فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و سوم شماره 2 (زمستان 1389)
 • سال سی و سوم شماره 2 (زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • قدیر نوری قنبلانی، سیدعلی اصغر فتحی، مرتضی برمکی صفحات 1-10
  سوسک کلرادوی سیب زمینی،Leptinotarsa decemlineata Say، یکی از آفات مهم در مزارع سیب زمینی اردبیل می باشد. در این تحقیق اثرات دورکنندگی و ضد تغذیه ای اسانس های گیاهی درمنه (Artemisia sieberi Besser)، کلپوره (Teucrium polium L.)، ترخون (Artemisia dracunculus L.)، لیموترش (Citrus limonium Risso) و شمعدانی عطری (Pelargonium roseum Andr.) روی حشرات کامل ماده و لاروهای سن سوم سوسک کلرادو در گلخانه ای با دمای 1±24 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±50 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی ارزیابی شد. نتایج این آزمایش ها نشان داد که کمترین تعداد سوسک های ماده روی بوته های سیب زمینی تیمار شده با اسانس های کلپوره و ترخون با غلظت 500 میکرولیتر در لیتر مستقر شدند. کمترین تعداد تخم روی بوته های سیب زمینی تیمار شده با غلظت 500 میکرولیتر در لیتر اسانس کلپوره مشاهده شد. کمترین تعداد لارو روی برگ های تیمارشده با اسانس های درمنه، لیموترش، شمعدانی عطری و کلپوره در غلظت 500 میکرولیتر در لیتر مستقر شدند. لاروها روی برگ های تیمارشده با غلظت 500 میکرولیتر در لیتر اسانس لیموترش و شمعدانی عطری کمترین شاخص تبدیل غذای خورده شده را داشتند. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که اسانس های درمنه، ترخون و کلپوره خاصیت دورکنندگی نسبت به حشرات کامل ماده و اسانس های درمنه، لیموترش، شمعدانی عطری و کلپوره خاصیت دورکنندگی نسبت به لاروهای سن سوم سوسک کلرادو داشتند. بر اساس نتایج حاصله می توان جمع بندی کرد که اسانس کلپوره بیشترین تاثیر را در کنترل تلفیقی سوسک کلرادو داشت.
 • سمیه محمدی، علی اصغر سراج، زریر سعیدی، سعید محرمی پور صفحات 11-24
  مقاومت 14 ژنوتیپ لوبیا قرمز و سفید (صیاد، D10، D12، D81083، BRB188، ARS-R93003، D3،دهقان، صدف، دانشکده، G-11867، Jules،Goynok98، Kara casehiro) در شرایط آزمایشگاهی (دمای C°1± 25، رطوبت 5±55 درصد و تاریکی: روشنایی 12:12) به روش دیسک برگی (رها سازی 5 کنه ماده بارور روی دیسک های برگی ژنوتیپ های لوبیا، با قطر 2 سانتی متر و شمارش تعداد تخم، میزان مرگ و میر و خسارت آفت) و در شرایط گلخانه ای (رها سازی 5 کنه ماده بارور در مرحله دو برگی و برآورد جمعیت پس از 2 هفته) و همچنین از نظر غلظت فنل برگ های لوبیا و ترجیح میزبانی کنه، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، ژنوتیپ های دهقان و D81083 مقاوم و ژنوتیپKara casehiro حساس ترین میزبان، به کنه تارتن شناخته شدند. مجموعه ترکیبات فنلی تأثیری در مقاومت میزبان نداشت.
 • عالیه جلودار، رضا فرخی نژاد صفحات 25-38
  در سال زراعی 1385 از مزارع ذرت شهرستان های اندیمشک، دزفول، شوش، شوشتر، ملاثانی و ویس واقع در استان خوزستان نمونه برداری بعمل آمد. جمعا 135 جدایه Fusarium verticillioides از ریشه، طوقه، ساقه، گل آذین نر و بلال گیاه ذرت با استفاده از محیط کشت نش و اسنایدر (Nash & Snyder) جداسازی گردید. تعداد 75 جدایه بطور تصادفی از بین جدایه های مذکور انتخاب و از نظر سازگاری رویشی مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از 2 محیط کشت حاوی 3 درصد کلرات پتاسیم شامل محیط سیب زمینی- دکستروز-آگار (Potato dextrose agar-chlorate=PDAC) و چاپک Czapeck dox agar-chlorate=CDAC)) و نیز محیط کشت های حاوی 5 درصد کلرات پتاسیم شامل محیط حداقل (MMC =Minimal medium-chlorate) و PDAC، 668 جهش یافته نیت به دست آمد. جهش یافتگان نیت بر اساس شکل پرگنه روی محیط پایه حاوی یکی از منابع ازت شامل نیترات سدیم، نیتریت سدیم، هیپوزانتین و تارتارات آمونیوم گروه بندی شدند. تمام جهش یافتگان نیت بر اساس استفاده از منابع ازت در سه کلاس فنوتیپی) nit166/42%)، nit3 (64/23%)و NitM (7/33%) قرار گرفتند. آزمون مکمل سازی بین جهش یافتگان نیت روی محیط کشت حداقل (MM)، به عمل آمد. بدین وسیله تعداد گروه های سازگار رویشی در هر منطقه و بین مناطق مشخص شد. در مجموع 34 گروه سازگار رویشی در بین جمعیت قارچ مشخص شد که از این تعداد، 6 گروه به جدایه های اندیمشک، 6 گروه به جدایه های دزفول، 8 گروه به جدایه های شوش، 7 گروه به جدایه های شوشتر و7 گروه به جدایه های ملاثانی تعلق داشتند. بزرگترین گروه دارای 7 عضو بود و همچنین 13 گروه تک عضوی وجود داشت. وجود گروه های سازگار رویشی تک عضوی فراوان نشان دهنده تنوع زیاد در اجتماعات قارچ در استان می باشد. از مجموع 34 گروه سازگار رویشی شناخته شده بین جدایه های این قارچ در مناطق مختلف جغرافیایی 10 گروه آن ها در بیش از یک منطقه وجود داشت و بقیه گروه های سازگار رویشی فقط در مناطق منشا وجود داشتند. به طور کلی نتایج این تحقیق مبین وجود تنوع ژنتیکی گسترده در اجتماعات قارچ مورد مطالعه در استان خوزستان می باشد.
 • عبدالامیر محیسنی، مجید گل محمدی، محمدحسن کوشکی صفحات 39-48
  کنه های خانواده Eriophyidae مهم ترین کنه های خسارت زای زیتون در اغلب کشورهای زیتون خیز می باشند. در این تحقیق دو گونه Aceria oleae (Nalepa) و Oxycenus niloticus Zaher & Abou-Awad متعلق به این خانواده طی سا ل های 79-1377 از باغ های زیتون شهرستان طارم واقع در شمال استان زنجان جمع آوری و شناسایی گردید. این کنه ها به خصوص در گلخانه های تکثیر نهال زیتون (گلخانه های انتظار) یک آفت مهم و اقتصادی به حساب می آیند. گونه A.oleaeمعمولا در سطوح زیرین برگ های انتهایی زیتون و در زیر کرک های ستاره ای زندگی می کند و باعث ریزش این کرک ها و بروز نقاط زرد رنگ روی برگ و اشکال مختلف تغییر شکل و ریزش برگ می شوند. گونه O.niloticusعموما در سطوح بالایی برگ های زیتون مشاهده شده و سبب بروز برخی از فرورفتگی ها و تغییر شکل در برگ ها می شود. در نیمه دوم مهر در شرایط طبیعی شهرستان طارم، پا جوش ها به عنوان مهم ترین میزبان این کنه ها به حساب می آیند. در این بررسی تعداد 25 ژنوتیپ زیتون (که بیشتر آن ها از باغ هاشم آباد گرگان تهیه شده اند) در شرایط گلخانه، ازنظر مقاومت به این کنه ها در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تفکیک تیمارها از شاخص خسارت به برگ (عکس العمل برگ به آفت × درصد آلودگی سطح برگ) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که از میان ژنوتیپ های فوق سه ژنوتیپE2، D12 و رقم زرد در گروه خیلی حساس، هفت ژنوتیپF7، D2، C12، G8، F2، C5 و رقم روغنی در گروه حساس، پنج ژنوتیپ E11، F10، A12، I6وH7 در گروه نیمه مقاوم، سه ژنوتیپ D8، B8و سویلانا در گروه مقاوم، شش ژنوتیپ E1، J4، M4، J11، 30-ایلام کلافرج و 61- شنگه گرگان در گروه خیلی مقاوم و ژنوتیپ F6 در گروه نسبتا مصون جای گرفته اند. با توجه به تراکم بالای این کنه ها در گلخانه های تکثیر نهال زیتون و امکان انتقال آن ها به مناطق مناسب این آفات (مانند استان های گیلان و گلستان)، کاربرد ژنوتیپ های مقاوم فوق و یا استفاده از آن ها جهت تولید ارقام مقاوم توصیه می گردد.
 • محسن یزدانیان، رضا فرشباف پورآباد، محمدرضا رشیدی، مصطفی ولی زاده، نادره رشتچی زاده صفحات 49-62
  نوع آنزیم های گوارشی حشرات معمولا با نوع رژیم غذایی آن ها ارتباط دارد و حداقل، حضور غالب یک آنزیم نشان می دهد که رژیم غذایی حشره عمدتا شامل بستره ی مربوط به آن آنزیم می باشد. فعالیت آنزیم های گوارشی حشرات متناسب با وضعیت فردی و نشو و نمایی آن ها تغییرات قابل توجهی را نشان می دهد. بررسی حاضر نشان داد که در سن Graphosoma lineatum (L.) اثر نوع ماده ی غذایی (دانه های مختلف گیاهان تیره ی چتریان) روی فعالیت آنزیم غیرمعنی دار بود. نتایج نشان داد که در صورت یکسان نبودن شرایط بیولوژیک و فیزیولوژیک حشرات مورد استفاده در آزمایش ها، فعالیت آنزیم در نرها و ماده ها ممکن است به ترتیب تا 1/5 و 3/5 برابر متغیر باشد. به طور کلی، فعالیت آنزیم در حشرات کامل ماده بیش تر از نرها بود. فعالیت آلفا- آمیلاز تحت تاثیر دمای محیط پرورش (از 4 تا 30 درجه ی سانتی گراد) قرار نگرفت. با گرسنگی دادن حشرات کامل به مدت صفر تا 48 ساعت، بیش ترین میزان فعالیت آنزیم پس از 24 ساعت (12/32واحد بر میلی گرم پروتئین) و 36 ساعت (14/13 واحد بر میلی گرم پروتئین) گرسنگی مشاهده گردید که با هم اختلاف معنی داری نداشتند. فعالیت آنزیم در بین هر دو غده ی بزاقی یک فرد یکسان بود که نشان می دهد هر دو غده ی بزاقی یک فرد برای تولید یا تخلیه ی آنزیم به شکل نسبتا همزمانی به محرک های مربوطه پاسخ می دهند. متفاوت بودن فعالیت آنزیم در ساعت های مختلف شبانه روز به یکسان نبودن شرایط بیولوژیک و فیزیولوژیک حشرات مورد استفاده نسبت داده شد. فعالیت آلفا- آمیلاز در حشرات مورد استفاده از نسل های دهم تا هفدهم یکسان (حدود 4/7 واحد بر میلی گرم پروتئین) و فاقد اختلاف معنی دار بود. علی رغم شباهت برخی از نتایج این تحقیق با نتایج سایر محققان، بررسی حاضر تاییدکننده ی این نظریه است که رسیدن به یک تعمیم کلی در مورد ویژگی های آنزیم های گوارشی حشرات میسر نیست و آنزیم های هر گونه باید به طور جداگانه بررسی شوند.
 • نکیسا بخشی زاده، عبدالامیر محیسنی، سیدعلی اصغر فتحی صفحات 63-76
  سن گندم، Eurygaster integriceps Put. از آفات مهم گندم در منطقه فیروزآباد استان اردبیل می باشد. در این تحقیق، پراکنش فضایی جمعیت سن مادر در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک متر مربعی بررسی شد و جهت تخمین جمعیت آفت مدل نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت ارائه شد. مدل رگرسیونی ایوائو با 0/96=R2 نسبتبه مدل تیلور با0/81=R2 برازش بهتری با داده ها نشان داد. شاخص تجمع ایوائو (1/12=β) به شکل معنی داری از 1 بزرگتر بود که نشان دهنده تجمعی بودن پراکنش جمعیت سن مادر می باشد. جهت تخمین میانگین تراکم جمعیت سن مادر، از روش کنو استفاده شد. اعتبار مدل ارایه شده با استفاده از 10 سری از داده های جداگانه با نرم افزار RVSPارزیابی گردید. متوسط تعداد نمونه لازم در سطح دقت 0/1 و 0/25 به ترتیب، 101 و 14 عدد کادر بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روش نمونه گیری دنباله ای با دقت ثابت با کاهش تعداد نمونه و تخمین سریع جمعیت سن مادر، می تواند روش تصمیم گیری مناسبی جهت مدیریت این آفت باشد.
 • سیده زهرا حسینی، نادعلی باباییان جلودار، نادعلی باقری، فرامرز علینیا، ترانه اسکو صفحات 77-90
  استفاده از ارقام مقاوم یکی از رایج ترین روش های مدیریت آفات می باشد. در این تحقیق مکانیزم های مقاومت (آنتی زنوز، آنتی بیوز و تحمل) در 10 ژنوتیپ برنج در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در شرایط گلخانه ای در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نسبت به کرم ساقه خوار نواری Chilo suppressalis (walker) در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. دستجات تخم پروانه کرم ساقه خوار روی برگ برای مقاومت آنتی زنوز، میانگین وزن لارو و درصد بقای لارو برای مقاومت آنتی بیوز مورد اندازه گیری قرار گرفتند. همچنین درصد سفید شدن خوشه برای برآورد تحمل به کرم ساقه خوار نواری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین دستجات تخم، درصد بقای لارو، مرگ جوانه مرکزی و سفید شدن خوشه در لاین 3 ((سنگ طارم × دیلمانی) F8) و بیشترین میانگین وزن لارو در لاین 5 ((IRRI-2× نوک سیاه) F8) بوده است. بنابراین لاین3 ((سنگ طارم × دیلمانی) F8) با بالاترین درصد مرگ جوانه مرکزی (92/33=) و بالاترین درصد سفید شدن خوشه (89/17=) بعنوان حساسترین و لاین 4 ((فجر× نوک سیاه) F8) با پائین ترین درصد مرگ جوانه مرکزی (1/66=) و پائین ترین درصد سفید شدن خوشه (30/38=) به عنوان مقاوم ترین ژنوتیپ ها نسبت به کرم ساقه خوار نواری برنج شناسایی شدند. همبستگی صفات نشان داد که ارتفاع بوته و کلروفیل برگ در مقاومت آنتی زنوزی، قطر ساقه و تعداد پنجه در مقاومت آنتی بیوزی و قطر ساقه در تحمل گیاه موثر می باشند.
|
 • Pages 1-10
  Colorado potato beetle، Leptinotarsa decemlineata (Say)، is a serious pest of potato in the Ardabil. In this study، the repellent and antifeedant effects of essential oil of five plants Teucrium polium L. Pelargonium roseum Andr، Artemisia sieberi Besser، Artemisia dracunculus L. and Citrus limonium Risso on the adult and third instar larvae of the beetle were investigated in a greenhouse under 24±1oC، 50±5 RH and 16:8 h (L: D) in 2009. In a free choice assay the lowest number of adult females was estabilished on plants treated with the concentration of 500 ml/l of T. polium and A. dracunculus. The lowest number of eggs was laid on plants treated with concentrations of 500 ml/l of T. polium. Treating the potato leaves with the concentrations of 500 ml/l essential oil of A. sieberi، C. limonium، P. roseum and T. polium resulted in the settling of the lowest number of the third instar larvae on the leaves compared with other treatments. The lowest mean relative growth rate of the third instar larvae was seen in potato leaves treated with the concentrations of 500 ml/l of essential oil of C. limonium and P. roseum. It can be concluded that the essential oils of A. sieberi، A. dracunculus and T. polium have repellant effect on adult and the essential oils of A. sieberi، C. limonium، T. polium and P. roseum have repellant effect on third instar larvae of Colorado potato beetle. Based on these results it can be concluded that the essential oils of T. polium had highest effect in IPM of the Colorado potato beetle.
 • Pages 11-24
  Resistance of 14 genotypes of red and white bean (including: D3، D10، D12، D81083، BRB188، ARS-R93003، Sayad، Daneshkadeh، Sadaf، Dehghan، Kara casehiro، Goynok98، Jules، G-11867) to two-spotted spider mite in laboratory and greenhouse conditions were studied. Lab studies were conducted using leaf disk bioassay with introducing 5 adult female mites on 2 cm diameter leaf disk and recording number of eggs، mite mortality and host damage after 72 hrs. In greenhouse conditions، when plants grew to 2 leaves stage، infestation was done by introducing 5 adult female mites (3-5 days in age) and mite population was studied after 2 weeks. Moreover، host perference and concentration of phenolic compounds were measured. Results indicate that Kara casehiro is the most susceptible، whereas Dehghan and D81083 are the most tolerant genotypes. There was no relationship between concentration of phenolic compounds and resistant to two-spotted spider mite.
 • Pages 25-38
  Samples of infected corn plants grown in different parts of Khuzestan province (Andimeshk، Dezful، Shoush، Shoushtar and Mollasani) were collected in 2006. One hundred and thirty five isolates of F. verticillioides were recovered from different parts of the plants (root، crown، stem، male inflorescence and cob) by using Nash & Snyder medium. Seventy five isoletes were selected for the vegetative compatibility groups (VCGs) studies. Nit mutants were generated on two different media containing 3 and 5% KClO3 (Minimal medium=MMC)، (Potato dextrose agare =PDC) and Czapeck medium containing 3% KClO3 (Czapeck). Collectively 668 nit mutants were obtained. Nit mutants were classified into 3 phenotypic classes (nit1، nit3 and NitM) according to their colony morphology and growth on basal medium supplemented with one of the sodium nitrate، sodium nitrite، hypoxantine or ammonium tartarate with the frequencies of 42. 66، 23. 64 and 33. 7% respectively. Nit mutants were used to force heterokaryon formation. All of the isolates were grouped in to 34 VCGs، of which، the largest one had 7 members and 13 VCGs had only one member each. Isolates from different areas formed several VCGs. For instance of all the VCGs identified، 6 were from Andimeshk، 6 from Dezful، 8 from Shoush، 7 from Shoushtar and 7 from Mollasani. Of all the 34 identified VCGs ten were common in more than of one area and the rest occurred only in their site of origin. In this study no special relationship was observed between VCGs and the geographic origin of the isolates. These results indicate a high level of genetic diversity in populations of F. verticillioides associated with corn plants in Khuzestan province.
 • Pages 39-48
  Mite species of the family of Eriophyidae (Acari: Prostigmata) are the most harmful mites of olive in most olive–growing countries. In this study، two species، Aceria oleae (Napepa) and Oxycenus niloticus Zaher & Abou–Awad، of this family were collected and identified from Tarom، north of Zanjan province during 1998 to 1999. These mites are serious pests، especially in the greenhouses of olive propagation. A. oleae usually live on the underside of terminal olive leaves where it inserts itself under the star shape hairs and causes them to drop off and to make yellow leaf spots and various forms of leaf deformation or defoliation. O. niloticus is normally found on upper surface of terminal olive leaves and produces some leaf pitting and deformation. In early October، under natural conditions، these mites refer to be on suckers which were the most important sites of feeding for them. In this study، twenty-five genotypes of olive (most from Hashemabad orchard، Gorgan، north of Iran) were evaluated in relation to their resistance to these species at completely randomized design. The evaluation was carried out in the greenhouse and infestation rate of treatments was recorded based on leaf damage index (reaction of leaf to mite feeding × percentage of leaf area infestation). Based on the greenhouse scoring، six categories were designated: F6 genotype with relatively immune response، E1، M4، J4، J11، 30-Ilam kolafaraj and 61-shengeh Gorgan with highly resistance response، D8، B8 and sevilana with resistance response، F10، E11، H7، I6 and A12 with moderately resistance response، D2، F7، C12، G8، C5، F2 and Roghani with susceptible and D12، E2 and Zard with highly susceptible response. Considering the high density of eriophyid mites in propagation greenhouses and possible of their transfer to pest appropriate areas (such as Gilan and Golestan provinces)، application of above resistant genotypes or use of them to produce resistant cultivars are recommended.
 • Pages 49-62
  Types of insects digestive enzymes are generally associated with their food regimes; and at least، the predominant presence of an enzyme indicates that the diets of the target insects contain high levels of its substrate. Insect digestive enzymes show considerable different activities in relation to their individual conditions and developmental stages. In this study، it was revealed that the type of food (several kinds of seeds of umbelliferous plants) had no significant effects on the enzyme activity of the stripped bug، Graphosoma lineatum (L.). The results showed that the enzyme activity in male and female adults will differ 4. 5 and 3. 5 times، respectively، if the insects’ biological and physiological conditions are not similar. In general، females’ enzyme activity was greater than that of the males. Environmental temperatures (4-30 ˚C) did not affect the α-amylase activity. In starved insects (0-48 hours)، the most enzyme activities were observed in 24-hour (12. 32 U/mg protein) and 36-hour (14. 13 U/mg protein) starved insects which had not significant difference to each other. Enzyme activities were similar between the two salivary glands of an individual bug which shows that these two glands respond to the related stimuli simultaneously. During the circadian cycle، enzyme activities were different. This was related to the different conditions of the used insects. α-amylase activities in insects obtained from 10th to 17th generations had not significant differences to each other. Despite from the similarities between some results of the present study with the results of other researchers، we confirm this theory that we are not able to establish a generalization about insect digestive enzymes properties and each species should be investigated separately.
 • Pages 63-76
  The sunn pest، Eurygaster integriceps Put. is an important pest of wheat in Firozabad region of Ardabil province، Iran. In this study the spatial distribution of overwintered adult was investigated in rainfed wheat fields. Then، fixed precision sequential sampling plan was developed and validated for estimating overwintered adult density. Iwao''s patchiness regression gave a better fit to data (R2 = 0. 96) than Taylor power law ((R2 = 0. 81). The aggregation index (β=1. 12) was significantly greater than one. These results indicate that the distribution of overwintered adult sunn pest fits the aggregation model in rainfed wheat fields. Kuno''s model was designed for estimating of population density of overwintered adult. Ten independent data sets were used to evaluate the validation of Kuno''s plans using resampling by the RVSP. Average sample numbers (ASN) for precision level 0. 1 and 0. 25 were 101 and 14 quadrats، respectively. This result showed that، the using of fixed precision sequential sampling plan can be useful in rapid estimation of overwintered adult density of sunn pest for managing decision making by reducing the required sample sizes in rainfed wheat fields.
 • Pages 77-90
  The use of resistant cultivars remains one of the most reliable methods to manage the pests. In this study the mechanism of resistance in 10 lines of rice for 3 kinds of resistance (Antixenoses، Antibioses and tolerance) was studied. The egg set of striped stem borer on the leaf of considered lines for Antixenoses and larva weight mean and survival percentage of larva were evaluated for Antibioses resistance. Percentage of white head was used for determining the tolerance mechanism to striped stem borer. The results showed that the maximum egg set، percentage of larva survival، dead heart and white head belong to L3 [(Sang-e-Tarom × Tarom-e- Daylamani)] and the highest weight of larva obtain on the L5 [(IRRi-2 × Nok-siah)]. In this study the most susceptible and resistant genotypes were L3 [(Sang-e-Tarom×Tarom-e-Daylamani)] and L4 [(fajr×Nok-siah)]، respectively. Study of correlation coefficient showed that the height of plant and amount of chlorophyll were effective on Antixenoses. Stem diameter and number of tiller were effective on Antibioses mechanism. Finally، mechanism of tolerance was also affected by stem diameter.