فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال پنجاه و هشتم شماره 2 (پیاپی 135، اردیبهشت 1394)
 • سال پنجاه و هشتم شماره 2 (پیاپی 135، اردیبهشت 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا میرفیضی، یاسمن داوودی، فریبا رضایی طلب، آیدا جوانبخت صفحات 65-68
  مقدمه
  بیشتر بیماران مبتلا به اسکلردرمی در نهایت دچار درگیری ریوی می شوند. از این رو غربالگری ریه جهت شناسایی و درمان به موقع در آنها امری مهم تلقی می شود. در این مطالعه نتایج حاصل از تست های عملکردی ریوی و سی تی اسکن ریه در بیماران مبتلا به اسکلردرمی در نشان دادن میزان درگیری ریه مقایسه شده است.
  روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی از سال 1390-1393 بر بیماران مبتلا به اسکلردرمی مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی امام رضا (ع) شهر مشهد انجام شد. تست عملکرد ریوی و سی تی اسکن از ریه توسط یک مرکز درخواست شد. داده ها در SPSS وارد و تحلیل شد.
  نتایج
  در این مطالعه 12 مرد با میانگین سنی 35±10 سال و 31 زن با میانگین سنی 41± 16 سال شرکت کردند. 3 نفر از بیماران به دلیل عدم همکاری از مطالعه خارج شدند.سی تی اسکن در 32 نفر (4/74٪) بیماران غیر طبیعی و شایع ترین نما در آنها شیشه مات 9/46٪ بود. بین مدت زمان سپری شده از ابتلا و نتایج پاتولوژیک در سی تی اسکن ارتباط معناداری (04/0=p، 03/0=r) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده این مطالعه بر نقش موثر سی تی اسکن ریه به عنوان روشی غیرتهاجمی برای شناسایی درگیری ریوی زودهنگام در بیماران مبتلا به اسکلردرمی به عنوان روشی برای غربالگری تاکید میکند.
  کلیدواژگان: اسکلردرمی، تست ارزیابی عملکرد ریه، سی تی اسکن ریه
 • توکا بنایی، تکتم حلمی، میرنقی موسوی، ناصر شعیبی، مجید ابریشمی، سیده مریم حسینی، آرش امید تبریزی * صفحات 69-73
  مقدمه

  آسیب لایه فیبر عصبی شبکیه (RNFL) به عنوان عارضه احتمالی فوتوکوآگولاسیون پان رتینال (PRP) مطرح گردیده است. رنگ پریدگی دیسک اپتیک یافته ای شایع در بیماران دیابتی است ولی تا کنون ارتباط آن با PRP در یک مطالعه کنترل شده ثابت نشده است. لذا هنوز مشخص نیست که این یافته نتیجه روند دیابت است یا PRP در آن نقش دارد.
  مطالعه حاضر برای بررسی اثر PRP بر ضخامت RNFL به عنوان یک شاخص غیر مستقیم از آسیب سلول های گانگلیونی، انجام شده است.

  روش مطالعه

  در این مطالعه کوهورت مداخله ای که از سال 1389-1390 در بیمارستان خاتم الانبیا مشهد انجام شد، ضخامت RNFL پری پاپیلاری در بیماران دیابتی تحت PRP بررسی شد. سنجش ضخامت RNFL قبل و 4-6 ماه پس از اتمام PRP با استفاده از اپتیکال کوهرنس توموگرافی انجام شد. رابطه بین ضخامت RNFL و تعداد نقاط لیزر، مدت بیماری و ابتلای همزمان به فشار خون بالا (HTN) بررسی شد. بیماران مبتلا به گلوکوم و دیگر بیماری های شبکیه از مطالعه حذف شدند.

  نتایج

  چهل چشم از 20 بیمار وارد مطالعه شد. هشت نفر (40٪) HTN داشتند. متوسط ​​ مدت دیابت 6/12 سال بود. سن و HTN ارتباطی با ضخامت NFL قبل از PRP نداشتند (05/0<p). متوسط ​​ضخامت NFL قبل از PRP 1/21±2/92، و 4-6 ماه پس از آن، 1/16±4/90بود که تغییر قابل توجهی نشان نداد (45/0=p).

  نتیجه گیری

  این نتایج پیشنهاد می کند که PRP در بیماران دیابتی برای سلول های گانگلیونی شبکیه بی خطر است. همراهی فشار خون بالا و مدت زمان ابتلا به دیابت بر ضخامت RNFL تاثیر نمی گذارد. افزایش مدت پیگیری بیماران جهت تقویت نتایج این مطالعه ضروری به نظرمی رسد

  کلیدواژگان: اپتیکال کوهرنس توموگرافی، رتینوپاتی دیابتی، فوتوکوآگولاسیون پان رتینال
 • سارا جلالی جیوان، طیبه اسدی ساخمرسی، ژاله شریعتی سرابی، جلیل توکل افشاری، علی قاسمی، داریوش حمیدی علمداری صفحات 74-79
  استئوآرتریت شایع ترین بیماری مفصلی است که در طی یک فرایند دژنراتیو مزمن،منجر به تخریب پیشرونده غضروف مفصلی می شود. شایعترین مفصل درگیر نیز، مفصل زانو است. متاسفانه تاکنون درمان قطعی و موثری برای استئوآرتریت شناسایی نشده است. درمان های فعلی عمدتا مبتنی بر کاهش درد و التهاب هستند، اثرات محدود و کوتاه مدتی در کنترل علائم و بهبود کیفیت زندگی بیمار دارند. روش های درمانی جدید، با توجه به ظرفیت محدود ترمیم خودبخودی غضروف مفصلی، رویکردی به سمت ترمیم غضروف دارند. در مطالعات متعددی ثابت شده است که تعداد سلول های مزانشیمال در مایع سینوویال مبتلایان به استئوآرتریت به طور خودبخود افزایش قابل توجهی (تا 7 برابر) می یابد؛ اما این سلول ها احتمالا به علت ناکافی بودن تعداد و عدم مواجهه با مقدار کافی فاکتورهای رشد قادر به بازسازی موثر بافت های آسیب دیده نیستند. درمان با پلاسما غنی از پلاکت(PRP) که محیطی غنی حاوی غلظت های بالا از فاکتورهای رشد مختلف است، می تواند به عنوان راه حلی برای تحریک این سلولها به همانندسازی و بازسازی بافت های آسیب دیده مفصلی و استخوانی مطرح گردد. در مطالعه حاضر به بحث پیرامون رویکردهای گوناگون درمانی استئوآرتریت زانو و بررسی دقیق تر تاثیر درمانی تزریق PRP بر مفصل زانوی استئوآرتریتی شده است. با توجه به مطالعات مورد بررسی می توان چنین نتیجه گرفت که تزریق PRP احتمالا می تواند تا حدی نشانگر آینده ای امیدبخش برای درمان علامتی استئوآرتریت زانو، خصوصا در درجات پایین آن باشد؛ با این وجود برای اثبات این فرضیه بررسی های بیشتر و مطالعات دقیقی مورد نیاز است
  کلیدواژگان: استئوآرتریت زانو، پلاسما غنی از پلاکت، درمان، (PRP) Platlete، Rich plasma
 • سارا ستایش راد، سمانه سادات ایوبی، زهرا مهربخش، محمد صفریان، عبدالرضا نوروزی صفحات 80-87
  مقدمه
  این مطالعه با هدف بررسی سوء تغذیه، کالری دریافتی و هیپوآلبومینمی بیماران مبتلا به زخم بستر، بستری در بیمارستان آموزشی قائم شهر مشهد طراحی گردید.
  روش کار
  مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی توصیفی مقطعی است که در سال 1393 در بیمارستان قائم مشهد انجام شد، وضع تغذیه 22 بیمار مبتلا به زخم بستر با استفاده از فرم SGA ارزیابی شد و کالری دریافتی آنها با محاسبه میزان کالری دریافتی از تغذیه انترال و پرنترال و ریت تجویز آن محاسبه و با میزان مورد نیاز محاسبه شده از طریق فرمول هریس بندیکت مقایسه شد. محیط وسط بازو (MAC) برای هر بیمار اندازه گیری شد و میزان آلبومین سرم و اطلاعات مندرج در پرونده بیماران ثبت شد. اطلاعات با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس (آنوا)، کای اسکوار و ضریب همبستگی پیرسون آنالیز شدند.
  نتایج
  از مجموع 22 بیمار 9/40 % دارای سوء تغذیه شدید، 8/31 % دارای سوء تغذیه متوسط و 2/68 % دارای زخم بستر درجه 3 بودند. میانگین کالری دریافتی و کالری مورد نیاز به ترتیب26/424±1177 و91/331±7/1790 بود. آلبومین سرم 9/90 % از بیماران کمتر از 4/3 mg/dl بود، اختلاف معنی داری بین آلبومین سرم در بین بیماران با سوء تغذیه خفیف و شدید وجود داشت (03/0(p=، همچنین ارتباط مستقیم معنی داری بین Alb و MAC دیده شد (003 /0(p=.
  نتیجه گیری
  اکثر بیماران مبتلا به زخم بستر، سوء تغذیه ی شدید و متوسط دارند و هیپوآلبومینمیک هستند، وجود همزمان زخم و سوء تغذیه احتمالا از طریق کاهش توده ی عضلانی بدن می تواند در کاهش آلبومین سرم نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: زخم بستر، سوء تغذیه، عوامل خطر، وضعیت تغذیه، هیپو آلبومینمی
 • شکوفه بنکداران، مجید غیور مبرهن، فرزانه فخرایی صفحات 88-95
  مقدمه
  مطالعات متعددی مبنی بر دخالت کمبود ویتامین Dبر اجزای سندروم متابولیک در دسترس است. با توجه به شیوع بالای کمبود ویتامین D در ایران بر آن شدیم تا رابطه کمبود ویتامین D را با سندروم متابولیک در جمعیت مشهد بررسی کنیم.
  روش کار
  این مطالعه بر 902 نمونه سرمی از نمونه های Mashhad study در سال 1391-1392 انجام شد. افرادی با سابقه قبلی بیماری های کبدی، کلیوی، بدخیمی ها، خانمهای حامله و شیرده از مطالعه حذف شدند. همچنین افرادی که در حال مصرف داروهای تاثیر گذار بر سطح ویتامین D و یا قند و لیپید بودند نیز از مطالعه کنار گذاشته شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران ثبت و آزمایشات قند خون ناشتا- پروفیل لیپیدی و سطح 25 هیدروکسی ویتامین D برای بیماران اندازه گیری شد. افراد بر اساس کرایتریای ATPIII به دو دسته با و بدون سندروم متابولیک تقسیم شدند و سطوح ویتامین D در بین این دو گروه با هم مقایسه شد.
  نتایج
  شیوع سندروم متابولیک در این مطالعه 5/27% بود. 3/79 % از افراد کل تحت مطالعه کمبود ویتامین D داشتند. سطح سرمی ویتامین D در افراد با سندروم متابولیک0/16± 7/15 نانوگرم در میلی لیتر و در افراد بدون سندروم متابولیک 1/14± 6/16 بود که اختلاف بین دو گروه معنی دار بود(04/0= (p ولی رابطه ویتامین D با هیچکدام از متغیر های آزمایشگاهی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  بر اساس این مطالعه سطح سرمی ویتامین D در افراد با سندروم متابولیک کمتر است. بررسی رابطه علت و معلولی بین کمبود این ویتامین و وجود سندروم متابولیک نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه است.
  کلیدواژگان: دیابت، سندروم متابولیک، چاقی، مقاومت به انسولین، ویتامین D
 • بتول بهرامی، عبدالله بهرامی، علی مشهدی، حسین کارشکی صفحات 96-105
  مقدمه
  تنظیم هیجان یک عامل مهم و تعیین کننده در بهزیستی روان شناختی است که نقش اساسی در سازگاری با رویدادهای استرس زا زندگی ایفا می کند. این پژوهش به منظور بررسی نقش راهکارهای کنترلشناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی صورت گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی همبستگی، نمونه پژوهش شامل 75 بیمار سرطانی مراجعه کننده به کلینیک درمانی رضا و بیمارستان امام رضا مشهد در سال 90 بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان و فرم کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که راهکار های تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری با کیفیت زندگی رابطه مثبت معنادار داشتند. در حالیکه بین راهکار ملامت دیگران و کیفیت زندگی رابطه معنادار منفی برقرار بود. در بررسی نقش پیش بینی کنندگی تک تک راهکار ها، نتایج نشان داد که فقط راهکار ارزیابی مجدد مثبت قادر به پیش بینی کیفیت زندگی می باشد و سایر راهکار ها پیش بینی کننده معناداری نمی باشند.
  نتیجه گیری
  از یافته های این پژوهش استنباط می شود یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی راهکارهای کنترلشناختی هیجان است، که بعد از تجربه رویداد تهدیدآمیزی مانند سرطان، برای تنظیم هیجان های خود به کار می گیرند. بنابراین در برنامه های درمانی باید توجه خاصی به راهکار های شناختی به ویژه راهکار های سازگارانه مانند ارزیابی مجدد مثبت صورت گیرد.
  کلیدواژگان: راهکارهای کنترل شناختی هیجان، سرطان، کیفیت زندگی
 • محمد اسماعیلی، فاطمه قانع شعرباف، نجمه اسدی، مرجان اسماعیلی صفحات 106-111
  مقدمه
  علائم عفونت ادراری در سنین مختلف متفاوت است. هرچه سن کودک کمتر باشد این علائم غیر اختصاصی تر است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع عفونت ادراری در کودکان مبتلا به تب و تشنج است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی آینده نگر، کودکان با سن 6 ماه تا5 سال مبتلا به تشنج همراه با تب که در سال 1390-1391 در بیمارستان های دکتر شیخ و قائم مشهد بستری شدند. پس از اقدامات لازم جهت کنترل تشنج، شرح حال و معاینه فیزیکی کامل، نمونه ادراری جهت کامل و کشت ادرار به آزمایشگاه فرستاده شد.
  نتایج
  در این مطالعه 596 کودک مبتلا به تشنج همراه با تب شامل 299 نفر دختر (2/50%) و 297 نفر پسر بودند (8/49%). میانگین سنی 13 ماه بود. در 49 مورد عفونت ادراری وجود داشت (5 نفر پسر، 44 نفر دختر). در 507 مورد تشنج از نوع تب و تشنج ساده بود. FC همراه با UTI ارتباط معنی داری با جنس (دختر)، سن (زیر 24 ماه) و روز وقوع تشنج همراه با تب (تب با مدت کمتر از 24 ساعت) داشت ولی با نوع تشنج، سابقه تشنج و شدت درجه حرارت ارتباط معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  با نوع به غیر اختصاصی بودن علائم عفونت ادراری در شیرخواران و شایعتر بودن عفونت ادراری در این دوره سنی توصیه می شود که در کودکان دختر زیر 2 سال که دچار تب و تشنج شده اند لزوما آزمایش کامل ادرار و کشت ادرار به منظور تشخیص عفونت ادراری انجام شود.
  کلیدواژگان: تب، تشنج، کودکان، عفونت ادراری
 • محمود ابراهیمی، مجید جلال یزدی، رضا جعفرزاده اصفهانی صفحات 112-116
  مقدمه
  انسداد کامل و مزمن کرونر(CTO) تقریبا در یک سوم بیمارانی که تحت آنژیوگرافی کرونر قرار می گیرند دیده می شود. آنژیوپلاستی ضایعات CTO باعث تسکین آنژین، بهبود عملکرد بطن چپ و افزایش میزان بقای بیمار می شود. ماهیت فیبروکلسیفیک ضایعات علت کاهش میزان موفقیت در باز کردن این ضایعات می باشد. پس از باز کردن این ضایعات نیز موارد زیادی از تنگی مجدد رخ می دهد. در این مطالعه میزان موفقیت اولیه ونتایج طولانی مدت آنژیوپلاستی این ضایعات بررسی شده است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی اطلاعات دموگرافیک و آنژیوگرافیک بیمارانی که طی سالهای 1381 تا 1386 در مرکز قلب بیمارستان امام رضاء مشهد تحت آنژیوپلاستی CTO قرارگرفتند، مورد بررسی قرار گرفت و این بیماران جهت بررسی عود علائم پیگیری شدند. اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو و تی تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  از 321 بیمار که تحت آنژیوپلاستی قرار گرفتندو در290 بیمار(90/3%) این کار با موفقیت انجام شد. در اکثر بیماران از گایدوایرهای معمولی (فلاپی) استفاده شد و استنت فلزی معمولی استفاده شد. شایعترین علت عدم موفقیت عدم عبور گاید وایر بود. ضایعات بیشتر از 25 میلیمتر با عدم موفقیت بیشتری در آنژیوپلاستی همراه بودند (p = 0/015). 238 بیمار از لحاظ بالینی پیگیری شدند که تنها در 36 بیمار (15%) عود علائم مشاهده شد. بین محل ابتلای رگ (استیوم و پروگزیمال) و عود علائم ارتباط معنی داری مشاهده شد (p= 0/035).
  نتیجه گیری
  آنژیوپلاستی ضایعات انسدادی کامل و مزمن کرونر حتی با استفاده از گایدوایر های معمولی و استنت فلزی معمولی می تواند نتایج اولیه و طولانی مدت بسیار خوبی داشته باشد.
  کلیدواژگان: آنژیوپلاستی، ضایعات انسدادی کامل و مزمن کرونر، نتایج اولیه و طولانی مدت
|
 • Zahra Mirfeizi, Yasamin Davoudi, Fariba Rezaeetalab, Ayda Javanbakht Pages 65-68
  Introduction
  The main outcome of systemic scleroderma is progression to pulmonary complications. Early diagnosis is important in treatment and management of patients with lung involvement. In this study we compared lung functional tests and high-resolution computed tomography scan’s results with each others، in order to find a reliable non-invasive modality instead of biopsy for detection of lung involvement in patients with systemic sclerosis.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study، from 2012 to 2014، patients with systemic sclerosis that hospitalized in Imam Reza hospital in Mashhad were enrolled. Pulmonary function tests and high-resolution computed tomography scans were performed at the same time. Data were analysed by SPSS16.
  Results
  Overall 12 males (mean age: 35±10 years) and 31 females (mean age: 41± 16 years) were studied، 3 patients left the study. High-resolution computed tomography scan’s findings were abnormal in 32 patients (80%) and the most feature of lung involvement was ground glass pattern in 46. 9 %. We found significant correlation between disease duration and high-resolution computed tomography scan (r=0. 03، p=0. 04).
  Conclusion
  these findings illustrate the potential role of high-resolution computed tomography scan in early detection of pulmonary involvement as a non-invasive modality for lung screening in patients with scleroderma. Acknowledgment: This study was supported by Rheumatic Diseases Research Center and Mashhad University of Medical Sciences، further more there was not any conflict of interest in doing this research.
  Keywords: Scleroderma, Systemic, Tomography, X-ray Computed, Respiratory Function Tests
 • Tooka Banaee, Toktam Helmi, Mirnaghi Mousavi, Naser Shoeibi, Majid Abrishami, Seyedeh Maryam Hosseini, Arash Omidtabrizi Pages 69-73
  Introduction

  Damage to the retinal nerve fiber layer (RNFL) has been introduced as a possible complication of pan-retinal photocoagulation (PRP). Pallor of the optic disc is often seen in patient with diabetes، but its relationship with PRP has not been proven in a controlled study. Therefore، it is not clear that these findings are the result of diabetes or PRP plays a role. The Present study was to investigate the effect of PRP on RNFL thickness as an indirect indicator of Ganglion cell damage.

  Materials And Methods

  This is a before-after study of peripapillary retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness in diabetic patients undergoing PRP. RNFL measurements were performed before and 4-6 months after completion of PRP. The relationships between RNFL thickness and the number of laser burns، duration of diabetes and co-existence of hypertension (HTN) were analyzed. Patients with glaucoma and other retinal diseases were excluded from the study.

  Results

  A total of Forty eyes of 20 patients with a mean age of 54. 6 years (35-70) were recruited، 8 patients (40%) had HTN. Mean duration of diabetes was 12. 6 years. Age، co-existence of HTN and number of laser burns did not have correlation with the NFL thickness before PRP treatment (p>0. 05). Mean NFL thickness was 92. 2±21. 1 before، and 90. 4 ±16. 1، 4-6 months after completion of PRP and showed no significant change after PRP (p=0. 45).

  Conclusion

  These results suggested that PRP in diabetic patients was safe for retinal ganglion cells. Accompanying HTN and Duration of diabetes did not affect RNFL thickness. Another study with longer follow up period was needed to confirm the present study results. Acknowledgments: This project was supported by grant number 89778 of the Vice Chancellor for Research of the Mashhad University of Medical Sciences

  Keywords: PRP, OCT, Diabetic Retinopathy
 • Sara Jalali Jeivan, Tayebeh Asadi, Zhale Shariati, Jalil Tavakol Afshari, Ali Ghasemi, Daryoush Hamidi Alamdari Pages 74-79
  Osteoarthritis is one of the most common forms of joint disease which leads to chronic and progressive cartilage destruction through unremitting degenerative process. Knee osteoarthritis is the most common involved joint. Unfortunately، there is no effective and radical treatment of osteoarthritis so far. Current treatments are only able to decrease pain and inflammation، but their effects upon disease control are limited. Additionally، quality of life gets better for short period of time. The goal of new recent treatments is based on cartilage repair with respect to its limited capacity for repair. Many research studies have showed that the number of mesenchymal cells in synovial fluid is increased spontaneously by seven folds in osteoarthritis; but aging cartilage is not capable for full renovation due to insufficient growth factors and low number of new developed mesenchymal cells. Platelet-rich plasma (PRP) which is rich of high concentration of different growth factors is a pathway for stimulation of cell proliferation and renewing of degenerated joint. This review article، is discussing about different variety of novel treatments in osteoarthritis particularly effects of PRP in knee osteoarthritis. Platelet –rich plasma could be an effective treatment in osteoarthritis in future. However، more investigations and significant efforts are under way to validate outcome and demonstrate the impact of increasingly effective emerging therapies in osteoarthritis.
 • Sara Setayeshrad, Samaneh Sadat Ayoubi, Zahra Mehrbakhsh, Mohammad Safarian, Abdolreza Norouzy Pages 80-87
  Introduction
  This study was designed to assess the nutritional status، food intake and hypoalbuminemia in patients with pressure ulcers، admitted to Ghaem Hospital in Mashhad city of Iran.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study. Nutritional status of 22 patients with pressure ulcers were assessed using SGA form and their calorie intake calculating according to the amount of enteral and parenteral nutrition''s and the feeding rate and then compared with their calorie requirement determined by the Harris Benedict equation. Data were analyzed trough T-test، One-way ANOVA، Fisher''s test and Pearson''s test.
  Results
  from 22 patients، 40. 9 % had severe malnutrition، 31. 8 % had moderate malnutrition and 62. 8 % had grade 3 of pressure ulcer. The mean of calorie intake، calorie requirement were respectively، 1177±424. 26، 1790. 7±331. 91. 90. 9% of patients had serum albumin level below 3. 4 mg/dl. There was significant difference between serum albumin level of patients with mild and severe malnutrition (P= 0. 03)، there was also a significant positive correlation between serum Alb level and MAC (P=0. 003).
  Conclusion
  most of patients with pressure ulcers have moderate or severe malnutrition and are hypoalbominemic، It is thought that coexistence of wounds and malnutrition، possibly through depletion of lean body mass can be involved in further reduction of serum albumin level. Acknowledgments: This study has no conflict of interest.
  Keywords: Pressure Ulcer, Nutritional Status, Hypoalbuminemia, Malnutrition, Risk Factors
 • Shokoufeh Bonakdaran, Majid Ghayour-Mobarhan, Farzaneh Fakhraee Pages 88-95
  Introduction
  A number of studies have shown an association between vitamin D deficiency and metabolic syndrome components. Due to high prevalence of vitamin D deficiency in IRAN we performed this study to assess links between vitamin D deficiency and metabolic syndrome in Mashhad population.
  Materials and Methods
  A total of 902 serum samples from Mashhad Study، between 1391-1392، were selected. Cases with history of liver disease، renal failure، malignancy، acute illness، pregnancy and lactation were excluded. Subjects with history of drug usage that interfere with 25 hydroxy vitamin D level or blood sugar and lipid profiles also excluded. Demographic data of patients were recorded and fasting blood sugar، lipid profiles and 25 hydroxy vitamin D were measured for all cases. Subjects were divided according to ATP III criteria in to two groups، with and without metabolic syndrome and 25 hydroxy vitamin D was compared between two groups.
  Results
  Overall 27. 5% of subjects had metabolic syndrome. Prevalence of vitamin D deficiency was 79. 3%. There was a significant difference in vitamin D level between subjects with and without metabolic syndrome (15. 7±16 ng/ml vs 16. 6±14. 1 ng/ml respectively and p=0. 04) but correlation of vitamin D with components of metabolic syndrome was not significant.
  Conclusion
  Our study showed that vitamin D level was lower in subjects with metabolic syndrome. Conclusion regarding casualty needed to more studies. Acknowledgement: This study was supported by Mashhad University of Medical Sciences for financial.
  Keywords: Vitamin D deficiency_Metabolic syndrome_Obesity_Insulin Resistance_Diabetes
 • Batoul Bahrami, Abdollah Bahrami, Ali Mashhadi, Hosein Kareshki Pages 96-105
  Introduction
  Emotion regulation is assumed to be an important factor in determining well being and successful functioning and plays an important role in adaptation to stressful life events. The present study goal is، role of cognitive emotion-regulation strategies in relation with cancer patient''s quality of life.
  Method
  The research sample consisted of 75 cancer patients that referred to Reza clinic and Emam Reza hospital in 1390 that through accessible sampling method had been selected and completed cognitive emotion-regulation strategies scale and WHOQOL questionnaires. Data have been analyzed by، Pearson correlation coefficient، multiple regression.
  Results
  The results showed that positive refocusing، positive reappraisal and Perspective putting into strategies have significant positive relation to quality of life، while Other- blame strategy and quality of life has significant negative relation. In order to assess the role of predictive by one cognitive emotion-regulation strategies the results showed that just positive reappraisal strategy can be predicted quality of life and other strategies were not significant predictor.
  Conclusion
  on base of present study، one of the important factors that affect quality life in cancer patients was cognitive emotion-regulation strategies، Which after experiencing threaten events، such as cancer، applied by patients for managing their emotions. On the whole in therapeutic programs should have special attention to cognitive education، specifically adaptive styles as positive reappraisal. Acknowledgement: The authors would like to thank all officials and personnel of the clinic Reza and Imam Reza for their help in the process of data assembly. The authors had no conflict of interest with the results.
  Keywords: Coping Skills, Quality of life, Cancer
 • Mohammad Esmaeili, Fatemeh Ghane, Najme Asadi, Marjan Esmaeili Pages 106-111
  Introduction
  Urinary tract infection (UTI) is a common childhood bacterial infection second to upper respiratory tract infection. Kidneys scar، hypertension and chronic kidney disease are grave complications due to urinary tract infection in pediatric age group. Clinical manifestations of UTI in infancy are nonspecific، therefore، UTI should be considered in any child with fever. The aim of this study was to evaluate incidence of UTI in children with febrile convulsion (FC) and to provide a protocol for urinary tract infection work up. Subjects &
  Methods
  All children aged 6 months to 5 years old with FC admitted in emergency wards in two teaching hospital، worked up for UTI، by urinalysis and urine culture. Leukocyturia with positive urine culture was labeled as UTI. Bacterial colony count ³104/ ml urine in sample bag or clean catch midstream urine sample and any colony in suprapubic urine sample were considered as positive urine culture.
  Results
  Mean age of 596 children with FC (including 299 girls، 297 boys) was 13 months، 507 cases had simple FC. UTI was detected in 5 boys and 49 girls. FC associated with UTI had significant statistical correlation with gender (girl)، age (less than 24 months) and occurrence date of FC due to fever (FC occurrence in first 24 hours of fever). There were no statistical correlations with type of FC، history of FC and severity of body temperature.
  Conclusion
  Urinary tract infection is common in infantile period with non specific clinical manifestations. We recommended working up all female children with FC for urinary tract infection in order to appropriate diagnosis and treatment، more follow up and checking including VCUG and isotope DMSA scan. Acknowledgement: This study was supported by a grant from the Vice chancellor for research of the Mashhad University of Medical Sciences for the research project as a resident thesis with approval number of 87783. We would like to thank Ms. Saeide seyed hoseini for typing of the manuscript. The authors have no conflict of interest.
  Keywords: Urinary tract infections, children, Febrile Convulsion, Fever, Convulsion
 • Mahmoud Ebrahimi, Majid Jalalyazdi, Reza Jafarzadeh Esfehani Pages 112-116
  Background
  Chronic total occlusion (CTO) is reported in one third of angiographies. Angioplasty of these lesions will relief patient’s symptoms، improve left ventricular function and increase survival. Due to fibro calcific nature، successful angiography of these lesions is hard to achieve. Frequency of restenosis is also reported to be higher. In this study we evaluated early and late results of angioplasty in these CTO lesions.
  Materials and Methods
  Demographic and angiographic data of patients who underwent angioplasty for CTO lesions in Imam Reza hospital، Mashhad، Iran from 2002 to 2007 were collected. Then، these patients were followed up for recurrence of symptoms and angiography was performed in case of restenosis.
  Results
  Angioplasty was done for 321 patients and early success rate was 90. 3% (n=290). We used routine guide wire and bare metal stent in majority of patients. Most common cause of failure was inability to pass guide wire. We found a significant statistical association between length of lesion (longer than 25 millimeter) and failure of angioplasty (p=0. 015). Altogether 238 patients were followed clinically. Recurrence of symptom was reported in 36 patients after 6 to 12 years follow up (mean 9 years). We found a significant statistical association between location of lesion (ostial and proximal) and recurrence of symptom (p=0. 035).
  Conclusion
  Angioplasty for CTO lesions، even with common guide wire and bare metal stent was reasonable and had good early and very late results. Acknowledgment: None declared
  Keywords: Angioplasty, Coronary Occlusion, Patient Outcome Assessment