فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 18 (بهار 1394)
 • پیاپی 18 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مسعود قربانی صفحات 9-14
 • حمید تبیانیان *، بهجت یوسفی ثابت مژده صفحات 15-22
  سابقه و هدف
  باکتری E.coli O157:H7 از خانواده انتروباکتریاسه باسیل گرم منفی می باشد که منجر به بیماری های گوارشی شدید اسهال، کولیت هموراژیک، سندرم اورمی همولیتیک می شود. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه فاکتور های استرس ORS و pH بر تشکیل بیوفیلم و فرم پلانکتونی E.coli O157:H7 در هر دو حالت در دمای 37 درجه سانتیگراد می باشد و بررسی شکل باکتری مذکور در شرایط استرس های، pH و پودر ORS در حالت میکروسکوپی(شکل باکتری) و ماکروسکوپی (شکل کلنی باکتری در محیط کشت نوترینت آگار) می باشد.
  مواد و روش ها
  سویه باکتری E.coli O157:H7 از موسسه واکسن و سرم سازی رازی به شماره 2323 (RITCC) خریداری شد. باکتری در شرایط استرس در محیط نوترینت براث مایع قرار داده شد و بعد از آن برای دیدن شکل کلنی به محیط نوترینت آگار در پلیت برده شد و شکل کلنی و همچنین شکل باکتری با رنگ آمیزی گرم مورد بررسی قرار گرفت. تعداد باکتری های زنده در استرس با روش پور پلیت با تهیه رقت انجام شد. برای تعیین قدرت تشکیل بیوفیلم در استرس ها از روش مورد تایید میکروتیتر پلیت استفاده گردید و با دستگاه الایزا ریدر خوانده شد.
  یافته ها
  شکل باکتری در حالت استرس تحت تاثیر قرار گرفت. در شرایط استرس مورفولوژی کلنی و شکل باکتری تغییر محسوسی پیدا می کند و شکل باکتری در استرس تمایل به سمت کوکسی شدن و باسیل دارد تا بتواند بقا بیشتری داشته باشد. بقای باکتری در شرایط استرس در حالت بیوفیلم خیلی بیشتر از حالت پلانکتونی می باشد.
  نتیجه گیری
  این تغییرات ارتباط مستقیمی با بقا بیشتر باکتری در دستگاه گوارش داشته و مانع اثر ترکیبات آنتی باکتریال مختلف طبیعی دستگاه گوارش به باکتری شده و مقاوت باکتری در شرایط بیوفیلم بیشتر از حالت پلانکتونی است.
  کلیدواژگان: پلانکتونی، بیوفیلم، اشرشیاکلی O157:H7
 • محمدرضا فخرالاسلام، پروانه جعفری، سید داود حسینی، حمیدرضا مهاجرانی، علی بناساز، مریم تاج آبادی ابراهیمی صفحات 23-28
  سابقه و هدف
  آفلاتوکسین ها توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) به عنوان عوامل سرطان زای انسانی طبقه بندی شده اند. میکروارگانیسم های متعددی گزارش شده اند که توانایی متصل شدن یا تخریب آفلاتوکسین ها را در مواد غذایی و خوراکی دارا می باشند. در این پژوهش توانایی اتصال و سم زدایی آفلاتوکسین M1 توسط لاکتوباسیل کازئی سویه ی TD2 پروبیوتیک بومی ایران که توسط تاج آبادی و همکاران از ترخینه جدا شده مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  مقدار سم اولیه نمونه های شیر تهیه شده، با کیت الایزا (Euro clone) تعیین گردید. بعد از کشت و خالص سازی باکتری در محیط MRS Broth، به μl900 شیر حاوی μl50 سم آفلاتوکسین M1 (غلظت ppb100) با pH برابر 7 و μl50 از سویه باکتری به تعداد CFU/ml 109×2 افزوده شد. بعد از h4 گرماگذاری در oC 37 میزان حذف آفلاتوکسین در شرایط بدون تیمار و نیز با انجام تیمار های فیزیکوشیمیایی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  باکتری زنده به تنهایی باعث کاهش آفلاتوکسین M1 می شود (%55.35 ± 0.7568) ولی ایجاد تخریب به دلیل اجازه اتصال بیشتر و بهتر به آفلاتوکسین در تیمار با آنزیم لیزوزیم (%60.03 ± 0.5144) و اسید کلریدریک (M2 (%63.61 ± 0.5886 از همه بالاتر بوده و اختلاف معنی داری بین این ها مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که زنده مانی میکروارگانیسم برای حذف موثر آفلاتوکسین الزامی نیست ولی باکتری تیمار اسیدی شده درصد حذف بالاتری از سم آفلاتوکسین M1 را نشان می دهد. سویه مذکور با %55.35 حذف آفلاتوکسین M1 می تواند به عنوان یک عامل موثر در حذف زیستی آفلاتوکسین از مواد مختلف مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شیر، پرولاکتوباسیل (TD2)، آفلاتوکسین M1، الایزا
 • مصطفی عرفانی*، سید پژمان شیرمردی صفحات 29-34
  سابقه و هدف
  کلشیسین آلکالوئیدی است که از گیاه گل حسرت استخراج شده و به دلیل داشتن خاصیت ضد میتوزی دارای اثرات درمانی در بیماری های نقرس و تب مدیترانه ای می باشد.
  مواد و روش ها
  ترکیب توسط رادیونوکلید تکنسیوم نشاندار گردید و پس از بررسی توزیع بیولوژیکی در موش، ارگانهای هدف برای آن تعیین شد.
  یافته ها
  بررسی نتایج نشان دهنده بازده بالای نشان دار سازی برای ترکیب بود. در بررسی توزیع بیولوژیک، برداشت نسبتا سریع از خون همراه با تجمع کلیوی و کبدی سریع دیده شد. ترکیب تجمع یافته در کبد با ترشح فعال کبدی بلافاصله وارد روده شده و نهایتا تجمع در روده کوچک و بزرگ دیده شد. این ارگان ها به عنوان ارگان های هدف نهایی مشخص شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان از این ترکیب نشان دار به عنوان عاملی برای بررسی عملکرد و نحوه پاسخ دهی درمان به داروی کلشیسین به خصوص در نواحی از بدن که فاقد تجمع دفعی می باشند استفاده کرد.
  کلیدواژگان: گل حسرت، کلشیسین، تکنسیوم، توزیع بیولوژیکی
 • سبا طلوعی، مائده کوهی مفتخری اصفهانی، فاطمه موحدی، سید ابراهیم علوی، عظیم اکبرزاده صفحات 35-42
  سابقه و هدف
  سلولز باکتریایی با الیافی حدود 100 مرتبه کوچک تر از سلولز گیاهی دارای خصوصیاتی چون الاستیسیته زیاد، استحکام مرطوب بالا و قابلیت تطبیق پذیری می باشد. یکی از کاربردهای عمده آن در مهندسی بافت به عنوان ماتریس خارج سلولی سه بعدی برای پیوسته نگه داشتن سلول ها و کنترل ساختار بافت و تنظیم رفتار سلولی است. این تحقیق با هدف تولید سلولز باکتریایی و بررسی مشخصات آن صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  سلولز باکتریایی با کشت باکتری Acetobacter xylinum با ATCC 10245 تولید و سپس طی مراحل بعد داربست سلولزی آن ساخته شد و در این راستا خصوصیات سلولز باکتریایی تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. ریزساختارها با میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)، پیوندهای تشکیل شده با طیف سنجی تبدیل فوریه ی زیر قرمز (FT-IR) و ساختار کریستالی با آنالیز پراش اشعه ی ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این تحقیق قطر الیاف سنتز شده متفاوت بود و از حدود 30 نانومتر تا 360 نانومتر گستردگی داشت. همچنین منافذ، اشکال متفاوتی داشتند و اندازه آنها نیز در حدود 1 میکرومتر به بالا بود. طول الیاف در حد میکرومتر گزارش شد. در این تحقیق مقدار سلولز تولید شده ارتباط مستقیمی با اندازه سطح محیط کشت در تماس با هوا داشت.
  بحث: در این مطالعه، سلولز باکتریایی تولید شد و خواص آن مورد بررسی قرار گرفت. سلولز باکتریایی تولید شده، دارای الیافی نواری شکل و منافذی در ابعاد میکرونی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که این محصول قابل کاربرد در مهندسی بافت می باشد.
  کلیدواژگان: سلولز باکتریایی، Acetobacter xylinum، تولید، تعیین مشخصات
 • مهدی محمدپور، سیدعلی پوربخش، علیرضا آبتین، حسین نادری صفحات 49-54
  سابقه و هدف
  بیماری آگالاکسی واگیردار (Contagious agalactiae)، یک بیماری عفونی دامی در گوسفند و بز محسوب می شود که منجر به عفونت پستان، بیماری مفاصل زانو، کدورت قرنیه چشم و سقط جنین در دام می گردد. مایکوپلاسما آگالاکتیه مهمترین عامل این بیماری در گوسفند و بز می باشد. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما آگالاکتیه به کمک روش های تشخیصی کشت و PCR از شیر گوسفندان مشکوک به بیماری، در منطقه ماسال از توابع استان گیلان بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از 5 گله گوسفندی که علائم ظاهری بیماری را داشتند، 25 نمونه از ترشحات پستان اخذ شد که پس از کشت در محیط PPLO broth، DNA با استفاده از کیت Roche استخراج و مورد آزمون PCR قرار گرفتند. آزمون PCR بر روی نمونه های استخراجی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی با محصولاتی به طول bp270 در ژن 16S rRNA برای جنس مایکوپلاسما و 375bp در ژن لیپوپروتئین برای گونه مایکوپلاسما آگالاکتیه انجام شد.
  یافته ها
  از مجموع 25 نمونه که ابتدا درمحیط Broth PPLO (جهت غنی سازی و رشد) و سپس در محیط Agar PPLO جهت رشد و تشکیل پرگنه کشت داده شدند، تعداد 9 نمونه(36درصد) با تشکیل پرگنه، مثبت تشخیص داده شدند. در آزمون PCR جنس مایکوپلاسما، 17 نمونه(68درصد) مثبت با باند مشخص bp270 و تعداد 5 نمونه(4/ 29درصد) با باند مشخصbp375 در آزمون PCR گونه مایکوپلاسما آگالاکتیه، مثبت گزارش شدند. از مجموع 25 نمونه دریافتی تعداد 8 نمونه در دو روش کشت و PCR مثبت، تعداد 7 نمونه در هر دو روش منفی، تعداد 1 نمونه کشت مثبت و PCR منفی و تعداد 9 نمونه PCR مثبت و کشت منفی شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله نشان داد که PCRبعنوان روش جایگزین مطمئنی برای کشت، در جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما اگالاکتیه قابل استفاده می باشد. مایکوپلاسما آگالاکتیه برای نخستین بار از موارد مشکوک به بیماری از شیر گوسفندان منطقه ماسال گیلان جداسازی شد که بعنوان مهمترین عامل آگالاکسی در این منطقه شناخته نشد.
  کلیدواژگان: مایکوپلاسما آگالاکتیه، آگالاکسی، کشت، PCR، گوسفند
 • راحله سلطانمرادی *، علی ناظمی، سید رضا حسینی دوست، علی اصغر خداپرست، مومنه دلبیشه صفحات 55-62
  سابقه و هدف
  سراشیوپپتیداز یک آنزیم پروتئولیتیک است که توسط Serratia Sp تولید می شود و به عنوان یک داروی ضدالتهابی و مسکن قوی در درمان بیماری های التهابی مزمن استفاده می شود. رنگدانه پرودی جیوسین حاصل از سراشیامارسیسنس نیز در تهیه و تولید محصولات دارویی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی سویه جدید از Serratia marcescens با قابلیت تولید آنزیم سراشیوپپتیداز و رنگدانه پرودی جیوسین از آب های برنج غرب مازندران بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 50 نمونه آب برنج از شالیزارهای مختلف غرب مازندران تحت شرایط استاندارد نمونه گیری شد و تعداد 40 باکتری جدا شد و از این تعداد 10 باکتری واجد فعالیت پروتئازی و رنگدانه پرودی جیوسین بودند که با استفاده از تست های بیوشیمیایی جداسازی شدند. سپس گونه باکتریایی از طریق 16SrRNA شناسایی گردید. وزن ملکولی تقریبی آنزیم بوسیله رسوبدهی پروتئین و SDS-PAGE تعیین گردید. سپس توان تولید رنگدانه پرودی جیوسین بر روی محیط های کشت Nutrient broth، MacConkey broth، Luria Bertani brothوSkim milk broth در دماهای 25، 28 و 37 درجه سانتی گراد با روش اسپکتروفتومتری ماورای بنفش در طول موج 535 نانومتر بررسی شد.
  یافته ها
  تنها یک ایزوله شناسایی شد. وزن ملکولی این ایزوله تقریبا kda 52 تعیین گردید، بهترین محیط کشت برای بیشترین میزان تولید این رنگدانه، محیط کشتSkim milk broth و دمای 28 درجه سانتیگراد بود. باکتری مورد نظر حتی در دمای 37 درجه نیز قادر به تولید رنگدانه بود. بحث: وزن ملکولی آنزیم سراشیوپپتیداز، kda 52 بوده که این نتایج منطبق با مشاهدات Mohankumar و همکارانش در سال 2011 بوده است و همچنین تولید رنگدانه در دمای 37 درجه سانتیگراد کاملا متوقف شده بود و این نتیجه با یافته های Pryce و Terry در سال 2000 مطابقت داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت کاربردی آنزیم سراشیوپپتیداز و رنگدانه پرودی جیوسین، بهینه سازی شرایط تولید آنها در حد بالاتر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سراشیا مارسیسنس، 16SrRNA، آنزیم سراشیوپپتیداز، رنگدانه پرودی جیوسین، اسپکتروفتومتری
 • سمانه ستاری *، هدی خصالی اقطاعی، فرزانه وهاب زاده صفحات 63-68
  سابقه و هدف
  تولید بیودیزل به عنوان آلکیل استر اسیدی چرب از سازگاری قابل ملاحظه ای با محیط زیست برخوردار است. سلول های رایزوپوس اوریزا تولیدکننده لیپاز درون سلولی (سلول کامل)، قابلیت کاتالیز واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن های گیاهی با الکل ها را برای تولید بیودیزل دارا هستند. به منظور بررسی تاثیر تثبیت بر فعالیت آن در واکنش های سنتزی، فعالیت آنزیم لیپاز تولیدی از سلول های آزاد و تثبیت یافته در مدت زمان های مختلف کشت مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  از سلول های رایزوپوس اوریزا تثبیت یافته بر پایه لوفا و یا سلول آزاد استفاده شده است. سنجش فعالیت آبکافت از روش تیتر سنجی و سنجش اسیدهای چرب آزاد با روش کدورت سنجی انجام شده است.
  یافته ها
  لیپاز درون سلولی نسبت لیپاز به برون سلولی فعالیت بالاتری از خود نشان داد. بیشترین فعالیت درون سلولی از بیوکاتالیست به دست آمده از کشت 48 ساعته حاصل شد. افزودن مرحله ای متانول، باعث بهبود پیشرفت واکنش و بازدهی بالاتر شد.
  بحث: با تغییر مورفولوژی رشد میکروارگانیسم هنگام تثبیت بر پایه لوفا، تولید لیپاز درون سلولی به میزان قابل توجهی نسبت به سلول آزاد افزایش می یابد. از طرفی، اضافه کردن مرحله ای متانول منجر به کاهش اثر بازدارندگی آن بر آنزیم لیپاز شد.
  نتیجه گیری
  تثبیت سلول، باعث افزایش فعالیت لیپاز درون سلولی می شود. سلول های رایزوپوس اوریزا تثبیت یافته بر پایه -های لوفا کاتالیزور مناسبی برای واکنش های سنتزی می باشند.
  کلیدواژگان: متیل اولئات، لیپاز، رایزوپوس اوریزا، لوفا، بیودیزل
 • زهرا حسن زاده، قاسم عموعابدینی، علی اکبر سیف کردی، علی وزیری صفحات 69-74
  سابقه و هدف
  در سالهای اخیر، سنتز و استفاده از نانومواد اکسید آهن با خصوصیات ویژه مانند سطح ویژه بالا و خاصیت سوپر پارا مغناطیسی مورد مطالعه قرار گرفته است و انواع بیوپلیمرها جهت پوشش نانوذرات مغناطیسی بررسی شده است. نانوذرات مغناطیسی مگنتیت به منظور جلوگیری از کلوخه ای شدن، افزایش پایداری، کاهش سمیت و مدت زمان ماندگاری با پوشش زیستی نشاسته عملگرا می شوند.
  مواد و روش ها
  نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت با پوشش نشاسته بوسیله روش هم رسوبی در محل سنتز گردید و توسط دستگاه های طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی عبوری و پراش اشعه ایکس مشخصه یابی و با نانوذرات بدون پوشش مقایسه شد.
  یافته ها
  طیف سنجی مادون قرمز(FTIR) گروه های عاملی نشاسته را برروی نانوذرات نشان که زیست عملگرا شدن نانوذرات را تایید نمود. اندازه ذرات با توجه به تصاویرمیکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) وپراش اشعه ایکس(XRD) کمتر از 40 نانومتر بود.
  نتیجه گیری
  نشاسته از گیاهان سبز ارزان قیمت مانند سیب زمینی، گندم وغیره تهیه می شود در نتیجه تولید نانوذرات زیست عملگرا شده توسط نشاسته برای حفظ ایمنی محیط زیست و از نظر اقتصادی به صرفه است. به علاوه، در این مطالعه، سنتز نانوذرات زیست عملگراشده با پوشش نشاسته در زمانی کوتاه (تقریبا 3 ساعت) و با روشی آسان انجام گردید.
  کلیدواژگان: زیست عملگرا کردن، نانوذرات مغناطیسی، هم رسوبی، بیوپلیمرها، نشاسته
 • نسرین فرهادزاده، سید داود حسینی*، احمد علی پوربابایی صفحات 75-82
  سابقه و هدف
  یکی ازمهم ترین بیماری های ماهیان پرورشی به خصوص قزل آلا بیماری استرپتوکوکوزیس است که می تواند باعث مرگ و میر تعداد زیادی از ماهیان شده و خسارات سنگینی به مراکز پرورش ماهی وارد کند. در این تحقیق جهت شناسایی و تعیین هویت دقیق و مطمئن ایزوله های کوکسی گرم مثبت عامل استرپتوکوکوزیس از روش PCR و تعیین توالی استفاده شده است.
  مواد و روش ها
  طی بهار و تابستان 1390 از 12 مزرعه استان مرکزی نمونه برداری به عمل آمد. از هر مزرعه تعداد 10 عدد ماهی در حال مرگ یا دارای علائم کلینیکی انتخاب گردید. نمونه ها در محیط بلاد آگار کشت داده شد و به مدت72 ساعت در دمای37درجه سانتی گراد انکوبه گردید. سپس آزمایشات متداول میکروبیولوژی برای تایید نمونه های مشکوک به استرپتوکوکوزیس صورت گرفت. جهت تعیین نوع آنتی بیوتیک موثر بر باکتری های شناخته شده آزمون آنتی بیوگرام با روش دیسک دیفیوژن انجام شد. کلیه نمونه های مثبت میکروبی مورد آزمایش PCR و تعیین توالی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این طرح12 جدایه کوکسی گرم مثبت از بافت های کلیه، مغز، کبد و طحال120 ماهی قزل آلای بیمارتوسط آزمایشات میکروبیولوژی جدا سازی شد. تمامی نمونه های مثبت میکروبی در آزمایش PCR (براساس ژن16SrRNA) مثبت تشخیص داده شد واین کوکسی های گرم مثبت پس از تعین توالی به عنوان لاکتوکوکوس گارویه شناسایی شدند و با استفاده از آنتی بیوگرام نمونه ها، مقاومت آن ها به کولیستین، لینکومایسین، کلوگزاسیلین، استرپتومایسین، نالیدیکسیک اسید تایید شد.
  نتیجه گیری
  لاکتوکوکوس گارویه یکی از عوامل اصلی بیماری استربتوکوکوزیس شایع در استان مرکزی است.
  کلیدواژگان: PCR، ماهی قزل آلای رنگین کمان، استرپتوکوکوزیس، 16SrRNA
 • میترا صالحی، مهناز طبیب زاده*، محمدرضا فلاحیان صفحات 83-88
  سابقه و هدف
  شیوع ژن qnr در میان ایزوله های اسینتوباکتر بالینی در سطح شهر تهران در جهت بروز مقاومت به فلوروکینولون ها مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  حضور ژن qnrAبا روش PCRو حساسیت آنتی بیوتیکی 50 ایزوله بالینیاسینتوباکترنسبت به آنتی بیوتیک های خانواده فلوروکینولون، پیپراسیلین-تازوباکتام و کلیستین با روش آنتی بیوگرام بررسی شد.
  یافته ها
  74% از ایزوله های qnrمثبت دارای ژن qnrA و22% از آنها دارای ژن qnrB بودند. همچنین تمام سویه ها مقاوم به فلوروکینولون بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر فراوانی بالای ژن qnr در این ایزوله ها و نیز نشانگر شیوع بالاتر ژنوتیپ qnrAنسبت به ژنوتیپ qnrB می باشد.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتر، ژن qnr، ژنوتیپ qnrA، ژنوتیپ qnrB
 • رامین فلاح زاده*، جلیل فلاح مهرآبادی، امیر میرزایی، محمد داود غفاری صفحات 89-94
  سابقه و هدف
  داینوکوکوس رادیودورانس یکی از باکتری های مقاوم به پرتو است و می تواند در محیط های رادیو اکتیو که سایر موجودات قادر به رشد در آن نیستند، به حیات خود ادامه دهد. مطالعات نشان می دهد که چندین پروتئین آنتی اکسیدان و ترمیم کننده DNA در مقاومت بخشی آن نسبت به پرتو نقش دارند. پروتئین DrRRA یکی از پروتئین های تنظیمی مهم داینوکوکوس رادیودورانس در مقاومت بخشی به پرتو است. هدف از این مطالعه کلونینگ و بیان ژن drRRA در اشریشیا کلی بوده است.
  مواد و روش ها
  ژن drRRA داینوکوکوس رادیودورانس بصورت سنتتیک در وکتور pGEM-B1 ساخته شد و به دنبال آن در وکتور بیانی pET21a ساب کلون شد. برای تایید ساب کلونینگ، هضم آنزیمی و توالی یابی انجام شد. برای تایید بیان ژن drRRA در اشریشیا کلی سویه Origami، ژل الکتروفورز پلی اکریل آمید و وسترن بلاتینگ انجام شد.
  یافته ها
  پلاسمید pET21a حاوی ژن drRRA به همراه برچسب هیستیدینی در قسمت C-ترمینال بطور موفقیت آمیز ساخته شد. همچنین، پروتئین نوترکیب DrRRA بصورت داخل سلولی در اشریشیا کلی ترانسفورم شده تولید شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که ساب کلونینگ و بیان ژن drRRA در میزبان اشریشیا کلی امکان پذیر می باشد، همچنین، میزان بیان پروتئین هدف مناسب بوده و می توان مقاومت بخشی پروتئین DrRRA را به پرتو در سیستم های پروکاریوتی و یوکاریوتی نیز بررسی کرد.
  کلیدواژگان: مقاومت به پرتو، ژن drRRA، داینوکوکوس رادیودورانس
 • گیتا اسلامی، رقیه صمدی*، آرزو طاهر پور صفحات 95-99
  سابقه و هدف
  در چند سال اخیر پدیده سقط خودبخودی جنین، نظر محققین زیادی را به خود جلب کرده است و باکتری هایی مانند لیستریا مونوسیتوژنز، استرپتوکوک آگالاکتیه، کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما از عوامل مهم آن به شمار می روند که در صورت عدم شناسایی، منجر به سقط مکرر و افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی خواهند شد. شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز و ژن های ویرولانس آن به نام های actA، PrfA، InB در بانوان دچار سقط جنین به روش PCR از اهداف این مطالعه می باشد.
  مواد وروش ها
  در این مطالعه توصیفی، سواب واژن از 96 زن دچار سقط جنین مراجعه کننده به بیمارستان های تهران گرفته شد، نمونه ها در محیط انتقالی TSB مخمر دار به مدت حداقل 1 ماه در دمای یخچال غنی سازی شد و سپس DNA باکتری به روش کیت فرمنتاز استخراج گردید و حضور ژن های ویرولانس لیستریا مونوسیتوژنز به نام های PrfA، actA، InlB با تکنیک PCR انجام شد.
  یافته ها
  در روش مولکولی فراوانی ژن های InlB، PrfA، actA به ترتیب 5/ 12%، 3/ 9%، 2% بود.
  نتیجه گیری
  لیستریا مونوسیتوژنز در خانم های دچار سقط جنین 5/ 12% می باشد و به نظر می رسد ژن های InlB، PrfA، actA نقش اساسی در بیماری زایی این باکتری دارد.
  کلیدواژگان: سقط، لیستریا مونوسیتوژنز، PCR
|
 • Hamid Tebyanian*, Behjat Yousefi Sabete Mozhdeheh Pages 15-22
  Aims and
  Background
  E. coli O157: H7 is a bacterium from the family Enterobacteriaceae which are Gram negative cocobacilli، causing gastrointestinal diseases such as Diarrhea، Hemorrhagic colitis and hemolytic uremia. The aim of this study was to examine E. coli O157: H7 in plankton and biofilm status under stressed conditions of pH and ORS powder at 37 0C and then comparing their shape both in microscopic (bacterial shape) and macroscopic levels (bacterial colonies).
  Materials And Methods
  Bacterial strains of E. coli O157: H7 were purchased from Razi Vaccine and Serum Manufacturing Co. with No. (RITCC) 2323. The bacteria were placed in liquid Nutrient Broth culture media and then transferred to Nutrient Agar culture media into plates to examine colonial shape. Next، colonial and bacterial shapes were examined by gram dying. Counting the number of live bacteria under stressed conditions was done by poor plate method and diluting preparation. In order to determine the power of biofilm formation under stressed، microtitration plate was used and read by Elisa Reader.
  Results
  Bacterial shape is affected by stressed conditions. Under stressed conditions، colonial morphology and bacterial shape significantly change and the shape tends to transform to Cocci and bacilli in order to survive longer. Survival of bacteria under stressed conditions is more in biofilm state than Plankton.
  Conclusion
  these changes have a direct relationship with the survival of most bacteria in the digestive tract preventing the natural effect of gut antibacterial compounds on bacteria and the resistance of bacteria in biofilm is more than plankton.
  Keywords: Planktonic, Biofilm, Escherichia coli O157:H7
 • Mohammad Reza Fakhroleslam, Parvaneh Jafari, Davoud Hosseini, Hamid Reza Mohajerani, Ali Banasaz, Maryam Tajabadi Ebrahimi Pages 23-28
  Aim and
  Background
  Contamination of foods such as milk and dairy products even with low level of Aflatoxins has side effects on human and animal health. Based on the International Agency for Research on Cancer (IARC), Aflatoxins are classified as human carcinogenic factors. Several microorganisms have been reported to have the ability to bind or destruct Aflatoxins in food and feed. Most of the scientists believe that detoxification is accomplished by physical binding between the cell wall and toxin.the aim of this study was the investigation of Aflatoxin M1 detoxification ability of Lactobacillus casei strain TD2, native Iranian probiotic isolated from Tarkhineh by Tajabady and colleagues.
  Material And Methods
  several samples of milk were collected from different regions of central province and the levels of their aflatoxin M1 was quantified with ELISA kit (Euro clone). The strain was subcultured in MRS Broth and 50 µl of it with 1×109 CFU/ml was inoculated in microfuges tubes containing 950 microliters of milk with aflatoxin M1 concentration about 100 ppb. After 4 hours incubation at 37°C and pH 7, the decrease in aflatoxin level was calculated. Then the detoxification abilities were determined in the same condition with different treatment such as heat (autoclaving), acid (hydrochloric acid), enzymes (lysozyme and protease) and physical (sound) treatment. By this way the effects of several factors on detoxification were examined.
  Results
  Our result showed that this bacterium can bind to Aflatoxin M1 (% 55.35 ± 0.7568), but the destruction of it’s cell wall cause revealing of unavailable sites in cell wall and membrane components and enhance detoxification ability. Treatments with Lysozyme and hydrochloric acid 2 M resulted in higher detoxification levels, 60.03 ± 0.5144 and % 63.61 ± 0.5886, respectively.
  Conclusion
  The results of this study showed that ther is no differences between living and non-living cells of Lactobacillus casei TD2 in Aflatoxin M1 removal. In another word, living of the cells is not essential for detoxification. Acidic treatment of the cells was resulted in the highest level of toxin removal between all of the treatment. A change in the cell wall structure is the possible reason for this observation. The percent of bacteria remove by acid treatment showing higher aflatoxin M1 may be due to changes made in the wall structure. In general it can be concluded that the strain TD2 with %55.35 removal of Aflatoxin M1, can be used in biological removal of toxin in different materials.
  Keywords: milk, Lactobacillus casei (TD2), Aflatoxin M1, ELISA
 • Mostafa Erfani *, Seyed Pezhman Shirmardi Pages 29-34
  Aim and
  Background
  Colchicine alkaloid is originally extracted from plants of the Colchicum automnale L. due to its anti- mitotic effects in the treatment of gout and Mediterranean fever.
  Materials And Methods
  Colchicine has been labeled by HYNIC (hydrazino nicotinic acid) chelator to 99mTc. After labeling by HYNIC-99mTc, it is injected via intravenous route to mice and the biodistribution of this radiopharmaceutical is investigated.
  Results
  The results showed a significant efficiency for the combination. It is seen a relatively rapid removal of compound from the blood with a rapid accumulation in kidney and liver. This compound accumulates in the liver and secreted into the intestine immediately so it is observed in the small and large intestines. These organs were identified as the target organs.
  Conclusion
  According to the results, this labeled compound can be used as an agent to study the function and response to therapy by Colchicine especially in the organs which have no secretive accumulation.
  Keywords: Colchicum automnale L, Colchicine, 99mTc, biodistribution
 • Saba Toloei, Maedeh Koohi Moftakhari Esfahani, Fatemeh Movahedi, Seyed Ebrahim Alavi, Azim Akbarzadeh Pages 35-42
  Aims and Background back: Bacterial cellulose has properties such as higher elasticity, strength and biocompatibility and produced fibers are 100 times smaller than natural cellulose. It is applicable as three dimensional extracellular matrices for holding cells, controlling tissue structure and regulating cell activities.
  Materials And Methods
  Bacterial cellulose was produced by Acetobacter xylinum ATCC 10245. Then Cellulose scaffold was synthesized and characterized. Microstructures, formed bonds and crystalline structure were analyzed by scanning electron microscope (SEM), Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) and X-ray diffraction (XRD), respectively.
  Results
  The fibers were synthesized with diameter of about 30 nm to 360 nm. Different pore sizes of more than one micron were observed. Fiber length was in micron scale. Thus microbial cellulose was quite finer in comparison with natural cellulose. Furthermore, the amount of synthesized bacterial cellulose was in direct relation with area of medium in contact with air.
  Conclusion
  Considering the results and especially existence of micron scale pores, synthesized bacterial cellulose was quite applicable in tissue engineering.
  Keywords: Bacterial cellulose, Acetobacter xylinum, Synthesize, characterization
 • Mahdi Mohammadpour*, Seyed Ali Pourbakhsh, Alireza Abtin, Hosein Naderi Pages 49-54
  Aim and
  Background
  Contagious agalactiae (C.A) is a serious disease syndrome of sheep and goat characterized by mastitis and subsequent failure of milk production, arthritis, abortion and kerato-conjunctivitis. Mycoplasma agalactiae (M. agalactiae) is the main cause of the disease in sheep and goat. The aim of this study was isolation and identification of M. agalactiae with culture and polymerase chain reaction (PCR) assay from milk of sheep in Masal, Iran
  Material And Methods
  A total of 25 samples were collected from milk secretion of sheep. All samples were cultured in PPLO broth supplemented for M. agalactiae isolation. The bacteria DNAs were extracted by High Pure PCR Template Preparation kit and the PCR assay was applied for the detection of Mycoplasma genus in 270bp fragment in 16S rRNA gene and M. agalactiae in 375bp fragment in lipoprotein gene from culture as well as clinical samples.
  Results
  Of the 25 samples, 9 (36%) yielded one of the potentially pathogenic Mycoplasmas evaluated for using PPLO agar culture diagnostic method, and 17 (68%) yielded one of the potentially pathogenic Mycoplasmas evaluated for using Mycoplasma genus PCR as diagnostic method, and 5 (29/4%) of the samples yielded M. agalactiae by using M. agalactiae PCR as diagnostic method. Of the 25 samples, 8 samples were culture positive and PCR positive, 7 samples were culture negative and PCR negative; whereas 9 samples were culture negative and PCR positive and only one sample was culture positive and PCR negative.
  Conclusion
  The result showed that PCR can be used as an alternative method instead of culturing to identify M. agalactiae. M. agalactiae was detected for the first time from milk of sheep in Masal, Iran and it was not the main factor of C.A there.
  Keywords: Mycoplasma agalactiae, Contagious Agalactiae, Culture, PCR, Sheep
 • Raheleh Soltanmoradi*, Ali Nazemi, Seyed Reza Hoseini Doost, Ali Asghar Khodaparast, Momeneh Delbisheh Pages 55-62
  Aims and
  Background
  Serratiopeptidase is a proteolyitic enzyme produced from Serratia Sp. and is used as a medicine against chronic inflammatory diseases. Prodigiosin is also produced by Serratia marcescens and is used in medicine production. This paper aims to separate and discover a novel strain (which is able to produce Serratiopeptidase and Prodigiosin) of Serratia marcescens from paddy field waters located in western Mazandaran.
  Materials And Methods
  In this study, 50 water samples were collected under standard conditions from paddy fields. As many as 40 bacteria samples were separated among which 10 bacteria samples had protease activity and Prodigiosin. They were separated using biochemical tests. Then, the strain was discovered using 16SrRNA. The molecular weight of the enzyme was measured using protein deposition and SDS-PAGE. Then, Prodigiosin production capability was experimented using ultraviolet spectrophotometry at wavelength 535 nm under 25, 28, and 37 0C in the following culturing environments: nutrient broth, MacConkey broth, Luria-Bertani Broth, and skim milk agar.
  Results
  Only one isolate was discovered. Its molecular weight was about 52 kda. Pigment production was maximized in skim milk agar at 28 0C. The bacteria were able to produce the pigment even at 37 0C.
  Conclusion
  Considering the importance of Serratiopeptidase and Prodigiosin, we recommend to optimize the conditions to produce them in a larger amount. The molecular weight of Serratiopeptidase was 52 kda. This result confirms the observations of Mohankumar et. al. 2011. Pigment production was entirely stopped under 37˚C. This result confirms the observations of Pryce and Terry 2000.
  Keywords: Serratia marcescens, 16SrRNA, Serratiopeptidase, Prodigiosin, spectrophotometry
 • Samaneh Sattari *, Hoda Khesaliaghtaei, Farzaneh Vahabzadeh Pages 63-68
  Aims and
  Background
  Biodiesel as a mixture of alkyl esters have reasonable compatibility with environment. Rhizopus oryzae with producing intracellular lipase (as whole cell) could catalyze the transesterification process. Effect of immobilization on enzyme activities at different cultivation times was also evaluated.
  Materials And Methods
  Rhizopus oryzae free cells or immobilized on loofa support particles were used as biocatalyst. Titration method was used for measuring the hydrolytic activity and determination of free fatty acid content was carried out with colorimetric method.
  Results
  Results show that cell immobilization results in increasing intracellular lipase activity. Furthermore, the best lipase activity was achieved using the 48-h cultivated biocatalyst. The experimental observations reveal that methyl oleate yield increase with step-wise addition of methanol.
  Conclusion
  Cell immobilization enhances intracellular lipase production. Loofa-immobilized Rhizopus oryzae is an appropriate catalyst for ester synthesis.
  Keywords: Methyl oleate, Lipase, Rhizopus oryzae, Loofa, Biodiesel
 • Zahra Hasanzade, Ghassem Amoabedyni, A.Akbar Seifkordy, Ali Vaziri Pages 69-74
  Aim and
  Background
  In the last years, a variety of biopolymers have been investigated as soft matrices to accommodate magnetic nanoparticles. Polymer encapsulation provides the surface functionalization and protection of the magnetic core from environmental perturbation. Furthermore, polymer coating could enhance the compatibility between nanoparticles and aqueous medium, prevent particles from oxidation, reduce toxicity, and extend storage life.
  Materials And Methods
  In this study, new magnetic nanoparticles were synthesized by the co-precipitation in the presence of starch. The obtained nanoparticles were characterized by transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, and X-ray diffraction (XRD).
  Results
  According to the analysis carried out, particles less than 40 nm were obtained and starch-coated magnetite nanoparticles were well synthesized.
  Conclusion
  This work provides a simple and fast method for obtaining starch-coated nanoparticles.
  Keywords: Bio, functionalization, Magnetic nanoparticles, Co, precipitation, Biopolymers, Starch
 • Nasrin Farhadzadeh, Seyed Davood Hosseini*, Ahmad Ali Porbabai Pages 75-82
  Aims and
  Background
  Streptococcosis is one of the most important diseases of the farmed fishes specially, rainbow trout, causing the death of many fishes and also leading to heavy damages on aquaculture centers. This research deals with the exact recognition and determination of Gram-positive cocci isolates (Streptococcosis agent), using PCR and sequencing analysis.
  Materials And Methods
  the sampling was performed during spring and summer 2011 from 12 farms of Markazi province and 10 fish were selected with death-sick or clinical signs from each farm. Firstly the samples were cultivated in blood agar and incubated for 72 hours in 37˚C, then the conventional microbiology experiments were conducted on the suspected samples to confirm Streptococcosis disease. Also antibiogram test was carried out using disk diffusion method to determine the effective antibiotic type on known bacteria. All the positive microbial samples were subjected to PCR and sequencing experiments.
  Results
  In this research, 12 isolates of Gram-positive cocci were separated from kidney, brain, liver and spleen of 120 rainbow trout patients by microbiological and some biochemical tests. All positive microbial samples in PCR test (based on 16SrRNA gene) were recognized positive and determined as Lactococcus garvieae based on sequencing analysis. The resistance of gram-positive cocci to colistin, lincomycin, cloxacillin, streptomycin and nalidixic acid were shown on antibiograms disk diffusion experiment.
  Conclusion
  Lactococcus garvieae is major gram-positive cocci in infected fish farms in Markazi province.
  Keywords: PCR, rainbow trout, Streptococcosis, 16SrRNA
 • Mitra Salehi, Mahnaz Tabibzadeh*, Mohammad Reza Fallahian Pages 83-88
  Aims and
  Background
  This study investigated the prevalence of qnr genes and resistance to fluoroquinolone antibiotics among clinical isolates of Acinetobacter in Tehran.
  Materials And Methods
  Prevalence of qnr genes among Acinetobacter isolates were determined by PCR technique. Also by the use of antibiogram method, susceptibility of isolates against the fluoroquinolone family of antibiotics, piperacillin-tazobactam, and colistin were examined.
  Results
  Evaluation of PCR in the 50 qnr-positive Acinetobacter isolates showed that 74% of them had qnrA and 22% had qnrB. Almost all of isolates were resistant to the fluoroquinolones.
  Conclusion
  This study showed a high prevalence of qnr genes and a higher prevalence of genotype qnrA than qnrB.
  Keywords: Acinetobacter, gene qnr, genotype qnrA, genotype qnrB
 • Ramin Fallah Zadeh*, Jalil Fallah Mehrabadi, Amir Mirzaei, Mohammad D. Ghafari Pages 89-94
  Aim and
  Background
  Deinococcus radiodurans is one of the most radio resistant microorganisms able to survive in an extreme environment. Available data show that multiple DNA repair and antioxidant proteins are involved in radio resistance. DrRRA is a novel response regulator essential for the radio resistant of Deinococcus radiodurans. The aim of this study was cloning and expression of drRRA gene in E. coli system.
  Material And Methods
  The drRRA gene of Deinococcus radiodurans was synthesized in pGEM-B1 vector and the synthetic gene was subcloned to pET21a expression vector. Subcloning of the gene was verified by double digestion and sequencing. The cloned gene was expressed in E. coli (Origami strain). Expression of recombinant DrRRA (rDrRRA) was confirmed by polyacrylamide gel electrophoresis and Western blotting.
  Results
  The chimeric pET21a plasmid containing the C-terminal fusion of His-tag with DrRRA was successfully constructed. Recombinant DrRRA was intracellularly produced by transformed E. coli.
  Conclusion
  The results of this study indicated that subcloning and expression of drRRA gene in E. coli is feasible. In addition, the expression level of protein was suitable and it should be analyzed in prokaryotic and eukaryotic systems.
  Keywords: Radiation resistant, drRRA gene, Deinococcus radiodurans
 • Gita Eslami, Roghayeh Samadi*, Arezu Taherpor Pages 95-99
  Aim and
  Background
  Recently the spontaneous abortion has been thea matter of attention by researchers. Therefore, bacteria such as Listeria monocytogenes, Chlamydia trachomatis, Mycoplasmas and Streptococcus agalactia are important agents of this phenomenon. When they are not recognized in due time, we found spontaneous abortion and increase of antibiotics resistance. The aim of this study was to assess the extent of L. monocytogenes in causing human spontaneous abortions by isolation methods and PCR analysis for the presence of actA, PrfA and InlB genes.
  Material And Methods
  In this descriptive study, vaginal swabs were collected from a total of 96 women with spontaneous abortions who referred to Tehran`s hospitals. The samples were transported in to TSBYE broth. Then, the samples were enriched at 4 ͦ C for 1 month. Total DNA of L. monocytogenes was extracted by Fermentase kit. PCR test is performed on all samples and detected the actA, PrfA and InlB genes of L. monocytogenes.
  Results
  In PCR technique, actA, PrfA and InlB gene were detected 12.5%, 9.3% and 2% respectively from 96 patients with spontaneous abortions.
  Conclusions
  The occurrence of pathogenic L. monocytogenes in cases of spontaneous abortions was 12.5%. It seems that the actA, PrfA and InlB genes have an important role as essential virulence determinant in pathogenic L. monocytogenes.
  Keywords: spontaneous abortions, Listeria monocytogenes, PCR