فهرست مطالب

مطالعات روانشناختی - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1394)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه گلزاری، قربان همتی علمدارلو صفحات 7-28
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله داستان های اجتماعی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر اتیستیک انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- و پس آزمون با گروه در لیست انتظار بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان پسر 6 - 12 ساله اتیستیک شهر شیراز در سال تحصیلی 92-91 بودند که از میان آن ها نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و در لیست انتظار گمارده شدند، به طوری که هر گروه 15 نفر بود. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش آموزش داستان های اجتماعی را در 16 جلسه دریافت کردند، در حالی که به گروه در لیست انتظار این آموزش ارائه نشد و در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. برای سنجش مهارت های اجتماعی از پرسش نامه سنجش مهارت های اجتماعی استونی و همکاران(2010) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین نمرات مهارت-های اجتماعی و خرده مقیاس های آن(توانایی درک هیجانات و دیدگاه های دیگران، توانایی شروع تعامل با دیگران و توانایی حفظ تعامل با دیگران) در گروه آزمایش به طور معنا داری افزایش یافته است(01/0>P). یافته ها بیان کننده تاثیر مداخله داستان های اجتماعی بر بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر اتیستیک بود. بنابراین، پیشنهاد می شود با طراحی و اجرای مداخله داستان های اجتماعی برای بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان اتیستیک اقدام شود.
  کلیدواژگان: مداخله داستان های اجتماعی، مهارت های اجتماعی، اختلال اتیسم
 • زهرا غمخوار فرد، مریم بختیاری، کارینه طهماسیان، نغمه ترابی مزرعه ملکی، مونا امراللهی نیا صفحات 29-50
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در افزایش ادراک کنترل اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر اجرا شد. این مطالعه از نوع پیش آزمون- پس آزمون دوگروهی بود. نمونه پژوهش شامل 32 نفر از دختران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود که براساس ملاک های راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی واجد تشخیص اختلال اضطراب فراگیر بودند. افراد گروه نمونه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. درمان شامل 18 جلسه 90 دقیقه ای بود که به صورت یک جلسه در هفته، و بر مبنای درمان شناختی - رفتاری بر روی گروه آزمایش انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که درمان شناختی - رفتاری در افزایش ادراک کنترل هیجان و استرس به طور معناداری موثرتر از عدم دریافت درمان است. این درحالی است که درمان مذکور در مقایسه با گروه کنترل، اثربخشی معناداری در افزایش ادراک کنترل تهدید کودکان نداشت. درمان شناختی - رفتاری با مجموعه راهبردهای شناختی و رفتاری خود، قادر به افزایش ادراک کنترل هیجان و استرس در کودکان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر است. با وجود این توجه ویژه بر افزایش ادراک کنترل تهدید، می تواند به عنوان درمانی موثرتر در درمان این کودکان تلقی شود.
  کلیدواژگان: اثربخشی، درمان شناختی، رفتاری، کنترل اضطراب، کودک
 • منیره صالحی، حسین کارشکی، محمدرضا آهنچیان صفحات 51-73
  پژوهش حاضر با هدف رواسازی مقیاس انگیزش پژوهشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه فردوسی مشهد بود که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول تحصیل بودند. از جامعه یاد شده، نمونه ای به حجم 280 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس ساخته شده انگیزش پژوهشی و مقیاس خودکارآمدی پژوهشی صالحی و همکاران (1391) استفاده شد. برای احراز پایایی از روش همسانی درونی و برای بررسی ساختار عاملی، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بر طبق نتایج تحلیل عاملی ساختار 3 عاملی انگیزش پژوهشی تایید شد. همچنین نتایج نشان داد که انگیزش درونی و بیرونی پژوهشی با خودکارآمدی پژوهشی رابطه مثبت معناداری و با بی انگیزگی رابطه منفی معناداری دارد. ضرایب همسانی درونی آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های انگیزش درونی و بیرونی در انجام پژوهش و بی انگیزگی به ترتیب، 93/0، 86/0 و 76/0 به دست آمد. این نتایج نشان می دهد که آزمون روایی و پایایی مقبولی دارد. بنابراین، از مقیاس انگیزش پژوهشی، برای ارزشیابی انگیزش، علائق و نگرش های پژوهشی دانشجویان می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: انگیزش، پژوهش، روایی، دانشجو، تحصیلات تکمیلی
 • الهه اسدی، حجت الله جاویدی، نوشاد قاسمی صفحات 75-96
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تعارض والد– نوجوان، تاب آوری با مشکلات روان شناختی نوجوانان مقطع دوم و سوم راهنمایی مناطق چهار گانه شهر شیراز انجام شد و مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز را شامل می شد که در سال تحصیلی92-91 و در پایه های دوم و سوم راهنمایی مشغول به تحصیل بودند. به همین منظور 400 نفراز دانش آموزان (190 دختر – 210 پسر) سال دوم و سوم راهنمایی به روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS لاویبوند و لاویبوند 1995، پرسشنامه تاکتیک های تعارض موری اشتراس1990، فرم تعارض با والدین و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیوید سون2003استفاده شد. داده ها نیز با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه(گام به گام) تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین تعارض والد- نوجوان و مشکلات روان شناختی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مولفه های تعارض والد-نوجوان و مولفه های مشکلات روان شناختی رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام مولفه های تعارض والد- نوجوان می تواند مشکلات روان شناختی را پیش بینی کند و استدلال می تواند تاب آوری را پیش بینی کند. بنابراین، هر چه تعارض والد– نوجوان بیش تر شود، مشکلات روان شناختی نوجوانان بیش تر می شود و تاب آوری بالاتر مشکلات روان شناختی کم تری را به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: تعارض والد - نوجوان، تاب آوری، مشکلات روان شناختی
 • میلاد سبزه آرای لنگرودی، مهدی رضا سرافراز، نیما قربانی صفحات 97-114
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی شاخص آرزو در میان نمونه ای از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع ابزارسازی بود. 502 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرستان لنگرود به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و شاخص آرزو (AI؛ کیسر و رایان، 1996)، مقیاس خودشناسی انسجامی (ISK؛ قربانی، واتسن و هارگیس، 2008)، مقیاس شفقت خود-فرم کوتاه (SCS-SF؛ ریس و همکاران، 2011)، مقیاس خودشیفتگی مارگولیس-توماس (MTNS؛ مارگولیس و توماس، 1980) و مقیاس حرمت خود رزنبرگ (RSES؛ رزنبرگ، 1965) در میان آن ها اجرا شد. تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم نشان داد که ساختار عاملی نمونه ایرانی با ساختار عاملی به دست آمده در نمونه های آمریکایی (کیسر و رایان، 1996) برازش دارد. علاوه بر این، ضرایب همبستگی شاخص آرزو با سایر مقیاس ها تاییدی بر روایی همگرا و واگرای شاخص آرزو بود. ضرایب آلفای کرونباخ نیز همسانی درونی مناسب شاخص آرزو را نشان داد. یافته های پژوهش مطابق با مطالعات انجام شده در نظریه خودمختاری و نظریه وابستگی های ارزش خود بر نوع اهداف و ارزش ها و نه فقط دست-یابی به آن ها تاکید کرد.
  کلیدواژگان: آرزوهای ذاتی و بیرونی، شاخص آرزو، ویژگی های روان سنجی، تحلیل عامل تاییدی
 • عبدالله شفیع آبادی، ماندانا نیکنام صفحات 115-139
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان دو بعد مثبت و منفی کمال گرایی با فرسودگی شغلی و بررسی نقش واسطه ای خویشتن پذیری غیر مشروط در روابط میان آن ها انجام شد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل پرستاران زن و مرد شاغل در بیمارستان های تهران بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای395 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب و با تکمیل پرسشنامه کمال گرایی فراست و همکاران (1990)، پرسشنامه خویشتن پذیری غیر مشروط چمبرلین و هاگا (2001) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981) در این پژوهش شرکت کردند. به منظور تحلیل داده ها از روش الگوسازی معادلات ساختاری استفاده شد و تجزیه و تحلیل مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. شاخص های برازش الگوسازی معادلات ساختاری، مدل کلی پژوهش را تایید کردند؛ به عبارت دیگر نتایج نشان داد که کمال گرایی مثبت دارای رابطه مستقیم و کمال گرایی منفی دارای رابطه معکوس با خویشتن پذیری غیرمشروط است. همچنین نتایج نشان داد که خویشتن پذیری غیر مشروط رابطه معکوس با ابعاد فرسودگی شغلی دارد.
  کلیدواژگان: کمال گرایی مثبت و منفی، فرسودگی شغلی، خویشتن پذیری غیر مشروط
 • نسرین عابدی نیا، جعفر بوالهری، محمد مهدی نقی زاده صفحات 141-177
  در پژوهش حاضر عوامل طلاق بر حسب جنسیت در افراد متقاضی طلاق در دادگاه های خانواده تهران (شهید محلاتی- ونک) طی سال های 1385-1386بررسی شد. افراد گروه نمونه شامل 300 نفر ارجاعی از دادگاه ها و روش پژوهش توصیفی و مقطعی، با انجام دادن مصاحبه ساخت یافته بوده است. دلایل تقاضای طلاق پس از مصاحبه مشخص شده و به صورت عوامل اقتصادی، روانی، فرهنگی-اجتماعی، مشکلات جنسی، جسمی، اعتیاد، خشونت و ازدواج مجدد دسته بندی شد. داده ها به صورت فراوانی و درصد نمایش داده شد و با آزمون کای دو در 2 گروه مرد و زن مقایسه شد. نتایج نشان داد هرچند بیش ترین دلیل طلاق در هر دو جنسیت (4/84 ٪ از زنان و90٪ از مردان) عدم تفاهم و سازش بوده است؛ اما تقاضای طلاق در زنان بیش تر تحت تاثیر عوامل اقتصادی، خشونت، مشکلات جنسی و اعتیاد بوده در حالی که مردان بیش تر به دلیل مشکلات فرهنگی-اجتماعی متقاضی طلاق بوده اند. از نتایج پژوهش حاضر در برنامه ریزی لازم در آموزش و مشاوره های قبل از ازدواج، همچنین لزوم آگاه سازی زوجین در زمینه دریافت مشاوره تخصصی در زمان بروز مشکل و اقدام به طلاق می توان برای پیشگیری از وقوع طلاق به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: طلاق، جنسیت، علل روان شناسی، خشونت، مشکلات جنسی
|
 • Fatemeh Golzari, Ghorban Hemati Alamdarloo Pages 7-28
  The purpose of the present study was to investigate the effect of social story intervention on the social skills of male students suffering from autism. The study’s procedure was quasi-experimental with pretest-posttest design With a control group. The participants included 30 male students with autistic disorder in Shiraz in the academic year of 2012- 2013 who were selected by in available sampling method and assigned into experimental and control groups، randomly; hence، each group consists of 15 students. Both groups were undergone a post-test. The experimental group received Social story training in 16 sessions while control group did not. After the intervention period for experimental group the post-test was administered for both groups. The Stone''s and et al (2010) social skills assessment questionnaire was employed to assess the social skills. The data analyses by ANCOVA showed that there was a significant increase in the mean scores of social skills and subscales (understanding/perspective taking، initiating interactions and maintaining interactions) in experimental group (P<0. 01). Observations implied the interference of social stories for improving social skills of male students with autistic disorder. Therefore، as the study’s findings implied، social stories construction and employment is highly recommended to improve the social skills of autistic male students.
  Keywords: Social Story intervention, Social Skills, Autistic
 • Zahra Ghamkhar Fard, Maryam Bakhtyari, Karineh Tahmasian, Naghmeh Torabi Mazreh Malaki, Mona Amrolahinia Pages 29-50
  This study was carried out to investigate the effectiveness of group cognitive behavioral therapy in increasing of perceived anxiety control in young children with generalized anxiety disorder (GAD). This study was design two groups of pretest- posttest. The sample included 32 GAD girls who had major diagnosis of GAD based on DSM-IV-TR. The samples were recruited in two groups (one experimental and one control group) by randomized allocation. The experimental group received cognitive behavioral therapy in 18 sessions، with duration of 90 minutes weekly. The results of the study showed، the effectiveness of cognitive behavioral therapy on increasing of perceived emotion and stress control، but it was not effective on perceived threat control. Cognitive behavioral therapy Would be effective therapy in increasing of perceived emotion and stress control in treatment of children with GAD. However attention on perceived threat control in children''s protocol could be more efficient.
 • Monireh Salehi, Kareshki Hossein, Mohammad Reza Ahanchian Pages 51-73
  Given the importance of research and research motivation in students، especially graduate students، measuring of research motivation is important for teachers and researchers in this important research area، The present study was conducted to validate the research motivation scale. The study population consisted of graduate students at Ferdowsi University of Mashhad and Mashhad University of Medical Sciences. From the above، a sample size of 280 graduate students were selected. To collect data used from the scale of research motivation and research self-efficacy that had been made by Salehi، Karsheki،Ahanhiyan & Karimi Moneghi (2011). To verify the reliability the internal consistency was used and for evaluating factor structure، factor analysis method was used. Content validity of the scale was established by professors and experts in research methods and psychology. Results of factor analysis showed that the factor structure of 3 of research motivation were confirmed. The results showed that research self-efficacy has a significant positive correlation with research intrinsic and extrinsic motivation، and has a negative relation with research amotivation. Cronbach''s alpha internal consistency coefficients for the subscales of intrinsic motivation research، research intrinsic motivation and amotivation، respectively was 0. 93، 0. 86 and 0. 76. These results indicated that the test has satisfactory reliability and validity. So the research motivation scale can be used to evaluate research motivations، interests and attitudes of students.
  Keywords: Motivation, Research, validity, students, graduate
 • Elahe Asadi, Hojjat Allah Javidi, Nowshad Ghasemi Pages 75-96
  The purpose of this study was to investigate the relationship between conflict (parent –adolescent)، resiliency with psychological problems in teenagers in shiraz city. This study was a descriptive study of correlation type. statistical population Were boys and girls students in secondary school education in four areas in the city Shiraz in the year 91 to 92 and They Were in the 2nd and 3ed years of junior high. For this purpose، 400 students (190 girls - 210 boys) in the second and third-year With cluster sampling method were selected. Questionnaires to collect data from the Depression، Anxiety، Stress DASS Lovibond & Lovibond 1995، Conflict Tactics Scale Murray Strauss1990، Form Conflict with parents and Resiliency Scale and Conner& DavidSon 2003 were used. Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and regression analysis. The results showed that there were a significant relationship between conflict (parent– adolescent) and psychological problems. Moreover there was a significant relationship between psychological problems (depression، anxiety، stress) and conflict (verbal، aggression and reasoning). In addition، using regression analysis، psychological problems and resiliency could be predicted by conflict and reasoning respectively. So the move conflict were related to higher psychological problems and higher resiliency were related to lower psychological problems.
  Keywords: conflict of parent – adolescent, resiliency, psychological problems
 • Milad Sabze Araey Langeroodi, Mehdireza Sarfarazi, Nima Ghorbani Pages 97-114
  The aim of the present research was to investigate the psychometric properties of Aspiration Index in a sample of Iranian university students. To do so، 502 undergraduate Langaroud Payame Noor University students were selected by convenience sampling method and were asked to complete Aspiration Index (AI)، Integrative Self-Knowledge (ISK)، Self-Compassion Scale-Short Form (SCS-SF)، Margolis-Thomas Narcissism Scale (MTNS) and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). Second order confirmatory factor analyses indicated that the factor structure of the Iranian sample is congruent with factor structure of the American samples (Kasser & Ryan، 1996). In addition، correlation coefficients of the Aspiration Index with other scales were confirmed the convergent and divergent validity of the Aspiration Index، Cronbach''s alpha coefficients also showed the good internal consistency of the Aspiration Index. The results according to Self-Determination Theory and Contingencies of Self-Worth Theory emphasized to on the types of values not only to obtain them.
  Keywords: Intrinsic, extrinsic aspirations, aspiration index, psychometric properties, confirmatory factor analysis
 • Abdollah Shafiabadi, Mandana Niknam Pages 115-139
  The purpose of current research was to investigate the relationship between positive and negative dimension of perfectionism with job burnout and the mediating role of unconditional self acceptance. This research was a descriptive correlation study. Population was based on male and female nurses in Tehran hospitals that 395 of them were selected through random clustering sampling and filled in Frost et al. ''s perfectionism questionnaire، Chamberlain & Haaga''s (2001) Unconditional self acceptance questionnaire، and Maslach & Jackson''s job burnout questionnaire. In order to analyze the data، structural equations modeling، in Lisrel software was utilized. Fit indices of structural equation modeling، supported the model; in other words، the results showed that positive perfectionism has a direct relationship with Unconditional self acceptance while، negative perfectionism has a reverse relationship with Unconditional self acceptance Unconditional self acceptance. The results also showed that Unconditional self acceptance has a reverse relationship with dimensions of job burnout.
  Keywords: positive, negative perfectionism, job burnout, unconditional self acceptance
 • Nasrin Abedinnia, Jafar Bolhari, Mohammad Mehdi Naghizadeh Pages 141-177
  This survey studied the divorce creating factors in divorce applicants in Tehran Family courts (Shahid Mahalati-Vanak) during 2006-2007. The participants were 300 divorce applicants who were referred from family courts. This study was done as a descriptive cross-sectional. Through a structured interview cause of divorce was gathered in the economical، psychological، socio-cultural، sexual، medical، addiction، violence and remarriage cause. Findings were shown as frequency and percent and compared between male and female group via chi square test. The results showed that the important factors of divorce request were including in order of disagreement and psychological needing in safeguarding in both of couples (84/4% of females and 90% of males). Although in women''s group the important factors of divorce request were economic factors، violence and jealousy and addiction of husband. In men''s group were also socio-cultural factors. The results of this survey suggested That to apply the necessary programming in teaching and counseling before the marriage as well as the necessity of informing the couple in receiving professional consults in time of problem incidence and proceeding for divorce in order to prevent from divorce incidence.
  Keywords: Divorce, gender, Psychological factors, Violence, Sexual problems