فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و سوم شماره 1 (تابستان 1389)
 • سال سی و سوم شماره 1 (تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زینب ایمانی، پرویز شیشه بر *، محمد سعید مصدق صفحات 1-10

  واکنش تابعی کفشدوزک کنه خوار Stethorus gilvifrons Mulsant نسبت به تراکم های متفاوت مراحل مختلف رشدی کنه شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis Klein بر روی یک قطعه برگ کرچک در درون یک پتری دیش ارزیابی گردید. تراکم های متفاوتی از کنه (4، 8، 12، 24، 48، 96 و 120) به مدت 24 ساعت در معرض یک کفشدوزک ماده قرار گرفت. تعداد طعمه های مصرف شده بعد از 24 ساعت شمارش و ثبت گردید.کفشدوزکS. gilvifrons واکنش تابعی نوع دوم را نسبت به کلیه مراحل مختلف رشدی کنه شرقی مرکبات نشان داد. براساس معادله تصادفی شکارگری میزان حمله کفشدوزک بر روی تخم، لارو، پوره، کنه بالغ ماده وکنه بالغ نر به ترتیب برابر با 0/464، 0/0442، 0/045، 0/0484 و 0/048 و میزان زمان دستیابی به ترتیب برابر با0/082، 0/060، 0/066، 0/0952 و 0/076 بود.

 • فاطمه یاراحمدی، محمدسعید مصدق، موسی صابر صفحات 11-20
  سنOrius albidipennis Reuter شکارگر مهم آفات اقتصادی در گلخانه ها می باشد. این مطالعات به منظور مقایسه میزان کشندگی سه حشره کش آبامکتین، اسپینوسد و کلرپیریفوس در شرایط آزمایشگاهی (پتری دیش) و گلخانه ای (قفس برگی) صورت گرفت. مقادیر LC50 و LC90 برای هر دو جنس نر و ماده تعیین گردید. مقایسات به وسیله ی نسبت مقادیر LC50 و حدود اطمینان 95% انجام شد. در هر دو شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای، میزان سمیت حشره کش های به کار برده شده در نرها بیشتر از ماده ها بود. میان سمیت سه حشره کش، اختلاف معنی داری وجود داشت. کلرپیریفوس دارای بیشترین میزان کشندگی در شرایط آزمایشگاه (ppm06/0 LC50= برای نر وppm 05/0 LC50= برای ماده) و گلخانه (ppm 08/0 LC50= برای نر و ppm 11/0 LC50= برای ماده) و اسپینوسد دارای کمترین میزان سمیت در شرایط آزمایشگاهی (ppm 83LC50= برای نر و ppm 3/99 LC50= برای ماده) و گلخانه ای (ppm 7/188 LC50= برای نر وppm 7/214 LC50= برای ماده) بود. مقایسه ی نتایج بررسی های گلخانه ای و آزمایشگاهی نشان داد که میزان سمیت هر سه حشره کش در زیست سنجی گلخانه ای پایین تر از زیست سنجی آزمایشگاهی بود ولی این تفاوت برای اسپینوسد بسیار قابل توجه بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در ارزیابی اثرات آفت کش ها روی بندپایان مفید، باید از چندین روش آزمایشی استفاده شود.
 • مسعود لطیفیان، ابراهیم سلیمان نژادیان، مهران غزوی، محمد سعید مصدق، جمشید حیاتی صفحات 21-30
  قارچ (Balsamo) Vuillemia(Deut.، moniliaceae)Beauveria bassiana یکی از عوامل کنترل بیولوژیک شپشه دندانه دار خرما L. (Col.، Silvanidae)Oryzaephilus surinamensis می باشد. قدرت بیماریزایی این قارچ روی مراحل لارو و حشره کامل آفت پرورش یافته روی سه رقم سایر، زاهدی و دیری در حرارت 2 ± 25درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 60 درصد و دوره روشنایی (D12: L 12) مطالعه شد. نتایج نشان داد برای مرحله رشدی حشره کامل کمترین LC50 مربوط به رقم زاهدی معادل4 10×46/2 کنیدی در میلی لیتر و بیشترین آن مربوط به روی رقم دیری معادل4 10×2/69 کنیدی در میلی لیتر بود. برای مرحله لاروی کمترین LC50 مربوط به رقم سایر و معادل 3 10×3/31 کنیدی در میلی لیتر و بیشترین آن مربوط به رقم دیری معادل 3 10×29/6 کنیدی در میلی لیتر بود. پایین ترین زمان 50 درصدکشندگی (LT50) به ترتیب برای لارو و حشره کامل پرورش یافته روی رقم سایر و معادل 4/69 و6/68 روز بود. بالاترین زمان 50 درصد کشندگی (LT50) لارو و حشره کامل نیز مربوط به رقم دیری و به ترتیب معادل 6/42 و 7/07 روز بود. بنابراین در توصیه غلظت مناسب برای کاربرد در برنامه کنترل میکروبی باید مرحله رشدی آفت و نوع رقم خرما در نظر گرفته شود.
 • الهام مولوی، حشمت الله امینیان، حسن رضا اعتباریان، داریوش شهریاری صفحات 31-46
  در بررسی واکنش مقاومت و حساسیت 20 رقم مختلف خیار گلخانه ای در برابر قارچ Fusarium oxysporum f.sp radicis-cucumerinum، ارقام 32-PV، Nasco، Janette، Sultan، Nicoo 100، Negeen، Rubah-l، CB- 61688222، 8-Ayat، PSR36-47112، Rubah-s حساس به بیماری و ارقام Festival، Jakie، PSR 36-45007، Ayat، 120118، Storm، FD-C101، SR36-45664، Khassib متحمل به بیماری تشخیص داده شدند که رقم حساس Negeen و متحملFestival جهت بررسی های بیوشیمیایی ترکیبات فنل کل و آنزیم پراکسیداز مورد استفاده قرار گرفتند. گیاهچه های هر دو رقم بعد از رشد در مخلوط پیت ماس و پرلیت سترون در مرحله حساس یک تا دو برگی به خاک سترون حاوی مخلوط ماسه و آرد ذرت آلوده به دو جدایه قارچ عامل بیماری و برای گیاهان شاهد حاوی مخلوط ماسه و آرد ذرت سترون بود انتقال داده شدند. نمونه برداری ها از قسمت طوقه و ریشه گیاهان در مراحل زمانی یک، سه، پنج، هفت و 10 روز بعد از مایه زنی انجام گرفت. بعد از استخراج ترکیبات فنلی و آنزیم پراکسیداز بر طبق روش های توصیه شده، و اندازه گیری تغییرات جذب نور این ترکیبات توسط اسپکتروفوتومتر مقدار و فعالیت این ترکیبات در میلی گرم بافت گیاه ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تغییرات ترکیبات فنلی در طی روزهای مختلف در ارقام متحمل و حساس اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشت ولی فعالیت آنزیم پراکسیداز طی روزهای سه و پنج با یکدیگر تفاوت معنی دار داشت و در رقم متحمل آلوده به قارچ، میزان آنزیم بیشتر از رقم حساس بود.
 • مریم حسن زاده اول، مهدی مدرس اول صفحات 47-54
  گونه های خانواده Anthocoridae که به سن های گل مشهور می باشند، شکارگران ریز جثه ای هستند و از بند پایان مختلفی تغذیه می کنند. در این بررسی برای نمونه برداری از وسایل مختلفی نظیر سینی سفید رنگ، تور حشره گیری و تله نوری استفاده شد. نمونه برداری به صورت تصادفی و هفته ای یک بار طی فصول زراعی 1386-1385 در شهرستان مشهد انجام شد. گونه های شناسایی شده به زیر خانواده Anthocorinae، قبیله هایOriini و Anthocorini و جنس های Orius Wolff،1811، Anthocoris Fallen، 1814 و Temnostethus Fieber، 1860 تعلق دارند و در مجموع شامل Orius vicinus (Ribaut،1923)، O. niger (Wolff،1811)، O. horvathi (Reuter،1884)، Anthocoris nemoralis (Fabricius،1794)، A. pilosus (Jakovlev،1877)، A. guentheri Pericart، 2007 وTemnostethus redovinus parilis (Horvath،1891) می باشند. برای ارزیابی تنوع زیستی خانواده مذکور، پس از شمارش تعداد نمونه های جمع آوری شده توسط سینی سفید رنگ، از شاخص چیرگی گونه ها و شاخص های تنوع (شانون-وینر و سیمپسون) استفاده گردید و گونه Orius vicinus به عنوان گونه غالب خانواده Anthocoridae در شهرستان مشهد تعیین شد.
 • اکرم تقی زاده سارو کلایی، سعید محرمی پور صفحات 55-68
  در این پژوهش سمیت تنفسی اسانس گیاهان آویشنایرانیThymus persicus (Ronniger ex Reach F.) و جاشیر کوتوله Prangos acaulis (Dc.) Bornm روی تفریخ تخم و مرگ و میر لارو و حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در شرایط دمایی 1±27 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی انجام شد. از هر اسانس 6 غلظت (36/0 تا 57/3 میکرولیتر برلیتر هوا) برای تفریخ تخم یک و چهار روزه، 6 غلظت (78/1 تا 92/8 میکرولیتربر لیتر هوا) برای مرگ و میر لارو یک، هفت و چهارده روزه و 4 غلظت (9/51 تا4/370 میکرولیتر بر لیتر هوا) برای مرگ و میر حشرات کامل در 5 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. با افزایش غلظت اسانس ها تاثیر آنها بر کاهش تفریخ تخم، مرگ و میر لارو و حشرات کامل افزایش یافت. به طور کلی بر اساس مقادیر LC50محاسبه شده برای تخم و لارو سوسک چهار نقطه ای حبوبات، اثر تخم کشی و لارو کشی اسانس گیاه آویشن ایرانی اختلاف آماری معنی داری با اسانس جاشیر کوتوله نداشت. همچنین تفریخ تخم های یک و چهارروزه توسط اسانس های مورد آزمایش اختلاف معنی داری با هم نداشتند. آزمایش ها نشان داد با افزایش سن لارویمقاومت به اسانس ها افزایش یافته است. تاثیر اسانس آویشن ایرانی و جاشیر کوتوله در بالاترین غلظت (4/370 میکرولیتر بر لیتر هوا) بر حشرات کامل به ترتیب بعد از 6 و 5/4 ساعت به میزان 100 درصد رسید. به علاوه مقادیر LC50 محاسبه شده برای اسانس آویشن ایرانی (39/2 میکرولیتر بر لیتر هوا) نسبت به اسانس جاشیر کوتوله (31/1 میکرولیتر بر لیتر هوا) به طور معنی داری بیشتر بود. با توجه به نتایج بدست آمده اسانس گیاهان مورد بررسی بر سوسک چهارنقطه ای حبوبات موثر بوده و می توانند به عنوان یک ترکیب کم خطر برای کنترل این آفت مورد استفاده قرار گیرند.
 • سعید عباسی، سید باقر محمودی صفحات 69-77
  تعداد 24 جدایه Cercosporabeticolaاز چهار استان خوزستان، اردبیل، گلستان و مازندران جمع آوری و خالص سازی گردید و از هر استان یک جدایه به عنوان نماینده انتخاب شد. پس از بهینه سازی تولید اسپور روی محیط های کشت مختلف، تنوع بیماریزایی جدایه های منتخب روی پنج رقم با درجات مختلف مقاومت در شرایط گلخانه مطالعه گردید. به این منظور، گیاهان چهار ماهه با بیمارگر مایه زنی شدند. در هر تک بوته چهار برگ بالغ و همسن انتخاب و هر برگ با یک جدایه مایه زنی شد. غلظت اسپور در حد 104 ×3 اسپور در میلی لیتر تنظیم و جهت مایه زنی مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل کاملا تصادفی با چهار تکرار (هر تکرار شامل هشت بوته) اجرا شد. شدت آلودگی و طول دوره نهفتگی صفات مورد بررسی بودند. نتایج نشان داد که ارقام از نظر هر دو صفت اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند. رقم 191 حساس ترین و پوما مقاوم ترین آنها نسبت به بیماری شناخته شد. جدایه های بیمارگر از نظر شدت آلودگی با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند و در دو گروه قرار گرفتند اما از نظر طول دوره نهفتگی با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. تعامل جدایه در رقم در ارتباط با هر دو صفت معنی دار نشد. به این ترتیب به نظر می رسد واکنش ارقام در برابر جدایه ها افتراقی نیست و مقاومت ارقام در برابر همه جدایه های بیمارگر در ایران موثر است.
|
 • Zeinab Imani, Parviz Shishebor, Mohammad Saeid Mosadegh Pages 1-10

  Functional response of Stethorus gilvifrons Mulsant to varying densities of different developmental stages of Eutetranychus orientalis Klein was examined in a simplified castor bean leaf disc arena under the laboratory condition. One S. gilvifrons female was isolated individually for 24h with different prey densities (4،8،12،24،48،96،120) at 300C and photoperiod of 14:10 (L: D) h. The number of prey consumed by the predator was checked after 24 h. S. gilvifrons showed a type II functional response to all different developmental stages of E. orientalis. Based on the random predator equation، estimated attack rates of S. gilvifrons after 24h were 0. 0464،0. 0442 0. 0450، 0. 0484 and 0. 0480، and estimated handling times to eggs، larvae، nymphs، adult females and adult males were 0. 082، 0. 060، 0. 066، 0. 045 and 0. 076، respectively.

 • Fatemeh Yarahmadi, Mohammad Saeid Mosadegh, Moosa Saber Pages 11-20
  Orius albidipennis Reuter is an important predator of economic pests in greenhouse. In this studu، investigations were performed on toxicity values of abamectin، spinosad and chlorpyrifos in laboratory (Petri dish) and greenhouse (clip cage) conditions. LC50 and LC90 values were determined to both sexes، male and female، by using SAS software، and comparisons were made according to ratio of LC50 values and 95% confidence limits. For males، toxicity of the insecticides was more than females in laboratory and greenhouse conditions. Toxicity rates were significantly different between the insecticides. Chlorpyrifos had the most toxicity in laboratory (LC50=0. 06 ppm for males and LC50= 0. 05 ppm for females) and greenhouse conditions (LC50=83 ppm for males and LC50= 99. 3 ppm for females) and spinosad had the least one. Laboratory and greenhouse trials showed that toxicities of these insecticides were lower in greenhouse bioassay than in laboratory bioassay but this difference was notable for spinosad. It is concluded that multiple testing methods should be used in evaluating the effects of pesticides on beneficial arthropods.
 • Masoud Latifian*, Ebrahim Soleymannejadian, Mehran Ghazavi, Mohammad Saeid Mosadegh, Jamshid Hayati Pages 21-30
  Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Deut.، Moniliaceae) isone of the fungus biocontrol agents of saw toothed beetle Oryzaephilus surinamensis L. (Col.، Silvanidae). Fungi pathogenesis was investigated on larval and adult stages of pest on three date cultivars-Sayer، Zahedi and Deiri-under laboratory conditions (temperature 25±2ºC، relative humidity 60% and Photoperiod 12D: 12L). In adult، the minimum lethal concentaration for 50% (LC50) 2. 46x104 conidia/ml was obtained on Zahedi and maximum 3. 69x104 Conidia/ml on Deiri. In larvae، the minimum LC50 3. 31x103 conidia/ml was obtained on Sayer and the maximum 6. 29x103 conidia/ml on Deiri. The minimum time for 50 present mortality (LT50) was 4. 68 and 6. 68 days for larval and adult of Sayer، respectively. The maximum LT50 was 6. 62 and 7. 07 days for larval and adult stages of Deiri، respectively. It is concluded that the recommendation of the effective dose of Beauveria bassiana depends on the insect-host stage and the media that host reared on it.
 • Elham Molavi, Heshmat Aminian, Hasan Reza Etebarina, Dariush Shahriari Pages 31-46
  Reactions of 20 cucumber cultivars، tested to Fusarium stem and root rot disease، have ranged from susceptible to tolerant. The most susceptible cultivars were 8-Ayat، 32-PV، CB- 61688222، Janette، Nasco، Negeen، Nicoo 100، PSR36-47112، Rubah-l، Rubah-s and Sultan and tolerant cultivars were 120118، Ayat، Jakie، FD-C101، Festival، Khassib، PSR 36-45007، SR36-45664 and Storm. Between these cultivars، Negeen as susceptible cultivar and Festival as tolerant cultivar were selected for biochemical studies of soluble peroxidase (SPOX) and the roots phenolic compounds. The seedlings with 1-2 true-leaves of each cultivar were transplanted into inoculated soil by two pathogen isolates. Plants treated similarly and transplanted in sterile soil containing sterile mixture of sand and corn meal were used as control. One، three، five، seven and 10 days after inoculation، samples were prepared from crown and roots of infected plants and used for enzyme extraction، and the activities of soluble peroxidase (SPOX) and the roots phenolic contents were determined based on spectrophotometric analysis. Results of experiments on quantitative changes phenolic compounds in tolerant and susceptible cultivars (Festival and Negeen respectively) indicated that there had been no significsnt differences of total phenol content in the infected tissue (mg per gr of fresh weight of root) of tolerant cultivar compared to the susceptible one. Based on results of peroxidase activity، there had been significant differences of activities of soluble peroxidase in the infected tissue of tolerant cultivar compared to the susceptible one، and the content of enzyme in infected tissue of tolerant cultivar was more than the susceptible one.
 • Pages 47-54
  The family of Anthocoridae، which is known as flower bugs، are small predators and feed on many different species of injurious arthropods. The present study made use of white tray، sweeping net and lamp trap for faunistic study of Anthocoridae. Random sampling was carried out in Mashhad weekly during 2006-2007. Six species and 1 subspecies belonging to Anthocorinae (Oriini and Anthocorini) were identified as follows: Orius vicinus (Ribaut، 1923)، O. niger (Wolff، 1811)، O. horvathi (Reuter، 1884)، Anthocoris nemoralis (Fabricius، 1794)، A. pilosus (Jakovlev، 1877)، A. guentheri Pericart، 2007 andTemnostethusredovinus parilis (Horvath، 1891). In order to assess biodiversity of these species، the dominance index and diversity index (Shannon-Wiener Index and Simpson''s Index) were calculated by using the specimens collected by white tray. Among these species، Orius vicinus was determined as predominant species of Anthocoridae in Mashhad.
 • Pages 55-68
  In this research، efficacy of Thymus persicus (Roniger ex Reach F.) and Prangos acaulis (Dc.) Bornmessential oil was investigated against egg hatching larvae and adults of Callosobruchus maculatus (F). This experiment was performed at 27 ± 1 °C and 60 ± 5% R. H. under dark condition. Concentrations tested included six concentrations (of 0. 36 - 3. 57 µl/l air) for 1 and 4-day old eggs hatching، six concentrations (1. 78-8. 92 µl/l air) for 1، 7 and 14 days larvae and four concentrations (51. 9-340. 7 µL/L air) for adults at five replications. Increasing the essential oil concentrations resulted in increase of insecticidal activity on eggs، larvae and adults. Based on LC50 values calculated for eggs and larvae، ovicidal and larvicidal activity of T. persicus was not significantly different with that of P. acaulis essential oil. Moreover، this activity did not differ between 1 and 4-day-old eggs. Toxic effect of the oil was reduced as larval stage increased، showing that older larvae could be more resistant than younger larvae. At the highest concentration (370. 4 µl/l air) essential oil of T. persicus and P. acaulis caused 100% of mortality in adults after 6 and 4. 5 hours، respectively. LC50 values of T. persicus (2. 39 µl/l air) were siginificantly higher that P. acaulis (1. 31 µl/l air). Results showed that these essential oils were effective and can be used as a potential control practice against cowpea beetles.
 • Pages 69-77
  Twenty four isolates of Cercospora beticola were collected from Khuzestan، Ardebil، Golestan and Mazandaran provinces and purified، and one isolate was used to represent each province. After optimization of spore production on different media، pathogenic variability of selected isolates on five sugar beet varieties with different levels of resistance was studied under green house condition. Four month-old plants were inoculated by the pathogen on each plant، four mature leaves were tagged and each leaf was inoculated with one isolate. Spore concentration was adjusted to 3 ×10 4 conidia/ml. The experiment was carried out on the basis of factorial random design with four replications (eight plants per replication). Disease severity and incubation period were measured as investigated characters. The results showed that there was a significant difference among cultivars for both characteristics. Puma and 191 were the most resistant and susceptible cultivars respectively. Cercospora isolates had significant differences for disease severity and were categorized in two groups، while there was no difference for incubation period among the isolates. Isolate×cultivar interaction led to no significant differences for both characters. It seems that reaction of cultivars to isolates is not different and in spite of variability among isolates of C. beticola، resistance in sugar beet to the fungus was effective against all Iranian isolates.