فهرست مطالب

جامعه، فرهنگ، رسانه - پیاپی 13 (زمستان 1393)
 • پیاپی 13 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمد مهدی زاده*، کریم سلحشور، سمیه طهماسیان قبادی صفحه 11
  پیشرفت سریع و روز افزون فناوری ها و قابلیت کاربرد آن در حوزه های مختلف سازمان، باعث رسوخ فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندها و سیستم های منابع انسانی شده است و رویکرد جدیدی را در مدیریت منابع انسانی ایجاد کرده که از آن به عنوان مدیریت منابع انسانی الکترونیک نام می برند. افزایش و بهبود کارایی اداری و استفاده از ابعاد گوناگون تکنولوژی به مدیران منابع انسانی اجازه می دهد تا از پرسنل کمتری استفاده نموده و نقش ارزش آفرین بیشتری در سازمان ایفا نمایند.
  پژوهش حاضر در رابطه با نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد مدیریت منابع انسانی سازمان ها - مطالعه موردی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران- انجام شده. روش تحقیق در این پژوهش، روش پیمایشی است و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه گیری به صورت احتمالی است و 425 نفر از کارکنان این مجموعه در سه گروه پیراپزشک، پزشک و اداری به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اکثر کارکنان بهداشت و درمان معتقدند، فناوری نقش زیادی در بهبود عملکرد مدیریت منابع انسانی سازمان دارد و سطح تحصیلات کارکنان با دیدگاه آنها در رابطه با مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه دارد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهبود عملکرد مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی الکترونیک، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران
 • بهرنگ صدیقی* صفحه 37
  عشق ورزی در طول تاریخ یا به کل، مقوله ای تک جنسی/ جنسیتی (مردانه یا زنانه) تلقی شده، یا اگر مقوله ای دو جنسی/ جنسیتی به شمار آمده، الگوهایی متفاوت را بر دو جنس/ جنسیت بار کرده است. گفتمان های متفاوت، از فلسفه ی یونان باستان گرفته تا سنت تفکر ایرانی- اسلامی و نیز سنت های روان کاوی و پزشکی در دوران مدرن، همگی دلالت بر همین امر دارند. اما وقتی جامعه شناسی با جنسیت زدگی عشق مواجه می شود، دست به کار می شود؛ چرا که از اساس جنسیت را، دست کم در کنار دو عامل طبقه و نژاد، سه ضلعی نظام سلطه می داند و در پی بر ملا کردن ساز و کارهای سلطه گری آنها بر می آید. جامعه شناسی، با رجوع به تاریخ، ضمن آنکه از جنس و جنسیت طبیعت زدایی می کند، پیوند ذاتی میان عشق را با این دو به پرسش می گیرد. اما این رویکرد، استعداد بدفهمی هم دارد. اینکه جنس و جنسیت را افزونه هایی آلوده کننده بر عشق تصور کنیم که باید زدوده شوند، به این شائبه دامن می زند که عشقی ناب و اصیل در پس این افزونه ها «هست» که باید کشفش کرده و نیرویش را آزاد کنیم. همین بدفهمی، مبنای برخی پروژه های رهایی بخش حول مفهوم عشق بوده است. اینکه عشق را قلمرویی مجزا از جامعه بدانیم که جامعه آن را، از جمله با جنسیت زده کردنش، زیر سلطه گرفته و آلوده کرده است، چشم بستن بر تاریخ عشق و خصلت اجتماعی عشق و رابطه ی عشق و قدرت است که رابطه ای نه مبتنی بر سلطه، بلکه مبتنی بر اقتصاد گفتمانی است.
  کلیدواژگان: عشق، عشق ورزی، سلطه، آلوده انگاری، رهایی بخشی، برساخت گرایی اجتماعی
 • فاطمه سادات علویان*، سعید کیایی صفحه 51
  مصرف در هویت سازی جدید جایگاهی ویژه دارد. الگوهای مصرف متفاوت را می توان نشانه ی هویت های متفاوت دانست که افراد از طریق انتخاب های روزمره آن را برای خود می سازند. از میان شکل های مختلف مصرف، به نظر می رسد مصرف فرهنگی نقش بسزایی در فرایند هویت یابی افراد به ویژه نوجوانان دارد. پژوهش حاضر به مطالعه ی رابطه ی بین مصرف فرهنگی نوجوانان و فرایند ساخت هویت از سوی آن ها پرداخته است. این پژوهش به دنبال آن است که نقش مصرف فرهنگی را در تعریف نوجوانان از خود مطالعه کند. به این منظور از میان نظریه های مصرف، از نظریه ی مصرف بودریار برای چارچوب نظری استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش روش تحقیق کیفی است و از تکنیک مصاحبه عمیق و ساخت نیافته استفاده شده است. همچنین از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل مصاحبه ها بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش پیشرو نشان داده اند، مصرف فرهنگی نوجوانان که شامل مصرف کتاب، فیلم، موسیقی و اینترنت است، نقش مستقیمی در تعریف آن ها (نوجوانان) از خودشان دارد. نوجوانان از طریق مصرف فرهنگی چه کسی بودن خود را معنا می دهند. مصرف فرهنگی به نوجوانان سرنخ هایی برای تعریف خود می دهد. براین اساس، مقاله معتقد است؛درمیان شاخص های مختلف مصرف فرهنگی؛اینترنت،موسیقی و فیلم به ترتیب نقش های مهم تری بر هویت یابی نوجوانان دارند. زیرا نوجوانان مورد مطالعه، بیشتر وقت خود را صرف استفاده از اینترنت به ویژه شبکه های اجتماعی می کنند و یا هم -زمان با انجام فعالیت های روزمره شان موسیقی گوش می دهند و اغلب برای تماشای فیلم، زمانی خاص را اختصاص می دهند.
  کلیدواژگان: مصرف، مصرف فرهنگی، هویت، نوجوانان، فیلم، موسیقی
 • بخش ویژه: سینما
 • رضا صمیم*، مانی صمدانی، آزداه امجدی صفحه 65
  آثار سینمایی در زمره ی تولیدات اجتماعی اند و با مطالعه ی آن ها می توان به عناصر جدیدی از حیات فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه دست یافت. در این مقاله هدف اصلی- با توجه به آنکه شهر بستر اصلی تجلی حیات فرهنگی و اجتماعی در عصر مدرن است- چگونگی بازنمایی عناصر شهری در آثار سینمایی معاصر چهار کارگردان مولف ایرانی است. (با تمرکز بر سیما و منظر کلان شهر تهران به عنوان شهری که در حال تجربه ی گونه ای از حیات مدنی در دل خود است). بدین منظور، به نشانه شناسی سکانس های شهری در چهار فیلم «سنتوری» اثر داریوش مهرجویی، «زیر پوست شهر» اثر رخشان بنی اعتماد، «شهر زیبا» اثر اصغر فرهادی و «خانه ای روی آب» اثر بهمن فرمان آرا، متاثر از جان فیسک؛ پرداخته و با استفاده از مفاهیم بازنمایی میشل فوکو و استوارت هال و سیمای شهری کوین لینچ، به این نتیجه دست یافتیم که کارگردانان در بازنمایی عناصر شهری به نمایش همان عناصر پنج گانه ی سیمای شهر از دیدگاه لینچ که همانا راه، لبه، نشانه، گره و محله هستند، می پردازند. این امر از آنجایی که سیمای شهر تصویری حک شده در ذهن کاربران فضای شهری است که خاطره ی جمعی می آفریند؛ قابل توجیه است.
  کلیدواژگان: بازنمایی شهر، سیمای شهر، منظر شهر، تهران، عناصر شهری لینچ
 • محسن فاتحی* صفحه 87
  حجم کارهای صورت گرفته در زمینه ی جامعه شناسی سینما به هیچ وجه با تاریخ بیش از یک صد ساله ی سینما در ایران همخوانی ندارد. هرچند کارهای خوب و گاه درخشانی در این حوزه به انجام رسیده است، اما هنوز واکاوی ربط و تاثیر متقابل جامعه و سینما در ایران جای کار دارد. این نوشته با تمرکز بر سیر تاریخی پدیده ای به نام سینما در ایران و شرایط اجتماعی- سیاسی دوره های بزنگاهی تاریخ ایران، کوشیده است تحلیلی اجتماعی از سینمای ایران به دست دهد. این بررسی جامعه شناختی مبتنی بر مهم ترین نظریه های حوزه ی جامعه شناسی هنر و سینما مانند نظریه ی بازتاب، کارکردگرایی، ساختارگرایی، تئوری مشی مولف و نشانه شناسی و هرمنوتیک است. برای سهولت کار تا آن جا که میسر بوده و خلل و گزندی به چارچوب تحقیق وارد نکرده است، تاریخ سینمای ایران در پس زمینه ی تاریخ سیاسی- اجتماعی معاصر ایران قرار گرفته و بر آن اساس به نه(9) دوره ی تاریخی تقسیم شده است. این نه دوره عبارتند از سینمای رضاخانی- خان بابایی(1304- 1315)، سینمای نظام وفا (1326-1332)، سینمای محافظه کاران (1332-1342)، سینمای آلودگی- پالودگی (1342-1357)، سینمای بهار آزادی (1357-1359)، سینمای غیاب های ساختاری (1360-1367)، سینمای سه گانه (1367-1376)، سینمای نیروهای اجتماعی (1376-1384) و سینمای ژانوسی (1384-1390). برای هر یک از دوره ها تحلیل جداگانه ای مبتنی بر شرایط اجتماعی- سیاسی آن دوره و فیلم های برخاسته از چنین بستری نگاشته شده است. یک تحلیل کلی نیز تحت عنوان جمع بندی در پایان نوشته آمده است.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی سینما، جامعه شناسی هنر، نظریه های سینما، سیر تاریخی سینمای ایران، تحلیل اجتماعی سینمای ایران
 • بهارک محمودی* صفحه 113
  این مقاله مطالعه ی شیوه ی بازنمایی خانواده در سینما و تلویزیون ایران به شمار می رود که با استفاده از تحقیقاتی که در این عرصه انجام شده، صورت گرفته است. به بیان دیگر، در این مقاله با بهره گیری از تحقیقات انجام شده با موضوع بازنمایی خانواده، تحلیل ثانویه صورت گرفته است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که سینما و تلویزیون به عنوان دو نهاد تصویری پرمخاطب در ایران و در واقع دو میدان بازنمایی از دو شیوه ی متفاوت در بازنمایی خانواده بهره برده اند. شیوه هایی که یکی از آنها به تقدس خانواده می انجامد (تلویزیون) و دیگری تغییر یا زوال خانواده را خبر می دهد (سینما).
  کلیدواژگان: خانواده، سینما، تلویزیون، بازنمایی، تغییر، زوال، رسانه
 • مژگان فراهانی* صفحه 131
  این مقاله به بررسی و تحلیل انتقادی فیلم نامه ی فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» می پردازد. پژوهش فعلی به این مسئله خواهد پرداخت که این فیلم، چگونه در راستای انقیاد زنان حرکت می کند و به تحکیم گفتمان مردسالاری می پردازد. ما همچنین این پرسش را دنبال می کنیم که در این فیلم چگونه پادگفتمان زنان به واسازی این الگوی اعمال قدرت می پردازد. در این مقاله با فراهم آوردن چارچوبی نظری و با استفاده از نظریات اعمال قدرت متنی و آرای نظریه پردازانی همچون ژیژک، کریستوا و آلتوسر؛ و همچنین رویکرد انتقادی پل گی و وداک و ابزارهای روشی که برای تحلیل متون ارائه می دهند، استدلال می کنیم که هیچ گونه مبارزه ای برای به چالش کشیدن گفتمان مسلط که همانا مردسالاری است، در این فیلم رخ نمی دهد. به عبارت دیگر، اگرچه گفتمان زنان در فیلم وجود دارد، اما سعی در ساختارشکنی مطلق گفتمان رقیب ندارد و گفتمان رقیب را به طور مطلق به حاشیه نمی راند.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، فراخوانی(استیضاح)، گفتمان مردسالار، فانتزی، آلوده انگاری
|
 • Seyed Mohammad Mehdizade*, Karim Salahshoor, Somaye Tahmasian Ghobadi Page 11
  Increasingly rapid advances in technology and its applicability in different organizational areas have caused ICT to penetrate into a new approach to human resource management (HRM), namely electronic HRM. Improving the efficiency of office tasks, together with applying various technological aspects, may permit human resource managers to employ a smaller number of personnel and play a more valuable role in their organizations.The present research is intended to the role of ICT in improving the performance of human resources -The Case Study Health and Treatment Center of Tehran Petroleum Industry- The research is a survey, and its data are collected through questionnaire. It applied a probability sampling method and 425 employees were selected into such three groups as paramedics, medics, and office staff.According to the results, most personnel believe that technology has a major role in improving organizational HRM performance. Educational degrees of the personnel have relationship with their viewpoints regarding electronic HRM.
  Keywords: ICT, Improving the performance of HRM, e, HRM, Health, Treatment Organization of Tehran Petroleum Industry
 • Behrang Siddiqui* Page 37
  Love in history, generally was considered in the category of single-sex / gender (male or female) or if was considered in the category of two kinds of sex / gender (male or female), has imposed different patterns on two genders / sexuality. Different discourses, from the philosophy of ancient Greek to Iranic-islamic tradition of thinking and also psychoanalysis and medical traditions in modern times imply this. But when the sociology of sex starts to face the rejection of love, does what it wants to, because basically supposes that sex at least along both class and race, from the triangular system of domination and seeks to reveal their mechanisms of domination. Sociology, with reference to the date, while removing the nature of sex and gender, questions about the intrinsic link between love and these two. But this approach also has the potential misunderstanding. The plug-ins that we imagine sex and gender as some things which infect the love which must be removed, raises the suspicion that there is a pure and noble love behind the plug which should be discovered and we should release its strength. This misunderstanding has been the basic of some redeemer projects around the concept of love. Separate realms of society to know the love of it, including its gender struck down under the domination and has infected, this is a close eye on the love history and social nature of love and the relationship between love and power which is a relationship not based on domination, but on theoretical economies.
  Keywords: Love, Love making, Domination, Infected applies, Emancipation, The social oriented construction
 • Fatemeh Sadat Alavian*, Saeed Kiaee Page 51
  Consumption has special importance in new identity creation. Different patterns of consumption can be considered as signs of different identities which people create by their daily choices. From different consumption patterns, it seems cultural consumption has a specific role in the process of people identification especially for teens. The paper studies correlation of cultural consumption of teens and process of identity creation. The study looks for the role of cultural consumption in how teens define themselves. Accordingly, from different consumption theories, Bodriar consumption theory was used. Research method is qualitative research in this study and deep and unstructured interview technique is used. For interview analysis, content analysis method is used. The result shows that cultural consumption of teens which includes book, movie, music and internet, has a direct role on their (teens) definition of themselves. Teens define who they are based on cultural consumption. Accordingly, the paper believes in different criteria of cultural consumption,internet, music and movie, in order, had the most important role on teens identity creation. Because studied teens spend most of their time on internet specially on social networks or they listen to music during their daily routines simultaneously and they usually spend a specific time watching movie.
  Keywords: Consumption, Cultural Consumption, Identity, Teens, Movie, Music
 • Reza Samim*, Mani Samedani, Azade Amjadi Page 65
  Films are among the social productions and it is possible to reach new elements of social and cultural life in every society by studying them. The main purpose of this article, according to this issue that city is the mainstream of the expressions of cultural and social life in modern age, is to recognize how to represent the urban elements in contemporary films related to four Iranian author directors by focusing on the state and perspectives of metropolitan Tehran as a city which is experiencing a kind of civil life in its heart. For this purpose, we have discussed in this article about the semiotics of urban scenes in four films “Santouri” by “DariushMehrjuie”, “Beneath the city” by “RakhshanBaniEtemad”, “The beautiful city” by “AsgharFarhadi” and “A home on the water” by “Bahman Farman Ara” influenced by John Fiske and by using the concepts of representation of Michel Foucault and Stuart Hall and Kevin Lynch urban landscape; we jumped to conclusion that directors in representing urban elements show the five elements of the face of the city according to Lynch views that surely are the way, the edge, the signs, the nodes and the neighborhood and this is justified because the portrait of the city is a carved image in the minds of users of urban space which creates collective memory.
  Keywords: Representation of the city, The portrait of the city, The city landscape, Tehran, Urban elements by Lynch
 • Mohsen Fatehi* Page 87
  Social analysis of Iranian cinema is one of the best ways to understanding social position of history of Iran and vice versa. Actually the volume of works in the field of sociology of Iranian cinema or any social analysis of Iranian movies do not comply with over one hundred years of existing cinema in Iran.This paper would focused on historical–social phenomenon known as the Iranian cinema and at the same time on the periods of socio-political situation in Iran to give social analysis of Iranian cinema. The paper is based on sociological theories of the sociology of art and cinema such as reflection theory, functionalism, structuralism, and hermeneutics.Due to convenience, the paper has divided into nine (9) periods and each period has its own particular feature and analysis and an overall analysis has been written as a summary at the end.
  Keywords: Sociology of cinema, Sociology of art, Film theory, History of Iranian cinema, Social Analysis of Iranian cinema
 • Baharak Mahmoodi* Page 113
  The comparative study of family image in TV and Cinema is a crucial topic in Iranian context. In this article, I am going to show and discuss representation differences through literature review and its secondary analysis. In the light of these studies, the article reveals two different “field of representation” of family image. The Iranian cinema is spreading the image of family decline, Whereas Iranian national TV is depicting a sacred family. In a nutshell, this battle of images grants an important place to Iranian family representation in the relation of Media and ideology.
  Keywords: Family myth, Cinema, Television, Representation, decline, Social changes
 • Mohgan Farahani* Page 131
  This paper critically investigates the script of the movie “Hush! The girls do not scream”. The current study addresses the issue of how cinema moves toward the subjugation of women and the strengthening of the masculism discourse. Also this study examines how women’s counter-discourse disrupts the pattern of power enacting. The theoretical framework of the study is based on the textual power enacting theories, the ideas of theorists such as Zizek, Kristeva and Althusser, and the critical approach of Paul Gee and Wodak. By applying these theories and the tools which are employed for text analysis, it is argued that this movie does not attempt to challenge the dominant discourse which is the masculism discourse. In other words, although the women discourse is presented in the movie, it does not try to deconstruct the masculism discourse and does not completely marginalized this dominant discourse.
  Keywords: Critical Discourse Analysis, Interpellation, Masculism Discourse, Fantasy, Abjection