فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 15 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرهاد قربان دردی نژاد، سعید خزایی* صفحه 1
  زمینه
  اگرچه روش های سنتی آموزش زبان انگلیسی در ارتقای توانش زبانی فراگیران چندان موفق نبودند، اما پیشرفت فناوری های نوین ارتباطی با بهره گیری از دانش و تلاش جمعی فراگیران موفقیت برنامه های آموزشی را درگرو کاربرد اصولی خود قرار داده است.
  هدف
  این پژوهش با طرح سه بعدی بر آن بود تا تاثیر میدان بازی مجازی را بر ارتقای خلاقیت مشارکتی و زایایی افکار فراگیران به هنگام یادگیری واژگان انگلیسی در پودمان ترکیبی یاددهی و یادگیری مشتمل بر بازی های مجازی بومی و غیربومی موردبررسی قرار دهد.
  روش
  در این مطالعه که به روش شبه آزمایشی انجام شد، تعداد 180 دانش آموز دختر و پسر سال دوم متوسطه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند تا بعد از شرکت در آزمون تعیین سطح واژگان انگلیسی برای تعیین یکنواختی میزان آشنایی آنان با زبان انگلیسی، محتوای جدید را در 16 جلسه آموزش ترکیبی فراگیرند.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل کیفی و کمی مشتمل بر روش های توصیفی و استنباطی عملکرد فراگیران در بازی ها و همچنین بررسی عملکرد آن ها در ارتباط با گویه های خلاقیت و یادگیری از همگرایی نتایج به سمت وسوی تاثیر معنادار بازی بر خلاقیت مشارکتی و یادگیری واژگان انگلیسی حکایت می کند.
  نتایج
  مشارکت فراگیران در تولید و تمرین بازی مجازی ضمن هموار کردن راه در فعال کردن دانش اندوخته فراگیران به آنان در تداعی گذشته و تجسم آینده کمک می کند. درواقع، نتایج نشان داد که با تغییر فرایند حل مسئله از شیوه خلاقیت انفرادی در هنگام یادگیری زبان انگلیسی به شیوه خلاقیت مشارکتی، توان فراگیران در یادگیری واژگان به شکل معناداری ارتقاء می یابد.
  کلیدواژگان: میدان بازی مجازی، پیشرفت یادگیری واژگان، پودمان ترکیبی، زبان انگلیسی، خلاقیت مشارکتی
 • علی محمد رضایی*، سیده زینب حسینی منش، شاهرخ مکوند حسینی، افضل اکبری بلوطبنگان صفحه 33
  زمینه

  خلاقیت یکی از مهم ترین عواملی است که با عملکرد تحصیلی رابطه دارد و به معنای وحدت بخشیدن به همه کارهای انسان است.

  هدف

  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی، با میانجی گری انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان کوه دشت بود.

  روش

  به منظور نیل به هدف پژوهش، 350 نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان کوه دشت با دامنه سنی 16 تا 19 سال به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس را تکمیل نمودند. داده های حاصله با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد. خودکارآمدی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با میانجی گری انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت دارد؛ علاوه بر آن، خلاقیت هیجانی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت داشت؛ اما اثر مستقیم و غیرمستقیم آن بر عملکرد تحصیلی معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  در کل نتایج نشان داد که 43 درصد از واریانس انگیزه پیشرفت توسط متغیرهای خودکارآمدی و خلاقیت هیجانی تبیین می شود و 10 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی نیز توسط متغیر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تبیین شده است.

  کلیدواژگان: خلاقیت هیجانی، خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت، عملکرد تحصیلی
 • فهیمه حسنی*، ژاسنت صلیبی، بهشته نیوشا صفحه 55
  زمینه
  رفع چالش های قرن بیست ویک با فشارهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی پیچیده ای که دارد، نیازمند این است که جوانان خلاق، مبتکر، با انرژی، سازگار، با انگیزه و با اعتماد به نفس باشند و مهارت های استفاده از تفکر انتقادی و خلاق را به طور هدفمند توسعه دهند.
  هدف
  این مقاله درصدد است تا اثربخشی آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و تفکر خلاق بر یادگیری خود راهبر دانش آموزان دختر دوم تجربی در شهر قم را بررسی کند.
  روش
  پژوهش حاضر طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود که گروه نمونه ای 105 نفری به صورت خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند، سپس گروه نمونه بر حسب سن، جنسیت، پایه، رشته تحصیلی، نمره استعداد تحصیلی همتاسازی شدند. پس از اجرای پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه یادگیری خود راهبر فیشر و همکاران (2001)، گروه نمونه به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش 25 نفری، تقسیم شدند. داده های به دست آمده از نمره گذاری پرسشنامه ها با روش آماری تحلیل واریانس و تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل ها نشان داد که آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و خلاق بر یادگیری خود راهبر و تمام مولفه های آن (رغبت به یادگیری، خودمدیریتی و خودکنترلی) تاثیر معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  با آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و تفکر خلاق رغبت به یادگیری، خودکنترلی و خودمدیریتی دانش آموزان افزایش می یابد. در نتیجه انگیزش استفاده از راهبردهای یادگیری، روحیه خوداتکایی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان بیش تر می شود.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، تفکر خلاق، یادگیری خود راهبر
 • علی افشاری*، نسرین ارشدی صفحه 77
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین، ساختار سازمانی و جو سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام شده است.
  روش
  برای اجرای پژوهش حاضر، نمونه ای به حجم 300 نفر از کارکنان آزمون شدند که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه چند عاملی رهبری، پرسشنامه جو سازمانی خلاقیت، پرسشنامه خود اثربخشی خلاق، پرسشنامه انگیزش درونی، پرسشنامه خلاقیت سازمانی بود. برای آزمون الگو از روش الگویابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای ای موس 21، و اس پی اس ای 21 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از معناداری کلیه مسیرهای غیر مستقیم و بی معنا بودن مسیرهای مستقیم رهبری تحول آفرین به خلاقیت کارکنان، ساختار سازمانی به خلاقیت کارکنان و جو سازمانی خلاقانه به خلاقیت کارکنان بود.
  نتیجه گیری
  شاخص های برازندگی الگویابی معادلات ساختاری برازش مناسب الگوی اصلاح شده را نشان دادند.
  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، خلاقیت سازمانی، جو سازمانی، ساختار سازمانی، خود اثربخشی خلاق، انگیزش درونی
 • نرگس یافتیان* صفحه 95
  زمینه
  فعالیت های خلاقانه در ریاضی به منزله فعالیتی مرتبه بالا نیازمند دانش و مهارت هایی غنی در آن حیطه و ویژگی های شخصیتی خاصی است. از جمله گام های ضروری در راستای شناسایی این دانش و مهارت ها و همچنین ویژگی های شخصیتی، انجام پژوهش هایی است که به تدوین و ارائه نظریه هایی می پردازد که از بطن جامعه خود برخاسته باشد.
  هدف
  چگونگی تاثیرگذاری دانش و مهارت ها و ویژگی های شخصیتی بر خلاقیت ریاضی دانشجویانی که درگیرفعالیت های خلاقانه ریاضی هستند.
  روش پژوهش: رویکرد کیفی به روش نظریه زمینه ای با استفاده از ابزار مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته به کار گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته ریاضی در دانشگاه های دولتی واقع در شهر تهران هستند. برای انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته، 13 دانشجوی ریاضی با روش نمونه گیری هدفمند و نظری به طور داوطلبانه دعوت به همکاری شدند. جهت حصول اطمینان از کیفیت تحقیق از معیارهای باورپذیری، اطمینان پذیری، انتقال پذیری و تاییدپذیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که برای مقوله های دانش و مهارت های ریاضی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان زیر مقوله هایی حاصل شده است که چگونگی تاثیر آن ها در ارائه راه حل های خلاقانه در حل مسائل ریاضی را تبیین می کند.
  نتیجه گیری
  نظام های آموزشی و متخصصان امور تعلیم و تربیت باید با اتکا بر یافته های علمی به تبیین دقیق تری از فرایند یاددهی- یادگیری دست یابند و با فراهم کردن محیط هایی که بتوانند یادگیرندگان را با وضعیت ها و مسائل چالش برانگیز مواجه کنند و در حین دست و پنجه نرم کردن و حل این مسائل، زمینه را برای پرورش خلاقیت در آن ها مهیا کنند.
  کلیدواژگان: خلاقیت ریاضی، آموزش ریاضی، دانش و مهارت های ریاضی، ویژگی های شخصیتی، نظریه زمینه ای
 • عزت الله قدم پور*، نیلوفر کوگانی، حسن جعفری صفحه 141
  زمینه
  مدیران نقشی حساس در رشد و بهبود کمی و کیفیت برون دادها (دانش آموختگان) دارند. خلاقیت و نوآوری سازمان در گرو خلاقیت و نوآوری مدیران سازمان هاست. عوامل متعددی از جمله «هوش»، «شخصیت» و «سبک تفکر» با خلاقیت و نوآوری مدیران در ارتباط هستند.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین سبک های تفکر (قضاوت گر، اجرایی و قانون گذار) و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر خرم آباد بود.
  روش
  در این تحقیق از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری کلیه مدیران مدارس متوسطه شهر خرم آباد به تعداد 145 نفر (67 زن و 78 مرد) بود که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری تعداد 107 مدیر (48 زن و 59 مرد) تعیین و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پرسشنامه های سبک تفکر استرنبرگ- واگنر و خلاقیت رندسیپ، به کار رفت. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 90 /0 و 92/ 0 تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین سبک های تفکر قانون گذار و قضاوت گر با خلاقیت مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ولی رابطه بین سبک تفکر اجرایی و خلاقیت مدیران معنادار نبود. از بین سبک های تفکر، سبک قانون گذار پیش بینی کننده مناسبی برای خلاقیت مدیران بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که سبک تفکر در ایجاد نوآوری نقشی محوری و بنیادی دارد.
  کلیدواژگان: سبک های تفکر، خلاقیت، مدیران مدارس متوسطه
 • رضا کوثری*، مصطفی نیکنامی، علی دلاور، حمیدرضا آراسته، نادرقلی قورچیان صفحه 159
  زمینه
  خلاقیت و نوآوری علمی در بعد فردی را می توان بر اساس سازه های مکنون افراد تبیین کرد.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری به منظور شناسایی میزان خلاقیت و نوآوری های علمی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد و همچنین تبیین عوامل فردی تاثیرگذار بر خلاقیت علمی این افراد است.
  روش
  برای بررسی روایی سازه ابزارهای اندازه گیری (نتایج الگوی اندازه گیری) از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. برای دست یابی به اهداف پژوهش و فرضیه های پژوهش از تحلیل مسیر و آزمون الگو اولیه استفاده شد، سپس الگوی تعدیل شده آزمون شد.
  یافته ها
  نتایج تجزیه وتحلیل داده های تجربی نشان داد که این داده ها با الگوی مفهومی اولیه پژوهش برازش خوبی ندارند. اثر مستقیم بیشتر سازه های مذکور بر خلاقیت علمی نمونه پژوهش، معنادار نیست. تغییر و تعدیل چندین الگو درنهایت به تدوین الگوی نهایی پژوهش منجر شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد، در الگوی تعدیل شده متغیرهای هوشمندی، حل مسئله و موفقیت طلبی مهم ترین متغیرهای روان شناختی فردی هستند که به صورت مستقیم بر خلاقیت و نوآوری علمی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تاثیرگذارند.
  کلیدواژگان: خلاقیت، نوآوری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
|
 • Farhad Ghorbandordinejad, Saeed Khazaie* Page 1
  Purpose
  This study endeavored to find out if employing different types of mobile games (m-game) can foster collective creativity and improve L2 English classroom success in the blended module of vocabulary learning.
  Method
  To these ends, some180 boy and girl second-year high school students in Isfahan were selected. After conducting Vocabulary Levels Test (VLT), they participated in 16 blended sessions to learn new L2 vocabulary items. In each session, at first, they were taught new materials (i.e., L2 English vocabulary items) in the face-to-face mode and then they practiced the contents in dyads through the medium of paper-and-pencil. Through the application of Latin Square (LS), on the same day they were required to practice the materials in four virtual playgrounds individually or collectively, depending on the type of playground, namely, ready-made vs. native. The triangulation design in this study was grounded in questionnaire, learner's performance in classroom and non-classroom settings; that is, archival data gathered through the formative and summative assessment of their performance.
  Results
  The results revealed that though some creative solutions can be seen as a product of individual manner of gaming, others should be regarded as the products of the collective manner of playing the didactic games.
  Conclusion
  The collective creativity indicated a shift in the quality of learner's performance as well as its precipitating role in the blended module of L2 pedagogy comprised of mobile games (m-games). Implications of the study can pave the way for understanding the social settings and developing interaction among learners in favor of collective creativity.
  Keywords: Collective creativity, blended module of L2 English pedagogy, m, game
 • Ali Mohammad Rezaei*, Seyedeh Zeynab Hossani Manesh, Shahrokh Makvand Hossani, Afzal Akbari Balootbangan Page 33
  Background

  Creativity is one of the most important factors that are related to academic performance. Creativity means unifying all efforts of a human.

  Aim

  The aim of present research was to show the mediating role of achievement motivation in the relationship between emotional creativity, self-efficiency and academic performance of high school female students.

  Method

  A sample comprising of some 350 high school students (age 16-19) were selected using a multistage cluster sampling method. Instruments were included Emotional Creativity Inventory (ECI), Sheerer Self efficacy Inventory, as well as, Hermens Achievement Motivation Questionnaire. The data were analyzed by Path Analysis and Pierson correlation.

  Results

  Results showed positive and significant relation between achievement motivation and academic performance. Positive relation was also evident between self-efficiency and intermediation of achievement motivation and academic performance directly and indirectly. In addition, there is positive relation between emotional creativity and achievement motivation; but its direct and indirect effect on academic performance was not significant.

  Conclusions

  Overall, these results suggested 43% variance of motivation is represented by variations of self-efficiency and emotional creativity and 10% variation of academic performance has been represented by variations of self-efficiency and achievement motivation.

  Keywords: emotional creativity, self, efficiency, achievement motivation, academic performance
 • Fahimeh Hassani*, Jacethe Salibi, Beheshteh Niusha Page 55
  Background
  Meeting the twenty-first century challenges with its environmental, social and economic pressures, has a complex requires creative, innovative, energetic, adaptable, motivated youth with having confidence and skills as to develop purposefully their critical thinking and creativity.
  Purpose
  This article explains the efficacy of a combination of critical thinking and creative thinking, self-directed learning on high-school girls in Qom.
  Method
  The study was a pilot pretest - posttest control group with a sample group of some 105 people chosen in a cluster random sample group in terms of age, gender, baseline, career score of scholastic aptitude cloning were carried out after conducting the pretest questionnaire with self-directed learning Fischer and colleagues (2001) randomly divided into control and experimental groups of 25 subjects, respectively. Data obtained from scoring the analysis of covariance (Ancova) and multivariate analysis of covariance (Mancova) were analyzed.
  Results
  Data analysis showed that teaching critical thinking and creative combination of self-directed learning and all its components (willingness to learn, self-management and self-control) has a significant impact.
  Conclusion
  With the integration of critical thinking and creative thinking, willingness to learn, self-control and self-management students increased, thus motivating the use of learning strategies, the spirit of self-reliance and achievement of students over a semester.
  Keywords: Critical thinking, creative thinking, self, directed learning
 • Ali Afshari*, Nasrin Arshadi Page 77
  Purpose
  the purpose of this study was the investigation of the relationships between transformational leadership style, organizational structure and organizational climate with employee creativity considering the mediating role of creative self-efficacy and intrinsic motivation in an industrial organization. The participants in this study were some 300 employees of National Iranian South Oil Company who were selected by stratified random sampling method. The instruments which were used in this study were Transformational Leadership Scale (GTL), Creative Climate Questionnaire (CCQ), Creative Self-efficacy Scale (CSE), Intrinsic Motivation Inventory (IMI) and Employee Creativity Questionnaire (ECQ). Fitness of the proposed model was examined through structural equation model (SEM), using SPSS-21 and AMOS-21 software packages.
  Findings
  The results showed that direct paths from transformational leadership to employee creativity, organizational climate to employee creativity and organizational structure to employee creativity were non-significant. The indirect relationships were tested by using bootstrapping procedure in Preacher and Hayes Macro command. The model fitted the data properly and all indirect effects were significant.
  Keywords: Transformational leadership style, Organizational structure, organizational climate, creative self, efficacy, intrinsic motivation
 • Narges Yaftian* Page 95
  Background
  Creative mathematical activities as the sophisticated activities need rich knowledge and skills and personality characteristics. In order to identify these mathematical knowledge and skills and personality characteristics, it is necessary for mathematics educator to do research which leads to formulating fundamental theories through considering society’s contextual features. One of the necessary steps in this regard is doing qualitative research.
  Objectives
  This study tried to identify the mathematical knowledge and skills and personality characteristics which are involved in creative mathematical activities and that how they influence on these activities.
  Methods
  To do so, qualitative research based on grounded theory is served for data collection and analysis. The instrument for data collection in the present study is introspective semi- structured interviews. In this study MAXQDA9 software is used for data analysis. The population is all students who are majoring in mathematics in one of the universities in Tehran. For the semi-structured introspective interviews, some 13 mathematics students were asked to participate in the study based on purposive sampling. The data was analyzed by coding process in the two stages of free and axial coding. To ensure that the research is qualified, the credibility, dependability, transferability and conformability criteria were used.
  Results
  The results reveal, there are several sub-categories for both of these mathematical knowledge and skills and personality characteristics categories that explain how they influence on the creative solutions of the mathematics problems.
  Conclusion
  Hoping that educational systems and education professionals explain the teaching-learning process more accurately based on scientific findings and provides an environment which the learners face challenging situations and problems and provide the context for the advancement of creativity, while struggling for solving these problems. The results could help the educators to provide appreciate educational environments which can develop mathematical creativity.
  Keywords: Mathematical creativity, Mathematics Education, Mathematical knowledge, skills, Personality characteristics, Grounded theory
 • Ezatollah Ghadampour*, Niloofar Kogani, Hasan Jafari Page 141
  Background
  Managers have a crucial role on qualitative and quantitative improvement of their outputs, that is, the students. Every organization’s creativity is dependent on the creativity of its managers. Different factors influence managers’ creativity. According to Sternberg, intelligence, personality and thinking styles effect creativity.
  Purpose
  This research attempted to investigate the relationship between high school principals’ thinking styles and creativity in the city of Khorramabad.
  Method
  The research design is of the correlation characteristic of descriptive researches. The research population included all 145 high school principals in Khorramabad (67 females and 78 males). To determine the sample size the Cochran formula was used. Therefore, 107 principals (48 females and 59 males) were selected as the sample using a relative cluster sampling. To collect data, Sternberg-Wagner’s thinking styles questionnaire and Ran sip’s creativity questionnaire were administered. The content validity was used to determine the validity of the measures and Cranach alpha was used to measure the validity of the questionnaires. The Cranach alpha values for the thinking style questionnaire and creativity questionnaire were 0.90 and 0.92, respectively.
  Result(s)
  Results showed that legislative and judicial thinking styles were positively correlated to the principal’s creativity, while the relative between the executive thinking style and principals’ creativity was not significantly meaningful. Of the thinking styles, the judicial style is a suitable predictor of the principals’ creativity.
  Conclusion
  According to the findings, can be concluded that the thinking style, fundamentally role in innovation and depending on the situation, one of these styles, the best results will be achieved.
  Keywords: thinking styles, creativity, high school principals
 • Reza Kousari*, Mostafa Niknami, Ali Delavar, Hamid Reza Arasteh, Nader Qoli Qorchian Page 159
  Background
  The creativity and innovation in terms of individual dimension can be explained on the basis of latent constructs of the individuals.
  Purpose
  The purpose of current study was to present a structural model of scientific innovation for members of Young Scholars Club at Islamic Azad University as well as personal factors influencing scientific creativity of these individuals.
  Method
  In order to achieve the research objectives, research hypotheses were tested through path analysis and testing of the original model and the modified model.
  Result(s)
  The results of experimental data analysis showed that the experimental data did not have a good fit with the original conceptual model of the research and the direct effect of most said structure on scientific creativity of samples is not significant. Changes and modifications of several models, eventually led to the final research model.
  Conclusion
  The results of this study indicate that balanced model of variables, sagacity, problem solving and seeking success are the most important psychological individual that effect directly on the scientific innovations and creativity of young researchers club members and elite.
  Keywords: creativity, innovation, Young Scholars Club, elite