فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 15 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسنعلی آقاجانی، حمزه صمدی میارکلایی، حسین صمدی میارکلایی، حسین لطفی صفحات 635-664
  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی امکان بهبود خط مونتاژ شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) با استفاده از روش شبیه سازی است. براین اساس، ضمن مرور ادبیات موضوعی مربوط به سیستم، مدل، شبیه سازی، خطوط مونتاژ و راه های بهبود آن، و پس از بررسی سابقه پژوهش های مشابه، با استفاده از ابزارهای جمع آوری داده های مستندات و مشاهده، مدل اولیه خط مونتاژ شرکت، طراحی شد و با استفاده از داده های آماری توصیفی و تحلیل واریانس، اعتبار مدل تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای ARENA و SPSS تحلیل شد. در مرحله بعد، پس از مصاحبه با 48 نفر از دست اندرکاران خط مونتاژ، نقطه قابل بهبود خط مونتاژ، یعنی اتاق تست شناسایی شد. آن گاه، پس از تشریح علت امر، برای دستیابی به بهبود در این قسمت، استفاده از فناوری جدید پیشنهاد شد. نتایج آزمون این پیشنهاد، به وسیله مدل شبیه سازی نشان داد که اگر چنین سیستمی در خط مونتاژ پیاده سازی شود، زمان سیکل، سی وسه درصد بهبود می یابد و زمان صف در ایستگاه تست، شصت و دو درصد کاهش پیدا می کند. در پایان مقاله، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ارائه شده است.
  کلیدواژگان: خط مونتاژ، دیزل سنگین ایران، شبیه سازی
 • علی محمد احمدوند، حدیثه خدادادی ابیازنی، زینب محمدیانی صفحات 665-683
  مسکن بعد از خوراک و پوشاک، مهم ترین جزء زندگی افراد است. در تعیین قیمت مسکن، متغیرهای زیادی دخیل اند و نادیده گرفتن بازخوردها در بخش مسکن، ناممکن است. یکی از ابزارهای قدرتمند برای تعیین تاثیر سیاست ها در این حوزه، استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم هاست. با توجه به این رویکرد، نمودار علی- معلولی عوامل موثر بر قیمت مسکن در استان تهران، برای مدل سازی پویای مسئله ارائه شده است. برای شبیه سازی مدل درنظرگرفته شده، از نرم افزار ونسیم استفاده شده است. در پایان، به منظور بررسی سیاست های مختلف در بازار مسکن، سناریو بندی صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد افزایش امکانات شهری دیگر استان های کشور و همچنین عرضه مسکن های ارزان قیمت از سوی دولت و ارائه تسهیلات برای ساخت وساز مسکن، به تعادل در قیمت مسکن و همچنین کاهش قیمت در بازار مسکن منجر می شود.
  کلیدواژگان: بازار مسکن، پویایی شناسی سیستم، عرضه و تقاضای مسکن
 • مجتبی اکبریان، سید اسماعیل نجفی، فرهاد حسین زاده لطفی، رضا توکلی مقدم صفحات 685-707
  یکی از چالش های بزرگ سازمان در اجرای استراتژی ها به وسیله کارت امتیازی متوازن این است که شاخص های موجود در اهداف استراتژیک نقشه استراتژی، با تاخیر زمانی ارتباط علت و معلولی را به وجود می آورد و با افزودن عامل زمان، اهداف استراتژیک در زمان های مختلف با هم ارتباط خواهند داشت. به همین دلیل، نیاز به ترسیم نقشه استراتژی پویا برای تعیین روابط علت و معلولی در خلال زمان ضروری است. در این مقاله، پس از تقسیم اهداف استراتژیک به مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، از روش فازی دیمتل برای ترسیم روابط علت و معلولی اهداف استراتژیک، با درنظرگرفتن تاخیر زمانی حاصل از شاخص های کلیدی عملکرد پسرو در قالب نقشه استراتژی پویا استفاده می شود. با این کار، روابط کلاسیک موجود در مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن به روابط علت و معلولی شبکه ای و پویا ارتقا می یابد و ارتباط میان اهداف استراتژیک سازمان در خلال زمان مشخص می شود. با تعریف برنامه های بهبود اهداف استراتژیک تاثیرگذار حاصل از شاخص های کلیدی عملکرد پیشرو، پیشرفت در اهداف استراتژیک تاثیرپذیر از شاخص های کلیدی عملکرد پسرو حاصل می شود.
  کلیدواژگان: روش فازی دیمتل، کارت امتیازی متوازن، شاخص های کلیدی عملکرد پیشرو و پسرو، نقشه استراتژی پوی
 • مهناز حسین زاده، محمدباقر منهاج، عالیه کاظمی صفحات 709-724
  در این پژوهش، مدلی برای حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه فازی مبتنی بر تئوری امکان با منابع غیر دقیق و متغیرهای تصمیم فازی ارائه شده است. با توجه به ماهیت غیر دقیق میزان منابع در دسترس، تعیین یک جواب قطعی برای مدل، غیر منطقی به نظر می رسد. بدین منظور، مدل پیشنهادی به گونه ای طراحی شده که تصمیم ها را به صورت فازی تعیین می کند. این روش، نقایص روش های پیشین ارائه شده در این زمینه را برطرف کرده است و مهم ترین مزیت آن، سهولت در به کارگیری است. مدل پیشنهادی در مسئله ای برای تخصیص سفارش به تامین کنندگان، به کار گرفته شده و کارایی آن در عمل، آزمایش شده است. با توجه به ماهیت فازی جواب های به دست آمده از حل مدل، تصمیم گیرنده با انعطاف بیشتری در تصمیم گیری مواجه خواهد بود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی چندهدفه، برنامه ریزی فازی مبتنی بر تئوری امکان، تخصیص، رتبه بندی فازی، عدد فازی مثلثی، متغیر تصمیم فازی
 • مسعود سیم خواه، کامران فیضی، لعیا الفت، مقصود امیری صفحات 725-746
  این مقاله در پی شناسایی و بررسی عوامل موثر بر فرایند مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودرو و چگونگی اثرگذاری این عوامل بر فرایند مذکور است. با اتکا به رویکرد نظریه برخاسته از داده ها و نتایج سیزده مصاحبه کیفی عمیق با ده تن از مدیران و کارشناسان زنجیره تامین صنعت خودرو، چارچوبی نظری برای بررسی این عوامل، صورت بندی شد. بر مبنای این چارچوب، عوامل بسیاری موجب تحریک خودروساز برای ورود به فرایند مدیریت ریسک عرضه می شوند. این عوامل، با عنوان مقوله عوامل فرایند ادراکی- اسنادی دسته بندی شدند. همچنین عوامل زمینه ای و اقتضایی متنوعی بر تصمیم های خودروساز در این فرایند اثر می گذارند و موجب هدایت تعامل های وی با تامین کنندگان می شوند. این عوامل نیز با عنوان مقوله عوامل بسترساز و عوامل اقتضایی نامگذاری شدند.
  کلیدواژگان: ریسک عرضه، زنجیره تامین صنعت خودرو، نظریه برخاسته از داده
 • محمد شریفی تهرانی، جواد یوسفی صفحات 747-765
  هدف پژوهش حاضر، رفع مسئله نبود پوشش کافی الگوی کارت امتیازی متوازن (بی اس سی) از عناصر مختلف عملکرد سازمانی، از طریق توسعه آن بر مبنای الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (ای اف کیو ام) است. در این راستا، الگوی توسعه یافته بی اس سی مشتمل بر متغیرهای ذینفعان، اثربخشی منابع، اثربخشی فرایندها، اثربخشی مدیریت کارکنان، روش رهبری، نوع راهبرد و عملکرد، معرفی و در قالب یک الگوی ساختاری جدید اعتبارسنجی شد. نتایج حاصل در گام نخست، بیانگر برازندگی ایده آل الگوی پیشنهادی است. به لحاظ شدت روابط بین متغیرها در الگوی توسعه یافته بی اس سی، به ترتیب، سطح اثربخشی مدیریت کارکنان، سطح اثربخشی منابع، روش رهبری و سطح اثربخشی فرایندها بیشترین تا کمترین «تاثیر مستقیم» را بر عملکرد یک سازمان دارند. همچنین، روش رهبری، سطح اثربخشی مدیریت کارکنان، سطح اثربخشی منابع، نوع راهبرد، سطح اثربخشی فرایندها و درنهایت، ذینفعان، بیشترین تا کمترین «تاثیر مستقیم و غیر مستقیم» را بر عملکرد سازمانی دارند. مدیران می توانند از الگوی پیشنهادی این پژوهش برای سنجش عملکرد سازمان های مختلف و وزن دهی به ابعاد مختلف مد نظر در فرایند سنجش عملکرد استفاده کنند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد سازمانی، الگویابی معادله های ساختاری، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، تلفیق الگوهای مدیریت کیفیت فراگیر، کارت امتیازی متوازن
 • غزاله علامه، مریم اسمعیلی، ترانه تجویدی صفحات 767-789
  مدیریت زنجیره تامین سبز، رویکردی زیست محیطی در مدیریت زنجیره تامین است که هدف آن، کاهش ریسک های زیست محیطی در دوره عمر محصول هاست. در این میان، زنجیره تامین بسته، با جمع آوری و بازیافت محصول های مضر در طبیعت، سعی در رسیدن به این هدف دارد. در این مقاله، با توجه به استراتژی های مختلف جمع آوری محصول، تعدادی مدل قیمتگذاری در زنجیره تامین بسته دوسطحی ارائه می شود. تعامل های میان تولیدکننده و خرده فروش در قیمتگذاری، براساس بازی استکلبرگ بررسی می شود و تصمیم گیری بهینه تولیدکننده و خرده فروش برای هر مدل تعیین می شود. همچنین با توجه به ماهیت پویای زنجیره تامین در دنیای واقعی، عامل ریسک با استفاده از روش میانگین- واریانس در زنجیره بسته بررسی می شود. برای درک بهتر، مدل ها در قالب یک مثال عددی بررسی می شوند و مدل مناسب با مقایسه مقادیر سود اعضا انتخاب می شود. همچنین بر پارامتر های نرخ جمع آوری، نرخ بازیافت و میزان ریسک گریزی، آنالیز حساسیت انجام می شود. نتایج نشان می دهند که مدل هماهنگی تولیدکننده و خرده فروش در نرخ های جمع آوری زیاد و میزان ریسک گریزی کم، جایگزین مناسبی برای سایر مدل هاست.
  کلیدواژگان: بازی استکلبرگ، حلقه بسته، ریسک، زنجیره تامین سبز، قیمتگذاری
 • هاشم عمرانی، رامین قاری زاده بیرق، سعید شفیعی کلیبری صفحات 791-807
  در این مقاله، مدلی ترکیبی مبتنی بر روش های تحلیل سلسله مراتبی (AHP)- تحلیل مولفه های اصلی (PCA)- تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه در ایران ارائه می شود و با استفاده از آن، چهارده شرکت بیمه با سیزده شاخص استاندارد، رتبه بندی می شوند. با توجه به ضعف مدل DEA، در مسائلی با متغیرهای زیاد و واحدهای تصمیم کم، از روش PCA برای کاهش بعد مسئله استفاده می شود. از طرفی، نتایج رتبه بندی به دست آمده از روش PCA-DEA، کاملا عینی و تنها بر مبنای الگوی داده هاست؛ بنابراین، با استفاده از مدل AHP، نظرهای کارشناسی را در رتبه بندی وارد می کنیم. در انتها، رتبه بندی، یک بار به وسیله مدل پیشنهادی و یک بار با مدل PCA-DEA انجام و نتایج این دو روش، با هم مقایسه می شوند و درباره آنها بحث می شود. نتایج مدل ارائه شده نشان می دهد که سه شرکت بیمه دانا، رازی و دی، رتبه های اول تا سوم را به دست می آورند.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل مولفه های اصلی، شرکت های بیمه ایرانی
 • محمود گلابچی، هادی تلخابی، مجید پرچمی جلال، محمد میرکاظمی مود صفحات 809-829
  ادعاها به ویژگی های ذاتی صنعت ساخت تبدیل شده اند. مطالعه هایی برای شناسایی علل این ادعاها انجام شده است، اما این مقوله ها هنوز رواج دارند. شاید دلیل این امر، نیاز به درک بهتر پیچیدگی بین متغیرهای علی ایجاد ادعاست. در این راستا می توان به وجود تحریم ها در سال های اخیر و آثار احتمالی آن بر صنعت ساخت و درنتیجه، بر ایجاد ادعا اشاره کرد؛ بنابراین، ابتدا با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، 15 علت ایجاد ادعا- که بر اثر اعمال تحریم ها در پروژه های طرح و ساخت به وجود آمده است- مشخص شده و با استفاده از آن، یک مدل علی - معلولی از تاثیر تحریم ها بر ایجاد ادعا توسعه یافته است. سپس سیستم مورد مطالعه، در سه سناریو مختلف از اعمال تحریم ها شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد بروز تحریم ها با تاثیر گذاشتن بر بعضی دیگر از جنبه های پروژه، سبب بروز ادعاهای جدید می شود و بر افزایش زمان و هزینه، به عنوان علل اصلی ایجاد ادعا اثر می گذارد. این تاثیرها با افزایش شدت تحریم ها افزایش می یابد و موجب رشد شدید و نمایی ادعاهای پیمانکاران می شود.
  کلیدواژگان: پروژه های طرح و ساخت، تحریم، علل ایجاد ادعا، مدل علی، معلولی
 • علی محقر، محمدرضا مهرگان، عادل آذر، ناصر مطهری فریمانی صفحات 831-847
  پروژه های عمرانی مهم ترین وسیله برای گسترش ظرفیت های زیربنایی هر کشور محسوب می شوند؛ بنابراین، در انتخاب آنها باید به طور همزمان به نکات مختلف توجه کرد. در این مقاله سعی شده است برای انتخاب پروژه ها در بخش عمومی کشور، یک مدل تصمیم گیری چند معیاره ارائه شود. در این راستا از مدل برنامه ریزی خطی استفاده شده است. در تلاش برای ساخت مدل، ابتدا معیارهای تصمیم گیرندگان با روش دلفی شناسایی و پس از ترکیب مفهومی بازنگری شد. در ادامه، مدلی با نگاه برنامه ریزی خطی، آرمانی و عدد صحیح مختلط ساخته شد. مدل، پس از ساخت با داده های مربوط به لایحه بودجه کشور آزمایش شد. در پایان، نتایج آن را تحلیل و چندین بار مدل را بازنگری کردیم. نتایج اجرای مدل، اعتبار آن را تایید کرد. این نوع مدل به عنوان سیستم های پشتیبان تصمیم گیری برای انتخاب پروژه ها در بخش عمومی استفاده می شود.
  کلیدواژگان: انتخاب پروژه، بخش عمومی، برنامه ریزی آرمانی، برنامه ریزی خطی
|
 • Hassanali Aghajani, Hamzeh Samadi, Hossein Samadi, Hossein Lotfi Pages 635-664
  The purpose of conducting the present research was the investigation of improvement possibility of Iran Heavy Diesel (DESA) Company Assembly Line by Simulation. Therefore، in addition to review the existing thematic literature in relation to system، model، simulation، assembly lines and its improvement solutions، and the study of similar research background and history، the primary model of company assembly line created by using data collection instruments like documents reviewing and observation. After presentation of created model and summery of descriptive data، the model validated by averages test. Data were analyzed by ARENA and SPSS soft wares. In next stage، the improvable point of assembly line، namely Test room identified by interviewing with 48 peoples related with assembly line. Then، after description of the reason of attention to this point، the use of new technology was proposed for achieving improvement in this section. The results of testing this proposition by simulation model showed that if such system implement in assembly line، the cycle time could improve 33 percentages and the queue time in test station reduce 62 percentages. Finally، based on these results، the discussion and conclusion were represented، and some suggestions were given for managers and directions for further researches in conclusion.
  Keywords: Assembly Line, Iran Heavy Diesel, simulation
 • Alimohamad Ahmadvand, Hadiseh Khodadadi Abyazani, Zeinab Mohammadiani Pages 665-683
  Housing is the third top factor in human life، after food and clothing in all communities. Many variables involved in determining housing prices and is impossible to ignore housing feedback. One of the powerful tools to determine the impact of policies in this field using system dynamics approach. According to this approach، the cause and effect diagram of factors effecting housing prices in Tehran، the dynamic model is provided. To simulate intended model using Vensim software. Finally، scenario making was conducted to consider various policies in housing market. The result show that enhance other provinces'' facilities، also increase of cheap housing supplying by the government as well as loan for construction decrease the housing price and the price would be balanced.
  Keywords: Housing market, Housing supply, demand, system dynamics
 • Mojtaba Akbarian, Esmaeil Najafi, Farhad Hosseinzadeh Lotfi, Reza Tavakoli Moghadam Pages 685-707
  One of the biggest organizational challenges in deployment of strategies is the time lag between the cause-and-effect relations according to a lag between indicators of strategic objectives. With adding the time factor، the strategic objectives at different times have a causal relationship and drawing of a dynamic strategy map considering the time factor. The causal relationships between strategic objectives are essential. In this paper، after dividing strategic objectives into four aspects of balanced scorecard in the National Iranian Oil Refining & Distribution Company، the fuzzy DEMATEL method is used to draw the cause-and-effect relation between strategic objectives in the strategic map considering the time delay from the lag key performance indices. By drawing the dynamic strategy map، the network relation between strategic objectives during the time identified and by defining strategic initiatives for the strategic objectives of the lag key performance indices، improvement for the strategic objectives of the lead key performance indices appear.
  Keywords: Dynamic Strategy Map, Fuzzy Dematel, balanced scorecard, Lead, Lag Key Performance Indicatores
 • Mahnaz Hosseinzadeh, Mohammad Bagher Menhaj, Aliyeh Kazemi Pages 709-724
  In this paper a new method is proposed to find the fuzzy optimal solution of fuzzy multi-objective linear programming problems (FMOLPp) with fuzzy right hand side and fuzzy decision variables. Due to the imprecise nature of available resources، determination of a definitive solution to the model seems imposible. Therefore، the proposed model is designed in order to make fuzzy decisions. The model resolves the deficiencies of previous models presented in this field and its main advantage is simplicity. To illustrate the efficiency of the proposed method، it is applied to the problem of allocating orders to suppliers. Due to the nature of the fuzzy solutions obtained from solving the model، the decision maker will be faced with more flexibility in decision making.
  Keywords: multi, objective linear programming, Possibilistic linear programming, Fuzzy decision variable, Fuzzy ranking, Triangular fuzzy numbers
 • Masoud Simkhah, Kamran Feizi, Laya Olfat, Maghsod Amiri Pages 725-746
  This article tries to identify what and how factors influence on management of supply risk in automotive industry supply chain. Rely on grounded theory and based on 13qualitative in-depth interviews with 10 managers in Iran''s automotive industry supply chain، a theoretical framework is developed to examine antecedents and influencing factors of this process. This framework suggests a broad range of factors caused to an automobile manufacturer manage the supply risk. These factors are named perceptual-attributive factors. In addition، the varied contextual and contingency factors are affecting on automobile manufacturer decisions and guiding their actions/reactions in this process. Such factors are categorized as bedder factors and contingency factors.
  Keywords: automotive industry supply chain, supply risk management, Grounded Theory
 • Mohammad Sharifi-Tehrani, Javad Yousefi Pages 747-765
  The present investigation aims to address the problem of inadequate coverage of various aspects of organizational performance by balanced scorecard (BSC) model through its developing based on the European foundation for quality management (EFQM) model. To this end، a developed BSC model، encompassing variables of stakeholders، resource effectiveness، processes effectiveness، human resource management effectiveness، leadership method، strategy and performance was proposed and، then، validated in a new structural model. The findings firstly revealed an appropriate fitness of the proposed model. Regarding the relationship among variables، staff management effectiveness، resource effectiveness، leadership method and processes effectiveness، respectively، held the most “direct impacts” on the organizational performance. On the other hand، “summated impacts” (direct and indirect) on the organizational performance were held by leadership method، staff management effectiveness، resource effectiveness and stakeholders variables، respectively. Managers can apply the model suggested in the investigation to measure performance in the respective organizations and as a weighting criteria guide on how to accurately measure different dimensions of performance.
  Keywords: Balanced Scorecard (BSC), European Foundation for Quality Management (EFQM), Combination of total quality management models, organizational performance measurement, Structural Equation Modeling
 • Ghazaleh Allameh, Maryam Esmaeili, Taraneh Tajvidi Pages 767-789
  Green supply chain management is an environmental approach in supply chain management that aims to decrease ecological risks in products’ life cycle. Closed-loop supply chain by collecting and recycling the harmful products in the nature attempts to achieve this goal. In this paper، due to different strategies in collecting products، several pricing models in two-echelon closed supply chain are presented. The interactions between the manufacturer and the retailer in pricing are investigated based on Stackelberg game and the optimal decisions of manufacturer and retailer are obtained in each model. Moreover، because of the dynamic nature of the supply chain in the real world، risk factor based on the mean- variance model is considered in the closed-loop. Finally، presented models are analyzed by a numerical example and the best model is selected by comparing the profits. Moreover، sensitivity analyses are performed on collecting rate، recycling rate and the risk aversion. Results show that the coordinating model between the manufacturer and the retailer can be an appropriate substitution in high collecting rates and low risk aversion values.
  Keywords: Stackelberg Game, Closed, loop, Risk, Green supply chain, Pricing
 • Hashem Omrania, Ramin Gharizadeh Beiragh, Saeed Shafiei Kaleibari Pages 791-807
  This paper presents a combined Data envelopment analysis (DEA) – Principal component analysis (PCA) – Analytical hierarchy process (AHP) to achieve the efficiency scores and ranks of the insurance companies. Fourteen insurance companies with thirteen input and output variables have been considered for the purpose of this study. Since، the DEA model is sensitive to the number of variables in comparison to number of DMUs، to reduce data dimension، the PCA method is used. Obviously، the final ranks from PCA-DEA model is very subjective and only based on the pattern and distribution of data sets. Therefore، for incorporating the expert preferences، the AHP model is combined with two previous models and the final ranking is done by the integrated DEA-PCA-AHP and PCA-DEA model. The results of the proposed model indicates tht three companies Dana، Razi and Dey are top ranks.
  Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), Principal component analysis (PCA), Analytical Hierarchy Process (AHP), Iranian Insurance companies
 • Mahmoud Golabchi, Hadi Talkhabi, Majid Parchami Jalal, Mohammad Mirkazemi Mood Pages 809-829
  Claimed have became one of the inherent attribute of construction industry. In order to determine the most appropriate strategy for the prevention and resolution of these claims، some studies have been made to identify claim`s causes but they are common in construction industry. It seems that it needed to a better understand of complexity and the casual variables make these claims. In this regard، there will be sanctions and its possible effects on the construction industry in recent years، resulting in the creation of remarkable claims. A “cause and effect model” of the impact of sanctions on creating claims in DB project has developed by the information collected through interviews and study of documents related to the recent claims. then studied system is simulated under three Different scenarios of sanctions that The results show that incidence of sanctions influence other aspects of the project and will cause new claims and affect on time and cost as main cause of claims and This effect increases with the severity of sanctions and cause Vigorous growth and exponential claims.
  Keywords: causes of claims, cause, effect model, sanctions, DB project
 • Ali Mohaghar, Mohammad Reza Mehregan, Adel Azar, Nasser Motahari Pages 831-847
  Much research hasn’t been done in the area of project selection in the public sector. In this paper، we tried to choose projects in the public sector; a linear programming model is presented. In an effort to build the model، the decision criteria were identified using the Delphi method and then the criteria were reviewed at conceptual combining. Model was constructed in a linear، goal and mixed integer programming approach. After building the model، was tested with data on budget bill، the results were analyzed and the model was revised several times. The results of the model execution confirmed its validity. This type of model as a decision support system can be used for project selection in the public sector.
  Keywords: Linear Programming, goal programming, Project Selection, Public Sector