فهرست مطالب

دانشکده علوم پزشکی نیشابور - سال دوم شماره 5 (زمستان 1393)
 • سال دوم شماره 5 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله مروری
 • سید سعید خیاط زاده، عاطفه دهقان، لیلا آزادبخت * صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  منبع اصلی اسیدهای چرب ترانس عمدتا هیدروژناسیون صنعتی روغن های گیاهی است. این اسیدها طی هیدروژناسیون باکتریایی در روده نشخوار کنندگانی مانند گاو، گوسفند و بز نیز تشکیل می شوند. شواهد اپیدمیولوژیک بیانگر این مطلب هستند که دریافت این ترکیبات ممکن است همراه با افزایش خطر بیماری های قلبی-عروقی مانند آترواسکلروزیس یا بیماری های مزمن قلبی باشد. هدف مطالعه حاضر فهم بیشتر اثرات اسیدهای چرب بر بیماری های قلبی-عروقی است. بنابراین شواهد موجود از مطالعات مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  جستجویی کامل با موضوع ارتباط بین میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس و خطر ابتلا به بیمار ی های قلبی-عروقی در پایگاه های الکترونیکی ISI و PubMed (برای دسترسی به مقالات لاتین) و در پایگاه الکترونیکی SID (برای دسترسی به مقالات فارسی) از سال 1993 تا 2014 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج بیشتر مطالعات، ارتباط مستقیم معنی دار بین میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس و خطر بیماری قلبی-عروقی را نشان می دهند. همچنین افزایش دریافت اسیدهای چرب ترانس با افزایش خطر دیابت، التهاب سیستمیک، کاهش سیالیت غشا، افزایش سطوح لیپیدهای سرم و شاخص های التهابی همراه است.
  نتیجه گیری
  بیشتر شواهد درباره دریافت اسیدهای چرب ترانس بدست آمده از روغن های گیاهی هیدروژنه و بیماری های قلبی-عروقی است و اطلاعات درباره اثرات اسیدهای چرب ترانس حاصل از منابع طبیعی متناقض است. انجام مطالعات در زمینه اثرات اسیدهای چرب طبیعی و خطر ابتلا به امراض قلبی-عروقی لازم بنظر می رسد. با وجود شواهد گسترده درباره اثرات مضر اسیدهای چرب ترانس صنعتی بر سلامت انسان، بنظر می رسد که استفاده از این اسیدهای چرب باید در صنعت ممنوع گردد.
  کلیدواژگان: اسید چرب، اسید چرب ترانس، بیماری قلبی، عروقی، آترواسکلروزیس، التهاب
 • مقاله های پژوهشی اصیل
 • غزل کشاورز، محمد جعفر رضایی * صفحات 12-21
  زمینه و هدف
  ماتریکس متالوپروتئیناز- 2 (MMP-2) از خانواده آنزیم های پروتئولیتیک کننده هستند که در تخریب ماتریکس خارج سلولی و تجزیه غشای پایه نقش دارند. ماست سل ها در بیماری های التهابی از جمله فیبروز ریوی نقش مهمی ایفا کرده و می توانند به عنوان منشا پروتئین های ماتریکس متالوپروتئیناز- 2 در نظر گرفته شوند. هدف از این تحقیق بررسی اثر داروی تالیدومید بر بیان پروتئین ماتریکس متالوپروتئیناز- 2 و جمعیت ماست سل ها در فیبروز ریوی القا شده به وسیله بلئومایسین در موش می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 32 موش نر بالغ با نژاد C57BL/6 بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم بندی شدند: موش ها در گروه اول سولفات بلئومایسین (Bleomycin)، در گروه دوم علاوه بر بلئومایسن تالیدومید (Bleomycin + Thalidomide)، در گروه سوم تالیدومید (Thalidomide) و در گروه چهارم کربوکسی متیل سلولز (Carboxy Methyl Cellulose) را بصورت داخل صفاقی دریافت کردند. بعد از اتمام دوره، نمونه های ریوی از موش بدست آمد و مطالعات هیستولوژیکی و ایمنوهیستوشیمی روی آنها انجام شد. بعد از بررسی لام های بافتی تعداد سلول های بیان کننده پروتئین ماتریکس متالوپروتئیناز- 2 و ماست سل ها بدست آمد و نتایج با استفاده از آزمون های آماری One Way-ANOVA و Tukey تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  مطالعات هیستولوژیکی و ایمنوهیستوشیمیایی افزایش معنی دار تعداد سلول های بیان کننده ماتریکس متالوپروتئیناز- 2 و ماست سل ها را در گروه Bleomycin نسبت به گروه Carboxy Methyl Cellulose نشان داد (P < 0.001). اما تعداد این سلول ها در گروه + Bleomycin Thalidomide کاهش معنی داری نسبت به گروه Bleomycin نشان داد (P < 0.001).
  نتیجه گیری
  تالیدومید تعداد سلول های بیان کننده پروتئین ماتریکس متالوپروتئیناز- 2 و ماست سل ها را کم و متعاقب آن فیبروز ریوی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: تالیدومید، فیبروز ریوی، ماتریکس متالوپروتئیناز، 2، ماست سل
 • رحیم تقوی، کامیار توکلی طبسی *، شبنم محمدی، کیارش کر صفحات 22-28
  زمینه و هدف
  از آنجا که یکی از علل ابتلا به عفونت های بیمارستانی، آسیب های ناشی از نیدل استیک می باشد و پیشگیری بعنوان اصلی حیاتی در حفظ سلامت کارکنان بهداشتی- درمانی مطرح می شود، به منظور شناخت علل و میزان فراوانی بروز این آسیب ها، مطالعه حاضر بصورت مقطعی بین کارکنان بیمارستان سینا در سال 1390 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  از مجموع 295 نفر کارکنان بیمارستان سینای مشهد که به روش سرشماری انتخاب شدند، 191 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. اطلاعات بدست آمده، با نرم افزار SPSS v.15، آمار توصیفی و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین فراوانی وقوع نیدل استیک در کارشناسان پرستاری شیفت صبح با سابقه 10 تا 15 سال و سن 20 تا 30 سال بود. بین مشخصات دموگرافیک و میزان بروز این حادثه رابطه معنی داری گزارش شد. بالاترین میزان بروز، فرورفتن سر سوزن با 25 درصد کل موارد و بیشترین اقدام فوری پس از وقوع حادثه (66 درصد)، شستشوی زخم با صابون و آب ولرم بوده است. 44 درصد علت بروز نیدل استیک از نظر کارکنان حجم زیاد کار و 9 درصد، عدم وجود امکانات حفاظتی عنوان شده است.
  نتیجه گیری
  به منظور کاهش بروز نیدل استیک، ترفیع آموزش و تمرینات ایمنی کار برای کارکنان بهداشتی- درمانی به همراه استفاده از وسایل پزشکی با ایمنی بالا لازم و ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت سلامتی پرسنل، باید آزمایشات هپاتیت B و C و HIV و سایر تست های کبدی ضروری در مورد ایشان بصورت هر چند ماه یکبار توسط بیمارستان انجام شود.
  کلیدواژگان: نیدل استیک، ایمنی، کارکنان درمانی
 • محمد معصومی، طیبه ملک محمدی *، فاطمه سادات میررشیدی صفحات 29-34
  زمینه و هدف
  سوء مصرف مواد مخدر از جمله تریاک در بسیاری از نقاط دنیا و ایران شایع است. با توجه به شیوع 1/ 17 درصدی سوء مصرف تریاک در یکی از روستاهای کرمان و شیوع 3/ 5 درصدی اعتیاد به تریاک در کرمان و اطلاعات غیر مستند در رابطه با شیوع بالای بیماری های لثه بین بیماران معتاد مراجعه کننده به مطب، همچنین نظر به اینکه تاکنون مطالعه ای در این زمینه انجام نشده است، این پژوهش در زمینه بررسی اثر مصرف تریاک به عنوان فاکتور خطر مستقل در ایجاد بیماری های لثه از جمله ژنژیویت انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1390 در شهر کرمان انجام شد. نمونه گیری بصورت تصادفی ساده بود. نمونه ها در دو گروه مورد (468 نفر) و شاهد (227 نفر) وارد مطالعه شدند و با شاخص های (CPI (Community Periodontal Index و (GI (Gingival Index مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با نرم افزار SPSS v.20 و آزمون من ویتنی و کای اسکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر دو گروه از نظر متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، مصرف سیگار، استفاده از نخ دندان، دهان شویه، تنقلات و ویزیت توسط دندانپزشک با هم مقایسه شدند، بطوریکه اختلاف معنی داری در متغیرهای مداخله گر وجود نداشت (05 / P >0). شاخص خونریزی از لثه و شاخص پریودنتال جامعه در گروه کنترل نمره پایین تری از گروه مورد داشت (05 / P <0) که نشان دهنده پایین بودن بهداشت و سلامت دهان و دندان در معتادان مورد مطالعه می باشد.
  نتیجه گیری
  مصرف تریاک با التهاب لثه و مشکلات دندانی در افراد معتاد ارتباط دارد، هر چند نیاز به مطالعات اپیدمیولوژیک بسیار وسیع در این زمینه احساس می شود.
  کلیدواژگان: التهاب لثه، اعتیاد، سلامتی دهان و دندان، تریاک
 • معصومه همتی مسلک پاک *، رضا قانعی، چیمن قادری صفحات 35-41
  زمینه و هدف
  در مطالعات اخیر به احتمال وجود ارتباط بین وقفه های تنفسی در خواب با فشار خون بالا و کیفیت خواب نامطلوب در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو توجه شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین وقفه های تنفسی در خواب با فشار خون و کیفیت خواب در بیماران دیابتی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی 100 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو، مراجعه کننده به واحد دیابت شهرستان سقز با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد برلین و کیفیت خواب پیتزبرگ استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آمار توصیفی، آزمون های تی مستقل و کای اسکور انجام شد.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه حاکی از آن بود که 46 درصد بیماران مبتلا به دیابت نوع دو از وقفه تنفسی در خواب شاکی بوده و 42 درصد شرکت کنندگان دارای کیفیت خواب نامطلوب بودند. نتایج نشان داد که بین وقفه های تنفسی در خواب با فشار خون بالا (002 / OR = 3/9، P <0 و 4/ 9- 6/ 1 = % CI 95) و کیفیت خواب (04 / OR = 2/1، P = 0 و 9/ 4- 1 = % CI 95) ارتباط معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای وقفه های تنفسی و ارتباط آن با افزایش فشار خون و کیفیت خواب در بیماران مبتلا به دیابت، اجرای روش های غربالگری جهت تشخیص اختلال مذکور در این بیماران لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: وقفه تنفسی در خواب، دیابت نوع دو، فشار خون بالا، کیفیت خواب
 • اکرم گازرانی *، اباصلت برجی، محمد باقر دلخوش، علی غلامی، سارا شیردل زاده، محمد علی دشتی، حسنیه رئوفیان صفحات 42-49
  زمینه و هدف
  پزشکی مبتنی بر شواهد، ارائه خدمات مطلوب به بیماران، تشخیص و درمان بیماری است. راهکارهای بالینی مبتنی بر شواهد، می تواند منجر به تغییر در تصمیم گیری بالینی، بهبود بیماری و ارتقای سلامت بیماران شود. این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان در رابطه با پزشکی مبتنی بر شواهد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، تمام پزشکان شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور، به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، عملکرد و نگرش پزشکان نسبت به پزشکی مبتنی بر شواهد و موانع دستیابی به آن، پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.16 آنالیز و با استفاده از آمار توصیفی گزارش شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 88 درصد پزشکان آشنایی کمی در ارتباط با پزشکی مبتنی بر شواهد و منابع آن داشتند. 8/ 47 درصد، در تصمیم گیری های مربوط به درمان بیماران از شواهد استفاده می کردند و 4/ 60 درصد پزشکان، پزشکی مبتنی بر شواهد را برای تیم درمان ضروری می دانستند. حدود 1/ 55 درصد از ایشان حجم بالای اطلاعات پزشکی را بعنوان یک مانع مهم در بکارگیری این مقوله گزارش کردند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه بیانگر پایین بودن میزان آگاهی و عملکرد پزشکان در ارتباط با پزشکی مبتنی بر شواهد است. بنابراین فرآهم آوردن شرایط و امکانات لازم جهت ارتقاء آگاهی و عملکرد پزشکان در این زمینه ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، پزشکان، پزشکی مبتنی بر شواهد
 • زهره فروزان فر، حسینعلی ابراهیمی، نرگس خانجانی * صفحات 50-56
  زمینه و هدف
  سندروم تونل کارپال به درگیر شدن عصب مدیان در تونل کارپال مچ دست اطلاق می شود. برای تشخیص این بیماری روش های مختلفی وجود دارد و پرسشنامه بوستون روشی معتبر در تعیین شدت و کیفیت آن می باشد. هدف از این مطالعه تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه بوستون جهت ارزیابی شدت علائم و وضعیت عملکرد سندروم تونل کارپال در جامعه دیابتی ایرانی می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر روی 105 بیمار مبتلا به دیابت انجام گرفت. ابتدا با روش Backward-Forward نسخه انگلیسی پرسشنامه بوستون به فارسی توسط متخصصین ترجمه و برای سنجش کیفیت آن، جهت تعیین روایی، پرسشنامه فارسی در زمینه های محتوا و سازه مورد بررسی قرار گرفت و روش ثبات درونی ابزار در بررسی پایایی پرسشنامه بکار رفت. یافته ها به کمک نر م افزار SPSS v.20 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در این پژوهش شاخص روایی محتوای کل پرسشنامه 75 / 92 و روایی سازه پرسشنامه 70 / 77 درصد محاسبه گردید. نتایج سنجش روایی سازه بوسیله ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که میزان ضریب بین بخش شدت علائم پرسشنامه و تست الکترودیاگنوز و همچنین وضعیت عملکرد و تست الکترودیاگنوز به ترتیب 33 / 0 و 34 / 0 بود. در تعیین پایایی پرسشنامه میزان آلفا کرونباخ 86 / 0 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  پرسشنامه فارسی بوستون ابزاری پایا و معتبر در ارزیابی شدت علائم و وضعیت عملکرد سندروم تونل کارپال در جامعه ایرانی می باشد. اما در تشخیص شدت فیزیولوژیک بیماری از اعتبار پایینی برخوردار است.
  کلیدواژگان: سندروم تونل کارپال، روایی، پایایی، پرسشنامه بوستون (BCTQ)
 • فواد علیمرادی، آمنه باریکانی، اصغر محمدپور اصل، مریم جوادی * صفحات 57-64
  زمینه و هدف
  صبحانه مهم ترین وعده غذایی بوده و نقش مهمی در حفظ سلامتی نوجوانان دارد. مصرف صبحانه باعث افزایش کیفیت رژیم غذایی و جلوگیری از ابتلا به بیماری های مزمن می شود. از این رو مطالعه حاضر به رابطه عدم مصرف صبحانه و برخی عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در نوجوانان 14 تا 18 ساله شهر سنندج می پردازد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 553 نوجوان 14 تا 18 ساله دبیرستان های شهر سنندج به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. چک لیست اطلاعات دموگرافیک و تن سنجی کلیه افراد تهیه شد و داده ها توسط نرم افزار SPSS v.16 با استفاده از آزمون های آماری کای اسکور و T-test تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  41 نفر (5/ 7درصد) از نوجوانان اظهار داشتند که صبحانه نمی خورند و 59 نفر (7/ 10 درصد) هم یک یا دو روز در هفته صبحانه مصرف می کردند. مصرف صبحانه به شکل معنی داری در نوجوانان پسر بیش از دختران بود (001 / P < 0). نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات والدین با مصرف صبحانه در نوجوانان رابطه وجود دارد (05 / P < 0). بین نمایه توده بدنی در نوجوانان با مصرف صبحانه رابطه معنی داری دیده نشد (16 / P = 0). با افزایش سن در نوجوانان مصرف صبحانه کاهش یافت (003 /P < 0).
  نتیجه گیری
  مصرف صبحانه در نوجوانان تحت تاثیر عوامل دموگرافیک قرار دارد. بالا بودن سطح سواد و تحصیلات والدین و همچنین رده بالاتر شغلی در مداومت مصرف صبحانه نوجوانان در طول هفته موثر گزارش شده است. بنابراین والدین نقش تعیین کننده ای در شکل گیری عادات مفید مصرف صبحانه در نوجوانان دارند.
  کلیدواژگان: صبحانه، عوامل دموگرافیکی، نوجوان، رژیم غذایی، نمایه توده بدن
|
 • Seied Saeed Khayyatzadeh, Atefeh Dehghan, Leila Azadbakht * Pages 1-11
  Introduction and
  Aims
  Dietary Tran’s fatty acids (TFA) comes mostly from the industrial hydrogenation of unsaturated vegetable oils. TFA also are formed during the natural bacterial hydrogenation of unsaturated fatty acids that occurs in the rumen of polygastric ruminants such as cattle, sheep, and goats. The epidemiologic evidences suggest that the intake of Tran’s fatty acid may be associated with increased risk of cardiovascular diseases (CVD) such as atherosclerosis or chronic heart disease (CHD). The purpose of the current study is better understanding of effects of TFA on cardiovascular disease. So, the available evidences from studies were reviewed.
  Materials And Methods
  A complete search was performed about the association of TFA intake with risk of CVD in databases electronic such as ISI Web of science and PubMed and also in SID from1993 to 2014.
  Results
  The results of most studies have indicated a significant direct association between the TFA intake and risk of CVD. Also, increasing of TFA intake was related with increased risk of diabetes, systemic inflammation, decreased membrane fluidity, increased serum lipid levels and inflammatory markers.
  Conclusion
  The most evidence for association between the intake of TFA and cardiovascular diseases were related to TFA from hydrogenated vegetable oils and information about the effects of TFA from ruminant was inconsistent. It is necessary performing studies about the effects of rTFA (ruminant trans fatty acid) on risk of CVD and banning the use of these fatty acids in the food industry.
  Keywords: Fatty Acid, Trans Fatty Acid, Cardiovascular Disease, Atherosclerosis, Inflammation
 • Ghazal Keshavarz, Mohammad Jafar Rezaie * Pages 12-21
  Introduction and
  Aims
  Matrix metallo proteinase-2 (MMP-2) is a family of proteolytic enzymes involved in degrading and remodeling the extracellular matrix and basement membrane. Researchers have shown that Mast cells have an important role in the inflammatory disease including lung fibrosis and they can be as the source of MMP-2 protein. The aim of this research is the examination of Thalidomide effect on the MMP-2 protein expression and Mast cells in the lung fibrosis induced by Bleomycin in mice.
  Materials And Methods
  In this research, 32 male adult C57BL/6 mices were randomly divided into 4 groups. Mices received in group 1 (Bleomycin) Bleomycin sulfate, in group 2 (Bleomycin+Thalidomide) Bleomycin beside Thalidomide, in group 3(Thalidomide) Thalidomide and in group 4 (Carboxy Methyl Cellulose) Carboxy Methyl Cellulose via intraperitoneum. At the end of experiment, mice’s lung samples were prepared and histological and immunohistochemical studies were performed about them. After the investigation of tissue slides, number of MMP-2 protein expression cells and Mast cells were calculated and results were analyzed by using OneWay ANOVA and Tukey’s test.
  Results
  Histological and immunohistochemical studies showed a significant increase in the number of MMP-2 protein expression and Mast cells in the Bleomycin group in comparison with the Carboxy Methyl Cellulose group (p < 0.001). But number of these cells in the Bleomycin+Thalidomide group decreased significantly compared to the Bleomycin group (p < 0.001).
  Conclusion
  The results showed that the number of expressive cells of MMP-2 protein and Mast cells decreases by Thalidomide and subsequently reduces lung fibrosis in the mice.
  Keywords: Lung Fibrosis, MMP, 2, Mast Cells, Thalidomide
 • Rahim Taghavi, Kamyar Tavakoli Tabasi *, Shabnam Mohamadi, Kiarash Kor Pages 22-28
  Introduction and
  Aims
  Since the needle stick is one of the hospital-based infections and taking immediate precautions is vital in staff’s health and safety. In order to identify causes and frequency of injuries, this cross-sectional study was conducted among Sina hospital staff in 2011.
  Materials And Methods
  Among 295 medical workers of Sina hospital that were selected using census method, 191 persons filled the questionnaires. Data was analyzed by SPSS v.15, descriptive analysis and regression logistic.
  Results
  More needle stick occurred about nurses in the morning shift with a bachelor’s degree with 15-10 years of experience and 20-30 years old. There was a significant relation between demographic criteria and the frequency of needle stick. The most accident was needle stick injury in 25% of cases and the most reaction was wound washing with water and soap (66%). High level of load work and lack of protection instruments were recommended as 44% and 9% of the reasons of needle stick respectively.
  Conclusion
  In order to reduction needle stick, promoting education, safe work practices for staff and using devices with safety features seems to be necessary. Considering the importance of health personnel, the employee should expect to have tests by the hospital for baseline results of Hepatitis B surface antibody, Hepatitis C antibody, HIV antibody and possibly other liver necessary tests.
  Keywords: Needle Stick, Safety, Medical Staff
 • Mohammad Masoumi, Taiebeh Malek Mohammadi *, Fatemeh Saadat Mir Rashidi Pages 29-34
  Introduction and
  Aims
  Drug abuse including opium has extended all over the world and in Iran. Considering the 17.1 % prevalence of heroin abuse in a village in Kerman and 3.5% prevalence of opium addiction in Kerman and also non-official reports from visitors to medical practices it seems that the periodontal disease is prevalent among patients who are high-addict. There is few studies in this field, Therefore this study aimed to investigate the effect of opium as an independent risk factor for developing periodontal diseases, including gingivitis.
  Materials And Methods
  The study was a cross-sectional survey which was conducted in 1390 in Kerman by random Sampling. Samples were enrolled in the test group (468 subjects) and control group (227 subjects). Gingival health indexes of CPI and GI were measured. Data SPSS v.20, Mann Whitney test and Chi-square analyzes were performed.
  Results
  The two groups were matched for age, gender, education, smoking, brushing behaviors and visiting by dentist (P >0.05). Gingival bleeding and periodontal diseases in the control group had lower scores than the study group which indicates a low level of oral health among drug users.
  Conclusions
  The use of opium is associated with gingivitis and dental problems and affects negatively on oral health, although more epidemiological studies are needed in this field.
  Keywords: Gingivitis, Addiction, Oral, Dental Health, Opium
 • Masumeh Hemmati Maslakpak *, Reza Ghanei, Chiman Ghaderi Pages 35-41
  Introduction and
  Aims
  In the last years, there has been increasing interest on possible association between the sleep apnea with hypertension and poor sleep quality in patients with glucose metabolism disorders. The present study aimed to assess the relationship between sleep apnea, hypertension and sleep quality in patients with type 2 diabetes.
  Materials And Methods
  This descriptive - analytic study was carried out on 100 type 2 diabetes patients’ referral to the Saghez city diabetes unit with convenience sampling. Data were gathered using Berlin Questionnaire and Pittsburgh Sleep Quality Index. Data were analyzed using descriptive statistical testes, independent T test and Chi-square test. Results The results of this study showed 46 % of samples complained from sleep apnea and 42 % complained from poor sleep quality.
  Results
  showed that there are statistically significant relationship between sleep apnea and high blood (CI95% = 1.6-9.4, OR = 3.9, p < 0.002) and sleep quality (CI95% = 1-4.9, OR = 2.1, P=0.04).The risk of sleep apnea were 3.9 and 2.1 fold higher in patients with hypertension and poor sleep quality than those patients without normotensive and good sleep quality.
  Conclusion
  Regarding to high prevalence of sleep apnea and relationship between this disorder and high blood pressure and sleep quality in patients with diabetes, using of screening methods for diagnose of sleep apnea in diabetic patients is necessary.
  Keywords: Sleep Apnea_Type 2 Diabetes_Hypertension_Quality of Sleep
 • Akram Gazrani *, Abasalt Borji, Mohammad Bagher Delkhosh, Ali Gholami, Sara Shirdelzadeh, Mohammad Ali Dashti, Hosnieh Raufian Pages 42-49
  Introduction and
  Aims
  Evidence based medicine aids the delivery of effective service to patients, diagnosing and treating. According to Clinical guidelines of evidence-based medicine, it’s possible to change clinical decision, improve treatment and promote the patients´ health. The purpose of this study is to survey knowledge, attitudes and performance about evidence-based medicine among physicians.
  Materials And Methods
  All of the physicians in educational hospitals of medical faculty of Neyshabur, were entered in this cross-descriptive study by convenience sampling method. The questionnaire included demographic information and also information about knowledge, attitudes and obstacles of evidence-based medicine. Data were analyzed by SPSS v.16 software and descriptive statistics.
  Results
  Results showed that 88 % of physicians had little familiarity with evidence-based medicine and its resources. 47.8 % of them employed evidence-based medicine in their treatment decisions and 60.4 % knew the significance of evidence-based medicine for medical teams. Overloud of information were reported by 55.1 % of participants as preventive factor in use of evidence-based medicine.
  Conclusion
  According to low level of knowledge and performance in evidence-based medicine among physicians, promoting awareness and practice is needed.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Physicians, Evidence, Based Medicine
 • Zohreh Foroozanfar, Hoseinali Ebrahimi, Narges Khanjani * Pages 50-56
  Introduction and
  Aims
  Carpal tunnel syndrome is known as strangulation of the median nerve in the carpal tunnel. There are different methods for diagnosis of this syndrome. The Boston Questionnaire is a method for determining the intensity and quality of the disorder. The purpose of this study was to determine the validity and reliability of the Persian Boston Questionnaire in order to evaluate the severity and functional ability of carpal tunnel patients in Iranian diabetics.
  Materials And Methods
  The study was done on 105 diabetic patients. The Persian Boston Questionnaire and its English retranslation were provided by Backward-Forward method. Its content and construct validity were evaluated and in order to determine the reliability of the Questionnaire Cronbach’s alpha was calculated. Data was analyzed by SPSS v.20.
  Results
  In this study content and construct validities of the Questionnaire were 92.75% and 77.7% respectively. The results of Spearman correlation in construct validity assay between the electro diagnosis test and two parameters: symptoms intensity and functional status were 0.33 and 0.34, respectively. Cronbach’s alpha of the questionnaire was 0.86.
  Conclusion
  The Boston Questionnaire is a valid and reliable tool in evaluation of intensity of symptoms and functional status in Iranian diabetics with carpal tunnel syndrome, but it has low validity in evaluating the physiological intensity of illness.
  Keywords: Carpal Tunnel Syndrome, Validity, Reliability, Boston Questionnaire (BCTQ)
 • Foad Alimoradi, Ameneh Barikani, Asghar Mohammadpoor Asl, Maryam Javadi * Pages 57-64
  Introduction and
  Aims
  Breakfast is the most important meal that plays an important role in adolescents’ health. Eating breakfast caused to increasing the diet quality and preventing chronic diseases. This study examines not having breakfast and some related demographic factors in 14-18 years old adolescents of Sanandaj.
  Materials And Methods
  In this study, 553, 14-18 years old students of Sanandaj’s high schools were selected randomly. Providing a checklist, demographic and anthropometric information of all participant were collected. Data were analyzed using SPSS v.16 software, Chi-square test and t-test.
  Results
  41 (7.5%) of teens didn’t have eat breakfast, and 59 (10.7%) had breakfast one or two days a week. Breakfast consumption was significantly higher in boys than girls (P < 0.001). The results showed that the level of parental education was correlated with eating breakfast by adolescents (P < 0.05). There was no significant relationship between body mass index in adolescents with eating breakfast (P = 0.16). Breakfast consumption declined with age in adolescents (P < 0.003).
  Conclusion
  Breakfast consumption in adolescents is influenced by demographic factors. Parents’ high level of education, as well as higher employment levels influences the perseverance of having breakfast in adolescents during the week. Thus, parents play a decisive role in habits formation of eating breakfast in their teens.
  Keywords: Breakfast, Demographic Factors, Adolescence, Diet, Body Mass Index