فهرست مطالب

بوم شناسی علف های هرز - سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جمشید نظری عالم*، عبدالرضا احمدی، سید کریم موسوی، حمید رحیمیان مشهدی، مجید جوادی، فاطمه رشیدیان صفحات 71-78
  میزان زنده مانی بذور علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در سه عمق مختلف (صفر، 10 و 30 سانتی متری) خاک بررسی شد هم چنین بیولوژی سته های این علف هرز پس از ریزش در سطح مزرعه به مدت یک سال در مزارع شهرستان الشتر به صورت طرح کاملا تصادفی در سال زراعی 87-1386 مورد ارزیابی قرار گرفت. قوه نامیه بذور داخل سته از اوایل تشکیل سته روی بوته تا رسیدگی کامل سته ها و نحوه خروج گیاهچه ها از بذر نیز مطالعه شد. نتایج نشان داد که سته ها در اواخر خرداد روی بوته تشکیل شدند ولی بذور داخل آن 4 هفته بعد قوه نامیه پیدا کردند و در هفته چهارم مرداد بیش از 80 درصد بذور آن قادر به جوانه زنی بودند. بذور واقع در عمق های 10 تا 30 سانتی متری خاک کم ترین مرگ و میر با 98 درصد جوانه زنی و بذور واقع در سطح خاک با 86 درصد جوانه زنی بیشترین مرگ و میر را در طول یک سال داشتند. سته های این علف هرز پس از ریزش، در دی ماه آب زیادی جذب کرده و شکاف برداشتند و سپس در اسفند ماه پلاسیده و در فروردین ماه سته ها از هم کاملا پاشیده شدند و بذور داخل آن بیرون ریختند. جوانه زنی بذور درون سته نشان داد که به طور متوسط از هر سته واقع در زیر کانوپی گندم بیش از 35 بذر، اما بعد از برداشت گندم از هر سته متجاوز از 70 بذر جوانه زدند.
  کلیدواژگان: جوانه زنی، زنده مانی، گیاهچه
 • محبوبه نبی زاده، مجید عباس پور، علی اصغر چیت بند *، محمد بازوبندی صفحات 79-94
  به منظور بررسی کارایی علف کش های جدید سولفونیل اوره در کنترل علف های هرز آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسات رضوی در تابستان سال 1391 انجام شد. ارقام ذرت شیرین در سه سطح شامل دانه طلایی (KSC403su)، رقم مریت (Merit) و رقم چیس (Chase) به عنوان فاکتور اول و تیمارهای مبارزه شیمیایی در هفت سطح شامل نیکوسولفورون، نیکوسولفورون + بروموکسینیل + ام سی پی ای (برومایسید ام آ)، فورام سولفورون، ریم سولفورون + نیکوسولفورون، مزوتریون+ اس- متولاکلر + تربوتیلازین به همراه دو شاهد بدون وجین و وجین دستی علف های هرز بودند. نمونه برداری از علف های هرز چهار هفته پس از سم پاشی از هر کرت انجام شد که براساس آن تعداد و وزن خشک علف های هرز به تفکیک گونه های اصلی مشخص شدند. نتایج نشان داد تمامی علف کش ها تراکم و وزن خشک علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز، خرفه، پیچک، سلمه تره، اویارسلام و تاج ریزی سیاه را به طور معنی داری نسبت به شاهد بدون وجین کاهش دادند. در بین ارقام، رقم چیس و دانه طلایی به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین تراکم و وزن خشک علف های هرز بودند. علف کش مزوتریون + اس متولاکلر + تربوتیلازین تاثیر خوبی در کاهش وزن خشک علف های هرز پهن برگ تاج خروس ریشه قرمز، خرفه، پیچک، سلمه تره، اویارسلام و تاج ریزی سیاه داشت، به طوری که، بالاترین تاثیر را در کنترل علف هرز سلمه تره داشت. نیکوسولفورون و نیکوسولفورون + برومایسید ام آنیز دارای تاثیر خوبی در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز، خرفه، پیچک بودند، نیکوسولفورون + ریم سولفورون تاثیر خوبی در کنترل علف هرز باریک برگ اویارسلام داشت.
  کلیدواژگان: اس، متولاکلر، بروموکسنیل، تربوتیلازین، ریم سولفورون، فورام سولفورن، مزوتریون، نیکو سولفورون
 • یونس چاله چاله*، مهدی مین باشی معینی، امیرحسین شیرانی راد صفحات 95-112
  شناخت ترکیب جامعه علف های هرز مزارع نخود به عنوان اساسی ترین اقدام در مدیریت علف های هرز این محصول محسوب می شود. بر اساس سطح زیر کشت نخود و مساحت مزارع در شهرستان های استان کرمانشاه طی سال زراعی 89 88 تعداد 52 مزرعه به عنوان نماینده مزارع نخود کل استان انتخاب شدند و با شمارش علف های هرز به تفکیک جنس و گونه در هر مزرعه در نقاط نمونه برداری، شاخص های جمعیتی آنها محاسبه شد. در هر مزرعه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مکان مورد اندازه گیری توسط دستگاه GPS تعیین شد. با استفاده از این اطلاعات نقشه پراکنش گونه های مختلف علف های هرز مزارع نخود استان کرمانشاه در محیط GIS تولید گردید. نتایج نشان داد که در مزارع نخود استان کرمانشاه 61 گونه علف های هرز وجود دارد. پهن برگ های مزارع نخود استان کرمانشاه به ترتیب غالبیت شامل کاسنی (Cichorium intybus)، پیچک (Convolvulus arvensis)، بی تی راخ (Galium tricornatum) و گلرنگ وحشی (Carthamus oxycantha) و جغجغک (Vaccaria pyramidata) بودند. باریک برگ های غالب مزارع نخود استان کرمانشاه به ترتیب غالبیت شامل: جو دره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena fatua) و پنجه مرغی (Cynodon dactylon) بودند. براساس شاخص تنوع گونه ای شانون-وینر، شهرستان های مختلف در سه خوشه گروه بندی شدند. پایین بودن مقدار عددی شاخص غالبیت سیمپسون(D-1) در برخی از شهرستان ها با پایین بودن شاخص شانون- وینر هم خوانی داشته و حاکی از وجود جامعه ای غیریکنواخت با حضور گونه های غالب در مزارع نخود این شهرستان ها بود. بین علف های هرز مزارع نخود شهرستان های مختلف از نظر تنوع گونه ای تفاوت معنی داری وجود نداشت، تنها تفاوت موجود بین شهرستان کرمانشاه با شهرستان های دالاهو و روانسر بود که از نظر آماری معنی دار نشان داد. نقشه های پیش بینی گونه های مختلف علف های هرز بر اساس نیازهای اقلیمی و خاکی آنها نشان داد که این گونه ها در صورت انتقال به مناطقی با نیازهای اکولوژیکی مشابه در اراضی زراعی استان کرمانشاه قادر به آلوده کردن این مناطق هستند و از ورود آنها به مناطق جدید باید جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: شاخص شانون وینر، شاخص غالبیت، فراوانی، میانگین تراکم، یکنواخ
 • حسین صادق زاده یزدی، محمدحسن راشد محصل*، لیلا علیمرادی صفحات 113-122
  این پژوهش به منظور بررسی ساختار جمعیت فلور گیاهی علف های هرز در دو میکروکلیمای مختلف در سال 1391 اجرا شد. برای انجام این آزمایش دو زمین واقع در شهرستان مشهد که یکی زمین زراعی رها شده و دیگری باغ رها شده و هر کدام به ابعاد 20 × 95 متر انتخاب شدند. هر دو منطقه حدود 8 سال بدون هرگونه مراقبت بوده و فقط باغ به منظور چرای دام آبیاری می شد. برداشت نمونه از محل تقاطع شبکه های منظم 5 ×5 متر توسط کوادرات های 1×1 متر اجرا شد. پس از برازش مدل های نظری واریوگرام های تجربی، با درون یابی نقاط انجام گرفت و نقشه های مربوطه ترسیم شد. جهت بررسی پوشش گیاهی در هر دو منطقه از شاخص های تنوع آلفا α، بتا β، فراوانی نسبی، غنای گونه ای، یکنواختی، شاخص شانون-وینر، شاخص سیمپسون، هم چنین شاخص های تشابه، ضریب تشابه اشتین هاوس ضریب تشابه جاکارد و سورنسون استفاده شد. مجموعه فلور موجود در دو زمین شامل 35 گونه و متعلق به 12 خانواده گیاهی بودند. در زمین زراعی رها شده 15 گونه گیاهی یافت شد که در میان آنها یک گونه خارشتر و دو گونه کاهوی وحشی در هر دو زمین مشترک بودند. در این بررسی، 31 گونه دولپه و 4 گونه تک لپه مشاهده شد. شرایط اقلیمی باعث می شود که در هر منطقه اکوتیپ گونه های گیاهی، چه از نظر تعداد و نوع خانواده ها متغیر باشد، در نتیجه باعث تاثیر روی تنوع و پراکنش در منطقه می شود.
  کلیدواژگان: شاخص تشابه، شاخص سیمپسون، شاخص شانون - وینر، غنای گونه ای، واریوگرام تجربی
 • مسعود کامل شیخ رجه*، سید حسین ناظر کاخکی، نسیم رضوانی، نادر محمدی صفحات 123-134
  به منظور بررسی قدرت رقابت انواع علف های هرز با ارقام و تراکم های مختلف کاشت لوبیا قرمز، این تحقیق طی سالهای 1385 و 1386 به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل ارقام لوبیا قرمز (صیاد، درخشان و محلی زنجان) و فاصله ردیف کشت (20 و 30 سانتیمتری) و تراکم (20،30، 40 و 50 بوته لوبیا در متر مربع) بودند. تعداد و وزن خشک علف های هرز به تفکیک گونه در سه مرحله چهار برگی،50 درصد گل دهی و رسیدگی فیزیولوژیک لوبیا ثبت شدند. نتایج نشان داد که علف های هرز غالب لوبیا در طی دو سال به ترتیب گونه های ارزن وحشی (Setaria viridis)، تاج خروس سفید (Amaranthus albus)، سلمه تره (Chenopodium album)، سوروف (Echinochloa crus-galli) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بودند. اکوتیپ محلی در فاصله 30 سانتیمتری با تراکم های 30 و 40 بوته لوبیا در متر مربع و در فاصله ردیف 20 سانتیمتری با تراکم 40 بوته در متر مربع بیشترین تحمل به حضور علف های هرز و عملکرد را داشتند.
  کلیدواژگان: رقابت، رقم درخشان، رقم صیاد، فاصله ردیف
 • داود امیدی نسب*، محمدحسین قرینه، عبدالمهدی بخشنده، مهران شرفی زاده، علیرضا شافعی نیا صفحات 135-170
  به منظور بررسی تراکم علف های هرز در کشت مستقیم گندم در بقایای ذرت (بی خاک ورزی گندم)، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و با سه عامل رقم، در 2 سطح (بهرنگ و چمران)، تراکم بذر در 5 سطح (50، 100، 150، 200 و 250 کیلوگرم در هکتار) و کود نیتروژن از منبع اوره در 6 سطح (0، 50، 100، 150، 200 و 250 کیلوگرم در هکتار) در پائیز سال 1391 – 1390 در مزرعه کشاورزی واقع در 30 کیلومتری جنوب دزفول به اجرا در آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات رقم، بذر مصرفی و کود نیتروژن بر روی تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سطح احتمال 1% معنی دار می باشد. کمترین میزان علف هرز با میانگین 1 عدد علف هرز در هر مترمربع مربوط به تراکم 250 کیلوگرم بذر در هکتار بود. مصرف بیشتر کود نیتروژن باعث افزایش وزن خشک علف های هرز در واحد سطح شد، به طوری که سطح کودی 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین 9/9 گرم در هر مترمربع بالاترین وزن خشک علف هرز در واحد سطح را داشت. کشت به صورت بی خاک ورزی باعث افزایش علف های هرز باریک برگ، نسبت به علف های هرز پهن برگ گردید. مصرف بذر بیش از 100 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه را کاهش و افزایش مصرف نیتروژن تا سطح 150 کیلوگرم در هکتار موجب افزایش معنی دار در عملکرد دانه گردید. رقم چمران با میانگین عملکرد دانه 70/413 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم بهرنگ برتری داشت.
  کلیدواژگان: بقایای ذرت، بی خاک ورزی، علف هرز، عملکرد دانه، کشت مستقیم
|
 • Jamshid Nazari Alam *, Abdoreza Ahmadi, Seyed Karim Mousavi, Hamid Rahimian Mashhadi, Majid Javadi, Fatemeh Rashidian Pages 71-78
  The mortality rate of ground cherry seed (Physalis divaricata L.) was examined at three different depths (0-10-30 cm) of soil and the biology of their berries was studied after shattering in a field for one year in Alashtar in Lorestan province. The type of experiments was completely randomized design. The viability of seeds within berries was conducted from early formation to completely ripe berry fruits; the emergence method of seedling was studied. The results showed that the berries are formed in late June but seeds within the fruits showed viability 4 weeks later, with 80 percent seed germination. Seeds at depths the 10-30 cm had the least mortality rate, with 98 percent germination, seeds on surface soil showed the most mortality rate, with 86 percent germination after one year. After shedding the berries, a great portion of water was absorbed by them, they were cracked in January, the berries decomposed in March and dispersed completely during April and seeds were shattered. The biology of the germination showed that from each berry under wheat canopy emerged more than 35 seedlings as cluster but after harvesting the wheat, the emergence rate exceeded than 70 germinated seeds per berry.
  Keywords: Germination, Mortality, Seedling
 • Mahboobeh Nabizadeh, Majid Abbaspour, Ali Asghar Chitband *, Mohammad Bazoobandi Pages 79-94
  To evaluate the performance of new Sulfonylurea herbicides in sweet corn weed control, a factorial experimental research was carried out based on a completely randomized block design with three replications in Agriculture and Natural Resources Research Center of Khorasan Razavi in 2012. The first and the second factor, were sweet corn varieties and chemical control treatments respectively. The sweet corn varieties included KSC403su, Merit and Chase. The chemical control treatments included Nicosulfuron (Cruz), Nicosulfuron (Cruz) + Bromoxinyl + MCPA (Brimicide MA), Foramsulfuron (Equip), Rimsulfuron + Nicosulfuron (Ultima), Mesotrion + S-Metolacholor + Terbuthlazine (Lumax 537.5 SE), with weed free, and weed infested in each block. Sampling was done 4 weeks spraying each plot. The result showed that red root pigweed, common purslane, field bindweed, common lambsquarters, purple nutsedge, black night shade dry weight were reduced significantly by all herbicides compared with weedy check. Among the sweet corn varieties, the highest and the lowest weeds density and dry weight resulted by Chase and KSC403su, respectively. Mesotrion+ S-Metolacholor+ Terbuthlazine herbicide had sound effect on dry weight reduction of red root pigweed, common purslane, field bindweed, common lambsquarters, purple nutsedge, black nightshade, with highest control of common lambsquarters. Also, red root pigweed, common purslane and field bindweed should satisfactory control by nicosulfuron and nicosulfuron+ brimicide MA applied, whereas nicosulfuron + rimsulfuron had suitable effect on common purple nutsedge.
  Keywords: Bromoxinyl, Foramsulfuron, Mesotrion, Nicosulfuron, Rimsulfuron, S, Metolacholor, Terbuthlazine
 • Younes Chalechale *, Mahdi Minbashi Moeini, Amir Hossein Shirani Rad Pages 95-112
  Recognizing the composition of weed community in chickpea field is the most fundamental issues in weed crop management. Based on chickpea acreage and overall field areas in Kermanshah province during 2009-2010, fifty-two farms were selected as indicators of chickpea fields in the province. The weeds in sampling points were counted based on overall plants and each species and their population indices were calculated. In each field, at sampling points, the longitudes, latitudes and altitudes were determined via GPS device. By using this information, the distribution maps of different weed species of chickpea fields in Kermanshah produced via GIS software. The results showed that there were sixty-one weed species in chickpea fields of Kermanshah province. The ranking of predominant broadleaf weeds of chickpea fields in Kermanshah were included of succory (Cichorium intybus), field bind weed (Convolvulus arvensis), bed straw (Galium tricornatum), wild safflower (Carthamus oxycantha) and cowcockie (Vaccaria pyramidata), of Kermanshah province, respectively. Dominant grasses of chickpea fields in Kermanshah province were included: wild barley (Hordeum spontaeum), spring wild oat (Avena fatua) and Bermuda grass (Cynodon dactylon), respectively. Based on Shannon-Wiener species diversity index, different cities were classified into three clusters. Being in low value for Simpson abundance index of some cities were similar to being low Shannon-Wiener index and were indicated the presence of non-uniform community with the presence of dominant species in chickpea fields of these cities. There were significant differences among of chickpea field's weeds of different cities in regard to species diversity, only the difference between Kermanshah city and Dalaho and Ravansar cities was significant. The predictive maps of different species based on their soil and climatic requirements showed that shifting of these species toward area with similar ecological conditions are able to infest the area and should prevent weed infestation of new area.
  Keywords: Abundance Index (AI), Abundance, Uniformity, Mean field density, Shannon-Wiener Index
 • Hossein Sadeghzadeh Yazdi, Mohammad Hasan Rashed Mohasel *, Leila Alimoradi Pages 113-122
  This research was carried out to investigate the population structure of the plant flora of weeds in two different microclimates. To perform this experiment, two pieces of lands located in Mashhad, with dimensions of 95 × 20 m were selected; one of them was an abandoned agricultural land and the other was an abandoned garden. Both areas were without maintenance for about 8 years but the garden was irrigated just for grazing sheeps and goats. Sample taking from intersections of regular grids of 5 × 5 m by 1 × 1 m quadrates was conducted. After fitting the theoretical models of empirical variogram with interpolation of points, the maps of the species were drawn. To study the vegetative cover in both regions the α and β diversity indicators, the relative frequency, species richness, uniformity, Shanon-Veiwer and Simpson indices, and also similarity indicators, Ashtyn house, Jaccard and Sorenson similarity coefficient was determined. Totally 35 species which were belonged to 12 plant families were found, 15 species of which were found in the abandoned agricultural land but Alhagi pseudalhaji and two species of Lactuca genus were common in both lands. In the survey conducted, 31 species were dicots and 4 species were monocots. Climate conditions causes that in each region ecotype of plant species vary in terms of the number and families, thus effects on the diversity and distribution in the region.
  Keywords: Empirical variogram, Simpson Index, Shanon, Veiwer Index, Similarity indicators, Species richness
 • Masoud Kamel *, Seyed Hossein Nazer Kakhki, Nasim Rezvani, Nader Mohammadi Pages 123-134
  This study was carried out to investigate the competition of weeds with different cultivars and planting densities of red beans over two years. The experiment was completely randomized block with factorial arrangement and three replications per treatment. The treatments included beans cultivars (Sayyad, Derakhshan and Zanjan local seed lot), row spacing (20 and 30 cm)anddensities (20, 30, 40 and 50plants persquare meter). The number and the dry weight ofweedspecieswere determined at four-leafstage, 50% flowering and maturity. The resultsshowed thatweedspecies of bean were green foxteil(Setaria viridis),tumble weed(Amaranthus albus),lambsquarter(Chenopodium album),barnyardgrass(Echinochloa crus-galli)andredroot pigweed(Amaranthus retroflexys) within two years. Zanjan local seed lot with densities of 30 and 40 plants per square meter and row spacing of 30 cm and densities of 40 plants per square meter with 20 cm row spacing were the most tolerance to the presence of weeds along with higher yield.
  Keywords: Competition, Derakhshan cultivar, Row spacing, Sayyad cultivar
 • Davod Omidinasab*, Mohammad Hossein Gharineh, Abdolmahdi Bakhshandeh, Mehran Sharafi Zadeh, Alireza Shafeinia Pages 135-170
  To investigating the density of weeds in direct seeding wheat in the corn straws (no tillage wheat), a split factorial experiment was carried out in randomized complete block design with four replications and three factors including cultivar at 2 levels, (Chamran and Behrang), seed density at 5 levels (50, 100, 150, 200 and 250 Kg/ha) and nitrogen fertilizer from urea source at 6 levels (0, 50, 100, 150, 200 and 250) in fall of 2011 – 2012 in an agricultural farm located 30 km south of Dezful. The result of analysis of variance revealed that the effects of cultivar, seeding and nitrogen fertilizer on weed density and dry weight of weeds and yield and grain yield components were significantly different at 1% level. The least weed density was observed at 250 Kg/ha, with one weed per square meter. Results showed that greater consumption of nitrogen fertilizer will increase the dry weight of weeds per area unit, so that the fertilizer level of 250 kg nitrogen per hectare with an average of 9.9 grams in the square meter had the highest dry weight of weeds per area unit. The no tillage seeding caused increasing the grassy weeds. Using seeds over 100 Kg/ha which decreases yield grain and increases nitrogen consumption to the level 150 (Kg/ha) resulted in significant increase in grain yield. Chamran cultivar, with grain yield average of 413.70 (kg/ha) was preferd to Behrang cultivar.
  Keywords: Corn straws, Direct seeding, No tillage, Weed, Yield grain