فهرست مطالب

فصلنامه روانشناسی سلامت
پیاپی 12 (زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/12/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیه گراوندی، کاظم گرام، اکرم مظلومی، الهام مظلومی صفحات 4-20
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رویکرد گروه درمانی شناختی بر کاهش میزان افسردگی، وافزایش امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه ی مراجعه کننده به مراکز بیمارستانی شهر کرمانشاه صورت گرفت. به همین منظور، تعداد 24 نفراز زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه که مدت4ماه از شیمی درمانی انها گذشته است.
  روش
  روش نمونه گیری دردسترس، پس از مصاحبه بالینی انتخاب گردیدند و در دو گروه 12 نفری کنترل و آزمایش به صورت تصادفی جایگزین شدند سپش همه 24 نفر به وسیله ابزارهای پژوهش ازجمله مقیاس افسردگی بک امید به زندگی میلرمورد آزمایش قرار گرفتند.
  افراد گروه آزمایش، 12 جلسه در مداخلات گروه درمانی رفتاری- شناختی شرکت کردند و این درحالی بود که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. در پایان دوباره آزمون ها برای همه افراد نمونه 24 نفراجرا گردید. پس ازگردآوری پرسشنامه ها، داده های بدست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که درمان رفتاری- شناختی به شیوه گروهی در سطح معناداری (01/ 0 p≤) در کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه موثر بوده است 90/69f= همچنین، در (01/ 0 p≤) باعث افزایش امید به زندگی در این بیماران گردیده است 32/71 f=.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، افسردگی، امید به زندگی، گروه درمانی
 • مریم نامغ، مهر آور مومنی جاوید، سیمین حسینیان صفحات 21-37
  مقدمه
  خانواده به عنوان یک عامل مهم اجتماعی موثر بر درد مزمن امروزه مورد توجه پژوهشگران حوزه درد قرار گرفته است زیرا این نهاد یکی از محیط های موثر بر سلامت جسمی و روانی افراد است که شرایط لازم برای رشد و رسیدن به تعادل جسمی، روانی، اجتماعی را فراهم می آورد.خانواده این شرایط را از طریق انجام یکسری اعمال مشترک انجام می دهد که به این اعمال کارکرد خانواده گفته می شود.
  روش
  بر این اساس پژوهشی به منظور بررسی پیشایند حرکت هراسی براساس ابعاد کارکرد خانوادهبا تعداد 100 نفر بیمار مبتلا به دردهای اسکلتی عضلانی با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انجام شد.
  یافته ها
  در این تحقیق برای بررسی ابعاد کارکرد خانواده و حرکت هراسی ناشی از درد مزمن به ترتیب از پرسشنامه های(FAD) و(TSK)استفاده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد رابطه بین کارکرد کلی خانواده و متغیر حرکت هراسی با مقدار (219/0) در سطح 05/.=α معنا داراست و این رابطه به صورت مستقیم می باشدو از میان ابعاد کارکرد خانواده حل مساله، آمیختگی عاطفی، پاسخگویی عاطفی و ارتباطات بیشترین میزان ارتباط را با این متغیر نشان دادندو ابعاد کارکرد خانواده میزان حرکت هراسی ناشی از درد مزمن اسکلتی عضلانی را تبیین می کند همچنین حل مساله در خانواده با حدود 9.1 درصد، بیشترین تبیین را در پیش بینی متغیر میزان حرکت هراسی دارا است.
  کلیدواژگان: کارکرد خانواده، حرکت هراسی، درد مزمن اسکلتی عضلانی
 • فاطمه دهقانی آرانی، محمد علی بشارت صفحات 38-53
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رویکرد گروه درمانی شناختی بر کاهش میزان افسردگی، وافزایش امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه ی مراجعه کننده به مراکز بیمارستانی شهر کرمانشاه صورت گرفت. به همین منظور، تعداد 24 نفراز زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه که مدت4ماه از شیمی درمانی انها گذشته است.
  روش
  روش نمونه گیری دردسترس، پس از مصاحبه بالینی انتخاب گردیدند و در دو گروه 12 نفری کنترل و آزمایش به صورت تصادفی جایگزین شدند سپش همه 24 نفر به وسیله ابزارهای پژوهش ازجمله مقیاس افسردگی بک امید به زندگی میلرمورد آزمایش قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش، 12 جلسه در مداخلات گروه درمانی رفتاری- شناختی شرکت کردند و این درحالی بود که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. در پایان دوباره آزمون ها برای همه افراد نمونه 24 نفراجرا گردید. پس ازگردآوری پرسشنامه ها، داده های بدست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که درمان رفتاری- شناختی به شیوه گروهی در سطح معناداری (01/ 0 p≤) در کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه موثر بوده است 90/69f= همچنین، در (01/ 0 p≤) باعث افزایش امید به زندگی در این بیماران گردیده است 32/71 f=.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، افسردگی، امید به زندگی، گروه درمانی
 • فاطمه هاشمی، علیرضا فیلی، مجید صفاری نیا صفحات 54-64
  مقدمه
  ناباروری افراد را مستعد افسردگی و اضطراب می کند. عدم توجه به اختلالات هیجانی زنان نابارورامکان باروری را کاهش می دهد. بنابراین مداخلات روانشناختی میتواند سهم بسزایی در ارتقاء سلامت روان زنان نابارور داشته باشد.
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس(شناختی – رفتاری) بر سلامت روان زنان نابارور بود.
  روش
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با جایگزینی تصادفی است. جامعه آماری، زنان ناباروری بودند که در تابستان 1390 به مرکز ناباروری شهر شیراز مراجعه کرده بودند. بدین منظور 24 زن نابارور بانمره استرس بالا انتخاب شدند و آموزش گروهی مدیریت استرس(شناختی – رفتاری)، طی 10 جلسه هفتگی با گروه آزمایش انجام شد. پرسشنامه سلامت روان در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss18 واستفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی(میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس) صورت گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که سلامت روان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون افزایش معناداری پیدا کرده بود، (5./.>P).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت مدیریت استرس (شناختی – رفتاری) می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مفید، جهت افزایش سلامت روان زنان نابارور بکار رود.
  کلیدواژگان: سلامت روان، شناختی - رفتاری، مدیریت استرس، ناباروری
 • سیده سامرا حسینی، جابر داوودی، مجتبی حبیبی، ریچارد فیلدینگ صفحات 65-78
  هدف
  ابتلا به سرطان سینه نگرانی هایی را در افراد مبتلا در مورد درمان، عوارض جانبی، بستری های بیمارستانی و هزینه های درمان به وجود می آورد که این نگرانی ها شایع است. از آنجا که خودکارآمدی یکی از فاکتورهای شخصی منحصر به فرد است، می تواند بر توانایی فردی افراد و درک بهتر از این که چه انتظاری باید قبل، در طول، و بعد از عمل جراحی در سرطان سینه داشته باشند تاثیر گذارد. تحقیق حاضر به مقایسه انتظار از نتیجه درمان جراحی ماستکتومی و پیامد درمانی ادراک شده بر اساس میزان خودکارآمدی در زنان مبتلا به سرطان سینه می پردازد.
  روش
  در این پژوهش 300 زن مبتلا به سرطان سینه، قبل و بعد از عمل ماستکتومی با استفاده از پرسشنامه های خودکارآمدی عمومی و ناهمخوانی بین انتظار و پیامد جراحی مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین بیماران با خودکارآمدی بالاو پایین، بین سطح پیشرفت بیماری و نیز بین اندازه ی تومور سینه، بر اساس انتظار از نتیجه جراحی و پیامد درمانی ادراک شده تفاوت معنی دار وجود داشت. بین میزان خودکارآمدی زنان در دو گروه مسن و غیرمسن، تفاوت معنادار بود.
  نتیجه گیری
  خودکارآمدی بالا می تواند بعد از عمل جراحی در ایجاد سازگاری اجتماعی اولیه مفید واقع شود، اما از طرفی منجر به ناچیز پنداشتن اثرات منفی جراحی می شود و ممکن است سازگاری روانی را مختل کند. بنابراین خودکارآمدی بالا به طور غیر مستقیم نقش قابل توجهی در افزایش مشکلات بعد از عمل جراحی ماستکتومی دارد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، انتظار از نتیجه درمان، پیامد درمانی ادراک شده، سرطان سینه
 • فاطمه اسدی، عباس ابوالقاسمی، یوسف ابراهیمی اردی، محمد نریمانی صفحات 79-91
  زمینه و هدف
  آسم به عنوان یک بیماری جسمانی تحت تاثیر مسائل روانشناختی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سبک های دفاعی و تاب آوری در پیش بینی آسیب پذیری روانی افراد مبتلا به آسم می باشد.
  روش کار
  روش پژوهش حاضرتوصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را افراد بزرگسال(بالای 20 سال) مبتلا به آسم شهرستان اردبیل تشکیل می دهند که بر اساس تشخیص پزشک متخصص دچار بیماری آسم می باشند. نمونه پژوهش حاضر 60 بیمار مبتلا به آسم بزرگسال(بالای 20 سال) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس سبک های دفاعی، مقیاس تاب آوری و فرم کوتاه نشانه های روانی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که سبک های دفاعی رشد نیافته(26/ 0=r)، رشد یافته(33/ 0-=r) و تاب آوری(37 /0-=r) با آسیب پذیری روانی رابطه معناداری دارند(P<0/001).
  نتیجه گیری
  این یافته ها حاکی است که سبک های دفاعی و تاب آوری از متغیرهای تاثیرگذار بر آسیب پذیری روانی بیماران مبتلا به آسم می باشد. این نتایج نیز تلویحات مهمی در زمینه آسیب شناسی روانی، پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به آسم دارد.
  کلیدواژگان: آسم، سبک دفاعی، تاب آوری، آسیب پذیری روانی
 • حسین زارع، نرگس محمدی*، پیمان متقی، حمید افشار، لیلا پورکاظم صفحات 93-113
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مداخله ی تعدیل شده ی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر فاجعه پنداری، پذیرش و شدت درد در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا بود.

  روش

  در یک پژوهش نیمه تجربی 24 نفر از بیماران زن مبتلا به فیبرومیالژیا بطور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. مقیاس فاجعه پنداری درد، پرسشنامه درد مزمن و سیاهه ی چند وجهی درد مزمن توسط آزمودنی های دو گروه در مرحله قبل و بعد از مداخله کامل شد. داده ها توسط آزمون آماری تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) نجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که دو گروه مداخله و کنترل از نظر فاجعه پنداری، پذیرش و شدت درد (p< 0/01)

  نتیجه گیری

  یافته های حاضر از تاثیر درمان تعدیل شده ی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای درد در کاهش فاجعه پنداری و شدت درد و افزایش پذیرش درد بیماران مبتلا به سندرم فیبرومیالژیا حمایت می کند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، فاجعه پنداری، پذیرش، شدت درد، سندرم فیبرومیالژیا
|
 • Somaye Gravandi, Kazem Gram, Akram Mazloomi, Elham Mazloomi Pages 4-20
  The aim of this study was to investigate the efficacy group cognitive - behavioral on enhancing life expectancy and Reduction of depression in in women with breast cancer referred to a hospital in Kermanshah. To this end women who suffering from breast cancer were selected 24 admitted to hospital of Imam Reza in Kermanshah, the by available sampling method, after clinical interview And were replaced two groups: 12 patients were randomly assigned to control and test Then all 24 patients were tested by The research tools such as the Beck Depression Scale - Life expectancy Miller. The experimental group participated in 12 sessions in the interventions group cognitive – behavioral Where as the control group did not receive no treatment The re-test was administered for all 24 subjects after collecting the questionnaires, obtained data were analyzed using analysis of covariance and SPSS software. Findings showed that behavioral treatment - Cognitive style clusters at the level meaningful (p≤0/01) was effective in reducing depression in women with breast cancer. F=69/ 90 Also, in the level of meaningful (p ≤ 0/01) increased the life expectancy in patients has been F=71/32.
  Keywords: breast cancer, depression, life expectancy, therapeutic groups
 • Maryam Namogh, Mehavar Momeni Javid, Simin Hossinian Pages 21-37
  Nowadays family as an important social factor that effects chronic pain is being considered by researchers. Family is an effective environment in physical andmental health of people that provids the necessary conditions for development and achieve physical, mental and social balance. Family provids this conditions through a seres of common actions which named family function. The aim of present study was to exam the contribution of dimentions of family function in fear of movement at patients with musculoskeletal chronic pain selected randomly. Family Assessment Device (FAD) and TAMPA questionnaire for assessing fear of moovement is completed by participants. It was found that there was a relation with family function dimentions and fear of movement variables and this relation was direct and among family function dimentions, problem solving, affective involvement, affective responsiveness and communication were the most related dimentions with fear of movement and problem solving is the most related one (9.1).
  Keywords: Fear of movement, dimentions of family function, musculoskeletal chronic pain
 • Fatemeh Dehgani Arani, Mohammad Ali Beshart Pages 38-53
  Aim
  Pediatric disease affects the health condition of their mothers. The present study conducted with the aim of examining the effectiveness of a mother-child attachment-based intervention on health indices in mothers of children with a chronic disease.
  Method
  Method of the present study was experimental with a pre/post-test design. The subjects were twenty-two mothers who volunteered for this randomized controlled trial and had a child undergoing medical treatment for their chronic disease. After being evaluated by a battery of questionnaires that included Parenting Stress Index (PSI; Abidin, 1990) and 28-form General Health Questionnaire (GHQ-28; Goldberg & Hillier, 1979) mothers were paired on the basis of health subscales scores, age, the number of family children, and the kind of their child’s disease. Each one of paired mothers was then randomly assigned to an experimental or a control group. Mothers in experimental group received ten sessions of mother-child attachment-based intervention over a 5-weeks period with their children. Meanwhile, mothers and children in control group received 10 simple conversational sessions without any psychological intervention, as a dummy intervention. Both groups were evaluated again after completing their respective treatment regimens.
  Method
  Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed significant differences between two groups after treatment and revealed significant changes in mothers’ health indices including competency, social isolation, attachment to child, health, physical syndrome, anxiety and depression, in experimental group in pre-post-treatment stages comparison.
  Conclusion
  It can be concluded that mother-child attachment-based intervention would improve quality of health in mothers of children with chronic disease.
  Keywords: attachment, based intervention, mother, child relationship, chronic disease, health
 • Fateme Hashemi, Ali Reza Fili, Majid Safarinya Pages 54-64
  Background
  Infertility prone people to depression and anxiety.disattention to infertile women 's emotional disorders reduces the possibilityof fertility. Psychological interventions can improve the mental health of infertile women.
  Aim
  the effects of stress management education (cognitive- behavioral) on sterile women’s mental health.
  Method
  The present study is a semi-experimental survey done on a witness group. The related statistical groups are consisted of a number of sterile women recourse to Shiraz sterile center in summer 1390. For this reason, 24 sterile women having high stress scores were chosen. The chosen women were divided into two groups. The group stress management education (cognitive- behavioral) was performed during a period of 10 weekly sessions. The mental health questionnaires in two phases of pre and post tests were filled out. Also, data analysis was done according to descriptive statistical method and (covariance analysis), through using SPSS 18.
  Result
  The average mental health score of experiment group in post test phase has increased meaningfully in comparison to the other group as well.
  Conclusion
  The acquired results signify thepossibility of stress management education (cognitive- behavioral) to be employed as a useful intermediary method in dealing with sterile women.
  Keywords: Mental health, Cognitive, Behavioral, Stress Management, Infertility
 • Samera Hoseini, Jaber Davoodi, Mojtaba Habibi, Richard Fielding Pages 65-78
  Aim
  Breast cancer causes concerns about treatment, complications, hospital stay and cost in patients which are common. Because self-efficacy is one of the unique factors, can affect an individual's ability and understanding of what to expect before, during, and after Brest cancer surgery. In the Present study the expected outcome of the mastectomy compared with perceived treatment outcomes based on self-efficacy in women with breast cancer.
  Method
  In the current study, 300 female patients with breast cancer were studied before and after mastectomy using the General Self-efficacy Scale and Expectancy Outcome Incongruence.
  Results
  The finding yielded that there was significant difference between patients with the high and low self-efficacy based on the expectation of the result of surgery and perceived outcome of surgery. Similarly there is significant difference between the level of disease progression based on the expectation of the surgery outcome and perceived outcome of surgery. in addition, there was significant difference between breast tumor size based on the expected outcome of surgical treatment and perceived outcome of surgery. There was significant difference between elderly and non-elderly women self-efficacy.
  Conclusions
  Results show the higher level of self-efficacy can be useful in establishing primary social adjustment but lead to underestimate the negative effects of surgery and may disturb psychological adjustment. Thus, high self-efficacy indirectly plays a significant role in increasing problems after mastectomy.
  Keywords: Self, efficacy, expectancy of outcome of treatment, perceived treatment outcomes, breast cancer
 • Abbas Abolghasemi, Yoosef Ebrahimi, Mohammad Narimani, Fatemeh Asadi Pages 79-91
  Background and Objectives
  Asthma as a physical disease is influenced by psychological issues. This study determined the role of defense styles and resiliency in people with asthma can predict psychological vulnerability.
  Methods
  This is a method of correlation. Study of 60 patients with asthma, adult (20 years) and 60 healthy subjects who were selected for sampling. Data collected for the defense of the scale, resiliency scale and psychological symptoms were short form.
  Results
  Pearson correlation test showed that the immature defense style (r=0/26), mature (r=-0/33) and resiliency (r=-0/37) with respect to significant psychological vulnerability are (P<0/001).
  Conclusion
  These findings suggest that the styles of defenses and resiliency factors influencing the vulnerability of asthmatic patients is psychological. These results are important implications in the field of mental pathology, prevention and treatment to asthmatic patients.
  Keywords: asthma, defense style, resiliency, vulnerability to mental
 • Hossien Zare, Narges Mohammadi, Payman Motaghi Motaghi, Hamid Afshar, Layla Poorkazem Pages 93-113
  Aim

  The aim of present study was to investigate the effectiveness of modified Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) in catastrophizing, acceptance and severity of pain in Fibromyalgia patients.

  Method

  This was a semi-experimental study in which 24 women with Fibromyalgia were randomly allocated to mindfulness intervention and control groups. The Pain Cataststrophizing Scale, Chronic Pain Acceptance Questionnaire and Multidimensional Pain Inventory were completed by subjects in both groups before and after the intervention. Data were analyzed using analysis of multi covariance (MANCOVA).

  Results

  The result of multi covariance analysis showed that cataststrophizing, acceptance and severity of pain have significant differences between two groups (p< 0/01). Moreover, there are significant differences in subscales of pain cataststrophizing (rumination, magnification and helplessness) and pain acceptance (Activities engagement and Pain willingness) between groups in significant level of 99%.

  Conclusion

  the present Results support of Effectiveness of modified mindfulness-based cognitive therapy for pain in reducing cataststrophizing and severity of pain and increasing pain acceptance in Fibromyalgia patients.

  Keywords: Mindfulness, Cataststrophizing, Acceptance, Pain Severity, Fibromyalgia Syndrom