فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 1 (1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/08/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسعود داوری، مهدی همایی* صفحات 1-15
  پالایش خاک های آلوده به فلزات سنگین با روش های فیزیکی و شیمیایی مرسوم، مستلزم داشتن دانش فنی پیچیده و صرف هزینه های زیاد است. پالایش سبز از روش های نوینی است که در آن، از گیاهان برای زدودن آلودگی ها از خاک، آب، رسوبات و نیوار استفاده می شود. این روش در مقایسه با دیگر روش ها، کم هزینه، ساده و دوستدار زیست بوم بوده و انجام آن نسبتا آسان است. مدل سازی پالایش سبز برای شناخت فرآیندهای حاکم بر آن و مدیریت خاک های آلوده اهمیت فراوان دارد. هدف از این پژوهش، مدل سازی پالایش سبز خاک های آلوده به نیکل بود. بدین منظور، با استفاده از توابع کاهش عملکرد نسبی و غلظت نسبی نیکل در گیاه به عنوان تابعی از غلظت این آلاینده در خاک، مدلی برای کمی کردن مقدار پالایش سبز این آلاینده از خاک اشتقاق یافت. سپس به منظور آزمون مدل پیشنهادی، خاک با سطوح مختلفی از نیکل آلوده شد. پس از پر کردن گلدانها با خاک آلوده و ایجاد تعادل شیمیایی بین آلاینده و خاک، بذر شاهی (Lepidum sativum) در آنها کشت شد. گیاهان در سه بازه زمانی برداشت شدند. نیکل نمونه های خاک و گیاه به ترتیب با روش اکسیداسیون تر و اکسیداسیون با اسید نیتریک 4 مولار عصاره گیری و با دستگاه های جذب اتمی و پرتو سنجی نشری پلاسمایی جفت شده القایی اندازه گیری شد. سپس، کارآیی مدل پیشنهادی با استفاده از داده های آزمایشگاهی آزمون شد. نتایج نشان داد عملکرد نسبی به عنوان تابعی از غلظت نیکل کل در خاک، از مدل غیر خطی پیروی می کند. با افزایش غلظت نیکل کل در خاک، مقدار جذب این آلاینده توسط شاهی به طور نمایی افزایش یافت. از این رو، مدل نمایی که برای کمی کردن مقدار جذب آلاینده نیکل توسط شاهی پیشنهاد شده بود سازگاری بالایی (R2>0.93) بر داده های اندازه گیری شده داشت. همچنین نتایج بدست آمده، کارآیی بالایی مدل کلان پیشنهادی حاصل از ترکیب تابع غیرخطی عملکرد نسبی و مدل نمایی مقدار جذب نیکل به وسیله شاهی را در برآورد مقدار پالایش سبز نیکل از خاک (R2>0.93) نشان داد.
  کلیدواژگان: آلودگی خاک، مدل سازی، زیست بوم
 • قربانعلی اسدی، رضا قربانی*، حسن عاقل، حسین صادقی صفحات 17-28
  علف هرز خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop) به عنوان یکی از مهمترین علفهای هرز ایران و دنیا و سومین علف هرز مهم در اروپا مطرح است. کنترل بیولوژیکی علف های هرز روشی ایمن، سازگار با محیط زیست و قابل اجرا در مدیریت علفهای هرز در اکوسیستم های کشاورزی می باشد. در راهکار کنترل بیولوژیک پس از یافتن عامل بیوکنترل مناسب، اولین اقدام ضروری بررسی دامنه میزبانی عامل مورد نظر می باشد. تغذیه و رجحان تخمگذاری سوسک لاک پشتی (Cassida rubiginosa) که در مرحله لاروی و حشره بالغ از برگهای گیاه خارلته تغذیه فعالی دارد، در 20 گیاه زراعی به دو روش آزمون غیر انتخابی و آزمون انتخابی چند گزینه ای و در 22 گیاه هرز به روش بازدیدهای صحرایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تخم ریزی و تغذیه حشره عامل بیولوژیک از علفهای هرز تلخه، خارزردو، کنگر وحشی و خارلته به میزان قابل توجه ای صورت گرفت. از بین تمام گیاهان زراعی مورد مطالعه، گیاه گلرنگ برای تخم ریزی و تغذیه توسط سوسک لاک پشتی مورد استفاده قرار گرفت. گیاه آفتابگردان نیز فقط در آزمون غیر انتخابی و در حد کمتر از 5% حجم ساقه اولیه مورد تغذیه قرار گرفت ولی روی آن تخم ریزی مشاهده نگردید. سوسک لاک پشتی می تواند بعنوان یک عامل بیولوژیک کلاسیک موثر و مناسب برای کنترل علف هرز خارلته در چمن زارها، چراگاه ها، مزارع و مراتع پیشنهاد و مورد بررسی های بیشتر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: علف هرز، دشمن طبیعی، کنترل بیولوژیک، گیاهخواری
 • محمدحسن هادی زاده*، مهدی نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی، اسکندر زند، فروزان طباطبایی صفحات 29-39
  سولفوسولفورون یکی از مهم ترین علف کش های سولفونیل اوره مهار گونه های باریک برگ و پهن برگ در گندم است. جهت مطالعه رفتار پایداری این علف کش در مزرعه، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با دو تیمار پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی همراه با دو میزان مصرف علف کش توصیه شده (6/ 26 گرم ماده تجارتی 75% در هکتار) و30 درصد بیشتر (73/ 33 گرم در هکتار) به اجرا در آمد. پس از نمونه گیری در فواصل زمانی معین، باقی مانده علف کش در نمونه ها با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) تعیین شد. نتایج نشان دادند که سرعت کاستی علف کش در دو خاک دارای پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی صرفنظر از مقدار مصرف علف کش معنی دار نبود. همچنین سرعت کاستی در مقدار مصرف توصیه شده علف کش در مقایسه با میزان مصرف بیشتر، هم در خاک بدون پوشش و هم در خاک با پوشش گیاهی تفاوت آماری نداشت اما در مقدار مصرف بیشتر، کاهش سریعتر علف کش در طول زمان نسبت به مصرف توصیه شده مشاهده شد. نیمه عمر سولفوسولفورون در تیمار بدون پوشش گیاهی، از 8/ 32 روز در مصرف توصیه شده به 5/ 23 روز در مصرف بیشتر کاهش یافت. این مقادیر در تیمار دارای پوشش گیاهی به ترتیب 8/ 33 و 25 روز بود. همچنین زمان 90 درصد کاستی در تیمار بدون پوشش 2/ 109 و 1/ 78 روز و برای کرت های با پوشش گیاهی 2/ 112 و 2 /83 روز به ترتیب برای مقادیر مصرف توصیه شده و بیشتر بود.
  کلیدواژگان: سولفوسولفورون، باقی مانده، گندم، معادله کینتیک مرتبه اول، نیمه عمر، پوشش گیاهی
 • لیلا علیمرادی*، محمدحسن راشد محصل، حمیدرضا خزاعی صفحات 41-65
  به منظور ارزیابی ترکیب و تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علف های هرز مزارع چغندرقند شهرستان های مختلف استان های خراسان رضوی و شمالی، تعداد 178 مزرعه از 12 شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، اطلاعات با استفاده از داده های حاصل از پرسش نامه، نمونه برداری از جامعه علف های هرز و نیز از طریق مصاحبه موردی با زارعین جمع آوری و ثبت شد. نتایج نشان داد که جامعه علف های هرز موجود در شهرستان های مورد بررسی از 56 گونه مختلف متعلق به 16 خانواده گیاهی بود که در بین آنها تعداد گونه های دولپه (44 گونه) بیشتر از تک لپه ها (12 گونه) بود. همچنین در جامعه موجود، تعداد 47 گونه علف هرز سه کربنه و 9 گونه چهارکربنه و نیز 36 گونه یکساله و 18 گونه چندساله ملاحظه شد. خانواده گندمیان و کاسنی به ترتیب متنوع ترین خانواده علف های هرز تک لپه و دولپه بودند. بررسی تنوع گونه ای شهرستان های مختلف نشان داد که چناران و خواف به ترتیب بیشترین (27 گونه) و کمترین (5 گونه) غنای گونه ای را دارا بودند. بررسی نتایج مربوط به جدول تشابه سورنسون و اشتین هاوس (چکانوسکی) نشان داد که چناران و قوچان بیشترین میزان تشابه (معادل 9/ 0درصد) را از نظر تنوع گونه ای دارا بودند و شهرستان های قوچان و خواف کمترین تشابه (معادل 2 /0درصد) را نشان دادند.
  کلیدواژگان: غنای گونه ای، شاخص یکنواختی، ضریب تشابه، تجزیه به مولفه های اصلی
 • پیمان فلسفی*، سیدمحمود حسینی صفحات 67-81
  امروزه سازماندهی مشارکت کشاورزان در قالب سازمان های روستایی و کشاورزی نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی در فرآیند توسعه پایدار ایفا می نماید. بر این اساس نهادینه شدن مشارکت کشاورزان در یک چارچوب منظم پس از طی مراحل مختلف انگیزش فردی، اجتماعی شدن، انگیزش اجتماعی و مشارکت پایدار جامعه از طریق نهاد ها، ضامن پایداری در جنبه های مختلف زندگیشان تلقی می شود و از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و بایستی به عنوان یک استراتژی کارآمد در سیاست های ترویج کشاورزی و توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی شاخص های مشارکت پایدار 138 نفر از کشاورزان صاحب نسق و عضو تشکل های تولیدی- صنفی موجود در روستاهای حوزه آبریز رودخانه حاجی عرب در دهستان سگزآباد شهرستان بوئین زهرا است. این تحقیق از نوع پیمایش، توصیفی (غیر آزمایشی) و همبستگی بوده، در بررسی و مقایسه میانگین رتبه ای گروه های مورد مطالعه، از آماره های من وایت نی یو (M.W.U) وکروسکال والیس استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرها، بین متغیرهای سن، میزان تحصیلات، میزان اراضی تحت مالکیت، مقدار درآمد سالیانه و میزان مشارکت فکری با میزان مشارکت نهادینه کشاورزان مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد. از سوی دیگر از آنجائیکه بین دیدگاه دو گروه مورد مطالعه در مورد میانگین میزان نهادینه شدن مشارکت برحسب عضویت یا عدم عضویت تشکل های تولیدی تفاوت وجود دارد، پیشنهاد می شود که اعضای تعاونی تولید، طرح مرتعداری و تعاونی های دامداری ومرغداری شناسایی شده از مشارکت آنان در ارتباط با برنامه های ترویجی استفاده می شود.
  کلیدواژگان: ترویج کشاورزی، مشارکت پایدار کشاورزان، سازمان های روستایی و کشاورزی
 • کامبیز پوری*، بهنام کامکار، سید علیرضا موحدی نایینی صفحات 93-83
  بقایای گیاهی از جمله منابع آلی تامین کننده ی نیتروژن خاک هستند. به منظور بررسی اثر بقایای گیاهی بر تامین نیتروژن خاک آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و شش تیمار شامل چهار تیمار بقایا (پنبه، ذرت، گندم و یونجه)، کود اوره به میزان 90 کیلوگرم در هکتار و شاهد انجام گرفت. بقایای گیاهی پس از تعیین نسبت C/N به اندازه ی کوچکتر از 5 میلی متر خرد شده و با خاک مخلوط شدند. در مراحل مختلف فنولوژیکی گندم میزان نیترات و آمونیوم خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد اختلاف مجموع نیترات و آمونیوم اندازه گیری شده در تیمارها معنی دار نبود. بیشترین و کمترین میزان (3/ 75 و 77/ 62 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب در تیمار کود اوره و شاهد مشاهده شد. در بین بقایا نیز بیشترین میزان (66/ 74 کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار بقایای یونجه بود. در این تحقیق اختلاف عملکرد و اجزای عملکرد معنی دار بود، به طوری که بیشترین و کمترین عملکرد دانه (8695 و 6962 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب در تیمار بقایای یونجه و شاهد به دست آمد. نتایج نشان داد که تحلیل یک سویه تغییرات نیتروژن در خاک بدون توجه به روند دو سویه آزادسازی در خاک و جذب در گیاه ممکن نیست. در این تحقیق عدم اختلاف معنی دار نیترات و آمونیوم آزاد شده از تیمار بقایا، کود اوره و شاهد نشان می دهد که رقم N-80-19 یک رقم با تقاضای زیاد و دارای قابلیت جذب بالا است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از بقایا حداقل به دلیل کاهش مصرف کود حتی در شرایطی که به افزایش عملکرد منجر نشوند، قابل توجه است.
  کلیدواژگان: کیفیت بقایا، نیترات+آمونیوم، نسبت C، N، گندم
 • زهره زارع صدری*، منصور منتظری، محمد جواد میرهادی، مرجان دیانت صفحات 95-102
  در این پژوهش، زیستایی بذر و چگونگی رویش کاتوس (Cynanchum acutum) که یک علف هرز غیر بومی ایران است و در باغات پسته منطقه آران و بیدگل واقع در شمال استان اصفهان به حالت تهاجمی در آمده، بررسی شد. آزمون زیستایی بذر های سال پیشین این گیاه با استفاده از محلول تترازلیوم انجام شد. همچنین، با پایش مراحل مختلف رویشی این علف هرز، از جوانه زنی تا رسیدن بذرها در سطح باغ های پسته، دوره رویشی کاتوس در منطقه ثبت گردید. افزون بر آن، عمق جوانه زنی بذر و جوانه های اندام زیر زمینی و رویش آنها از خاک بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، 96-80 درصد بذر های سال قبل کاتوس زنده بودند. در طبیعت، رویش گیاهچه های روییده از جوانه های روی اندام زیر زمینی از اواسط اسفند ماه شروع شد، در دهه آخر اسفند ماه بیشترین رویش آنها ثبت گردید و در اواسط خرداد نیز خاتمه یافت. ولی رویش گیاهچه های بذری از اواخر فروردین ماه شروع شد و تا اوایل خرداد ادامه پیدا کرد،که اوج آن اواسط اردیبهشت ماه ارزیابی شد. بیشترین گیاهچه های روییده از اندام زیر زمینی از عمق 19-10 سانتی متری عمق خاک روییدند. در حالی که بیشترین گیاهچه های بذری از عمق 9-1 سانتی متری روییده و از سطح خاک خارج شدند. در پایان سال اول گیاهچه های بذری به درخت اتصال نیافته و وارد مرحله زایشی نیز نشدند.
  کلیدواژگان: آزمون زیستایی، تترازلیوم، عمق رویشی بذر و ریزوم
|
 • Masoud Davari, Mehdi Homaee* Pages 1-15
  Remediation of heavy metals polluted soils by physical and chemical methods requires large investments and complicated technologies. Phytoremediation is a relatively new technology that employs plants to decontaminate soils، water، sediments and atmosphere. This technology، compared to other technological approaches، is an environmental-friendly، easy to use and inexpensive method. Modeling Phytoremediation process is needed for further understanding the governing process and also to manage the contaminated soils. The objective of this study was to present a macroscopic phytoremediation model for of Ni-Polluted Soil. For this purpose، a new formulation was derived based on soil and plant responses to Ni pollutants. This approach assumes that relative yield reduction function can resemble the total Ni concentration in the soil. Combining the related functions of soil and plant responses to soil Ni concentrations، the phytoremediated amounts of Ni were predicted. In order to verify the proposed models، large quantities of soil was thoroughly polluted with Ni. After achieving soil and pollutants equilibrium، the contaminated soils were then carefully packed into pots. Upland Cress (Lepidum sativum) seeds were germinated in these pots. The Ni of soil samples and plant materials were extracted by 4M HNO3 oxidation and wet oxidation methods، respectively. Ni concentrations in the soil extracts and plant digestion were measured by Atomic Absorption Spectrometer (Shimadzu، AA 670-G) and Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (Varian Vista-PRO). The results indicated that relative yield reduction function followed a non-linear reduction trend. The results indicated that the proposed model for quantifying Ni concentration in plant can simulate the experimental data well (R2>0. 93(. The results also indicated that combining the non-linear relative yield reduction function and the proposed power model for Ni concentration in plant، provides a reasonable performance to predict Ni phytoremediation (R2>0. 93).
  Keywords: Environmental, Modelling, Nickel, Phytoremediation, Soil pollution
 • Ghorban Ali Asadi, Reza Ghorbani*, Hasan Aghel, Hossein Sadeghi Pages 17-28
  Canada thistle Cirsium arvense (L) Scop is one of the most important of world weed and third important weed in Europe. Weed Biological control is a safe، environmental friendly and practical method for weed management in agroecosystems. After finding an appropriate insect biocontrol agent of weed، the first necessary stage is doing host range tests. Host range studies on green thistle beetle (Cassida rubiginosa)، in which feeds actively on this weed as larva and Adult، were studied in 20 crops with two methods of no-choice and multiple-choice، and in 22 weeds through field surveys. The results showed that plant feeding and female ovipositor by green Thistle was observed in Russian knapweed، Common Russian thistle، Bull thistle and Canada thistle. Green Thistle beetle fed on safflower but only about 5% of plant shoots only in no choice treatments; however this beetle did not deposit any eggs on sunflower. Green thistle beetle could be a promissing classical biocontrol agent for Canada thistle in grasses، natural grasslands، agricultural fields and pastures.
  Keywords: Biological control, Herbivory, Natural enemies, Weed
 • Mohammad Hassan Hadizadeh*, Mahdi Nassiri, Alireza Koocheki, Eskandar Zand, Forouzan Tabatabai Pages 29-39
  Sulfosulfuron as a very important member of sulfonylurea herbicides is able to control of wide range of grassy and broad-leaf weeds spectra in wheat. In order to study its persistence behavior in soil، an experiment was conducted with two factors included herbicide application dose (common and overdose) and planting cover (with natural stand covered and bare soil) in randomized completely block design with three replications. Soil samples were collected at predetermined intervals after herbicide application and residues of sulfosulfuron were analyzed by HPLC using photodiode array detector. The dissipation of sulfosulfuron was found to have first-order kinetics in soil but its degradation rate was not different in the natural stand covered soil than bare one in spite of application rates. Faster rates were observed in overdose than common application rate however it was not significantly different between them. The Half-time (t0. 5) of sulfosulfuron were 32. 8 and 23. 5 days in common and overdose in natural stand covered soil and 33. 8 and 25 days in bare soil respectively. These quantities for t0. 1 (90% reduction in initial herbicide concentration) were 109. 2 and 78. 1 days in natural stand covered and 112. 2 to 83. 2 days in bare one. Sulfosulfuron residue was detectable in 97 days after application at wheat harvest time.
  Keywords: First, order kinetic, Half, time, Planting cover, Residue, Sulfosulfuron, Wheat
 • Leila Alimoradi*, Mohammad Hassan Rashed Mohassel, Hamid Reza Khazaie Pages 41-65
  Biodiversity of natural ecosystems is often studied at three levels، ecosystem، species and genetic diversity. In fact، agrobiodiversity is the outcome of species، genetic and management diversity interactions. In order to investigate the species and functional diversity and structure of weed communities in sugar beet fields of different cities in Khorassan Razavi and Khorassan Shomali، 178 farms from 12 cities were studied. Data were collected from questioners، weed population sampling and interview with farmers. The results showed that weed population in different cities composed of 56 species in 14 plant families، in which dicotyledon species were more than monocotyledons. This community، 47 species were C3 plants and others were C4 species. These 56 species also included of 36 annuals، 2 biennials and 18 prennials. Poaceae and Asteraceae families showed the most diversity amongst the monocotyledon and dicotyledon، respectively. The results also shown that Chenaran and Khauf had the most (27 species) and the least (5 species) species richness. Sorenson and Steinhaus similarity indices were showed that Chenaran and Ghouchan showed highest similarity (0. 9%) whereas، Ghouchan and Khauf showed the least similarity index (0. 2%).
  Keywords: Evenness, Pricipal Component Analysis, Similarity index, Species richness
 • Peyman Falsafi*, Seyed Mahmood Hoseini Pages 67-81
  Nowadays organizing of farmers’ participation in the rural and agricultural organizations plays a vital and determining role in the process of sustainable development. Accordingly، the institutionalization of Farmers’ participation in a systematic framework due taking stages of individual motivation، socialization، social motivation and sustainable participation of the community in institutions، guarantee stability on different aspects of their life has a special status and should be considered as an efficient strategy in the agricultural extension and rural development policies. The purpose of this survey is enquiry of the indicators of sustainable participation of 138 farmers who are the land owner and the member of Farmers’ Organizations in the villages which are located in Haji Arab river basin in Sagz Abad District of Boein Zahra County. This research is a survey، descriptive (non-experimental) and correlation study and in enquiry and comparing means ranking of the studied group، the statistics of Man White Ne U (M. W. U) and Koruscal Walis has been used. According to the results of correlation among the variables، there is no significant relationship between age، education level، and land owned amount، annual income، intellectual participation and institutionalized participation of the farmers in the study. Moreover، since there is a significant difference between the attitude of two studied groups in case of ranking mean of institutionalization of participation according to membership and non-membership in the production organizations، it is suggested making benefit by participation of the identified members of production cooperatives، range growing projects، animal husbandry and poultry cooperatives in extension programs.
  Keywords: Agricultural extension, Farmerssustainable participation, Rural, agricultural organizations
 • Kambiz Poori*, Behnam Kamkar, Seiyed Alireza Movahedi Naeeni Pages 93-83
  Crop residues could be considered as nitrogen supply resources. To study the effects of diffrenet crop residues on soil mineral nitrogen a four replicated experiment with six treatments as a RCB desing was conducted. Four crop residues (including cotton، corn، wheat and alfalfa)، urea and check were treatments were used. Crop residues were sliced to <5mm and were incorporated with soil. Nitrate and ammonia were analyzed during different phonological stages of wheat. Results revealed that nitrate + ammonia values in soil were not different significantly. The highest and leas values (75. 3 and 62. 77 kg ha-1) belonged to urea and check treatments respectively. The highest value among residues was seen in alfalfa treatment. Yield and yield components also were affected significantly، as the highest and least grain yield (8695 and 6962 kg ha-1) were obtained in alfalfa and urea treatment، respectively. Results indicated that nitrogen changes interpretation without considering two directional path of nitrogen releasing in soil and its uptake by plants is impossible. Non significant difference between residue and urea treatment with check treatment in respect to nitrate + ammonia revealed that this variety (N8019) is a high-demanding variety with high uptake rate. Also، results revealed that residues are advisable، at least because of reducing fertilizers application even if no yield reduction occurs.
  Keywords: C, N ratio, Nitrate + ammonia, Quality of residues, Wheat
 • Zohre Zare Sadri*, Mansour Montazeri, Mohammad Javad Mirhadi, Marjan Dianat Pages 95-102
  In this research، the seed viability and growing status of Swallow-wort (Cynanchum acutum Willd.)، as an alien weed، which has been invasive in pistachio orchards of Aran and Bidgol، north of Esfehan province، was studied. The viability of seeds of this plant which were collected from previous year was tested using tetrazolium solution. The periods of growth stages of the weed in pistachio orchards from seedling emergence up to seed repining were recorded. Further more، seed and rhizome germination of this plant from soil depth was studied. Results indicated that 80-96 percent of the seeds collected from previous year were alive. In nature، emerging the first rhizome-originated seedlings were observed in initiation of March، maximized in mid March and stopped in the first days of June. Emerging of the seed-originated seedlings started from mid April، maximized in initiation of May and stopped at the end of this month. Most rhizome- and seed-originated seedlings were grown respectively in 10-19 and 1-9 cm soil depths. The plants originated from seeds didn''t attach to the pistachio trees.
  Keywords: Rhizome, originated seedling, Seed, originated seedling, Swallow, wort, Tetrazolium, Viability of seeds