فهرست مطالب

جغرافیا و توسعه فضای شهری - سال یکم شماره 2 (پیاپی 1، پاییز و زمستان 1393)
 • سال یکم شماره 2 (پیاپی 1، پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اصغر ضرابی، میر نجف موسوی، علی باقری کشکولی صفحه 1
  شهر خلاق به عنوان یک مکان با شکوفایی قوی هنر و فرهنگ، خلاقیت و نوآوری با سناریوی چهارگانه سرمایه انسانی خلاق، کیفیت زندگی، زمینه های نوآوری و سرمایه اجتماعی در جهت به کارگیری شاخص های توسعه پایدار است. هدف از این تحقیق، تحلیلی بر ارتباط بین شاخص های توسعه پایدار و معیارهای شهر خلاق در شهرهای استان در راستای میزان تحقق پذیری شهر خلاق پایدار است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری 24 شهر استان یزد و شاخص های تحقیق شامل 35 شاخص توسعه پایدار و 22 شاخص شهر خلاق است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های رتبه– اندازه شهری، ضریب آنتروپی و مدل تاپسیس استفاده شده است. همچنین برای ارتباط بین متغیرها، آزمون های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر، به کار برده شده است. بررسی شاخص های توسعه پایدار در شهرهای استان یزد نشان می دهد در شاخص های تلفیقی، شهرهای یزد و میبد به عنوان شهرهای پایدار محسوب می شوند. همچنین نتایج تحلیل مسیر معیارهای شهر خلاق نیز بیان کننده این است که متغیر های نوآوری با میزان 672/ 0 و آموزشی با میزان 537/ 0 دارای بیشترین تاثیرات به ترتیب در توسعه پایدار و شهرهای خلاق شهرهای استان یزد داشته اند. در نهایت شهر یزد با توجه به میزان بالای سرمایه های انسانی موجود، تعداد بالای متخصص، میزان بالای مراکز رشد و فناوری، قابلیت بالقوه ای در استفاده از انرژی های نو (خورشیدی، بادی) و حرکت به سوی تحقق شهر خلاق را دارد.
  کلیدواژگان: تحقق پذیری، شهر خلاق، سرمایه انسانی، توسعه پایدار، شهرهای یزد
 • محسن احدنژاد روشتی، توحید احمدی، راضیه تیموری صفحه 19
  کاربری های امدادی از جمله ایستگاه های آتش نشانی با توجه به فعالیت های حساسی که بر عهده دارند، نسبت به سایر خدمات شهری از اهمیت بسزایی برخوردارند. شناسایی فضاهایی که خارج از پوشش خدمات رسانی ایستگاه های آتش نشانی قرار دارند، می تواند به برنامه ریزان شهری در جهت مکان گزینی بهتر این کاربری مهم در سطح شهر یاری رساند.هدف این مقاله، شناسایی پهنه های خارج از پوشش خدمات رسانی ایستگاه های آتش نشانی در کلان شهر تبریز بر اساس مدت زمان استاندارد(3تا 4 دقیقه) است. برای رسیدن به این هدف بانک اطلاعاتی شبکه معابر تکمیل شده و سپس با استفاده از ابزار تحلیل شبکه، میزان پوشش هر یک از ایستگاه ها به طور جداگانه محاسبه شده است و با تحلیل ایستگاه های نوزده گانه شهر تبریز به طور یکجا، محدوده خارج از پوشش خدمات رسانی تعیین شده است. نتایج بیانگر این است که در حالت ترافیک عادی 14/ 40 % از سطح شهر تبریز بر اساس استاندارد 3 دقیقه و 25/62 % در عرض 4 دقیقه تحت پوشش ایستگاه های آتش نشانی قرار می گیرند. همچنین تحلیل کلیه ایستگاه های آتش نشانی به صورت سیستمی بیانگر آن است که کل محدوده شهر طی مدت زمان 11 دقیقه، قابل پوشش خدمات ایستگاه های آتش نشانی هستند.
  کلیدواژگان: ایستگاه های آتش نشانی، پهنه، تبریز، تحلیل شبکه
 • معصومه توانگر، فرزانه رزاقیان، حسین آقاجانی صفحه 31
  ارزش زمین و ویژگی های منحصر به فرد آن در کلان شهرها، لزوم توجه به برنامه ریزی مکانی و اقتصادی مناسب برای زمین، با هدف افزایش منافع اقتصادی و اجتماعی آن را مطرح می کند. تحقیق حاضر با هدف تعیین قطعات دارای اولویت سرمایه گذاری در منطقه سه شهرداری مشهد تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از روش های اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. بر این اساس پایگاه داده های زمین مرجع بر پایه لایه های متعدد و چگونگی ترکیب لایه ها به منظور کمک به تصمیم گیری چند معیاره ایجاد شده است. با کمک روش تصمیم گیری چند معیاره AHP در محیط نرم افزار ARCGIS و با لحاظ پنج شاخص عمده، فاصله از عناصر شاخص شهری و گردشگری، وسعت قطعات، کاربری اراضی، مالکیت و فاصله از ایستگاه های مترو و 15 زیرشاخص، از بین 972 قطعه مطالعه شده، 66 قطعه با مساحت 187 هکتار، اراضی مناسب سرمایه گذاری در منطقه شناسایی شده است.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، تصمیم گیری چندمعیاره، سرمایه گذاری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مشهد
 • علیرضا دهقان پور، محبوبه محمودی نیا، حجت رضایی صفحه 43
  بدون تردید، با توجه به تاثیر مستقیمی که فناوری اطلاعات در زمینه کاهش هزینه ها، افزایش سطح رفاه عمومی، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال دارد اهمیت توسعه و گسترش آن در ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. امکاناتی که تحت تاثیر رشد کاربری فناوری اطلاعات در کشور به وجود می آید از یک سو، به دلیل کاهش سفرهای درون شهری و بین شهری، آلودگی هوا را کاهش می دهد و از سوی دیگر، با ارایه خدمات آموزشی موجب ارتقای سطح علمی افراد جامعه می شود. پژوهش حاضر با روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها شامل کتاب خانه ای و میدانی سعی بر آن دارد تا اثرات ICT را بر کاهش تقاضای سفرهای درون شهری مورد سنجش قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل 6 محله از شهر یزد است که از طریق تحلیل خوشه ای384 نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی شامل (همبستگی اسپیرمن و کندال) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که وضعیت شاخص های ICT در شهر یزد بالاتر از سطح متوسط است و بین برخورداری از امکانات ICT و میزان مراجعه حضوری و همچنین بین رضایتمندی از سایت ها و میزان مراجعه حضوری رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، سفرهای درون شهری، دولت الکترونیک، شهر یزد
 • اکبر کیانی، علی اسماعیل زاده کواکی صفحه 53
  نابرابری های خدماتی- اجتماعی و مشکلات ناشی از وضعیت نامناسب شهرنشینی، ضرورت برنامه ریزی برای تامین نیازهای کودکان را ایجاب می کند و احداث محیط شهری سازگار با روحیه کودکان، سهم مهمی در رشد اجتماعی و شخصیتی آن ها خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به بررسی فضاهای شهری ویژه کودکان و تحلیل طرح های مربوط به شهر دوست دار کودک در شهر قوچان اختصاص دارد. هدف از آن، بررسی و ارزیابی کاربری های متنوع شهری با توجه به نیازهای کودکان و همچنین شناخت مهم ترین دلایل عدم اجرای طرح های شهری در این شهر است. در این پژوهش از روش توصیفی- کاربردی استفاده شده است که گردآوری اطلاعات از طریق روش مطالعات کتاب خانه ای و اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و پرسش نامه است که تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS است. یافته ها نشان می دهد که مهم ترین عامل تاثیرگذار بر عدم دسترسی و استفاده کمتر کودکان از کاربری ها، طراحی و ساختن فضاهای شهری بدون توجه به وضعیت جسمانی کودکان (46.66 %) و نامناسب بودن فضاهای تفریحی و اوقات فراغت برای کودکان در شهر قوچان با (40.95 %) مطرح شده است، همچنین بیشتر کارشناسان (52.5 %) معتقدند که از جمله دلایل عمدل اجرایی نشدن طرح های مربوط به کودکان، عدم شناخت مسوولان و مدیران شهری از این آیین نامه ها بوده است و گروهی دیگر (47.5 %)، کمبود نیروی انسانی متخصص و کارشناس در پست های تخصصی در دستگاه های اجرایی را عامل مهم دیگری در این ارتباط می دانند.
  کلیدواژگان: شهر دوست دار کودک، کاربری ها، کودکان، قوچان
 • فریبا سیدان، اکرم سلطانپور اشتبینی صفحه 65
  کیفیت زندگی،مفهومی چند جانبه و چند بعدی است که تنها جنبه های مادی زندگی را در بر نگرفته؛ بلکه سنجش واندازه گیری آن،درگرودسترسی به عوامل وامکانات مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی است.دراین مقاله،رابطه بین کیفیت زندگی زنان و دسترسی به امکانات و خدمات شهری،سطح بهداشت و امنیت محله، با تاکید بر نیاز های ویژه آن ها، موردسنجش قرارگرفته است. این پژوهش، مطالعه ای پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل 383 نفر از زنان متاهل ساکن نواحی نه گانه شهرداری منطقه 2تهران است که با شیوه تصادفی نسبتی مطابق انتخاب شده اند. یافته-های پژوهش حاکی ازروابط معنادار و همبستگی بین دسترسی به امکانات و خدمات شهری و شاخص های آن،سطح بهداشت و امنیت محله، با کیفیت زندگی زنان است، همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس، نشان داد با تفاوت ناحیه محل سکونت و تفاوت دسترسی به امکانات و خدمات، امنیت و بهداشت موردنیاز، کیفیت زندگی زنان نیز متفاوت می شود، همچنین متغیر های دسترسی به امکانات و خدمات و امنیت محله، دارای بیشترین قدرت تبیین پراکنش کیفیت زندگی زنان بوده اند و 39/ 0 درصد آن را تبیین می کنند. ازاین رو، نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به حضور وسیع زنان در عرصه های عمومی و فضاهای شهری، با در نظر گرفتن رویکردهای نوینی در برنامه ریزی و طراحی و شهر سازی نوین، با مقوله سازمان دهی شهری با برنامه ریزی «برای زنان» و «با زنان» و تامین نیازهای ویژه آن ها در دسترسی
  کلیدواژگان: امکانات و خدمات شهری، نیازهای زنان، بهداشت، امنیت محله، کیفیت زندگی
 • حمدالله سجاسی قیداری، فخری صادقی، لیلا قسمتی صفحه 77
  سرعت رشد شهرنشینی مسایل و معضلات زیادی برای شهرها به دنبال داشته است که از جمله آن، مساله حاشیه-نشینی و رشد سکونتگاه های غیررسمی است. در این میان شهر بناب به عنوان یکی از شهرهای مهم استان آذربایجان شرقی نیز به واسطه برخورداری از پتانسیل های مختلف، با پدیده حاشیه نشینی رو به رو شده است، لذا یکی از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان و مدیران شهری شهر بناب، کنترل حاشیه نشینی است. بر این اساس، سوال کلیدی این است که راهبرد مناسب جهت کنترل رشد حاشیه نشینی در شهر بناب چگونه است؟ در این مقاله از طریق روش شناسی توصیفی- تحلیلی با استفاده از مدل راهبردی SWOT تلاش شده است تا به ارایه راهکارهای لازم برای کنترل رشد حاشیه نشینی در شهر بناب، بر اساس نظرات کارشناسان به عنوان نمونه های مطالعه، پرداخته شود. نتایج به دست آمده در مطالعه وضع موجود، نشان دهنده ضرورت انتخاب راهبرد محافظه کارانه در مدیریت و کنترل حاشیه نشینی در شهر بناب، به عنوان راهبرد کانونی است، همچنین نتایج ارزیابی راهبردهای تدوین شده بر اساس روش QSPM نشان می دهد که راهبرد توجه ویژه مسوولان در ارایه خدمات مناسب به ساکنین مناطق روستایی و ایجاد زمینه های شغلی و ارایه خدمات مختلف اقتصادی و ساخت مسکن مناسب برای روستاییان جهت جلوگیری از مهاجرت، با مجموع نمره جذابیت 028/ 4، دارای بالاترین اولویت به لحاظ برنامه ریزی برای کنترل رشد حاشیه نشینی در شهر بناب است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی شهری، حاشیه نشینی، برنامه ریزی راهبردی، شهر بناب
 • زهره فنی، مژگان فرج زاده صفحه 91
  پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال که کدام رویکرد در کاهش فقر زنان منطقه 18 شهر تهران و دستیابی به شاخص های پایداری شهری موثر است؟ و بر اساس فرضیه ای متعاقب آن با عنوان: رویکرد توانمند سازی شغلی زنان منطقه 18 تهران در فقرزدایی اقتصادی و به تبع آن تحقق بخشی از اهداف توسعه پایدار شهری موثر است، انجام شد. برای طراحی سوالات و انتخاب متغیرهای توانمندی شغلی (متغیر مستقل) و فقرزدایی اقتصادی (متغیر وابسته) از دیدگاه ها و نظریه های جنسیتی، مرتبط با بازار کار، فقرزدایی، سرمایه انسانی، توانمندسازی و توسعه پایدار استفاده شده است. تعداد نمونه ها باT 96/1 و صفت آماری 1/ 0 (شاغلان) و 9/ 0 (بیکار)، تعداد 136 نمونه برآورد شده است که جهت اطمینان بیشتر نمونه های آماری 200 نفر از زنان شاغل منطقه 18، جهت پرسشگری انتخاب شده است. در گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده که در آلفای کرونباخ بین سوالات 73/ 0 همسانی بوده است. با استفاده از روش های تحلیل واریانس تک متغیری و رگرسیون همزمان، ضمن تعیین سطح معناداری فقرزدایی حاصل از اشتغال در بین سه گروه، تفاوت گروه ها در ارتباط با میزان فقرزادیی سنجیده شده است. نتایج نشان داده است که هرچه امتیاز زنان در توانمندی شغلی در مقایسه با زنان با امتیاز کمتر (سطح متوسط و پایین)، بیشتر بوده، در فقرزدایی اقتصادی آنها تاثیر بیشتری داشته است؛ یعنی نقش اشتغال گروه توانمندتر در فقرزدایی، در مقایسه با دو گروه پایین تر (متوسط و پایین) دارای تفاوت معناداری بود.
  کلیدواژگان: اشتغال، توانمندسازی زنان، فقرزدائی، توسعه پایدار، منطقه 18 شهر تهران
 • سعید امانپور، هادی علیزاده صفحه 103
  هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش و شناسایی شاخص های پایداری اجتماعی حمل و نقل شهری در شهر اهواز است که دو هدف فرعی شناخت عامل ها (شاخص های) اصلی پایداری اجتماعی حمل و نقل شهری و سنجش اولویت این شاخص ها در شهر اهواز دنبال شده است. در این راستا، روش شناسی پژوهش «توصیفی– تحلیلی» بوده است که از روش پیمایشی به صورت ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر اهواز هستند که برای انتخاب جامعه نمونه از بین آن ها از روش های نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و تصادفی ساده استفاده شده و سپس با استفاده از فرمول عمومی کوکران، 322 نفر انتخاب شده اند. جهت تحلیل داده ها نیز متناسب با اهداف پژوهش از آزمون های آماری تحلیل عاملی و T در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. برابر با نتایج به-دست آمده از تحلیل داده های پژوهش، نخست برمبنای تحلیل عاملی متغیرهای 20گانه پژوهش و بر مبنای متغیرهای بارگذاری شده، 3 عامل امنیت اجتماعی با درصد واریانس 32/ 0، رفاه اجتماعی با درصد واریانس 21/ 0 و عدالت اجتماعی با درصد واریانس 36/ 0 و مجموع واریانس تجمعی 89/ 0 به عنوان شاخص های اصلی پایداری اجتماعی در حمل و نقل شهری اهواز شناسایی شدند و سپس، تحلیل میزان اولویت شاخص های اصلی شناسایی شده از دیدگاه شهروندان بر مبنای تحلیل آماری T نشان داد که شاخص یا عامل عدالت اجتماعی با میزان اختلاف از میانگین پایین 0452/ 0- دارای وضعیت نامناسبی از لحاظ پایداری اجتماعی در حمل و نقل شهری در اهواز بوده و به طور متقابل از اولویت بیشتری نسبت به دو شاخص دیگر برای دستیابی به پایداری اجتماعی در حمل و نقل شهری اهواز را داراست.
  کلیدواژگان: حمل و نقل پایدار، پایداری اجتماعی، شاخص ای پایداری، شهر اهواز
 • محمد اجزاء شکوهی، عزت الله مافی، فهیمه عبادی نیا صفحه 117
  هدف این مقاله بررسی اثرات زیست محیطی حمل و نقل شهر مشهد با استفاده از روشی بوم شناختی و ارزیابی پیامدهای اقتصادی آن بر شهروندان است. این بررسی بر مبنای ارزیابی از وضعیت جاری، به عنوان سناریوی پایه یا مرجع و مقایسه آن با وضعیت آتی توسعه و بهره برداری از سایر خطوط شبکه ریلی شهر، به عنوان سناریو مطلوب، صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بر اساس سناریو مرجع، جاپای بوم شناختی حمل ونقل شهر مشهد از 11/ 0 هکتار برای هر فرد در سال 1392 به 14/ 0 هکتار برای هر فرد در سال 1404 افزایش خواهد یافت. و در سال 1404 انرژی مصرفی در بخش حمل و نقل به 54 میلیون گیگاژول خواهد رسید که سهم بنزین در بین سایر حامل های انرژی به تنهایی 69 درصد است. بر اساس سناریو مطلوب و با تکمیل شبکه ریلی این مقدار به 44 میلیون گیگاژول کاهش خواهد یافت و جاپای بوم شناختی برابر با 11/ 0 هکتار برای هر فرد؛ یعنی مانند وضعیت فعلی ثابت باقی می ماند که این علاوه بر اثرات مثبت زیست محیطی به لحاظ صرفه جویی اقتصادی ناشی از مصرف بنزین نیز حایز اهمیت است، به طوری که صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف بنزین می تواند به تنهایی هزینه های عمرانی و ساختاری شرکت قطار شهری مشهد را توجیه کند.
  کلیدواژگان: جاپای بوم شناختی، حمل و نقل پایدار، قطار شهری، مصرف بنزین، شهر مشهد
|
 • Asghar Zarrabi, Mirnajaf Moosavi, Ali Bagheri Kashkooli Page 1
  Introduction
  Creative city is a place With a strong flourish of arts and culture, Creativity and Innovation With four scenarios of creative human capital, quality of life, innovation and investment in social In order to Use of Sustainable Development Indicators. The aim of this study is an Analysis of the relationship between sustainable development indicators and criteria of creative cities in line with Rate implementation of sustainable creative city.
  Methodology
  Study is descriptive-analytical and Statistical Society is 24 City of Yazd And indicators Includes 35 indicators Sustainable Development and 22 indicators Creative city. For data analysis is used the models Rating - urban size, Coefficient of Entropy and TOPSIS model. Furthermore, the relationship between the variables is applied Inferential statistics Tests Such as The correlation coefficient, Multiple regression and Path analysis.
  Results
  Study Sustainable development indicators in Yazd province shows in combination of index, Cities Yazd and mybod are considered as sustainable cities. Also Path analysis measures the Creative City Is indicative Innovation variables with the 0/672 and Education With the 0/537 Have Maximum effects of Respectively in Sustainable Development and Creative cities and towns of Yazd.
  Conclusion
  Finally City of Yazd According to High levels of human capital, The number of scientists, High levels of incubators and technology, The potential The use of Renewable energy (solar, wind) And Moving in Realization of Creative City
  Keywords: Implementation, Creative City, Human capital, Sustainable Development, Cities of Yazd
 • Mohsen Ahadnejad, Tohid Ahmadi, Razieh Teimouri Page 19
  Aid uses, including fire stations, according to critical activities that are responsible, in comparison to other city services, are more important. Identify areas where are located outside of the fire stations covered services can help urban planners to site selection of this important land use. The purpose of this paper is detection the areas that are beyond the services coverage of the fire stations in Tabriz metropolis based on the standard time for response time (3 to 4 minutes) has been considered. To achieve this goal, the road network of the city of Tabriz fully studied and the road network database have been completed. and then whit using Network Analysis by GIS software, coverage rates were calculated for each station separately. And then whit analyzing the 19 fire station together, the area of outside covered services has been determined. The result of this analysis in normal traffic conditions that is desired in this study, shows that 40.14 percent of area of Tabriz city from the Based on the standard 3 minutes covered by the city's fire stations, and within 4 minutes reaches to 62.25 percent. Also, the analysis of all fire stations systematically indicates that whole areas of Tabriz during the period of 11 minutes is available for fire station services.
  Keywords: Tabriz, network Analysis, fire stations, area
 • Masoomeh Tavangar, Farzaneh Razzaghian, Hossein Aqajani Page 31
  Unsuccessful experiences of two major exhibitions with more than 300 investment projects in Mashhad organized with municipalities in 2010 and 2011 and weak implementation of 20 projects, propose the use appropriate methods to identify themes and patterns for components investment projects. This study aims to determine the priorities for investment in the District Three of Mashhad Municipality. Method in this research is descriptive - analytical and required data collected by documents and field work. In regard to geo-referenced databases on multiple layers and composition of the layers was developed to assist the multi-criteria decision making and with the help of multi-criteria decision making method AHP in ARCGIS software and the five major indices. The indices of the elements are urban tourism, Area of segments, land uses, ownerships and distance from metro stations and 15 sub criteria. From 972 blocks, 66 of them with 187 hectares area are suitable for investment in the region.
  Keywords: prioritize, multi, criteria decision, making, investment, GIS, Mashhad
 • Alireza Dehghanpoor, Mahbube Mahmoudinia, Hojat Rezaie Page 43
  No doubt, given the direct impact of information technology on reducing costs, increasing welfare, economic growth and increasing of employment, have the importance of expanding it’s no secret in Iran. The facilities influenced by the growing use of information technology, on the one hand, due to the reduction of urban and inter-urban journeys, reduce air pollution and on the other hand, providing educational services causes to promote scientific community. This study has descriptive - analytical methods and field data collection including library and fieldwork, tries to reduce the effect of ICT on the urban travel demand and as a result, reducing urban pollution. A statistical population of is 6 districts of Yazd were selected through cluster analysis. For data analysis, were used inferential statistics such as Spearman and Kendall correlations? The results of the study show that the ICT indicators are above average in Yazd and there is a significant inverse relationship between ICT facilities and the satisfaction rate also between the person visiting and satisfaction of internet site. The results also indicate between the social status (education) and intra-urban travel demand in Yazd has inversely significant relationship.
  Keywords: information, communication technology, travel within the city, electronic government, Yazd city
 • Akbar Kiani, Ali Esmaeilzadeh Page 53
  Service problems and inequalities and social conditions resulting from urbanization, the need for planning to meet the urgent needs of different age groups, especially children, will require Construction and urban environment is certainly compatible with the spirits of children, social maturity and development in a major proportion of them will be personality. In this study, one of the most important needs of children in the urban areas for urban and the analysis projects related to Child-Friendly City (CFC) in the city has been Quchan. The research, review and evaluation for various urban needs children and also understand the reasons associated with non-city projects are Quchan. In this study, describes the analytical method is based on studies of library and documentation, field observations, interviews and obtain data through surveys and analysis of data with SPSS. Survey results show. The most important factor affecting the lack of access to and use of children for less the design and construction of urban spaces, regardless of health status of children (46.66 percent) respectively. Recreational and leisure spaces, and then to be inappropriate for children in the Quchan (40.95 percent) has been proposed. The experts believed that 52.5 percent of the executive officers and directors did not know the city has no plans for children. And then (47.5 percent) lacks of skilled manpower and expertise in professional and executive positions in the executive offices have been operating in this connection.
  Keywords: Child, Friendly City (CFC), Children, Urban Land Use, Quchan
 • Fariba Seyedan, Akram Soltanpour Oshtobini Page 65
  Quality of life is a many-sided and complex concept and includes not only physical aspects of life. Measuring and discovering this concept depends on many factors such as cultural, social, economical and even environmental. In this research, the connection between women’s quality of life and their access to public utilities and municipal services, health level and safety level of neighborhood has been evaluated, in order to identify the urban factors influencing women’s quality of life. This research has done as a survey research. The statistical population of this research was 383 married women, living in nine neighborhoods of Tehran’s 2nd district, which has chosen by the random mode. According to the results of this research, dependent variable meaning women’s quality of life was dominated by the accessing to public utilities and municipal services, health and safety level of neighborhood. The of this research shows that depend variable means women quality life was base on urban possibilities and services, the locality health level and locality security. 51% Research of statistical women society have access to different facilities of their locality and the most percentage of women accesses are possibility and the public services as public transportations and service centers that is necessary for citizens. From as accept of point possibility and specific needs of women have become less dramatically on the way of urban planning.Health level and security of life region of women also have been provided until 67.53% and 70% for setting women quality life base on access of level to different facilities locally to service centers has stay on regression equivalence and solidarity, multi index equal to R=0.37. The limitations of women access and urban services shows that although women have important attendance in public and urban places, there is no attention to this difference and variety in modern articles.
  Keywords: Key words: quality of life, accessing, public utilities, municipal services, neighborhood's health, safety
 • Hamdollah Sojasi Gheidari, Fakhri Sadeghi, Leila Ghesmati Page 77
  Rate of urbanization in developing countries, such as Iran, has flowed many problems for cities. Among of thease common problems of cities is the growth of informal settlements that have several problems for them. In this relation, Bonab as one of major cities of East Azarbaijan, according to geographic location and having several resources and employment opportunities has been as a center of absorbing immigrant population as a resuit continuing this process has been led to the formation of the slum phenomenon in this city. so, one of the major concerns of urban planners and administrators, in Bonab is slum controlling. Accordingly, the key question is which is the best strategy to control the growing slum in the city? Accordingly, in this paper, by meanse of discribing- analysising methodology, using SWOT strategic model,is attempted neccessary strategies for controlling slum growth in Bonab as studing cases, have been studied according to experts΄views. The results obtained in this study indicates the need to adopt a conservative approach in the management and control of slum in the city as central strategy. Also the ressult of valuing collected strategies based on QSPM metod shows that strategy of special attention of responsibles for good servicing and inhaitants and preparing the way for jobs and building good houses for rurals to prevent of immigration with absorbing grade 4/028 is in the first in the planning for controlling of slum growth in Bonab.
 • Zohreh Fanni, Mojghan Farajzade Page 91
  The present research has been done in response to one question: which approach can help reducing female poverty in region 18 Tehran and thus achieving urban sustainable development index? Moreover, basis on hypothesis: female job empowering project can effect on economic anti-poverty trend and therefore urban sustainable development. We referred and studied theories related to subject (such as: gender theories, labor market theories, anti-poverty theories, social capital, empowerment and sustainable development theories) in order to arrange research questions and varieties (job empowerment as independent variety and Anti-poverty project as dependent variety). The samples were 200 women from employed women group in study region. We determined the level of sufficient anti-poverty, which has been resulted from employment for three groups of women, through using variance analysis and regression. The results showed that as job employment of women has been increased in comparative with women who have obtained scores, they have more succeeded in self anti-poverty.
  Keywords: Employment, Empowerment, Women, Anti, poverty, Urban Sustainable development, Region 18 Tehran
 • Saeed Amanpour, Hadi Alizadeh Page 103
  The main objective of this study is to assess and identify indicators of social sustainability of urban transportation is in Ahvaz, which exact form of the two sub aim, recognizing social sustainable factors in urban transport and the priority assessment criteria have been followed in Ahwaz. In this context, research methodology was " descriptive- analysis" whit the survey method by questionnaire form was used to collect data. The research sample, are Ahwaz citizens that to select the sample society between them was used to multistage cluster sampling and randomly method Then, using the general formula of Cochran and Scaling 0.7, 322 patients were selected. For Data analysis in accordance with research purposes, Factor analysis and T-test in SPSS software is used. With the results obtained from the analysis of survey data first, based on a factor analysis of 20 variables and Based on variables loaded, three factors, social security of the variance with 0.32, social welfare 0.21 of the variance and social justice to 0.36 of the variance And total cumulative variance of 0.89 as the main indicators of social sustainability in urban transport Ahvaz were identified. Second, the analysis of the main priorities identified by the views of citizens on the basis of statistical analysis T showed that, Indicators of social justice or the differences with lower mean -0.0452 fit in terms of social sustainability in urban transport in Ahvaz and correspondingly higher priority than the other indicators to achieve social sustainability in urban transport has Ahvaz.
  Keywords: Transportation sustainability, social sustainability, sustainability indicators, Ahvaz
 • Mohammad Ajza Shokouhi, Ezzatollah Mafi, Fahimeh Ebadinia Page 117
  The aim of the present research was to study environmental effects of Mashhad city transport using ecological method, and to evaluate its economical outputs on citizens. The method used in this research was ecological footprint, which determines the relation between "consumption and waste production by humans" and "resource production and waste absorption by nature".The current research is conducted based on the considering of the present situation as the basic scenario and compare it with the future situation of development and operation of other railway network lines as the ideal scenario. According to the results obtained from the first scenario (The current trend continuation), Mashhad city transport ecological footprint will rise from 0.11 ha per person in 2013 to 0.14 ha in the year of 2025. Energy consumption in transportation sector will be 54 million Gj, of which gasoline share solely is 69% among all forms of energy. Based on the ideal scenario and by completion of rail network, energy consumption will fall to 44 million Gj and ecological footprint will remain 0.11 ha per person, which in addition of having environmental positive effects, leads to gasoline consumption reduction and economic improvement. Therefore, saving resulting from gasoline consumption reduction can solely justify constructional costs of Mashhad Railway Company.
  Keywords: Ecological footprint, Sustainable transport, Urban train, Gasoline consumption, Mashhad city