follow up for anxiety (F=57.67, P=0.001) and thought fusion (F=120.1, P=0.001).
  Conclusion
  Metacognitive therapy is effective on reduction of pathological symptoms in GAD.
  Keywords: Group metacognitive therapy, anxiety, thought fusion, generalized anxiety disorder
 • Arash Ghasemi, Tayyeb Allahverdi Pourfallah *, Mahmoodreza Akbari Pages 339-344
  Background and
  Purpose
  Due to creation of scattered radiation when using non-carbon fiber base plates particularly in treating breast cancer, applying this device can affect skin and body surface dose. Recently, using Gaf-Chromic films have led to obtaining good results in skin dosimetry. The purpose of this study was the estimation of skin dose in applying non-carbon fiber base plates using water phantom and Gaf-chromic films.
  Materials And Methods
  In an experimental study, calibration curves in 6 and 15 MV photon mode of operation of a Siemens Primus were derived for the EB2 Gaf-Chromic films. To obtain these curves parallel plate Roos dosimeter was utilized. To measure the effect of non-carbon fiber base plate, films were attached to the bottom of a 30×30×30 cm3 water phantom and were exposed in two different energies with and without placing the non-carbon fiber base plate on the Linac coach.
  Results
  Calibration curves for both energies were fairly correlated to linear functions. Percentage difference for the mentioned situations (with and without using base plate) for 6 and 15 MV energies were 16.56% and 5.27%, respectively.
  Conclusion
  In breast cancer radiation therapy, applying non-carbon fiber base plate, can increase the skin dose in posterior supraclavicular field. In this study the increase was more pronounced in 6 MV energy than 15 MV.
  Keywords: Non, carbon fiber base plate, skin dose, Linac, breast cancer
 • Sepideh Peyvandi, Ali Erfani *, Mona Taghavipour Pages 345-347
  Background and
  Purpose
  Today Assisted Reproductive Techniques (ART) are widely applied in Islamic countries according to religious rules. This study aimed at investigating the attitudes of infertile women towards oocyte donation who referred to an infertility clinic in Sari.
  Materials And Methods
  Oocyte Donation Questionnaire was used to collect the data from infertile women attending Imam Khomeyni IVF Centre in 2012-2013.
  Results
  There was a significant difference between the level of education and positive attitude in accepting oocyte donation. Among the participants 78.4% were willing to receive oocytes from anonymous donors and 22.3% said that they would tell the truth to the baby born via egg donation. There were 73.3% who found this technique contrary to Islamic beliefs.
  Conclusion
  More attention is needed on social and economic issues affecting the attitudes of people towards oocyte donation. Significant correlation between the level of education and positive attitude towards oocyte donation calls for holding more educational classes and conferences and informing the public through mass media. These, could also increase the religious knowledge of people towards the benefits of this technique.
  Keywords: Oocyte donation, infertility, attitude
 • Seyyed Hamzeh Hosseini *, Hajar Yaghoobi, Maryam Mobin Pages 348-353
  Background and
  Purpose
  Fibromyalgia syndrome is a chronic bone and skeleton disorder with an unknown aetiology that is characterized by widespread muscle and soft tissue pain. The aim of this research was to analyse the psychological disorders (axis one) in Fibromyalgia patients and frequencies of affective disorders, anxiety disorders and psychoses among them.
  Materials And Methods
  In a descriptive study 61 patients (aged 16 to 67) suffering from Fibromyalgia were studied who were attending Imam Khomeini Hospital and Tooba clinic in Sari. Demographic questionnaire was applied and a structured SCID interview was conducted for identifying Axis One in DSM-IV-TR.
  Results
  The subjects were 98.4% female and 1.6% men. The frequencies of affective disorders and anxiety disorders were 34.4% and 65.65%, respectively. Among the subjects 30.3% were found with prominent anxiety disorder, 3.03% had dysthymia disorders, and 21.2% had pervasive anxiety. There were 18.8% with acute sensitivity, 16% phobic and 8% who suffered from stress after trauma. Psychotic disorders were not observed in Fibromyalgia patients.
  Conclusion
  High frequencies of affective and anxiety disorders in Fibromyalgia patients calls for more researches in this field. On the other hand, these disorders could be cured, so, physicians should make an accurate diagnose of psychological disorders and provide appropriate treatment.
  Keywords: Affective disorders, anxiety disorders, psychosis, Fibromyalgia
 • Zohre Hajheydari *, Milad Bahari, Masood Golpour, Jamshid Yazdani, Mina Baes, Rezaali Mohammadpour Pages 363-368
  Background and
  Purpose
  Melasma is a pigmentation of facial area that is seen mostly in women. Endocrine disorders are involved in development of melasma. This study was designed to evaluate the topical effect of a triple combination therapy in patients with melasma.
  Materials And Methods
  This clinical trial was conducted in 70 patients with melasma attending a Dermatology Clinic. All patients with melasma received triple combination (hydroquinone 5%, salicylic acid 4%, and fluocinolone 0.01%) and vitamin C 2% for 6 months. The efficacy of treatment was evaluated based on Melasma Area and Severity Index (MASI) Score and patients’ satisfaction was evaluated according to a questionnaire based on Satisfaction Index (SI). Data analysis was performed applying qui square test, binomial test, and repeated measures ANOVA.
  Results
  Among the patients 93% were women and the mean age of participants was 35.21±7.5. Mean MASI Score was 27.07±10.24 at the beginning of the treatment and a significant decrease was seen at the end of first month (7.17±3.64), second (6.97±2.97), third (8.64±3.77), fourth (8.96±4.77), and sixth months (7.77±4.86).
  Conclusion
  Triple combination therapy (hydroquinone 5%, salicylic acid 4%, and fluocinolone 0.01%) was found effective in treatment of melasma and could be used as a new protocol.
  Keywords: Melasma, treatment, hydroquinone, fluocinolone, salicylic acid
 • Seyyedeh Tayebeh Hosseini Kiasari *, Hossein Ghamari Givi, Ali Khaleqkhah Pages 369-374
  Background and
  Purpose
  This research aimed at studying the efficacy of cognitive-existential group therapy on levels of depression, anxiety, and stress in patients with Multiple Sclerosis (MS).
  Materials And Methods
  This study was performed using semi-experimental and the extended pretest-posttest design. The study population included all patients with MS who were members of the Mazandaran MS Society, in 2013. The subjects were 20 females selected through accessible sampling, and they were randomly allocated into two groups (intervention and control, n=10 per group). All participants completed the Depression, Anxiety and Stress (DAS) measurement test in both pre-test and post-test stages. For the intervention group cognitive-existential group therapy was performed in 8 sessions, but the control group did not receive any intervention. Descriptive statistics and covariance analysis were applied to analyze the data.
  Results
  The covariance analysis showed that the cognitive-existential group therapy led to a significant decrease in levels of depression (P <0.0001) and stress (P <0.0001) in the intervention group. Also, the cognitive-existential group therapy had a positive effect in lowering the anxiety level in this group, but this effect was not significant.
  Conclusion
  According to this research, the cognitive-existential approach is an effective way that could be of great benefit in solving the emotional problems of patients with MS.
  Keywords: Cognitive, existential intervention, depression, anxiety, stress, Multiple Sclerosis
 • Zeinab Mina Amirimoghadam* Pages 375-378
  Background and
  Purpose
  Mitral valve prolapse is a common finding in different age groups that is often without any sign but sometimes accompanied by chest pain, panic and anxiety attacks. Although these symptoms are less prevalent in children, but their identification, to some extent, can help in preventing them. The aim of this study was to determine the prevalence of mitral valve prolapse in children attending Pediatrics Heart Clinic in Imam Hussein Hospital, 2014.
  Materials And Methods
  Children (aged 3-16 years of old) who referred with chest pain were examined in Pediatrics Heart Clinic, 2014.Then, electrocardiography (ECG) and chest x-ray were ordered and echocardiography was also performed. At first mitral valve was assessed and in case of mitral valve prolapse more than 1 millimeters, diagnosis was made in Four chamber and Long Axis and then confirmed.
  Results
  A total of 94 children with chest pain were examined, among whom 49 (52.1%) were girl and 45 (47.9%) were boy. The majority of the children were diagnosed with mitral valve prolapse (92 cases, 97.9%). They all had chest pain and 36 (38.3%) had dysrhythmia. Shortness of breath was observed in 4 (4.3%) and history of faint was also reported in 4 (4.3%). ECG was abnormal in 5 children (5.3%). Sudden death was not observed in any one.
  Conclusion
  The prevalence of mitral valve prolapse in studied Iranian children was high and most of them were asymptomatic.
  Keywords: Mitral valve prolapse, chest pain, children, echocardiography
 • Ali Mousavi *, Ahmad Biglari, Mehdi Reyhanian Pages 379-383
  Background and
  Purpose
  Metabolic syndrome or X syndrome is a term that refer to a set of metabolic abnormalities including insulin resistance, hypertension, dyslipidemia and central or visceral obesity. There is a high prevalence and increased risk of atherosclerotic disease and mortality. This study was designed to investigate the prevalence of metabolic syndrome in Health Network personnel in Babolsar.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted consisting of all the staff (n= 134) in Babolsar Health Network, 2012. Data was analyzed applying qui square test in SPSS. The prevalence of metabolic syndrome was investigated using ATP III and IDF criteria.
  Results
  The prevalence of metabolic syndrome was 9% (12 people) and their mean age was 39.8 + 7.28. This prevalence was found to be more in men.
  Conclusion
  Metabolic syndrome could have many complications including cardiovascular diseases and type 2 diabetes. Therefore, screening programs are required in Iran in people aged >30 years. High incidence of metabolic syndrome in male staff calls for more attention on appropriate management and providing effective training to reduce the rate of mortality and morbidity due to cardiovascular diseases and type II diabetes in this group.
  Keywords: Metabolic syndrome, X syndrome, insulin resistance, ATP III
 • Eisa Solgi* Pages 384-390
  Background and
  Purpose
  Fish Consumption Guidelines have been established by some countries to guard the public from the potentially harmful health effects related to eating contaminated fish. Guidelines are according to estimations of the health risks linked to concentrations of contaminating chemicals found in fish, and the mean levels of consumption of fish in general population. Fish is an important source of nutrition in coast of the Caspian Sea; but, little is known about the health risks associated with concentrations of metals in fish. The aims of this research was to estimate the daily intake and risk assessment of heavy metals via consumption of Liza salines captured from Gomishan wetland and to provide reliable guidelines on fish consumption.
  Materials And Methods
  The samples of fish (Liza salines) were randomly collected from different stations in Gomishan wetland. The heavy metals were extracted from the fish muscle by the wet digestion procedure (Nitric acid and Perchloric acid). The concentrations of heavy metals were determined using the GFAAS. Daily intake and potential risk were estimated according to the guideline of the US-EPA.
  Results
  The accumulated heavy metals in muscle of Liza salines were found to be lower than international standard levels. The highest and lowest daily intake values were observed in Cd and Pb, respectively. The estimated daily and weekly intake values for metals were found lower than the guidelines proposed by Environmental Protection Agency. This study showed that Target Hazard Quotients and Hazard Index values are less than 1.
  Conclusion
  The results of all estimations (Estimated Daily Intake, Estimated Weekly Intake, Target Hazard Quotients and Hazard Index) indicates that no health risks would arise from the long-term consumption of these fish species.
  Keywords: Cadmium, lead, daily intake, Liza salines, risk assessment
 • Seideh Zeinab Almasi *, Hamid Salehiniya Pages 391-396
  Background and
  Purpose
  Colorectal cancer is the most common gastrointestinal cancer throughout the world. Knowledge about the disease incidence and its changes over time can be useful in planning for the prevention and cause detection, therefore this study aimed at investigating the incidence of gastric cancer in Iran.
  Materials And Methods
  This study was a reanalysis of existing data. We used the information published by National Cancer Registry System in Iran that were recorded between 2003- 2009. The incidence rates were then standardized using direct method by the World Health Organization standard population, and the incidence of this disease was determined.
  Results
  The total number of colorectal cancers was 31,974 cases. Most cases were observed in 2009 and lowest rate was seen in 2003. The highest and lowest incident rates for men were found in Tehran province (2008) and South Khorasan Province (2007), respectively. For women the highest incidence of disease was recorded in Gilan province in 2008 and lowest reported in South Khorasan Province in 2008.
  Conclusion
  This study showed increasing trend in incidence of colorectal cancer in Iran. The rate of the disease is also increasing throughout the world but this could be prevented with educational interventions, screening for early diagnosis, thereby treatment in younger patients.
  Keywords: Colorectal cancer, incidence, trends, epidemiology, Iran
 • Aref Riahi *, Hasan Siamian, Amin Zare, Mousa Yaminfirooz Pages 397-400
  Background and
  Purpose
  Considering the important and effective role of universities in science product and promotion of scientific status throughout the country and the world, the present research intends to investigate Mazandaran University of Medical Sciences researchers and members of academic board scientific outputs at Scopus database during the years 1992-2013 and draw this university’s scientific map.
  Materials And Methods
  The present research is a Survey descriptive research done in Scientometrics approach. Study population consists of indexed scientific documents and articles at Scopus Database of which at least name of one writer with Organizational affiliation to Mazandaran University of Medical Sciences has been observed.
  Results
  Findings have shown a positive growth in scientific products of Mazandaran University of Medical Sciences researchers during the years studied and has increased from 2 cases in 1997 to 345 cases in 2013 and totally 1540 scientific documents have been registered by researchers with organizational affiliation to Mazandaran University of Medical Sciences.
  Conclusion
  Despite the positive growth of Mazandaran University of Medical Sciences researchers’ scientific products quantitatively, a significant part of articles have been printed in journals with low impact factor. Besides, produce of the works of academic board members and researchers and university students in English language is inevitable and necessary in order to disseminate science and technology findings, promote and achieve a higher rank in scientific database and universities rankings
  Keywords: Scientific map, Mazandaran University of Medical Sciences, Science product, Scientometrics, Scopus Database
 • Javad Akhtari *, Pedram Ebrahimnejad, Alireza Rafiei Pages 424-439
  Controlling the release of drugs and other therapeutic molecules has great importance in novel drug delivery. Nanoparticulate systems have the ability to control drug release and increase the presence of these compounds in blood flow and could convey them to a specific position. Growth factors are endogenous peptide which begins cellular signals to regulate cellular activities. The main problem is the instability of these factors in bloodstream and lack of proper distribution in systemic administration. Nanoparticles mainly nanocarriers have the ability to overcome this problem and play a great role in intelligentization of tissue engineering because of their unique features, including the creation of physical protection and collaboration with the scaffolds and cells. Due to the increasing use of growth factors in healing damaged tissues, and their application in tissue engineering, in this article a number of nanoparticles useful for the release of growth factors with a few examples are reviewed.
  Keywords: Nanoparticle, Growth factor, Controlled release
 • Mahdi Fakhar *, Mahboobe Taghavi, Hamed Kalani, Mahboobe Montazeri, Hajar Ziaei Pages 440-455

  The genus Entamoeba contains many species, six of which (Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, Entamoeba moshkovskii, Entamoeba polecki, Entamoeba coli, and Entamoeba hartmanni) reside in the human intestinal lumen. Entamoeba histolytica is the causative agent of amebiasis in humans with a worldwide distribution. Correct detection of E.histolytica is frequently a major concern in diagnostic medical laboratories that also influences treatment procedure. Data was collected through available scientific databases such as Google scholar, Pub Med, IranMedex, ScienceDirect, SID and parasitology text books. Among diagnostic methods, microscopic and serological methods despite their wide application are not efficient. New approaches to the identification of E. histolytica are based on detection of E. histolytica-specific antigen and DNA in stool and other clinical samples. Several molecular diagnostic tests have been developed for the detection and differentiation of E. histolytica, E. dispar, and E. moshkovskii (which share identical morphology) in clinical samples. Application of specific diagnostic methods was recommended to avoid misdiagnosis in individuals infected with other species of Entamoeba such as E. dispar and E. moshkovskii using microscopic examination. Therefore, the integration of new and current accurate diagnostic methods will lead to a better understanding of the amebiasis. The aim of this non-systematic review was to investigate different diagnostic and differential detection methods for E. histolytica, E. dispar, and E. moshkovskii.

  Keywords: Amebiasis, diagnosis, Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar Entamoeba moshkovskii
 • Masoomeh Pakseresht, Saiedeh Sadat Shobeyri, Alireza Rafiei *, Omolbanin Amjadi, Mahmood Abedini Pages 456-474
  Multiple Sclerosis (MS) is a complex autoimmune demyelinating disease of the central nervous system. Although the main cause of MS is still unknown, several risk factors may contribute in MS development. In the search for the etiology of MS, infectious agents, genetic factors, and/or their combination were believed to participate in MS occurrence. The association between MS and infectious diseases was proposed by Pierre Marie in 1884. It was later accepted following epidemiological studies, analysis on twins, immigrants and animal model. This study aimed at investigating the possible relationship between infectious agents and MS. Our findings showed that viral agents such as EBV, borna virus, measles, mumps, and fungi are possible agents in MS development, while parasites may induce immunomodulatory effects. Identifying the relationship between MS and infectious agents and determining a special pathogenic agent for MS could lead to novel treatment strategies. Furthermore, it may result in developing preventive programs. Therefore, further studies are needed to understand and identify the infectious agents that might affect the pathogenesis of MS and their mechanism of actions.
  Keywords: Multiple Sclerosis, infectious agents, autoimmunity