فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 6 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم متاجی امیررود، محمدحسین تقدیسی، محمودرضا گوهری، فرزاد شیدفر صفحات 464-477
  زمینه و هدف
  شناخت عوامل پیش بینی کننده ی رفتارهای غذایی مرتبط با چاقی به ویژه در زنان که نقش کلیدی در سبد غذایی خانواده دارند، در پیشگیری از چاقی اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش تعیین نقش نگرش غذایی در رفتارهای غذایی مرتبط با چاقی در زنان دارای اضافه وزن و چاقی شهر ارومیه می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر بر روی تعداد 100 زن تحت پوشش مراکز بهداشتی شهید نیکخواه و شماره 13 شهر ارومیه انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس و با انتخاب زنان دارای BMI بزرگتر یا مساوی (kg/m2) ا25 انجام شد. پس از کسب رضایت آگاهانه، پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، نگرش و چک لیست رفتار غذایی تکمیل گردی د. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 و با آزمونهای توصیفی و استنباطی(کای دو، تحلیل واریانس و رگرسیون) در سطح معنی داری 0/05 انجام گرفت.
  یافته ها
  رابطه ی معنادار میان نگرش غذایی و گروه های ضعیف، متوسط و خوب رفتار غذایی زنان تایید شد(003/ 0 =p). تحلیل رگرسیون بیانگر ارتباط معنی دار و مثبت بین نمره ی رفتار و نگرش غذایی(0/285=p= 0/004، r) بود. همچنین پیش بینی پراکندگی مشاهده شده در رفتارهای غذایی، علاوه بر نگرش غذایی، توسط سن، شاخصهای تن سنجی و عوامل دموگرافیک نیز تایید گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه، نقش پیش بینی کننده ی نگرش غذایی را بر رفتارهای غذایی مرتبط با چاقی تایید نمود. لذا توصیه می شود در ارتقای رفتارهای غذایی سالم، اصلاح نگرشهای غذایی نیز مورد تاکید قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نگرش غذایی، رفتار غذایی، زنان، اضافه وزن، چاقی
 • سکینه عباسی، پتیما اسماعیل، سیروس عظیمی، فریبا نباتچیان، سمیرا کلباسی صفحات 478-491
  زمینه و هدف
  تغییرات مسیر سیگنالینگ استروژن، مانند تغییر در ژن گیرنده استروژن، (ESR1)a در روند بیماری سرطان پستان به ویژه در سفیدپوستان سهم بسزایی دارد. بنابراین، داده های ژنومی ESR1 در تصمیم گیری های بالینی از ارزش بسیاری برخوردار است. لذا در این پژوهش به تعیین پلی مورفیسم rs2228480 در ژن ESR1 و خطر ابتلا به سرطان پستان پرداخته شد.
  روش بررسی
  این تحقیق یک مطالعه ی مورد- شاهدی است که به منظور ایجاد پایگاه اطلاعاتی از پلی مورفیسم ژن ESR1 در جمعیت ایران انجام شد. گوناگونی ژنتیکی با استفاده از روش PCR-SSCP و تعیین توالی مستقیم برای اگزون 8 در 150 بیمار مبتلا به سرطان پستان و در 147 نفر افراد سالم بررسی شد.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت ACA/ACG در بیماران مبتلا به سرطان پستان 48% در مقایسه با افراد شاهد(41%) بود. همچنین، فراوانی آلل جهش یافته ACA در بیماران مبتلا به سرطان پستان با سن شروع قاعدگی زیر 12 سال(40.8%) نسبت به کسانی که سن شروع قاعدگی آنها بالای 12 سال(23.9%) است، به طور قابل توجهی بالاتر بود. مطالعه آلل جهش یافته ACA نشان داد که هر چه فراوانی این آلل بیشتر باشد، احتمال متاستاز غدد لنفاوی در بیمار کمتر است.
  نتیجه گیری
  پلی مورفیسم کدان 594 در ژن ESR1 با جنبه های مختلف سرطان پستان در ایران در ارتباط بوده و در ارزیابی های قبل از عمل جراحی به عنوان یک نشانگر در پیش بینی روند متاستاز سرطان پستان در جمعیت ایرانی نقش مهمی دارد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، ژن گیرنده استروژن، a، پلی مورفیسم، PCR، SSCP
 • عبدالله ریحانی یساولی، سید سعید طباطبایی، مهدی مقدسیان، شمس الدین ناظمی، حمید شاه بهرامی، روح الله کلهر صفحات 492-505
  زمینه و هدف
  خرید تجهیزات بیمارستانی یکی از مهم ترین تصمیماتی است که توسط مدیران و متخصصان مراکز درمانی اتخاذ می شود. نظریه سیستم های خاکستری روشی برای مطالعه ی تصمیمات دارای عدم اطمینان است که داده های کم و در عین حال نامعلومی دارند. هدف این مقاله، تعیین و نحوه استفاده از نظریه خاکستری در فرآیند خرید ماشین بیهوشی است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع پیمایشی بود که با استفاده از تحلیل ریاضی انجام شد. ابزار جمع آوری داده های تحقیق شامل اسناد، مدارک، مصاحبه و پرسش نامه بود. به منظور حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم اطمینان، از یک مدل بر مبنای نظریه سیستم خاکستری استفاده شد. جهت تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Excel استفاده لازم به عمل آمد.
  یافته ها
  از میان گزینه های مختلف تجهیزات بیهوشی که در ایران توسط بیمارستان های دولتی و خصوصی خریداری می شوند، مارک A از سایر مارک ها برتر است. این در حالی است که درجه امکان خاکستری برای سایر مارک ها اختلاف قابل توجهی با مارک A دارد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش علاوه بر اینکه نتایج مفیدی را به منظور تصمیم گیری برای خرید تجهیزات بیهوشی در اختیار مدیریت بیمارستان ها قرار می دهد، به شرکت های تولید کننده ی تجهیزات پزشکی نیز کمک می کند تا وضعیت خود را از نظر معیارهای مورد مطالعه بررسی کنند و اقدامات مقتضی را در جهت توسعه ی نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف خود انجام دهند.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره، نظریه سیستم های خاکستری، تجهیزات بیهوشی بیمارستانی
 • ابراهیم شفیعی، فضل الله موسوی، مهدی غرسی منشادی، نایب فدایی ده چشمه، علیرضا بیباک، محمد ازمل صفحات 506-516
  زمینه و هدف
  درک پرستاران از معنویت، می تواند در نحوه ی رفتار و تعامل آنان با بیماران در راستای ارایه مراقبت های معنوی موثر باشد. هدف این مطالعه تعیین ادراک، توانمندی و کفایت آموزش پرستاران درباره ی معنویت و مراقبت معنوی در بیمارستان های شهر گناوه می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر مطالعه ای توصیفی است که به صورت مقطعی در سال 1392 در میان 111 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر گناوه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام گردید. از پرسش نامه مقیاس معنویت و مراقبت معنوی برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. برای تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی استفاده ش د.
  یافته ها
  میانگین کلی معنویت و مراقبت معنوی 3/86 از 5 بود. از میان جنبه های نه گانه نیاز، ارتباط معنویت با باور و ایمان به خدا و تعالی، بیشترین و عقاید و ارزش ها، کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند. 78/7 درصد از شرکت کنندگان با نیازهای معنوی بیماران مواجه شده و 74/6 درصد آموزش های موجود درباره ی مسائل مرتبط با مراقبت معنوی را کافی ندانستند.
  نتیجه گیری
  اگرچه اکثر شرکت کنندگان قادر به برآورده کردن نیازهای معنوی بیماران بودند، اما بیشتر پرستاران آموزش های موجود درباره ی مسائل مرتبط با مراقبت معنوی را کافی ندانستند. بنابراین وارد کردن مراقبت معنوی در کریکولوم آموزشی رشته های پرستاری و نیز برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در این زمینه می تواند سودمند واقع گردد.
  کلیدواژگان: معنویت، مراقبت معنوی، ادراک پرستاران، توانمندی، کفایت آموزش
 • مهدی یوسفی، عباس عصاری آرانی، بهرام سحابی، انوشیروان کاظم نژاد، سمیه فضائلی صفحات 517-527
  زمینه و هدف
  موضوع مشارکت مالی خانوار در سلامت یکی از مهمترین مباحث حوزه سلامت می باشد. هدف مطالعه ی حاضر تعیین شاخص های مرتبط با میزان مشارکت مالی خانوارها در استفاده از خدمات سلامت است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی و توصیفی بود که با روش سازمان جهانی بهداشت، داده های مرکز آمار ایران در خصوص هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال 90 را جهت محاسبه شاخص های میزان مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت، فقر و مشارکت مالی عادلانه در نظام سلامت ایران مورد بررسی قرار داد. این شاخص ها بر اساس تحلیل مخارج کلی و سلامت و همچنین ظرفیت پرداخت خانوارها محاسبه شدند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که نسبت مشارکت مالی در نظام سلامت در بین خانوارهای مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. بیش از سه درصد از خانوارهای مورد مطالعه، با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه شده اند و حدود 1/5 درصد نیز به زیر خط فقر کشیده شده اند. شاخص مشارکت مالی عادلانه در مناطق روستایی 59 درصد و در مناطق شهری 65 درصد بود.
  نتیجه گیری
  محاسبه ی شاخص های مربوط به مشارکت مالی خانوارها در نظام سلامت در ایران، نشان دهنده ی لزوم پیش بینی، اجرای پایش و ارزیابی برنامه های نظام سلامت، به منظور افزایش میزان عدالت در مشارکت مالی خانوارها در استفاده از خدمات سلامت است که می تواند اثربخشی منابع آن را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: خدمات سلامت، مشارکت مالی، عدالت
 • حسین سنجری، زینب مقدمی فرد، بهنوش حیدرزاده، حسین مبارکی صفحات 528-540
  زمینه و هدف
  در جهت هماهنگ نمودن مطالبات مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با سیاست های مدنظر وزارت بهداشت در زمینه ی تامین اولویت ها و توزیع عادلانه ی اینگونه نیروها، باید در قدم اول نسبت به سازمان دهی منابع و تامین نظر افراد مذکور اقدام کرد. هدف این پژوهش تعیین و رتبه بندی مولفه های مورد نظر مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و اولویت بندی آن ها در انتخاب محل خدمت و ماندگاری آنان است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی - تحلیلی است. شرکت کنندگان در مطالعه، مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سال 1391 بودند. کلیه اطلاعات از طریق نرم افزار آماری SPSS و EXCEL تحلیل و برای اولویت بندی و تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل تاثیرگذار بر انتخاب محل خدمت مشمولان طرح، از آزمون Freidman استفاده شد.
  یافته ها
  از میان تمامی عوامل مورد بررسی، عوامل اجتماعی/ اعتقادی با میانگین 3/52 بیشترین تاثیرگذاری را در انتخاب محل خدمت مشمولین طرح داشتند و اولین اولویت برای انتخاب محل خدمت مشمولان طرح به تفکیک رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، محل خدمت و ضریب خدمت منطقه خدمت مشمولان طرح تعیین شد.
  نتیجه گیری
  بیشترین عامل موثر در جهت سازماندهی و جهت گیری مناسب توسط وزارت بهداشت درک صحیح اولویت ها، خواسته ها و ایده آل های ذهنی مشمولان طرح می باشد؛ بویژه با تغییر در الگوهای رفتاری و دسترسی آسان به اطلاعات، شاهد تغییرات وسیعی در دیدگاه نسل کنونی نسبت به نسل های گذشته مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مشمولان، محل خدمت
 • فاطمه معتمدی، پروین باقری، ابراهیم امامی صفحات 541-552
  زمینه و هدف
  تفکر انتقادی با به کارگیری فرآیندهای ذهنی مثل تحلیل، استنباط و استدلال به افزایش سطح آگاهی و رشد دانش کمک می نماید و زمینه ای مناسب برای فعالیت های حل مساله و تصمیم گیری های مبتنی بر اطلاعات روشن و دقیق در عرصه های اجتماعی و مدیریتی فراهم می آورد. هدف تحقیق، تعیین سطح مهارت تفکر انتقادی و مقایسه ی آن در کتابداران دانشگاهی بود.
  روش بررسی
  با روش مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی و به شیوه ی سرشماری بر روی کتابداران شاغل در دو دانشگاه علوم و علوم پزشکی شیراز انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه ی «آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب»، انجام که روایی محتوایی نسخه ی فارسی آن 81% و پایایی آن، آلفای کرونباخ 83% محاسبه گردید. از 95 پرسشنامه ی توزیع شده، 68 عدد تکمیل و برگردانده شد. تحلیل توصیفی با استفاده از آمار توصیفی، جداول توزیع درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و تحلیل استنباطی با نرم افزار SPSS و آزمون های تی تست، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین کتابداران دو دانشگاه در بخش های پنجگانه ی تفکر انتقادی وجود نداشت. همچنین بین سن و سابقه کار با تفکر انتقادی رابطه معنی داری نبود، اما بین جنسیت و مدرک تحصیلی با تفکر انتقادی کتابداران، تفاوت معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  این تحقیق با فراهم آوری اطلاعات لازم جهت تقویت مهارت های تفکر انتقادی در کتابداران دانشگاهی، به برنامه ریزی های هدفمند و ارائه راهکارهای موثر در اعتلای علمی دانشگاه های کشور کمک خواهد نمود.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، کتابداران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه شیراز
 • شادی اسمعیلی، سعید کاویانی، مهرداد نوروزی نیا، امیر آتشی، مسعود صفحات 553-563
  زمینه و هدف
  اخیرا، چاقی به عنوان عامل خطر تهدید کننده برای بیماری های شناخته شده ای از جمله بیماری های قلبی _ عروقی، دیابت غیر وابسته به انسولین و سرطان های شایع به حساب می آید. بنابراین درک فرایندهای تمایز ادیپوست و بیان ژن های دخیل در این روند حیاتی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه، سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی(H-MSCs) به وسیله شیب غلظتی فایکول جدا شده، مارکرهای سطحی این سلول ها به وسیله فلوسیتومتری تایید گردیده و تمایز به چربی و استخوان به وسیله دستورالعمل دگزامتازون انجام گرفت و به وسیله رنگ آمیزی تایید شد. سپس بیان کمی و کیفی ژن γ PPAR به عنوان مهمترین عامل نسخه برداری در تمایز چربی قبل و بعد از تمایز به ادیپوسیت به وسیله RT-PCR و qPCR بررسی و تحلیل آماری به وسیله paired t test و با کمک نرم افزارهای Pfaffle و graph pad انجام شد.
  یافته ها
  بیان این ژن بعد از تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی به سلول چربی افزایش قابل ملاحظه ای را نشان داد(0/05>p).
  نتیجه گیری
  ژن PPARγ به عنوان یکی از عوامل با اهمیت در تمایز سلول های MSCs به آدیپوسیت عمل می کند و مهار بیان این ژن برای جلوگیری از چاقی به عنوان یک ایده برای درمان در آینده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی، تمایز، سلول های چربی، ژن PPAR gamma
|
 • Maryam Mataji Amirrood, Mohammad Hosein Taghdisi, Mahmood Reza Gohari, Farzad Shidfar Pages 464-477
  Background And Aim
  Identifying obesity-related eating behavior predictors especially in women، who have a key role in their family''s food basket، has a great importance in the prevention of obesity. The purpose of the present study is to determine the role of eating attitude on obesity-related eating behavior in overweight and obese women in Urmia.
  Materials And Methods
  The present descriptive-analytical study was performed on 100 overweight or obese women covered by Shahid Nikkhah and No. 13 Health Centers in Urmia. Sampling was conducted through c onvenience method and women with a BMI equal to or more than 25 (kg/m2) were selected. Following their informed consent، they completed the questionnaires about demographic characteristics، attitude، and food behavior checklist. Data analysis was conducted using SPSS software version 18 and descriptive and inferential statistics (Chi-square، analysis of variance and regression) at 0. 05 significance level.
  Results
  The result confirmed that there was a significant relationship between attitude and poor، average and good eating behavior groups of women (p=0. 003). Regression analysis revealed a positive and significant relationship between eating behavior and attitude scores (p=0. 004، r=0. 285). Also، prediction of observed distribution in eating behavior was confirmed by age، anthropometric indices and demographic factors in addition to eating attitude.
  Conclusion
  The study results confirmed the predictive role of eating attitude on obesity-related eating behavior. Therefore، it is recommended that correction of eating attitude be emphasized in the promotion of healthy eating behavior.
  Keywords: Eating Attitude, Eating Behavior, Women, Overweight, Obesity
 • Sakineh Abbasi, Patimah Ismail, Cyrus Azimi, Fariba Nabatchian, Samira Kalbasi Pages 478-491
  Background And Aim
  ESR1 gene polymorphism has been found to be associated with breast cancer and clinical features of the disease in Caucasians. Genomic data for ESR1 in either population is therefore of value in the clinical setting for that ethnic group. In this study association of polymorphism in ESR1 gene with breast cancer risk was investigated.
  Materials And Methods
  A case-control study was conducted to establish a database of ESR1 polymorphisms in Iranian population. The ESR1 gene was scanned in Iranian patients newly diagnosed with invasive breast tumors، (150 patients) and in healthy individuals (147) (healthy control individuals). PCR single-strand conformation polymorphism technology and direct sequencing was performed.
  Results
  The frequency of heterozygote genotype in exon 8 (ACG → ACA /) was significantly higher in breast cancer patients (48. 0%) than in control individuals (1. 4%). We found that mutant allele (ACA) was significantly more common in breast cancer patients with age at menarche
  Conclusion
  Our data suggest that ESR1 polymorphisms are correlated with various aspects of breast cancer in Iranian ESR1 genotype، as determined during pre-surgical evaluation، might represent a surrogate marker to increase predicting breast cancer in Iranian population.
  Keywords: Breast Cancer, Estrogen Receptor, α, Polymorphism, PCR, SSCP
 • Abdollah Reihani Yasavoli, Seyed Saeed Tabatabaee, Mehdi Moghadasian, Shamsodin Nazemi, Hamid Shahbahrami, Rohollah Kalhor Pages 492-505
  Background And Aim
  Purchasing hospital equipment is one of the most important decisions made by managers and health professionals. Gray systems theory is an approach to deal with issues under uncertainty conditions where decision makers are facing a small number of unspecified data. The purpose of this paper is to apply the gray theory for the purchase of anesthesia machine.
  Materials And Methods
  This study was a survey in which mathematical analysis was used. Data collection devices included documents، interviews and questionnaires. In order to solve multiple criteria decision making in uncertain conditions، a model based on gray system theory was used. Data analysis was performed using Excel software.
  Results
  The findings show that among anesthetic equipment bought by public and private hospitals، brand A is superior to other brands. However، the gray possibility degree for the other brands is significantly different from brand A.
  Conclusion
  In addition to helping to purchase anesthetic equipment for hospitals، the results of this study are also useful for companies manufacturing medical equipment to evaluate their situation in terms of the studied criteria and take appropriate measures to develop their strengths and improve their weaknesses.
  Keywords: Multi, Criteria Decision Making, Theory of Gray Systems, Hospital Equipment
 • Ebrahim Shafiee, Fazlollah Mousavi, Mahdi Gharasi Manshadi, Nayeb Fadaei Dehcheshmeh, Alireza Bibak, Mohammad Azmal Pages 506-516
  Background And Aim
  Nurses'' perception of spirituality can affect the way they behave and communicate with patients in line with spiritual care provision. The present study aims to investigate nurses'' perception، capability، and adequacy of training about spirituality and spiritual care in Genaveh hospitals affiliated to Bushehr University of Medical Sciences (BUMS).
  Materials And Methods
  A cross-sectional descriptive study was performed among 111 nurses working in BUMS hospitals in 2013. The spirituality and spiritual care scale (SSCRS) was used for data collection، which explores nine aspects of spirituality and spiritual care. Descriptive statistics were used to analyze the data.
  Results
  The overall spirituality and spiritual care was 3. 86 (out of 5). Among the nine aspects of need for spirituality، belief in God had the highest mean score، and beliefs and values had the least mean values. About 78. 7 % of the participants were confronted with the patients'' spiritual needs. Meanwhile، 74. 6 % of them noted that the current training about spiritual care was not sufficient.
  Conclusion
  Although most participants were able to meet the patients'' spiritual needs، most of the nurses did not know enough about the issues related to spiritual care. Therefore، inclusion of spiritual care in nursing curriculum and holding workshops and training courses in this area can be useful.
  Keywords: Spirituality, Spiritual Care, Nurse's Perception, Capability, Adequacy Of Training
 • Mehdi Yousefi, Abbas Assari Arani, Bahram Sahabi, Anushiravan Kazemnejad, Somayeh Fazaeli Pages 517-527
  Background And Aim
  The Household financial contribution is one of the most important issues in health system. This study aims to determine and present some indices of h ousehold financial contribution in health system in Iran.
  Materials And Methods
  In this cross sectional- descriptive study، the methods were introduced by World Health Organization. Fair Financing Contribution Index (FFCI)، catastrophic health expenditure and impoverishment in Iran were calculated from a national representative data derived from Iranian Statistics Center، Household Budget Survey، and Consumption Expenditures، at 2011. The indicators have been calculated on the basis of the total cost analysis، health and capacity to pay Iranians households.
  Results
  Household financial contribution in the health system for households living in rural areas is more than urban areas. In this study، more than 3 percent of the households were facing catastrophic health expenditure. Also 1. 5 percent of the households have been impoverished. Fair Financing Contribution Index in rural and urban areas was 59 and 65 percent respectively.
  Conclusion
  Calculation of the indicators related to households financial contribution in Iranian health system need to predict and implement appropriate plans، as well as monitoring and assessment of health system programs in order to increase the equity in the household financial contribution and effectiveness of Utilization of resources.
  Keywords: Health Services, Household Financial Contribution, Equity
 • Hosein Sanjari, Zeinab Moghadamifard, Behnosh Heydarzadeh, Hosein Mobaraki Pages 528-540
  Background And Aim
  In order to harmonize the demands of doctors and paramedics serving subject to the law Ministry of Health with intended policy of the health ministry on determining priorities and equitable distribution of mentioned resources، the first step that should be taken is to organize resources and to consider their viewpoints. The goal of this paper was to Identify and rank the indexes related to paramedics and ranking them on choosing their place of employment and their durability.
  Materials And Methods
  The research was a descriptive- Analytic study. Participants in the study were resources of law service of doctors and paramedics in 2012. All data were analyzed by statistical software SPSS and EXCEL. Friedman test was used for prioritizing and determining the importance of each of the factors influencing the selecting places of employment.
  Results
  Among all the factors، social / beliefs factors with mean value of (SD) 3/52 (0/019) had the greatest influence on the choice of place of service of subject to the law، and it is the first priority of service location by field of study، educational level، place of service and the service index subjects served.
  Conclusion
  In order to properly organize and direct the Ministry of Health، the most effective factor is correct understanding of the priorities، needs and mental ideal needs of the mentioned resources. Especially the changes in behavior patterns and easy access to information in large extend will create huge changes of current generation than previous generations.
  Keywords: Serve Law of Doctors, Paramedical, Manpower, Service Location
 • Fatemeh Motamedi, Parvin Bagheri, Ebrahim Emami Pages 541-552
  Background And Aim
  Critical thinking helps to raise awareness and knowledg e growth by applying the mental processes such as analysis، inference and reasoning. So، it provides an appropriate context for problem solving as well as clear and accurate information-based decision making in different managerial and political areas. The aim of this study was to assess and compare academic librarians in terms of having critical thinking skills.
  Materials And Methods
  This is a descriptive- analytical survey that was conducted cross- sectionally on 95 librarians working in Shiraz University and Shiraz University of Medical Sciences by Census method. Data collect ion was conducted through the translated version of t he standard questionnaire of California critical thinking skills test: form B.، that its validity and reliability have also been proved (validity according to subject specialists: 80-84% and Cronbach''s reliability test: 74%). For descriptive analysis of data obtained from 68 completed questionnaires، the descriptive statistics using frequency distribution tables، mean and standard deviation and for inferential analysis SPSS software، t- test، ANOVA، Pearson correlation coefficient and spearman were used.
  Results
  There was no significant difference between the two groups of librarians، in terms of different sections of critical thinking. There was no relationship between age and job tenure and critical thinking، While there was a significant difference between sex and degree with critical thinking.
  Conclusion
  The results of this study and other similar studies can provide useful information to develop the critical thinking skills in academic librarians and help the academic excellence in our country.
  Keywords: Critical Thinking, Academic Librarians, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz University
 • Shadi Esmaeili, Saeid Kaviani, Mehrdad Norouzinia, Amir Atashi, Masoud Soleimani, Saeid Abroun, Seied Rasoul Razavi Babaheidari, Zahra Zonoubi, Fakhreddin Saba Pages 553-563
  Background And Aim
  Obesity is now considered as one of the main risk factors of certain known diseases such as cardio-vascular diseases، non- insulin-dependent diabetes، and common cancers. Moreover، the increase of white fat tissue is known as a main factor in the obesity process، in terms of physiology and pathology. Therefore، the understanding of adipocytes differentiation processes is crucial.
  Materials And Methods
  In this study، mesenchymal stem cells (MSCs) were isolated from human bone marrow by ficol-gradient، and then، their surface markers were confirmed by flow cytometry. Osteoblastic and adipocytes differentiation were done by dexamethasone protocol and confirmed by staining. Then qualitative and quantitative expressions of PPARgamma (PPAR-γ) gene as an important transcription factor in the differentiation of fat were studied by RT-PCR and REAL TIME PCR before and after differentiation into adipocytes. For statistical analysis، paired t-test was performed، using pfaffl and graph pad software.
  Results
  PPAR-gamma gene expression showed a significant increase after differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells into adipocytes (p<0/05).
  Conclusion
  According to the results، the PPAR-γ gene acts as one of the important factors in the differentiation of MSCs into adipocytes. In brief، the inhibition of this gene''s expression to prevent obesity is suggested as an idea for treatment in the future.
  Keywords: Msenchymal Stem Cells, Differentiation, Adipocyte Cells, PPAR, gamma