فهرست مطالب

نشریه راهبردهای توسعه روستایی
پیاپی 4 (زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/12/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • آسیه عزیزی، حسین مهرابی بشرآبادی صفحات 1-11
  امکانات قابل توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی بخش زیادی از جمعیت کشور در این بخش و سهم مهم آن در صادرات غیرنفتی، توجه خاص به تدوین سیاست های اقتصادی بخش کشاورزی را می طلبد. در مباحث توسعه کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان اعطای اعتبارات است. در این مطالعه، اثر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده زیر بخش های زراعت و باغبانی، دامپروری و شیلات بررسی شده است. در این راستا تابع کاب داگلاس (به عنوان بهترین نوع تابع انتخابی) با استفاده از الگوی پنل دیتا و روش اثرات ثابت طی دوره ی 1388-1370 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی بر ارزش افزوده زیر بخش های مختلف کشاورزی دارای تاثیر مثبت و کاملا معنی دار می باشد. براساس نتایج، تسهیلات پرداختی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر زیربخش های شیلات به میزان 12/ 0 درصد، زراعت و باغبانی 06/ 0 درصد و نهایتا بر دامپروری 005/ 0 درصد داشته است. با توجه به اثرگذاری متفاوت تسهیلات پرداختی بانک بر رشد زیربخش ها، بازنگری مجدد در درصد تسهیلات اعطایی و نحوه ی پرداخت پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: الگوی پنل دیتا، بانک کشاورزی، تسهیلات پرداختی، زیربخش های کشاورزی
 • سید مجتبی مجاوریان، نوشین رئیسی صفحات 13-24
  فقر مانعی مهم در عدم توسعه اقتصادی جهان سوم محسوب می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری فقر در روستاهای استان مازندران در شش مقطع زمانی است که یک مقطع آن پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها است. پس از محاسبه خط فقر در منطقه مورد مطالعه، برای اندازه گیری فقر، شاخص های درصد فقر، شدت فقر و شاخص سن محاسبه گردید. داده های تحقیق از اطلاعات آماری هزینه درآمد خانوار روستایی این استان طی سال های 1390-1380 استخراج شده است. نتایج نشان می دهد در سال 88، حدود 10 درصد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند. در سال 90 (بعد از هدفمندی یارانه ها) انرژی مورد نیاز دهک اول درآمدی تامین نشده است. در جامعه ی روستایی بواسطه تامین غذایی مورد نیاز از طریق تولید خانوار، دریافت یارانه ی نقدی نسبت به یارانه ی کالایی منفعت بیشتری داشته است. در این راستا با توجه به نتایج بدست آمده و مشاهده ی کاهش اندازه ی شاخص های فقر بعد از هدفمندی یارانه ها، پیش بینی می گردد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نتایج مفیدی را حداقل در بخش روستایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: خط فقر، شاخص سن، عملکرد تغذیه ای، یارانه، مازندران
 • شهریار نصابیان، ندا موذنی، هادی محمدی صفحات 25-37
  به منظور بررسی عوامل موثر بر بهره وری محصولات ارگانیک بر درآمدزائی روستائیان استان گلستان، مقدار نهاده های مصرفی و تولیدی و هزینه های آنها، سود به دست آمده، سطح زیر کشت و مقدار انرژی به دست آمده در رابطه با 3 گیاه گندم، کلزا و گوجه فرنگی در کشور طی یک دوره 5 ساله 90-1385 برآورد شد. با استفاده از تابع هدف و محدودیت، سرانجام از روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. کلیه مراحل برآورد الگوها با استفاده از نرم افزار DEAP انجام شد. باتوجه به نتایج این مطالعه، مصرف کود آلی و مصرف نهاده های بیولوژیک (در نتیجه صرف انرژی بیشتر نهاده های خاص ارگانیک) منجر به کاهش رشد بهره وری محصولات ارگانیک شد. این نتایج به ترتیب در سطوح پنج و یک درصد معنی دار بودند. به دلیل نوع نهاده های مصرفی در محصولات غیرارگانیک، در نهاده های سوخت، کود نیتروژنه، فسفاته، سهم سموم حشره کش و قارچ کش، تولیدات غیرارگانیک مصرف بیشتری داشته و از این جهت میزان مصرف انرژی نهاده های مورد نظر بیش از تولیدات ارگانیک بود. در مورد نهاده های کود بیولوژیک و کنترل بیولوژیک نیز که تنها در تولیدات ارگانیک مورد مصرف قرار گرفتند، انرژی نهاده ای در این قسمت بیش از انرژی نهاده ای تولیدات غیرارگانیک بود. مزارع ارگانیک با میزان مصرف انرژی کمتر ورودی و نهاده ای، به تولید انرژی بیشتر خروجی یا ستانده منجر شد. به این ترتیب بهره وری در کنار صرفه جویی مصرف انرژی در مورد محصولات ارگانیک اتفاق افتاد که همین امر باعث می شود که میزان درآمد روستائیان افزایش یافته و بتوانند زندگی بهتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: بهره وری، محصولات ارگانیک، تحلیل پوششی داده ها
 • سیدعلی اصغر داورپناه، مهدی نوری پور، زینب شریفی صفحات 39-53
  پژوهش حاضرباهدف بررسی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی انجام شده است. روش به کاررفته در این پژوهش روش علی- مقایسه ای بوده و بر این اساس با استفاده ازنظر کارشناسان، دو روستای برخوردار و غیر برخوردار از صنایع تبدیلی انتخاب شده اند. حجم در این مطالعه با توجه به جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان 330 نفر تعیین شد. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده با انتساب متناسب صورت گرفته است. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده ازنظر کارشناس نو پایایی آن بامحاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ضایعات محصولات کشاورزان روستای دارای صنایع تبدیلی کشاورزی کمتر از روستای فاقد صنایع تبدیلی کشاورزی است. دیگر یافته های پژوهش نشان داد، وضعیت ضایعات مرحله پس از برداشت در اثر وجود صنایع به میزان دو درصد کاهش داشته است. افزون بر آن، وضعیت ضایعات مرحله نگهداری و ذخیره سازی نیز در اثر وجود صنایع تبدیلی به میزان 67/ 6 درصد ضایعات مرحله فرآوری محصولات کشاورزی کاهش داشته است به میزان 67/ 11 درصد و ضایعات مرحله حمل ونقل و توزیع نیز این صنایع 23 درصدی کاهش داشته است، بیشترین اثر صنایع بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مرحله ی حمل ونقل و توزیع محصولات بوده است و کمترین اثر را نیز بر کاهش ضایعات در مرحله پس از برداشت داشته است.
  کلیدواژگان: دشت روم، صنایع تبدیلی، ضایعات، محصولات کشاورزی
 • مینا موسوی، حسن صدیقی صفحات 55-71
  توجه به توسعه کشاورزی به علت اهمیت این بخش در اقتصاد کشور ضروری است. در کشور ما، توسعه کشاورزی در استان های مختلف به صورت همگن انجام نشده است و نابرابری های زیادی در میان استان های مختلف وجود دارد. این مقاله با هدف بررسی وضعیت توسعه کشاورزی استان های مختلف انجام شده است. برای سنجش سطح توسعه از 82 شاخص کشاورزی در زیر بخشهای زراعت، باغبانی، دامپروری، مکانیزاسیون و خدمات زیربنایی در سال زراعی 91-1390 بر اساس اطلاعات و آمار حاصل از وزارت جهاد کشاورزی، استفاده شد. برای محاسبه سطح توسعه استان ها ازشاخص ترکیبی و تکنیک تحلیل مولفه های اصلی بهره گرفته شد. یافته های این مطالعه نشان داد که شکاف قابل ملاحظه ای بین استان های کشور از نظر سطح توسعه کشاورزی وجود دارد و استان های فارس، مازندران و آذربایجان غربی بهترین رتبه و استان های قم، هرمزگان و بوشهر کمترین رتبه را در توسعه کشاورزی دارند. در نهایت، با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) سطح بندی استان ها برای تحلیل فضایی وضعیت توسعه کشاورزی انجام شد و جایگاه هریک از استان ها در توسعه کشاورزی مشخص گردید.
  کلیدواژگان: استان های ایران، تحلیل مولفه های اصلی، توسعه کشاورزی، شاخص ترکیبی
 • شهاب میرزایی، مهدی نوری پور صفحات 73-91
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهای اجتماعی – اقتصادی کشت حنا در مناطق روستایی دهستان محمد آباد شهرستان قلعه گنج بود. بدین منظور از روش علی- مقایسه ای بهره گرفته شد. برای انتخاب نمونه مورد مطالعه، نخست 20 روستا به عنوان مهم ترین روستاهای منطقه از لحاظ کشت محصولات کشاورزی مشخص شدند. همچنین برای تشخیص همگنی روستاهای مورد مطالعه، روش تاکسونومی عددی راهگشا گردید. فزون بر آن، کشاورزان مورد مطالعه به سه گروه حناکاران، غیرحناکاران در روستاهای دارای حناکاری و غیرحناکاران در روستاهای فاقد حناکاری تقسیم شدند. در مجموع با توجه جمعیت مورد مطالعه (1241 کشاورز) و جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، 298 کشاورز به عنوان نمونه تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده نمونه ها انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته به کار رفت که روایی آن به روش روایی صوری و پایایی آن طی یک مطالعه مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (63/ 0- 93 /0) به دست آمد. مقایسه وضعیت شاخص های اقتصادی- اجتماعی و اجتماعی- فرهنگی حال حاضر سه گروه مورد مطالعه نشان داد که در مجموع، حناکاران نسبت به دو گروه دیگر در وضعیت بهتری قرار دارند. به منظور اطمینان نسبی از این که تغییر در وضعیت شاخص های مورد مطالعه گروه حناکاران نسبت به گروه غیر حناکاران ناشی از کشت حنا بوده است، از تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. با توجه به نتایج می توان اذعان داشت که تغییر وضعیت شاخص های اقتصادی – اجتماعی و اجتماعی – فرهنگی حناکاران نسبت به گروه غیرحناکاران در روستاهای دارای حناکاری و گروه غیر حناکاران در روستاهای فاقد حناکاری، ناشی از کشت حنا بوده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، حنا، دهستان محمدآباد
 • محمدکریم معتمد، محمدصادق اللهیاری، سید جابر علویون صفحات 93-104
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی انواع خدمات کشاورزی در مراکز جهاد کشاورزی گیلان و به روش توصیفی- همبستگی تلاش دارد تقاضای خدمات روستاییان را اولویت بندی، میزان نقش عوامل موثر در خدمت رسانی مراکز را با تحلیل تمایزی تعیین و همبستگی بین تقاضای خدمات کشاورزی با خدمات آموزشی مراکز را با ضریب اسپیرمن محاسبه نماید. نتایج نشان داد پنج تقاضای خدمات روستایی که در الویت قرار داشتند، مربوط به تسهیلات ماشین آلات کشاورزی، حواله نویسی کود، تسهیلات واحدهای دام و طیور، سهمیه سوخت ادوات و زراعت برنج بودند. همچنین تشکیل کلاس های آموزشی با توجه به نیاز آموزشی روستاییان صورت پذیرفته بود و عامل ستادی نقش بیشتری نسبت به عوامل نیروی انسانی و هماهنگی روستایی در ارائه خدمات به خود اختصاص داد. با توجه به این که الویت های تقاضای خدمات از مراکز مستلزم تامین اعتبار می باشند، مشارکت روستاییان در تاسیس صندوق های محلی جهت تامین تسهیلات ماشین آلات کشاورزی که اولین تقاضایشان محسوب می شود و توافق به مالکیت مشاع ادوات، گزینه مناسبی است تا همچنین صندوق بتواند در تامین دیگر نهاده ها و اعتبارات نیز موثر باشد.
  کلیدواژگان: تقاضای خدمات روستاییان، خدمات آموزشی مراکز، متغیرهای موثر بر خدمت رسانی مراکز
 • مرضیه موسوی، بهمن خسروی پور، علی سرخی صفحات 105-118
  اهمیت کشاورزی ارگانیک و نقش حیاتی آن در توسعه پایدار انکارناپذیر است و تصمیم به پذیرش آن تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. یکی از مهم ترین عوامل،نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک می باشد؛ زیرا فعالیت و تصمیم گیری افراد نسبت به هر پدیده ای تحت تاثیر نگرش آن هامی باشد. هدف از انجام پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر نگرش سبزی کاراننسبت به کشاورزی ارگانیک در شهرستان باوی بود. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش سبزی کارانشهرستان باوی به تعداد 140 نفر بود که از طریقجدول مورگان تعداد 103 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد، اکثر پاسخگویان (4/ 40 درصد) دارای نگرشی نسبتا منفی نسبت به کشاورزی ارگانیک بودند. بین سابقه فعالیت کشاورزی، میزان تحصیلات پاسخگویانو نگرش آن ها نسبت به کشاورزی ارگانیک رابطه معنی داری در سطح 5 درصد وجود دارد.نتایج تحلیل عاملی نشان دادعوامل حمایتی- آموزشی، مدیریتی، فرهنگیو ویژگی های محصول درمجموع 27/ 54 درصد واریانس عوامل موثر بر نگرش مثبت نسبت به کشاورزی ارگانیک را تبیین می کنند.44/ 50 درصد واریانس عوامل موثر بر نگرش منفی نسبت به کشاورزی ارگانیکتوسط پنج عامل عدم وجود تسهیلات حمایتی، اقتصادی، نهاده ای، ضعف دانش و آگاهی و زراعیتبیین شدند.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، کشاورزی ارگانیک، شهرستان باوی، نگرش
 • روناک عربی، علی اصغر میرکزاده، کیومرث زرافشانی صفحات 119-132
  پژوهش حاضر با هدف کلی تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه ی آبیاری به بهره برداران انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام بهره برداران شبکه آبیاری ناحیه عمرانی D2 میان دربند شهرستان کرمانشاه بودند (N=417). با استفاده از فرمول کوکران تعداد 126 نفر از آن ها به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بوده که روایی آن بر پایه نظر جمعی از کارشناسان سازمان آب منطقه ای کرمانشاه و اعضای هیات علمی گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی تایید شد و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید (α=0/85). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSwin20انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه ی آبیاری به بهره بردران را در 9 عامل، فردی، مدیریتی، اجتماعی، حمایتی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی- ترویجی، زراعی و فنی طبقه بندی کرد. نتایج این مطالعه دستاوردهای مناسبی را برای نهادهای درگیر در کار شبکه های آبیاری و برای انتقال مدیریت شبکه های آبیاری به بهره برداران دارد.
  کلیدواژگان: انتقال مدیریت آبیاری، شبکه های آبیاری، شهرستان کرمانشاه، عوامل بازدارنده، مدیریت آب
 • داود جمینی، احمد تقدیسی، علیرضا جمشیدی صفحات 133-149
  هدف از پژوهش حاضر، که به لحاظ ماهیت و روش به ترتیب از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی تحلیلی بوده، ارائه راهکارهای توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر است. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده و جهت دستیابی به اهداف پژوهش، محققان از نظرات 23 کارشناس مرتبط با امور روستایی شهرستان روانسر بهره گرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به ترتیب از نرم افزار Excel و مدل SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد منطقه مورد مطالعه دارای 23 نقطه قوت (با امتیاز نهایی 800/1) و 25 فرصت (با امتیاز نهایی 933/ 1) جهت توسعه اشتغال بوده است. در حالی که روستاهای دهستان بدر با 35 نقطه ضعف (با امتیاز نهایی 946/ 1) و 16 تهدید (با امتیاز نهایی 993/ 1) برای توسعه اشتغال مواجه می باشند. در مجموع نتایج، با توجه فزونی نقاط ضعف و تهدیدات بر نقاط قوت و فرصت ها در محدوده مورد مطالعه، نشان داد استراتژی تدافعی (WT)، در اولویت استراتژی های توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر می باشد. بنابراین در ارائه راهکارهای توسعه اشتغال در نواحی روستایی محدوده مورد مطالعه تضعیف نقاط ضعف درونی (مانند کمبود سرمایه اولیه در دسترس روستاییان با وزن نهایی 136/ 0، وجود دلالان و واسطه ها با وزن نهایی 105/ 0) و تهدیدهای بیرونی (مانند سرمایه محدود در دست روستاییان با وزن نهایی 272/ 0 و بالا رفتن هزینه های تولید با وزن نهایی 262/ 0) با وزن نهایی بیشتر، امری ضروری می باشد. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش، راهکارهای کاربردی و موثری، که در ارائه آن ها تکیه اصلی بر محدود کردن نقاط ضعف و تهدیدات شناسایی شده می باشند، در جهت توسعه اشتغال در روستاهای دهستان بدر ارائه گردید.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، اشتغال، راهکارهای توسعه اشتغال، دهستان بدر
|
 • Asiyeh Azizi, Hussein Mehrabi Boshrabadi Pages 1-11
  Agriculture sector needs to particular attention for the formulation of economic policy due to noteworthy facilities of the country in its sector, economic activity of many populations in it and important contribution of this sector in non-oil export. In the issues agricultural development, credit is one of the solutions to fix financial problems of farmers. In this study, the effect of agricultural bank payment facility is investigated on the value added agricultural sub- sectors of agronomy and horticulture, animal husbandry and fisheries. The Cobb - Douglas function as the best choice is estimated by using panel data model and fixed effect method over the period 1991-2009, that labor force, capital stock and payment facilities variables are entered as independent variables in model. The results show that payment facilities have an impact of positive completely significant on the value added agricultural sub sectors. Based on the results, payment facilities respectively have had an impact on sub-sectors of the fisheries, agronomy and horticulture and animal husbandry to the amount of % 0.12, %0.06 and % 0.005. According to the different influence of payment facilities on the sub-sectors growth, it suggests that will be reviewed in its percentage and how to payment.
  Keywords: Agricultural Bank, Agricultural subsectors, Panel data, Payment facilities
 • Mojtaba Mojaverian, Reisi Noosheen Pages 13-24
  Poverty is major obstacle to economic development in the third world. The purpose of this study was to measure poverty quantity in the rural of Mazandaran province in the two-year periods that one of them selected after performing modification of subsidies payment. After calculating poverty lines in the study area, indicators of poverty, extreme poverty, sen was calculated for this purpose. Survey data were collected from income and expenditure of rural household statistical of Province between 2001 to 2011. The results show in 2009, almost 10% of the population was below the poverty line. In 2011 (after modification of subsidies payment) Necessary energy for the first docile do not meet. Because Food supplies needed of the rural community by self-producing, receiving cash subsidies (direct subsidy) is more profitable than commodity subsidy (indirect subsidy) for them. In this regard, according to the results specially reduction of poverty due to perform the first stage of subsidies modification program, helpful result is expected from enforcing of the second stage of subsidies modification program.
  Keywords: Nutrition Yield, poverty lines, Sen Index, subsidy, Mazandaran
 • Shahram Nessabian, Neda Moazeni, Hadi Mohamady Pages 25-37
  In order to study the efficiency resulting from optimization of energy consumptionin organic farming, the amount of consumption and production inputs and their costs, obtained profit, cultivated area and … was estimated in conjuction with the three crop of wheat, canola and tomato in Iran over a five year period 2006-2011. Using the objective function and constraints, the DEA method was used to analyze the data. All the processes of models estimation was performed using DEAP software. To calculate the energy amount in external inputs consumption in conventional and organic farming were used coefficients to convert the amount of energy input consumption, too. Finally, the energy consumptions were compared in the two cultures. According to these results, the use of organic fertilizers and biological inputs (in consequence of more energy consumption in organic specific inputs) leads to lower productivity growth in organic products. These results were significant in the 5 and 1 percent levels, respectively. Due to the type of used inputs in the inorganic products, in fuel inputs, nitrogen fertilizer, phosphate fertilizer, insecticide and fungicide, inorganic products had more consumption and hence the amount of energy inputs for organic products was higher. In the case of biofertilizer and biocontrol were also used in organic production, input energy in this part was more than input energy of inorganic products. Organic farms with lower energy consumption of imports and inputs, led to production of more energy in output. Thus the efficiency besides saving of energy consumption occurred in organic products.
  Keywords: Productivity, Organic products, DEA
 • Sayyed Ali Asghar Davarpanah, Mehdi Nooripoor, Zeinab Sharifi Pages 39-53
  The aim of this research was to investigate the effect of processing industries on reducing agricultural products’ wastes. A causal- comparative research method was used for this purpose. According to experts’ opinions, two villages (with & without processing industries) were selected. Sample size was determined as 330 ones using Krejcie and Morgan table and stratified sampling with proportional allocation. A research-made questionnaire was used to collect datawhich itsvalidity was confirmed by experts’ view and its reliability measured by calculating Cronbach’s alpha coefficient. The result of the research showed that agricultural products’ wastes in village with processing industries are less than it in village without processing industries. Other results showed that post-harvest wastes have reduced two percent because of processing industries. Furthermore, storing and preserving wastes have reduced 6. 67 percent due to processing industries. Moreover, agricultural food processing wastes have diminished 11. 67 percent. Finally, these industries cut down 23 percent of transiting and distributing agricultural wastes. According to the results of this study, the most effect of processing industries on reducing agricultural products’ wastes was in transiting and distributing stage and the least effect was in post-harvest stage.
  Keywords: Agricultural products, Dashteroom, Processing industries, Wastes
 • Mina Mousavi, Hasan Sadigh Pages 55-71
  Given the importance of agriculture sector in the economy, attention to agricultural development is essential. In Iran, agricultural developments in the provinces have not been conducted homogeneous and large disparities exist among different provinces. This study was conducted to assess agricultural development in different provinces. 82 indicators were used to measure agricultural development level in the areas of agronomy, horticulture, animal husbandry, mechanization and infrastructure services. Required data was gained from Information and Communication Technology Center, Ministry of Agriculture (Jahad-e- keshavarzi) in 2011-12. Composite index and analysis technique of main components was used for obtaining the results. The results show that considerable gap between provinces in terms of agricultural development. Fars, Mazandaran and West Azerbaijan provinces have the best rank and Qom, Bushehr, Hormozgan provinces have the lowest rating in agricultural development. Geographical Information System software (GIS) was used for spatial analysis of the state of the provinces’ agricultural development and the position of each province in agricultural development is determined.
  Keywords: Agricultural Development, Analysis technique of main components, Composite index, Provinces of Iran
 • Shahab Mirzaie, Mehdi Nooripoor Pages 73-91
  The aim of this research was to assess socio-economic impacts of Henna culture in rural regions of Mohammad-Abad Township of Ghalehganj County. Thus, a causal- comparative research method was used in this study. To select research sample, at first 20 villages were selected as the main Henna growing areas. Then, Numerical Taxonomy technique was used to select homogenous regions between them. In this study, farmers were divided into three groups i.e. Henna growers, non-Henna growers in villages with Henna growing and non-Henna growers in villages without Henna growing. Research population included 1241 farmers that about 298 ones of them were selected as research sample using Kerjecie and Morgan random sampling table and stratified random sampling technique. Also, a researcher designed questionnaire was used to collect data which its validity was verified using face validity procedure and its reliability was either verified calculating Cronbach's Alpha reliability coefficient (from 0.63 to 0.93). The comparison of current situation of socio economic criteria between the supposed groups showed that Henna growers have a better socio- economic status. To ensure that if this difference is the result of Henna growing, Covariance analysis was used. Final results also verified that Henna growing have had statistically significant and positive effects on socio- economic status of the respondents.
  Keywords: Assessment, socio, economic impacts, Henna, Mohammad, Abad
 • Mohammad Karim Motamd, Mohammad Sadegh Allahyari, Seyed Jaber Alavion Pages 93-104
  In order to identify different agricultural services, by correlation-descriptive method, the present study attempts to prioritize demands of villagers for agricultural services, determine the role of effective factors on serving villagers through discriminant analysis and compute correlation between demands of agricultural services with education services through Spearman's Coefficient in Guilan Agricultural Jihad centers. The results showed that the five demands of services which had the priority were related to applicants of agricultural machines, draft discussion for fertilizer, facilities for livestock and poultry units, quota of fuel for agricultural machines and agricultural units and demands related to rice agronomy. In addition,educational services had a positive correlation with educational needs of villagers and staff factor enjoyed more important role in compare with human resource factor, equipment and rural coordination to offer services. Regarding that priorities in service demands from the centers requires providing credits, cooperation to establish local funds to provide agricultural machines which is the first demands of villagers and agreeing with collective ownership of these agricultural instruments are proper options so that the fund could be effective to provide other inputs and credits.
  Keywords: Demands of Villagers for Agricultural Services, Education services, Factors for serving
 • Marzieh Mousavi, Bahman Khosravipour, Ali Sorkhi Pages 105-118
  The importance of organic agriculture and its vital role in sustainable development is irrefutable, Different factors affect on the decision to accept it. Farmer's Attitudes towards organic farming is One of the most important factors. Because, Activity and decisions of individuals About any phenomenon Is effective on their Attitude. This study aimed to identify factors Affecting on Attitude of vegetable growers towards Organic Farming in Bavi city in Khuzestan province. The research method was Descriptive - correlation. The statistical population of the study were vegetable growers in Bavi city(N=140). By using Morgan’s table the sample size was determined (n=103). The findings showed that, most respondents have a relatively negative attitude towards organic farming(40/4 percent). Between Farming experience and Literacy levels and attitude towards organic farming were positive and significant correlation (p=0/05). The results of the factor analysis indicate that four factor: Supportive- education,managerial, cultural and product features in total explained 54.27 percent variance factors affecting on positive attitude of Vegetable Growers towards organic farming. 50.44 percent variance factors affecting on negative attitude towards organic farming Were explained By the five factor: Lack of support facilities, economic, Inputs, Weakness of knowledgeand awareness and farming.
  Keywords: Attitudes, City Bavi, Food Security, Organic Farming
 • Ronak Arabi, Aliasghar Mirakzadeh, Kuomars Zarafshani Pages 119-132
  The main purpose of this study was analyzing the inhibiting factors of transferring the irrigation network management to beneficiaries. The research population consisted of all beneficiaries of the irrigation network of the civil district D2 of Miandarband Villages located in Kermanshah province, Iran (N = 417). By using the Cochran's formula, 126 people were chosen through a random stratified sampling method with appropriate attribution to the study. The main instrument in this study was questionnaire which its validity was obtained by Regional Water organization expert of Kermanshah County and panel of faculty members of extension and rural development in Razi University. To measure reliability of questionnaire Cronbach's Alpha formula calculated (α=0/85). The results of the exploratory factor analysis classified the inhibiting factors of transferring the irrigation network management to beneficiaries in to nine factors that includes: individual, managerial, social, supportive, economic, cultural, educational- extension, agricultural and technical. The results of this study offers suitable achievements for the institutions involved in the work of irrigation and irrigation management transfer to beneficiaries.
  Keywords: Inhibiting factors, Irrigation management transfer, Irrigation networks, Kermanshah province, Water management
 • Davood Jamini, Ahmad Taghdisi, Alireza Jamshidi Pages 133-149
  The aim of the present study, Is the nature and procedure respectively of the applied research and descriptive, Provide solutions to expand employment in the village of Badr District. The main research instrument was researcher made questionnaire and to achieve this goal, researchers have used opinions 23 expert relating to rural affairs Ravansar Township. Is used to analyze the data from the Excel software and the SWOT Model. The results showed there are in the study area 23 strength of (with a final score of 1.800) and 25 opportunities (with a final score of 1.933) for employment development. While face village of Bedar District with 35 point of weakness (with a final score of 11.946) and 16 threat (with a final score of 1.993) to develop employment. In total the results showed, According to the Preponderance weaknesses and threats on the strengths and opportunities in the study area, there is Defensive strategy (WT), priority employment development strategies in village of Badr District. Therefore, is necessary for provide solutions development employment In rural areas in the study area, Weaken the Internal weaknesses (such as lack of initial capital available to villagers With The final weight 0.136, There Fixer and intermediaries With The final weight 0.105) and External threats (such as limited capital in the hands of villagers With final weight 0.272 and Rising production costs with the final weight 0.262), Which have the greatest weight. Finally, According to research findings, was developed to promote employment in the village of Badr district, Practical and effective solutions, which have been the main focus on the Limiting the identified weaknesses and threats.
  Keywords: rural development, employment, employment development solutions, district of Badr