فهرست مطالب

 • پیاپی 11 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • میثم شفیعی رودپشتی، سید حمید خداداد حسینی، اسدالله کردنائیج، محمود محمدیان صفحات 1-26
  این مقاله با هدف طراحی مدل یکپارچه تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا ابتدا ادبیات تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته و چارچوب اولیه تحقق بازاریابی پایدار طراحی گردید. سپس با استفاده از برخی از ابزارهای روش شناسی کیفی از جمله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق با خبرگان آشنا با موضوع، مدل اولیه توسعه پیدا کرده و مدل جامع تحقق بازاریابی پایدار طراحی گردید. در آخرین گام از طریق برگزاری جلسات گروه کانون مدل اصلاح شده و مدل مفهومی نهایی تحقق بازاریابی پایدار طراحی گردید. نتایج نشان می دهند بازاریابی درونی، بازاریابی فرهنگی یکپارچه، بازاریابی اجتماعی، بازاریابی نوآورانه، بازاریابی ناب، بازاریابی استراتژی محور، بازاریابی سبز، بازاریابی اخلاق گرا و بازاریابی نوع دوستانه مدل های بازاریابی اثرگذار بر تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران هستند. در تحلیل کمی مدل مذکور با استفاده از رگرسیون چند متغییره بررسی شد و نهایتا به ترتیب بازاریابی اخلاق گرا، استراتژی محور، نوآورانه و نوع دوستانه 4 مدل بازاریابی تاثیرگذار بر تحقق بازاریابی پایدار شناسایی گردیدند. در پایان پژوهش نیز برخی پیشنهادات پژوهشی و کاربردی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: بازاریابی پایدار، روش شناسی کیفی، صنعت خودرو ایران
 • سید محمد باقری، شیما افضلی صفحات 27-52
  افزایش تعدد عوامل تعیین کننده موفقیت در بازار، حضور و ظهور رقبای قدرتمند و تازه وارد متعدد، تغییر مداوم سلایق مشتریان و افزایش سطح انتظارات آن ها، شرکت های تجاری را با مخاطرات عمیقی روبرو کرده است. بنابراین امروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای شرکت هاست. هدف این تحقیق بررسی سازوکار تاثیر گرایش به بازار مدیران شرکتهای صنعتی بر کسب مزیت رقابتی با تاکید بر نقش میانجی متغیر های هوشمندی رقابتی و عوامل کانونی سازمان(ساختار، فرهنگ و فرایند) است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل 113 تن از مدیران منتخب از 85 شرکت موجود در شهرک های صنعتی استان مازندران است که از سه منطقه ی شرق، مرکز و غرب به روش خوشه ای نمونه گیری، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفته اند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه ی استانداردی است که روایی سازه داشته و پایایی 98 درصدی آن نشانگر قابلیت اعتماد بالای آن است. نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق که با مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفته است حاکی از آن است که افزایش سطح بازارگرایی مدیران با وجود متغیر میانجی پایش هوشمندی رقابتی منجر به کسب و حفظ مزیت رقابتی شرکتها می شود. در عین حال، نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای مربوط به عوامل سازمانی تاثیر محسوس مستقیم و معناداری بر مزیت رقابتی نداشته اند.
  کلیدواژگان: گرایش به بازار، پایش هوشمندی رقابتی، عوامل سازمانی، مزیت رقابتی
 • الهه تقوی شوازی، پرویز احمدی، سید حمید خداداد حسینی صفحات 53-84
  سازمان ها در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی خود بسیار متفاوت عمل می کنند. لذا لازم است عواملی که بر توسعه تجارت الکترونیک اثر دارند شناسایی و با تجزیه و تحلیل آنها برنامه ریزی مناسبی برای کنترل و استفاده از این عوامل برای سازمان ها ترسیم گردد.
  هدف اصلی تحقیق حاضر«بررسی وضعیت عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی»بوده و بدین ترتیب سوال اصلی تحقیق این است که: چه عواملی در توسعه تجارت الکترونیک در شرکت های تولید کننده لوازم خانگی نقش دارند؟
  یافته های تحقیق حاکی از آن است که عوامل محیطی، سازمانی و ویژگی های مدیریتی بر توسعه تجارت الکترونیک در سازمان نقش دارند. و این عوامل می تواند نقش پررنگ تری نیز در توسعه تجارت الکترونیک در آینده داشته باشد.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی، توسعه تجارت الکترونیک، جهت گیری سازمان بر اساس بازار، جهت گیری سازمان بر اساس مشتریان
 • علی مروتی شریف آبادی، حجت الله صادقی، مسلم رضایی تقی آبادی صفحات 85-104
  هدف از این تحقیق توسعه ی مدل تئوریکی همسویی راهبردهای کسب و کار، تولید و بازاریابی است که به بررسی شرایط و عوامل همسویی راهبردی می پردازد. برای توسعه ی مدل تئوریکی همسویی راهبردهای مذکور از روش تحقیق تئوری برخاسته از داده ها استفاده شده است. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل مدیران میانی و ارشد شرکت های تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات، تعاونی پیشگامان کویر و پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس طی سال 90-1389 بوده و روش گردآوری داده های این پژوهش، بررسی گسترده ی ادبیات و پیشینه ی تحقیق های همسویی راهبردی و مصاحبه های متعدد سازمان یافته و نیمه سازمان یافته است. اطلاعات جمع آوری شده در نرم افزار ATLAS.tiTM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که محصول، بنیان همسویی راهبردی شرکت است؛ همه ی راهبردها حول آن تدوین شده و رابط بین راهبرد تولید و بازاریابی است. ستاده ی راهبردهای بازاریابی و کسب و کار به محصول مرتبط می شود و به مثابه ی داده ای برای بخش تولیدی در قالب ویژگی ها و نیازمندی های محصول است.
  کلیدواژگان: همسویی، راهبرد کسب و کار، راهبرد تولید، راهبرد بازاریابی، تئوری برخاسته از داده ها
 • نسیم ادیبی، علی کاظمی، مهناز محمدی صفحات 105-124
  نسبت دادن ویژگی های شخصیتی انسان به برندهای تجاری موضوعی است که در دهه های اخیر کانون توجه پژوهشگران بوده است. از طرفی جنبه های شخصیتی برند ممکن است به دلایل مختلف ترجیحات مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهد. صداقت، هیجان و شایستگی بر ویژگی های شخصیتی درونی انسان و مهارت و دوام بر خواسته ها و آرزوهای افراد دلالت دارند، بنابراین می توان چنین استنباط کرد که تشخیص برند توسط مشتریان برندی که شباهت هایی به ویژگی های شخصی فرد دارد معرف نزدیک بودن جنبه های روان شناختی و ویژگی های احساسی افراد است. با این توصیف پژوهش حاضر درصدد بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و شخصیت برند می باشد. جامعه آماری این پژوهش خریداران و دارندگان خودروهای برند هیوندای در شهر اصفهان است. به منظور تحلیل داده های گرد آوری شده توسط ابزار پرسشنامه و از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و شخصیت برند رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: برند، شخصیت برند، ویژگی شخصیتی مصرف کننده، مدل سازی معادلات ساختاری
 • داود فیض، مهدی دهقانی سلطانی صفحات 125-146
  توسعه های برند، یک استراتژی مشهور برای شرکت ها از سال ها پیش بوده است. موفقیت آن وابسته به پذیرش و ارزیابی مصرف کنندگان از توسعه برند می باشد. در این پژوهش با توجه به نقش بسیار حیاتی برند به تحلیل نقش ارزش ویژه برند بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند لاستیک بارز در شهر کرمانپرداخته شده است. جامعه آماری در این تحقیق مصرف کنندگان لاستیک بارز در شهر کرمان بوده و برای به دست آوردن حجم نمونه، از فرمول جامعه نامحدود و روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است که حجم نمونه پس از انجام محاسبات آماری 171 می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) به بررسی روابط علی بین ابعاد ارزش ویژه برند و ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند پرداخته و میزان تطابق مدل آکر در صنعت مذکور مورد سنجش قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که ارزش ویژه برند تاثیر معناداری بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند دارد. این در حالی است که تاثیر دو عامل آگاهی از برند و وفاداری برند نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، وفاداری برند، توسعه برند
 • روح الله سهرابی، عباس صمدی، ارسلان یوسفی فرد صفحات 147-182
  خرید ناگهانی، نیمه پنهان رفتار مصرف کننده است که فروشندگان ماهر می توانند با استفاده از محرک های مختلف به آن دست یافته و میزان فروش خود را بالا ببرند. برای موفقیت بیشتر باید تمامی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانیرا شناسایی و بررسی نمود.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و پیمایشی است.روش جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی و ابزار آن پرسشنامه 40 سوالی است، که پس از تعیین اعتبار روایی (صوری) و پایایی (86/0) در بین نمونه آماری توزیع شد.با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد هر چهار عامل اصلی موثر بر رفتار خرید ناگهانی یعنی عوامل فردی، موقعیتی، مربوط به محصول و روانشناختی با رفتار خرید ناگهانی رابطه معناداری دارند و در بین ابعاد مربوط به عوامل اصلی، همه آنها به جز سن، لذت از خرید، ترفیعات بازاریابی، طراحی محصول و عزت نفس با رفتار خرید ناگهانی رابطه معنی داری داشتند و فرضیات فرعی مربوط به آنها تایید شدند.
  کلیدواژگان: خرید ناگهانی، مشتریان، فروشگاه زنجیره ای
|
 • M. Shafieroodashti, S.H. Khodadadhosseini, A. Kordnaiejkordnaiej, M. Mohammadian Pages 1-26
  This paper seeks to describe an integrated management systems approach for the integration of corporate sustainability into Other Marketing Models in I.R. Iran Automotive industry. At first step an extensive review of published literature was conducted and an original framework for structuring the integration of corporate sustainability with other marketing models was determined. Then the framework was developed by experts with qualitative methodologies as deep interview and open questionnaire. At finally the research conceptual model was revised and completed by focus groups. Results shown Internal Marketing, Integrated Cultural Marketing, Social Marketing, Innovated Marketing, Lean Marketing, Strategic Marketing, Green Marketing, Ethical Marketing and Humanity Marketing are effective in realization of Sustainable Marketing in I.R. Iran Automotive Industry. Then in quantitative analysis, the model was evaluated by using multivariate regression and ultimately the ethical marketing, strategy-driven, innovative and humanity marketing were identified as 4 effective models to achieve sustainable marketing. At the end, after discussion some research and practical suggestions are presented.
  Keywords: Sustainable Marketing, Qualitative Methodology, I.R. Iran Automotive Industry
 • E. Taghavishoazi, P. Ahmadi, S.H. Khodadadhosseini Pages 53-84
  Organizations differ significantly in their inclination to deploy E-Commerce (EC). It is necessary to determine the effectiveness factors in organizational inclination to deploy EC, then by analyzing them help the firms design appropriate interventions in order to control it. The basic purpose of this research is, surveying the factors that affect electronic commerce in appliance industry. So, the main question of the research was: Which factors influence the developing of electronic commerce in appliance industry? Based on the results of this research, environmental and organizational factors and managerial characteristics can affect developing of e_commerce, which strongly affect developing of e_commerce in appliance industry in the future.
  Keywords: Electronic Commerce, Developing of E Commerce, customer, led orientation, Market, driving orientation
 • A. Morovati, H. Sadeghi, M. Rezaieetaghiabadi Pages 85-104
  The purpose of this Research is Developing a Theoretical Model for Alignment of Production, Marketing and Business strategies that to survey Conditions and factors of strategic alignment using Grounded Theory. For Developing the theoretical model of Alignment strategies we used Grounded Theory Research Method. The statistical community in this study consisted of middle and senior managers of three branch pishgaman kavir group over the years 1389-90. Data collection of this study is extensive literature survey, strategic Alignment researches and various structured and semi-structured interviews. Data collected were analyzed in ATLAS.tiTM software. The results of this study indicated that product represents the cornerstone for the strategy congruence in the company, being all strategies formulated around it and being the real linkage between marketing and manufacturing strategies. The output of marketing strategy and business strategy is related to the product and it works as an input for manufacturing in terms of product characteristics and production requirements.
  Keywords: Alignment, Business Strategy, Marketing Strategy, Manufacturing Strategy, Grounded theory
 • N. Adibi, A. Kazemi, M. Mohammadi Pages 105-124
  Attributing human personality traits to the commercial brands is an issue which has been the focus of researchers in recent decades. Aspects of brand personality, however, may affect consumer preferences for various reasons. Sincerity, excitement and competence imply inner man personality traits, sophistication and ruggedness imply people willing and wishes. So it can be inferred that brand recognition by customers –a brand which has some similarities to person’s personality traits-can define the close relationship between psychological aspects of the individuals and their emotional features. According to the description, this study aims to survey the relationship of consumer personality traits and brand personality. Statistical population of this research is buyers and owners of the Hyundai cars in Isfahan city Structural equation modeling technique was used in order to analyze data collected by questionnaire. The results showed that personality traits have relationship with consumer's brand personality.
  Keywords: brand, consumer personality trait, brand personality, structural equation modeling
 • D. Faiz, M. Deghanisoltani Pages 125-146
  Brand extension has become a famous strategy for many companies since many years ago. Its success depends on acceptance and evaluation of consumers about brand extension. In this study, according to the crucial role of the brand, we analyze the role of brand equity on Evaluating Consumers’ Attitude towards Brand Extension of Barez tire in the city of Kerman. The population in this study is the consumers of Barez tire in Kerman and the sample size is 171 patients. To obtain this population, we use random sampling method and an infinite population formula. The data collection tool in this study is a standard questionnaire and for reliability of this questionnaire, Cronbach’s alpha coefficient is used. By the use of structural equation modeling (SEM), we examine the causal relationship between the brand equity and Evaluating Consumers’ Attitude towards Brand Extension. Besides, the fitness of Aaker model has been evaluated in the industry. The results show Brand Equity significantly affects the evaluating of consumers’ attitudes toward brand extension. However, Brand awareness and Brand Loyalty are more effective than other factors.
 • R. Sohrabi, A. Samadi, A. Yoosofifard Pages 147-182
  Impulse buying is the half hidden behavior of consumerwhich the sellers can attain through different stimulants to increase their own selling. To have higher success, all the factors influencing this behavior must be identified. The present study is an applied one in goal and survey-descriptive in nature.The tools used to collect the data with a 40-item questionnaire.The validity and reliability(86%) of the questionnaire were determined and it was distributed among the sample research.Regarding the results, it was specified the all four main factors influencingthe impulse buying,i.e individual,situational, product-related, and psychological factors, have significant relationship with impulse buyingbehavior.Among the dimensions related to main factors,all aspects have significant relationship with impulse buying behavior except age,joy of shopping,marketing promotions, product design and self-esteem, which were confirmed.
  Keywords: Impulse Buying, customers, Chain Stores