فهرست مطالب

اقتصاد مقداری - سال نهم شماره 4 (پیاپی 35، زمستان 1391)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 35، زمستان 1391)
 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/02/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین اکبری فرد*، رضا اشرف گنجویی، امید جنابی صفحه 1
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن کوتاه مدت هر یک عواملضریب جینی، بیکاری وطلاق بر سرقت دوره ی قبل با استفاده از مدل تصحیح خطای انتقال ملایم می باشد. در این مطالعه از داده های سالانه دوره (1391-1363) استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از قضیه ی انگل وگرنجر به بررسی مانایی داده ها و رابطه ی بلندمدت پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که مدل غیرخطی قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. به گونه ای که تغییر در ضریب جینی و بیکاری دوره ی قبل بر سرقت دوره ی جاری در حد آستانه ای وسط و بالا برای هر دو متغیر بیشترین تاثیر را دارد. در مورد طلاق با توجه به نتایج حاصل شده در هر سه آستانه تاثیر مثبت بر سرقت دارد. هرچند که در آستانه بالا بیشترین تاثیر را دارد.
  کلیدواژگان: تاثیر نامتقارن، ضریب جینی، بیکاری، طلاق، سرقت
 • خدیجه نصرالهی*، نعمت الله اکبری، عاطفه احمدی صفحه 21
  شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف خصوصا در مناطق آزاد تجاری، امکان تخصیص بهینه ی منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت بخش صنعت در توسعه ی صادرات غیرنفتی، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه ی منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی در راستای ایجاد منطقه ی آزاد تجاری در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1389 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در بخش صنعت در سال 1384 در فعالیت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی دارای مزیت نسبی بوده است.اما در سال 1386 در هیچ کدام از فعالیت ها دارای مزیت نسبی نبوده است. طبق نظر کارشناسان بخش صنعت این به دلیل رکود اقتصادی حاکم در ایران بوده و نشان از اهمیت نقش متغیرهای اقتصاد کلان در کارکردهای اقتصاد منطقه ای دارد.
  کلیدواژگان: مناطق آزاد، مزیت نسبی، بخش صنعت، شاخص ضریب مکان، شاخص هزینه ی منابع داخلی
 • مانی موتمنی*، شهریار زروکی صفحه 45
  این مطالعه می کوشد تا رابطه ی علیت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده های تابلویی 86 کشور شامل ایران طی سال های 1980-2012 استفاده شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق مبتنی بر دو روش مقایسه ای همسان[1] و ناهمسان[2] است. نتیجه این بررسی در برآورد همسان، حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه ی علی بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اما نتیجه آزمون دمیترسکو و هرلین[3](2012) با در نظر گرفتن امکان وجود ناهمسانی نشان می دهد که نتیجه الگوی همسان قابل تعمیم به رفتار تک تک کشورها نیست به شکلی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در زیرمجموعه ای از کشورهای تحت بررسی، علیت دوسویه دارد. بنابراین، رابطه ی علی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف ناهمسان است. این نتیجه نشان می دهد که بهبود رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشروط به کانال های اثرگذاری است که در همه ی کشورها وجود ندارد.
  کلیدواژگان: علیت، داده های تابلویی، ناهمسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی
 • مهدی شهرکی، سیمین قادری* صفحه 67
  در این مقاله تصمیم کودکان (18-10) سال و کودکان کار (14- 10 سال) به اشتغال و تحصیل با استفاده از روش پروبیت با دو معادله تصمیم برای جامعه ی شهری ایران در سال 1390 بررسی می شود. داده های آماری مورد نیاز از آمار بودجه ی خانوار استخراج گردید و در نرم افزار stata مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که افزایش تحصیلات کودکان و کودکان کار باعث افزایش تمایل کودکان پسر به ادامه تحصیل بیش از دختران و به اشتغال، کمتر از آنها می شود. همچنین پسرانی که مطابق رده ی سنی خود تحصیل می کنند نسبت به دختران، تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارند. ولی پسرانی که مطابق رده ی سنی خود موفق به تحصیل نمی شوند احتمال اشتغال آنها بیش از دختران است. در خانواده هایی که پدر و مادر سطح تحصیلات بالاتری دارند تمایل کودکان و کودکان کار به اشتغال کمتر و به تحصیل بیشتر می باشد. اشتغال مادر نیز باعث می شود که تمایل کودکان پسر و دختر به اشتغال بیشتر و به ادامه تحصیل کمتر باشد. همچنین احتمال اشتغال و ترک تحصیل کودکان پسر بیشتر از کودکان دختر است. در خانواده هایی که والدین سواد ندارند و یا تحصیلات آنها کمتر از ابتدایی است، تمایل کودکان و کودکان کار به اشتغال بیشتر از تحصیل است.
  کلیدواژگان: کودکان کار، اشتغال و تحصیل کودکان
 • میرحسین موسوی*، بتول آذری بنی صفحه 91
  شناخت الگوی مصرفی خانوارها در نسل های مختلف سنی و بررسی تغییرات تدریجی آنها در طی زمان، همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که به بررسی رفاه اقتصادی خانوارها در طی دوران زندگی می پردازد. در این مطالعه الگوی مصرفی نسل های سنی مردان جوان در چارچوب نظریه ی ادوار زندگی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی الگوی مصرفی خانوارها نوعی الگوی داده سازی نسلی طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب داده های مقطعی بودجه ی خانوار نسل هایی از خانوارها طی سال های 1369 تا 1390 مورد ردیابی قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد که کمترین میزان مصرف توسط نسل های جدیدتر صورت می گیرد. همچنین هر چه نسل های سنی جوان تر می گردند اختلاف مصرفی بین آن ها نسبت به نسل های قبلی کمتر می شود. نتایج مربوط به اثر سن نیز نشان می دهد کمترین میزان مصرف در سن 21 سالگی صورت می گیرد و با افزایش سن میزان مخارج مصرفی خانوار افزایش می یابد. نتایج مربوط به اثر زمان نشان دهنده ی آن است که میزان افزایش مصرفی در دهه ی دوم (سال های 1380 تا 1390) به نسبت بیشتر از میزان افزایش مصرفی در دهه ی اول (1380 تا 1370) است.
  کلیدواژگان: نظریه ی ادوار زندگی، داده های نسلی، اثرات نسل، سن و زمان
 • جلیل خداپرست شیرازی، * زهرا صادقی صفحه 111
  هدف اصلی این مقاله، مدلسازی و پیش بینی میزان صادرات آبزیان دریایی در ایران بوده است. برای این منظور، از روش های سری زمانی خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) و شبکه ی عصبی مصنوعی استفاده شده است. بدین منظور، از داده های ماهانه دوره ی 1374:03 تا 1387:12 برای برآورد و آموزش مدل و از داده های دوره 1388:01 تا 1390:12 به منظور بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده شده است. در این مطالعه، معیارهای ارزیابی مختلفی شامل قدر مطلق خطا (MAE)، میانگین مجذور خطا (MSE)، درصد میانگین خطا (MAPE)، جذر ریشه میانگین خطا (RMSE) و جذر ریشه ی میانگین خطای نرمال شده (NRMSE) مورد استفاده قرار گرفتند. نتابج مطالعه نشان می دهد عملکرد پیش بینی مدل غیرخطی شبکه ی عصبی بهتر از مدل آماری ARIMAو در ساختارهای شبکه ی عصبی مورد مطالعه، شبکه ی عصبی تابع پایه ی شعاعی (RBF) بر حسب توابع مختلف خطا دارای بهترین عملکرد است. در انتها برای دو سال 1391 و 1392 میزان صادرات آبزیان دریایی ایران پیش بینی شده است.
  کلیدواژگان: پیش بینی صادرات آبزیان دریایی، مدل اقتصادسنجی ARIMA، شبکه ی عصبی RBF، شبکه ی عصبی المن، شبکه ی عصبی پیشرو
|
 • Hosseyn Akbarifard*, Reza Ashrafganjooi, Omid Jenabi Page 1
  The aim of this study is to investigate the short-run asymmetric effect of gini coefficient, unemployment and divorce on the prior period robbery, using Error Correction Smooth Transition Model for the Period 1984-2012. For this purpose, at first we investigate data constant and long-run relationship using Engel and Granger hypothesis. The results show that non-linear model has higher explanatory power than the linear model, so that the change in the gini coefficient and unemployment of prior period on the current period's robbery in middle and high threshold for both variables have the greatest effect. However, for divorce cases, based on the results of the three thresholds, there is a positive effect on robbery, though, in high threshold it has the greatest effect.
  Keywords: Asymmetric effect, gini coeficient, unemployment, divorce, robbery
 • Khadije Nasrollahi*, Nematollah Akbari, Atefe Ahmady Page 21
  Identifying the comparative advantage of economic activities in different areas, especially in the free trade zones, makes it possible for local and foreign investors to allocate resources optimally. Therefore, given the importance of the industry in the expansion of non-oil exports in Iran, this study has tried to, using the Location Quotient and Domestic Resource Cost Indexes beside factor analysis and numerical taxonomy techniques, identify investment priorities of industry sector in line with creating a free trade zone in Bushehr province in the years of 2005, 2007, 2009 and 2010. The results indicate that, the province in 2005 has comparative advantage in the construction activities of other non-metallic mineral products. But in 2007 comparative advantage has not been seen in any of the activities. According to the industry experts view this occurred due to the economic downturn in Iran, and shows the importance of macroeconomic variables in the regional economic functions.
  Keywords: Zones, Comparative Advantage, Location Quotient, Domestic Resource Cost
 • Mani Motameni*, Shahriar Zarouki Page 45
  In this paper causality between foreign direct investment and economic growth analyzed by 86 countries data from 1980 to 2012. We applied panel data granger non-causality and compare heterogamous and homogenous method results. In homogenous causality test, there is no causality between economic growth and FDI but in heterogeneous causality test null hypothesis of no causality, rejected in both directions. This result indicates that there is causality relationship in subset of countries.
  Keywords: Causality, Panel data, Heterogeneity, FDI, Economic Growth
 • Mahdi Shahraki, Simin Ghaderi* Page 67
  In this paper, the decision of the school children (10 – 18 years old) and child labor (10 – 14 years old) for their education and employment is investigated using Probit Approach through two decision equations. The relevant data was extracted from the Household Budget Statistics of urban society of Iran in 2011. The results, for both school children and child labor show that while boys with higher levels of education are more likely to continue their education, they are less motivated to apply for a job. Further, the boys whose level of education are relevant to their ages are more likely to continue their education; however, the boys who have not succeeded to study based on their ages are more interested to apply for a job. Both school children and child labor in families with higher education are more motivated to higher education than getting a job. Boys and girls whose mothers have a job are more willing to work than continuing their stuy. As a whole, boys are more likely to quit schoole and seek for a job. School children and child labor with illiterate parents or primary school level are more likely to seek a job rather than continuing their study.
  Keywords: Child Labor, Children's Education, Employment
 • Mir Hossein Mousavi*, Batoul Azari Beni Page 91
  Knowledge about household expenditure profile in different ages of generations and investigating changes of their expenditures over time, have always been an important economic issue of household welfare during lifetime. In this paper, the expenditure profileof young men in Life cycle theory is examined. Todo that, typical pattern data building pseudo-panel is desined. The pattern is designed by combining data from cross-sectional household budget of families in generations in the years 1990 to 2011 are tracked.The results show that the newer generation has the lowest consumption. Furthermore, while the generasions getting younger, the consumption difference between then is lessen than the previous generations. The age effect shows the lowest level consumption occurs in age 21andhousehold consumption expenditure increase with age increasing. Further, time effect showsthe amount of increase in consumption in the second decade (between 2001 and 2011) is more than the amount consumed in the first decade (1991 to 2001).
  Keywords: Life Cycle Theory, Pseudo, panel Data, Age Effect, Time Effect, Cohort Effect
 • Jalil Khodaparast Shirazi*, Zahra Sadeghi Page 111
  The main objective of this paper is to modeling and forecast exportsing of seafood in Iran. For this purpose, the method of collective self-explanatory time series moving average (ARIMA) and artificial neural networks are used. To perform the study, monthly data for the period of 1995:05 to 2008:02 estimated from model training period 2009:03 to 2011:02 data to verify the predictive power of the model. In this study, several criteria including Absolute Error (MAE), Mean Square Error (MSE), Average Percentage Error (MAPE), Root Mean Square Error (RMSE) and Root Mean Square Normalized Error (NRMSE) were used. The results show better performance of the neural network predicted non-linear statistical model ARIMA models and neural network structures studied neural networks Radial Basis Function (RBF) has the best performance in terms of error functions. Finally, for the two years 2012 and 2013 the amount of Iranian seafood export is predicted.
  Keywords: Seafood Export Forecasts, Econometric Models, ARIMA, Neural Network RBF, Elman Neural Network, Feed Forward Neural Network